Tài liệu Su hinh thanh va phat trien cong ty nhuom

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc đã thúc đẩy nhiều mô hìmh kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể là nhờ vào khâu tiêu thụ sản phẩm. Do có hoạt động tiêu thụ sản phẩm mà các doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu ngày càng đa dạng về các sản phẩm cho thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng. Vì vậy, nó góp phần quan trọng vào việc tăng lợi nhuận và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Cùng với xu hƣớng phát triển chung của nền kinh tế, ngành dệt may Việt Nam cũng có những bƣớc tăng trƣởng cao trong những năm vừa qua và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Điều này sẽ đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và ổn định của ngành dệt may Việt Nam. Đây là ngành đã có sự phát triển từ lâu đời, thu hút nhiều lao động, tạo ra nguồn thu ngoại tệ cao cho đất nƣớc, từng bƣớc các 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mặt hàng của ngành dệt may đã đáp ứng đƣợc nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Là một doanh nghiệp Tƣ nhân, Công ty Cổ phần Nhuộm Hà Nội đã và đang có những bƣớc đi đúng đắn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và thị trƣờng không ngừng vƣơn lên khẳng định mình. Đối với doanh nghiệp, Kế toán là công cụ quan trọng để điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tƣ,tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Do đó tổ chức công tác kế toán là điều kiện không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chƣơng I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1-Thông tin chung về doanh nghiệp Tên công ty : Công ty Cổ Phần Nhuộm Hà Nội. Tên giao dịch: HANOI DYEING JOINT STOCK COMPNAY Tên viết tắt: H D JSC Địa chỉ : số 143 - Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : 04.8.583.804 Fax : 04 557 4320 MST:0101112239 Số ĐKKD : 0.103.000.237 Cấp ng ày 28/02/2001 Do S ở K ế ho ạch v à Đ ầu t ƣ TP H à N ội c ấp. Số tài khoản : 102010000498494 Ngân hàng C ông Thƣơng Ho àng Mai -Hà Nội Ngân hàng giao dịch: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ngân hàng Công Thƣơng Hoàng Mai ( Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội0  Ngân hàng Cổ Phần Quân Đội( Nguyễn Trãi - T Thanh Xuân - Hà Nội) Ngành nghề kinh doanh : Nhuộm gia công và bán vải Cơ sở sản xuất chính hiện nay của Công ty CP Nhuộm Hà Nội : tại 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2-Qúa trình hình thành và phát triển doanh nghiệp Xuất phát đỉểm chỉ là một xƣởng sản xuất nhỏ với thiết bị máy móc còn hạn chế và số lƣợng cán bộ công nhân viên chỉ rất ít. Trong vòng 2 năm hoạt động đến nay Công ty đã đầu tƣ toàn bộ máy móc dây chuyền toàn bộ để phục vụ kịp nhu cầu tiêu thụ và phát triển của thị trƣờng. Công ty đã đầu tƣ xây dựng thiết bị nhà xƣởng bao gồm 1000m2. Nhà máy hoạt động từ năm 2005 và dần dần đi vào ổn định đến nay đã đƣợc 3 năm, trong thời gian đó sản phẩm của 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty đã không ngừng đƣợc cải tiến để phục vụ nhu cầu của nhà sản xuất may mặc trong cả nƣớc. II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 1. Sơ đồ về cơ cấu bộ máy quản lý của công ty GIÁM ĐỐC KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phòng Phòng Xƣởng Phòng Phòng Phòng Kế Kỹ sản xuất KCS Kinh Kế toán hoạch Thuật doanh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý của Công ty 2. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng bộ phận - Giám đốc (GĐ) công ty là ngƣời điều hành tổ chức mọi hoạt động của công ty theo Pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trƣớc toàn công ty về hiệu quả hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc về việc chấp hành pháp luật trong công ty. Là ngƣời đại diện hợp pháp cao nhất của công ty trong lĩnh vực giao dịch và là ngƣời thay mặt công ty ký kết Hợp đồng kinh tế. Chỉ đạo trực tiếp các mặt công tác sau:  Công tác tổ chức cán bộ  Công tác liên doanh liên kết  Công tác giá cả (giá mua và giá bán ra) 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Công tác định hƣớng chất lƣợng phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn toàn công ty Ký:  Các chứng từ về thu chi tài chính, tiền  Các hợp đồng kinh tế  Các văn bản giấy tờ đối nội, đối ngoại của công ty  Các thủ tục giấy tờ văn bản của hai liên doanh - Phòng Kế hoạch: Cân đối kế hoạch vật tƣ trực tiếp giao dịch với các nhà cung câp để đặt hàng. Theo dõi và cập nhật tình hình chất lƣợng, số lƣợng và tiến độ sản xuất của công ty. Thông báo ngay các sự cố trong quá trình sản xuất cũng nhƣ bán hàng:  Tham mƣu, giúp việc cho GĐ trong lĩnh vực định hƣớng và phát triển kế hoạch sản xuất trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài  Dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của GĐ, phòng có chức năng tham mƣu và chịu trách nhiệm trƣớc GĐ trong việc lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trƣờng, điều độ sản xuất đảm bảo hiệu quả kinh tế 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tham mƣu cho GĐ trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế trong lĩmh vực tiêu thụ sản phẩm, đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng nguyên liệu  Tổ chức theo dõi thực hiện việc vận chuyển thành phẩm nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt yêu cầu chất lƣợng cao  Quản lý, sử dụng hoá đơn tự in của công ty theo đúng hƣớng dẫn của cơ quan thuế và quy định của công ty  Tổ chức, theo dõi việc thực hiện các quy trình và hƣớng dẫn có liên quan trong hệ thống quản lý chất lƣợng  Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất - Phòng Kỹ thuật:.  Tham mƣu, giúp việc cho GĐ trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý máy móc, thiết bị và định hƣớng phát triển khoa học, kỹ thuật trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài của công ty 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tổ chức nghiên cứu thiết kế, chế thử sản phẩm mới theo kế hoạch của công ty và khách hàng, thực hiện công tác điều độ sản xuất của công ty  Tổ chức triển khai đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất  Quản lý máy móc, thiết bị toàn công ty và lập kế hoạch sửa chữa, bảo dƣỡng theo định kỳ và đột xuất, lập các hƣớng dẫn công việc và qui trình về sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn và hiệu quả  Tổ chức giám định các thiết bị có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt  Tổ chức, theo dõi thực hiện các qui trình và hƣớng dẫn các công việc có liên quan trong hệ thống quản lý chất lƣợng  Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm và hợp lý hoá sản xuất - Xƣởng sản xuất: Tổ chức điều hành sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty giao về sản lƣợng, chất lƣợng và thời 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gian giao hàng. Quản lý hiệu quả tối đa về lao động và máy móc thiết bị. - Phòng Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm - Phòng KCS:  Tham mƣu, giúp việc cho GĐ trong công tác quản lý chất lƣợng sản phẩm của toàn công ty  Tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra chất lƣợng vật tƣ, bán thành phẩm đầu vào, các chi tiết sản phẩm, thành phẩm trong quá trình sản xuất  Xác định và thực hiện việc kiểm tra chất lƣợng sản phẩm tại các phân xƣởng  Phân tích và tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý các dữ liệu thông tin trong quá trình sản xuất có liên quan đến chất lƣợng sản phẩm  Tham gia tổ chức và trực tiếp tham gia các đợt đánh giá hệ thống quản lý chất lƣợng do công ty hoặc các đơn vị ngoài công ty thực hiện  Theo dõi và đề xuất những thay đổi trong hệ thống quản lý chất lƣợng, trình lãnh đạo xem xét. Tham gia giúp lãnh đạo công ty 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 về