Tài liệu Sự hình thành và phát triển của công ty aasc

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mçi chñ thÓ kinh doanh nhÊt ®Þnh g¾n víi nã lµ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ã l¹i diÔn ra rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ®ã mçi chñ thÓ ®Òu cã giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ suy tho¸i cña m×nh. §Ó ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh ®-îc trªn th-¬ng tr-êng th× c¸c chñ thÓ kinh doanh ph¶i t×m c¸ch kÐo dµi giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ rót ng¾n giai ®o¹n suy tho¸i mét c¸ch tèi ®a sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi c«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n - AASC còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung ®ã. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, sau mét thêi gian t×m hiÓu c«ng ty ®-îc sù gióp ®ì cña nhµ tr-êng, cña c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn T« V¨n NhËt em xin ®-îc tr×nh bµy B¸o c¸o tæng hîp theo c¸c môc sau: I-/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty AASC 1-/ Sù h×nh thµnh C«ng ty DÞch vô t- vÊn Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n cã tªn giao dÞch quèc tÕ l¯ “Accounting and Auditing Financial Consultancy Service Company - AASC” ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 164 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TC/Q§-TCCB ngµy 13/5/1991 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh n-íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Ban ®Çu c«ng ty cã tªn l¯ “C«ng ty DÞch vô KÕ to¸n víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ - Accounting Service Company - ASC” chñ yÕu l¯ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kÕ to¸n nh- h-íng dÉn c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ®óng c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh, kÕ to¸n, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh, tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c kÕ to¸n, t- vÊn vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, thuÕ,... Sau mét thêi gian ng¾n ®i vµo ho¹t ®éng AASC ®· hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao mét c¸ch cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c nhËn thÊy yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn trong n-íc gia t¨ng. Ngµy 6/9/1993 Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ñy nhiÖm cho ñy ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc ra c«ng v¨n sè 1798/UB/KHH bæ sung thªm nhiÖm vô vµ ®æi tªn cho c«ng ty. Ngµy 14/9/1993 Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh ®· ký quyÕt ®Þnh sè 639/TC-TCCB ®æi tªn c«ng ty th¯nh “C«ng ty DÞch vô t­ vÊn t¯i chÝnh, kÕ to¸n v¯ kiÓm to¸n” víi tªn giao dÞch AASC nh­ ngµy nay, ®ång thêi giao bæ sung thªm nhiÖm vô kiÓm to¸n cho c«ng ty. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 24/9/1993 träng tµi kinh tÕ Nhµ n-íc t¹i Hµ Néi ®· cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 109157 cho c«ng ty vµ ngµy 24/9/1998 Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh ®· ký quyÕt ®Þnh sè 556/Q§BTC ban hµnh ®iÒu lÖ vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¼ng ®Þnh AASC lµ mét doanh ngiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ n-íc vµ cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè n¬i AASC ®Æt trô