Tài liệu Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xnk nông lâm sản chế biến

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ vµ réng kh¾p. M«i tr-êng kinh doanh t¹i ViÖt Nam nh-: LuËt ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, m«i tr-êng ®Çu t- ngµy cµng hoµn thiÖn ®Çy ®ñ vµ æn ®Þnh h¬n. C¸c doanh nghiÖp lóc nµy kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ë trong n-íc ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy th× c©u hái ®Æt ra cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lµ lµm nh- thÕ nµo ®Ó sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt. §ã lµ ®ßi hái cã tÝnh cÊp thiÕt, c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn nªn còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Do vËy, ®èi víi b¶n th©n mçi sinh viªn §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n viÖc thùc tËp tèt nghiÖp t¹i doanh nghiÖp ®Ó cã c¬ héi n¾m b¾t thùc tiÔn nh÷ng kiÕn thøc víi nh÷ng ho¹t ®éng thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng. Víi sù nhËn diÖn ®-îc tÇm quan träng cña vèn kinh doanh kÕt hîp víi nhiÖm vô häc tËp cÇn hoµn thµnh cña sinh viªn sau mét thêi gian häc tËp, nghiªn cøu thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp môc tiªu tæng qu¸t cña ®Ò tµi lµ vËn dông c¸c kiÕn thøc, hÖ thèng ho¸ c¸c lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn nãi riªng. Nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng s¶n chÕ biÕn, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty. Trong giíi h¹n cña ®Ò tµi, em chØ tËp trung nghiªn cøu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, träng t©m lµ mét yÕu tè gióp c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong ph¹m vi cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy em tr×nh bµy ®Ò tµi trªn víi nh÷ng néi dung sau: Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn. Ch-¬ng 3: Sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn. Do tr×nh ®é nhËn thøc, lý luËn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy cßn nhiÒu khiÕm khuÕt, vËy em mong ®-îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n còng nh- c¸c c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn cïng c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn ®· h-íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 01 n¨m 2007 Sinh viªn thùc hiÖn §ç V¨n Th¸i §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng I Giíi thiÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn 1.1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP ngµy 19/6/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 65/2003/Q§-TTg ngµy 22/4/2003 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ph-¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®Õn n¨m 2005. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 3597/Q§/BNN-TCCCB ngµy 19/10/2004 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n-íc C«ng ty ®Çu t- xuÊt nhËp khÈu n«ng l©m s¶n chÕ biÕn thµnh C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu n«ng l©m s¶n chÕ biÕn. Tªn giao dÞch quèc tÕ: EXPORT AND IMPORT JOINT STOK COMPANY FOR AGRICULTURAL FOREST PRODUCTS Tªn viÕt t¾t: EIA. jsc Trô së chÝnh: Sè 25 phè T©n Mai, ph-êng T©n Mai, quËn Hoµng Mai, thµnh phè Hµ Néi. 1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty TiÒn th©n cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt gièng nÊm T-¬ng Mai vµ ®-îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 3027/Q§/UB ngµy 24/8/1985 thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý. NhiÖm vô chÝnh cña Trung t©m lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng nÊm ¨n, tæ chøc liªn doanh s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ thu gom nÊm ®Ó phôc vô cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp N¨m 1991, theo QuyÕt ®Þnh sè 969/Q§/UB ngµy 28/5/1999 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi chuyÓn Trung t©m chuyªn s¶n xuÊt nÊm thµnh C«ng ty s¶n xuÊt gièng, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu nÊm Hµ Néi thuéc Liªn hiÖp thùc phÈm vi sinh Hµ Néi. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng nÊm ¨n, tæ chøc liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ thu gom nÊm ®Ó phôc vô cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. N¨m 1997, do viÖc s¶n xuÊt kinh doanh XNK ph¸t triÓn m¹nh, theo quyÕt ®Þnh 3395/NN-TCCB/Q§ ngµy 25/12/1997 cña Bé tr-ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc chuyÓn ®æi tªn C«ng ty s¶n xuÊt gièng, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu nÊm thµnh C«ng ty ®Çu t-, XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn- Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh XNK cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ m¨ng, nÊm vµ n«ng l©m s¶n chÕ biÕn kh¸c. N¨m 2004, theo chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn nªn c«ng ty ®-îc chuyÓn ®æi tõ C«ng ty §Çu t- XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn thµnh C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh XNK cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ nÊm, m¨ng vµ n«ng l©m s¶n chÕ biÕn kh¸c. C¸c mÆt hµng nµy tr-íc ®©y ®-îc xuÊt khÈu sang c¸c n-íc ph-¬ng T©y vµ c¸c n-íc ch©u ¸. NÕu nh- tr-íc ®©y c¸c mÆt hµng nµy chñ yÕu ®-îc xuÊt sang Liªn X« cò vµ c¸c n-íc §«ng ¢u th× tõ khi biÕn ®éng chÝnh trÞ lín x¶y ra. C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ ®· ph¶i t×m c¸c thÞ tr-êng míi. Tuy nhiªn cïng víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n-íc, ngµnh kinh doanh XNK nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Nh-ng cho ®Õn nay C«ng ty còng ®· dÇn th¸o gì vµ ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn bé nhÊt ®Þnh vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong lÜnh vùc kinh tÕ. Trªn nh÷ng nÒn t¶ng ban ®Çu, C«ng ty kh«ng nh÷ng gi÷ ®-îc mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng mµ cßn më réng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng míi §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc c«ng ty trong vµ ngoµi n-íc. Cïng víi sù t¨ng tr-ëng ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ, C«ng ty ®· b¾t kÞp víi nhÞp ®é s«i ®éng cña thÞ tr-êng kinh doanh hµng ho¸, XNK liªn quan nhiÒu ®Õn c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc. Do vËy, viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng míi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ®èi víi C«ng ty. C«ng ty ®· tiÕp tôc t×m kiÕm, ph¸t hiÖn thÞ tr-êng míi, duy tr× thÞ tr-êng s½n cã ®Ó t¨ng kim ng¹ch XNK. Ph-¬ng thøc kinh doanh thêi kú nµy ®-îc thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. Cô thÓ nh- sau: + §èi víi c¬ së s¶n xuÊt trong n-íc: C«ng ty x¸c ®Þnh l¹i ®èi t-îng s¶n xuÊt, tæ chøc cã hiÖu qu¶ m¹ng l-íi s¶n xuÊt, thu mua, ®Çu t-, më réng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã tiÒm n¨ng thùc tÕ, nh»m vµo vïng cã nguyªn liÖu. Më réng c¸c h×nh thøc mua b¸n hµng XNK nh-: mua ®øt, b¸n ®o¹n, uû th¸c nhËp khÈu, hµng ®æi hµng v.v… + §èi víi n-íc ngoµi: C«ng ty chÊn chØnh l¹i phong c¸ch b¸n hµng, b¸n nh÷ng g× kh¸ch hµng cÇn mua, biÕt chµo hµng, biÕt b¾t mèi hµng vµ gi÷ mèi hµng. Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c nghÜa vô hîp ®ång ®· ký kÕt, lu«n lu«n gi÷ uy tÝn cña C«ng ty b»ng c¸ch ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÉu hµng, chÊt l-îng hµng, thêi gian giao hµng… C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp, hµng ®æi hµng, mua b¸n qua m«i giíi, ®¹i lý göi b¸n, cã ®éc quyÒn hoÆc giíi h¹n thÞ tr-êng tiªu thô. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng thøc thanh to¸n më thÞ tr-êng, thanh to¸n chuyÓn kho¶n v.v.. ViÖc kinh doanh XNK ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn lµm cho doanh thu cña C«ng ty mçi n¨m mét t¨ng lªn vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. 1.1.3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n ®¨ng ký t¹i ng©n hµng Nhµ n-íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc theo luËt ®Þnh víi chøc n¨ng kinh doanh cña C«ng ty. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Môc ®Ých ho¹t ®éng cña C«ng ty ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ sinh häc ®Ó tËn dông c¸c s¶n phÈm vµ phÕ liÖu trong n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt thµnh nÊm, m¨ng ®Ó ¨n. Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty sÏ khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vÒ phÕ liÖu, tËn dông lao ®éng, c¬ së vËt chÊt mµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ kh¸c kh«ng sö dông. Trong ®iÒu kiÖn mÆt hµng nÊm, mang vµ c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n lµ nh÷ng mÆt hµng cã nhu cÇu lín trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- thÞ tr-êng quèc tÕ mµ hiÖn nay søc s¶n xuÊt cña ta ch-a ®¸p øng ®ñ. Do vËy viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu thuËn lîi. - NhiÖm vô cña C«ng ty Tõ môc ®Ých trªn, C«ng ty ®· tiÕn hµnh: + §Çu t- ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu: trång tre chuyªn m¨ng, trång nÊm, trång c©y ¨n qu¶, cung cÊp c¸c lo¹i gièng c©y, thu mua s¶n phÈm ®Ó chÕ biÕn c¸c d¹ng hép, tói phôc vô cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu, kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n vµ s¶n xuÊt ®å uèng nh-: r-îu, bia, n-íc gi¶i kh¸t cã ga. + T×m kiÕm thÞ tr-êng ®Ó xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña n«ng s¶n trong n-íc. + ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vÒ gièng, c«ng nghÖ chÕ biÕn n«ng s¶n nh»m s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. + Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu cña thÞ tr-êng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v-íng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho s¶n phÈm n«ng s¶n. + Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý XNK vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ång thêi t¹o c¸c nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi gi÷a XNK, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh cã l·i vµ lµm nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi Nhµ n-íc. + Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô. + Tæ chøc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc cã hiÖu qu¶ cao. + Qu¶n lý chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty ®-îc chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo quy chÕ luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 1.1.4. Ngµnh, nghÒ kinh doanh Theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty cæ phÇn sè 0103006374: - §Çu t- ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu, trång tre, luång, sÆt lÊy m¨ng, trång nÊm, trång c©y ¨n qu¶, thu mua s¶n phÈm chÕ biÕn ë c¸c d¹ng hép, tói phôc vô tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu; - XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ m¨ng, nÊm vµ n«ng l©m s¶n chÕ biÕn kh¸c; - NhËp khÈu m¸y mãc, vËt t-, nguyªn liÖu phôc vô cho viÖc ®Çu t- vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh-: M¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn; - NhËp gièng tre, c©y ¨n qu¶ cã n¨ng suÊt, chÊt l-îng cao; - NhËp ph©n bãn, n«ng d-îc cho n«ng d©n; - Kinh doanh n«ng s¶n, thùc phÈm; - S¶n xuÊt ®å uèng gåm r-îu, bia n-íc gi¶i kh¸t cã ga; - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm thuû h¶i s¶n t-¬i sèng, kh« vµ ®ãng hép; - ChÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng l©m s¶n kh¸c; - S¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng m©y tre ®an, thñ c«ng mü nghÖ; - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i gièng c©y trång; §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, dông cô, vËt tphôc vô n«ng, l©m nghiÖp (kh«ng bao gåm thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ nguyªn liÖu lµm thuèc), chÕ biÕn vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; - §¹i lý, ph©n phèi c¸c mÆt hµng: b¸nh kÑo, n-íc gi¶i kh¸t, thùc phÈm c¸c lo¹i, ho¸ mü phÈm, hµng tiªu dïng; - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i hoa, gièng hoa vµ c¸c nguyªn phô liÖu phôc vô cho ngµnh hoa; - Bu«n b¸n mü phÈm, ho¸ chÊt (trõ ho¸ chÊt Nhµ n-íc cÊm); - Kinh doanh siªu thÞ, nhµ hµng. kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch sinh th¸i (kh«ng bao gåm kinh doanh phßng h¸t karaoke, vò tr-êng, qu¸n bar); - DÞch vô t- vÊn vÒ lÜnh vùc gièng c©y trång; - DÞch vô t- vÊn vÒ lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr-êng; - DÞch vô cho thuª v¨n phßng; (Doanh nghiÖp chØ kinh doanh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). 1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 1.2.1. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty C«ng ty Trung t©m chuyÓn giao n«ng l©m nghiÖp Ba V× XÝ nghiÖp tre gièng chuyªn m¨ng T©n Yªn XÝ nghiÖp chÕ biÕn r-îu bia - C¸c chi nh¸nh vµ xÝ nghiÖp trùc thuéc Tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt gièng tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3, s¶n xuÊt chÕ biÕn r-îu bia theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty, qu¶n lý c¸c mÆt vÒ nhµ x-ëng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt, ph¶i chÞu mäi tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng cña §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®¬n vÞ m×nh tr-íc c«ng ty, cuèi kú cÇn b¸o c¸o vÒ c«ng ty qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 1.2.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty S¬ ®å 2: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty héi ®ång qu¶n trÞ ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc PTG§ Kü thuËt Phßng Kü thuËt chuyÓn giao c«ng nghÖ PTG§ Kinh doanh Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Phßng KÕ to¸n tµi vô PTG§ TC-NC Phßng Tæ chøcHµnh chÝnh C¸c chi nh¸nh vµ XÝ nghiÖp trùc thuéc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc thµnh c¸c phßng ban phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Héi ®ång qu¶n trÞ: Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: + QuyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. + KiÕn nghÞ lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®-îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i. + QuyÕt ®Þnh chµo b¸n cæ phÇn míi trong ph¹m vi sè cæ phÇn ®-îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i, quyÕt ®Þnh huy ®éng thªm vèn theo h×nh thøc kh¸c. + QuyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n ®Çu t-. + QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ, th«ng qua hîp ®ång mua b¸n, vay, cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®-îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tØ lÖ kh¸c nhá h¬n ®-îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty. + Bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh møc l-¬ng vµ lîi Ých kh¸c cña c¸c c¸n bé qu¶n lý ®ã. + QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, qui chÕ qu¶n lý néi bé c«ng tyquyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c. + Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m vµ bÊt th-êng lªn §¹i héi ®ång cæ ®«ng. + KiÕn nghÞ møc cæ tøc ®-îc tr¶, quyÕt ®Þnh thêi h¹n vµ thñ tôc cæ tøc hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. + QuyÕt ®Þnh gi¸ chµo b¸n cæ phÇn vµ tr¸i phiÕu cña c«ng ty ®Þnh gi¸ tµi s¶n vèn gãp kh«ng ph¶i tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi vµng. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + DuyÖt ch-¬ng tr×nh, néi dung tµi liÖu phôc vô häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, triÖu tËp häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc thùc hiÖn c¸c thñ tôc hái ý kiÕn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua quyÕt ®Þnh. + QuyÕt ®Þnh mua l¹i kh«ng qu¸ 10% sè cæ phÇn ®· b¸n. + KiÕn nghÞ viÖc tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ c«ng ty. + C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c theo qui ®Þnh t¹i luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua quyÕt ®Þnh b»ng biÓu quyÕt t¹i cuéc häp mçi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mét phiÕu biÓu quyÕt. Khi biÓu quyÕt cã sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh do Chñ tÞch H§QT. - Ban kiÓm so¸t: §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ban kiÓm so¸t, sau khi ®· lªn danh s¸ch øng cö viªn vµo ban kiÓm so¸t. §¹i héi ®ång cæ ®«ng sÏ bá phiÕu bÇu c¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t. QuyÒn vµ nhiÖm vô cña ban kiÓm so¸t. + Ban kiÓm so¸t lµ ng-êi thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm tra tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p trong qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c néi dung kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. + Ban kiÓm so¸t gåm: 3 ng-êi do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔm víi ®a sè phiÕu theo sè l-îng cæ phÇn b»ng thÓ thøc trùc tiÕp vµ bá phiÕn kÝn. + C¸c kiÓm so¸t viªn bÇu mét ng-êi lµ tr-ëng ban kiÓm so¸t + ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty, kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn gi¸ trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, theo yªu cÇu cña cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng së h÷u trªn 10% sè cæ phÇn phæ th«ng trong thêi h¹n Ýt nhÊt 6 th¸ng. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Th-êng xuyªn th«ng b¸o víi H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tham kh¶o ý kiÕn cña H§QT tr-íc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. + B¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, hîp ph¸p cña viÖc ghi chÐp, l-u tr÷ chøng tõ vµ lËp sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty, tÝnh trung thùc, hîp ph¸p trong qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. + KiÕn nghÞ biÖn ph¸p bæ sung, söa ®æi c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Tham dù c¸c cuéc häp cña H§QT, ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã nh÷ng kiÕn nghÞ nh-ng kh«ng tham gia biÓu quyÕt. NÕu cã ý thøc vµ víi quyÕt ®Þnh cña H§QT th× cã quyÒn ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n phiªn häp vµ ®-îc trùc tiÕp b¸o c¸o tr-íc ®¹i héi cæ ®«ng gÇn nhÊt. - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (kiªm TG§) §øng ®Çu C«ng ty võa ®¹i diÖn cho Nhµ n-íc, võa ®¹i diÖn cho CBCNV: qu¶n lý, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chÕ ®é 1 thñ tr-ëng. Cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n-íc vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc (®¹i héi cæ ®«ng), chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tËp thÓ, tr-íc kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phã TG§: lµ nh÷ng ng-êi trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc theo quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®-îc ph©n c«ng, ngoµi ra c¸c Phã TG§ cßn cã nhiÖm vô giao viÖc, kiÓm tra, ®«n ®èc c«ng viÖc vµ t¹o mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban ph©n x-ëng… + Phã TG§ Kü thuËt: §iÒu hµnh c«ng viÖc cña kü thuËt chuyÓn giao c«ng nghÖ, b¸o c¸o kÞp thêi cho TG§ ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o. + Phã TG§ Kinh doanh: §iÒu hµnh 2 phßng lµ phßng KÕ ho¹ch tæng hîp vµ phßng Kinh doanh XNK. + Phã TG§ Néi chÝnh: Lµm c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông lao ®éng, ®Þnh møc tiÒn l-¬ng, c¸c chÕ ®é BHXH, tæ chøc båi d-ìng ®µo §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n, nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n nh»m hoµn thiÖn viÖc tr¶ l-¬ng vµ ph©n phèi tiÒn l-¬ng, th-ëng, x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho c«ng nh©n kü thuËt. - Phßng Kinh doanh XNK: Cã nhiÖm vô lªn ph-¬ng ¸n vµ x©y dùng kÕ ho¹ch XNK, t×m kiÕm thÞ tr-êng míi vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng hiÖn cã còng nhmë réng thÞ tr-êng. T×m c¸ch gi÷ v÷ng thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng. ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ viÖc XNK hµng ho¸. - Phßng Kinh doanh tæng hîp: Nghiªn cøu vµ lªn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty, ®ång thêi ®¶m nhËn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ thùc hiÖn, cËp nhËt th«ng tin vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm ph¶n håi nhanh chãng kÞp thêi tíi n¬i s¶n xuÊt ®Ó cã ph-¬ng ¸n kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. - Phßng Kü thuËt chuyÓn giao c«ng nghÖ: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ kü thuËt, tËp huÊn vµ h-íng dÉn cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm míi chuyÓn giao. - Phßng KÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n toµn c«ng ty. B¸o c¸o vµ th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, th-êng xuyªn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch ph©n phèi thu nhËp vµ tham m-u cho TG§ ®Ó xÐt duyÖt c¸c ph-¬ng ¸n ®Çu t- vµ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®-îc Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh vµ ®· gióp cho c«ng ty tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th-¬ng tr-êng vµ sù héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Sù t¨ng tr-ëng cña doanh thu, chÊt l-îng s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n, lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng ®-îc n©ng lªn, lµm tèt lîi Ých x· héi vµ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng më réng. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n 2.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty qua mét sè n¨m 2.1.