Tài liệu Skkn-phương pháp grap trong dạy hóa học

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc A- §Æt vÊn ®Ò NghÞ quyÕt Trung ¬ng IV chØ râ: " H¬n bao giê hÕt, bíc vµo giai ®o¹n nµy nhµ trêng ph¶i ®µo t¹o nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc hiÖn ®¹i, tù t×m gi¶i ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò do cuéc sèng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ®Æt ra." Theo ®ã, ®Ó n©ng cao chÊt l¬ng gi¸o dôc, ®µo t¹o, th× viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®ang lµ vÊn ®Ò thêi sù ®Æt ra hµng ®Çu ®èi víi ho¹t ®éng d¹y vµ häc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Mét trong c¸c néi dung quan träng cña vÊn ®Ò nµy lµ c¶i tiÕn cÊu tróc bµi lªn líp. Trong c¸c d¹ng bµi lªn líp ë bé m«n ho¸ häc th× Bµi luyÖn tËp vµ «n tËp lµ mét d¹ng bµi khã, yªu cÇu ®¹t ®îc trong mét tiÕt luyÖn tËp lµ võa ph¶i cñng cè, hÖ thèng kiÕn thøc cña ch¬ng võa ph¶i cho häc sinh vËn dông kiÕn thøc vµo viÖc gi¶i bµi tËp ®Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng. Häc sinh häc tiÕt luyÖn tËp ®Æc biÖt lµ häc phÇn hÖ thèng kiÕn thøc cò sÏ nhµm ch¸n nÕu gi¸o viªn chØ ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc th«ng thêng nh hái ®¸p ®Ó häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc. VËy lµm thÕ nµo ®Ó võa kh¾c s©u kiÕn thøc võa t¹o ®îc cho häc sinh høng thó khi häc c¸c tiÕt luyÖn tËp ? §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, trong qu¸ tr×nh d¹y häc t«i ®· nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi: “ Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) ®Ó d¹y c¸c bµi luyÖn tËp, «n tËp m«n ho¸ häc - líp 9". Víi môc ®Ých lµ t¹o cho häc sinh høng thó häc tËp, chñ ®éng trong viÖc chiÕm lÜnh, kh¾c s©u vµ vËn dông kiÕn thøc. V× s¬ ®å m¹ng (grap néi dung) lµ ®iÓm tùa cho sù lÜnh héi vµ t¸i hiÖn néi dung kiÕn thøc, lµ c«ng cô ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc tËp vµ cã thÓ ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong viÖc d¹y c¸c tiÕt luyÖn tËp. §Ò tµi ®· ®îc thö nghiÖm vµ ¸p dông cã kÕt qu¶ tèt. B- Néi dung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I- C¸c bíc cÇn thùc hiÖn ®Ó d¹y c¸c bµi luyÖn tËp ho¸ häc 8 b»ng s¬ ®å m¹ng: Grap néi dung kiÕn thøc rÊt thuËn tiÖn cho viÖc cÊu tróc kiÕn thøc bao gåm: - Nh÷ng kiÕn thøc chèt, lµ yÕu tè thµnh phÇn cña néi dung tµi liÖu gi¸o khoa. -Nh÷ng mèi liªn hÖ dÉn xuÊt gi÷a chóng, diÔn t¶ logic ph¸t triÓn néi t¹i cña ®Ò tµi d¹y häc, tõ kiÕn thøc b¾t ®Çu ®Õn kÕt luËn cuèi cïng. 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc Muèn sö dông grap néi dung ®Ó d¹y häc ë trªn líp, gi¸o viªn ph¶i dùa trªn chÝnh grap néi dung nµy mµ so¹n ra grap cña c¸c t×nh huèng d¹y häc cña bµi lªn líp. Grap néi dung lµ ®iÓm xuÊt ph¸t, cßn grap bµi lªn líp lµ dÉn xuÊt. Grap néi dung dïng cho c¶ thÇy ®Ó d¹y vµ trß ®Ó häc víi t c¸ch võa lµ ph¬ng tiÖn s ph¹m võa lµ môc ®Ých lÜnh héi. Cßn grap bµi lªn líp chØ dïng cho thÇy víi t c¸ch lµ m« h×nh cña bµi so¹n. C¸c bíc cÇn thùc hiÖn: 1.LËp grap néi dung: 1.1. X¸c ®Þnh ®Ønh cña grap b»ng c¸ch t×m kiÕn thøc chèt cña bµi lªn líp. 1.2. XÕp tõng ®Ønh øng víi mçi khu vùc kiÕn thøc. Ngêi lËp grap xÕp c¸c khu vùc nµy(®Ønh) sao cho hîp lÝ nhÊt, ®¶m b¶o hîp lÝ nhÊt, ®¶m b¶o tÝnh logic vµ trùc quan. Tõng ®Ønh cã thÓ dïng c¸c h×nh häc kh¸c nhau ®Ó ®ãng khung, cã thÓ dïng mµu ®Ó tr×nh bµy sao cho c©n ®èi, s¸ng , râ vµ ®Ñp. 1.3. LËp cung: X¸c ®inh mèi liªn hÖ ®Þnh híng gi÷a c¸c ®Ønh. Cung thÓ hiÖn sù liªn hÖ tõ kiÕn thøc xuÊt ph¸t ®Õn kiÕn thøc cuèi cïng cña néi dung bµi d¹y. DÜ nhiªn trong mét bµi häc kh«ng ph¶i phÇn nµo còng cã mèi liªn hÖ kiÕn thøc víi phÇn kh¸c, ®o ®ã cÇn lËp cung liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc mét c¸ch hîp lÝ. 2. LËp grap bµi lªn líp: D¹y bµi LuyÖn tËp ho¸ häc 8, gi¸o viªn lËp grap bµi lªn líp( gi¸o ¸n) theo c¸c bíc sau: a. X¸c ®Þnh môc tiªu cña bµi d¹y. b. ThiÕt kÕ hÖ thèng c©u hái, bµi tËp theo c¸c ®Ønh cña grap c. Chän ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc phï hîp cho mçi ®Ønh vµ toµn bµi. - Ph¬ng ph¸p: Sö dông grap phèi kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p d¹y häc nh: lµm viÖc theo nhãm, ®µm tho¹i, trùc quan... - Ph¬ng tiÖn: D¹y häc b»ng grap cã thÓ sö dông nhiÒu ph¬ng tiÖn nh: m¸y chiªu qua ®Çu, m¸y vi tÝnh hoÆc b¶ng phô… d. KiÓm tra toµn bé grap bµi lªn líp (gi¸o ¸n) võa x©y dùng ®Ó chØnh lÝ cho hoµn thiÖn. 