Tài liệu Sự phù hợp giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược kinh doanh ở tổng công ty dệt may việt nam (vinatex

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 lêi më ®Çu ChiÕn l-îc lµ mét c«ng tr×nh ho¹t ®éng tæng qu¸t, dµi h¹n, h-íng ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty vµo viÖc thùc hiÖn vµ ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Mét chiÕn l-îc ®-îc x¸c ®Þnh râ rµng gióp c«ng ty c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. ChiÕn l-îc cã thÓ gióp c«ng ty phèi hîp c¸c bé phËn vµ c¸c phßng ban kh¸c nhau cña C«ng ty ®Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu mét c¸ch tèt nhÊt. Mét chiÕn l-îc râ rµng vµ thÝch hîp cã thÓ h-íng c«ng ty vµo c¸c ho¹t ®éng mµ c«ng ty thùc hiÖn tèt nhÊt vµ vµo c¸c ngµnh phï hîp nhÊt. Mét chiÕn l-îc thÝch hîp cã thÓ sÏ gióp cho c«ng ty c¶i thiÖn c¨n b¶n t×nh h×nh vÞ thÕ hiÖn t¹i cña m×nh. Mét chiÕn l-îc râ rµng vµ thÝch hîp cã t¸c dông ®Þnh h-íng cho ho¹t ®éng dµi h¹n cña c«ng ty vµ lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng t¸c nghiÖp. ThiÕu v¾ng chiÕn l-îc hoÆc chiÕn l-îc kh«ng ®-îc thiÕt lËp râ rµng, cã luËn cø sÏ lµm cho ho¹t ®éng mÊt h-íng, chØ thÊy tr-íc m¾t kh«ng g¾n ®-îc víi dµi h¹n, chØ thÊy côc bé mµ kh«ng thÊy vai trß cña côc bé trong toµn bé. Mét chiÕn l-îc kh«ng thÝch hîp cã thÓ dÉn d¾t c¸c nhµ qu¶n lý ®Õn nh÷ng hµnh ®éng g©y c¨ng th¼ng trong néi bé, ®-a c«ng ty vµo c¸c ngµnh mµ c«ng ty Ýt hiÓu biÕt, Ýt lîi thÕ vµ cã thÓ ®Èy c«ng ty theo h-íng ng-îc l¹i. C¬ cÊu tæ chøc lµ c¸ch thøc ph©n chia ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng c¬ së riªng biÖt cña mét c«ng ty vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña chóng l¹i víi nhau. NÕu cÊu tróc tæ chøc cña mét c«ng ty phï hîp víi kÕ ho¹ch chiÕn l-îc, th× c«ng ty nµy sÏ ®¹t ®-îc môc tiªu cña hä mét c¸ch cã hiÓu qu¶ h¬n. Trong mçi giai ®o¹n kh¸c nhau th× c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao x¸c ®Þnh cho c«ng ty m×nh mét chiÕn l-îc phï hîp ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ nh»m thùc hiÖn ®-îc chiÕn l-îc ®ã. ViÖc x©y dùng c¸c chiÕn l-îc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty vµ ng-îc l¹i , c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty còng cã thÓ bÞ thay ®æi ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc. Mét sù phï hîp gi÷a c¬ cÊu tæ chøc víi chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ty lµ môc tiªu cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao. V× khi cã sù phï hîp th× c«ng ty sÏ ®¹t ®-îcmôc tiªu cña hä mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. Xem xÐt c¬ cÊu tæ chøc vµ chiÕn l-îc kinh doanh trong Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam (VINATEX) th× khi c¬ cÊu tæ chøc thay ®æi (chuyÓn tõ m« h×nh Tæng c«ng ty 91 sang m« h×nh tËp ®oµn dÖt may ViÖt Nam) chiÕn l-îc kinh doanh còng ®· thùc sù thay ®æi. Vµ liÖu sù thay ®æi Êy ®· phï hîp ch-a, cßn nh÷ng h¹n chÕ g× vµ c¸c gi¶i ph¸p cho sù h¹n chÕ ®ã lµ g× th× môc ®Ých cña ®Ò ¸n: “ Sù phï hîp gi÷a c¬ cÊu tæ chøc vµ chiÕn l-îc kinh doanh ë tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam (Vinatex)” nµy tËp chung vµo viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÊn ®Ò ®ã. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ c¬ cÊu tæ chøc vµ chiÕn l-îc kinh doanh cña tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 2004. Víi môc ®Ých vµ ph¹m vi nghiªn cøu nh- vËy th× ®Ò tµi cña em ®-îc kÕt cÊu gåm c¸c phÇn nh- sau: Ch-¬ng I: Sù phï hîp khi thay ®æi tõ m« h×nh Tæng c«ng ty sang m« h×nh c«ng ty mÑ con cña Vinatex. Ch-¬ng II: Ph©n tÝch sù phï hîp h¬n cña c¬ cÊu tæ chøc víi chiÕn l-îc kinh doanh khi tæ chøc theo m« h×nh C«ng ty mÑ - c«ng ty con cña Vinatex. Ch-¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ cÊu tæ chøc nh»m t¨ng c-êng sù phï hîp víi chiÕn l-îc kinh doanh theo m« h×nh c«ng ty mÑ – con cña Vinatex. Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n em kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc nh÷ng s¬ xuÊt.RÊt mong sù gãp ý tõ thÇy c« vµ b¹n ®äc. Vµ em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o PGS-TS NguyÔn ThÞ H-êng ®· tËn t×nh chØ b¶o em ®Ó em hoµn thµnh §Ò ¸n nµy 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ch-¬ng I : Sù phï hîp khi thay ®æi tõ m« h×nh Tæng c«ng ty sang m« h×nh c«ng ty mÑ - con cña Vinatex. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 91/TTg ngµy 07/3/1994 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ. Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam ®· ®-îc thµnh lËp. Sau h¬n 8 n¨m hoÆt ®éng nã ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc, cã chuyÓn biÕn tèt vÒ s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¨ng møc ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch, b¶o ®¶m chÝnh s¸ch x· héi vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng cã t¸c dông tÝch cùc nh-: Thóc ®Èy viÖc tÝch tô tËp trung vèn, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tËp trung nguån lùc ph¸t triÓn theo chiÕn l-îc ®Þnh h-íng chung, hç trî c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cßn khã kh¨n th«ng qua viÖc ®iÒu ®éng c¸n bé, chuyÓn giao c«ng nghÖ. Theo quyÕt ®Þnh 58/2002/Q§-TTg ngµy 26/4/2002 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ th× Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam ®-îc chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con. Môc tiªu thµnh lËp tËp ®oµn dÖt may theo m« h×nh c«ng ty mÑ - con cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam lµ sÏ trë thµnh tËp ®oµn ®a së h÷u hµng ®Çu kÓ c¶ vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh lÉn søc c¹nh tranh s¶n phÈm trong khu vùc §«ng Nam ¸, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc dÖt may. TËp ®oµn dÖt may cã sè l-îng lín c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, sö dông nhiÒu lao ®éng, ®a së h÷u, cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, trong ®ã së h÷u nhµ n-íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. M« h×nh tËp ®oµn dÖt may ViÖt Nam sÏ gåm c«ng ty mÑ, c¸c c«ng ty con, vµ c«ng ty liªn kÕt, trong ®ã c«ng ty mÑ gi÷ vai trß chi phèi c¸c c«ng ty kh¸c vÒ vèn, thÞ tr-êng, th-¬ng hiÖu. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ViÖc chuyÓn ®æi sang m« h×nh tËp ®oµn sÏ t¹o nªn mét tæ chøc ®ñ lùc c¹nh tranh víi c¸c Doanh ngiÖp n-íc ngoµi, nhÊt lµ trong bèi c¶nh gay g¾t hiÖn nay ®iÒu quan träng nhÊt lµ m« h×nh tËp ®oµn kh¾c phôc ®-îc nh÷ng ®iÓm v-íng cña m« h×nh Tæng c«ng ty 91 víi nhiÒu bÊtcËp sau 10 n¨m ho¹t ®éng. Tªn giao dÞch Quèc tÕ cña tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam lµ Viet Nam NATIONAL TEXLLE AND GARMENT CORPORATION, viÕt t¾t lµ VINATEX. 1. C¬ cÊu tæ chøc, chiÕn l-îc kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Vinatex khi tæ chøc theo m« h×nh Tæng c«ng ty. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 91/TTg ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 1994 cña Thñ t-íng chÝnh phñ, Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam ®· ®-îc thµnh lËp tõ viÖc s¾p xÕp c¸c liªn hiÖp xÝ nghiÖp mang tÝnh chÊt c¬ häc, x¸o trén, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng binh th-êng. Tæng c«ng ty ®· ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc cã héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) Tæng c«ng ty ®· b-íc ®Çu tæ chøc phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c doanh nhiÖp thµnh viªn theo chiÕn l-îc chung cña toµn Tæng c«ng ty vµ ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ H§QT trong viÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng, ph-¬ng ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn, gi¸m s¸t sö dông hîp lý vèn, tµi s¶n cña Nhµ n-íc giao, h¹n chÕ t×nh tr¹ng tuú tiÖn cña c¸n bé ®iÒu hµnh H§QT gåm: Chñ tÞch, Tæng gi¸m ®èc vµ mét sè thµnh viªn kh¸c. Héi ®ång qu¶n trÞ cã thµnh viªn chuyªn tr¸ch vµ thµnh viªn kiªm nhiÖm. Chñ tÞch H§QT lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch. Chñ tÞch H§QT cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña H§QT ®-îc quy ®Þnh. Theo nghÞ quyÕt Trung -¬ng 3 kho¸ IX, viÖc thµnh lËp Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam nh»m tËp trung h¬n n÷a nguån lùc ®Ó chi phèi ®-îc ngµnh dÖt may - mét trong nh÷ng ngµnh then chèt cña nÒn kinh tÕ, lµm lùc l-îng chñ lùc trong viÖc b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi lín vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, cung øng s¶n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 phÈm cho nÒn KTQD vµ xuÊt khÈu, ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch, lµm nßng cèt thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Tæng c«ng ty ®· tõng b-íc thiÕt lËp c¸c m¹ng l-íi kh¸c vÒ vèn hoÆc ®Çu t- vèn gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, c«ng nghÖ, cung øng, tiªu thô, dÞch vô, th«ng tin, ®µo t¹o nghiªn cøu, tiÕp thÞ, ... nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nãi riªng vµ cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam nãi chung ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc, cã chuyÓn biÕn tèt vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn ®¶m b¶o c¸c c©n ®èi lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¨ng møc ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch, ®¶m b¶o chÝnh s¸ch x· héi vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ng-êi lao ®éng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Vinatex trong thêi gian qua. B¶ng sè 01: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000. STT ChØ tiªu §¬n vÞ 1996 1997 1998 1999 2000 1 Gi¸ trÞ TSL§ Tû VND 3276 3686 4042 4505 5120 2 DT Tû VND 4953 540 5881 6578 8038 395 472 451 484 546 3 XK TriÖu USD 4 LNTT Tû VND 11 63 33 59 81 5 LNST Tû VND 48 50 42 45 60 6 L§ 1000 N 88,9 88 90 86,6 89,2 7 Tæng quü Tû VND 163 134 140 209 421 682 84 868 960 1090 l-¬ng 8 Thu nhËp b×nh 1000 qu©n VND 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 9 B¶o toµn vốn nhµ n-íc Tû VND 1640 1774 1815 1988 Nguån :Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam( n¨m 2000). Qua b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng tiÕn bé. Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu t¨ng tõ 395 triÖu USD n¨m 1996 lªn 546 triÖu USD n¨m 2000. Vµ ®Æc biÖt Tæng c«ng ty ho¹t ®éng ®i lªn ®· gióp cho tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n viªn ®-îc n©ng cao tõ 682.000®/ 1 ng-êi n¨m 1996 lªn 1.090.000®/ng-êi n¨m 2000. Tuy nhiªn viÖc tæ chøc vµ kinh doanh cña Vinatex trong giai ®o¹n nµy còng béc lé mét sè nh-îc ®iÓm nh- quan hÖ gi÷a Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn chñ yÕu lµ quan hÖ hµnh chÝnh. Khi thµnh lËp Tæng c«ng ty bao gåm c¸c ®¬n vÞ do nhµ n-íc cÊp vèn 100%, kh«ng khuyÕn khÝch ®-îc c¸c nguån vèn x· héi. Sù g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, c«ng nghÖ, thÞ tr-êng,... kh«ng râ rµng. Tõ ®ã dÉn ®Õn môc tiªu tÝch tô, tËp trung tµi s¶n, tµi chÝnh ë Tæng c«ng ty vµ c¸c c«ng cô chi phèi nh- th-¬ng hiÖu, thÞ tr-êng ch-a m¹nh. Tæng c«ng ty cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vÒ tæ chøc chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh cña m« h×nh Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam lµ nhµ n-íc võa giao vèn cho Tæng c«ng ty, võa cã thÓ bæ sung vèn trùc tiÕp cho ®¬n vÞ thµnh viªn khiÕn Tæng c«ng ty kh«ng thÓ lµm ®¹i diÖn nh- së h÷u thùc sù. Qu¸ tr×nh tæ chøc ch-a thùc sù t¹o ra sù g¾n kÕ vÒ tµi chÝnh, c«ng nghÖ thÞ tr-êng, do ®ã mét vµi doanh nghiÖp thµnh viªn thiÕu g¾n bã, ho¹t ®éng rêi r¹c, ch-a ph¸t huy cã hiÖu qu¶ søc m¹nh tæng hîp cña toµn c«ng ty. QuyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u cña H§QT, chøc n¨ng ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc, vai trß qu¶n lý nhµ n-íc cña c¸c bé UBND tØnh thµnh phè ch-a ®-îc quy ®Þnh râ rµng. Do ®ã cã t×nh tr¹ng kh«ng thèng nhÊt gi÷a H§QT vµ TG§ trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÉn cßn can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty th«ng qua thÈm quyÒn, vÒ bæ nhiÖm c¸n bé qu¶n lý chñ chèt cña Tæng c«ng ty. MÆt kh¸c viÖc ®µo t¹o, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 h-íng dÉn nghiÖp vô qu¶n lý Tæng c«ng ty theo h-íng ®æi míi chËm ®-îc triÓn khai nªn cung c¸ch qu¶n lý vÉn mang nÆng tÝnh chÊt hµnh chÝnh trung gian cña m« h×nh xÝ nghiÖp cña thêi kú kinh tÕ tËp trung. VÒ mèi liªn kÕt ngang gi÷a c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trong Tæng c«ng ty còng kh«ng kh¸c g× víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty, bëi c¸c doanh nghiÖp trong hay ngoµi Tæng c«ng ty ®Òu ph¶i thi hµnh luËt Doanh nghiÖp nhµ n-íc. Trong mét chõng mùc nµo ®ã, mèi quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trong Tæng c«ng ty cßn bÞ gß bã h¬n do ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty quy ®Þnh chÝnh v× nh÷ng nh-îc ®iÓm trªn ®©y, tuy Tæng c«ng ty cã nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh, nh-ng ch-a ®ñ søc t¹o tiÒn ®Ò ra ®êi mét tËp ®oµn dÖt may m¹nh theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Trung -¬ng 3 kho¸ IX. Vµ ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu chiÕn l-îc ®Ò ra th× nhÊt ®Þnh ph¶i thay ®æi b¶n chÊt m« h×nh Tæng c«ng ty hiÖn nay vµ thùc sù lµ chuyÓn sang m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. 