së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh. 2-/ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Tuy ®-îc thµnh lËp bëi Bé Tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc song trªn thùc tÕ c«ng ty DÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n l¹i lµ c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp cïng víi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c«ng ty AASC ®· cã nh÷ng biÕn ®æi râ rÖt qua c¸c n¨m ph¸t triÓn cña m×nh. §Æc biÖt lµ doanh thu vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. NÕu nh- trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty ®Æt trô së cña m×nh t¹i sè 10 Phan Huy Chó víi c¬ së vËt chÊt cßn s¬ xµi th× ®Õn nay sau h¬n 8 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· cã mét c¬ së vËt chÊt kh¸ hiÖn ®¹i, phôc vô tèt viÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng trong c¶ n-íc, trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt tr¹i sè 1 Lª Phông HiÓu - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Ban ®Çu c«ng ty chØ cã mét trô së chÝnh nh-ng qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng ngµy cµng më réng hiÖn nay c«ng ty ®· më thªm mét chi nh¸nh vµ mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë c¸c tØnh, thµnh phè trong kh¾p c¶ n-íc. - Chi nh¸nh t¹i TP. Hå ChÝ Minh. - Chi nh¸nh t¹i TP. Vòng Tµu. - Chi nh¸nh t¹i TP. Thanh Ho¸. - Chi nh¸nh t¹i tØnh Qu¶ng Ninh. - V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP. H¶i Phßng. Cïng víi sù më réng c¸c chi nh¸nh cña m×nh t¹i c¸c tØnh, thµnh phè, AASC còng cã chÝnh s¸ch nh©n viªn thÝch hîp nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng kiÓm to¸n viªn ®¸ng tin cËy. §ång thêi qua ®ã c«ng ty cã thÓ ®¶m b¶o ph¸t triÓn vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr-êng. VÒ lùc l-îng c¸n bé: hiÖn nay c«ng ty cã trªn 200 kiÓm to¸n viªn, kü thuËt viªn vµ c¸c trî lý kiÓm to¸n. Trong ®ã cã trªn 50 kiÓm to¸n viªn ®-îc cÊp chøng chØ CPA cña Bé Tµi chÝnh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra c«ng ty cßn cã trªn 100 céng t¸c viªn ë c¸c c¬ quan, c¸c Bé, ngµnh, ë c¸c lÜnh vùc nh- thuÕ, tµi chÝnh, b¶o hiÓm, x©y dùng,... C¸c bé nh-: Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, Bé Tµi chÝnh, Th-¬ng m¹i, Giao th«ng vËn t¶i, Quèc phßng,... * Bé m¸y cña c«ng ty bao gåm: + Ban gi¸m ®èc: gåm cã Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu toµn c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong mäi ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c«ng ty. C¸c phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch trong mçi lÜnh vùc cña m×nh, qua ®ã cã ý kiÕn ®Ò xuÊt víi Tæng Gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh vµ tån ®äng trong c¸c lÜnh vùc cña m×nh, ®ång thêi gióp Gi¸m ®èc ®Ò ra nh÷ng ph-¬ng h-íng, s¸ch l-îc cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. + C¸c phßng ban: ®øng ®Çu mçi phßng ban dï c¸c tr-ëng phßng do Gi¸m ®èc ký duyÖt bæ nhiÖm, ®©y lµ cÊp qu¶n trÞ viªn thõa hµnh cña c«ng ty. C«ng ty AASC hiÖn nay cã 6 phßng ban vµ mét bé phËn kÕ to¸n. Së dÜ c«ng ty kh«ng kÞp ra mét phßng kÕ to¸n ®ã chÝnh lµ cho ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ mét c«ng ty phô tr¸ch dÞch vô kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n nªn tÊt c¶ ®Òu th«ng hiÓu ®iÒu lÖ vµ nguyªn t¾c cña kÕ to¸n. Do 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã bé phËn kÕ to¸n chØ cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh vµ kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty. C¸c phßng ban cña c«ng ty gåm: - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp. - Phßng nghiÖp vô 2. - Phßng kiÓm to¸n x©y dùng c¬ b¶n. - Phßng kiÓm to¸n c¸c dù ¸n. - Phßng t- vÊn vµ ®µo t¹o. - Phßng kinh doanh tiÕp thÞ. - Bé phËn tµi vô kÕ to¸n. Trõ phßng hµnh chÝnh tæng hîp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty vµ c¸c vÊn ®Ò kh«ng liªn quan ®Õn kiÓm to¸n nh-: tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, kiÓm so¸t b¸o c¸o, v¨n th-. Cßn l¹i c¸c phßng ban kh¸c ®Òu thùc hiÖn dÞch vô kiÓm to¸n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n AASC C«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n AASC Gi¸m ®èc Ph¹m Huy §o¸n Phã Gi¸m ®èc Ng« §øc §oµn PHßng hµnh chÝnh tæng hîp hoµng San Bé phËn kÕ to¸n Bïi ThÞ C¸t Chi nh¸nh t¹i Thanh ho¸ Phã Gi¸m ®èc NguyÔn thÞ hång thanh Phßng kiÓm to¸n 2 NguyÔn Thanh Tïng Phßng kiÓm to¸n c¸c dù ¸n Lª Quang §øc v¨n phßng t¹i h¶i phßng Phßng t- vÊn vµ ®µo t¹o NguyÔn ThÞ t- Phßng kinh doanh vµ tiÕp thÞ L-u thuý anh 7 Chi nh¸nh t¹i Qu¶ng ninh Phã Gi¸m ®èc lª ®¨ng khoa Phã Gi¸m ®èc t¹ quang t¹o phßng kiÓm to¸n XDCB nguyÔn v¨n dòng Chi nh¸nh t¹i vòng tµu chi nh¸nh t¹i TP. HCM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II-/ Chøc n¨ng, kh¸ch hµng vµ c¬ cÊu kh¸ch hµng cña c«ng ty AASC Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh doanh cña m×nh c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng cña c¸c dÞch vô víi môc tiªu ho¹t ®éng lµ nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô chuyªn ngµnh tèt nhÊt, ®¶m b¶o quyÒn lîi cao nhÊt cho kh¸ch hµng, cung cÊp nh÷ng th«ng tin víi ®é tin cËy cao cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng cña m×nh lµ: - B¶o ®¶m trung thùc, ®éc lËp, kh¸ch quan c«ng b»ng vµ bÝ mËt sè liÖu. - Tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ n-íc ViÖt Nam, c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n cña ViÖt Nam, c¸c chuÈn mùc quèc tÕ phï hîp víi quèc gia vµ ®-îc ViÖt Nam thõa nhËn. - §Æt lîi Ých cña kh¸ch hµng lªn trªn hÕt. Nhê c¸c môc tiªu vµ ph-¬ng ch©m ®ã mµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña c«ng ty ®-îc më réng c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng. 1-/ Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chñ yÕu bao gåm: * DÞch vô kiÓm to¸n: + KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh: cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu tn-íc ngoµi, doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, c¸c doanh nghiÖp kh¸c. + KiÓm to¸n ho¹t ®éng dù ¸n: nh- kiÓm to¸n vèn vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh nh- World Bank, c¸c tæ chøc, c¸c quü: ODA, OCF,... + KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. + KiÓm to¸n x¸c ®Þnh vèn gãp cña c¸c dù ¸n ®Çu t- theo h×nh thøc ®Çu t- n-íc ngoµi, liªn doanh nh- ®Êt ®ai, m¸y mãc. + Gi¸m ®Þnh tµi liÖu tµi chÝnh, kÕ to¸n. * DÞch vô kÕ to¸n: + H-íng dÉn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp. + X©y dùng c¸c m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n. + X©y dùg hÖ thèng sæ kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ, hÖ thèng ph©n tÝch, kiÓm so¸t néi bé,... 