3. TriÓn khai grap néi dung ë trªn líp: Kh©u quyÕt ®Þnh cña quy tr×nh d¹y häc theo ph¬ng ph¸p míi lµ viÖc triÓn khai grap néi dung ë trªn líp Khi gi¶ng bµi theo ph¬ng ph¸p grap, gi¸o viªn tæ chøc nghiªn cøu chi tiÕt tõng ®Ønh cña grap néi dung. Trªn b¶ng xuÊt hiÖn dÇn dÇn tõng ®Ønh mét, råi ®Õn cuèi bµi xuÊt hiÖn grap néi dung trän vÑn cña toµn bµi häc theo ®óng c¸ch s¾p xÕp h×nh häc cña grap. Trong qu¸ tr×nh nµy, gi¸o viªn sö dông phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc th«ng thêng kh¸c. 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc b»ng s¬ ®å m¹ng (grap) cã thÓ ¸p dông cho mét phÇn hay toµn bé bµi d¹y luyÖn tËp vµ cã thÓ sö dông c¸c h×nh thøc sau: - Gi¸o viªn cho tríc mét grap néi dung thiÕu (cha cã ®Ønh vµ cha cã cung), häc sinh tù lùc hoµn chØnh. - Häc sinh x©y dùng grap dùa vµo s¬ ®å c©m vµ nh÷ng c©u hái, bµi tËp gîi ý cña giao viªn. II- Mét sè vÝ dô cô thÓ: 1.- VÝ dô 1 TiÕt 17: Mèi quan hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt v« c¬ a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc mèi quan hÖ vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ víi nhau, viÕt ®îc PTHH biÓu diÔn cho sù chuyÓn ®æi ho¸ häc. - VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mèi quan hÖ nµy ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng trong tù nhiªn, ¸p dông trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - V©n dông mèi quan hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt v« c¬ ®Ó lµm bµi tËp ho¸ häc . b. ThiÕt kÕ grap néi dung: §Ó hÖ thèng ho¸, cñng cè mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬, gi¸o viªn cã thÓ thiÕt kÕ grap néi dung d¹ng s¬ ®å c©m trªn b¶n trong hoÆc b¶ng phô nh sau Muèi c. VËn dông - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp ? ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn c¸c d·y biÕn ho¸ sau: a) CuSO4 Cu(OH)2 CuO (3) b) K2O (1) (4) KOH (2) K2SO3 (3) SO2 (4) H2SO3 (5) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 7 Néi dung S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm: §iÒn c¸c tõ thÝch hîp vµo « trèng trong s¬ ®å sau: + Muèi - Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ? ChØ râ c¸c vÝ dô trong bµi tËp øng víi nh÷ng chuyÓn ®æi trong s¬ ®å ? ThuyÕt minh s¬ ®å. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn -BT1: Cho c¸c chÊt: Na, Na2O,NaOH,Na2SO4,Na 2CO3, NaCl LËp d·y biÕn ho¸, viÕt PTPU - Gi¸o viªn híng dÉn ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó lËp d·y biÕn ho¸. ? Ph©n lo¹i c¸c chÊt ®· cho. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn I. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c - Häc sinh c¨n cø bµi tËp lo¹i hîp chÊt v« c¬ (kiÓm tra bµi cò) th¶o luËn nhãm, t×m mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i chÊt v« c¬ - §iÒn tªn c¸c lo¹i chÊt v« c¬ thÝch hîp ®iÒn vµo Oxit Oxit axit s¬ ®å baz¬ Muèi - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o - NhËn xÐt bæ sung. Baz¬ - §iÒn sè cña c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµo c¸c mòi tªn øng v¬i sù chuyÓn ®æi thÝch hîp. - Nªu mèi quan hÖ cña c¸c hîp chÊt v« c¬ trªn s¬ ®å. - Häc sinh ph©n tÝch + Cho: c¸c chÊt v« c¬. + Y/c: S¾p xÕp thµnh d·y bh, viÕt p.tr×nh ph¶n øng. Axit II. Bµi tËp 1.Bµi tËp 1 (bµi 4/SGK) * Híng dÉn: - D·y biÕn ho¸: O Na 2 Na2O H2O NaOH H SO - Häc sinh nªu p.p gi¶i: CO2 BaClNa2CO3 2 4 Na2SO4 2 + C¨n cø: mèi quan hÖ NaCl gi÷a c¸c lo¹i chÊt v« c¬ + PL: kim lo¹i, oxit, - PTPU: (häc sinh tù viÕt) kiÒm, muèi Ho¹t ®éng cña häc sinh 8 Néi dung - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm. - Yªu cÊu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. §Ò bµi: Chän c¸c chÊt A, B, C, D, E thÝch hîp, viÕt c¸c PTPU theo s¬ ®å sau: C BaCl2 B ? AgNO3 A ? Cu D NaOH E S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc - Th¶o luËn lµm bµi tËp. 2.Bµi tËp 2 - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o NhËn xÐt bæ sung. - Häc sinh ph©n tÝch ®Ò: + Cho: S¬ ®å biÕn ho¸ A: CuO ; B: CuSO4 C: CuCl2 ; D: Cu(NO3)2 gi÷a c¸c chÊt v« c¬. + Y/c: Chän chÊt, viÕt E: Cu(OH)2 ph¬ng tr×nh ph¶n øng. - PTPU: (häc sinh tù viÕt) t0 - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu ®Ò bµi ? NhËn xÐt sù kh¸c nhau vÒ t/c cña c¸c chÊt ®· cho - Tr×nh bµy lêi gi¶i. - NhËn xÐt bæ sung. - §äc vµ ph©n tÝch ®Ò: Cho:dd Na2SO4, dd Na2CO3 Y/c: Chon thuèc thö ®Ó nhËn biÕt. - Tr×nh bµy lêi gi¶i. - Yªu cÇu häc sinh tr×nh - NhËn xÐt bæ sung. bµy lêi gi¶i . - Gi¸o viªn nhËn xÐt,®.gi¸ 3.Bµi tËp 3 (bµi 1/SGK) Híng dÉn: Chän: thuèc thö B - Dung dÞch t/d víi dd HCl t¹o ra bät khÝ lµ Na2SO4 - Dung dÞch cßn l¹i lµ Na2CO3 2- VÝ dô 2 TiÕt 18: luyÖn tËp ch¬ng1: c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ a.Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc sù ph©n lo¹i c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬. Häc sinh nhí l¹i vµ hÖ thèngho¸ nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc cña mçi lo¹i hîp chÊt v«c c¬. ViÕt ®îc nh÷ng PTHH biÓu diÔn cho mçi lo¹i tÝnh chÊt cña hîp chÊt. - Häc sinh biÕt gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan ®Õn nh÷ng tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ hoÆc gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng trong ®êi sèng. b. ThiÕt kÕ grap néi dung: §Ó hÖ thèng ho¸, cñng cè mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬, gi¸o viªn cã thÓ thiÕt kÕ grap néi dung d¹ng s¬ ®å c©m trªn b¶n trong hoÆc b¶ng phô nh sau 1. Ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt v« c¬ Hîp chÊt v« c¬ 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc 2. TÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v« c¬ . Oxit +oxit axit +axit baz¬ axit Muèi to +níc Oxit +oxitbaz¬ +baz¬ +níc +baz¬ +Axit +k.lo¹i +oxit axit +oxit baz¬ +axit +baz¬ Ho¹t ®éng cña häc sinh +muèi + muèi Baz¬ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Axit Néi dung - Häc sinh vËn dông I. KiÕn thøc cÇn nhí nh÷ng kiÕn thøc ®· häc 1. Ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt v« c¬ th¶o luËn nhãm lµm bt: + C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬: oxit axit, oxitbaz¬, axit cã oxi, axit kh«ng cã oxi, kiÒm, baz¬ kh«ng tan, muèi axit, muèi trung hoµ. + LÊy VD cho mçi lo¹i. - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o - NhËn xÐt bæ sung - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm: a) §iÒn c¸c tõ, côm tõ thÝch hîp vµo s¬ ®å ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt v« c¬ ? b) Cho VD minh ho¹ ? - Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o -Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Hîp chÊt v« c¬ oxit Baz¬ axit Muèi Oxit axit Oxit baz¬ Axit o k oxi cã oxi Axit Baz¬ ko tan Baz¬ tan Muèi t.hoµ Muèi axit CaO SO2 HCl H2SO4 Cu(OH)2 KOH CuSO4 NaHSO3 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - Häc sinh ph©n tÝch ®Ò: 2. TÝnh chÊt ho¸ häc cña + Cho: C«ng thøc ho¸ c¸c hîp chÊt v« c¬ häc cña c¸c lo¹i hîp *Bµi tËp: a) Ph©n lo¹i (tr¶ lêi miÖng) chÊt v« c¬ b) Ph¬ng tr×nh ph¶n øng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - §Ò bµi: Cho c¸c chÊt: Fe, CaO, Fe2O3, CO2, H2SO4, HCl, NaOH, Cu(OH)2, CuSO4, Na2CO3 a) Ph©n lo¹i c¸c chÊt ®· cho ? b) ChÊt nµo ph¶n øng víi nhau tõng ®«i mét ? ViÕt PTPU ? - Yªu cÇu häc sinh ph©n lo¹i c¸c chÊt ®· cho - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i + Yªu cÇu: . Ph©n lo¹i c¸c chÊt. . X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã thÓ ph¶n øng ®îc víi nhau - Ph©n lo¹i c¸c chÊt theo s¬ ®å ph©n lo¹i - Tr×nh bµy lêi gi¶i + C¨n cø vµo tÝnh chÊt x¸c ®Þnh c¸c chÊt cã thÓ ph¶n øng ®îc víi nhau theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i + ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng - NhËn xÐt bæ sung - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ HCl (dd) + NaOH(dd) NaCl (dd) + H2O(l) 2HCl(dd) + Cu(OH)2(r) CuCl2 (dd) + 2H2O(l) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm: a) Chän c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ ®iÒn vµo s¬ ®å ®Ó