Tài liệu Skkn nâng cao hiệu quả luyện tập môn bóng rổ của học sinh bằng phương pháp trò chơi.

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP MÔN BÓNG RỔ CỦA HỌC SINH BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRÕ CHƠI. A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bóng rổ là một môn th thao hi n ại có qu t nh h nh thành và ph t tri n lâu ời, là môn một th thao nằm trong h thống thi ấu chính thức của Đại hội Olimpic, ở Vi t Nam môn bóng rổ ược du nhập vào sớm, ầu những năm 60 thế kỷ XX, nhưng do iều ki n của chiến tranh cũng như do iều ki n kinh tế, nên phải măi tới cuối những năm 80 mới có iều ki n ph t tri n bóng rổ ược ưa vào giảng dạy ở c c trường phổ thông, trung học, sau ó ph t triên trong nhiều ịa phương trong cả nước tập trung chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội ến nay hoạt ộng thi ấu bóng rổ ă ược ưa vào h thống thi ấu Quốc gia và ồng thời cũng ược ưa vào h thống giảng dạy trong c c trường Đại học TDTT trong cả nước Cũng như c c môn th thao kh c tập luy n và thi ấu Bóng rổ có t c dụng thúc ẩy sự ph t tri n toàn di n c c tố chất vận ộng cho người tập như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo và sự phối hợp vận ộng. Ngoài ra tập luy n và thi ấu bóng rổ cũng có t c dụng ph t tri n tính dũng cảm, tinh thần oàn kết, tính kỷ luật, sự phán o n th hi n trong c c t nh huống thi ấu và khả năng tư duy chiến thuật cao. Mặt khác bóng rổ cũng là một phương ti n hữu hi u rất phù hợp với tư c ch là c c bài tập hỗ trợ nhằm ph t tri n tổng hợp c c tố chất th lực cho người tập, vận ộng viên c c môn th thao khác 2. Mục đích nghiên cứu Giáo dục th chất trong trường THPT giữ một vai trò hết sức quan trọng trong vi c nâng cao tr nh ộ th chất của một dân tộc. Mục ích của gi o dục th chất cho học sinh phổ thông là nhằm hoàn thi n cấu trúc và chức năng cơ th , thông qua ó gi o dục ạo ức, trí tu , tinh thần, óc thẩm mỹ ... Bồi dưỡng tinh thần tập th , ý thức Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 1 tổ chức kỷ luật và t c phong làm vi c có khoa học, tạo cho c c em sự ham thích và thói quen luy n tập TDTT . Thi ấu bóng rổ rất hấp d n bởi c c tnh huống di n biến nhanh và a dạng. Hoạt ộng và thi ấu bóng rổ là một hoạt ộng không có chu kỳ. Trong thi ấu thường xuyên có c c tnh huống kh c nhau xảy ra và di n biến liên tục. Do vậy i h i c c vận ộng viên phải có th lực tốt và toàn di n. Biết vận dụng mọi ưu thế về kỹ thuật ném rổ kh c nhau có nh vậy mới hoàn thành ược nhi m vụ ở bất cứ vị trí nào trên sân khi bắt ược bóng Ph t tri n trí tu , cường tr ng về th chất là một nhân tố quan trọng không th thiếu ược trong h thống gi o dục con người mới ph t tri n toàn di n của ất nước ta hi n nay. Vấn ề gi o dục th chất cho học sinh cần ược quan tâm, cần ược xem như một vấn ề mang tính chiến lược, ặc bi t trong công t c ào tạo thế h trẻ tương lai, cần phải làm cho công t c gi o dục th chất trong trường học c c cấp có chất lượng ngày càng cao, hoàn thi n chương tr nh giảng dạy nội khóa trong nhà trường ngày càng phù hợp, làm cho vi c luy n tập TDTT, rèn luy n th chất trở thành thói quen hàng ngày của mỗi học sinh. 3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Thời gian: Nghiên cứu từ th ng 9 năm 2012 3.2. Địa điểm - Trường THPT chuyên Lào Cai 3.3. Giới hạn đối tƣợng nghiên cứu Nâng cao hi u quả luy n tập môn bóng rổ của học sinh trường THPT chuyên Lào Cai 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Với chuyên môn của bản thân tôi và iều ki n thuận lợi về sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị của trường THPT chuyên Lào Cai. Tôi ã mạnh dạn ưa vào giảng dạy môn bóng rổ cho c c em học sinh của trường. Bước ầu giảng dạy cũng gặp không ít khó khăn: Kinh nghi m giảng dạy, huấn luy n của bản thân còn hạn chế, luật và kỹ thuật của môn bóng rổ kh phức tạp, học sinh còn nhiều bỡ ngỡ với môn này. Nhưng qua 04 năm giảng dạy và nghiên cứu, bản thân tôi cũng ã úc kết ược nhiều bài học kinh nghi m quý b u giảng dạy có hi u quả môn bóng rổ này, trong khi vận dụng Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 2 c c phương ph p, bi n ph p tôi thấy phương ph p trò chơi em lại hi u quả cao, gây ược sự hứng thú cho học sinh khi luy n tập, từ ó c c em tự gi c, tích cực luy n tập và năng vận ộng. Với thực tế p dụng ạt hi u quả, tôi mạnh dạn viết s ng kiến kinh nghi m: “Nâng cao hiệu quả luyện tập môn bóng rổ của học sinh bằng phương pháp trò chơi”. Với kiến thức của bản thân về môn bóng rổ còn nhiều hạn chế nhất ịnh, sẽ không tr nh kh i những thiếu sót. Rất mong ược quý thầy cô và bạn bè ồng nghi p ón nhận, góp ý và ộng viên chân thành tôi có thêm kinh nghi m cùng quý thầy cô hoàn thành tốt công t c gi o dục th chất cho c c em học sinh. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Đ giải quyết những nhi m vụ nghiên cứu trên tôi ã sử dụng những phương ph p nghiên cứu sau 5.1. Phƣơng pháp tổng hợp và phan tích dữ liệu khoa học: Trong qu tr nh nghiên cứu tôi ã ọc nghiên cứu, tham khảo tài li u phân tích tổng hợp c c tài li u liên quan ến ề tài 5.2. Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm Tôi ã quan s t c c buổi học và luy n tập của c c học sinh trong ội tuy n bóng rổ 5.3. Phƣơng pháp phỏng vấn tọa đàm Chúng tôi kết hợp phiếu hoirvowis ph ng vấn trực tiếp c c thầy cô gi o viên bộ môn, ưa ra c c câu h i với học sinh 5.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm Tôi ã tiến hành thực nghi m nh gi hi u quả c c bài tập ứng dụng Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 3 B. NỘI DUNG Chƣơng I. Cơ Sở lý luận: - Môn bóng rổ ra ời năm 1891 do Dr. James Naismith (1861-1936) một gi o viên gi o dục th chất ở học vi n Springpield bang Massa chusett s ng lập. Vào thời ó c c môn th thao chủ yếu là chơi ngoài trời, nên ến mùa ông th hoạt ộng luy n tập và thi ấu th thao gần như bị dừng lại. Với trăn trở ó ông ã nghiên cứu và s ng lập ra môn bóng rổ. - Môn bóng rổ ph t tri n từ Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Philipin. Môn bóng rổ ban ầu ược lấy ý tưởng từ môn football (Mỹ) nhưng do v có nhiều lỗi va chạm thô bạo nên ã chuy n thành ộng t c tay khống chế bóng. - Ở Vi t Nam tuy chưa x c ịnh chính x c qu tr nh, thời i m khởi ầu của môn bóng rổ nhưng vào khoảng năm 1930 tại c c thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Huế, Sài Gòn ã xuất hi n một số người tham gia luy n tập môn bóng rổ. Ở miền Bắc: sau khi miền Bắc nước ta ược hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà Nước ã quan tâm ến ời sống, sức kh e nhân dân, cùng với phong trào luy n tập thề dục th thao, môn bóng rổ ã nhanh chóng ược khôi phục và ph t tri n mạnh trong quân ội, sinh viên học sinh và thanh niên ở c c thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh. Ở miền Nam: môn bóng rổ ph t tri n mạnh và phổ biến rộng rãi ở c c khu người Hoa sinh sống, trong Quân Đội, trong c c trường dòng....trong Seagames năm 1959 ội bóng rổ Vi t Nam ạt huy chương bạc và vận ộng