Tài liệu Skkn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền cho học sinh trường thpt dân tộc nội trú tỉnh quảng ngãi

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 994 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NGÃI Môn: Thể dục Tên tác giả: Bùi Hải Hoàn Giáo viên môn: Thể dục NĂM HỌC: 2014-2015 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI GDTC T DT T DTNT cm Sl m Ph;s : : : : : : : G i á o d ụ c t h ể c hấ t Thể dục thể thao Dân tộc nội trú Centimet Số lần Mét Phút, giây Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng MỤC LỤC PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Trang I . Đ Ặ T VẤ N Đ Ề : .......................................................................................... 1 I I . M ỤC Đ Í C H - N H I Ệ M VỤ N G H I Ê N C Ứ U: ................................ 4 I I . 1 . M ụ c đ í ch n g h i ê n c ứ u: ..................................................................... 4 I I . 2 . N h i ệ m v ụ n g h i ê n c ứ u : ..................................................................... 4 I I I . P H Ư Ơ N G P H Á P N G H I Ê N C Ứ U: ................................................. 4 I I I . 1 . P h ư ơ n g p h á p t ổ n g h ợ p v à p h â n t í ch t ài l i ệu c ó l i ên q u an : .................................................................................................................. 4 I I I . 2 . P h ư ơ n g p h á p p h ỏ n g v ấ n , t ọ a đà m : ........................................ 5 I I I . 3 . P h ư ơ n g p h á p q u an s át s ư ph ạ m : ............................................. 6 I I I . 4 . P h ư ơ n g p h á p k i ể m t r a s ư p h ạ m : ............................................. 6 I I I . 5 . P h ư ơ n g p h á p t h ự c ng h i ệ m s ư p h ạ m : ..................................... 9 I I I . 6 . P h ư ơ n g p h á p t o á n h ọ c t h ốn g k ê : ............................................ 10 I V. TỔ C H Ứ C N G H I Ê N C Ứ U: .............................................................. 11 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I V.1 . Th ờ i g i a n n g h i ên c ứ u : ................................................................... 11 I V.2 . Đ ị a đ i ể m n g h i ên c ứ u : ..................................................................... 12 I V.3 . Đ ố i t ư ợ n g n g h i ê n c ứ u : ................................................................... 12 PHẦN II: NỘI DUNG I . ĐÁ N H G I Á TH Ự C TRẠ N G C Ô N G TÁ C G DT C VÀ TH ỰC T R Ạ N G S Ứ C B Ề N C ỦA H Ọ C S I N H TR Ư Ờ N G TH P T D T NT T Ỉ N H Q UẢ N G N G Ã I ................................................................................. 13 I . 1 . Đ ặ c đ i ể m t â m s i nh l ý, gi ải p h ẫ u l ứ a t u ổ i TH P T t ron g t ậ p l u yệ n TDT T . .......................................................................................... 13 I . . 1 . 1 . Đ ặ c đ i ể m g i ả i p h ẫ u s i n h l ý : ........................................................ 13 I . 1 . 2 . Đ ặ c đ i ể m t â m l ý : ............................................................................... 16 I . 2 . Đ á n h g i á t h ự c t r ạ n g n ă n g l ự c s ứ c bề n c ủ a h ọ c s i nh t r ườ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q u ả n g N g ã i .............................................. 17 I.2.1. Lựa chọn test đánh giá năng lực sức bền cho đối tượng n g h i ê n c ứ u . ...................................................................................................... 17 I.2.2. Thực trạng năng lực sức bền của học sinh trường THPT D T N T t ỉ n h Q u ả n g N g ã i . .............................................................................. 22 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I . 3 . Th ự c t r ạ n g c ô n g t á c G D T C t ạ i t r ư ờ n g TH P T DT N T t ỉ n h Q u ản g N g ã i . ......................................................................................... 24 I . 3 . 1 . C h ư ơ n g t r ì n h g i ả n g d ạ y m ô n G D T C . ........................................ 