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Më ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. * DÞch vô t- vÊn tµi chÝnh thuÕ: + T- vÊn tµi chÝnh, tÝn dông. + T- vÊn tÝn dông. + LËp hå s¬ ®øng ký thµnh lËp doanh nghiÖp. + H-íng dÉn thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh. + LËp vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t-. + T- vÊn vÒ cæ phÇn ho¸. + T- vÊn xuÊt nhËp, gi¶i thÓ doanh nghiÖp. * DÞch vô ®µo t¹o: + Båi d-ìng nghiÖp vô kÕ to¸n cho c¸c kÕ to¸n tr-ëng, c¸c kÕ to¸n viªn, ®µo t¹o kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n tr-ëng. + Båi d-ìng nghiÖp vô kiÓm to¸n néi bé: gióp c¸c tæng c«ng ty 90,91. + §µo t¹o tin häc: c¬ b¶n, n©ng cao,... + Hç trî c«ng t¸c tuyÓn dông c¸n bé. + Cung cÊp vµ h-íng dÉn viÖc ghi sæ kÕ to¸n, cung cÊp c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n,... 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm tin häc øng dông: cµi ®Æt, h-íng dÉn c¸c tæ chøc sö dông. 2-/ Kh¸ch hµng cña c«ng ty + C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi: §©y lµ thÞ tr-êng lín vµ lµ kh¸ch hµng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ cña c«ng ty. VD: Liªn doanh ORION - HANEL, xi m¨ng Nghi S¬n. + C¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc: Chñ yÕu t- vÊn cho hä trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh t- vÊn vÒ ®Çu t-, dù ¸n,... VD: Tæng c«ng ty b-u chÝnh viÔn th«ng, Tæng c«ng ty xi m¨ng, thÐp,... + C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nh- c¸c c«ng ty cæ phÇn, TNHH. §èi víi doanh nghiÖp nµy ®Ó ®-îc vay vèn ®Çu t-, ®Êu thÇu th× cÇn ph¶i ®-îc kiÓm to¸n. + C¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông quèc tÕ vµ phi ChÝnh phñ: Nh- c¸c dù ¸n Quèc lé 1A, DÇu TiÕng,... 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + C¸c c«ng tr×nh ®Çu t- vµ x©y dùng. VÝ dô: c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- cho kho b¹c, ®Çu t- cho thuÕ,... + C¸c tæ chøc, c¬ quan ®oµn thÓ trong n-íc, hµnh chÝnh sù nghiÖp. VÝ dô: Së T- ph¸p, c«ng an, qu©n ®éi, h¶i quan,... 3-/ C¬ cÊu kh¸ch hµng qua tõng giai ®o¹n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 91-93 94- 96 tíi 95 nay (Thµnh Kh¸ch hµng lËp) - C¸c doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi 13% 20% >30% - Doanh nghiÖp Nhµ n-íc >50% 40% 40% 15 - C«ng ty cæ phÇn, TNHH 15% 5% % - C¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ, tÝn dông 7% 15% 12% 10% 10% 18% quèc tÕ. - C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ. * Ngoµi ra c«ng ty cßn cã sù hîp t¸c trong n-íc vµ quèc tÕ ®a d¹ng, phong phó. Cô thÓ c«ng ty cã c¸c mèi quan hÖ, hîp t¸c víi: - Héi kÕ to¸n ViÖt Nam, Anh, Ph¸p. - ViÖn khoa häc nghiªn cøu cña Bé Tµi chÝnh, kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-. - Quan hÖ víi c¸c tr-êng ®¹i häc: KTQD, Tµi chÝnh kÕ to¸n, th-¬ng m¹i,... 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quan hÖ víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n n-íc ngoµi: KPMG, P.W.House,... - Quan hÖ víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong n-íc. III-/ C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vµ c¸c ®Þnh h-íng trong thêi gian tíi cña c«ng ty AASC 1-/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong mét vµi n¨m gÇn ®©y Víi sù më réng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña m×nh, doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®¸nh dÊu mét b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc trong thêi kú ®æi míi. Doanh thu cña c«ng ty trong