Tài liệu Sử dụng marketing nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nhno & ptnthn

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ang diÔn ra mét sù thay ®æi lín lao trªn c¸c mÆt s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô cho tíi c¶ v¨n ho¸ x· héi. §iÒu khëi nguyªn vµ cèt yÕu cña qu¸ tr×nh nµy lµ nh»m môc ®Ých ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng ë møc ®é cao cña con ngêi. Nh÷ng nhu cÇu nµy kh«ng chØ dõng l¹i ë sù ®ßi hái vÒ mÆt lîng, sù n©ng cao vÒ mÆt chÊt mµ cßn ®ßi hái ®îc ®¸p øng vÒ mÆt tinh thÇn. Thªm vµo ®ã, c¸c nhu cÇu nµy lu«n lu«n thay ®æi cïng víi thêi gian, cïng víi nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt. Trªn gãc ®é ®ã, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trë thµnh mét xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu, lµ mét nh©n tè mang l¹i sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh còng nh trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ViÖt nam lµ mét nníc ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mét m«i trêng kinh doanh b×nh ®¼ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ tiªu chÝ cuèi cïng lµ c¹nh tranh ®Ó tån t¹i, ph¸t triÓn vµ ®a ®Êt níc tiÕn lªn, do ®ã ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa ®Æ biÖt quan träng h¬n bao giê hÕt. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ vai trß quyÕt ®Þnh cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®èi víi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, thêi gian qua nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp mét doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Bé X©y dùng ®· tËn dông tèi ®a n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng trÝ tuÖ cña nhµ m¸y ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . §©y lµ mét sù lùa chän s¸ng suèt vµ ®óng ®¾n cña nhµ m¸y, tuy nhiªn trong quan träng thùc hiÖn vÉn cßn béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp, nhËn thÊy viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong c¬ chÕ míi, em ®· m¹nh d¹n lùa chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi : "Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp". Em hy väng ®îc ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I : Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp . PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm, néi dung, h×nh thøc cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sè lîng, chñng lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô hÕt søc ®a d¹ng, phong phó nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®îc coi lµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ khi c¸c s¶n phÈm cu¶ doanh nghiÖp ®îc tiªu thô víi møc gi¸ thÞ trêng vµ sè lîng theo kh¶ n¨ng ®¸p øng nhÊt. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i g¾n ®îc s¶n phÈm cña m×nh víi ngêi tiªu dïng, tøc lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc mét danh môc vµ c¬ cÊu s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn tÝnh hiÖu qu¶ cña c¬ cÊu vµ danh môc s¶n phÈm l¹i phô thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, chñ quan nhÊt ®Þnh. Khi c¸c ®iÒu kiÖn ®ã thay ®æi th× c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng ph¶i thay ®æi theo ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn míi. ChÝnh v× vËy c¬ cÊu c¶u s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lu«n lµ mét c¬ cÊu ®éng. NÕu c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thay ®æi theo híng thu hÑp l¹i, ®¶m b¶o sù tËp trung cao h¬n vÒ s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo híng chuyªn m«n ho¸. Ngîc l¹i c¬ cÊu s¶n phÈm ®ù¬c më réng, danh môc s¶n phÈm ®îc t¨ng thªm th× cã nghÜa doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. VËy ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ g×? Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh: "§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ mét chiÕn lîc nh»m gi¶m bít rñi ro b»ng c¸ch gãp chung rñi ro cña nhiÒu lo¹i tµi s¶n cã møc lîi tøc cña tõng lo¹i kh¸c nhau ". "§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh më réng mét c¸ch hîp lý danh môc s¶n phÈm, c¬ cÊu s¶n phÈm sao cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng vµ x· héi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i trêng, doanh nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ cÊu, danh môc s¶n phÈm hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp". VËy b¶n chÊt cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh më réng hîp lý danh môc vµ c¬ cÊu s¶n phÈm nh»m t¹o nªn c¬ cÊu s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.Néi dung cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Tïy theo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ c¸c yªu cÇu tõ phÝa thÞ trêng, m«i trêng kinh doanh ... mçi doanh nghiÖp cã c¸c chiÒu híng ®a d¹ng ho¸ kh¸c nhau. Trªn thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp thêng tiÕn hµnh c¸c híng ®a d¹ng ho¸ sau: a. §a d¹ng ho¸ më réng. Theo xu híng nµy doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ dùa trªn viÖc kÕt hîp c¸c yÕu tè: §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn nÒn chuyªn m«n ho¸. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dùa trªn c¬ së kÕt hîp s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ vµ më réng chñng lo¹i s¶n phÈm cïng c«ng nghÖ . -§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dùa trªn c¬ së tËn dông kh¶ n¨ng thõa cña m¸y mãc c«ng nghÖ vµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. b. §a d¹ng ho¸ thu hÑp. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm b»ng c¸ch thu hÑp s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸, më réng s¶n phÈm cã thÓ sö dông c¬ së vËt chÊt cã s½n. -KhÐp kÝn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tËn dông tèi ®a mäi nguån lùc cho s¶n phÈm chuyªn m«n . - Thu hÑp s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸, chuyÓn híng s¶n xuÊt. c. §a d¹ng ho¸ thùc sù: - Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sang lÜnh vùc míi kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo vÒ c«ng nghÖ hoÆc th¬ng m¹i víi c¸c ho¹t ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp. BiÓu 1: C¸c xu híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm (trang bªn) 3. H×nh thøc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc biÓu hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. C¸c h×nh thøc cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thêng cã sù ®an xen trong c¸ch thÓ hiÖn. Cã mét sè h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ sau: a. ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ®ång t©m. - Lµ viÖc më réng danh môc s¶n phÈm tõ s¶n phÈm truyÒn thèng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu thÞ trêng thêng xuyªn biÕn ®éng. Trong s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ ®ång t©m thêng ®îc diÔn ra theo hai híng. * §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së s¶n phÈm gèc chuyªn m«n ho¸. §©y lµ h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ ®· ph¸t triÓn tõ l©u vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Th«ng thêng khi doanh nghiÖp cµng më réng ®a d¹ng ho¸ th× tr×nh ®é 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 1: C¸c xu híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Xu híng VÝ dô Néi dung Nguyªn nh©n C«ng viÖc ®· gi¶i quyÕt 1. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm C«ng ty dÖt VÜnh Phó T¨ng thªm kiÓu c¸ch, mÉu m· vµ S¶n phÈm gèc bÞ mÊt thÞ trêng §iÒu tra thÞ trêng, n©ng cÊp vµ trªn nÒn CMH h×nh thøc néi dung cña s¶n phÈm do mÉu m· ®¬n ®iÖu ®Çu t thiÕt bÞ , thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. 2.KÕt hîp s¶n phÈm CMH vµ C«ng ty sø H¶i D¬ng Hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l- S¶n phÈm gèc bÞ mÊt thÞ trêng §iÒu tra thÞ trêng, thiÕt kÕ s¶n më réng s¶n phÈm cïng îng sø d©n dông, ph¸t triÓn sø vµ kÐm søc c¹nh tranh do mÉu phÈm, t¹o ra søc c¹nh tranh vÒ c«ng nghÖ ®iÖn, sø mü nghÖ. m· vµ chÊt lîng kÐm chÊt lîng 3.TËn dông kh¶ n¨ng s¶n C«ng ty ®éng c¬ Nam Lµm dÞch vô c¬ khÝ, ®iÖn d©n S¶n phÈm gèc bÞ mÊt thÞ trêng Ph¸t huy kh¶ n¨ng lao ®éng xuÊt thõa §Þnh dông vµ c«ng nghiÖp 4.Thu hÑp s¶n phÈm CMH. C«ng ty xe ®¹p Xu©n - Gi¶m sè lîng s¶n xuÊt xe ®¹p do nhu cÇu vÒ s¶n phÈm gi¶m vµ c«ng suÊt thiÕt bÞ S¶n phÈm gèc bÞ mÊt thÞ trêng §iÒu ra thÞ trêng thiÕt kÕ s¶n Më réng s¶n phÈm sö dông Hoµ - X¶n xuÊt s¶n phÈm trang thiÕt do nhu cÇu vÒ s¶n phÈm gi¶m c¬ së vËt chÊt hiÖn cã bÞ néi thÊt b»ng kim lo¹i (bµn phÈm míi ghÕ...) 5.KhÐp kÝn c¬ së vËt chÊt DÖt kim Hµ Néi Huy ®éng hÕt c«ng suÊt, s¶n S¶n phÈm cã uy tÝn trªn thÞ tr- §Çu t x©y dùng d©y chuyÒn hiÖn cã xuÊt sîi, quÇn ¸o dÖt kim êng vµ tiÒm lùc ®Çu t s¶n xuÊt míi 6. Thu hÑp s¶n xuÊt chuyªn C«ng ty chÕ biÕn l©m Tõ b¸nh mú, mú sîi- s¶n xuÊt S¶n phÈm gèc bÞ mÊt thÞ trêng §Çu t x©y dùng bé phËn s¶n m«n xuÊt míi s¶n H¶i D¬ng nghiÒn ít, tái, b¸nh kÑo, s¶n xuÊt bia. 7. Kinh doanh tæng hîp NhiÒu doanh nghiÖp Tranh thñ mäi c¬ héi trong kinh §Ó hç trî lÉn nhau s¶n xuÊt Lµm tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ doanh c¸c s¶n phÈm 5 lµm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CMH sÏ gi¶m sót. Tuy nhiªn trong h×nh thøc nµy ®a d¹ng ho¸ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ l¹i cã mèi quan hÖ rÊt biÖn chøng b¬Ø c¸c lý do sau: - Thø nhÊt: lµ b¶n th©n s¶n phÈm CMH cña doanh nghiÖp còng ph¶i ®îc hoµn thiÖn c¶i tiÕn vÒ h×nh thøc vµ néi dung, t¨ng thªm vÒ kiÓu c¸ch mÉu m· ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thÞ trêng hÕt søc ®a d¹ng. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã søc c¹nh tranh gi÷ vµ më réng thÞ phÇn. V× vËy s¶n phÈm CMH cña doanh nghiÖp ®îc ®¸nh theo h×nh thøc biÕn ®æi chñng lo¹i - Thø hai: T¹i mét sè doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô CMH thêng kh«ng sö dông hÕt c¸c nguån lùc s½n cã. V× vËy trong khi n©ng cao mét c¸ch hîp lý tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ theo ph¬ng híng ph¸t triÓn chØ ®¹o cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp vÉn cÇn më réng danh môc s¶n phÈm ®Ó tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y thiÕt bÞ, tËn dông nguyªn vËt liÖu thõa... nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c cña thÞ trêng. Theo lý do nµy, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm chÝnh lµ doanh nghiÖp t¹o ra "tuyÕn s¶n phÈm " hç trî quan träng cho viÖc ph¸t triÓn CMH. - Thø ba: MÆc dï cã nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nhng nÕu nh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®îc dùa trªn c¬ së nÒn t¶ng lµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt cña CMH ban ®Çu th× viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm sÏ gi¶m bít nhu cÇu ®Çu t, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m h¹n chÕ rñi ro. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao hay thÊp chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc cã nªn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dùa trªn chuyªn m«n ho¸. Nh vËy CMH s¶n xuÊt lu«n ph¶i ®îc coi lµ nhiÖm vô trung t©m vµ lµ ph¬ng híng chñ ®¹o trong ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu nh quan niÖm c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ c¬ cÊu ®éng ph¶i thêng xuyªn hoµn thiÖn ®æi míi ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp thÝch øng víi sù vËn ®éng cña m«i trêng kinh doanh th× b¶n th©n s¶n phÈm CMH cña doanh nghiÖp còng ph¶i ®îc ®a d¹ng ho¸ vµ ®îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chÝnh lµ mét gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn lîc l©u dµi. §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ æn ®Þnh cÇn cã mét chiÕn lîc CMH vµ ®a d¹ng ho¸ hîp lý trong doanh nghiÖp. * Ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng ho¸ ®îc sö dông trªn kü thuËt c«ng nghÖ vµ c¸c yÕu tè hiÖn cã cña doanh nghiÖp. ¸p dông h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp võa vËn dông ®îc lîi thÕ vÒ nguån lùc s½n cã cña m×nh nh kü thuËt c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng nguån nguyªn liÖu... ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt thªm vµ ®a ra thÞ trêng ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, h×nh thøc ®Ñp phï hîp víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. * §a d¹ng ho¸ ®ång t©m thêng ®îc sö dông theo c¸c h×nh thøc cô thÓ lµ: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tõ s¶n phÈm CMH - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tõ viÖc hoµn thiÖn phôc vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hoµn thiÖn tèt h¬n, ®Çy ®ñ h¬n, triÖt ®Ó h¬n c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tõ híng c¶i tiÕn hîc ®æi míi mét bé phËn, hoÆc mét sè chi tiÕt cña s¶n phÈm CMH. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m vµo sù thay ®æi cña nhu cÇu thÞ trêng hoÆc ®i s©u vµo c¸c thÞ trêng ng¸ch. b. §a d¹ng ho¸ kÕt khèi. Lµ h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ mµ trong mét doanh nghiÖp tËp hîp nhiÒu lo¹i h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. BiÓu 2: Ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm (trang bªn) 4.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp thêng híng tíi 2 môc tiªu c¬ b¶n lµ: - T¹o ra hµng ho¸ vµ dÞch vô víi chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp phï hîp víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. - §¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a sau mçi kú kinh doanh trªn c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Còng thÊy râ r»ng, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cµng cã chÊt lîng cao, mÉu m· phong phó th× cµng tiªu thô ®îc nhiÒu, doanh thu cµng lín, lîi nhuËn cµng cao. Muèn thÕ th× tÊt yÕu doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh ®îc mét c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý, ph¶i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ yÕu cña thÞ trêng vµ x· héi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i trêng doanh nghiÖp (c¬ héi, biÕn ®éng cña gi¸ c¶, thu nhËp tÝnh c¹nh tranh, luËt ph¸p). Nãi c¸ch kh¸c, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tù b¶n th©n doanh nghiÖp ®· t¹o cho m×nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Ngµy nay, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®· trë thµnh xu híng kh¸ch quan kh«ng chØ ë níc ta mµ cßn ë nhhiÒu níc trªn thÕ giíi. Tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ lín nh tËp ®oµn kinh doanh ®Õn doanh nghiÖp ®éc lËp víi quy m« kh¸c nhau còng thùc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 2: Ph©n lo¹i h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm C¸ch tiÕp cËn H×nh thøc BiÕn ®æi chñng lo¹i XÐt theo sù biÕn §Æc ®iÓm chñ yÕu Néi dung §iÒu kiÖn thùc hiÖn ¦u ®iÓm Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn thÞ trêng hiÖn Hoµn thiÖn vÒ h×nh thøc SP- néi Cã thÓ øng dông thùc hiÖn réng Ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸, sö dông cã dung SP hoÆc c¶ hai r·i hîp lý nguån lùc hiÖn cã T¹o ra SP míi §a ra SP míi tuyÖt ®èi hoÆc SP Ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr- ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu ThÞ trêng hiÖn cã vµ thÞ trêng míi míi t¬ng ®èi êng. Qui tr×nh nghiªn cøu c«ng thô hµng ho¸ ThÞ trêng hiÖn t¹i vµ thÞ trêng míi ®æi cña danh môc §æi míi chñng lo¹i s¶n phÈm nghÖ SX cÇn ®Çu t lín Hçn hîp KÕt hîp c¶ hai h×nh thøc trªn KÕt hîp c¶ hai h×nh thøc trªn XÐt