thùc hiÖn c¸c chuyÓn ®æi theo chiÒu mòi tªn b) Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c lo¹i chÊt v« c¬ theo s¬ ®å - Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt Néi dung 2HCl(dd) + Na2CO3(dd) 2NaCl (dd) + CO2 (k)+ H2O(l) 2NaOH(dd) + CuSO4 (dd) Cu(OH)2(r) + Na2SO4 (dd) 2Na2CO3 (dd) + CuSO4 (dd) CuCO3 (r) + Na2SO4 (dd) - Th¶o luËn nhãm lµm bµi tËp + §iÒn tªn c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ ®Ó thùc hiÖn c¸c chuyÓn ®æi trªn s¬ ®å + Suy ra tÝnh chÊt cña * S¬ ®å: c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬. - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o - NhËn xÐt bæ sung Oxit +oxit axit +axit baz¬ +níc Fe (r) + H2SO4 (dd) FeSO4 (dd) + H2 (k) Fe (r) + 2HCl (dd) FeCl2 (dd) + H2 (k) CaO (r) + CO2 (k) CaCO3(r) CaO (r) + H2SO4(dd) CaSO4 (dd) + H2O(l) CaO (r) + 2 HCl(dd) CaCl2(dd) + H2O(l) Fe2O3 (r) + 3H2SO4(dd) Fe2(SO4)3 (dd) + 3 H2O(l) Fe2O3 (r) + 6 HCl (dd) 2 FeCl3 (dd) + 3 H2O(l) CO2 (k) + 2NaOH (dd) Na2CO3 (dd) + H2O(l) H2SO4(dd) + 2NaOH(dd) Na2SO4 (dd) + 2H2O(l) H2SO4(dd) + Cu(OH)2(r) CuSO4 (dd) + 2H2O(l) H2SO4(dd) + Na2CO3(dd) Na2SO4 (dd) + CO2(k) + H2O(l) +oxitbaz¬ +baz¬ Muèi to +baz¬ Baz¬ +oxit axit +axit +muèi 11 +k.lo¹i +oxit baz¬ +baz¬ + muèi Oxit axit +níc +Axit Axit S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc II. Bµi tËp (bµi 4/SGK) - Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ - Häc sinh ph©n tÝch ®Ò : + Cho: n CuCl , m NaOH ; p ph©n tÝch ®Ò + Y/c: PTHH, m , m c¸c chÊt trong níc läc - Häc sinh nªu p.p gi¶i: - Gi¸o viªn híng dÉn : ? ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n + Ph¬ng tr×nh ph¶n øng + Cho biÕt lîng cña c¶ 2 øng ? NhËn xÐt c¸c d÷ kiÖn chÊt tham gia + T×m chÊt ph¶n øng hÕt, ®· cho tÝnh m theo chÊt ph¶n ? Nªu c¸c bíc tÝnh m øng hÕt. - Yªu cÇu häc sinh tr×nh - Tr×nh bµy lêi gi¶i bµy lêi gi¶i - NhËn xÐt bæ sung - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Gi¸o viªn híng dÉn : ? X¸c ®Þnh c¸c chÊt trong níc läc sau ph¶n øng ? Nªu ph¬ng ph¸p tÝnh kl muèi trong níc läc - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸p ¸n. - Häc sinh nªu p.p gi¶i: + Nøc läc sau pu chøa 2 chÊt tan :NaCl, NaOH d - TÝnh: n (theo chÊt pu hÕt) m - Tr×nh bµy lêi gi¶i - NhËn xÐt bæ sung 3- VÝ dô 3 TiÕt 35: «n tËp häck× I 1. Tãm t¾t: 0,2mol CuCl2 + 20g NaOH PTPU, m , m c¸c chÊt trong níc läc? 2. Híng dÉn : nNaOH = 20 : 40 = 0,5(mol) PTPU 2NaOH+ CuCl2 0,5 0,2  1 2 Cu(OH)2 + 2NaCl NaOH d Cu(OH)2 t0 CuO + H2O * ChÊt r¾n thu ®îc lµ CuO - Theo pt: n CuO  n CuCl 2 0,2( mol ) mCuO 0,2.80 16( g ) Néi dung * Níc läc chøa NaCl vµ NaOH d - Theo pt: n NaCl 2 n CuCl 2 0,4(mol ) m NaCl 0,4.58,5 23,4( g ) - Theo pt: n NaOH(pu) 2 n CuCl 2 0,4( mol ) m NaOHd (0,5  0,4).40 4( g ) a. Môc tiªu: Cñng cè, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt v« c¬, kim lo¹i ®Ó thÊy râ ®îc mèi quan hÖ gi÷a ®¬n chÊt vµ hîp chÊt v« c¬. - Tõ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c chÊt v« c¬, kim lo¹i, biÕt thiÕt lËp s¬ ®å biÕn ®æi tõ kim lo¹i thµnh c¸c chÊt v« c¬ vµ ngîc l¹i, ®ång thêi x¸c lËp ®îc mèi liªn hÖ gi÷a tõng lo¹i chÊt. - BiÕt chän ®óng c¸c chÊt cô thÓ lµm thÝ dô vµ viÕt PTHH biÓu diÔn sù biÕn ®æi gi÷a c¸c chÊt. - Tõ biÕn ®æi cô thÓ rót ra ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i chÊt. - V©n dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo viÖc gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. b. ThiÕt kÕ grap néi dung: 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc Grap 1: Grap 2: Muèi Muèi Muèi BAZ¥ Muèi BAZ¥ OXIT BAZ¥ Muèi Muèi1 BAZ¥ Muèi 1 Muèi 2 1 2 Muèi BAZ¥ 2 Muèi BAZ¥ OXIT BAZ¥ Muèi OXIT BAZ¥ 3 c. VËn dông Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung 13 Kim lo¹i Sù chuyÓn ®æi c¸c hîp chÊt v« c¬. thµnh kim lo¹i [[ Kim lo¹i Sù chuyÓn ®æi kim lo¹i thµnh c¸c hîp chÊt v« c¬. 