n¨m 1997 ®¹t 8,9 tû ®ång trong ®ã lîi nhuËn ®¹t ®-îc 2,4 tû ®éng vµ nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc 1,4 tû ®ång. N¨m 1998 mÆc dï nÒn kinh tÕ trong n-íc vµ thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng, khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc x¶y ra lµm ¶nh h-ëng m¹nh, tuy nhiªn c«ng ty vÉn lµ mét c«ng ty cã doanh thu rÊt cao cô thÓ doanh thu cña c«ng ty trong n¨m nay lµ 16,5 tû ®ång, lîi nhuËn thu ®-îc lµ 4,1 tû ®ång ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc lµ 2,568 tû ®ång. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua nh÷ng con sè ®ã ta thÊy tèc ®é t¨ng tr-ëng cña c«ng ty lµ rÊt cao, t×nh h×nh kinh doanh cã nhiÒu kh¶ quan. Ngoµi ra kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn ®-îc tæng hîp qua c¸c b¶ng sau: + VÒ doanh thu N¨m 96 97/96 98/97 100% t¨ng 160% t¨ng 28% 70% 75% 80% - DÞch vô ®µo t¹o 20% 15% 5% - C¸c dÞch vô kh¸c 1% 10% 15% Lo¹i dÞch vô * Doanh thu - DÞch vô kiÓm to¸n vµ t- vÊn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + VÒ chi phÝ N¨m 96 97/96 98/97 * Chi phÝ 100% 137% 242% - KiÓm to¸n vµ t- vÊn 50% 55% 58% - §µo t¹o 20% 10% 5% - C¸c dÞch vô kh¸c 8% 10% 10% 220% 25% 28% 96 97/96 98/97 100% 165% 236% 97/96 98/97 Lo¹i dÞch vô - Chi phÝ chung + VÒ lîi tøc N¨m Lîi tøc - Lîi tøc + VÒ nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc N¨m 96 Lo¹i dÞch vô 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng nép ng©n s¸ch 100% 147% 223% + ThuÕ doanh thu 23% 17% 19% + ThuÕ lîi tøc 72% 73% 69% + ThuÕ thu nhËp 5% 10% 12% Nhµ n-íc Qua c¸c b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy mÆc dï nÒn kinh tÕ trong n-íc vµ khu vùc nh÷ng n¨m qua cã chiÒu biÕn ®éng theo chiÒu h-íng xÊu nh-ng nh÷ng g× c«ng ty lµm ®-îc chøng tá r»ng c«ng ty ®ang ®i trªn con ®-êng rÊt v÷ng ch¾c, kinh doanh rÊt cã hiÖu qu¶. N¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc tèc ®é t¨ng tr-ëng cao. 2-/ Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vµ th¸ch thøc Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tèt mµ c«ng ty thu ®-îc trong nh÷ng n¨m qua th× c«ng ty còng ph¶i ®-¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®ßi hái tËp thÓ ban gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®æi míi víi chóng vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt sao cho tèt ®Ñp nhÊt. Nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ: - Khñng ho¶ng khu vùc: ®iÒu nµy lµm cho viÖc ®Çu t- vµo n-íc ta gi¶m sót cho ®ã kÐo theo dÞch vô kiÓm to¸n gi¶m ®i. Do khã kh¨n vÒ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tµi chÝnh do ®ã c¸c dÞch vô kiÓm to¸n còng ph¶i gi¶m gi¸ phÝ kiÓm to¸n vµ dÞch vô kh¸c do ®ã doanh thu cña c«ng ty gi¶m. - M«i tr-êng ph¸p lý kh«ng æn ®Þnh: cô thÓ vÒ chuÈn mùc kiÓm to¸n ®Õn nay Bé Tµi chÝnh chØ míi ban hµnh cã 4 chuÈn mùc kiÓm to¸n cßn l¹i ph¶i dùa vµo c¸c chuÈn mùc quèc tÕ ®-îc thõa nhËn phæ biÕn. Ngoµi ra c¸c NghÞ ®Þnh ch-a râ rµng, thay ®æi liªn tôc lµm ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c kiÓm to¸n cña c«ng ty. - Do c¸c nhµ ®Çu t- bÞ m«i tr-êng kinh doanh ¶nh h-ëng nªn chËm tiÕn ®é ®Çu t- do ®ã viÖc kiÓm to¸n còng ph¶i chËm l¹i do ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ g©y thiÖt h¹i tíi doanh thu. - Do sù thiÕu hiÓu biÕt vÒ kiÓm to¸n tõ phÝa kh¸ch hµng. Hä ch-a hiÓu ®óng b¶n chÊt cña kiÓm to¸n ®éc lËp do ®ã cßn cã th¸i ®é nghi ngê, dÌ dÆt ch-a