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do sù biÕn ®éng kinh tÕ x· héi, an ninh quèc gia trªn thÕ giíi liªn tôc cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt th-êng ¶nh h-ëng rÊt tiªu cùc ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Tr-íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh- ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua * Nh÷ng thuËn lîi: - C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt gièng, c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ m¨ng, nÊmvµ n«ng l©m s¶n kh¸c. Nªn c«ng ty còng cã ®-îc nh÷ng -u thÕ nhÊt ®Þnh. - Nguån cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho c«ng ty chñ yÕu lµ tõ phÝa ng-êi n«ng d©n. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo thêi vô cho nªn ®Õn thêi ®iÓm ng-êi n«ng d©n thu o¹ch s¶n phÈm do hä trång trät ®-îc th× C«ng ty bè trÝ m¹ng l-íi thu mua sè s¶n phÈm cña ng-êi n«ng d©n vÒ chÕ biÕn t¹o ra s¶n phÈm chñ lùc cho c«ng ty. Ngoµi thêi vô th× C«ng ty cã thÓ cung cÊp c©y gièng vµ ph©n bãn cho ng-êi n«ng d©n ®Ó hä s¶n xuÊt vµ ®Õn thêi h¹n thu ho¹ch c«ng ty ký hîp ®ång víi ng-êi n«ng dan thu mua sè s¶n phÈm mµ hä s¶n xuÊt ra. - ViÖc huy ®éng vèn cña C«ng ty còng cã nh÷ng thuËn lîi. Do C«ng ty ®-îc ®Çu t- vèn trùc tiÕp tõ phÝa Nhµ n-íc vµ ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn tõ §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty ®-îc sù -u ®·i tõ phÝa Nhµ n-íc vµ c¸c c¬ quan thuÕ ®èi víi c¸c mÆt hµng vÒ n«ng l©m s¶n. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh: Do ViÖt Nam lµ mét n-íc n«ng nghiÖp ng-êi n«ng d©n chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng víi sù cÇn cï chÞu khã cña ng-êi n«ng d©n céng víi ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi n«ng d©n lµm ra s¶n phÈm víi gi¸ rÎ. §iÒu nµy gióp cho C«ng ty mua ®-îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo víi gi¸ rÎ tõ ®ã s¶n xuÊt ra c¸c yÕu tè ®Çu ra víi gi¸ c¶ phï hîp tõ ®ã lµm t¨ng thªm kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ trªn thÕ giíi. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tuy nhiªn bªn c¹nh mÆt thuËn lîi C«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n: * Nh÷ng khã kh¨n: - ThÞ tr-êng tiªu thô: Tr-íc kia s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt sang c¸c n-íc ch©u ¢u mµ chñ yÕu lµ Liªn X« cò nh-ng tõ khi cã biÕn ®éng chÝnh trÞ x¶y ra, C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ thÞ tr-êng tiªu thô vµ ®· ph¶i t×m ®Õn nh÷ng thÞ tr-êng míi còng nh- chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· dÇn tù th¸o gì vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr-êng. - Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vÒ nguån cung cÊp C«ng ty còng ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ c«ng t¸c thu mua s¶n phÈm lµ do ®Æc ®iÓm lÜnh vùc n«ng l©m s¶n kh«ng tËp trung t¹i mét vïng mµ nã n»m r¶i r¸c ë c¸c vïng. - ¶nh h-ëng tÝnh thêi vô: Do C«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh s¶n xuÊt cã tÝnh vô nªn nhu cÇu vÒ vèn l-u ®éng gi÷a c¸c quý trong n¨m th-êng cã sù biÕn ®éng lín, tiÒn thu vÒ tõ b¸n hµng còng kh«ng ®Òu, t×nh h×nh thanh to¸n khi tr¶ còng th-êng gÆp khã kh¨n. Bëi vËy cho nªn viÖc tæ chøc ®¶m b¶o nguån vèn còng nh- ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a thu vµ chi b»ng tiÒn cña c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n-íc: Sù ¶nh h-ëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n-íc lµ v« cïng kh¸ch quan bëi viÖc ho¹ch ®Þnh vµ ®-a ra bÊt kú mét chÝnh s¸ch g× Nhµ n-íc còng c¨n cø tõ lîi Ých kinh tÕ, x· héi, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña kinh tÕ trong n-íc còng nh- trªn thÕ giíi. Tuy vËy, nhiÒu bÊt cËp trong chÝnh s¸ch nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cßn tån t¹i. Do vËy tÝnh chÊt ph¸p chÕ cña c¸c chÝnh s¸ch cao nªn doanh nghiÖp buéc ph¶i tu©n thñ khiÕn cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kÐm linh ho¹t. - L¹m ph¸t nÒn kinh tÕ: Lµ ®iÒu kiÖn lÞch sö lu«n tån t¹i song song víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸. DÉn ®Õn sù tr-ît gi¸ cña ®ång tiÒn vµ do ®ã trong s¶n xuÊt kinh doanh th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ngoµi g¸nh chÞu l·i vay (nÕu cã) cßn ph¶i g¸nh chÞu thªm mét phÇn gi¸ trÞ kh«ng b¶o toµn. Bëi vËy, ®iÒu nµy còng lµ nh©n tè ®-îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Rñi ro bÊt th-êng: Còng lµ nh©n tè, còng lµ mét nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h-ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh lµ tÊt yÕu céng víi ®iÒu kiÖn l-îng tiªu dïng gi¶m sót, thÞ tr-êng h¹n hÑp sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng cña sù rñi ro ®èi víi doanh nghiÖp. Cïng víi thiªn tai, ®Þch ho¹ ngoµi ý muèn. 2.1.2.