2) K  KOH  KCl  KNO3 3) Ca CaO  Ca(OH)2  Ca(NO3)2 CaSO4 4)CuCuOCuCl2Cu(OH)2CuSO4Cu(NO3)2 Muèi [[ 1) Mg  MgCl2 Kim lo¹i - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm a) H·y viÕt PTHH thùc hiÖn d·y biÕn ho¸ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc I. KiÕn thøc cÇn nhí 1. Sù chuyÓn ®æi kim lo¹i thµnh c¸c hîp chÊt v« c¬. Muèi Muèi BAZ¥ 1 2 b) Tõ ®ã cho biÕt tªn lo¹i chÊt vµ thiÕt lËp mèi liªn hÖ theo s¬ ®å c©m - Häc sinh th¶o luËn lµm bµi tËp OXIT Muèi Muèi BAZ¥ 2 1 BAZ¥ -Yªu cÇu HS tr×nh bµy lêi gi¶i (phÇn a) - Häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i ( 2HS) - NhËn xÐt bæ sung Muèi ®æiBAZ¥ 2. Sù chuyÓn c¸c lo¹iMuèi hîp2 chÊtMuèi v«3 - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¬ thµnh kim lo¹i -Yªu cÇu HS tr×nh bµy lêi gi¶i (phÇn b) - Gi¸o viªn nhËn xÐt mèi quan hÖ - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm a) Chon c¸c chÊt A, B, D, E thÝch hîp, viÕt PTPUthùc hiÖn c¸c d·y biÕn ho¸ 1 FeCl3 t A (2) B Fe(OH)2 ED Muèi Fe Muèi BAZ¥ OXIT BAZ¥ Kim lo¹i FeCl2 o b) Tõ ®ã cho biÕt tªn lo¹i chÊt vµ thiÕt lËp mèi liªn hÖ theo s¬ ®å c©m Muèi - Häc sinh th¶o luËn lµm bµi tËp BAZ¥ -Yªu cÇu HS tr×nh bµy lêi gi¶i (phÇn a) - Häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i ii. Bµi tËp OXIT - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ BAZ¥ 1. Bµi 3/ SGK -Yªu cÇu HS tr×nh bµy lêi gi¶i (phÇn b) Híng dÉn: - Gi¸o viªn nhËn xÐt mèi quan hÖ - Dïng dd NaOH nhËn ra Al - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu ®Ò bµi 2Al(r) +2NaOH(dd) +2H2O(l) + Cho c¸c kim lo¹i: Al, Fe, Ag 2NaAlO2(dd) + 3H2 (k) + Y/c: nªu ph¬ng ph¸p ®Ó nhËn biÕt - Dïng dd HCl nhËn ra Fe 2Fe (r) + 2HCl(dd) FeCl2(dd)+ H2 (k) - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i - Cßn l¹i lµ Ag - Häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i - NhËn xÐt, bæ sung - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu ®Ò bµi ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi (C¬ së: tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬) - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i - Häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu ®Ò bµi: ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó lùa chän chÊt lµm kh« c¸c chÊt khÝ. ( ChÊt ®ã ph¶i kh«ng ph¶n øng víi c¸c khÝ trªn, cã tÝnh h¸o níc). - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i. - Häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2. Bµi 4/ SGK - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu ®Ò bµi: + Cho: muèi s¾t clorua, mdd, C% khèi lîng kÕt tña + Y/c: CTHH muèi s¾t. - Gi¸o viªn híng dÉn: ? Muèn x¸c ®Þnh muèi s¾t ta cÇn x¸c ®Þnh g×. ? X¸c ®Þnh ho¸ trÞ cña s¾t nh thÕ nµo - Häc sinh nªu ph¬ng ph¸p gi¶i: + Gäi ho¸ trÞ cña s¾t lµ Èn + LËp PTHH. + LËp ph¬ng tr×nh ®¹i sè dùa vµo lîng chÊt ®· cho vµ PTHH - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸p ¸n 10g dd s¾t clorua32,5% +ddAgNO3 4- VÝ dô 4 TiÕt 41: Axit H2SO4 cã thÓ ph¶n øng víi: Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2 (®¸p ¸n d) 3. Bµi 8 / SGK KhÝ Èm ChÊt l.k SO2 O2 CO2 H2SO4® Kh«ng p.øng Kh«ng p.øng Kh«ng p.øng CaO k Cã p.øng Kh«ng p.øng Cã p.øng * KL: Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« c¸c khÝ Èm: SO2, O2, CO2. Cã thÓ dïng CaOk®Ó lµm kh« khÝ Èm O2. 4. Bµi 9 / SGK 8,61g CTHH cña muèi clorua ? * Híng dÉn: - Gäi ho¸ trÞ cña s¾t lµ x CTTQ muèi s¾t FeClx (x nguyªn, d¬ng) PTHH FeClx + xAgNO3 xAgCl + Fe(NO3)x 32,5 m FeClx  .10  3, 25(g) 100 n  x.n FeClx Theo pt: AgCl 8, 61 3, 25x  143, 5 56  35, 5x x=3. VËy CTHH cña s¾t clorua: FeCl3 luyÖn tËp ch¬ng 2: Phi kim - S¬ lîc vÒ b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc a. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp, hÖ thèng l¹i: + TÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim, tÝnh chÊt cña clo, cacbon, silic, oxit cacbon, axit cacbonic, tÝnh chÊt cña muèi cacbonat. + CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn, sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong chu k×, nhãm, vµ ý nghÜa cña b¶ng tuÇn hoµn. - Kü n¨ng : + X©y dùng d·y chuyÓn ®æi ho¸ häc liªn quan ®Õn tÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim, viÕt ®îc ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn d·y chuyÓn ®æi ®ã. + VËn dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn ®Ó suy ®o¸n vÞ trÝ, tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè b. ThiÕt kÕ grap néi dung TÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim ? H/c khÝ ? Phi kim Oxit axit (3) (1) (2) ? Muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña clo Níc clo ? (4) Hi®ro clorua ? (1) Clo (2) ? (3) Níc Gia ven ? Muèi TÝnh chÊt ho¸clorua häc cña cacbon C (2) CaCO3 (4) (6) CO Na2CO3 I. KiÕn thøc cÇn nhí 1. TÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim (7) C CO (3) (1) c. VËn dông (5) CO2 (8) O2 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 1: ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn - Häc sinh lµm bµi tËp d·y biÕn ho¸ sau ? H2 S S SO2 SO3 H2SO4 FeS - Häc sinh c¨n cø kÕt qu¶ bµi tËp (KTBC) - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp tæng qu¸t Chän c¸c lo¹i chÊt v« c¬ thÝch hîp ®iÒn hoµn thµnh s¬ ®å vµo dÊu (?), thùc hiÖn sù chuyÓn ho¸ sau: (1) : hi®ro ? ? Oxit axit (2) : kim lo¹i Phi kim H/c khÝ (1) (3) 16 (2) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc (3) : oxi ? Muèi - NhËn xÐt bæ sung - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn. Hîp chÊt khÝ + hi®ro (1) Phi kim + oxi + kim lo¹i (3) Oxit axit (2) Muèi 2. TÝnh chÊt ho¸ häc cña mét sè phi kim cô thÓ * TÝnh chÊt ho¸ häc cña clo - Häc sinh lµm bµi tËp: chän c¸c chÊt thÝch - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 2: ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn hîp hoµn thµnh s¬ ®å d·y biÕn ho¸ sau ? (1) : hi®ro Níc (2) : kim lo¹i clo (3) : dd NaOH ? (4) (4) : H2O t0 2H (k) + Cl (k) 2 HCl(k) 2 2 Hi®ro ? ? Níc Clo Cl (k) + 2H O (l) HCl(dd) + HClO(dd) 2 2 clorua Gia ven (3) (1) Cl2(k) + 2NaOH(dd) NaCl(dd) (2) ? + NaClO(dd) + H2O(l) Cu (r) + Cl2 (k) t0 CuCl2 (r) Muèi - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn. - NhËn xÐt bæ sung clorua Níc (4)clo+ níc Hi®ro clorua + hi®ro (1) (2) * TÝnh chÊt ho¸ häc cña cacbon + dd NaOH Clo (3) + kim lo¹i Muèi clorua 17 =? Níc Gia ven S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc - Häc sinh lµm bµi tËp: chän c¸c chÊt - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 3: ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn thÝch hîp hoµn thµnh s¬ ®å d·y biÕn ho¸ sau ? (1) : CO , (2): O2 , (2) (5) (3) : O2 , (4) : C , CaCO3 CO2 C (7) (5): CaO , (6) : dd NaOH C o (3) (1) CO (7) t , (8) : dd HCl (4) (6) CO Na2CO3 (8) - ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. - NhËn xÐt bæ sung O2 - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn. C +O2 CO2 (2) (1) +CO2 +O2 + CaO (5) (3) +C (4) + dd NaOH (6) CO 3. B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 4: Nguyªn tè A cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 11, chu k× 3, nhãm I trong b¶ng HTTH. Cho biÕt: - CÊu t¹o nguyªn tö cña A - TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña A - So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña A víi c¸c nguyªn tè l©n cËn - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. CaCO3 Na2CO3 (7) to (8) CO2 + dd HCl - Häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i a) CÊu t¹o nguyªn tö cña A: + §iÖn tÝch h¹t nh©n: 11+, cã 11e + Nguyªn tö A cã 3 líp e, líp ngoµi cïng cã 1e b) A lµ mét kim lo¹i m¹nh c) So s¸nh tÝnh kim lo¹i: Li < A < K ; A > Mg - NhËn xÐt bæ sung Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i: - Häc sinh nhí l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ hÖ thèng tuÇn hoµn vµ tr¶ lêi c©u hái + CÊu t¹o hÖ thèng tuÇn hoµn + Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c - NhËn xÐt bæ sung nguyªn tè + ý nghÜa cña b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn. *NX: + CÊu t¹o hÖ thèng tuÇn hoµn + Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè + ý nghÜa cña b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn II. bµi tËp vËn dông 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc 1. a) Cho 32g mét oxit s¾t t¸c dông hoµn toµn víi CO thu ®îc 22,4g chÊt r¾n. b) KhÝ tho¸t ra ®îc hÊp thô vµo dung dÞch níc v«i trong d. TÝnh khèi lîng kÕt tña thu ®îc ? 