24 I.3.2. Thực trạng cơ sở vật chất của trường THPT DTNT tỉnh Q u ả n g N g ã i ...................................................................................................... 26 I . 3 . 3 . T h ự c t r ạ n g c ô n g t á c g i ả n g d ạ y, g i á o d ụ c s ứ c b ề n c h o h ọ c s i n h t r ư ờ n g T HP T D T N T t ỉ n h Q u ả n g N g ã i . ................................ 28 I.3.4. Thực trạng việc tập luyện sức bền của học sinh trường T HP T DT N T t ỉ n h Q u ả n g N g ã i . ................................................................. 31 I I . L Ự A C H Ọ N VÀ XÁ C Đ Ị N H H I Ệ U Q UẢ C Á C B À I TẬ P P H Á T TR I Ể N S Ứ C B Ề N C H O H Ọ C S I N H TR Ư Ờ N G TH P T DT N T TỈ N H Q UẢ N G N G Ã I . .................................................................. 32 I I . 1 . L ự a c h ọ n c á c b à i t ập p h á t t r i ể n s ứ c bề n c h o đối t ư ợ n g n gh i ê n c ứ u . ..................................................................................................... 32 I I . 2 . X â y d ự n g t i ến t rì nh h u ấ n l u yệ n n ăn g l ự c s ứ c bề n c h o đ ố i t ư ợ n g t h ự c n g h i ệ m ............................................................................. 36 I I . 3 . Tổ c h ứ c t h ự c n gh i ệ m . ..................................................................... 38 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I I . 4 . K ế t q u ả v à p h â n t í ch k ế t q u ả t h ự c n g hi ệ m s ư p h ạ m ...... 39 I I . . 4 . 1 . K ế t q u ả k i ể m t r a t r ư ớ c t h ự c n g h i ệ m : ..................................... 39 I I . 4 . 2 . K ế t q u ả k i ể m t r a g i ữ a t h ự c n g h i ệ m .......................................... 41 I I . 4 . 3 . K ế t q u ả k i ể m t r a c u ố i t h ự c n g h i ệ m . ......................................... 43 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ....................... 45 I I I . 1 . K ết l u ậ n : ............................................................................................. 45 I I I . 2 . K h u yế n n g h ị : .................................................................................... 46 T À I L I Ệ U TH A M K H Ả O ......................................................................... 48 P H Ụ L ỤC ......................................................................................................... 49 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHẦN I:MỞ ĐẦU I . Đ Ặ T VẤ N Đ Ề Đ ể có s ự c h u y ể n b i ế n về c h ấ t l ư ợ n g g i á o d ụ c t h ể c hấ t ( G DT C ) t r o n g t r ư ờ n g họ c và g ó p p h ầ n t h ự c h i ệ n m ụ c t i ê u đ à o t ạ o n h â n l ự c l a o đ ộ n g x ã h ộ i, bồ i d ư ỡ n g n h â n t à i t h ể t h a o c h o đ ấ t n ư ớ c l à c â u h ỏ i c ầ n c ó l ờ i g i ả i đ á p c ủa cá c n hà kh o a h ọ c t h ể d ụ c t h ể t h a o ( T D T T ) , c á c n hà q u ả n l ý và n h à g i á o d ụ c t h ể c hấ t h i ệ n n a y. G i á o d ụ c t h ể c hấ t c h o t h ế h ệ t r ẻ l à bộ p hậ n c ơ bả n t r o n g h ệ t hố n g G D T C n hâ n d â n , t r o n g đ ó c á c b à i t ậ p TD T T l à p h ư ơ n g t i ệ n q u a n t r ọ n g đ ể đ e m l ạ i s ứ c kh o ẻ c h o m ọ i n gư ờ i và t h ể c hấ t c ư ờ n g t r á n g c ho t h ế h ệ t r ẻ Việ t N a m h i ệ n t ạ i và m a i s a u. Tro n g d ự t h ả o n gh ị q u y ế t Đ ạ i hộ i Đ ả n g t o à n q u ố c l ầ n t h ứ I X c ó đ o ạ n v i ế t : " P há t t r i ể n m ạ n h m ẽ p h o n g t r à o TD T T q uầ n c h ún g cả về b ề r ộ n g l ẫ n c h i ề u s â u , l à m c ho TDT T t h ậ t s ự l à m ộ t p hư ơ n g t i ệ n đ ạ i c h ún g, g ó p p h ầ n b ả o vệ và t ă n g c ư ờ n g s ứ c kh o ẻ c h o n h â n dâ n , p h ụ c vụ cá c n h i ệ m vụ c h í n h t r ị, k i n h t ế x ã h ộ i c ủ a đ ấ t n ư ớ c " . M uố n p h á t t r i ể n đ ư ợ c p h o n g t r à o T D T T, t h ì kh ô n g t h ể t h i ế u đ ư ợ c va i t r ò c ủa G D T C t r o n g n h à t r ư ờ n g, t ừ b ậ c m ẫ u g i á o , h ọ c s i n h p h ổ t hô n g , đ ế n đ ạ i h ọ c và c h u y ên n gh i ệ p . T h ự c h i ệ n c h ủ t r ư ơ n g c ủ a Đ ả n g và N hà n ư ớ c về c ô n g t á c G D T C và t h ể t h a o t r ư ờ n g họ c , B ộ G i á o d ụ c và Đà o t ạ o đ ã có n h