Tài liệu So cai 622

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sæ c¸i Tµi kho¶n TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 30/11/2004 Sè d ®Çu kú: 0 Chøng tõ Ngµy Sè 30/11 PKT 8 30/11 30/11 30/11 PKT28426 30/11 Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/ - TrÝch b¶o hiÓm y tÕ TrÝch l¬ng TrÝch b¶o hiÓm x· héi KÕt chuyÓn 6221 sang 1541 622111 sang 154111 KÕt chuyÓn 6221 sang 1541 622112 sang 154112 TrÝch kinh phÝ c«ng ®oµn ............. 338400 33411 338300 154111 PKT28426 30/11 PKT 3 ..... ......... ............ Tæng ph¸t sinh nî: 9 747 202 015 Tæng ph¸t sinh cã: 9 747 202 015 Sè d cuèi kú: 0 Sè ph¸t sinh Nî 174888111 8744405550 1311660833 154112 338200 ..... Cã 494 921 442 84 062 864 174888111 ............. .............
- Xem thêm -