nội dung và chƣơng trình cho buổi họp định kỳ xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lƣợng của công ty  Tổ chức, theo dõi thực hiện các quy trình và hƣớng dẫn công việc có liên quan trong hệ thống quản lý chất lƣợng  Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm và hợp lý hoá sản xuất - Phòng Kinh doanh: Tham mƣu cho GĐ và chịu trách nhiệm trƣớc GĐ về các mặt công tác sau:  Chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm  Đôn đốc kiểm tra kế hoạch sản xuất hàng tháng của nhà máy, phòng ban  Tổ chức họp hội nghị đánh giá tình hình kế hoạch tháng và giao kế hoạch tháng tiếp theo cho các đơn vị thực hiện  Xây dựng các phƣơng án để lo đủ việc làm cho CBCNV và ngƣời lao động  Đôn đốc công việc bảo quản, quản lý kho tàng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Công t ác chiến lƣợc sản phẩm đến năm 2010 Ký:  Các phiếu xuất nhập vật tƣ, thành phẩm, bán thành phẩm  Hoá đơn bán hàng, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế  Séc, uỷ nhiệm chi thuộc lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, mua bán vật tu - Phòng Kế toán - Tài chính: Quản lý và đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham mƣu cho ban giám đốc công ty về tình hình hoạt động tài chính kế toán và đƣa ra các phƣơng án mới để thực hiện. Lập các chứng từ, sổ sách kế toán và lƣu trữ theo quy định của Nhà nƣớc. Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo biểu mẫu quy định để báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo chế độ hiện hành. Hạch toán giá thành sản phẩm, phân tích giá thành phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của ban giám đốc. Phối hợp với các Phòng ban để kiểm tra giá cả đầu vào và ra của nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm. Phối hợp với các Phòng ban để thu hồi 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 và thanh toán công nợ, đảm bảo chi tiêu đúng kế hoạch, đúng chế độ của Nhà nƣớc. III. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI 1. Ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhuộm Hà Nội là một doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công nhuộm vải màu theo đơn hàng và kinh doanh sợi. Sản phẩm sợi Công ty sản xuất các loại sợi 100% cotton có chi số từ Ne 8 đến Ne 45 với Ne chỉ loại sợi cotton thiết diện có chỉ số từ 8 đến 45. Sản phẩm sợi của công ty phục vụ cho phân xƣởng dệt và bán cho các bạn hàng trong nƣớc, đƣợc đánh giá cao về chất lƣợng. Doanh thu từ sợi hàng năm chiếm 20% tổng doanh thu của Công ty. Sản phẩm vải Công ty sản xuất các loại vải có độ dầy từ 80 g/m2 vải đến 600 g/m2 vải, trong đó sản phẩm chủ yếu là vải cotton, vải PC 2 thanh phần.... phục vụ cho may công nghiệp, tẩy nhuộm công nghiệp, công nghiệp giày da, công nghiệp khai thác các loại. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2-Đặc điểm về khách hàng và thị trường Giai đoạn đầu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chủ yếu sản xuất sản phẩm chính là sợi các loại và vải bạt các loại phục vụ chủ yếu cho quân dội và một số doanh nghiệp,cơ sở sản xuất hàng may mặc. Cho đến nay sản phẩm của Công ty đã đƣợc nhiều khách hàng trong nƣớc chứng nhận là sản phẩm có chất lƣợng tốt, Công ty không ngừng cải thiện, nâng cao chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ cung cách bán hàng nên cho đến nay thƣơng hiệu sản phẩm của Công ty đã đƣợc nhiều khách hàng công nhận. Ngày nay, sản phẩm vải không chỉ là để đáp ứng về số lƣợng, nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất nên khách háng có quyền lựa chọn những doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm vừa đảm bảo về chất lƣợng, thời hạn giao hàng…mà còn phải đảm bảo về tính thẩm mỹ, kiểu dáng. Sản phẩm vải Công ty sản xuất chủ yếu là phục vụ cho việc sản xuất hàng may mặc do đó thị trƣờng chính trong một vài năm gần đây là các đơn vị sản xuất hàng may mặc trong và ngoài