i ề u vă n b ả n p h á p q uy đ ể c h ỉ đ ạ o t h ự c h i ệ n đ ế n c á c c ơ s ở . B ộ G i á o d ụ c và đ à o t ạ o c ũ n g đ ã b a n hà n h c h ư ơ n g t r ì n h m ụ c t i ê u : " c ả i t i ế n n â n g c a o c hấ t l ư ợ n g g i á o d ụ c t h ể c hấ t , s ứ c kh o ẻ p há t t r i ể n và bồ i d ư ỡ n g t à i n ă n g t h ể t h a o h ọ c s in h , s i n h vi ê n t r o n g n hà t r ư ờ n g c á c c ấ p ở g i a i đ o ạ n 19 9 6 - 2 0 0 0 và đ ịn h h ư ớ n g đ ế n n ă m 2 0 2 5 " . Tro n g c h ư ơ n g t r ì n h m ụ c t i ê u đ ã Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 1 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng n ê u l ê n đ ầ y đ ủ n hữ n g đ i ề u k i ệ n đ ả m bả o c h o cô n g t á c g i á o d ụ c t h ể c hấ t và t h ể t h a o t r o n g t r ư ờ n g họ c ổ n đ ịn h và p h á t t r i ể n đ ến n ă m 2 0 2 5 . G i á o d ụ c t h ể c hấ t l à m ộ t m ặ t c ủa g i á o d ụ c t o à n d i ệ n c ho họ c s in h , s i n h vi ê n d ư ớ i c h ế đ ộ x ã h ộ i c h ủ n gh ĩ a . Tro n g n h à t r ư ờ n g, G D T C l à m ộ t p hư ơ n g t i ệ n c ó h i ệ u q uả đ ể p h á t t r i ể n hà i ho à , câ n đ ố i c ơ t h ể và cá c t ố c hấ t t h ể l ự c c ủa h ọ c s i n h . G i á o d ụ c t h ể c h ấ t l à l ĩ n h vự c s ư p h ạ m c h u y ên b i ệ t , t hô n g q u a g i á o d ụ c t h ể c hấ t và h uấ n l u y ệ n t h ể t ha o c ò n có t á c d ụ n g t í c h c ự c t ớ i n h ữ n g p hẩ m c hấ t c h í n h t r ị , t ư t ư ở n g , đ ạ o đ ứ c , t hẩ m m ỹ t r o n g v i ệ c h ì n h t h à n h n hâ n cá c h c ho n g ư ờ i họ c . N h ư n g h i ệ n n a y, G D T C ở cá c t r ư ờ n g họ c c h ư a đ á p ứ n g đ ư ợ c y ê u c ầ u m à đ ấ t n ư ớ c đ a n g đ ò i hỏ i . Đ ún g n h ư B ộ G i á o d ụ c Đà o t ạ o và Tổ n g c ụ c TD T T đ ã n h ấ t t r í đ á n h g i á : " C hấ t l ư ợ n g G DT C cò n t hấ p , g i ờ dạ y t h ể d ụ c c ò n đ ơ n đ i ệ u , m á y m ó c t h i ế u s in h đ ộ n g, a n t o à n và c ó t á c d ụ n g t ố t c ò n hạ n c h ế… " . C á c t ồ n t ạ i t r ê n đ â y có n h i ề u n g u y ên n hâ n . Q uả n g N gã i l à t ỉ n h d u y ê n hả i m i ề n t r u n g , đ ờ i s ố n g vậ t c hấ t c ủa n hâ n d â n cò n n h i ề u kh ó kh ă n . N h ư n g t ừ n ă m 2 0 0 7 đ ế n n a y, đ ư ợ c s ự q u a n t â m c ủa cá c c ấ p l ã n h đ ạ o t ỉn h c ù n g s ở g i á o d ụ c và đ à o t ạ o t h ì c ơ s ở vậ t c hấ t p hụ c vụ c h o cô n g t á c g i ả n g dạ y và h ọ c t ậ p G D T C c ủa cá c t r ư ờ n g TH P T đ ã đ ư ợ c đ ầ u t ư đ á n g kể t ừ d i ệ n t í c h s â n c h ơ i đ ế n c á c t r a n g t h i ế t b ị t ậ p l u y ện . Tuy n h i ên , c ô n g t á c g i á o d ụ c t r o n g n hà t r ư ờ n g vẫ n c ò n n h i ề u t ồ n t ạ i . S ự s ắ p x ếp t h ờ i kh ó a b i ể u c h ư a hợ p l ý , t h i ế u kh o a họ c . B ả n t hâ n vấ n đ ề G D T C b ắ t b u ộ c đ a n g có hạ n c h ế v ì c h ư ơ n g t r ì n h n ộ i d un g g i ả n g dạ y c h ư a p hù hợ p vớ i t r ì n h đ ộ t h ự c t i ễ n và đ i ề u ki ệ n c ủ a h ọ c s i n h . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 2 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hơ n t h ế n ữ a , q ua kh ả o s á t t h ự c t ế, t ô i t hấ y r ằ n g m ộ t b ộ p h ậ n g i á o vi ê n n hậ n t h ứ c c h ư a đ ầ y đ ủ về l ợ i í c h c ủa cô n g t á c n à y đ ã l à m c ả n t r ở s ự p há t t r i ể n c ủ a p ho n g t r à o TD T T t r ư ờ n g họ c . Tro n g g i ả n g d ạ y kh ô n g t u â n t h ủ n gh i ê m p h â n p hố i c h ư ơ n g t r ì n h , c á c g i á o vi ê n cò n cắ t x én t h ờ i g i a n và n ộ i d u n g t ậ p l u y ện , c ụ t h ể n h ư l ư ợ c bỏ n h ữ n g bà i t ậ p bổ t r ợ . Đ ạ i đ a s ố cá c g i á o v i ê n c h ỉ c h ú t r ọ n g đ ế n n ộ i d u n g cơ b ả n c ủa b uổ i t ậ p m à bỏ q u a cá c b à i t ậ p b ổ t r ợ ( đ ặ c b i ệ t l à b à i t ậ p p há t t r i ể n s ứ c b ền ) . Vì h ọ c ho r ằ n g t ậ p l u y ện p h á t t r i ể n s ứ c b ề n d ễ dẫ n đ ế n m ệ t m ỏ i s â u l à m ả n h h ư ở n g đ ến họ c t ậ p vă n hó a . M ặ c d ù kh o a họ c đ ã c h ứ n g m i n h t ậ p l u y ện p há t t r i ể n t ố c hấ t s ứ c b ề n n g a y t ừ kh i l à họ c s i n h p hổ t hô n g t h ì kh i ở t u ổ i t r ư ở n g t