Tài liệu Số liệu môi trường tự nhiên và lâm nghiệp việt nam

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Ch−¬ng tr×nh hç trî ngµnh l©m nghiÖp Ch−¬ng 1 Sè liÖu M«i tr−êng tù nhiªn & l©m nghiÖp ViÖt Nam CÈm nang ngµnh l©m nghiÖp Môc lôc 1. §Æt vÊn ®Ò 2. Môc tiªu biªn so¹n sè liÖu m«i tr−êng tù nhiªn 3. Néi dung cña sè liÖu m«i tr−êng tù nhiªn 3.1. Nguån sè liÖu vµ c¸c thñ tôc thu thËp 3.2. DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®ai 3.3. DiÖn tÝch c¸c lo¹i rõng theo toµn quèc 3.4. DiÔn biÕn rõng theo thêi gian 3.5. §Êt ViÖt nam 3.6. KhÝ hËu, chÕ ®é m−a, chÕ ®é nhiÖt, n¾ng vµ giã 3.7. Khu vùc bÞ ¶nh h−ëng thiªn tai 1 1 1 1 3 13 35 38 47 71 1. §Æt vÊn ®Ò CÈm nang ngµnh l©m nghiÖp lµ mét trong bèn c«ng cô quan träng gióp thùc hiÖn hiÖu qu¶ Ch−¬ng tr×nh Hç trî ngµnh l©m nghiÖp ViÖt Nam. Cô thÓ, cÈm nang l©m nghiÖp sÏ gióp c¸c ®èi t¸c ho¹t ®éng trong ngµnh l©m nghiÖp vµ c¸c ngµnh liªn quan t×m hiÓu th«ng tin c¬ b¶n ®Ó lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña m×nh còng nh− ho¹t ®éng cña toµn bé ch−¬ng tr×nh. §Ó thùc hiÖn mét ch−¬ng tr×nh hay dù ¸n nµo ®ã thuéc lÜnh vùc l©m nghiÖp, ngoµi viÖc nghiªn cøu c¸c c¬ së ph¸p lý, c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ l©m nghiÖp do nhµ n−íc ban hµnh, ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®−îc lµ ng−êi chñ dù ¸n, chñ ch−¬ng tr×nh ph¶i n¾m ®−îc th«ng tin vÒ tµi nguyªn rõng vµ c¸c yÕu tè m«i tr−êng tù nhiªn liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña rõng. Trong khu«n khæ cuèn CÈm nang ngµnh L©m nghiÖp ViÖt Nam, Ch−¬ng II gåm cã ba phÇn chÝnh (1) m«i tr−êng tù nhiªn; (2) lÜnh vùc l©m nghiÖp theo quan ®iÓm x· héi; vµ (3) lÜnh vùc l©m nghiÖp theo quan ®iÓm s¶n xuÊt. PhÇn nµy sÏ tËp trung biªn so¹n sè liÖu vÒ m«i tr−êng tù nhiªn, hai phÇn cßn l¹i sÏ ®−îc tËp hîp vµ biªn so¹n sau. Sè liÖu vÒ m«i tr−êng tù nhiªn ®−îc biªn so¹n d−íi ®©y lµ tËp hîp nh÷ng sè liÖu ®· ®−îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam c«ng bè chÝnh thøc. Nhãm biªn tËp chØ lµm nhiÖm vô chän läc, tËp hîp vµ s¾p xÕp chóng theo mét tr×nh tù, l« gÝc thÝch hîp ®Ó gióp b¹n ®äc tiÖn tra cøu. 2. Môc tiªu biÖn so¹n sè liÖu m«i tr−êng tù nhiªn Môc tiªu biªn so¹n phÇn sè liÖu m«i tr−êng tù nhiªn lµ nh»m cung cÊp th«ng tin c¬ b¶n vÒ khÝ hËu, ®Êt, ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn rõng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tra cøu, sö dông. 3. Néi dung cña sè liÖu m«i tr−êng tù nhiªn 3.1 Nguån sè liÖu vµ thñ tôc thu thËp Sè liÖu hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai n¨m 2000 do Tæng Côc §Þa ChÝnh, nay lµ Bé Tµi Nguyªn vµ M«i Tr−êng x©y dùng. Sè liÖu ®· ®−îc xuÊt b¶n d−íi d¹ng mét cuèn s¸ch, in trªn khæ giÊy A4. §Ó thu thËp sè liÖu nµy, cÇn cã giÊy giíi thiÖu cña cÊp cã thÈm quyÒn. §Þa chØ liªn hÖ: Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, 83 NguyÔn ChÝ Thanh, Hµ Néi. Sè liÖu hiÖn tr¹ng c¸c lo¹i rõng n¨m 2002 vµ sè liÖu diÔn biÕn tµi nguyªn rõng qua c¸c thêi kú do ViÖn §iÒu Tra Quy Ho¹ch Rõng phèi hîp víi Côc KiÓm L©m thùc hiÖn. HiÖn nay, sè liÖu nµy ®· cã trªn trang Web: www.kiemlam.org.vn vµ trong ®Üa CD. Muèn thu thËp sè liÖu nµy cã thÓ liªn hÖ víi Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, sè 2 Ngäc Hµ, Hµ Néi. Sè liÖu vÒ c¸c loaÞ ®Êt ë ViÖt Nam do ViÖn Quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ N«ng nghiÖp, thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n x©y dùng. Sè liÖu hiÖn nay ®· ®−îc xuÊt b¶n d−íi d¹ng cuèn s¸ch, khæ A4, do nhµ XuÊt b¶n N«ng nghiÖp Ên hµnh n¨m 1996. HiÖn nay, sè liÖu nµy cã ë Héi khoa häc ®Êt hoÆc Bé m«n thæ nh−ìng thuéc ViÖn Quy hoach vµ ThiÕt kÕ N«ng nghiÖp. Muèn tham kh¶o sè liÖu vÒ ®Êt, cÇn cã giÊy giíi thiÖu 1 cña cÊp cã thÈm quyÒn. §Þa chØ liªn hÖ: ViÖn Quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ N«ng nghiÖp, sè 61 Hang Chuèi, Hµ Néi. Sè liÖu vÒ khÝ t−îng thuû v¨n ®−îc Trung T©m Dù B¸o KhÝ T−îng Thuû V¨n Quèc Gia, thuéc Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n thu thËp vµ x©y dùng. C¸c sè liÖu ®−îc thu thËp vµ xuÊt b¶n theo tõng th¸ng d−íi d¹ng t¹p chÝ. Cã thÓ thu thËp sè liÖu khÝ t−îng thuû v¨n t¹i Trung T©m theo ®Þa chØ: sè 2, ®−êng Th¸i Thanh, Hµ Néi. Sè liÖu vÒ thiªn tai nh− b·o, lôt do Ban ChØ §¹o phßng chèng lôt b·o Trung −¬ng thu thËp vµ x©y dùng. Sè liÖu hiÖn cã t¹i v¨n phßng Ban ChØ §¹o phßng chèng lôt b·o Trung −¬ng, sè 2 Ngäc Hµ, Hµ Néi. Muèn tham kh¶o sè liÖu, cÇn cã giÊy giíi thiÖu cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2 3. 2 DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®ai I. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n¨m 2000 1. Toµn quèc §¬n vÞ tÝnh: ha §Êt ®· giao, cho thuª ph©n theo ®èi t−îng sö dông Lo¹i ®Êt m· sè Tæng diÖn tÝch trong ®Þa giíi hµnh chÝnh toµn quèc §Êt ch−a giao, cho thuª sö dông Tæng sè A B 1=2+8 Tæng diÖn tÝch 01 32924061 2=3+4+5+6 +7 23840505 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 9345346 6129518 4267849 644443 1217226 628464 2181943 37575 367846 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c Hé gia ®×nh, c¸ nh©n C¸c tæ chøc kinh tÕ 3 4 N−íc ngoµi vµ liªn doanh víi n−íc ngoµi 5 UBND x· qu¶n lý sö dông C¸c tæ chøc kh¸c 6 7 8 11651939 5629587 68263 3144675 3346041 9083556 9345346 6129518 4267849 644443 1217226 628464 2181943 37575 367846 8013349 5644890 4029226 582006 1033658 616312 1497919 483 253745 839308 172770 71327 20421 81022 5581 600082 5927 54948 7585 1760 229 101 1430 3 3713 235 1874 364336 254494 143738 36269 74487 4276 30379 28640 46547 120768 55604 23329 5646 26629 2292 49850 2290 10732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11575429 9774483 3543158 4852692 1378633 1800544 1190526 545489 64529 402 9805758 8033514 3118916 3649631 1264967 1771842 1180302 527080 64460 402 1968301 1170079 495085 620304 54690 798133 634177 159063 4893 89 3785539 3212882 1964577 1043513 204792 572431 386791 174761 10879 226 37519 396 30 6 360 37123 37100 9 14 0 1411375 1288963 250327 944040 94596 122373 48015 71633 2725 39 2603024 2361194 408897 1041768 910529 241782 74219 121614 45949 48 1769671 1740969 424242 1203061 113666 28702 10224 18409 69 0 40 41 42 43 1532843 126491 437965 557010 1532843 126491 437965 557010 29832 1485 5819 1190 179637 34058 26185 91878 10092 6653 222 270 977953 42848 388458 368588 335329 41447 17281 95084 0 0 0 0 44 45 46 47 48 49 50 6493 191680 15942 15381 18904 93741 69236 6493 191680 15942 15381 18904 93741 69236 7 16 67 1388 11432 4977 3451 38 761 12520 6476 3057 459 4205 0 8 1663 562 371 1 342 2551 54734 1352 6314 2965 85867 24276 3897 136161 340 641 1079 2437 36962 0 0 0 0 0 0 0 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 443178 72158 371020 443178 72158 371020 434719 70103 364616 6014 1444 4570 3 1 2 1163 192 971 1279 418 861 0 0 0 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 10027265 2713380 1205738 819089 13064 389848 285641 7313885 55 56 57 58 59 60 589374 7699383 148634 744547 619397 225930 196470 2357476 30865 0 81871 46698 50519 1109250 5198 0 34392 6379 43446 748553 3818 0 10836 12436 10348 326 12 0 0 2378 43625 277600 16942 0 30908 20773 48532 221747 4895 0 5735 4732 392904 5341907 117769 744547 537526 179232 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 3 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai n¨m 2000 2. Toµn quèc vµ vïng Lo¹i ®Êt m· sè Tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn quèc Vïng miÒn nói vµ trung du B¾c Bé Vïng §ång b»ng B¾c Bé Vïng B¾c Trung Bé Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé Vïng T©y Nguyªn §¬n vÞ tÝnh: ha Vïng Vïng §«ng §ång Nam Bé b»ng s«ng Cöu long Tæng diÖn tÝch 01 32924061 10313876 1261404 5150069 4425574 5447450 2354456 3971232 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 9345346 6129518 4267849 644443 1217226 628464 2181943 37575 367846 1423808 1080734 524771 380345 175618 138496 152249 17329 35000 738748 621794 575870 205 45719 43018 18413 1633 53890 725428 543009 395840 20166 127003 103002 53421 9609 16387 807033 617529 279644 81380 256505 80600 92532 2642 13730 1233699 507852 126492 144680 236680 66134 652855 3978 2880 1446296 532330 282570 8161 241599 79897 815096 2366 16607 2970334 2226270 2082662 9506 134102 117317 397377 18 229352 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 11575429 9774483 3543158 4852692 1378633 1800544 1190526 545489 64529 402 3741972 3020969 647487 2042462 331020 720874 499370 201878 19626 129 88099 45001 2740 25453 16808 43057 17905 19788 5364 41 2222057 1877994 603489 937747 336758 343943 198122 133485 12336 120 1703076 1477966 372711 950180 155075 225043 152481 65308 7254 67 2993257 2917851 1763555 744547 409749 75385 43626 23923 7836 21 489280 353207 140601 116164 96442 136073 72965 60654 2454 0 337688 81495 12575 36139 32781 256169 206057 40453 9659 24 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1532843 126491 437965 557010 6493 191680 15942 15381 18904 93741 69236 295160 22720 93269 99988 1427 45336 8710 3179 22 15595 4914 200551 22115 60988 86474 1085 9978 641 3199 1716 11386 2969 231309 20585 74144 78121 950 10199 2458 2240 1989 29285 11338 244790 14192 41335 46022 748 80369 2195 1760 4062 21501 32606 137065 8549 72851 32615 731 8951 720 1793 0 4245 6610 200452 24125 45210 84861 640 31281 700 2103 3271 4468 3793 223516 14205 50168 128929 912 5566 518 1107 7844 7261 7006 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 443178 72158 371020 84662 10950 73712 80818 8148 72670 52677 5539 47138 41391 9020 32371 33218 6843 26375 49099 18821 30278 101313 12837 88476 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 10027265 4768274 153188 1918598 1629284 1050211 169329 338381 55 56 57 58 59 60 589374 7699383 148634 744547 619397 225930 56409 3987658 27695 159779 431839 104894 24754 13601 23913 56942 17766 16212 115095 1505034 46742 109623 116079 26025 180654 1272910 22146 77711 46323 29540 63146 879777 4979 67257 4855 30197 47548 29385 9917 74816 1347 6316 101768 11018 13242 198419 1188 12746 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 4 3. Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt M· sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Hµ Giang Tæng diÖn tÝch 01 788437 Tuyªn quang 586800 Cao B»ng L¹ng S¬n B¾c K¹n 669072 830521 485721 Th¸i Nguyªn 354110 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 134184 110023 22732 49214 38077 5671 16817 1061 612 71980 48719 28284 11356 9079 13248 8114 0 1899 64652 59410 28989 5491 24930 2378 1061 1623 180 68959 53373 38876 5638 8859 5985 8129 847 625 30509 24332 15550 4551 4231 3137 2426 127 487 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 334101 281196 34897 190395 55904 52900 34912 9419 8569 5 357354 287606 28917 213849 44840 69737 44057 24009 1671 11 263447 248879 3771 242872 2236 14568 4858 9544 166 0 277394 185456 74700 94890 15866 91907 71941 19949 17 31 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 5676 922 3831 179 11456 1260 5613 2671 6571 468 3435 925 44 45 46 47 48 49 50 11 359 65 70 0 219 20 33 582 191 173 0 708 225 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 4412 564 3848 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 Lai Ch©u Hoµ B×nh 1691924 466253 94563 56387 43240 2177 10970 16493 18348 246 3089 150544 143329 18874 116110 8345 3978 2517 0 720 66759 45046 29260 2735 13051 16330 4053 430 900 301722 270350 135605 112815 21930 31368 27428 3940 0 4 152275 105272 38633 40902 25737 46995 35971 8571 2453 8 511565 498675 0 420870 77805 12889 0 12881 8 1 194308 146470 61652 69208 15610 47831 37450 10222 159 7 12040 1137 6502 1759 8006 505 2446 558 20539 2003 7545 6551 8849 657 4889 1895 27364 1588 5235 14163 26 345 752 76 0 394 150 58 1299 451 141 0 415 278 454 1836 1952 40 0 105 110 83 2074 804 255 0 676 548 59 415 149 77 0 694 14 31 4078 67 156 0 1856 190 4800 355 4445 2255 338 1917 4762 708 4054 2124 321 1803 8198 1391 6807 3923 455 3468 5807 574 5233 310064 141210 332147 467366 143360 78535 1017043 172015 1042 239026 266 7121 62609 0 2769 120965 24 12613 4243 596 2422 180409 50 4631 140160 4475 885 402615 65 8252 50190 5359 2334 111818 45 5447 10054 13662 1795 53542 148 9140 10683 3227 3658 978241 8 13795 16185 5156 3126 135010 401 6385 24446 2647 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 5 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt M· sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Lµo cai Yªn B¸i Tæng diÖn tÝch 01 805708 688292 Qu¶ng Ninh 589957 S¬n la Phó thä 1405500 351858 VÜnh Phóc 137136 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 89273 63927 20322 32963 10642 6455 7904 9634 1353 67278 39328 19704 14877 4747 6878 17937 2045 1090 56550 34287 29399 479 4409 3824 5563 6 12870 190070 161266 15317 133337 12612 9584 16424 1168 1628 95987 59235 48437 159 10639 22301 12074 56 2321 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 249447 204834 25040 166918 12876 44607 23484 20350 773 6 264066 180437 64530 115907 0 83628 68545 15083 0 1 228682 169792 74599 77330 17863 58879 39676 17372 1831 11 331120 301082 36010 245405 19667 30034 3566 26431 37 4 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 11379 1360 5346 1033 28718 969 4677 20681 23798 2449 5494 7894 44 45 46 47 48 49 50 6 1576 1051 119 0 440 448 4 1370 232 166 0 552 67 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 3118 503 2615 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 80387 B¾c Giang 382200 66781 53857 46233 136 7488 9599 1139 15 2171 51986 47589 45175 0 2414 1753 129 1 2514 123733 80626 74379 1122 5125 10882 29614 70 2541 134888 67400 41513 20470 5417 67484 61140 6242 102 4 30433 9588 41 1279 8268 20841 10772 6506 3563 4 570 0 0 0 0 568 128 329 111 2 110600 63932 27579 29352 7001 46638 35442 11030 166 30 22327 1461 6494 8957 21080 2595 8407 5916 18693 1756 6721 7411 13772 1094 4679 6501 54892 2496 11955 12894 171 3183 2304 367 22 913 1001 20 1159 240 168 0 3687 141 114 1758 332 263 0 1296 399 98 1018 0 388 0 885 416 103 169 1 215 0 884 156 156 24145 119 505 0 1871 751 3728 684 3044 6444 2381 4063 5756 410 5346 7408 764 6644 5158 501 4657 5165 390 4775 11604 611 10993 452491 324502 274483 856227 92495 16071 8894 81371 1892 405083 7 15733 29597 179 1600 299488 333 9736 7282 6063 26968 195559 16644 22135 9157 4020 380 734018 59 9793 64376 47601 2438 68836 2808 14674 1479 2260 1426 7608 553 6098 160 226 611 314 3114 4286 224 345 3063 55126 3170 9940 994 9078 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng B¾c Ninh 6 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha M·sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Lo¹i ®Êt Tæng diÖn tÝch 01 TP Hµ Néi 92097 TP H¶i Phßng 151919 H¶i D−¬ng 164837 H−ng Yªn 92309 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 43612 39066 32840 0 6226 511 764 101 3170 72584 53255 52314 81 860 7820 549 13 10947 105669 83124 80085 22 3017 4619 