theo tÝnh chÊt §DHSP theo chiÒu s©u nhu C¶i tiÕn SP hiÖn cã t¹o thªm nhiÒu T¨ng thªm kiÓu c¸ch, mÉu m· cña Ph¶i ph©n khóc (ph©n ®o¹n) nhu Ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ theo nhu cÇu cÇu thang dßng vµ mÆt hµng míi cïng 1 lo¹i SP. cÇu thÞ trêng SP. chiÒu s©u , duy tr× më s¶n phÈm §DHSP theo chiÒuréng nhu Më réng chñng lo¹i s¶n phÈm ChÕ t¹o SP cã kÕt cÊu, c«ng nghÖ §ßi hái tiÒm lùc tµi chÝnh, c«ng réng thÞ trêng tiªu thô. Sö dông hîp SX, gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. nghÖ lín ®Ó x©y dùng DN quy lý c¸c nguån lùc hiÖn cã cÇu m« lín, c¬ cÊu SX phøc t¹p §DHSP theo híng tho¸t ly SP míi - thÞ trêng míi s¶n phÈm gèc SP míi kh«ng liªn quan ®Õn SP Cã nhu cÇu vµ søc c¹nh tranh lín. ban ®Çu vÒ gi¸ trÞ sö dông vµ c«ng §Çu t lín nghÖ SX. Sö dông tæng hîp c¸c chÊt S¶n xuÊt mét sè lo¹i cã gi¸ trÞ sö §Çu t lín. Nhu cÇu s¶n phÈm Gi¶m ®îc chi phÝ c¸c yÕu tè ®Çu XÐttheo ph¬ng cã Ých trong mét lo¹i NVL dông kh¸c nhau nhiÒu vµo. H¹ gi¸ thµnh, t¨ng thøc thùc hiÖn SP kh¸c nhau nhng cã Më réng chñng lo¹i s¶n phÈm S¶n xuÊt 1 sè lo¹i s¶n phÈm cã gi¸ Nhu cÇu s¶n phÈm cã quan hÖ søc c¹nh tranh m¬ réng thÞ trêng trÞ kh¸c nhau trong SX lín chung NL gèc Trªn gãc ®é ph¬ng thøc thùc hiÖn §DHSP trªn c¬ së nguån H¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng danh môc Dùa trªn n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn TËn dông hîp lý nguån lùc hiÖn cã, lùc hiÖn cã s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã ®Çu t míi, h¹n chÕ Kh¾c phôc kh©u thiÕu hoÆc kh©u §ßi hái ph¶i cã ®Çu t (chØ gi÷ vÞ rñi ro. N©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, SX mµ DN trÝ bæ sung) t¨ng søc c¹nh tranh, më Nhu cÇu ®Çu t lín réng thÞ trêng Nguån lùc hiÖn cã vµ ®Çu Më réng danh môc SP doanh nghiÖp t bæ sung §DHSP b»ng ®Çu t míi S¶n xuÊt s¶n phÈm míi cßn thiÕu §a ra SP míi mµ kh¶ n¨ng hiÖn t¹i kh«ng ®¸p øng ®îc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Sù ph¸t triÓn c¸c xu thÕ nµy ®îc gi¶i thÝch b»ng c¸c lý do sau: 4.1. Nhu cÇu thÞ trêng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ thêng xuyªn thay ®æi. §iÒu nµy ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã ®èi s¸ch ®Ó ®¶m b¶o sù thÝch øng víi thÞ trêng. Doanh nghiÖp ph¶i theo s¸t thÞ trêng n¾m ch¾c vµ dù b¸o nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ngêi mua ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ trao ®æi nh thÕ nµo? Nãi c¸ch kh¸c, ë ®©y ngêi b¸n gi÷ mét vai trß phô thuéc. Ngêi mua chØ mua nh÷ng g× hä cÇn vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n. §Ó tèi ®a ho¸ tho¶ dông, hä kh«ng thô ®éng tríc ngêi s¶n xuÊt mµ cßn lµ lùc lîng "®èi tîng" víi nhµ s¶n xuÊt. Cßn ngêi b¸n hä chØ b¸n nh÷ng g× mµ ngêi tiªu dïng cÇn, tøc lµ hä ph¶i t×m ra thÞ trêng, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ hä ®Þnh híng. Nh vËy sù ®ßi hái cña nhu cÇu thÞ trêng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ nhê ®ã doanh nghiÖp míi chiÕm ®îc thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 4.2. TiÕn bé khoa häc- kü thuËt. TiÕn bé khoa häc - kü thuËt lµm xuÊt hiÖn nh÷ng nhu cÇu míi, rót ng¾n chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ t¹o ra n÷ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt míi, tøc lµ lµm xuÊt hiÖn nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi. TÊt c¶ nh÷ng t¸c ®éng nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i biÕt tranh thñ n¾m b¾t ®Ó ph¸t triÓn. Cïng víi sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt th× chu kú s¶n phÈm gi¶m ®i. V× vËy doanh nghiÖp lu«n ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸ ®îc s¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n nµo trong chu kú sèng, nÕu ®ang ë giai ®o¹n suy tho¸i th× doanh nghiÖp sÏ kh«ng s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã mµ t×m c¸ch c¶i tiÕn s¶n phÈm ®a d¹ng ho¸ ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ lao ®éng x· héi. 4.3.Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vµ gi÷a c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp víi nhau. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ph¸t triÓn cao, c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt th× ®a d¹ng ho¸ cµng cã vai trß rÊt quan träng chiÕm vÞ trÝ chñ chèt trong chiÕn lîc s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp. §a d¹ng ho¸ gióp doanh nghiÖp ®a ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngêi tiªu dïng. Nhê ®ã, doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh ®· ®Æt ra. Ngîc l¹i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ßi hái sù nhanh nh¹y víi thÞ trêng vµ sù ®æi míi, ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña doanh nghiÖp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆt kh¸c, khi ho¹t ®éng trong kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp bÞ chi phèi bëi quy luËt c¹nh tranh. Quy luËt ®ßi hoi doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc thÞ trêng víi vò khÝ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Hµng ho¸ dÞch vô tríc khi ®îc ®a ra ph¶i ®îc nghiªn cøu tû mû doanh nghiÖp ph¶i biÕt m×nh x©m nhËp vµo thÞ trêng b»ng vò khÝ g×, chÊt lîng, gi¸ c¶ hay ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Vµ cã thÓ nãi r»ng viÖc x¸c ®Þnh cho m×nh mét danh môc, c¬ ccÊu s¶n phÈm hîp lý lµ mét trong nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh lîi h¹i cña doanh nghiÖp. Tãm l¹i, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng, tr¸nh ®îc rñi ro lu«n thu ®îc lîi nhuËn cao, th× ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. II. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ néi dung ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vµ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu hiÖu qu¶ cña kÕ ho¹ch, cÇn ph¶i ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n sau: 1. Nhu cÇu cña thÞ trêng. Trong ®iÒu kiÖn c¬ hÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp ph¶i b¸m s¸t cÇu cña thÞ trêng, s¶n xuÊt vµ ®a ra nh÷ng s¶n phÈm (dÞch vô) mµ thÞ trêng cÇn. ViÖc ®iÒu tra, ph©n tÝch nhu cÇu thÞ trêng ph¶i ®îc coi lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng hµng ®Çu trong qu¶n lý doanh nghiÖp. Tuú theo yªu cÇu thùc hiÖn nh÷ng néi dung kh¸c nhau cña qu¶n lý c«ng nghiÖp viÖc ®iªï tra, ph©n tÝch nhu cÇu ®îc tËp trung vµo nh÷ng néi dung cô thÓ kh¸c nhau. NÕu ®Ó x¸c ®Þnh qui m« hîp lý cña doanh nghiÖp, ngêi ta quan t©m ®Õn tæng lîng nhu cÇu mçi lo¹i s¶n phÈm (dung lîng thÞ trêng), ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ngêi ta l¹i quan t©m ®Õn néi dung sau: a. KiÓu c¸ch, mÉu m·, kÝch cì mçi lo¹i s¶n phÈm mµ thÞ trêng ®ßi hái. ViÖc ph©n khóc thÞ trêng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph©n tÝch nhu cÇu thÞ trêng vÒ mçi lo¹i s¶n phÈm. Bëi v× ®Ó cung lîng hµng ho¸ dÞch vô ë møc s¶n lîng, chÊt lîng nµo ®ã, doanh nghiÖp sÏ ph©n tÝch ph©n ®ã (ë mçi ph©n ®o¹n kh¸c nhau th× ®Æc ®iÓm nµy l¹i kh¸c nhau. Do ®ã, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ph©n ®o¹n quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. b. TÝnh phøc t¹p vÒ kÕt cÊu s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®ã. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. Nhu cÇu c¸c s¶n phÈm cã liªn quan trong tiªu dïng : NghÜa lµ, ph©n tÝch bÒ réng nhu cÇu c¸c lo¹i s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cÇn ph¶i xem xÐt ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm Êy. d. C¸c lo¹i s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ: ViÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch nµy nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong khi ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. e. Sù vËn ®éng cña s¶n phÈm trong chu kú sèng cña nã. ViÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m vµo s¶n phÈm ®ang suy tho¸i sÏ lµm t¨ng ®é rñi ro trong kinh doanh Nh vËy viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch nhu cÇu ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ møc ®é ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng chØ ë mÆt lîng mµ cßn cã tÝnh chÊt nhu cÇu vµ quan hÖ víi c¸c s¶n phÈm cã liªn quan kh¸c. 2. Kh¶ n¨ng cña mçi doanh nghiÖp Nhu cÇu thÞ trêng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c lo¹i dÞch vô ®a d¹ng vµ thêng xuyªn vËn ®éng. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o nªn c¸c c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn n¾m b¾t c¸c c¬ héi kinh doanh, ph¶n ¸nh chóng trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong mçi thêi kú. Trong qu¸ tr×nh Êy ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng hiÖn cã vµ cã thÓ cã cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¶ doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau: kh¶ n¨ng c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (nh©n, tµi, vËt lùc), kh¶ n¨ng cña c¸c tµi s¶n h÷u h×nh vµ tµi s¶n v« h×nh...Trong m« h×nh c¹nh tranh, viÖc ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tõ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¸c yÕu tè, cÇn ®¸nh gi¸ ®óng møc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. NghÜa lµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu cña thÞ trêng vÒ sè lîng, chÊt lîng, kiÓu c¸ch, gi¸ c¶, thêi gian cung øng c¸c s¶n phÈm, cÇn xem xÐt so víi c¸c ®èi thñ kh¸c, tríc hÕt lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cã thÕ lùc nhÊt, xem doanh nghiÖp cã nh÷ng lîi thÕ, yÕu thÕ g×? Bá qua ®iÒu nµy sÏ tr¸nh khái thÊt b¹i trong khi ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Nh vËy, viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp ®· vît khái ph¹m vi tõng doanh nghiÖp riªng biÖt, mµ ®îc xem xÐt trong mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy viÖc thu thËp th«ng tin vµ ®a doanh nghiÖp tham gia c¸c tæ chøc liªn kÕt thÝch øng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. 