nƣớc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thị trƣờng trong nƣớc chủ yếu là các dệt, may nhƣ: Công ty sợi Phúc Tân, Công ty D ệt 19/5 H à n ội , Công ty 26, Công ty may Thăng Long, Công ty may Hà Bắc, Xí nghiệp dệt-Công ty 20…Trong một vài năm gần đây, thị trƣờng của Công ty chủ yếu là thị trƣờng miền Bắc, 3-Đặc điểm về mặt bằng và công nghệ sản xuất Diện tích hiện tại của Công ty tổng diện tích khoảng hơn 1000m2 hệ thống các kho của Công ty cũng chiếm một diện tích tuơng đối lớn, hệ thống kho bao gồm kho chứa nguyên vật liệu, kho chứa thành phẩm… Vài năm gần đây, Công ty không chỉ tăng về diện tích hoạt động của các phân xƣởng mà nhìn chung các phân xƣởng cũng đều đƣợc tu sửa, bảo dƣỡng lại và hiện nay đƣợc đánh giá là tƣơng đối hiện đại so với các công ty khác trong cùng ngành nhuộm. SƠ ĐỒ 2: BẢNG BỐ TRÍ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Máy nhuộm Máy sấy Máy văng 15 Máy kiểm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đây là mô hình bố trí sản xuất hiệu quả nhất đảm bảo đúng theo qui trình công nghệ, đồng thời tiết kiêm thời gian và chi phí nhất trong sản xuất, vừa tân dụng đƣợc các loại nguyên liệu có chất lƣợng chƣa thực sự đƣợc tốt, tối thiểu hoá đƣợc chi phí sản xuất. 4-Hệ thống cơ sở quản lý hành chính Không chỉ có hệ thống nhà xƣởng của Công ty đƣợc tu sửa, bảo dƣỡng mà hệ thống cơ sở quản lý hành chính của Công ty cũng không ngừng đƣợc nâng cấp. Các bộ phận phòng ban trong công ty đƣợc tổ chức khép kín nhƣng việc trao đổi qua lại giữa các phòng ban cũng hết sức thuận tiện. Công ty trang bị cả một hệ thống máy tính phục vụ cho công tác quản lý của công ty với tổng số máy là 10 máy, Các máy này đƣợc nối mạng Lan trong toàn Công ty để tiện trao đổi, quản lý thông tin. Ngoài ra Công ty còn có một số máy khác kết nối mạng internet để cán bộ các phòng ban thu thập những thông tin cũng nhƣ thực hiện một số giao dịch bằng thƣơng mại điện tử. . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tổ chức bộ máy ở các phân xưởng: - Quản đốc phân xƣởng: đƣợc tổng giám đốc bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trƣớc tổng giám đốc về mọi hoạt động của phân xƣởng. - Trƣởng ca sản xuất: là ngƣời giúp việc cho quản đốc phân xƣởng và chịu trách nhiệm trƣớc quản đốc phân xƣởng về công việc mà mình phụ trách. 5 Kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty Trong một vài năm gần đây, khi Công ty tự chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì nhìn chung tốc độ phát triển của Công ty ngày càng rõ rệt: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng3 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2005-2006 Đơn vị tính: VN đồng Mã Chỉ tiêu 2 005 2 006 1 2 số A B 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 60 452 215 129 387 367 871 701 60 452 215 129 387 367 871 701 59 709 732 128 718 868 11 889 171 cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 742 482 982 668 499 530 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 dịch vụ 01 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 18 655 061 087 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7. Chi phí tài chính 22 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 697 894 604 1 157 849 973 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+21-22-24) 30 44 588 378 165 710 644 10. Thu nhập khác 31 43 840 000 6 000 002 11. Chi phí khác 32 12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 43 840 000 6 000 002 50 88 428 378 171 710 646 51 24 759 946 48 078 981 60 63 668 432 123 631 665 13. Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế (50=30+40) 14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) Trong vòng 2 năm Doanh thu của công ty đã tăng lên hàng chục tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu ngƣời không ngừng tăng nhanh qua các năm. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20
- Xem thêm -