Tài liệu Skkn một số cách thức giúp học sinh nắm bắt tác phẩm

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ , , , , D , C , , , , , , , , , , , , , C , , , , , , , C , , ồ… , , , … ừ , 11A 11A3, C K , còn. , , B/ GIẢI QUYẾ Ấ Ề I/ Cơ sở lí luận của vấn đề: B III , , , è C ) ũ , ”( , 4( , , ồ ỡ - trang 9 - 1998) ” D – , ồ G “ , C “ ồ , , ồ , ồ II/ Thực trạng của vấn đề: , , , ( , , ,C ) “ ” K A A … , C ừ ừ (B , ) “ K ” … , . C A, B , , , , , , “ ” p. , , K ũ , , , , , , trong GK C , , , … C , K , , nhiên. , , , , ừ , , -C -K -K - ừ , C, thi , , -G : , ỡ , ũ , , , , cßn “ , ” K , , , , III/ Các biện pháp đã tiến hành ừ , ( ) - C , , , , , B ồ “ , , , T , , ắ ọ ả , ( ) D , K , , C K - ( , - …) , + – , , ( ) + , , , + , ừ - , , , è + K , ừ +K ũ , ỡ K ,“ ” , + “ - ” , - , , , ” , , , , , ũ , - , ( , , )M h n vật nh n vật chính ọ - ắ ả , , , , G - , , , ự việc chi tiết , -C , ( , , …) , M ọ Cách th c t m t t m t v n b n tác ph m V ắ , C 5- , K , , ừ , -G ỡ ừ , , , -C + , .K +C + + + , , , K , , 1 “ “ ” ” ) ( 1 , , , , ng d n h c sinh cách đ c sáng tạo đ c – t m t t tác ph m , , , , , - , , + + + + -G , … , K , ừ + +C , , + – +G -K , - , , C , * “C è C K è ”, , , , C C , è , , K C .H , , K , , K , - … ũ C , , C C , K , K , không. , , C ọ ắ ằ ồ ũ ồ ồ ồ ũ G ồ G ũ , , G K , * ồ , ồ , ồ, ồ – K ( D ), ồ , , (K -K h: ) (K Chia ly 1 (K -K -K ) Chia ly 3 (K - ừ ) G ỡ3 (K - ừ G ỡ (K - , ) Chia ly 2 (K - ) ) ) G K K , ỡ ỡ C K , ồ K C , K ồ K K ũ ồ , K h * , , - C C ồ è , C Chí- m ồ è , , , Khao C ồ Tay sai cho B K C G è ồ ũ , C - , ồ C , è ồ , 4 ồ ọ ị , ả , GK, G + ồ i è + + - , , , , , ụ 5 ọ ọ ắ K ả â ,G ằ ả . ừ , , - , , , ừ , , … … C , ừ 6 P T : ụ CÔNG NG Ệ T ÔNG TIN , G , ũ , D , ồ ( * “C ồ ) è ”, G G ồ 7 P : NGOẠI K ÓA VĂN , ỌC , C , , , , - , … , , è , , , - , … , , , … , IV T IẾT KẾ T Ử NG IỆM , D , CHÍ PHÈO - Nam Caoừ bài: , , ồ I Mục tiêu cần đạt 1K , C è , , C è , C C è è ( , C , ) C K *K -G , , , , C C ũ C è , 3 C , è , ạ – ọ 1 K II T 1 C G 3 C -G , , , è .C C , , K , K C , , K C - … , ũ , , C C , K , K , không. -G ồ ( ) ồ K , , C è , ừ ỡ , 4 C è , 4 – Á ồ , K tâm, giúp C - G G , C -C + C â ậ C ừ - , ừ ũ - - C ừ -> cha ? , - Gv phân tích xen bình. + , ừ - -> không ai C , , -G K C -Ý + C +C cô è , , , +C Ý , ? ? K -G , ,C , , ồ , , ợ ồ ậ C P è C è â 1 Q -G ồ C – , K -G Q tù. Chí là c ( , sao?) -G -C - K , , ồ, ? , + + - C B K , , , , , -G - G -Ư - C , ồ B K , C , , , hình và nhân tính C C , è , + + ?( B K ồ, C - , , , , C , ừ ? -G , ,C -C B K , - Q ồ , ừ ? , - Gv khái quát, bình. -G , … 1 C ngoài?) SGK. -G C … C ừ , ừ , - thành K , C + , , C ũ ? + , , … K -G C , + , … … C , ũ , C - Hs trình bày 1 phút. -G bình. , , , c hóa. Q G -D , ồ - C , - C + , , -G K C . nghe th , , C ỡ ? mái chèo , C ? -G -G /, + ồ C , C , chính mình. - K phúc: + + C ? G ? ừ ? , - Gv phân tích, b ồ 1’ C -G ồ - , - è , C C , , , + ? , , C , +K , ừ o nhóm 4 Hs , … C ? C - , K ồ TN? -G ồ ừ ? , ,C ồ , C B - K - , , ồ -G -G , C + C , C è + Phèo CP khao khát tình yêu, C G , C , C Ư Vì sao? -G ? ồ , C ừ - , , + + , , +C -G C , ? ồ C ừ , -G èo ? , => Chí khao khát tình yêu, khao khát hoàn ừ , , , C + , C , , , , K C - G C , , - K K K , lên khi Chí Phèo ý th , C KL +C + +C , C + C , ồ , K C Ý nghĩa: C è y không? ? -G -G , K , ồ , ? -G - , , , BK E ồ ? ồ , 5 5 -G , ồ * ổ + + +K + -G - , kế ừ , ừ , , , , , , ồ C è , , -G è , C è IV/ Hiệu qu của sáng kiến B C , C ( ) 11A2 Hi K 11A3 37/37 (100%) 34/37 (91,89 %) 35/35( 100%) 31/35 ( 88,57%) -B , - “ ” i. , -C - è -Q , , , , , , P ạ ụ ừ rãi C KẾT LUẬN “ , , ” , ồ , B , kh ! C ! N ờ uyễ ị u , ũ T Ư MỤC TÀI LIỆU T AM K ẢO 1. GK 2. G 3. 4. ừ 5. C 6. 7. 1 , 11, 1 1 , 11, 1 BG BG 1 ,11,1 1 , 11, 1 BG BG B Môc lôc Tê A/ Ặ Ấ Ề Trang 1 B/ GI ẢI QUY Ế V Ấ I. II. III. ụ Ề Cơ sở lí luận của đề tài Thực trạng của vấn đề Các biện pháp đã tiến hành 2 10 IV. Thi k th nghi CH Í PH ÈO (Nam Cao) C/ KẾ UẬ THƯ MỤC ÀI IỆU 15 A K ẢO 17 Ở GIÁO DỤC ÀO ẠO ÀO CAI TRƯỜNG T PT SỐ T ÀN S NG KIẾN KIN P Ố LÀO CAI NG IỆM MỘT SỐ C C T ỨC GIÚP ỌC SIN NẮM BẮT TÁC PHẨM TỐT ƠN N ẰM NÂNG CAO C ẤT LƯỢNG MÔN NGỮ VĂN Ở T PT SỐ THÀNH PHỐ LÀO CAI / Ch Ng v n Nguy Th Thu Hà v : TTCM t V n - GDCD N ĂM H ỌC 2013 - 2014
- Xem thêm -