10636 14 7276 64176 57074 52185 0 4889 2398 716 0 3988 123399 104270 92809 30 11431 9812 3491 566 5260 51829 44074 40180 24 3870 3100 146 1 4508 106662 91067 88430 0 2637 7388 65 22 8120 103187 94240 87832 0 6408 1814 312 141 6680 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 6128 0 0 0 0 6109 1709 2995 1405 19 21681 17564 28 17481 55 4115 233 3625 257 2 9147 2384 2384 0 0 6763 6763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16690 4073 301 82 3690 12599 8346 702 3551 18 9437 7753 0 7753 0 1684 0 1684 0 0 4723 0 0 0 0 4721 9 4712 0 2 2560 0 0 0 0 2560 0 2560 0 0 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 20534 5558 5619 5585 262 2061 7 357 0 752 333 20932 3017 5847 8086 140 1720 0 435 311 1044 332 26539 2223 7424 13584 95 269 487 334 0 1432 691 14669 1185 6005 5902 68 74 0 274 0 912 249 39489 3361 11270 15858 409 4779 105 844 0 1842 1021 11615 1180 4274 4866 24 80 0 367 0 758 66 25312 1868 8136 11954 31 92 0 224 1197 1707 103 25851 2357 7075 14263 34 134 6 167 208 1549 58 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 11689 2872 8817 6589 1577 5012 11089 850 10239 7291 497 6794 12584 661 11923 4282 179 4103 9399 723 8676 12877 326 12551 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 10134 1051 1700 939 5913 64 467 30133 4317 773 3634 9063 1007 11339 12393 581 328 1364 9976 118 26 6173 484 0 1973 3685 0 31 26999 3298 3849 3024 11587 3332 1909 7790 225 1334 2328 3251 239 413 17644 5533 67 4714 6121 57 1152 9714 3313 0 2620 3759 0 22 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng Hµ T©y Nam §Þnh 163740 Th¸i B×nh 219161 Hµ Nam 84953 154189 7 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt M· sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Tæng diÖn tÝch 01 Ninh B×nh 138199 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 67630 55624 49195 48 6381 5556 1734 775 3941 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c Thanh Ho¸ 1110609 NghÖ an Hµ TÜnh 1648728 605574 Qu¶ng B×nh 805186 239842 193499 141779 8222 43498 21036 10583 6064 8660 195944 142333 98988 3916 39429 37681 12401 277 3252 98171 76234 65160 0 11074 17979 2964 47 947 63546 45165 33563 393 11209 8301 6039 3119 922 68929 40899 25729 5408 9762 9323 18038 0 669 58996 44879 30621 2227 12031 8682 3396 102 1937 12385 8783 6041 0 2742 2877 510 0 215 17733 13227 27 137 13063 4506 845 3510 151 0 430424 335667 98014 182173 55480 94725 66918 25959 1848 32 685504 622534 132060 336377 154097 62962 29597 29326 4039 8 240529 194108 40815 92873 60420 46399 16501 29543 355 22 491262 447801 251917 155281 40603 43432 25121 18268 43 29 149813 101468 40106 61269 93 48333 34076 14257 0 12 224525 176416 40577 109774 26065 48092 25909 16132 6051 17 51854 36730 13504 11450 11776 15124 8583 2382 4159 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 15610 1366 5338 6376 22 769 36 197 0 1390 116 67111 5733 23878 24808 211 4176 887 651 436 5033 1398 59221 6565 21220 19407 135 2472 917 561 930 6067 947 45672 3081 12332 15405 200 819 346 401 496 4633 7959 19936 1415 6230 8346 49 575 77 179 112 2272 681 18256 1464 5825 5434 52 1253 25 196 15 3661 331 21113 2327 4659 4721 303 904 206 252 0 7619 122 37436 1439 1352 674 35 2375 13 33 0 831 30684 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 5018 463 4555 19293 1113 18180 14893 1005 13888 6799 529 6270 4145 412 3733 3590 1388 2202 3957 1092 2865 2764 1707 1057 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 32208 5952 5550 3317 3587 12949 853 353939 13771 259424 5338 28556 36981 9869 693166 17454 608617 4634 27934 29764 4763 214403 22564 160187 5629 20216 4065 1742 226297 18156 142705 2500 13381 43562 5993 233985 22807 194148 2458 11247 992 2333 196808 20343 139953 26183 8289 715 1325 21185 2106 15228 715 2676 278 182 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng Qu¶ng TrÞ 474573 Thõa Thiªn HuÕ 505399 TP §µ N½ng 125624 8 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt M· sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Tæng diÖn tÝch 01 Qu¶ng Nam 1040747 Qu¶ng Ng·i 513520 B×nh §Þnh 602555 Phó Yªn Ninh ThuËn 336006 B×nh ThuËn 782846 Kon Tum 504531 Kh¸nh Hoµ 519745 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 110606 82732 49097 10168 23467 19424 6705 57 1688 99055 73694 40933 8164 24597 16250 8516 1 594 116886 84638 53554 4880 26204 15222 14368 10 2648 124815 107749 32710 30971 44068 6481 6458 2084 2043 81813 57432 14465 3018 29949 10933 8216 314 4918 60373 53403 15863 17771 19769 1743 4308 90 829 201100 149098 56981 6408 85709 7670 43451 86 795 92352 55324 9091 25306 20927 6147 30677 0 204 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 430032 388804 121669 182477 84658 41217 29333 11084 800 11 144164 102125 16233 83974 1918 42033 30522 11511 0 6 193659 151532 34624 116686 222 42127 30865 11262 0 0 165916 142688 42158 87765 12765 23225 14983 6995 1247 3 180740 159133 56198 102446 489 21605 17942 3663 0 2 157302 152304 20910 120454 