Tài liệu Somphet vongkhamchanh

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp KÝnh göi: Bé m«n Ng©n hµng-Tµi chÝnh Tªn em lµ: SOMPHET VONGKHAMCHANH Sinh viªn líp Ng©n hµng-Tµi chÝnh A, kho¸ 39 Sau khi liªn hÖ vµ ®-îc sù ®ång ý cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi vµ ®-îc sù ®ång ý cña Bé m«n em ®· tiÕn hµnh thùc tËp t¹i Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt tõ ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 2001 Trong thêi gian ®ã theo sù h-íng dÉn cña Bé m«n vµ gi¸o viªn h-íng dÉn lµ thÇy gi¸o: GS.TS CAO Cù béI, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vÒ ®¬n vÞ thùc tËp vµ suy nghÜ s¬ bé vÒ nh÷ng h-íng cã thÕ chuyÓn khai nghiªn cøu trong thêi gian thùc tËp chuyªn ®Ò s¾p tíi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi sù gióp ®ì vÒ tµi liÖu vµ sù chØ dÉn tËn t×nh c¸c c¸n bé n¬i thùc tËp, ®Õn nay em ®· thu ®-îc mét sè kÕt qu¶ thùc tËp tæng hîp ban ®Çu. V× vËy em lËp b¶n b¸o c¸o nµy ®Ó b¸o c¸o víi Bé m«n Em rÊt mong c¸c thÇy c« xem xÐt gãp ý gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt qu¸ tr×nh thùc tËp nµy, em còng mong muèn bµi b¸o c¸o nµy cã thÓ lµ c¬ së ®Ó em hoµn thµnh thªm thµnh mét luËn v¨n tèt nghiÖp ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt trong kh¶ n¨ng cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy, em xin tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c¬ quan, Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi. Néi dung bao gåm: I.> Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt 1. Hoµn c¶nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn 2. Néi dung ho¹t ®éng 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y II>Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô trong thêi gian tíi 1. §Çu t- x©y dùng c¬ b¶n 2. C¸c chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh 3. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III.> NhËn xÐt Lêi c¶m ¬n: trong nh÷ng ngµy thùc tËp võa qua em ®· ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn thùc tËp rÊt tèt vµ nhËn ®-îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn còng nh- c¸c c¸n bé cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt, em xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy gi¸o: GS.TS CAO Cù béi, vµ c¸c thÇy c« khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh, vµ c¸c c¸n bé ë Ng©n hµng liªn doanh LµoViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi. Hµ néi, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2001 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp VÒ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi I.>Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt 1. Hoµn c¶nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn Do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hai n-íc Lµo vµ ViÖt nam, ChÝnh phñ ViÖt nam vµ ChÝnh phñ Lµo trong quan hÖ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp t¸c kinh tÕ-v¨n ho¸-x· héi ®Õn khoa häc kü thuËt cña hai n-íc. Nh- vËy Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt ®· ®-îc ra ®êi tõ Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng Lµo vµ Ng©n hµng §Çu t- vµ ph¸t triÓn ViÖt nam ®-îc thanh lËp th¸ng 6 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ hai n-íc CHXHCN ViÖT NAM vµ CHDCND Lµo Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh cña mét Ng©n hµng Th-¬ng m¹i tiªn tiÕn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph-¬ng thøc giao dÞch mét cöa, víi ph-¬ng ch©m phôc vô lµ: "ThuËn tiÖn, nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn" Sù ra ®êi cña Ng©n hµng Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi ®-îc thµnh lËp ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000, Ng©n hµng nµy ®· thªm mét b-íc thuËn lîi lµ cÇu nèi gióp c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu thanh to¸n gi÷a hai n-íc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc nhanh chãng, an toµn vµ chÝnh x¸c, t¹o lËp uy tÝn víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt ®æi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ víi n-íc b¹n Lµo vµ ®-îc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nhiÖm vô cña mét Ng©n hµng th-¬ng m¹i theo luËt cña c¸c tæ chøc tÝn dông cña ViÖt nam. 2. Néi dung ho¹t ®éng Víi ph-¬ng ch©m hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, Ng©n hµng Lµo-ViÖt ë Héi s¬ chÝnh còng nh- t¹i chi nh¸nh Hµ néi, sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng tèt nhÊt. V× v©y cïng víi sù t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ hai n-íc, ban ®Çu ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng lµ huy ®éng vèn vµ cho vay, viÖc huy ®éng vèn chñ yÕu: NhËn tiÒn göi thanh to¸n, nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n, kh«ng kú h¹n, vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc tµi chÝnh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong vµ ngoµi n-íc b»ng c¸c lo¹i tiÒn: KIP, VND, USD...vµ ngo¹i tÖ kh¸c víi nhiÒu h×nh thøc vµ l·i suÊt thÝch hîp, nh-ng nhê cã sù t©m huyÕt nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña Ban l·nh ®¹o c¸c phßng ban trªn d-íi mét lßng nªn hiÖu qña ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng chØ dÇn vµo thÕ æn ®Þnh mµ ngµy cµng kh«ng ngõng ®-îc më réng c¸c mÆt ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng nh-: ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ho¹t ®éng tÝn dông, ®éng tµi trî, dÞch vô thanh to¸n, dÞch vô b¶o l·nh Ng©n hµng vµ dich vô kh¸c. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi gåm cã 24 c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chiÕm 100%, bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tæ chøc s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé còng lµ mçi quan t©m lín cña Ng©n hµng ®Ó nh»m ph¸t huy n¨ng lùc së tr-êng chuyªn m«n cña mèi c¸n bé nh©n viªn C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Ng©n hµng liªn doanh LµoViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi ®-îc tæ chøc thµnh 3 phßng lín nh-: phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n, phßng v¨n phßng C¬ cÊu tæ chøc Cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt 1.NHLD Lµo-ViÖt (HSC) 2.Ban Tæng gi¸m ®èc P. kinh doanh P. kÕ to¸n§iÖn to¸n H§QT P. B¸n lÎ P. Tæ chøc Hµnh chÝnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LVB-HNB Ban gi¸m ®èc P. TÝn dông (A) P. KÕ to¸n §T-BL (B) LVB-ParkSe LVB-DaNang (hoÆc TP.HCM) P. V¨n phßng (C) A.> PHßNG TÝN DôNG ( P. KINH DOANH ) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi cã phßng kinh doanh lµ mäi ph¸t sinh trong ho¹t ®éng Ng©n hµng ®Òu ph¶i qua phßng kinh doanh, Ng©n hµng h¹ch to¸n theo nhiÖm vô ph¸t sinh hµng ngµy khi cã kh¸ch hµng ®Õn Ng©n hµng mäi giÊy tê ®· liªn quan ®Òu ph¶i lµm ë phßng kinh doanh, nhiªm vô cña c¸c nh©n viªn lµ thÈm ®Þnh xem xÐt hå s¬ cña kh¸ch hµng, sau ®ã míi ®-a xuèng c¸c phßng kh¸c ®Ó c¸c kÕ to¸n viªn lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n. Do ®ã phßng kinh doanh lµ n¬i xuÊt ph¸t cña mäi ho¹t ®éng Ng©n hµng phßng kinh doanh cã 6 c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã cã mét tr-êng phßng (Ng-êi VN), vµ mét phã tr-êng phßng (Ng-êi Lµo), c¸c c¸n bé nh©n viªn