3. C¸c quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ ViÖc më réng c¸c quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ lµ mét xu híng kh¸ch quan. ViÖc tham gia c¸c quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi viÖc x¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ néi dung ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp. Th«ng qua liªn kÕt kinh tÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp nhê viÖc tranh thñ sù hç trî cña bªn ngoµi. ViÖc t¨ng kh¶ n¨ng nµy thÓ hiÖn kh«ng chØ lµ kh¾c phôc nh÷ng kh©u yÕu trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, mµ cßn lµ sù hç trî vÒ vèn, vÒ n¨ng lùc nghiªn cøu vµ triÓn khai... Cßn t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm míi, ®¸p øng kÞp nhu cÇu míi ph¸t sinh. 4. Tr×nh ®é tiªu chuÈn ho¸ Nh©n tè mang tÝnh tæ chøc kü thuËt nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh khi x©y dùng nÒn s¶n xuÊt lín trong c«ng nghiÖp. Nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®a ra thÞ trêng ph¶i theo tiªu chuÈn thèng nhÊt. Tiªu chuÈn nµy kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, theo dâi, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, mµ cßn lµ c¬ së ®Ó tæ chøc mèi liªn hÖ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan. 5. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña ngµnh. Tuú theo ®Æc thï cña tõng ngµnh kinh tÕ ®¶m niÖm c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ doanh nghiÖp trong ngµnh cÇn cã c¬ cÊu s¶n phÈm ®¸p øng c¸c chøc n¨ng ®ã. Th«ng thêng c¬ cÊu s¶n phÈm cña mét ngµnh kinh tÕ lµ rÊt lín vµ ®a d¹ng. S¶n phÈm CMH thêng kh«ng ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu do ®¬n ®iÖu. TÊt yÕu ph¶i cã mét tuyÕn s¶n phÈm hç trî do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸. VÝ dô ®i cïng víi s¶n phÈm ®êng lµ c¸c s¶n phÈm kh¸c nh cån, giÊy, rîu... Trªn ®©y lµ mét sè nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè Êy cho phÐp t¹o thµnh c¬ së khoa häc ®Ó ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau vÒ x¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ néi dung cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Tõ c¸c ph¬ng ¸n ®a ra, ngêi ta cã thÓ so s¸nh trªn nhiÒu ph¬ng diÖn kh¸c nhau ®Ó lùa chän. III. C¸c u nhîc ®iÓm khi tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Cã thÓ nãi r»ng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®· sã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc nhÊt ®Þnh ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm còng nh toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng cßn béc lé nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Cô thÓ lµ: a. u ®iÓm: - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm gãp phÇn t¹o chñng l¹i hµng ho¸ phong phó, ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ cña thÞ trêng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nhê ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, nhiÒu doanh nghiÖp sö dông ®Çy ®ñ h¬n c¸c nguån lùc, ®¶m b¶o viÖc lµm, thu nhËp cho ngêi lao ®éng. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thóc ®Èy c¹nh tranh lµm c¸c doanh nghiÖp tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, c¶i tiÕn s¶n phÈm. NhiÒu doanh nghiÖp qua ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®· dÇn tõng bíc thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. b. Nhîc ®iÓm: - PhÇn lín c¸c trêng hîp thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm mang tÝnh tù ph¸t, viÖc x¸c ®Þnh ph¬ng híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cßn mß mÉm, cÇu may, chôp giËt. NhiÒu doanh nghiÖp qua ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, cã doanh nghiÖp qui m« nhá, kü thuËt l¹c hËu cßn dµn tr¶i qua nhiÒu s¶n phÈm dÉn ®Õn kh«ng hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thêng ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt trong ph¹m vÞ tõng doanh nghiÖp, thiÕu tÇm nh×n chiÕn lîc vÒ kh«n gian vµ thêi gian nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n kh«ng ®îc ®¶m b¶o. - Xu híng tho¸t ly chuyªn m«n ho¸ ban ®Çu vµ kinh doanh tæng hîp diÔn ra ®Ëm nÐt. NhiÒu doanh nghiÖp ®i chÖch khái quÜ ®¹o, môc tiªu Nhµ níc, x· héi cÇn vµ khuyÕn khÝch. c. Mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu g©y nªn nh÷ng nhîc ®iÓm trªn. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn thiÕu c¬ së lý luËn ph¬ng ph¸p luËn râ rµng vµ thèng nhÊt. C«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ dù b¸o thÞ trêng cßn mang tÝnh chñ quan, phiÕn diÖn. - Mèi quan hÖ gi÷a ®Çu t vµ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cha gi¶i quyÕt toµn diÖn. §©y lµ nguyªn nh©n viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thiÕu c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn. V× vËy nhiÒu s¶n phÈm ®îc ®a d¹ng ho¸ kÐm søc c¹nh tranh, kh«ng tån t¹i bÒn v÷ng trªn thÞ trêng. - C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, thiÕu ®Þnh híng vµ híng dÉn hîp lý, cha cã chÝnh s¸ch b¶o hé vµ khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong níc. - Nguyªn nh©n kh¸ch qan mang tÝnh lÞch sö cña quan träng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mét sè doanh nghiÖp, cã doanh nghiÖp ®îc x©y dùng nhng kh«ng râ nhiÖm vô s¶n xuÊt, tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt l¹c hËu, kh«ng ®ång bé. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp. 1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua 4 giai ®o¹n. Giai ®o¹n 1: TiÒn th©n cña nhµ m¸y lµ xëng C¬ khÝ 63 ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 343 TNT/TC ngµy 20- 4-1963 do thø truëng Bé N«ng trêng NguyÔn V¨n TrÝ ký. Xëng ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng §éi c¬ khÝ - Bé N«ng trêng. Chøc n¨ng: söa ch÷a , phôc håi, ®¹I tu c¸c lo¹i «t« m¸y kÐo, m¸y ®éng lùc. NhiÖm vô: §¶m b¶o kÞp thêi viÖc söa ch÷a c¸c m¸y n«ng nghiÖp, «t«, m¸y ®éng lùc phôc vô cho s¶n xuÊt t¹i c¸c n«ng trêng quèc doanh thuéc c¸c tØnh Ninh B×nh, Nam §Þnh, Hµ Nam, Hoµ B×nh, Hµ T©y. Tæng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc: 82 ngêi. Giai ®o¹n II: Theo quyÕt ®Þnh sè 159 NT/ TCCB- Q§ ngµy 23-6-1984 do Bé trëng N«ng nghiÖp ký, Xëng C¬ khÝ 63 ®îc chuyÓn thµnh nhµ m¸y C¬ khÝ N«ng nghiÖp 3 - Hµ Nam Ninh. Lóc nµy nhµ m¸y ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý cña bé N«ng nghiÖp mµ trùc tiÕp lµ tæng côc trang bÞ kü thuËt - Bé N«ng nghiÖp. Chøc n¨ng: §¹i tu, söa ch÷a phôc håi «t« m¸y kÐo, m¸y ®éng lùc cña c¸c n«ng trêng, c¸c së N«ng nghiÖp. C¸c tr¹m m¸y kÐo cña Bé N«ng nghiÖp thuéc tØnh Hµ nam ninh, Hµ s¬n b×nh, H¶i Hng. NhiÖm vô : Thùc hiÖn kho¶ng 300  400 ®Çu xe /n¨m Giai ®o¹n III: Theo quyÕt ®Þnh sè 46- NN- TCCB/Q§ ngµy 12-2-1992 cña Bé N«ng nghiªp vµ C«ng NghiÖp Thùc phÈm. Nhµ m¸y C¬ khÝ N«ng nghiÖp 3 ®îc 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®æi tªn thµnh nhµ m¸y C¬ ®iÖn 3- Hµ Nam Ninh. §©y lµ giai ®o¹n nhµ m¸y ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng côc C¬ khÝ - Kü thuËt, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm 300 ngêi Chøc n¨ng chñ yÕu cña nhµ m¸y trong giai ®o¹n nµy lµ: - Trung ®¹i tu söa ch÷a phôc håi « t« m¸y kÐo. - Phôc håi, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ, d©y chuyÒn chÕ biÕn l¬ng thùc n«ng s¶n. - S¶n xuÊt c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn sau thu ho¹ch nh m¸y xay s¸t liªn hoµn, m¸y s¶n xuÊt tinh bét, m¸y xay thøc ¨n gia sóc. - S¶n xuÊt c¸c t liÖu tiªu dïng trong n«ng nghiÖp nh m¸y tuèt lóa, m¸y tÏ ng«... NhiÖm vô cña nhµ m¸y. - §¸p øng nhu cÇu söa ch÷a «t«, m¸y kÐo cña bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n t¹i c¸c tØnh Hµ nam Ninh vµ l©n cËn. - §¸p øng nhu cÇu c¸c s¶n phÈm C¬ khÝ n«ng nghiÖp cña ngêi n«ng d©n trong néi tØnh vµ c¸c tØnh b¹n. §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh cña nhµ m¸y. Trong giai ®o¹n nµy hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ®Òu do nhµ m¸y tù khai th¸c, h¹ch to¸n ®éc lËp, sè lîng c«ng viÖc nhiÒu, møc l¬ng cao, phóc lîi ®¶m b¶o, ®êi sèng ngêi lao ®éng ®îc c¶i thiÖn. Giai ®o¹n IV: Sau n¨m 1996, do t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm, theo quyÕt ®Þnh sè 638/BXD- TCL§ ngµy 1-10-1997, nhµ m¸y ®îc ®æi thµnh nhµ m¸y ChÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp trùc thuéc C«ng ty X©y dùng vµ l¾p m¸y 10 - Tæng C«ng ty l¾p m¸y ViÖt nam - Bé X©y dùng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn gÇn 200 ngêi. Trong giai ®o¹n nµy, nhµ m¸y tõ lÜnh vùc chuyªn m«n c¬ khÝ n«ng nghiÖp ®· chuyÓn h¼n sang lÜnh vùc c¬ khÝ x©y l¾p cña ngµnh x©y dùng. Sù chuyÓn ®æi nµy ®· ¶nh hëng lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. Ho¹t ®éng trong sù qu¶n lý cña bé x©y dùng, nhµ m¸y cã mét sè chøc n¨ng sau: - San lÊp, x©y dùng nÒn mãng - Gia c«ng c¸c thiÕt bÞ, kÕt cÊu thÐp trong x©y dùng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ChÕ t¹o khung nhµ, cét ®iÖn, cét truyÒn dÉn, cét ph¸t sãng b»ng thÐp. - B×nh bÓ, ¸p lùc. - §êng èng lín. - C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ t liÖu s¶n xuÊt vµ d©n dông. NhiÖm vô cña nhµ m¸y trong giai ®o¹n nµy. - §¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®óng tiÕn ®é chÊt lîng do C«ng ty chñ qu¶n giao xuèng. - §îc phÐp h¹ch to¸n ®éc lËp phÇn c«ng viÖc do nhµ m¸y tù khai th¸c. -B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®· ®îc Nhµ níc giao, hoµn thµnh c¸c nghÜa vô ®èi víi cÊp trªn vµ Nhµ níc. -Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. §Ó phï hîp víi tiÕn ®é ®æi míi ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o ®éc lËp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tuy lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty nhng nhµ m¸y ®· ®îc phÐp: - Thùc hiÖn song song chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chÕ ®é h¹ch to¸n b¸o sæ ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc do nhµ m¸y tù khai th¸c hoÆc do cÊp trªn giao xuèng. - Cã tµi kho¶n, con dÊu riªng ®Ó tiÖn quan hÖ c«ng t¸c. - §îc phÐp ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c ngoµi nhµ m¸y theo sù ph©n cÊp cña C«ng ty l¾p m¸y 10 vµ Tæng C«ng ty. Nhµ m¸y cã ®¨ng ký kinh doanh t¹i thÞ x· Phñ lý - tØnh Hµ nam. §ång thêi còng lµ n¬i s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y cã t c¸ch ph¸p nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc ph¸p luËt trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña m×nh. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y t¹i thÞ x· Phñ lý - tØnh Hµ Nam khi c«ng tr×nh mµ cÊp trªn giao cho ë c¸c ®Þa bµn kh¸c nhµ m¸y cÇn ph¶i chñ ®éng ®a m¸y mãc thiÕt bÞ, ngêi lao ®éng ®Õn ®Ó thi c«ng. Tr¶i qua 4 giai ®o¹n ph¸t triÓn, nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp ®· ®îc chuyÓn qua nhiÒu ®¬n vÞ qu¶n lý, tõ Bé N«ng trêng sang Bé N«ng nghiÖp vµ cuèi cïng lµ Bé X©y dùng. §iÒu ®ã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y bëi v× chuyªn m«n cña nhµ m¸y ®îc sö dông cha thËt hîp lý. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi lÜnh vùc x©y dùng th× nhµ m¸y chØ lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc cÊp 4 víi cÊp chñ qu¶n trùc tiÕp lµ C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10. S¬ ®å 1: Quan hÖ qu¶n lý cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp Bé X©y dùng Tæng C«ng ty l¾p m¸y ViÖt nam C«ng ty x©y dùng vµ l¾p m¸y 10 Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp 2. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña nhµ m¸y 2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña nhµ m¸y. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y ®îc x©y dùng theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §©y lµ mét lo¹i h×nh ®îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp ë níc ta hiÖn nay. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 2: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y Gi¸m ®èc nhµ m¸y P. Gi¸m ®èc ®iÒu P. Gi¸m ®èc kü hµnh s¶n xuÊt thuËt Phßng kÕ Phßng Phßng Phßng to¸n tµi TC- HC kinh tÕ vËt t vô b¶o vÖ -kü thuËt §éi t¹o §éi t¹o p. xëng c¬ Tæ söa ph«i i ph«i ii khÝ ch÷a tæ t¹o ph«i 1 tæ t¹o ph«i 1 tæ tiÖn tæ t¹o ph«i 2 tæ t¹o ph«i 2 tæ nguéi tæ t¹o ph«i 3 tæ t¹o ph«i 3 phay Hµn - rÌn Tæ c¬ ®iÖn Theo s¬ ®å trªn: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Gi¸m ®èc nhµ m¸y : lµ qu¶n trÞ viªn cao cÊp, lµ ngêi thay mÆt vµ ®¹i diÖn cho nhµ m¸y tríc Nhµ níc vµ cÊp trªn. Trong nhµ m¸y gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn h¹n cao nhÊt trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng phô trî. Gi¸m ®èc ®îc bæ nhiÖm theo quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty, ho¹t ®éng díi sù ®iÒu hµnh chØ ®¹o cña gi¸m ®ècc C«ng ty l¾p m¸y 10. * Phã gi¸m ®èc nhµ m¸y : +Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt : Cã nhiÖm vô thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc trong c¸c c«ng viÖc - §iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c ph©n xëng. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chung víi sù tham mu cña phßng kinh tÕ kü thuËt - Phèi hîp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c ph©n xëng cho ®ång bé, thèng nhÊt. - KiÓm tra tiÕn ®é s¶n xuÊt cña toµn nhµ m¸y - Cïng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc chuyªn m«n. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc trong mäi lÜnh vùc. - Phèi hîp cïng phßng kinh tÕ lËp qui tr×nh c«ng nghÖ, lËp ®Þnh møc c¸c lo¹i. - ThiÕt kÕ kiÓm tra nghiªn cøu kü thuËt - Tham mu cho gi¸m ®èc khi ký kÕt hîp ®ång trong lÜnh vùc kü thuËt chÊt lîng . - KiÓm tra, gi¸m s¸t qui tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè kü thuËt trong nhµ m¸y. * C¸c phßng ban chøc n¨ng: Gåm 4 phßng chÝnh. + Phßng kÕ to¸n tµi vô: Nh©n viªn gåm 5 ngêi cã nhiÖm vô : - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho nhµ m¸y. - Cã biÖn ph¸p t¹o vèn khi nhµ m¸y cã nhu cÇu. - Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc qu¶n lý tèt tµi chÝnh, quü tiÒn mÆt, ®¶m b¶o thu ®ñ, nép ®ñ, chi chÝnh x¸c kh«ng hao hôt, mÊt m¸t. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vÒ mÆt tµi chÝnh. - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo qui ®Þnh - Thùc hiÖn ®óng nghÜa vô nép ng©n s¸ch. -Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶. - B¸o c¸o lu tr÷ hå s¬ chøng tõ kÕ to¸n theo qui ®Þnh. + Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ: 8 ngêi. Cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong nhµ m¸y bao gåm: - Thµnh lËp, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ nhá trong nhµ m¸y. - S¾p xÕp lao ®éng theo ®óng ngµnh nghÒ, chøc vô... - LËp kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng - kÕ ho¹ch sö dông quÜ phóc lîi - Tæ chøc c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng - Tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng kiÕn thøc nghiÖp vô cho nguêi lao ®éng -Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña nhµ m¸y - §¶m b¶o an ninh trËt tù, an toµn lao ®éng - §¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng nh: L¬ng hu, b¶o hiÓm, khen thëng... + Phßng kinh tÕ - kü thuËt : ®©y lµ phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô : - LËp kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt - LËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm - LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ - LËp dù to¸n vËt t, nh©n c«ng, khÊu hao, lªn ®¬n gi¸ cho tõng l« hµng - LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n - Kh¶o s¸t thÞ trêng, ®a ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh - §a ra qui tr×nh c«ng nghÖ cô thÓ cho viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm riªng biÖt cña tõng c«ng tr×nh x©y l¾p. - X©y dùng c¸c lo¹i ®Þnh møc: Nh©n c«ng, vËt t, nguyªn nhiªn vËt liÖu cho tõng l« s¶n phÈm cô thÓ. - KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt ë c¸c mÆt: TiÕn ®é thêi gian, chÊt lîng kü thuËt. - §iÒu hµnh ®«n ®èc xö lý mäi sù cè vÒ kü thuËt gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 20
- Xem thêm -