10940 4998 249 4141 608 0 379409 344650 67415 244928 32307 24714 20004 14270 440 45 606669 594103 311280 206771 76052 12548 3798 8519 231 18 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26110 2133 6148 8429 64 3068 1182 342 35 4235 474 20797 1731 6682 5949 103 514 33 193 134 5268 190 29370 2295 6938 9401 82 3788 300 289 269 5915 93 17363 1567 5283 7694 41 495 51 148 188 1689 207 80793 2383 4948 3169 69 67009 394 249 1101 1065 409 11518 759 3406 2315 297 2421 0 97 1413 753 57 21403 1885 6578 8391 57 699 222 409 922 1745 495 12253 755 2754 6252 17 1296 56 198 0 339 586 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 6991 914 6077 6594 854 5740 6400 914 5486 4203 636 3567 5427 1976 3451 2681 479 2202 6331 1540 4791 3332 892 2440 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 467008 28702 399239 2598 21365 2890 12214 242910 11675 203590 1637 11944 6704 7360 256240 21808 205220 8271 11671 7948 1322 192234 16183 154219 4718 12623 3324 1167 170972 8864 143892 387 5420 8532 3877 104132 19354 72725 1044 3424 7581 4 174603 71962 78797 2776 8588 9066 3414 246844 2668 232570 16 8274 55 3261 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 961450 9 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Lo¹i ®Êt M· sè Gia Lai §¨k L¨k Tæng diÖn tÝch 01 1549571 1959950 L©m §ång 976479 §ång Nai B×nh Ph−íc 685599 T©y Ninh 589474 B×nh D−¬ng 269554 402812 TP Hå ChÝ Minh 209502 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 375536 192815 44878 82334 65603 37033 144760 821 107 524908 196281 49893 36604 109784 22615 301471 3147 1394 240903 63432 22630 436 40366 339 175947 10 1175 302845 126631 55830 0 70801 8088 162712 1069 4345 215476 45160 24316 11 20833 25692 143866 349 409 431751 28393 11891 7370 9132 9893 392002 626 837 285474 220432 114770 0 105662 22831 41601 42 568 95288 68712 55072 0 13640 11294 10856 277 4149 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 750819 728372 541461 150830 36081 22447 17391 4351 705 0 1017955 1008080 6644240 156733 187107 9874 5878 3957 39 1 617814 587296 246574 230213 110509 30516 16559 7096 6861 2 179808 131485 69058 22351 40076 48323 36403 11646 274 0 12791 4384 2796 1488 100 8407 8369 22 16 0 187599 156717 68241 57771 30705 30882 15382 15500 0 0 41017 34731 292 20544 13895 6286 271 4679 1336 0 33472 10150 214 9935 1 23322 1269 22000 53 0 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51746 2545 28423 10127 376 5689 123 875 0 1128 2460 51895 3286 33373 10347 303 1663 15 538 0 1533 837 21171 1963 8301 5889 35 303 526 182 0 1245 2727 68019 4699 11519 34760 35 14691 124 644 41 1006 500 22563 4255 7432 5679 120 2441 286 483 0 1022 845 26133 1787 7863 13746 46 1281 41 84 0 479 806 36597 1549 7685 24833 326 1000 15 214 0 579 396 23845 8534 6001 2977 30 2570 9 89 1959 998 678 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 9906 2292 7614 13643 1855 11788 6337 1804 4533 10547 3111 7436 5845 1707 4138 5251 701 4550 7135 896 6239 16686 11173 5513 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 361564 18555 314609 306 21581 3862 2651 351549 30568 279849 4206 26693 861 9372 90254 11355 52749 451 10709 77 14913 28255 3684 4364 2096 17932 178 1 12879 4793 1103 184 5748 4 1047 34865 2776 20183 2590 6805 579 1932 32589 23869 318 1212 4355 191 2644 40211 4409 0 3143 32586 5 68 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 10 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt M· sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Tæng diÖn tÝch 01 Bµ RÞa Vòng Tµu 197515 Long An 449187 TiÒn Giang 236663 BÕn Tre VÜnh Long 147520 Trµ Vinh CÇn Th¬ 231502 §ång Th¸p 323805 222567 298561 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 115462 43002 20691 780 21531 2099 64059 3 6299 331286 304666 275649 0 29017 18918 6193 12 1497 181505 112832 106641 0 6191 8491 57505 0 2677 167301 70978 50461 0 20517 1640 71612 3 23068 249377 227384 220730 0 6654 4815 15883 0 1295 119659 80401 78434 0 1967 1627 37107 0 524 182050 120968 111610 1 9357 2035 37796 0 21251 254581 204022 191412 0 12610 1636 48764 0 159 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 34593 15740 0 4075 11665 18853 11271 6807 775 0 45374 108 88 20 0 45266 44940 79 247 0 8265 306 0 306 0 7959 4471 3387 101 0 6163 71 26 45 0 6092 2127 3965 0 0 14315 0 0 0 0 14325 8408 216 5691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5670 868 175 693 0 4802 4462 340 0 0 3356 0 0 0 0 3356 2535 29 792 0 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 23295 3301 4710 2866 83 9298 225 589 1271 384 568 28574 1685 7646 16971 16 174 0 0 0 1027 1055 15887 1163 3424 9484 33 653 0 7 217 835 71 11389 889 2116 4412 18 117 0 5 2848 746 238 21439 1350 3262 11970 374 290 0 16 0 172 4005 7492 704 2356 3111 6 455 0 109 0 747 4 8986 741 1861 5039 14 104 0 0 417 570 240 18044 1551 3962 10756 5 768 0 30 0 687 285 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 3635 1233 2403 10968 1604 9364 7646 686 6960 