2. c¬ cÊu tæ chøc vµ chiÕn l-îc kinh doanh khi tæ chøc theo m« h×nh C«ng ty mÑ - c«ng ty con cña Vinatex. C¬ cÊu tæ chøc cña Vinatex. Môc tiªu thµnh lËp tËp ®oµn dÖt may theo m« h×nh c«ng ty mÑ con cña Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam sÏ trë thµnh tËp ®oµn ®a së h÷u hµng ®Çu kÓ c¶ vÒ qui m« s¶n xuÊt kinh doanh lÉn søc c¹nh tranh s¶n phÈm trong khu vùc §«ng Nam ¸ ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó thùc hiÖn ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cÇn cã mét c¬ cÊu mang l¹i quyÒn lùc thùc hiÖn thay ®æi. C¬ cÊu c«ng ty mÑ cho phÐp ®iÒu nµy. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Cæ ®«ng Nhµ n-íc C«ng ty mÑ - Vinatex (LuËt DNNN) C«ng ty con nhµ n-íc së h÷u 100% (LuËt DNNN) C ty TNHH 1 thµnh viªn - nhµ n-íc së h÷u 100% (LuËt DN) C«ng ty ®· cæ phÇn ho¸ - Nhµ n-íc së h÷u >51% (LuËt DN) “ KiÓm so¸t “ C«ng ty cæ phÇn Nhµ n-íc së h÷u <=51% (LuËt DN) “ §iÒu hµnh” H×nh 1: C«ng ty mÑ Vinatex Khi chuyÓn tõ m« h×nh tæng c«ng ty sang c«ng ty mÑ th× c¬ cÊu qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc còng thay ®æi. Vµ hiÖn nay c¬ cÊu qu¶n lý ¸p dông cho c«ng ty mÑ lµ: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Bao gåm TG§ &G§TC H§QT (5-7) Ban gi¸m s¸t Tæng gi¸m ®èc G§SX G§ dÞch vô hç trî KiÓm to¸n néi bé Nhãm 1 B¸o c¸o ho¹t ®éng Gi¸m ®èc tµi chÝnh Nhãm 3 Nhãm 2 B¸o c¸o tµi chÝnh C¸c c«ng ty con H×nh 2: C¬ cÊu qu¶n lý ¸p dông cho c«ng ty mÑ Víi c¬ cÊu qu¶n lý nµy th× l·nh ®¹o c¸c bé phËn ngµnh thuéc c«ng ty mÑ Vinatex chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty con kh«ng thùc hiÖn trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. Cßn nhiÖm vô cña tõng c«ng ty con lµ: ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña bé phËn ngµnh v× vËy kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, ho¹t ®éng cña tõng c«ng ty con. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 L·nh ®¹o c¸c bé phËn sÏ b¸o c¸o cho tæng gi¸m ®èc. Víi t- c¸ch lµ thµnh viªn ban l·nh ®¹o cÊp cao, c¸c l·nh ®¹o bé phËn cïng víi tæng gi¸m ®èc vµ ban gi¸m ®èc cã thÓ cã nhiÖm vô x©y dùng chiÕn l-îc. L·nh ®¹o bé phËn/ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Tr-ëng phßng kü thuËt cña c«ng ty mÑ Tr-ëng phßng tµi chÝnh cña c«ng ty mÑ Tr-ëng phßng nh©n sù cña c«ng ty mÑ C¸c vÞ trÝ Kh¸c theo yªu cÇu C¸c c«ng ty con H×nh 3: c¬ cÊu tæ chøc tõng bé phËn Sù thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc ®· t¹o ra mét bé m¸y qu¶n lý víi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau. Cïng víi nã lµ mét chiÕn l-îc kinh doanh míi ®-îc lËp ra. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ChiÕn l-îc kinh doanh cña Vinatex. Tæng c«ng ty may ViÖt Nam lu«n cã tÇm nh×n lµ x©y dùng Tæng C«ng Ty DÖt May ViÖt Nam trë thµnh tËp ®oµn dÖt may hµng ®Çu vÒ quy m« lÉn n¨ng lùc c¹nh tranh trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµo n¨m 2010. Bªn c¹nh ®ã mét ®Þnh h-íng cña Vinatex lµ sÏ trë thµnh “ TËp ®oµn kinh tÕ hµng ®Çu trong lÜnh vùc dÖt may ViÖt nam ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c th-¬ng m¹i trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, khai th¸c søc m¹nh tæng hîp trong tËp ®oµn ®Ó ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi -u trªn vèn ®Çu t- b»ng c¸ch tèi ®a ho¸ c¸c nguån nguyªn liÖu trong n-íc vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao” . Dùa trªn ®Þnh h-íng ®· nªu th× Vinatex ®· ®-a ra môc tiªu chiÕn l-îc cho c¶ c«ng ty còng nh- c«ng ty bé phËn . C¸c môc tiªu chiÕn l-îc tæng qu¸t sÏ lµ:  Tèi ®a ho¸ hiÖu qu¶ trong néi bé Tæng c«ng ty.  Gióp c¶i thiÖn ho¹t ®éng tµi chÝnh, nang cao lîi nhuËn.  Tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ vèn nhµ n-íc. C¸c môc tiªu chiÕn l-îc cña ngµnh may sÏ lµ:  Khai th¸c c¸c c¬ héi vÒ thÞ tr-êng ma c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®· cã ®-îc.  Tèi ®a lîi nhuËn ho¸ b»ng viÖc n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng. C¸c môc tiªu chiÕn l-îc cña ngµnh dÖt lµ: Thay thÕ nguyªn liÖu nhËp khÈu b»ng c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n-íc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi cã gi¸ trÞ vµ lîi nhuËn cao h¬n. Cïng víi c¸c môc tiªu chiÕn l-îc trªn th× Vinatex ®ång thêi ®-a ra c¸c chiÕn l-îc ho¹t ®éng cô thÓ ®ã lµ: ChiÕn l-îc thÞ tr-êng: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao víi ®¼ng cÊp vµ th-¬ng hiÖu t-¬ng xøng. Cñng cè vµ më réng quan hÖ víi c¸c nhµ n-íc nhËp khÈu chiÕn l-îc ®ång thêi më réng m¹ng l-íi b¸n lÎ réng kh¾p trong n-íc . ChiÕn l-îc ®Çu t- nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn: TËp trung khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt vµ ph-¬ng tiÖn hiÖn cã kÕt hîp víi ®Çu t- chiÒu s©u vµ më réng ®Ó th-c hiÖn chiÕn l-îc s¶n phÈm cã ®¼ng cÊp vµ cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao tËp trung ®Çu khai th¸c s¶n xuÊt v¶i vµ phôc vô nguyªn liÖu cung cÊp cho nghµnh may mÆc. Chó träng ®Çu t- vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ khai th¸c c«ng nghÖ t-¬ng xøng víi thiÕt bÞ. ChiÕn l-îc tµi chÝnh TËp trung nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t- tµi chÝnh ®¹t hiÖu qu¶, sinh lêi tèi ®a víi nguån vèn ®Çu t- cña c«ng ty mÑ Vinatex ®ång thêi c©n dèi nguån nh©n lùc tµi chÝnh phôc vô kÞp thêi cho ho¹t ®éng thÞ tr-êng vµ ®Çu t- cña c«ng ty mÑ. ChiÕn l-îc nguån nh©n lùc §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®µo t¹o, bè trÝ vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé kÞp thêi ®¸p øng yªu cÇu cña tæ chøc. X©y dùng v¨n ho¸ Vinatex ®Ó t¹o sù g¾n bã ®éi ngò c¸n bé víi môc tiªu ph¸t triÓn cña tËp ®oµn, ®ång thêi th-c hiÖn c¬ chÕ thÞ tr-êng ho¸ c¸n bé ®Ó t¨ng c-êng søc c¹nh tranh trong hÖ thèng. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong c«ng ty nh»m hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®Ò ra vµ ®¹t ®-îc c¸c chiÕn l-îc ®· ho¹ch ®Þnh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ch-¬ng II : ph©n tÝch sù phï hîp cña c¬ cÊu tæ chøc víi chiÕn l-îc kinh doanh khi tæ chøc theo m« h×nh c«ng ty mÑ – con cña vinatex 1. Sù phï hîp vµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc nhê sù phï hîp gi÷a c¬ cÊu tæ chøc vµ chiÕn l-îc kinh doanh . Môc tiªu thµnh lËp tËp ®oµn dÖt may theo m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam lµ sÏ trë thµnh tËp ®oµn ®a së h÷u hµng ®Çu c¶ vÒ qui m« s¶n xuÊt kinh doanh lÉn søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong khu vùc §«ng Nam ¸, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc dÖt may. Theo ®ã, môc tiªu ®Õn n¨m 2010 tËp ®oµn sÏ cã mét sè th-¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ®Çu trong n-íc vµ khu vùc, cã qui m« vèn ®iÒu lÖ h¬n 7 ngh×n tû ®ång vµ sö dông h¬n 200000 lao ®éng . §Ó Vinatex cã thÓ thùc hiÖn ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cÇn cã mét c¬ cÊu mang l¹i quyÒn th-c hiÖn c¸c thay ®æi. C¬ cÊu c«ng ty mÑ cïng víi c¬ cÊu qu¶n lý ¸p dông cho c«ng ty mÑ vµ c¬ cÊu tæ chøc cña tõng bé phËn cho phÐp ®iÒu nµy. Khi chuyÓn ®æi tõ m« h×nh tæng c«ng ty sang c«ng ty mÑ th× Vinatex cã ®-îc thªm quyÒn lùc nh- Vinatex sÏ lµ ®¹i diÖn “ Chñ së h÷u” vèn nhµ n-íc trong c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, thay mÆt nhµ n-íc, cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh, chñ ®éng qu¶n lý tËp trung vµo kÕt qu¶ lîi nhuËn vµ ®ång thêi chÞu vÒ viÖc tèi ®a ho¸ viÖc sö dông vèn nhµ n-íc,.... Vµ lóc ®ã víi t- c¸ch mét c«ng ty mÑ th× vai trß cña Vinatex sÏ lµ Mét c«ng ty ®¬n thuÇn, n¾m gi÷ c¸c kho¶n ®Çu t- trong mét nhãm c«ng ty con, nh-ng kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo viÖc qu¶n lý hµng ngµy cña c¸c c«ng ty con nµy hoÆc sÏ lµ mét c«ng ty qu¶n lý chñ ®éng, cung cÊp c¸c ho¹t ®éng hç trî cho c¸c c«ng ty con vµ th«ng qua ®¹i diÖn trong ban l·nh ®¹o cña c¸c c«ng ty con, sÏ thùc hiÖn vai trß chñ ®éng h¬n trong viÖc qu¶n lý c¸c c«ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ty con nµy. Vinatex sÏ cã c¸c vai trß kh¸c nhau trong c¸c c«ng ty con kh¸c nhau phô thõéc vµo: Møc ®é së h÷u vèn cña c«ng ty mÑ trong c«ng ty con (100% hoÆc nhá h¬n 50%,....) Mét sè chøc n¨ng sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n nÕu thùc hiÖn ë cÊp c«ng ty con h¬n lµ ë cÊp c«ng ty mÑ. Nguån lùc cña c«ng ty mÑ so víi doanh nghiÖp nhµ n-íc. Thùc tÕ lµ mét sè doanh nghiÖp nhµ n-íc hay c¸c c«ng ty con quy m« lín (nh- c«ng ty may ViÖt TiÕn). Kh«ng muèn hay kh«ng cÇn c¸c dÞch vô do c«ng ty mÑ cung cÊp. Trong c¸c tr-êng hîp nh- vËy, vai trß c«ng ty mÑ cã thÓ chØ lµ (th«ng qua tham gia vµo ban l·nh ®¹o) lµm thÕ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ c¸c lîi nhuËn tõ c¸c kho¶n ®Çu t- cña m×nh (cæ tøc vµ t¨ng gi¸ trÞ vèn). C«ng ty mÑ ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së kÕ thõa tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam hiÖn t¹i vµ gi÷ vai trß lµnh ®¹o tËp ®oµn. C«ng ty mÑ cã ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ®-îc gäi lµ tËp ®oµn dÖt may ViÖt Nam, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng võa lµ c«ng ty ®Çu t- vèn, võa thùc hiÖn kinh doanh vµ cung cÊp c¸c dÞch vô cho c¸c c«ng ty thµnh viªn. Khi ®· chuyÓn ®æi Vinatex thµnh c«ng ty mÑ, th× mèi quan hÖ gi÷a nhµ n-íc vµ c«ng ty mÑ sÏ ph¶i thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò: Lµm râ c¬ cÊu sö h÷u ®Ó ph©n râ chøc n¨ng. C¸c ®Çu t- trong t-¬ng lai cña nhµ n-íc chØ thùc hiÖn trªn c¬ së th-¬ng m¹i dùa trªn c¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty mÑ Vinatex ®Ö tr×nh. Nhµ n-íc kh«ng ®Çu t- trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, c«ng ty con mµ chñ ®Çu t- th«ng qua c«ng ty mÑ. C«ng ty mÑ sÏ ®Çu t- vèn vµo c¸c c«ng ty con vµ viÖc t¨ng c-êng, gi¶m vèn ®Çu t- do c«ng ty mÑ quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c th-¬ng m¹i. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Nhµ n-íc sÏ kh«ng kiÓm so¸t trùc tiÕp c¸c DNNN mµ kiÓm so¸t th«ng qua ®¹i diÖn cña m×nh trong héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty mÑ VINATEX. C¸c thµnh viªn H§QT c«ng ty mÑ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi t- c¸ch tËp thÓ vµ c¸ nh©n tr-íc c¸c cæ ®«ng lµ nhµ n-íc lµ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty mÑ. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng ty mÑ vµ c¸c c«ng ty con mµ c«ng ty mÑ n¾m quyÒn së h÷u tèi ®a lµ mèi quan hÖ qua l¹i .C«ng ty mÑ sÏ bæ nhiÖm H§QT c«ng ty con, ®Çu t- ho¨c ®iÒu chuyÓn vèn víi c«ng ty con, yªu cÇu c¸c c«ng ty con n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, chñ ®éng gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng, cung cÊp mét sè dÞch vô hç trî, vµ th«ng qua c¸c ®¹i diÖn trong H§QT t¹i c«ng ty con ®Ó phª duyÖt c¸c chiÕn l-îc vµ c¸c kho¶n ®Çu t- lín ®ång thêi t¸c ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ c¸c nghÜa vô x· héi. Cßn c¸c c«ng ty con th× ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o th¸ng, qóy, n¨m ®Ó tr×nh lªn c«ng ty mÑ xem xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng nh»m cã nh÷ng thay ®æi kÞp thêi hîp lý. C¸c c«ng ty con ph¶i x©y dùng c¸c chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu kh¶ thi ®èi víi c¸c kho¶n ®Çu t- míi ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng sè vèn vµ c«ng ty mÑ ®Çu t- sÏ ®-îc sö dông cã hiÖu qu¶. §ång thêi c«ng ty con còng thùc hiÖn chia cæ tøc, n©ng cao c¸c gi¸ trÞ cæ phiÕu. TÊt c¶ c¸c viÖc nµy ®Òu ph¶i b¸o c¸o lªn c«ng ty mÑ vµ ph¶i ®-îc sù th«ng qua cña c«ng ty mÑ. Víi mèi quan hÖ “ chÆt” mµ “ láng” nµy th× thùc sù c«ng ty mÑ kh«ng kiÓm so¸t trùc tiÕp c«ng ty con trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ, thÞ tr-êng, th-¬ng hiÖu riªng vµ ho¹t ®éng hµng ngµy cña tõng c«ng ty con, H§QT cña c«ng ty con chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò nµy. C«ng ty mÑ tham gia vµo c¸c vÊn ®Ò trªn th«ng qua viÖc bæ nhiÖm ®¹i diÖn trong H§QT cña c«ng ty con cung cÊp c¸c dÞch vô mµ c«ng ty con cÇn ®Ó n©ng cao c¸c hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. Môc ®Ých hµng ®Çu cña c«ng ty mÑ lµ dÉn d¾t vµ hç trî c¸c c«ng ty con ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n vµ ®¹t lîi nhuËn cao h¬n, c«ng ty mÑ kh«ng c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty con vµ ph¶i chó ý ®Õn quyÒn lîi cña c¸c cæ ®«ng thiÓu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 sè. Cßn c¸c c«ng ty con sÏ yªu cÇu c«ng ty mÑ cung cÊp c¸c dÞch vô theo cÊp ®é kh¸c nhau, thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty mÑ b»ng viÖc ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o chuÈn x¸c vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn l-îc tµi chÝnh vµ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi H§QT cña c¸c c«ng ty con chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty mÑ (vµ c¸c cæ ®«ng thiÓu sè) vÒ ho¹t ®éng kinh doanh (bao gåm c¸c chØ tiªu lîi nhuËn) cña c«ng ty con. Ngoµi ra tËp ®oµn bao gåm c¸c thµnh viªn cã quan hÖ lîi Ých kh¸c nhau ngoµi vèn lµ ®èi t¸c kinh doanh cã quan hÖ rµng buéc lîi Ých vÒ th-¬ng hiÖu, uy tÝn vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Vinatex. TËp ®oµn võa thùc hiÖn ®-îc sî g¾n kÕt c¸c c«ng ty thµnh viªn theo c¬ cÊu c«ng ty mÑ – con tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c ®¬n vÞ. Do ®ã, tËp ®oµn lµ nßng cèt cña nghµnh dÖt may trong quan hÖ ®èi t¸c, nhÊt lµ c¸c ®èi t¸c lín n-íc ngoµi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l-îc lµ trë thµnh mét tËp ®oµn dÖt may c¶ vÒ quy m« lÉn n¨ng lùc c¹nh tranh trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµo n¨m 2010, tËp ®oµn ho¹t ®éng kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, trong ®ã c«ng nghiÖp dÖt may lµ chÝnh. C¬ cÊu tæ chøc cña tËp ®oµn ban ®Çu sÏ gåm 6 c«ng ty ®ang ho¹t ®éng theo m« h×nh mÑ – con lµ c«ng ty DÖt May Hµ Néi; c«ng ty dÖt Phong Phó; c«ng ty dÖt may MiÒn trung Hoµ Thä; c«ng ty dÖt Nam §Þnh; c«ng ty may ViÖt TiÕn; c«ng ty may Nhµ BÌ vµ 6 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh viªn, 19 c«ng ty cæ phÇn liªn doanh Vinatex gi÷ 50% sè vèn, 13 c¸c c«ng ty liªn kÕt . Víi c¬ cÊu tæ chøc ngµnh th× c«ng ty mÑ sÏ cã c¸c ho¹t ®éng hç trî cho c¸c c«ng ty con. C¸c ho¹t ®«ng hç trî sÏ lµ kh¸c nhau ®èi víi c¸c c«ng ty con kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo møc ®é së h÷u cña c«ng ty mÑ t¹i c«ng ty con vµ liÖu c¸c hç trî nµy cã ®-îc c¸c c«ng ty con lu«n so víi c«ng ty mÑ hay kh«ng ®ång thêi ph¶i xem sÐt chuyªn m«n xem c¸c kh¶ n¨ng cña c«ng ty mÑ Vinatex so víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty con. C«ng ty mÑ cã c¸c ho¹t ®éng hç trî c«ng ty con nh- nghiªn cøu thÞ tr-êng vÜ m« cña mét quèc gia kh¸c. Xóc tiÕn thÞ tr-êng nh- triÓn l·m héi trî. §µo t¹o kh¶ n¨ng chuyªn m«n nh- thiÕt kÕ vµ sö dông v¶i vµ thiÕt kÕ hoa v¨n trªn c¸c hÖ thèng vi tÝnh. §iÒu tra thÞ tr-êng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 n-íc ngoµi, x©y dùng c¸c kho¸ ®µo t¹o cho c«ng ty con, phï hîp liªn doanh liªn kÕt ®Çu t- trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh. §Æc biÖt lµ sù hç trî cña Vinatex ®èi víi c¸c c«ng ty con trong viÖc ®Èy m¹nh liªn doanh, liªn kÕt c¸c c«ng ty cã hiÖu qu¶ râ rÖt vµ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l-îc cña Vinatex. Vinatex ®· hç trî c¸c c«ng ty con trong viÖc liªn doanh víi ®Þa ph-¬ng nh- may Ph-¬ng §«ng liªn doanh víi Qu¶ng Ng·i, thµnh lËp c¸c c«ng ty may §«ng thµnh; May ViÖt TiÕn liªn doanh víi tØnh Ninh ThuËn thµnh c«ng ty may TiÕn ThuËn, víi tØnh TiÒn Giang thµnh lËp c«ng ty may TiÒn TiÕn vµ c«ng ty may ViÖt TiÕn, víi tØnh BÕn Tre thµnh lËp c«ng ty may ViÖt Hång TØnh cÇn th¬ thµnh lËp c«ng ty may T©y §«... vµ trong n¨m 2002 c¸c ®¬n vÞ liªn doanh ®· ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu gÇn 70 triÖu USD, gãp phÇn gi¶i quyÕt gÇn 100000 lao ®éng t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng. §Æc biÖt khi thÞ tr-êng Mü ®-îc më ra c¸c doanh nghiÖp Vinatex ®· cã nhiÒu c¬ héi liªn kÕt gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp may cña ®Þa ph-¬ng manh h¬n. Tõ viÖc liªn kÕt nµy c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph-¬ng ®-îc hç trî vµ ®¹t Kim Ngh¹ch xuÊt khÈu hµng triÖu USD vµ ®iÒu quan träng theo ®¸nh gi¸ cña Vinatex ho¹t déng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph-¬ng cña c¸c doanh nghiÖp trong Vinatex ®· gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ c¸u kinh tÕ t¨ng thu nhËp vµ t¹o hµng ngµn c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng ë ®Þa ph-¬ng.VINATEX ®· ®Çu t- më réng s¶n xuÊt t¹i nhiÒu ®Þa ph-¬ng cã tiÒm n¨ng, phèi hîp liªn doanh , liªn kÕt gióp ®ì c¸c tØnh cïng ph¸t triÓn ngµnh dÖt may vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp dÖt may ®Þa ph-¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Cô thÓ trong n¨m 2002 mét sè dù ¸n may cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Vinatex ®· ®-îc khëi ®éng x©y dùng ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng nh- Th¸i B×nh, B¾c Ninh, Nam §Þnh…Trong sè c¸c c«ng tr×nh ®Çu tnµy, mét sè ®· ®-îc kh¸nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng, sè cßn l¹i dù kiÕn sÏ hoµn thµnh vµ ®-a vµo s¶n xuÊt trong n¨m 2003 vµ dù kiÕn sÏ thu hót trªn trôc ngµn lao ®éng, hµng n¨m cã thÓ ®¹t gi¸ trÞ xuÊt khÈu trªn 100 triÖu USD. §iÒu nµy ®¶m b¶o thùc hiÖn ®-îc trong c¸c môc tiªu chiÕn l-îc mµ c«ng ty mÑ Vinatex ®· ®Ò ra. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 B¶ng sè 02: C¸c ho¹t ®éng Th-¬ng m¹i chÝnh( N¨m 2003) (Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng) Lîi nhuËn / LÜnh vùc / Doanh thu % Tæng Sè doanh nghiÖp TriÖu USD doanh thu (Lç) Sè nh©n viªn TriÖu USD % Tæng sè Nh©n viªn May mÆc / (12) 191 28 4,7 29.613 35 DÖt / (21) 354 52 3,24 48.852 57 XuÊt nhËp khÈu / (3) 7 1 0,25 1.3821 2 B«ng / (1) 39 6 0,01 1.450 2 Len / (1) 13 2 0,63 2.845 3 B¶ng sè 03: C¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i chÝnh (n¨m 2003) (Ph©n tÝch tµi chÝnh theo lÜnh vùc ho¹t ®éng) LÜnh vùc Cã l·i Hoµ vèn Lç Tû suÊt Lîi nhuËn (sè doanh (sè doanh (sè doanh Nî/Vèn chñ trªn vèn nghiÖp) nghiÖp) nghiÖp) së h÷u cao (%) (lÇn) DÖt 5 11 ( 1,7 triÖu USD ) May 10 mÆc ( 4,8 triÖu USD ) Kh¸c 3 18 céng (USD6,7M) 15 (4) 5 20 4 (1) 24 1 (5,38 triÖu USD) Kh«ng 2 (0,05 triÖu USD) 3 ( 0,2 TriÖu USD) Tæng 5 2 (0,2 triÖu USD) 14 9 (USD5,63M) Nguån: Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam( n¨m 2003) §Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn "b»ng s¶n phÈm cã ®¼ng cÊp vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cao” th× c¸c c«ng ty con cña Vinatex sÏ chuyÓn ®æi c¬ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 cÊu mÆt hµng theo h-íng chuyªn m«n ho¸, tËp trung c¸c mÆt hµng ®ßi hái hµm l-îng c«ng nghÖ cao. C¸c c«ng ty con sÏ chó träng ®Çu t- t¨ng tû lÖ sîi ch¶i kü tõ 13% lªn 35% ®Ó cung cÊp sîi dÖt v¶i chÊt l-îng cao. C¸c mÆt hµng dÖt qui ho¹ch ®Çu t- theo h-íng h×nh thµnh c¸c mÆt hµng chñ lùc ë mçi c«ng ty dÖt qua viÖc h×nh thµnh c¸c trung t©m s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chiÕn l-îc nhv¶i b«ng, b«ng pha v¶i PES chÊt l-îng cao. Cßn ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l-îc ngµnh dÖt may thay thÕ c¸c nguyªn liÖu nhËp khÈu b»ng c¸c s¶n phÈm míi cã gia trÞ vµ lîi nhuËn cao h¬n th× c«ng ty mÑ ®· qui ho¹ch c¸c c¬ së dÖt vµ tõng b-íc ph©n bè ë n¨m khu vùc lµ khu vùc c«ng nghiÖp, phè nèi B H-ng Yªn, khu c«ng nghiÖp Hoµ X¸ (Nam §Þnh), Khu vùc (§µ N½ng), HuÕ, Nha Trang vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. C¸c c«ng ty con nµy tËp trung dÖt c¸c mÆt hµng cao cÊp cã c¶ hoa v¨n hoÆc in thuª t¹o ra c¸c s¶n phÈm gi¸ trÞ cao. Ngoµi ra Vinatex cßn ph¸t triÓn c¸c nhµ m¸y c¸n b«ng vµ kÐo sîi t¹i c¸c tØnh miÒn trung n¬i cã nhiÒu diÖn tÝch trång b«ng lín KÓ tõ khi chuyÓn ®æi ®Õn nay mÆcdï cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc nh-ng ®-îc sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n-íc th× Vinatex ®· chøng tá ®-îc m×nh lµ mét tËp ®oµn kinh tÕ ®øng ®Çu trong lÜnh vùc dÖt may vµ ®¹t ®-îc nh÷ng tiÕn bé v-ît bËc trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¨c biÖt lµ trong lÜnh vùc xuÊt khÈu. Víi tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n trong giai ®o¹n 2001-2003 lµ 14.25%. Sang n¨m 2004 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Vinatex ®¹t 900 tr USD , t¨ng kho¶ng 24% so víi n¨m 2003. B¶ng sè 04: kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu N¨m Doanh thu(tû Kim ng¹ch xuÊt Kim ng¹ch xuÊt TØ träng kim ®ång) khÈu cña khÈu cña toµn ng¹ch xuÊt dÖt may khÈu cña Vinatex(tr.USD) ngµnh (tr.USD) Vinatex/toµn ngµnh (%) 2001 7966.2 463.8 1975 23.48 2002 9914.6 541.0 2752 19.66 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 2003 12519.2 713.8 3630 19.66 2004 14905.7 900 4347 20.70 Nguån : Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng Vinatex ®· ®ãng gãp mét phÇn rÊt lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may (chiÕm tõ 26%27% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu toµn ngµnh).Trong Vinatex th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn còng cã nh÷ng ®ãng gãp lín vµo sù ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty, t¹o ra mét nguån thu rÊ lín cho tæng c«ng ty. VÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu th× víi c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng EU, Mü, vµ NhËt B¶n. N¨m qua, Tæng c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ h¹n ng¹ch (EU) vµ thÞ tr-êng thu hÑp (NhËt B¶n) víi hai mÆt hµng chñ lùc: dÖt kim vµ kh¨n b«ng. Tuy nhiªn, c«ng ty mÑ ®· ¸p dông mäi biÖn ph¸p ®Ó gi÷ ch©n kh¸ch hµng, t©n dông h¹n ng¹ch gi÷ v÷ng thÞ tr-êng. B»ng sù chuÈn bÞ kÜ cµng, khi thÞ tr-êng Mü më ra th× tËp ®oµn ®· kÞp thêi khai th¸c cã kÕt qu¶ kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo Mü ®· ®¹t ®-îc kho¶ng 200 triÖu USD, chiÕm 1/5 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo Mü, chiÕm 30% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Vinatex n¨m 2003. N¨m 2003 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¹t 2,7tû USD t¨ng 7,2% so víi n¨m 2002 ®¹t møc t¨ng tr-ëng cao nhÊt trong n¨m 10 n¨m qua. §¸ng chó ý lµ xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng H«ng k«ng d· cã b-íc t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ, vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt ®¹t 900 triÖu USD chiÕm 37,5% kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Hång K«ng. Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng vµ khã tÝnh nh- Mü, EU, NhËt B¶n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhiÒu c«ng ty may trong n-íc ®· chó träng ®Õn thÞ tr-êng néi ®Þa b»ng viÖc x©y dùng c¸c th-¬ng hiÖu c«ng ty vµ th-¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng lÊy l¹i thÞ tr-êng trong n-íc mét thêi hä ®· l·ng quªn. MÆc dï vµo cuéc h¬i muén vµ ®· cã mét thêi ®Ó cho hµng may may mÆc ®¹i chóng cña Trung Quèc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng 20
- Xem thêm -