2. Nguyªn tè R t¹o thµnh hîp chÊt khÝ víi hi®ro cã c«ng thøc RH4. Trong hîp chÊt cao nhÊt víi oxi chøa 72,73% O vÒ khèi lîng. X¸c ®Þnh tªn cña R ? III- kÕt qu¶ ®¹t ®îc 1- kÕt qu¶: §Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ ®Ò tµi, t«i ®· tiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm ë hai líp víi cïng mét bµi theo hai ph¬ng ph¸p kh¸c nhau: - Ph¬ng ph¸p truyÒn thèng. - Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap). KÕt qu¶ ®¹t ®îc nh sau: sau: -Bµi d¹y: "Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ " (Ho¸ häc 9) +Líp 9A : Ph¬ng ph¸p truyÒn thèng. +Líp 9B: Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap). -TiÕn hµnh kiÓm tra kh¶o s¸t ngay sau khi häc xong víi cïng néi dung nh a) §Ò bµi: C©u1( 5 ®iÓm): 1. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ë ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng: Cã c¸c chÊt sau ®©y: Al, Cu, CuO, CO2, CuSO4, HCl . Dung dÞch NaOH t¸c dông ®îc víi: A. Al, Cu, CuO, CO2, HCl, CuSO4 C. CuO, CO2, HCl, CuSO4 B. Cu, CuO, CO2, HCl, CuSO4 D. Al, CO2, HCl, CuSO4 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc 2. §iÒn c«ng thøc c¸c chÊt thÝch hîp vµo chç trèng vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau: a) NaCl + ............. NaNO3 + ............. b) HCl + ............. CuCl2 + ............. c) MgCl2 + ............. Mg(OH)2 + ............. d) Ba(HCO3)2 + ............. BaCO3 + ............. + ............. C©u 2 (5 ®iÓm): Chän c¸c chÊt A, B, D thÝch hîp vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn sù chuyÓn ho¸ c¸c chÊt theo s¬ ®å sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã) Fe (1) A (2) B (3) to CO,to (5) (4) Fe2O3 D 5 8® 8 10® b) KÕt qu¶: Sè Líp Sè bµi 1. 8A 2. 8B TT < 5® TB SL % SL % SL % SL % 40 15 37,5 22 55 3 7,5 25 62,5 40 4 10 25 62,5 11 27,5 36 90 2-b×nh luËn kÕt qu¶ Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy: - ViÖc sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) ®Ó c¸c bµi luyÖn tËp, «n tËp m«n hãa häc líp cã chÊt lîng cao h¬n so víi d¹y häc truyÒn thèng. + Sö dông sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) cïng c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc kh¸c trong d¹y häc ho¸ häc ®· t¹o cho häc sinh sù høng thó, niÒm say mª häc tËp, tËp trung ® îc sù chó ý cña häc sinh trong mçi tiÕt häc. + Sö dông sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) trong c¸c bµi luyÖn tËp sÏ tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cho c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh, häc sinh ®îc ho¹t ®éng nhiÒu h¬n, tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh ®îc thÓ hiÖn râ nÐt. C¸c em hÖ thèng kiÕn thøc ®Çy ®ñ, t×m ®îc mèi liªn hÖ gi÷a c¸c néi dung kiÕn thøc vµ cã thÓ ¸p dung nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo viÖc lµm bµi tËp ®Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nªn kÕt qu¶ häc tËp tèt h¬n. + MÆt kh¸c, khi sö dông sö dông s¬ ®å m¹ng (grap), häc sinh cã nhiÒu c¬ héi ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tríc líp, ®îc c¸c b¹n, thÇy c« gãp ý nªn kh¶ n¨ng tr×nh bµy mét vÊn ®Ò, mét bµi tËp tèt h¬n. - S¬ ®å m¹ng (grap) thêng ®îc sö dông ®Ó tæ chøc cho häc sinh häc tËp theo ph¬ng ph¸p hîp t¸c nhãm nhá. Do vËy, ®èi víi häc sinh yÕu, kÐm: khi häc theo ph20 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc ¬ng ph¸p nµy, c¸c em ®îc trao ®æi, ®îc bµy tá nh÷ng vÊn ®Ò m×nh cha hiÓu, ®îc c¸c b¹n kh¸c trong nhãm gióp ®ì nªn kªt qu¶ häc tËp cã nhiÒu tiÕn bé. IV- bµi häc kinh nghiÖm Grap néi dung kiÕn thøc rÊt thuËn tiÖn cho viÖc cÊu tróc kiÕn thøc. §Ó sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) trong viÖc d¹y c¸c bµi luyÖn tËp, «n tËp m«n hãa häc - líp 9 cã hiÖu qu¶, cÇn x¸c ®Þnh ®îc: - Nh÷ng kiÕn thøc chèt, lµ yÕu tè thµnh phÇn cña néi dung tµi liÖu gi¸o khoa. -Nh÷ng mèi liªn hÖ dÉn xuÊt gi÷a chóng, diÔn t¶ logic ph¸t triÓn néi t¹i cña ®Ò tµi d¹y häc, tõ kiÕn thøc b¾t ®Çu ®Õn kÕt luËn cuèi cïng. Muèn sö dông grap néi dung ®Ó d¹y häc ë trªn líp, gi¸o viªn thùc hiÖn c¸c bíc sau: -LËp grap néi dung: +X¸c ®Þnh ®Ønh cña grap b»ng c¸ch t×m kiÕn thøc chèt cña bµi lªn líp. +XÕp tõng ®Ønh øng víi mçi khu vùc kiÕn thøc. Ngêi lËp grap xÕp c¸c khu vùc nµy(®Ønh) sao cho hîp lÝ nhÊt, ®¶m b¶o hîp lÝ nhÊt, ®¶m b¶o tÝnh logic vµ trùc quan. Néi dung