d¸m tiÕp xóc,... - Do sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong n-íc vµ n-íc ngoµi ngµy cµng gay g¾t: c¹nh tranh vÒ thÞ tr-êng, vÒ kh¸ch hµng, vÒ chi phÝ nh-: tiÒn l-¬ng, th-ëng,... Gi¸ phæ biÕn kiÓm to¸n ch-a thèng nhÊt... - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ®Ó ®µo t¹o c¸n bé chØ míi ë ban ®Çu ch-a ®-îc ®Þnh h-íng râ rµng ch-a cã kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc cô thÓ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3-/ Nh÷ng ®Þnh h-íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ nh÷ng yÕu kÐm ®ang tån t¹i vµ ®Ó v-¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trë thµnh c«ng ty cã chÊt l-îng hµng ®Çu kh«ng chØ trong n-íc vµ trªn thÕ giíi. §ßi hái l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i cã nh÷ng ®Þnh h-íng hay nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i cã nh÷ng chiÕn l-îc mang tÝnh ®ãn ®Çu, ®i tr-íc kh«ng nh÷ng gi¶i quyÕt khã kh¨n ë hiÖn t¹i mµ cßn chuÈn bÞ cho t-¬ng lai, ®ãn tr-íc nã ®Ó tõ ®ã biÕn nã thµnh thÕ m¹nh cña m×nh. NhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty AASC ®· ®Ò ra nh÷ng ph-¬ng h-íng sau ®©y: + TÝch cùc më réng vµ khai th¸c thÞ tr-êng nhiÒu h¬n mét c¸ch tèi ®a. §Æc biÖt víi sù ra ®êi cña thÞ tr-êng chøng kho¸n th× ho¹t ®éng kiÓm to¸n l¹i cµng cã vai trß quan träng h¬n n÷a do ®ã ph¸t triÓn nhthÕ nµo ®Ó phï hîp lµ vÊn ®Ò quan träng. + CÇn ph¶i hîp t¸c quèc tÕ, tiÕp thu c«ng nghÖ kiÓm to¸n tiªn tiÕn cña cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n lín trªn thÕ giíi. + Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng sang nhiÒu lÜnh vùc kh¸c n÷a ®ång thêi víi nã lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô. Bëi v× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chÊt l-îng dÞch vô lµ yÕu tè sèng cßn cña mét doanh nghiÖp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc ®iÒu hµnh sao cho bé m¸y ®-îc gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ víi hiÖu suÊt cao nhÊt. - Båi d-ìng ®µo t¹o ®éi ngò kiÓm to¸n viªn chuyªn gia giái trong lÜnh vùc kiÓm to¸n vµ kÕ to¸n. Bëi v× chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®éi ngò kÕ cËn rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai cña c«ng ty. §Ó c«ng ty ®i tr-íc ®-îc thêi ®¹i, ®ãn ®Çu t-¬ng lai cÇn ph¶i cã nh÷ng nh©n viªn giái cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty. Qua viÖc tr×nh bµy qu¸ tr×nh thµnh lËp ph¸t triÓn còng nh- nh÷ng kÕt qu¶, nh÷ng khã kh¨n vµ ph-¬ng h-íng trong thêi gian tíi cña c«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ta nhËn thÊy r»ng. ViÖc ra ®êi cña c«ng ty hoµn toµn phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ yªu cÇu tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ x· héi. C«ng ty ra ®êi kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cñng cè nÒ nÕp kÕ to¸n, thèng kª trong c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cho c¸n bé, c¸c l·nh ®¹o doanh nghiÖp hiÓu ®-îc kiÓm to¸n tõ ®ã lµm cho viÖc qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng chÕ ®é mµ Nhµ n-íc quy ®Þnh. §ång thêi ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn tiÕt kiÖm ®-îc ng©n s¸ch Nhµ n-íc, gióp cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý tèt c¸c ®¬n vÞ cña m×nh. Víi kÕt qu¶ thu ®-îc trong nh÷ng n¨m võa qua ta hy väng r»ng c«ng ty cßn ph¸t triÓn h¬n n÷a, v-¬n lªn ®øng ®Çu trong lÜnh vùc 20
- Xem thêm -