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ quan t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua Mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bao giê còng tu©n theo mét chu kú ®ã lµ ®Çu vµo  s¶n xuÊt  ®Çu ra. VËy ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã cã thÓ ph¸t triÓn vµ t¸i më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ®ã lµ lao ®éng, vèn, c¬ së vËt chÊt kinh tÕ kü thuËt. - T×nh h×nh vÒ lao ®éng cña C«ng ty: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c nguån lùc ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong c¸c nguån lùc ®ã th× nguån lùc ®ã th× nguån lùc vÒ lao ®éng lu«n ®-îc chó ý quan t©m kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn lµ doanh nghiÖp cã c¶ lao ®éng biªn chÕ vµ lao ®éng hîp ®ång, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc thï th-êng theo thêi vô nªn nhÞp ®é s¶n xuÊt khÈn tr-¬ng th× tû lÖ lao ®éng theo hîp ®ång cã xu h-íng ngµy cµng t¨ng lªn. C«ng ty lu«n chó ý viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n viªn, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, ph©n bæ sè lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp sao cho hîp lý, phôc vô tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - T×nh h×nh vÒ vèn cña C«ng ty: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét l-îng nhÊt ®Þnh vÒ vèn, nãi c¸ch kh¸c vèn lµ yÕu tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu vÒ vèn cña C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn, theo NghÞ ®Þnh 59CP th× mét phÇn lµ do Nhµ n-íc ®Çu t- phÇn cßn l¹i C«ng ty tù huy ®éng tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vay nî cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c… Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh C«ng ty ®-îc Nhµ n-íc ®Çu t- vèn ban ®Çu vµ bæ xung mét sè n¨m gÇn ®©y do ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn. Tuy nhiªn C«ng ty còng tù huy ®éng b»ng c¸ch vay vèn, bæ xung tõ quü ph¸t triÓn kinh doanh…®· lµm cho vèn tù bæ xung dÇn t¨ng lªn cïng. - T×nh h×nh vÒ c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty: C«ng ty còng ®· trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ vÒ c¬ së vËt chÊt, th-êng xuyªn ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc… ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay C«ng ty ®ang ®Çu t- x©y dùng thªm nhµ x-ëng nh»m më réng quy m« s¶n xuÊt. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn thiÕu chÝnh x¸c: Nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp lµ th-êng xuyªn biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. HiÖn t-îng thõa vµ thiÕu vèn kh«ng ph¶i lµ Ýt gÆp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng. §iÒu nµy g©y nªn t×nh tr¹ng cã doanh nghiÖp thiÕu vèn ®Ó tiÕp tôc më réng s¶n xuÊt nh-ng kh«ng huy ®éng ®-îc v× kh«ng cã kÕ ho¹ch tæ chøc vèn liªn tôc vµ dµi h¹n, cßn cã doanh nghiÖp thõa vèn l¹i ®Ó vèn n»m yªn. - C¬ cÊu vèn bÊt hîp lý: NÕu nh- doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh th× vÉn gÆp ph¶i khã kh¨n trong x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn: T×nh tr¹ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng lµnh m¹nh l¹i lµm §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp t¨ng thªm l-îng vèn vay sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong khi l-îng vèn chñ së h÷u l¹i máng. ChÝnh v× vËy, c¬ së ®Ó nghiªn cøu, lùa chän t×m nguån vèn vay hay tµi trî lµ c©n ®èi ®-îc gi÷a nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn ®i vay. - Sö dông l·ng phÝ vèn kinh doanh: Do tr×nh ®é qu¶n lý cßn h¹n chÕ. Tãm l¹i trªn ®©y lµ mét sè mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.1.2.2. Vµi nÐt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua (tõ 2002 ®Õn 2005) Ta xem b¶ng sau: §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §¬n