hà n h co n n gư ờ i m ớ i c h ị u đ ự n g đ ư ợ c l ư ợ n g vậ n đ ộ n g ké o d à i, l à t i ề n đ ề n â n g ca o t h à n h t í c h c ủ a n h i ề u m ô n t h ể t ha o , c ó s ứ c kh ỏ e t ố t t r o n g họ c t ậ p và có kh ả n ă n g d u y t r ì h i ệ u q u ả l a o động trong thời gian dài. V ì vậ y, vấ n đ ề đ ặ t r a l à đ ể c ô n g t á c G D T C c h o h ọ c s in h T H P T đ ạ t về c h ấ t l ư ợ n g b ê n cạ n h p hầ n n ộ i d u n g bắ t b uộ c c ủ a c h ư ơ n g t r ì n h c ầ n đ a dạ n g h ó a c á c l o ạ i h ì n h b à i t ậ p ( m ộ t t r o n g s ố đ ó l à b à i t ậ p p há t t r i ể n s ứ c b ền ) m à c ó t h ể d ễ dà n g t ổ c h ứ c t ậ p l u y ệ n , kh ô n g y ê u cầ u ca o về t r a n g t h i ế t b ị l ạ i n â n g c a o hiệu quả giáo dục thể chất. X u ấ t p há t t ừ n hữ n g l ý d o n ê u t r ên , vớ i m o n g m u ố n đ ó n g gó p m ộ t p hầ n và o s ự p há t t r i ể n c ủa n hà t r ư ờ n g , n â n g ca o c h ấ t l ư ợ n g g i ờ g i ả n g dạ y G D T C vớ i m ụ c đ í c h l à p há t t r i ể n s ứ c b ề n c ho h ọ c s in h , c h ún g t ô i m ạ n h d ạ n n g h i ê n c ứ u đ ề t à i : “ N g h i ê n c ứ u ứ n g d ụ n g m ột s ố b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ứ c b ề n c h o h ọ c s i n h t r ư ờ n g T H P T D â n t ộ c nộ i t r ú t ỉ n h Q u ả n g N g ã i ” . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 3 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I I . M ỤC Đ Í C H N H I Ệ M VỤ N G H I Ê N C Ứ U: I I . 1 . M ụ c đ í ch n g h i ê n c ứ u: Trên cơ s ở p hâ n t í c h l ý l uậ n , t h ự c t i ễ n c ô n g t á c g i ả n g dạ y g i ờ h ọ c G D T C và t h ự c t r ạ n g p h á t t r i ể n s ứ c b ền c ủ a h ọ c s in h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉn h Q uả n g N gã i . Đ ề t à i n g h i ê n c ứ u vớ i m ụ c đ í c h l ự a c họ n h ệ t hố n g cá c b à i t ậ p n hằ m p há t t r i ể n s ứ c b ền c ho h ọ c s i n h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N gã i , gó p p h ầ n n â n g c a o h i ệ u q uả c ô n g t á c G D T C c ủ a n h à t r ư ờ n g h i ệ n n a y. II.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu đề ra, đề tài đã giải q u y ế t cá c n h i ệ m vụ c ụ t h ể s a u : * N h i ệ m v ụ 1 : Đá n h g i á t h ự c t r ạ n g s ứ c b ền c ủa h ọ c s in h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N g ã i . * N h i ệ m v ụ 2 : L ự a c h ọ n , ứ n g d ụ n g và đ á n h g i á h i ệ u q uả bà i t ậ p p h á t t r i ể n s ứ c b ề n c h o h ọ c s i n h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N gã i . I I I . P H Ư Ơ N G P H Á P N G H I Ê N C Ứ U: Đ ể g i ả i q uy ế t cá c n h i ệ m vụ n gh i ê n c ứ u n ê u t r ên , đ ề t à i đ ã s ử d ụ n g c á c p h ư ơ n g p há p n gh i ê n c ứ u s a u: I I I . 1 . P h ư ơ n g p h á p t ổ n g h ợ p v à p h â n t í ch t ài l i ệu c ó l i ên q u an : P h ư ơ n g p h á p t ổ n g hợ p và p h â n t í c h t à i l i ệ u đ ư ợ c s ử d ụ n g r ộ n g r ã i t r o n g h ầ u h ế t cá c c ô n g t r ìn h n g h i ê n c ứ u kh o a họ c . P h ư ơ n g p h á p n à y g i ú p c ho vi ệ c h ệ t hố n g hó a c á c k i ế n t h ứ c c ó l i ê n q u a n đ ế n l ĩ n h vự c n g h i ê n c ứ u . Tro n g q uá t r ì n h n g h i ê n c ứ u, đ ề t à i đ ã t h u t h ậ p và n gh i ê n c ứ u t r ên c á c t à i l i ệ u l i ê n q u a n n h ư : C á c vă n ki ệ m c ủa Đả n g và n hà n ư ớ c, c á c vă n bả n Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 4 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng c ủa b ộ g i á o d ụ c và đ à o t ạ o , cá c vă n b ả n p há p q uy c ủ a n g à n h về c ô n g t á c G D T C t r ư ờ n g họ c, c á c s á c h t ạ p c h í , t à i l i ệ u kh o a họ c và c á c kế t q uả n gh i ê n c ứ u c ủ a cá c t á c g i ả , cá c n h à kh o a họ c . T ổ n g hợ p t r i t h ứ c c ủa c á c t à i l i ệ u t r ên g i ú p c h ún g t ô i h ì n h t hà n h n ên d ự b á o kh o a họ c, m ụ c đ í c h n gh i ê n c ứ u, h ư ớ n g và p h ư ơ n g p há p g i ả i q uy ế t n h i ệ m vụ n g h i ê n c ứ u . Q u a đ ó , c h ún g t ô i l ự a c họ n cá c bà i t ậ p p há t t r i ể n s ứ c b ề n c h o h ọ c s in h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N g ã i . I I I . 