7005 456 6549 15599 1550 14049 4421 276 4145 3213 396 2817 8795 1263 7532 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 20530 8017 3417 692 7390 390 624 32985 19564 0 882 12502 0 37 23360 4391 0 11 18958 0 0 39644 2366 0 470 36791 0 17 23075 327 0 2440 20272 0 36 15948 108 0 0 15840 0 0 22648 1211 0 163 21265 0 9 13785 814 0 1812 10811 0 348 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 11 Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2000 theo c¸c tØnh §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt M· sè Tæng diÖn tÝch ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh Tæng diÖn tÝch 01 Sãc Tr¨ng 322330 An Giang B¹c Liªu 340623 Kiªn Giang 626904 Cµ Mau 252063 519507 I- §Êt N«ng nghiÖp 1- §Êt trång c©y hµng n¨m 1.1- §Êt ruéng lóa, lóa mµu 1.2- §Êt n−¬ng rÉy 1.3- §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 2- §Êt v−ên t¹p 3- §Êt trång c©y l©u n¨m 4- §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5- §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 02 03 04 09 12 17 18 23 26 263831 208882 188067 0 20815 22955 21257 0 10737 256179 248466 234186 9497 4783 2480 4530 0 703 402644 327468 315452 8 12008 29271 37101 3 8801 210577 133905 131286 0 2619 16189 14930 0 45553 351344 186298 178734 0 7564 7260 44699 0 113087 II-§Êt l©m nghiÖp cã rõng 1- Rõng tù nhiªn 1.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 1.2- §Êt cã rõng phßng hé 1.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 2- Rõng trång 2.1- §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.2- §Êt cã rõng phßng hé 2.3- §Êt cã rõng ®Æc dông 3- §Êt −¬m c©y gièng 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 9287 50 0 50 0 9214 4205 4885 124 23 11789 583 0 583 0 11206 1860 9346 0 0 122774 59523 7521 22892 29110 63250 55176 6347 1727 1 5879 2253 129 2001 123 3626 0 3626 0 0 104816 17733 4636 9549 3548 87083 77873 8233 977 0 III. §Êt chuyªn dïng 1- §Êt x©y dùng 2- §Êt giao th«ng 3- §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 4- §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5- §Êt an ninh quèc phßng 6- §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7- §Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 8- §Êt lµm muèi 9- §Êt nghÜa trang 10- §Êt chuyªn dïng kh¸c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 19611 1129 3041 12650 7 359 0 22 1402 944 57 26298 1452 5548 18038 29 804 26 167 0 201 33 35412 1909 11765 17584 383 1406 492 750 0 389 734 13312 535 1933 6811 23 283 0 0 2871 729 127 17072 1097 3254 12103 4 153 0 1 89 214 157 IV- §Êt ë 1- §Êt ë ®« thÞ 2- §Êt ë n«ng th«n 51 52 53 4725 592 4133 19835 2387 17448 10090 2166 7924 3514 783 2731 5502 678 4824 V- §Êt ch−a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ 1- §Êt b»ng ch−a sö dông 2- §Êt ®åi nói ch−a sö dông 3- §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông 4- S«ng suèi 5- Nói ®¸ kh«ng cã c©y rõng 6- §Êt ch−a sö dông kh¸c 54 55 56 57 58 59 60 24876 2553 0 466 21855 0 2 26522 594 3436 2998 13177 733 5584 55984 35486 7582 2942 6045 425 3504 18781 12833 0 88 5441 0 419 40773 21521 0 970 15462 30 2790 Nguån sè liÖu: Tæng Côc §Þa ChÝnh, n¨m 2000, nay lµ Bé tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng 12 Page 13 3.3 DiÖn tÝch c¸c lo¹i rõng theo toµn quèc, vïng vµ tØnh DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Toµn quèc Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống, đồi núi không có rừng 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá không có rừng III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 32,879,649 11,784,589 9,865,020 7,772,416 788,713 685,766 70,205 547,920 1,919,569 595,147 1,169,554 59,066 95,801 7,350,082 2,900,155 2,093,891 1,934,365 421,670 13,744,979 PH 5,614,303 4,905,027 3,892,617 359,201 289,778 46,361 317,071 709,277 190,150 495,439 4,426 19,262 3,827,789 1,603,693 971,216 1,100,218 152,662 - Phân theo chức năng ĐD 1,727,379 1,654,131 1,300,231 82,662 114,393 12,368 144,476 73,248 13,580 58,314 253 1,100 569,035 243,516 161,767 149,729 14,022 - SX 4,442,907 3,305,862 2,579,568 346,850 281,595 11,476 86,373 1,137,044 391,417 615,801 54,387 75,439 2,953,259 1,052,946 960,909 684,418 254,985 - Vïng §«ng b¾c DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 TØnh B¾c C¹n Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 479,554.0 247,796.1 224,113.7 148,663.5 11,442.2 17,918.0 46,090.0 23,682.4 23,682.4 187,045.1 187,045.1 44,713.2 PH 194,135.6 111,488.6 105,285.4 59,723.6 4,594.1 10,106.7 30,861.0 6,203.2 6,203.2 82,647.0 82,647.0 - Phân theo chức năng ĐD 39,266.8 24,662.3 24,614.1 9,134.0 250.2 15,229.9 48.2 48.2 14,604.5 14,604.5 - SX 201,438.8 111,645.2 94,214.2 79,805.9 6,597.9 7,811.3 0.9 17,431.0 17,431.0 89,793.6 89,793.6 - DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Bắc Giang Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 382,200.0 148,373.0 71,543.6 70,341.1 91.8 1,110.7 76,829.5 14,961.7 27,572.0 39.0 34,256.8 38,110.3 13,820.9 14,378.5 9,911.0 195,717.0 Nguån: Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n PH 63,345.6 43,838.7 43,815.0 2.0 21.7 19,506.9 5,998.0 12,451.8 3.7 1,053.4 14,668.1 5,112.4 5,400.1 4,155.6 - Phân theo chức năng ĐD 14,183.5 13,668.5 12,886.5 89.8 692.2 515.0 179.6 92.7 242.7 1,711.1 847.5 420.5 443.1 - SX 70,844.0 14,036.4 13,639.6 396.8 56,807.6 8,784.1 15,027.5 35.3 32,960.7 21,731.2 7,861.0 8,557.9 5,312.3 - Page 14 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Bắc Ninh Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 79,972.0 655.8 655.8 83.0 572.8 319.7 312.2 7.5 78,996.5 Phân theo chức năng ĐD PH - - SX 655.8 655.8 83.0 572.8 319.7 312.2 7.5 - DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Cao Bằng Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 669,072.0 295,309.7 276,570.4 171,382.8 408.5 32,824.7 71,954.4 18,739.3 18,739.3 259,859.5 16,335.9 20,032.5 41,783.9 181,707.2 113,902.8 PH 246,589.2 235,679.1 235,679.1 10,910.1 10,910.1 124,634.0 124,634.0 - Phân theo chức năng ĐD 3,026.4 3,026.4 3,026.4 - - - SX 45,694.1 37,864.9 67,322.7 408.5 32,824.7 71,954.4 7,829.2 7,829.2 135,225.5 108,298.1 20,032.5 41,783.9 181,707.2 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Hà Giang Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 788,437.0 298,560.0 262,956.9 173,022.4 25,006.2 27,454.1 37,474.2 35,603.1 35,603.1 305,123.7 98,926.6 87,902.6 60,675.2 57,619.3 184,753.0 Nguån: Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n PH 208,658.3 190,704.7 129,513.7 17,364.6 18,705.3 25,121.1 17,953.6 17,953.6 220,604.5 71,523.9 63,553.6 43,868.2 41,658.8 Phân theo chức năng ĐD 55,670.5 51,812.9 39,654.0 940.0 268.6 10,950.3 3,857.6 3,857.6 43,022.5 13,948.7 12,394.3 8,555.2 8,124.3 SX 34,231.2 20,439.3 3,854.7 6,701.6 8,480.2 1,402.8 13,791.9 13,791.9 41,496.7 13,454.0 11,954.7 8,251.8 7,836.2 Page 15 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Lạng Sơn Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 830,633.0 271,278.1 185,301.5 174,941.8 9,419.6 940.1 85,976.6 26,151.1 41,634.9 237.6 17,953.0 426,955.3 127,575.6 125,473.9 114,995.6 58,910.2 132,399.4 PH 119,934.1 99,330.4 95,888.7 3,312.6 129.1 20,603.7 4,999.7 10,352.3 5,251.8 168,039.9 64,914.6 51,855.0 43,321.5 7,948.8 Phân theo chức năng ĐD 22,564.3 22,257.0 20,581.7 1,675.3 307.3 155.0 20.5 131.8 25,060.5 3,871.6 9,779.6 10,458.0 951.4 SX 128,779.7 63,714.1 58,471.4 4,431.7 811.0 65,065.6 20,996.5 31,262.2 237.6 12,569.4 233,854.9 58,789.4 63,839.4 61,216.1 50,010.0 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Lào Cai Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 805,708.0 288,822.1 236,912.4 197,463.4 25,030.0 14,419.1 51,909.7 7,148.9 44,148.1 612.7 255,136.0 154,750.9 55,556.0 42,909.6 1,919.6 261,749.8 PH 215,811.0 190,694.9 158,842.3 20,618.3 11,234.3 25,116.2 2,386.0 22,459.1 271.1 115,614.5 60,489.8 29,780.4 25,304.3 40.0 Phân theo chức năng ĐD 19,759.6 18,751.6 18,074.5 677.1 1,008.0 1,008.0 10,085.4 4,494.5 2,230.8 3,360.1 - SX 53,251.5 27,466.0 20,546.6 3,734.6 3,184.8 25,785.5 4,762.9 20,681.1 341.6 129,436.1 89,766.6 23,544.7 14,245.2 1,879.6 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Phú Thọ Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 351,957.0 144,256.7 69,546.9 46,275.0 20,665.9 854.0 1,752.0 74,709.8 25,149.5 49,410.2 27.5 122.6 59,315.6 19,589.5 32,493.6 5,776.0 1,456.5 148,384.7 Nguån: Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n PH 51,188.0 37,177.9 25,217.6 11,456.3 504.0 14,010.1 264.0 13,746.1 35,239.6 11,340.0 18,269.0 5,630.6 - Phân theo chức năng ĐD 12,132.7 11,166.7 7,232.7 1,982.0 200.0 1,752.0 966.0 300.0 666.0 3,109.3 1,727.9 1,236.0 145.4 - SX 80,936.0 21,202.3 13,824.7 7,227.6 150.0 59,733.7 24,585.5 34,998.1 27.5 122.6 20,966.7 6,521.6 12,988.6 1,456.5 Page 16 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Quảng Ninh Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 606,373.0 241,702.0 164,248.6 115,705.5 13,781.4 12,676.0 21,203.9 881.9 77,453.4 21,807.4 38,943.1 16,702.9 186,849.0 57,068.0 77,772.5 52,008.5 177,821.7 PH 112,080.4 81,418.4 57,912.8 2,053.3 6,235.3 14,615.9 601.1 30,662.0 8,562.0 18,242.3 3,857.7 79,645.2 27,402.3 33,456.1 18,786.8 - Phân theo chức năng ĐD 18,357.9 17,163.5 14,914.8 511.7 1,421.9 57.6 257.5 1,194.4 264.1 709.6 220.7 4,163.5 2,469.8 172.4 1,521.3 - SX 111,263.7 65,666.7 42,877.9 11,216.4 5,018.8 6,530.3 23.3 45,597.0 12,981.3 19,991.2 12,624.5 103,040.3 27,195.9 44,144.1 31,700.3 - DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Thái Nguyên Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 355,720.0 146,592.7 102,157.6 63,237.2 2,913.9 6,505.1 29,501.3 44,435.1 31,759.3 12,368.5 6.6 300.6 59,906.9 10,010.1 21,254.0 28,642.8 149,220.3 PH 50,649.7 45,890.0 21,920.8 20.9 738.7 23,209.6 4,759.7 2,080.9 2,669.6 9.3 13,692.8 2,653.8 3,941.0 7,098.1 - Đơn vị tính: Ha Phân