trªn s¬ ®å m¹ng (grap) cÇn c« ®äng, râ rµng, gi÷ cho s¬ ®å ®¬n gi¶n, dÔ quan s¸t, lîc bá mäi thø kh«ng liªn quan.Tõng ®Ønh cã thÓ dïng c¸c h×nh häc kh¸c nhau ®Ó ®ãng khung, cã thÓ dïng mµu ®Ó tr×nh bµy sao cho c©n ®èi, s¸ng , râ vµ ®Ñp +LËp cung: X¸c ®inh mèi liªn hÖ ®Þnh híng gi÷a c¸c ®Ønh. Cung thÓ hiÖn sù liªn hÖ tõ kiÕn thøc xuÊt ph¸t ®Õn kiÕn thøc cuèi cïng cña néi dung bµi d¹y. -LËp grap bµi lªn líp (so¹n gi¸o ¸n): cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu, thiÕt kÕ hÖ thèng c©u hái, bµi tËp, lùa chän ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc phï hîp cho mçi ®Ønh cña grap vµ cña c¶ bµi d¹y - TriÓn khai grap néi dung ë trªn líp: Sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc b»ng grap néi dung ë trªn líp cã thÓ ¸p dông cho mét phÇn hay toµn bé bµi d¹y vµ cã thÓ sö dông c¸c h×nh thøc sau: + Gi¸o viªn cho tríc mét grap néi dung thiÕu (cha cã ®Ønh vµ cha cã cung), häc sinh tù lùc hoµn chØnh. + Häc sinh x©y dùng grap dùa vµo s¬ ®å c©m vµ nh÷ng c©u hái, bµi tËp gîi ý cña giao viªn. 21 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc - §Ó ¸p dung kinh nghiÖm nµy cã hiÖu qu¶ ngoµi sù nç lùc cña gi¸o viªn vµ häc sinh th× viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc nh: phßng häc bé m«n, m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu... ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña mçi tiÕt d¹y. V- ph¹m vi ¸p dông Kinh nghiÖm "Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) ®Ó c¸c bµi luyÖn tËp, «n tËp m«n hãa häc - líp 9" cã thÓ ¸p dông tèt cho kiÓu bµi luyÖn tËp, «n tËp trong ch¬ng tr×nh ho¸ häc THCS. Ngoµi ra kinh nghiÖm nµy cßn cã thÓ ¸p dông cho mét phÇn hay c¶ bµi cña c¸c kiÓu bµi lªn líp kh¸c. C - kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ I- kÕt luËn Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ t«i ®· nghiªn cøu vµ ¸p dông kinh nghiÖm: "Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) ®Ó c¸c bµi luyÖn tËp, «n tËp m«n hãa häc - líp 9" .S¬ ®å m¹ng (grap néi dung) lµ ®iÓm tùa cho sù lÜnh héi vµ t¸i hiÖn néi dung kiÕn thøc, lµ c«ng cô ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc tËp vµ cã thÓ ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong viÖc d¹y c¸c tiÕt luyÖn tËp. ViÖc sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) phèi hîp cïng c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc kh¸c ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc trong nhµ trêng. Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) lµ mét trong nh÷ng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ho¸ häc ë trung häc c¬ së. Nã t¹o ®îc høng thó cho häc sinh, thÓ hiÖn râ nÐt tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c em trong häc tËp. Häc sinh thùc sù lµ chñ thÓ, lµ trung t©m cña ho¹t ®éng d¹y häc. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc ®Æt ra cÊp thiÕt trong ho¹t ®éng d¹y vµ häc. T«i xin m¹nh d¹n trao ®æi cïng ®ång nghiÖp kinh nghiÖm nµy. KÝnh mong sù phª b×nh, gãp ý cña Héi ®ång khoa häc vµ b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi cña t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n. iI- kiÕn nghÞ Qua thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, t«i xin cã mét sè kiÕn nghÞ sau: 22 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ho¸ häc - Trêng THCS cÇn ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn ®å dïng phôc vô cho c«ng t¸c d¹y vµ häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh nh phßng häc bé m«n, m¸y chiÕu, m¸y vi tÝnh... i nh nghiÖm: K " Sö dông s¬ ®å m¹ng (grap) ®Ó d¹y c¸c bµi luyÖn tËp, «n tËp m«n ho¸ häc - líp 9 ." Môc lôc tra cøu A- §Æt vÊn ®Ò Néi dung b- néi dung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Trang 5 6 i- c¸c bíc cÇn thùc hiÖn ®Ó d¹y bµi luyªn tËp... 1- LËp grap néi dung 6 6 2- LËp grap bµi lªn líp 6 3- TriÓn khai grap néi dung ë trªn líp 7 II- Mét sè vÝ dô cô thÓ III- . KÕt qu¶ ®¹t ®îc 7 20 1- KÕt qu¶ 20 2- B×nh luËn kÕt qu¶ 21 V- bµi häc kinh nghiÖm 21 Vi- ph¹m vi ¸p dông 22 C- kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 23 22 22 1- KÕt luËn 2- KiÕn nghÞ 23
- Xem thêm -