2 . P h ư ơ n g p h á p ph ỏ n g v ấ n , t ọ a đà m : Đâ y l à p hư ơ n g p há p đ ư ợ c s ử d ụn g t r o n g q uà t r ì n h đ i ề u t r a t h ự c t r ạ n g v i ệ c s ử d ụ n g c á c t e s t đ á n h g i á s ứ c b ền c h un g c ủa đ ố i t ư ợ n g n g h i ê n c ứ u c ũn g n h ư l ự a c họ n h ệ t hố n g t es t h ợ p l ý . P h ư ơ n g p h á p n à y đ ư ợ c s ử d ụ n g c h ủ y ế u p h ỏ n g vấ n cá c g i á o vi ê n đ ã và đ a n g t r ự c t i ế p t h a m g i a g i ả n g d ạ y m ô n G D T C ở cá c t r ư ờ n g TH P T t r ê n đ ị a bà n t ỉ n h Q uả n g N gã i . C á c p h i ế u p h ỏ n g vấ n đ ư ợ c x â y d ự n g t r ê n cơ s ở t h u t hậ p cá c c h ỉ t i ê u đ á n h g i á t r ì n h đ ộ s ứ c b ền c h u n g c ủa đ ố i t ư ợ n g n g h i ê n c ứ u c ủa cá c t á c g i ả t r o n g và n g o à i n ư ớ c. Trê n c ơ s ở đ ó n ắ m bắ t đ ư ợ c n h ữ n g t h ô n g t in kh á c h q u a n và n hữ n g k i n h n g h i ệ m q uý bá u về : - P h ư ơ n g p há p và h ì n h t h ứ c h u ấ n l u y ệ n s ứ c b ền c h u n g . - T hờ i g i a n và t ổ c h ứ c t ậ p l u y ện . - Q u a n đ i ể m l ự a c họ n cá c t e s t và bà i t ậ p s ứ c b ề n c h u n g . ( Nộ i d u n g p h i ế u p hỏ n g vấ n đ ư ợ c t r ì n h b à y c ụ t h ể ở p h ầ n phụ lục) Q ua p hư ơ n g p h á p n à y đ ã g i ú p c h ú n g t ô i x á c đ ị n h đ ư ợ c h i ệ n t r ạ n g cá c vấ n đ ề và h ìn h t h à n h đ ư ợ c g i ả t h i ế t kh o a họ c, Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 5 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng g i ả i q uy ế t đ ư ợ c cơ s ở l ý l u ậ n và t h ự c t i ễ n c ủa v i ệ c n â n g ca o c hấ t l ư ợ n g cô n g t á c g i ả n g dạ y, p hầ n n à o đ ã đ á p ứ n g đ ư ợ c y ê u cầ u họ c t ậ p c ủa h ọ c s in h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉn h Q uả n g N gã i . I I I . 3 . P h ư ơ n g p h á p q u an s át s ư ph ạ m : Việ c s ử d ụ n g c á c p hư ơ n g p há p q ua n s á t s ư p hạ m n hằ m t r ự c t i ế p t h e o dõ i n ộ i d un g t ậ p l u y ện s ứ c b ề n t r o n g g i ờ h ọ c c h í n h kh ó a c ủa h ọ c s i n h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N g ã i bằ n g cá c h : G h i s ố l ư ợ n g cá c bà i t ậ p , s ố l ư ợ n g h ọ c s i n h t r o n g l ớ p , cá c h t h ứ c t ổ c h ứ c, h ư ớ n g dẫ n g i ờ họ c, t hờ i g i a n t i ế n hà n h c ho m ỗ i n ộ i d un g t ậ p l u y ện s ứ c b ề n c h u n g , c á c h ì n h t hứ c bà i t ậ p đ ư ợ c s ử d ụ n g , s ố l ầ n l ặ p l ạ i bà i t ậ p s ứ c b ề n . B ằ n g p hư ơ n g p há p n à y, đ ề t à i đ ã q u a n s á t đ ư ợ c 2 0 t i ế t họ c c ủa h ọ c s i n h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N gã i . Từ đ ó , g i ú p c ho cô n g t á c đ á n h g i á t h ự c t r ạ n g vi ệ c s ử d ụn g cá c bà i t ậ p n hằ m p h á t t r i ể n s ứ c b ề n c h o họ c s i n h t r ư ờ n g TH P T DT N T t ỉ n h Q uả n g N gã i . H ì n h t hà n h m ộ t p h ư ơ n g á n t h ự c n g h i ệ m m a n g t í n h kh ả t h i . I I I . 4 . P h ư ơ n g p h á p ki ể m t r a s ư p h ạ m : L à p hư ơ n g p há p đ ư ợ c s ử d ụn g n hằ m m ụ c đ í c h ki ể m t r a , đ á n h g i á h i ệ u q u ả c ủ a b à i t ậ p p há t t r i ể n s ứ c b ền c ho h ọ c s in h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N g ã i . Đ ồ n g t h ờ i, kế t q uả s ử d ụn g p h ư ơ n g p h á p n à y c ũn g c h í n h l à vi ệ c g i ả i q uy ế t n h i ệ m vụ 2 m à đ ề t à i đ ã x á c đ ịn h . C á c t e s t m à q u á t r ì n h n gh i ê n c ứ u t i ế n hà n h ki ể m t r a n h ằ m đ á n h g i á n ă n g l ự c s ứ c b ề n c ủa ho c s in h gồ m : - Tes t c h ạ y t ù y s ứ c 5 p h ú t ( m ) . - Tes t n ằ m s ấ p c hố n g đ ẩ y 1 p hú t ( l ầ n ) . - Tes t n ằ m n g ử a gậ p b ụn g 1 p h ú t ( l ầ n ) . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 6 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Tes t c hạ y 4 0 0 m ( s ) . - Tes t đ ứ n g l ên n g ồ i x u ố n g 1 p h ú t ( l ầ n ) . C á ch t h ứ c t i ế n h à n h ki ể m t r a c á c t es t n hư s a u : Tes t 1 : C h ạ y t ù y s ứ c 5 p hú t ( m ) . - M ụ c đ í c h : Đá n h g i á s ứ c b ền ư a kh í c ủ a đ ố i t ư ợ n g k i ể m t r a . Đơ n vị t í n h bằ n g m é t . - S â n b ã i, d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đ ồ n g h ồ b ấ m g i â y, c ò i và c ờ , s â n đ i ề n ki n h . - P h ư ơ n g p há p t i ế n h à n h: + K hở i đ ộ n g t ừ 5 đ ế n 1 0 p hú t t r ư ớ c kh i c h ạ y. + C hờ l ệ n h x u ấ t p há t , có t h ể c ho 1 ho ặ c t ừ n g n hó m h ọ c s in h c ùn g c h ạ y. C ố gắ n g d u y t r ì t ố c đ ộ n ha n h n h ấ t c h o t ừ n g họ c s in h , kh i m ệ t q uá c h ạ y c h ậ m ho ặ c c hạ y x en kẽ vớ i đ i b ộ . + K h i c hạ y h ế t 5 p hú t , p h á t l ện h d ừ n g l ạ i và đ o q u ã n g đ ư ơ n g họ c s in h c h ạ y đ ư ợ c . + Đ á n h g i á kế t q uả : Q uã n g đ ư ờ n g m à họ c s i n h c h ạ y đ ư ợ c t r o n g 5 p hú t l à c h ỉ s ố n ă n g l ự c ho ạ t đ ộ n g t h ể l ự c c ủa đ ố i tượng nghiên cứu được nêu ở bảng 1. B ản g 1 : P h â n l o ại nă n g l ự c h o ạ t độ n g t h ể l ự c c ủ a h ọ c s i n h t h e o q u ã n g đư ờ n g c h ạ y đư ợ c m é t t ron g 5 p h ú t Giới tính N ă n g l ự c h oạ t độ n g t h ể l ự c T ốt Đ ạt C hư a đạ t 15 > 1020 ≥ 910 < 910 Na m 16 > 1 03 0 ≥ 920 < 920 17 > 1040 ≥ 93 0 < 93 0 15 > 860 ≥ 790 < 790 Nữ 16 > 890 ≥ 810 < 810 17 > 920 ≥ 83 0 < 83 0 Tes t 2 : N ằ m s ấ p c h ố n g đ ẩ y 1 p h ú t ( l ầ n ) . Tuổ i - M ụ c đ í c h : Đá n h g i á s ứ c b ền n hó m cơ t a y, va i . - D ụ n g c ụ ki ể m t r a : N ề n đ ấ t ho ặ c b ê t ô n g bằ n g p hẳ n g . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 7 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - P h ư ơ n g p há p t i ế n h à n h: N g ư ờ i đ ư ợ c k i ể m t r a n ằ m s ấ p , ha i t a y c hố n g đ ấ t , b à n t a y h ư ớ n g t r ư ớ c, ha i t a y c á c h r ộ n g bằ n g va i , c hâ n kh é p và d uỗ i t h ẳ n g, m ũ i b à n c hâ n t i ế p đ ấ t , n g ư ờ i t h ẳ n g; kh i c o t a y đ ả m bả o va i và kh u ỷ u t a y n g a n g n h a u , ha i kh u ỷ u t a y h ì n h t hà n h vớ i đ ầ u m ộ t t a m g i á c đ ều , l ư n g vẫ n g i ữ t h ẳ n g, s a u đ ó d ù n g s ứ c đ ẩ y l ên h a i t a y d u ỗ i t hẳ n g . C ứ l à m n h ư t h ế c ho đ ế n h ế t 1 p hú t . - C á c h t í n h t h à n h t í c h : Th ự c h i ệ n m ộ t l ầ n và t í n h s ố l ầ n thực hiện đạt yêu cầu. Tes t 3 : N ằ m n g ử a g ậ p bụ n g 1 p h ú t ( l ầ n ) - M ụ c đ í c h : K i ể m t r a n ă n g l ự c s ứ c b ề n c h un g n hó m cơ l ư n g b ụn g . - S â n b ã i, d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đ ệ m c a o s u ho ặ c g h ế b ă n g, c h i ế u có i , t r ê n cỏ bằ n g p h ẳ n g s ạ c h s ẽ . - P h ư ơ n g p há p t i ế n h à n h: N g ư ờ i đ ư ợ c k i ể m t r a n gồ i d u ỗ i t hẳ n g c hâ n , h a i b à n c h â n á p s á t s à n . Mộ t h ọ c s i n h kh á c h ỗ c h ợ bằ n g cá c h h a i t a y g i ữ ở p hầ n d ư ớ i c ẳ n g c hâ n , n h ằ m kh ô n g c ho bà n c hâ n n gư ờ i đ ư ợ c k i ể m t r a t á c h r a kh ỏ i s à n . - C á c h t í n h t h à n h t í c h : M ỗ i l ầ n n g ả n gư ờ i, co b ụ n g đ ư ợ c t í n h m ộ t l ầ n . Tí n h s ố l ầ n t ố i đ a m à họ c s in h t h ự c h i ệ n đ ư ợ c t r o n g 1 p hú t . Tes t 4 : C h ạ y 4 0 0 m ( s ) - M ụ c đ í c h : Đá n h g i á s ứ c b ền y ế m kh í c ủa đ ố i t ư ợ n g k i ể m t r a . Đơ n vị t í n h bằ n g g i â y. - S â n b ã i, d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đ ồ n g h ồ b ấ m g i â y, c o i và c ờ , đ ư ờ n g c hạ y. - P h ư ơ n g p há p t i ế n h à n h: N g ư ờ i t h ự c h i ệ n đ ứ n g ở t r ư ớ c vạ c h x u ấ t p há t , m ỗ i n g ư ờ i m a n g m ộ t b i ể n s ố , kh i n g h e h i ệ u Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 8 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng l ện h “ c hạ y ” t h ì t i ế n h à n h c h ạ y t hậ t n h a n h c ho đ ế n h ế t c ự l y đ ã q uy đ ị n h 4 0 0 m . - C á c h t í n h t hà n h t í c h : C h ỉ t i ế n h à n h c h ạ y m ộ t l ầ n và t hà n h t í c h đ ư ợ c t í n h bằ n g g i â y. Tes t 5 : Đ ứ n g l ê n ng ồ i x u ố n g 1 p h ú t ( l ầ n ) - M ụ c đ í c h : K i ể m t r a n ă n g l ự c s ứ c b ề n c h un g n hó m cơ đùi. - S â n b ã i, d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đ ấ t b ằ n g p hẳ n g . - P h ư ơ n g p há p t i ế n h à n h: N g ư ờ i đ ư ợ c ki ể m t r a n g ồ i x ổ m , ha i c h â n r ộ n g b ằ n g va i , h a i c á n h t a y g ậ p l ạ i , h a i bà n t a y đ a n và o n h a u đ ể s a u g á y, ha i kh u ỷ u t a y h ư ớ n g t r ư ớ c, ha i kh u ỷ u t a y c á c h r ộ n g b ằ n g va i , s a u đ ó d ù n g s ứ c c ủa ha i c h â n đ ẩ y n g ư ờ i đ ứ n g l ên ha i c hâ n d u ỗ i t hẳ n g . C ứ l à m n hư t h ế c h o đ ến hết 1 phút. - C á c h t í n h t h à n h t í c h : Th ự c h i ệ n m ộ t l ầ n và t í n h s ố l ầ n thực hiện đạt. I I I . 