theo chức năng ĐD SX 25,577.8 23,813.4 14,543.3 685.4 2,908.9 5,675.8 1,764.3 721.1 919.9 123.4 6,531.1 655.8 2,380.4 3,494.9 - 70,365.2 32,454.2 26,773.1 2,207.7 2,857.5 615.9 37,911.1 28,957.4 8,779.1 6.6 168.0 39,683.0 6,700.5 14,932.6 18,049.9 - DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Tuyên Quang Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 Tổng diện tích 586,800.0 330,459.5 259,356.1 170,595.7 46,413.0 42,347.4 71,103.4 2,929.1 68,174.3 118,103.3 49,531.1 23,580.5 44,991.7 - Nguån: Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n PH 205,636.3 181,291.9 123,747.9 33,599.1 23,944.9 24,344.4 24,344.4 81,745.5 42,124.8 9,987.0 29,633.7 - Phân theo chức năng ĐD 44,614.3 42,527.7 29,959.2 2,354.3 10,214.2 2,086.6 2,086.6 2,983.4 1,038.5 1,009.0 935.9 - SX 80,208.9 35,536.5 16,888.6 10,459.6 8,188.3 44,672.4 2,929.1 41,743.3 33,374.4 6,367.8 12,584.5 14,422.1 - Page 17 III. Đất khác (NN, sông suối) 3000 138,237.1 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Vĩnh Phúc Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 135,220.0 27,155.9 9,409.6 9,372.2 1.9 35.5 17,746.4 4,961.9 11,659.0 1,125.5 6,502.2 2,789.2 2,550.5 1,162.5 101,561.9 PH 9,491.9 1,244.4 1,242.5 1.9 8,247.5 1,448.2 6,559.6 239.7 1,338.3 738.7 371.7 227.9 - Đơn vị tính: Ha Phân theo chức năng ĐD SX 11,278.9 8,108.7 8,073.2 35.5 3,170.3 1,093.8 2,065.4 11.1 3,471.1 568.4 1,999.6 903.1 - 6,385.1 56.5 56.5 6,328.7 2,419.9 3,034.0 874.7 1,692.8 1,482.1 179.2 31.5 - DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Yên Bái Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 688,292.0 270,711.2 180,430.4 146,424.5 23,865.3 10,140.6 90,280.8 78,487.9 11,792.9 297,484.7 91,701.0 90,340.1 115,443.6 120,096.3 PH Đơn vị tính: Ha Phân theo chức năng ĐD SX 135,236.8 103,973.5 92,356.3 6,569.4 5,047.8 31,263.3 31,263.3 196,036.7 6,036.7 90,000.0 100,000.0 - - 135,474.4 76,456.9 54,068.2 17,295.9 5,092.8 59,017.5 47,224.6 11,792.9 101,448.0 85,664.3 340.1 15,443.6 - Vïng T©y B¾c DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Hoà Bình Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 Tổng diện tích 466,252.0 194,209.3 152,174.8 46,265.4 10,171.1 9,610.0 68.2 86,060.1 42,034.5 23,434.6 18,199.2 266.8 133.9 131,799.2 77,023.3 25,187.7 Nguån: Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n PH 136,941.8 120,904.0 33,875.1 7,439.8 8,376.8 40.1 71,172.2 16,037.8 8,396.6 7,443.7 162.4 35.1 75,606.5 41,247.5 16,197.3 Phân theo chức năng ĐD 19,782.4 19,363.4 7,676.5 218.3 461.2 11,007.4 419.0 143.6 243.8 31.6 3,162.2 2,127.3 418.2 SX 37,485.1 11,907.4 4,713.8 2,513.0 772.0 28.1 3,880.5 25,577.7 14,894.4 10,511.7 104.4 67.2 53,030.5 33,648.5 8,572.2 Page 18 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 2003 2004 3000 25,830.3 3,757.9 140,243.8 16,347.8 1,813.9 609.9 6.8 8,872.6 1,937.2 DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Lai Châu Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 1,691,923.0 564,296.5 546,974.0 486,464.0 9,893.0 29,325.0 21,292.0 17,322.5 2,768.0 7,685.5 6,869.0 920,465.8 648,079.6 164,346.4 108,039.8 207,160.7 PH 424,501.5 407,205.0 373,450.0 5,549.0 6,914.0 21,292.0 17,296.5 2,768.0 7,659.5 6,869.0 745,016.8 532,518.6 126,697.4 85,800.8 - Phân theo chức năng ĐD SX 139,795.0 139,769.0 113,014.0 4,344.0 22,411.0 26.0 26.0 175,449.0 115,561.0 37,649.0 22,239.0 - - DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Sơn La Đơn vị tính: Ha Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 1. Ia 2. Ib 3. Ic 4. Núi đá III. Đất khác (NN, sông suối) 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 2001 2002 2003 2004 3000 Tổng diện tích 1,405,500.0 480,657.2 458,207.9 362,959.6 36,528.9 6,227.9 52,491.5 22,449.3 22,449.3 417,776.6 141,080.9 77,259.6 183,402.8 16,033.3 507,066.2 PH 384,525.7 369,369.1 292,074.6 25,570.0 166.3 51,558.2 15,156.6 15,156.6 350,932.5 118,508.0 64,898.1 154,058.4 13,468.0 Phân theo chức năng ĐD 67,251.8 67,145.8 60,651.5 5,561.0 933.3 106.0 106.0 28,803.4 10,931.0 7,183.3 10,689.1 - SX 28,879.7 21,693.0 10,233.5 10,958.9 500.6 7,186.7 7,186.7 38,040.7 11,641.9 5,178.2 18,655.3 2,565.3 Vïng §ång B»ng S«ng Hång DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG, 2002 Tỉnh Hải Dương Loại đất loại rừng LĐLR Diện tích tự nhiên I. Đất có rừng A. Rừng tự nhiên 1. Rừng gỗ 2. Rừng tre nứa 3. Rừng hỗn giao 4. Rừng ngập mặn 5. Rừng núi đá B. Rừng trồng 1. RT có trữ lượng 2. RT chưa có tr.lượng 3. Tre luồng 4. Cây đặc sản II. Đất trống 0000 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1201 1202 1203 1204 2000 Tổng diện tích 164,772.0 14,660.7 3,103.3 3,103.3 11,557.4 5,692.4 960.1 4,904.9 531.0 Nguån: Côc KiÓm L©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n PH 7,498.4 3,103.3 3,103.3 4,395.1 3,380.7 575.4 439.0 - Đơn vị tính: Ha Phân theo chức năng ĐD SX 1,839.2 1,839.2 1,499.6 57.8 281.8 - 5,323.1 5,323.1 812.1 326.9 4,184.1 531.0
- Xem thêm -