kh«ng ph©n biÖt theo nghiÖp vô cña m×nh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng víi môc ®Ých kiÓm lîi nhuËn cho Ng©n hµng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay Nh- ®· nãi trªn phßng kinh doanh lµ n¬i xuÊt ph¸t cña mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng lµ phßng chñ ®¹o cña chi nh¸nh ®-îc chia thµnh 2 mòi: -Mòi thø 1: Mòi chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh toµn chi nh¸nh + Tham m-u Ban l·nh ®¹o lËp vµ qu¶n lý ph-¬ng ¸n, chØ ®¹o kinh doanh ®iÒu h¹nh qu¶n lý theo quy ®Þnh Gi¸m ®èc. Tæng hîp b¸o c¸o ®Þnh kú b»ng v¨n b¶n (th¸ng, quý, n¨m) theo quy ®Þnh cña cÊp trªn. ®Ó ra ®-îc chiÕn l-îc kinh doanh (nh- chiÕn l-îc kh¸ch hµng, chiÕn l-îc nguån vèn...) tham m-u cho ban l·nh ®¹o cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, lµm ®Çu mèi ®Ò tr×nh duyÖt ra Héi ®éng tÝn dông vÒ c¸c dù ¸n cho vay ng¾n, trung, dµi h¹n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh ®ång thêi tr×nh lªn Héi s¬ chÝnh khi v-ît quyÒn h¹n ph¸n quyÕt cña Chi nh¸nh + X©y dùng m¹ng l-íi kh¸ch hµng v÷ng ch¾c + Th-êng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh nh-: Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, l·i suÊt, Huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa b¶n Tæng hîp b¸o c¸o tr×nh Ban l·nh ®¹o cã quyÕt øng phã kÞp thêi. + Theo dâi ®iÒu hµnh vèn, sö dông vèn vµ qu¶n lý kinh doanh. LËp kÕ häach nguån vµ sö dông vèn, kÕ hoach tÝn dông. Tr×nh cÊp trªn. + Thu thËp tµi liÖu vµ l-u gi÷ hå s¬ tµi liÖu c¸c v¨n b¶n chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, cña ngµnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®Ó tõ ®ã nghiªn cøu phè biÕn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn kinh doanh theo ®óng LuËt. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + H-íng dÉn cho kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông vµ lËp hå s¬ cho vay vèn. + Nghiªn cøu ®Ò ra c¸c quy chÕ ®Ó tham m-u cho Ban l·nh ®¹o ký vµ ra c¸c b¶n vÒ quy chÕ nghiÖp vô TÝn dông vµ thanh to¸n, b¶o l·nh phô hîp víi LuËt Ng©n hµng. + Thu hé nî xö lý nî + Thanh to¸n hîp ®éng tÝn dông + KiÕm so¸t trong khi cho vay, ph¸t tiÒn vay + Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh cho vay th«ng b¸o ®Õn kh¸ch hµng + Gi¸m s¸t kh¸ch hµng sö dông vèn vay, theo dâi ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, xö lý vèn l-u ®éng + Phô tr¸ch tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng + Nghiªn cøu tham gia víi Hîp ®éng vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong vµ ngoµi ngµnh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Mòi thø 2: Bé phËn nghiÖp vô tÝn dông ng¾n, trung, dµi h¹n thùc hiÖn theo quy chÕ tÝn dông, b¶o l·nh kh«ng ngõng t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó cho vay t¨ng tr-ëng tin dông v÷ng ch¾c, sù ®o¸n c¸c tiÒm Èn rñi ro ®Ó tham m-u cho Ban l·nh ®¹o cã quyÕt s¸ch øng phã kÞp thêi. B.> Phßng kÕ to¸n-§iÖn to¸n (b¸n lÎ) Phßng nµy gåm cã 11 ng-êi, phßng nµy cã nhiÖm vô chÊm sè hµng ngµy, h¹ch to¸n cña nghiÖp vô ph¸t sinh cña Ng©n hµng phßng nµy gåm cã: thu ®æi ngo¹i tÖ, thanh to¸n, tiÒn göi, tiÒn tiÕt kiÖm, chuyÓn tiÒn, tiÒn quü, ®Æc biÖt lµ phßng vi tÝnh. Ngoµi chøc n¨ng b¸n lÎ, thanh to¸n, kho quü ra (chØ tiªu tæng hîp c«ng viÖc sù vô) cßn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghiÖp vô 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, qu¶n lý kinh doanh ®¹t hiÓu qu¶ cao, kÕt hîp víi v¨n phßng x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt ®¶m b¸o chi nh¸nh ho¹t ®éng ®-îc b×nh th-êng +Nghiªn cøu h-íng dÉn c¸c v¨n b¶n, quy chÕ, chÕ ®é vÒ chi tiªu mua s¾m, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n chi tiªu kh¸c theo ®óng chÕ ®é cña ngµnh, Nhµ n-íc +B¸o c¸o hµng th¸ng, hµng quü, hµng n¨m vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh theo yªu cÇu cña Ban l·nh ®¹o, vµ ®óng yªu cÇu cña ngµnh, ®¶m b¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®¹t hiÓu qu¶ ®óng ph¸p LuËt *Thu ®æi ngo¹i tÖ Cã c¸c chøc n¨ng kinh doanh ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ thu quü ngoµi tÖ ®Æc biÖt lµ: KIP, VND, USD... cuèi ngµy phßng vi tÝnh lªn mét sè hÖ thèng chi tiÕt, buæi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ng chuyÓn l¹i ®Ó nh©n viªn chËm sè (mét liªn l-u, mét liªn trë kh¸ch) *TiÒn quü Cã chøc n»g thu chi tiÒn mÆt, cã h¹ch to¸n ®Òu ®Æn ph¶i c©n ®æi trong ngµy, khi cã kh¸ch hµng mang tiÒn ®Õn, Ng©n hµng nép phßng nµy cã tr¸ch nghiÖm thu vµ tÝnh l·i c¸c kho¸n kh¸c b»ng tiÒn mÆt *TiÕt kiÖm Cã chøc n¨ng vµ nghiÖp vô lµ chi tr¶ tiÒn göi theo ®iÒu lÖ, quy ®Þnh hiÖn hµnh §¶m b¶o an toµn quü tiÒn mÆt c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ thuÕ phiÕu tr¾ng, hå s¬ l-u vÒ kh¸ch vµ qu¶n lý tµi s¶n, trang bÞ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuyªn truyÒn vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng hiÓu thªm vÒ c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng, thu thËp ý kiÕn ®ãng gãp cña d©n c- vÒ c«ng t¸c huy ®éng tiÒn göi d©n c- vµ ph¸n ¸nh kÞp thêi cho Gi¸m ®èc B¸o c¸o ®Èy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi sè liÖu ho¹t ®éng cña quü tiÕt kiÖm Thùc hiÖn nghiÖp vô kh¸c, do giao dÞch chi nh¸nh giao *Phßng vi tÝnh Phßng nµy cã chøc n¨ng h¹ch to¸n ®iÖn tö mµ cuèi ngµy c¸c phßng ph¶i chuyÓn c¸c bót to¸n ph¸t sinh trong ngµy ®-a cho ®Ó sang h«m sau cã c©n ®æi. C.> Phßng v¨n phßng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V¨n phßng Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi cã chøc n¨ng nhiªm vô chñ yÕu sau: 1. Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc trong c«ng t¸c nh©n sù: -Qu¶n lý vµ tuyÓn dông c¸n bé -Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t, n©ng l-¬ng, khen th-ëng -Thùc hiÖn néi qui lao ®éng vµ kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn -Thùc hiÖn quyÒn lîi, nghÜa vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nh-: B¶o hiÓm, chÕ ®é nghØ phÐp, xuÊt-nhËp c¶nh -LËp kÕ h¹ch ®µo t¹o c¸n bé 2.Tæ chøc b¶o vÖ ®¶m b¸o an ninh th-êng xuyªn cho c¬ quan, an toµn kho quü vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n cña c¬ quan kh«ng bÞ mÊt m¸t, nghiªm ngÆt b¶o vÖ c¬ quan nhÊt lµ nh©n ngµy quan träng: ngµy quèc kh¸nh, n¨m míi, ngµy tÕt... 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. X©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé vµ tÊt c¶ c¸c viÖc liªn quan tíi viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n phßng; nghiªn cøu c¸c biÓu mÉu hµnh chÝnh xö lý néi bé 4.Thùc hiÖn chøc n¨ng th- ký trong cuéc häp giao ban (lËp biªn bµn cuéc häp ) vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cuéc häp néi bé 5. L-u tr÷ c¸c c«ng v¨n ®i-®Õn, c¸c giÊy tê quan träng vµ gi÷ g×n con dÊu cña NHLD Lµo-ViÖt chi nhµnh t¹i Hµ néi 6.Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¹p vô, lÔ t©n, tiÕp kh¸ch, ®¸nh m¸y, b¸o qu¶n vµ sö dông m¸y Photocopy, m¸y Fax, Telephone ®¶m b¸o tiÕt kiÖm 7. §¶m b¸o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt hËu cÇn cho c«ng nghiÖp ®-îc ho¹t ®éng th-êng xuyªn, qu¶n lý tµi s¶n cæ ®Þnh vµ c«ng cô lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n cæ ®Þnh vµ c«ng cô lao ®éng, v¨n phßng phÈm, Ên chØ, ph-¬ng 20
- Xem thêm -