5 . P h ư ơ n g p h á p t h ự c ng h i ệ m s ư p h ạ m : P h ư ơ n g p há p n à y đ ư ợ c s ử d ụn g n hằ m m ụ c đ í c h ki ể m n g h i ệ m h i ệ u q u ả l ự a c họ n c á c b à i t ậ p n hằ m p h á t t r i ể n s ứ c b ền c ủa họ c s i n h t r ư ờ n g TH P T DT N T t ỉ n h Q u ả n g N gã i . Đ ề t à i đ ã s ử d ụ n g p hư ơ n g p há p t h ự c n gh i ệ m s ư p hạ m t ự n h i ên . Đ ố i t ư ợ n g t h ự c n g h i ệ m đ ư ợ c c h i a n gẫ u n h i ên t hà n h 2 n h ó m ( t h ự c n g h i ệ m , đ ố i c h ứ n g ) m ỗ i n h ó m g ồ m 1 0 0 n a m ho c s i n h l ớ p 1 0 và l ớ p 11. M ụ c đ í c h c ủa p h ư ơ n g p h á p n à y l à t hô n g q ua vi ệ c đ ư a cá c b à i t ậ p đ ư ợ c l ự a c h ọ n và o t ậ p l u y ện , q u a đ ó ki ể m n g h i ệ m và đ á n h g i á m ứ c đ ộ ả n h h ư ở n g c ủ a c á c bà i t ậ p đ ế n vi ệ c p h á t t r i ể n s ứ c b ề n t r ên đ ố i t ư ợ n g n g h i ê n c ứ u . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 9 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Trư ớ c t h ự c n g h i ệ m c h ú n g t ô i t i ế n hà n h k i ể m t r a s ứ c b ề n c h un g t h ô n g q u a 5 t e s t đ ó l à : Tes t c h ạ y t ù y s ứ c 5 p h ú t ( m ), Nằ m s ấ p c h ố n g đ ẩ y 1 p hú t ( l ầ n ), N ằ m n g ử a g ậ p b ụ n g 1 p hú t ( l ầ n ) , C h ạ y 4 0 0 m ( s ) , Đ ứ n g l ê n n gồ i x uố n g 1 p hú t ( l ầ n ) t r ên t ấ t cả 2 n hó m t h ự c n g h i ệ m và đ ố i c h ứ n g . D ự a t r ên kế t q u ả ki ể m t r a đ ư ợ c x ử l ý bằ n g p h ư ơ n g p h á p t o á n h ọ c t hố n g kê , đ ề t à i p h â n bổ họ c s in h m ộ t c á c h n gẫ u n h i ê n t hà n h 2 n h ó m đ ả m bả o s ự c â n đ ố i , đ ồ n g đ ều về s ố l ư ợ n g và t r ì n h đ ộ s ứ c b ề n c h un g . C h ư ơ n g t r ì n h t h ự c n gh i ệ m đ ư ợ c t i ế n hà n h 3 t há n g , m ỗ i t uầ n 3 b uổ i và o t hờ i g i a n n g o ạ i kh ó a , t h ờ i g i a n d à n h c ho m ỗ i b uổ i t ậ p l à 4 0 p h ú t . + Ở n h ó m đ ố i c h ứ n g : Nộ i d un g á p d ụn g c h í n h l à n h ữ n g bà i t ậ p p h á t t r i ể n s ứ c b ền c h u n g t hô n g t h ư ờ n g, đ ã đ ư ợ c á p d ụn g t h ư ờ n g x u y ên t r o n g c á c g i ờ họ c c h í n h kh ó a c ủ a h ọ c s i n h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h Q uả n g N g ã i . + Ở n h ó m t hự c n g h i ệ m : S ử d ụ n g c á c b à i t ậ p m à đ ề t à i đ ã l ự a c họ n đ ể p há t t r i ể n s ứ c b ề n c h u n g . I I I . 6 . P h ư ơ n g p h á p t o á n h ọ c t h ốn g k ê : L à p hư ơ n g p há p đ ư ợ c c h ún g t ô i s ử d ụ n g t r o n g q uá t r ì n h x ử l ý cá c s ố l i ệ u đ ã t h u t h ậ p đ ư ợ c c ủa q u á t r ì n h n g h i ê n c ứ u . C á c s ố l i ệ u n à y đ ư ợ c x ử l ý t h e o p hư ơ n g p há p t r u y ền t h ố n g đ ư ợ c t r ìn h b à y t r o n g c u ố n “ Đ o l ư ờ n g t h ể t h a o ” và “ P h ư ơ n g p h á p t h ố n g kê t r o n g t h ể t ha o ” . C á c t ha m s ố đ ặ c t r ư n g m à c h ún g t ô i q u a n t â m l à : a . C ô n g t h ứ c t í n h t r un g b ì n h cộ n g : Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 10 x x i n Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng _  a2   ( xi  x a ) 2 na  1 b. Công thức tính phương sai:  c. Công thức tính độ lệch chuẩn: t d. Công thức tính t quan sát:  2 xa  xb  a2 na   b2 nb (n ≥ 30) e. Công thức tính hệ số tương quan (r): K ế t q uả t í n h t o á n c ủ a cá c t ha m s ố đ ặ c t r ư n g t r ê n đ ư ợ c c h ún g t ô i t r ì n h b à y ở p hầ n kế t q u ả n g h i ê n c ứ u c ủa đ ề t à i . I V. TỔ C H Ứ C N G H I Ê N C Ứ U: I V.1 . Th ờ i g i a n n g h i ên c ứ u : Đ ề t à i đ ư ợ c t i ế n h à n h n g h i ê n c ứ u t ừ t h á n g 03 n ă m 2 0 1 2 đ ế n t há n g 1 0 n ă m 2 0 1 3 và đ ư ợ c c h i a l à m 3 g i a i đ o ạ n n h ư s a u: * G i a i đ o ạ n 1: Từ t há n g 0 3 n ă m 2 0 1 2 đ ế n t há n g 0 8 n ă m 2 0 1 2, đ ề t à i t i ế n h à n h c á c cô n g vi ệ c n h ư s a u: - X á c đ ịn h t ên đ ề t à i, vi ế t và b ả o vệ đ ề c ư ơ n g n g h i ê n c ứ u kh o a họ c . - Th u t h ậ p t à i l i ệ u , p h â n t í c h và đ á n h g i á cá c m ặ t cầ n t h i ế t l à m cơ s ở c h o v i ệ c n g h i ê n c ứ u đ ề t à i . * G i a i đ o ạ n 2: Từ t há n g 0 8 n ă m 2 0 1 2 đ ến t há n g 0 5 n ă m 2 0 13 , đ ề t à i t i ế n h à n h c á c cô n g vi ệ c n h ư s a u: - K hả o s á t t h ự c t r ạ n g s ứ c b ề n c ủ a họ c s i n h, t ì m h i ể u t h ự c t r ạ n g p h ư ơ n g t i ệ n g i ả n g dạ y và h uấ n l u y ện s ứ c b ền c ho họ c s in h t r ư ờ n g TH P T DT N T t ỉ n h Q u ả n g N gã i . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 11 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - L ậ p và g ử i p h i ế u p hỏ n g vấ n , t ổ n g hợ p s ố l i ệ u t ừ kế t q uả p h ỏ n g vấ n . - X â y d ự n g kế ho ạ c h và n ộ i d u n g t h ự c n g h i ệ m . - Tiế n h à n h t h ự c n g h i ệ m t r i ể n kh a i cá c bà i t ậ p g i ả n g d ạ y và h u ấ n l u y ện s ứ c b ền t r ên đ ố i t ư ợ n g t h ự c n g h i ệ m . Đ á n h g i á d i ễ n b i ế n s ự p há t t r i ể n n ă n g l ự c s ứ c b ền c ho đ ố i t ư ợ n g t h ự c nghiệm. * G i a i đ o ạ n 3: Từ t há n g 0 5 n ă m 2 0 1 3 đ ế n t há n g 1 0 n ă m 2 0 13 : - X ử l ý s ố l i ệ u , vi ế t dự t hả o kế t q uả n g h i ê n c ứ u , ho à n chỉnh đề tài. - Viế t , c h ỉ n h l ý t o à n bộ đ ề t à i và b ả o vệ đ ề t à i t r ư ớ c H ộ i đ ồ n g kh o a h ọ c n hà t r ư ờ n g . I V.2 . Đ ị a đ i ể m n g h i ên c ứ u : Đ ề t à i đ ư ợ c t i ế n h à n h n gh i ê n c ứ u t ạ i t r ư ờ n g TH P T D T NT t ỉ n h và m ộ t s ố t r ư ờ n g TH P T t r o n g t ỉ n h Q uả n g N g ã i . I V.3 . Đ ố i t ư ợ n g n g hi ê n c ứ u: Họ c s i n h t r ư ờ n g TH P T D T N T t ỉ n h và m ộ t s ố t r ư ờ n g TH P T trong tỉnh Quảng Ngãi. Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 12 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHẦN II:NỘI DUNG I . ĐÁ N H G I Á TH Ự C TRẠ N G C Ô N G TÁ C G DT C VÀ TH ỰC T R Ạ N G S Ứ C B Ề N C ỦA H Ọ C S I N H TR Ư Ờ N G TH P T D T NT T Ỉ N H Q UẢ N G N G Ã I . I . 1 . Đ ặ c đ i ể m t â m s i nh l ý, gi ải p h ẫ u l ứ a t u ổ i TH P T t ron g t ậ p l u yệ n TDT T: Ở l ứ a t uổ i TH P T cá c e m có n hữ n g đ ặ c đ i ể m n ổ i bậ t đ ó l à s ự h ì n h t h à n h g i ớ i t í n h, t hờ i kỳ n à y t ha y đ ổ i l ứ a t uổ i t ừ t h i ế u n i ên s a n g t u ổ i t ha n h n i ê n , gâ y n ê n n hữ n g t ha y đ ổ i t r o n g ho ạ t đ ộ n g s ố n g c ủ a c ơ t h ể . Đ ể đ ạ t đ ư ợ c t h à n h t í c h ca o t r o n g h o ạ t đ ộ n g TD T T, n go à i vi ệ c cá c e m p hả i h o à n t h i ệ n kỹ - c h i ế n t h uậ t , cá c e m c ầ n p hả i đ ạ t đ ư ợ c t r ì n h đ ộ t h ể l ự c c h u y ê n m ô n ca o . M u ố n l à m đ ư ợ c đ i ề u đ ó c h ún g t a p h ả i că n c ứ và o đ ặ c đ i ể m t â m s in h l ý g i ả i p hẫ u l ứ a t u ổ i TH P T đ ể l ự a c h ọ n cá c bà i t ậ p cầ n t h i ế t p h ụ c vụ c ho vi ệ c n gh i ê n c ứ u đ ề t à i . I.1.1. Đặc điểm giải phẫu sinh lý: T ừ kh i c o n n g ư ờ i s i n h r a và l ớ n l ê n , c ơ t h ể l u ô n có s ự b i ế n đ ổ i kh ô n g n g ừ n g về cấ u t ạ o c h ứ c n ă n g và t â m l ý . D ư ớ i t á c đ ộ n g c ủ a y ế u t ố m ô i t r ư ờ n g ( đ i ề u k i ệ n s ố n g) và cá c y ế u t ố d i t r u y ền . D o đ ó , t ậ p l u y ện TD T T s ẽ m a n g l ạ i n h ữ n g kế t q u ả có l ợ i c ho c ơ t h ể n ế u đ ư ợ c t i ế n h à n h t ậ p l u y ệ n t r ê n c ơ s ở q u á n t r i ệ t t ấ t cả cá c đ ặ c đ i ể m t â m s i n h l ý ở l ứ a t uổ i TH P T m à đ ề t à i c h ú n g t a đ a n g đ ề cậ p đ ế n . Q uá t r ì n h p h á t t r i ể n c ủ a c ơ t h ể t h e o l ứ a t u ổ i có 2 đ ặ c đ i ể m s in h l ý c ơ b ả n . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 13 Trường THPT DTNT Tỉnh
- Xem thêm -