viên Chí Chảy của ội tuy n Vi t Nam ã ược chọn vào ội h nh lý tưởng Châu Á. - Bóng rổ là một môn th thao có t c dụng nâng cao c c tố chất của cơ th : nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo và ặc bi t là ph t tri n tích cực tính linh hoạt và trí thông minh. - Luy n tập môn bóng rổ sẽ nâng cao tinh thần dũng cảm, ý chí quyết thắng, khắc phục khó khăn. - Phạm vi sân bóng rổ không lớn (28m x 15m) nhưng có 10 cầu thủ hoạt ộng liên tục với cường ộ cao trong 4 hi p (40 phút). Cùng với xu hướng ph t tri n bóng rổ hi n ại: nhanh, cao, mạnh, khéo léo và chính x c nên nó òi h i ý chí kiên tr luy n tập rất cao. Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 4 - Trong thi ấu bóng rổ, sự phối hợp giữa c c vận ộng viên rất chặt chẽ thành một h thống liên hoàn. Nếu một vị trí yếu hoặc thiếu ý thức phối hợp toàn ội sẽ d n ến thất bại, v vậy c nhân phải luôn gắn kết với tập th và chính iều này có t c dụng lớn cho vi c gi o dục ạo ức và tính c ch con người. - Luy n tập môn bóng rổ sẽ giúp cho c c gi c quan ph t tri n ở mức cao, giúp người tập mở rộng tầm quan s t, xử lý nhanh và úng lúc. Tóm lại: Những ộng t c trong môn bóng rổ ều mang tính bột ph t, giàu s ng tạo. V vậy luy n tập môn bóng rổ là cơ sở ph t tri n và hoàn thi n nhân c ch con người mới ph t tri n toàn di n. Trong chương tr nh gi o dục th chất cho học sinh THPT. Môn bóng rổ cũng óng một vai trò hết sức quan trọng, giúp cho học sinh năng vận ộng và ph t tri n toàn di n. V vậy, ph t huy tính tự gi c tích cực của học sinh là một vấn ề ặc bi t quan tâm. Phương ph p trò chơi th hi n rõ nét ở vấn ề này. Chƣơng II. Thực trạng của đề tài 2.2.1. Thuận Lợi: - Ban gi m hi u trường THPT chuyên Lào Cai rất quan tâm ến hoạt ộng TDTT và phong trào rèn luy n thân th trong gi o viên và học sinh và luôn tạo mọi iều ki n thuận lợi hoạt ộng này ph t tri n. - Điều ki n sân bãi cho môn bóng rổ ã ược nhà trường ầu tư xây dựng. - Sở Gi o Dục và Đào Tạo quan tâm và cung cấp ầy ủ dụng cụ cho luy n tập như: Cột, bảng rổ, bóng, lưới rổ.... - Bề dày thành tích của trường về lĩnh vực th dục th thao khá nổi trội so với c c trường trong khu vực. - Đa phần c c em học sinh có iều ki n i học gần nhà và hầu như ều tập trung ở trong khu vực thành phố Lào Cai. - Hoạt ộng th dục th thao trong gi o viên của trường luôn ược thường xuyên duy tr luy n tập, từ ó cũng t c ộng ến sự yêu thích luy n tập của c c em học sinh. - Nhu cầu cao từ phía c c em học sinh ược vận ộng giải trí sau những giờ học m t m i. Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 5 - Thành tích môn bóng rổ trên thế giới, trong khu vực và trong nước ã và ang ph t tri n rất mạnh. - Được sự quan tâm của c c cấp lãnh ạo về vi c ầu tư nên a phần c c cơ sở trường học hi n nay kh khang trang, ti n nghi kh ầy ủ và bê tông hóa nên cũng là một thuận lợi cho môn bóng rổ ph t tri n tốt. - Giáo viên gi o dục th chất của nhà trường có chuyên môn kh tốt về môn bóng rổ. 2.2.2. Khó khăn: - Do môn bóng rổ là môn th thao tương ối mới ối với tỉnh Lào Cai từ ó một số ít học sinh v n bỡ ngỡ khi luy n tập với môn này. - Phân phối chương tr nh theo s ch gi o khoa dành cho môn bóng rổ tương ối ơn giản. - Do iều ki n nhà trường chưa có sân tập và thi ấu trong nhà nên ít nhiều cũng ã ảnh hưởng ến vi c luy n tập trong thời tiết trời nắng, mưa. - Năng lực chuyên môn bóng rổ của gi o viên còn một số hạn chế nhất ịnh. - Một số ít học sinh nữ còn ngại luy n tập với môn bóng rổ. Chƣơng III. Giải quyết vấn đề Môn