vÞ: VN§ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ChØ tiªu Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô - C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhuËn kh¸c Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép Lîi nhuËn sau thuÕ Thu nhËp b×nh qu©n Thùc hiÖn 2002 Thùc hiÖn 2003 Thùc hiÖn 2004 Thùc hiÖn 2005 Møc chªnh lÖch n¨m 2004/2003 2003/2002 Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % 4,2 232.423.810 4,6 61.545.180 68.383.533 52.197.264 85.762.531 6.838.353 11,1 4.742.530.241 4.936.705.332 5.185.315.411 6.336.144.788 194.175.091 4,1 -16.186.269 248.610.079 4.015.524.100 724.06.141 71.058.600 19.071.000 19.071.000 370.786.653 337.454.068 70.753.020 76.934.650 66.421.000 10.513.650 81.266.670 22.754.667 58.512.003 850.000 233.858.677 14.751.412 58.998.017 7.371.943 7.371.943 8.182.376 46.683.951 11.511.159 290.535.563 33.342.434 137.579.961 268.704.288 75.237.201 203.467.087 100.000 4.804.075.421 5.005.088.865 5.237.512.675 6.421.190.319 201.013.444 §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 4.029.689.154 907.016.168 78.954.000 21.190.000 21.190.000 411.985.170 374.948.984 177.846.014 37.145.529 96.952.113 -59.806.584 118.039.430 33.051.040 84.988.390 950.000 4.263.547.831 921.767.580 137.952.017 28.561.943 28.561.943 420.167.546 421.632.935 189.357.173 327.681.092 130.294.547 197.386.545 386.743.718 108.288.241 278.455.477 1.050.000 5.061.393.560 1.274.751.228 267.518.474 46.386.513 46.386.513 511.637.015 487.003.674 497.242.500 401.519.237 216.174.645 185.344.592 682.587.092 191.124.385 491.462.707 1.200.000 19 14.165.054 180.010.027 7.895.400 2.199.000 2.199.000 41.198.517 37.494.898 107.092.994 -39.789.121 30.531.113 -49.292.934 36.772.760 10.296.373 26.476.387 100.000 0,4 24,8 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 151,4 -51,7 45,97 48,85 45,25 45,2 45,2 +11,76 2005/2004 Møc t¨ng gi¶m % 1.184.394.644 22,6 -23,7 33.565.267 64,3 5,04 1.150.829.377 22,2 5,8 1,6 74,7 34,8 34,8 2 12,5 6,5 782,2 34,4 230,1 127,6 127,6 127,6 +10,53 797.845.729 18,7 352.983.648 38,3 129.566.457 93,9 17.824.570 62,4 17.824.570 62,4 91.469.469 21,8 65.370.739 15,5 307.885.327 162,6 73.838.145 22,5 850880.098 65,9 -12.041.953 -6,1 295.843.374 76,5 82.836.144 76,5 213.007.230 76,5 150.000 +14,29 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Qua kÕt qu¶ b¶ng 1 ta thÊy: - Lîi nhuËn tr-íc thuÕ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng cô thÓ: + Lîi nhuËn tr-íc thuÕ: N¨m 2002 lµ: 81.266.670 ®ång N¨m 2003 lµ: 118.039.430 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ (+36.772.760 ®ång) t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng (+45,25%) N¨m 2004 lµ: 386.743.718 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ (+268.704.288 ®ång) t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng (+227,6%). N¨m 2005 lµ: 682.687.092 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+295.843.374 ®ång) t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng (+76,5%). Trong ®ã: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng: N¨m 2002 lµ: 70.753.020 ®ång N¨m 2003 lµ: 177.846.014 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ (+107.092.994 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+51,4%). N¨m 2004 lµ: 189.357.173 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ (+11.511.159 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+6,5%). N¨m 2005 lµ: 497.242.500 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+307.885.327 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+162,6%). - §i s©u vµo xem xÐt ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy: + Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng: N¨m 2002 lµ: 4.742.530.241 ®ång N¨m 2003 lµ: 4.936.705.332 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ (+194.175.091 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+4,1%). N¨m 2004 lµ: 5.185.315.411 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ (+248.610.079 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+5,04%). N¨m 2005 lµ: 6.336.114.788 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+1.150.829.377 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+22,2%). §ç V¨n Th¸i - QTKDTH-K35A 20
- Xem thêm -