bóng rổ là một môn mới, luật và kỹ thuật kh phức tạp nên vi c giảng dạy ơn thuần không làm cho học sinh ham thích và lười luy n tập. Chính v vậy, trong c c tiết dạy nội dung th thao tự chọn với môn bóng rổ th sau khi ôn và học kỹ thuật mới, gi o viên luôn phải dành một khoảng thời gian cho hoạt ộng trò chơi ịnh hướng chuyên môn. Trò chơi 1: “Chuyền bóng nhanh, chính xác” + Tổ chức: gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: mỗi ội xếp thành hai hàng dọc ối di n nhau khoảng c ch là 5m. Khi nghe tín hi u còi của gi o viên th em thứ nhất của từng ội từ bên A chuyền bóng theo kỹ thuật ấn ịnh của gi o viên sang cho ồng ội số 2 của m nh ở bên B. Người thứ nhất sau khi chuyền xong quay sang tr i chạy vòng về phía sau ứng xếp vào hàng của m nh. Tương tự cho em thứ hai của bên B sau khi chuyền xong cũng thực Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 6 hi n tương tự như em thứ nhất. Em cuối cùng của ội nào bắt ược bóng trước xem như ội ó thắng cuộc. * Lƣu ý: trong khi thực hi n nếu ội nào có bi u hi n gian lận hoặc phạm những lỗi quy ịnh th tùy mức ộ mà gi o viên tính cộng thời gian hoặc xử thua. Gi o viên dựa vào tr nh ộ th lực và kỹ thuật của học sinh mà có th cho c c em thực hi n số lần chuyền bóng nhiều hơn và kỹ thuật chuyền a dạng hơn.         A 5m B Hình 1 Trò chơi 2: “Dẫn bóng nhanh” + Tổ chức: gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: mỗi ội chia ôi số lượng ứng ối di n thành hai hàng dọc khoảng c ch là 10m, khi có l nh của trọng tài vận ộng viên thứ nhất của từng ội chạy d n bóng từ bên A ến bên B trao cho ồng ội thứ 2 của m nh. Người thứ 2 tiếp tục d n bóng từ bên B về bên A trao cho ồng ội thứ 3. Người cuối cùng của ội nào về trước th ội ó ược tính là thắng. Thông qua trò chơi này t c ộng ến tính tự gi c tích cực và ph t huy khả năng vận ộng của c c em học sinh. Tương tự như c ch tổ chức trên, tùy theo tr nh ộ, khả năng của học sinh mà gi o viên có th cho c c em d n bóng ở c c ường di chuy n phức tạp hơn (d n bóng luồn cọc). Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 7       A 10m B Hình 2 Trò chơi 3: “Chuyền bóng xa” + Tổ chức: gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: Từ vạch xuất ph t thứ tự từng em của mỗi ội sẽ thực hi n kỹ thuật chuyền bóng mà gi o viên ấn ịnh xa về phía trước, gi o viên x c ịnh thành tích của từng thành viên mỗi ội thông qua những vạch kẻ trên sân cho ến thành viên cuối cùng. Đội nào có tổng chiều dài dài hơn th ội ó ược xếp thứ hạng trên. Thông qua trò chơi tạo sự hứng thú cho c c em luy n tập và nâng cao th lực.  5m 10m 15m 20m Hình 3 Trò chơi 4: “Khống chế bóng tốt” + Tổ chức: gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: Vẽ một vòng tròn có b n kính 3m lần lượt từng hai ội bước vào trong vòng. Mỗi thành viên của ội A ược trang bị một quả bóng rổ. Khi nghe tín hi u còi ội A có nhi m vụ vừa nhồi bóng vừa ngăn cản không cho thành viên tương ứng theo cặp của ội B chạm vào bóng. Nếu thành viên nào của ội A bị thành viên tương ứng của ội B bằng tay chạm ược bóng của m nh th tự ộng ôi ó rời kh i Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 8 vòng. Trò chơi kết thúc khi thành viên cuối cùng của ội A bị thành viên của ội B chạm vào bóng của m nh. Gi o viên sẽ bấm giờ tính thời gian. Đội nào có thời gian khống chế ược bóng lâu hơn coi như thắng cuộc. *Lƣu ý: C c thành viên của ội tranh bóng không ược xô ẩy lôi kéo ội bạn theo luật bóng rổ quy ịnh. Hình 4 Trò chơi 5: “Ném rổ nhanh, chính xác” + Tổ chức: gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: Mỗi ội ứng sau vạch xuất ph t thành một hàng dọc và ược trang bị mỗi thành viên một quả bóng. Gi o viên quy ịnh thời gian và ph t tín hi u còi, thứ tự từng thành viên của ội sẽ ném bóng vào rổ. Sau khi ném xong tự nhặt bóng và về xếp vào phía sau hàng của m nh. Khi hết thời gian ấn ịnh ội nào có số lần ném vào rổ nhiều hơn th ược xếp thứ hạng trên. *Lƣu ý: khi ném không ược d m chân lên vạch xuất ph t (khoảng c ch 3m) với h nh chiếu bảng rổ 3m Hình 5 Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 9 Trò chơi 6 : Trò chơi phối hợp kĩ thuật (Dẫn, chuyền và bắt bóng nhanh). + Tổ chức: Gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: Mỗi ội tập trung thành một hàng dọc ngay sau vạch xuất ph t (A) và ược trang bị một quả bóng rổ. Người thứ nhất của mỗi ội cầm một quả bóng và luôn ở tư thế sẵn sàng. Khi nghe tín hi u còi xuất ph t của trọng tài , người thứ nhất của mỗi ội thực hi n ộng t c d n bóng nhanh về phía trước vòng qua bên phải mốc cờ (C) và d n bóng ngược lại. Khi d n bóng ến mốc (B) th làm ộng t c chuyền bóng cho ồng ội thứ hai của m nh ang ứng chờ sẵn ở phía sau vạch xuất phát (A) rồi di chuy n về ứng phía sau hàng của m nh. Đồng ội ứng thứ hai của mỗi ội thực hi n ộng t c bắt bóng sau vạch xuất ph t và d n bóng... Chuyền bóng cho thành viên thứ ba của ội m nh. Trò chơi kết thúc khi thành viên cuối cùng của mỗi ội d n bóng về ến vạch xuất ph t. Trọng tài sẽ x c ịnh thứ hạng của c c ội. *Lƣu ý: - Người thứ nhất của mỗi ội trước khi nghe tín hi u còi xuất ph t của trọng tài th không ược d m, vượt vạch xuất ph t. - C c thành viên còn lại của ội khi bắt bóng th chân không ược d m, vượt vạch xuất ph t. - D n và chuyền bóng theo úng luật bóng rổ qui ịnh. A B C Chuyền bắt bóng  D n bóng   D n bóng          0m 5m 15m Hình 6 Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 10 Trò chơi 7 : Trò chơi phối hợp ( Dẫn, chuyền, bắt bóng và ném rổ ). + Tổ chức: Gi o viên chia lớp thành nhiều ội có số lượng học sinh nam nữ tương ứng nhau ( chia ng u nhiên ) sau ó tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi. + C ch chơi: Theo thứ tự ã bốc thăm, từng ội tập trung thành hai hàng dọc ở hai bên khu ném phạt, những thành viên có số lẻ th xếp thành một hàng dọc phía bên trái (A) theo thứ tự 1-3-5-7... Và ược trang bị mỗi em một quả bóng. Những thành viên có số chẵn th xếp thành một hàng dọc phía bên phải (B) theo thứ tự 2-4-68...Trọng tài ph t tín hi u xuất ph t và bấm giờ. Em số 1 sẽ thực hi n ộng t c chuyền bóng chéo ngang cho em số 2 bên phải rồi tiếp tục di chuy n về trước. Em số 2 làm ộng t c bắt bóng và chuyền chéo ngang cho em số 1 ang di chuy n lên rồi tiếp tục di chuy n về trước, em số 1 bắt bóng chuyền cho em số 2, em số 2 bắt bóng chuyền cho em số 1, em số 1 chuyền bóng cho em số 2 bắt bóng và làm ộng t c ném rổ ( thực hi n 2 bước ném rổ ối với học sinh khối 11và khối 12). Sau khi ném rổ xong thì em số 2 thực hi n ộng t c d n bóng vòng chạy theo ường biên dọc về tập trung phía sau hàng dọc số lẻ (A). Em số 1 vòng chạy theo ường biên dọc về tập trung phía sau hàng dọc số chẵn (B).Sau khi em thứ 2 của ôi thứ nhất thực hi n ném rổ xong th ôi thứ hai mang số 3-4 thực hi n nội dung như ôi thứ nhất, tiếp ến ôi thứ ba, thứ tư...cho ến hết khi mỗi thành viên của mỗi ội ược ném rổ 1 lần. trọng tài sẽ x c ịnh thời gian của mỗi ội và xếp thứ hạng dựa trên thời gian, số lỗi kĩ thuật và số quả ném vào rổ xếp hạng. *Lƣu ý: - Từng thành viên của c c ội phải thực hi n ầy ủ c c nội dung. - Không ược xuất ph t trước tín hi u còi xuất ph t của trọng tài hay khi ôi trước m nh chưa thực hi n xong ộng t c ném rổ. - Mỗi ôi phải thực hi n ủ 05 lần chuyền bóng và phải luôn ảm bảo khoảng c ch qui ịnh giữa hai Em chuyền và bắt bóng. Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 11 Hình 7 2.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Qua thực tế những năm giảng dạy môn th dục trong trường THPT. Với sự cố gắng nghiên cứu, trau dồi, học h i kinh nghi m qua ồng nghi p, bản thân ã mạnh dạn ưa vào giảng dạy môn bóng rổ có p dụng phương ph p trò chơi ã ạt ược kết quả sau: - Tiết học th dục với môn bóng rổ sinh ộng hơn. - Học sinh hăng say tích cực luy n tập hơn. - Ý thức tự gi c luy n tập của học sinh ược nâng lên. - Khắc phục ược t nh trạng lười luy n tập. - Lượng vận ộng trong tiết học ược nâng lên. - Th lực của học sinh ược cải thi n. - Ý thức tổ chức kỷ luật của học sinh tốt hơn. + Kết quả nh gi xếp loại môn Bóng Rổ qua năm học 2012-2013 giữa hai nhóm: - Nhóm 1: Lớp 12T, 12L, 10H( Nhóm thực nghi m ) có p dụng phương ph p trò chơi. - Nhóm 2 : Lớp 12A, 12S, 10A1( Nhóm ối chứng ) Không p dụng phương ph p trò chơi. Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 12 Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Nhóm 1 63,6% 36,4% 0% 0 Nhóm 2 50,1% 48,2% 1,7% 0 So Sánh * Tóm lại: Qua thực tế giảng dạy nội dung Bóng Rổ , nhóm ược giảng dạy theo phân phối chương tr nh thông thường có kết hợp cùng với một số trò chơi vào tiết dạy th kết quả học tập tốt hơn so với nhóm không p dụng phương ph p trò chơi. Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 13 C. KẾT LUẬN Từ vi c x c ịnh môn th dục trong trường THPT là môn học quan trọng, một môn học chính khóa góp phần gi o dục thế h trẻ ph t tri n toàn di n. V vậy vi c nghiên cứu t m ra những giải ph p thích hợp nhằm nâng cao hi u quả tiết học là iều hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Không riêng bản thân tôi mà còn rất nhiều quý thầy cô bộ môn ang từng giờ, từng ngày t m tòi nghiên cứu t m ra những giải ph p, bi n ph p nhằm nâng cao hi u quả tiết dạy th dục. Với phương ph p trò chơi cùng một số trò chơi mà bản thân tôi nêu trong phạm vi s ng kiến kinh nghi m ã ược vận dụng vào thực tế giảng dạy ạt kết quả tốt. Nhưng ây cũng mới chỉ là một kết quả nhất ịnh óng góp chung vào sự nghi p gi o dục. Rất mong ược sự óng góp ý kiến xây dựng của quý thầy cô tôi có thêm kinh nghi m cùng quý thầy cô hoàn thành tốt nhi m vụ giảng dạy của m nh, cùng nhau gi o dục thế h trẻ trở thành con người mới Xã hội chủ nghĩa ph t tri n toàn di n, sống có ích cho tổ Quốc Vi t Nam. * KIẾN NGHỊ: - Sở Gi o dục ào tạo tỉnh Lào cai nên tổ chức lớp tập huấn môn bóng rổ cho giáo viên Giáo dục th chất trong trường học và tổ chức thi ấu cho c c trường trong tỉnh. - Trường THPT Lào Cai tạo iều ki n học sinh ược tham gia thi ấu trong hội kh e cấp trường, cấp Tỉnh ối với môn bóng rổ. - Đề nghị tổ bộ môn Gi o dục th chất luôn có chế ộ luy n tập ối với gi o viên giảng dạy th dục. Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. S ch gi o khoa môn th dục khối 10. 2. S ch gi o khoa môn th dục khối 11. 3. S ch gi o khoa môn th dục khối 12. 4. Luật bóng rổ. 5. Cẩm nang bóng rổ. 6. Gi o tr nh huấn luy n môn bóng rổ. Ký duy t của TTCM Người làm ề tài Nguyễn Trọng Thủy Phạm Anh Tuấn Phạm Anh Tuấn – Trường THPT chuyên Lào Cai 15
- Xem thêm -