Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm tiểu học

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 867 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp A. TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP B. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lý luận Đất nước ta đã và đang tiến tới công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là định hướng chiến lược đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại. Thời đại mà trí tuệ con người được coi là tài sản quý báu tạo nên mặt bằng nâng cao về dân trí, trong đó giáo dục đóng vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia "Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, nhằm đào tạo những con người có kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh đáp ứng được những yêu cầu phát triển đất nước". Để thực hiện những mục tiêu về giáo dục con người mà ở đây là học sinh thì người giáo viên chủ nhiệm phải xác định rõ được yêu cầu và nhiệm vụ của mình, là người có trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhà trường giao, nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên lý và mục tiêu giáo dục cấp học đã được nêu ở điều lệ trường Tiểu học. Nhờ đó mà nhà trường phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nhiệm vụ trung tâm của nhà trường là dạy và học đó cũng là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. Chất lượng dạy và học của nhà trường được thể hiện ở chất lượng của mỗi lớp và mỗi giáo viên. Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm còn phải rèn luyện cho học sinh về mặt đạo đức cũng như các lĩnh vực hoạt động khác. Trong giai đoạn hiện nay, khi nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, một thế kỷ luôn có những biến đổi to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đảng ta xác định rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người” (Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX, tháng 4 - 2001). Và “ Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho con người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học suốt đời. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục” ( Các quan điểm chỉ đạo phát triển Giáo dục - chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010). Qua các luận điểm đó cho thấy rằng để đào tạo con người có ích cho xã hội thì không thể không nói đến người giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp ở bậc Tiểu học.“Vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người”. Câu nói của Bác Hồ đã thấm nhuần vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay Đảng và nhà nước ta đã và đang hướng tới việc đổi mới căn bản và phát triển toàn diện giáo dục. Vậy mỗi người giáo viên chủ Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 1 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp nhiệm phải có nhận thức hết sức đúng đắn về vai trò của người thầy trong lớp học. Người giáo viên chủ nhiệm lớp cũng như người chỉ huy ngoài chiến trường, muốn dành thắng lợi thì người đó phải biết tổ chức, bao quát, xử lí các tình huống mới dành được thắng lợi. Đối với người giáo viên là người chỉ đạo, điều khiển lớp, không chỉ dạy các em về kiến thức, văn hoá mà còn dạy các em về việc xây dựng nề nếp, cách ứng xử trong cuộc sống,và từng bước phát triển toàn diện về mọi mặt trở thành những chủ tương lai của đất nước. Xác định được những yêu cầu trên, để thấy rõ vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp ta cần biết chú trọng đến các biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt của học sinh, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước. 2. Cơ sở thực tiễn : Công tác giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là việc duy trì sĩ số. Muốn công tác giáo dục đạt hiệu quả thì trước hết phải chú ý đến việc huy động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần của học sinh vì học sinh có đến lớp đều đặn thì việc tiếp thu bài mới tốt, mới hệ thống được kiến thức liền mạch. Vì vậy đây là vấn đề được đặt lên hàng đầu ở các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng cao, vùng có điều kiện phát triển kinh tế khó khăn… Do vậy, nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đưa trẻ đến trường và duy trì sĩ số học sinh của nhà trường là công việc hết sức quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Biện pháp huy động học sinh đến lớp là vấn đề, mang tính thời sự ở nhiều nơi. Tuy nhiên hầu như chưa có những tài liệu đề cập riêng biệt về vấn đề này. Trái lại ở mỗi vùng miền có những đặc điểm, đặc thù khác nhau; đòi hỏi phải có những biện pháp khác nhau phù hợp với điều kiện ở từng địa phương. Trong những năm qua, Trường Tiểu học Hướng Phùng đã nỗ lực thực hiện công tác huy động học sinh ra học các lớp, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp để duy trì sĩ số học sinh. Với mục tiêu sẽ xây dựng trường Tiểu học Hướng Phùng đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2017 và từng bước xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia theo chủ trương chung của Ngành. Tuy nhiên, Hướng Phùng là một xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí phát triển không đồng đều. Các điều kiện để phát triển giáo dục còn thấp kém và lạc hậu. Số học sinh hay nghỉ học có nguy cơ bỏ học vẫn còn. Vậy nên việc nghiên cứu các biện pháp huy động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần là một yêu cầu cấp bách. Nhằm góp thêm ý kiến về vấn đề này, tôi mạnh dạn trình bày sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp” trong năm học 2016 – 2017 bản tôi được phân công thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học sinh lớp 4D tại điểm trường lẻ Chênh Vênh trường Tiểu học Hướng Phùng. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 2 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp Qua nhiều năm dạy học, đặc biệt với vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp. Tôi thấy kết quả áp dụng thực tế của đề tài: “Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp” rất tốt. Trong năm học 2016 - 2017 tôi tiếp tục mở rộng đề tài trên với mục đích: Kích thích sự phát triển mọi mặt, phát triển toàn diện học sinh lớp mình chủ nhiệm. Phấn đấu duy trì số lượng học sinh đến cuối năm đạt tỷ lệ 100 %. Phát huy tối đa vai trò tự quản, tự học của từng em và tập thể học sinh. Phát huy vai trò phối hợp của phụ huynh học sinh, giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục. Tạo sự đoàn kết một lòng trong tập thể học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ thực trạng nêu ra trên đây để tìm ra những nguyên nhân mà công tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu quả. Qua đó đề xuất “Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp tại trường Tiểu học Hướng Phùng Hướng Hóa Quảng Trị” III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Để hoàn thành đề tài này tôi đã tiến hành nghiên cứu “Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp” do bản thân tôi chủ nhiệm và giảng dạy năm học 2016 - 2017. IV. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM Học sinh lớp 4D: Tổng số lớp 4D: 09 ;Nữ: 04; Dân tộc: 09; Nữ dân tộc: 04. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để tiến hành đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp tổng hợp kinh nghiệm là học hỏi những người đi trước, những kiến thức đã học ở trường sư phạm và sự hướng dẫn của chuyên môn nhà trường nên bản thân tôi đã đúc rút lại kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp về việc huy động số lượng học sinh đến lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. Phương pháp theo dõi mọi hoạt động học tập cũng như phẩm chất đạo đức của từng học sinh để có biện pháp giáo dục thích hợp Phương pháp đàm thoại được vân dụng qua từng tiết dạy, tiết sinh hoạt lớp, trao đổi với nhà trường và gia đình để phối hợp giáo dục học sinh. Ngoài ra còn sử dụng thêm một số phương pháp khác trong quá trình nghiên cứu. VI. PHẠM VI, KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 1. Phạm vi nghiên cứu Tại trường Tiểu học Hướng Phùng; thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017.(08 tháng) 2. Kế hoạch nghiên cứu Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 3 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp Tháng 9 đến tháng 11: Đi thực tế gia đình và thu thập số liệu Tháng 12 đến tháng 02: Xây dựng đề cương Tháng 3 đến tháng 4: Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm C. PHẦN NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG: Điểm trường lẻ Chênh Vênh thuộc trường Tiểu học Hướng Phùng đóng trên địa bàn thôn Chênh Vênh xã Hướng Phùng toàn bộ điểm trường chỉ có 5 lớp, học chia thành hai buổi, cơ sở hạ tầng thấp kém, thiếu thốn. Từ năm học 2016 - 2017 đội ngũ cán bộ giáo viên của điểm trường được tăng cường và thay đổi nhiều, trình độ đào tạo chuyên môn không đồng đều,ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Là một giáo viên năm học 2016 - 2017 được phân công chủ nhiệm lớp 4D tại điểm trường lẻ Chênh Vênh tôi đã có nhiều trăn trở trong quá trình nhận lớp. Phải làm gì đây để đưa hoạt động mọi mặt của lớp đi lên, giáo dục học sinh xứng đáng là "Con ngoan trò giỏi" của gia đình và nhà trường. Là một điểm trường đóng trên địa bàn là một xã vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Dân số của xã có trên 90% là người dân tộc thiểu số nên phần lớn học sinh của trường là con em người dân tộc thiểu số. Điều kiện sản xuất canh tác của bà con nhân dân phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy, quanh năm thiếu ăn. Trình độ dân trí thấp. Cha mẹ ít quan tâm đến việc học tập của con em mình, có nhiều em phải phụ giúp cha mẹ việc nương rẫy, việc nhà. Vì thế nhà trường rất khó khăn trong công tác vận động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số để đảm bảo chuyên cần. Cùng với nhu cầu phát triển giáo của đất nước, người giáo viên hơn bao giờ hết cần thể hiện rõ được vai trò của mình trong nhiệm vụ mới. Vì vậy nhằm phát huy vai trò sức mạnh của người thầy và việc học của học trò trong việc thực hiện mục tiêu của nhà trường. Thì vấn đề giáo dục học sinh phát triển toàn diện thông qua công tác chủ nhiệm lớp, xây dựng tập thể lớp thành một tập thể đoàn kết, sáng tạo có năng lực, có hiệu quả. Chính vì vậy tôi đã quan tâm đến công việc này và tập trung tìm hiểu và phân tích nguyên nhân, đưa ra biện pháp và việc làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. II. NGUYÊN NHÂN: Thực tế cho thấy những nguyên nhân học sinh bỏ học và hay nghỉ học chủ yếu là: 1. Trình độ dân trí thấp, cha mẹ chưa nhận thức được tầm quan trong của việc học của con cái. Hầu hết cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm việc học hành của con cái. 2. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đông con,không đủ cái ăn, cái mặc cho con đi học. Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 4 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp 3. Ý thức, động cơ, thái độ học tập của học sinh còn thấp, ham chơi, không thích học tập. 4. Một số em do học yếu, mất căn bản, xấu hổ, mặc cảm. Vào lớp ngại tiếp xúc với thầy, cô trong việc học, các bạn chê cười, đối xử thiếu thân thiện nên nghỉ học, bỏ học. Thống kê kết quả khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4D Môn học và hoạt động giáo dục Phẩm chất và năng lực Ghi Lớp T.số HTT(T) HT(H) CHT(C) Tốt(T) Đạt(Đ) CCG(C) chú 4D 9 1 3 5 4 2 3 III. BIỆN PHÁP Tìm hiểu được nguyên nhân tôi đề ra những nhóm biện pháp thực hiện như sau: 1. Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ để vận động học sinh: Đầu năm học nhà trường triển khai họp và thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các điểm trường nhằm hỗ trợ thêm giáo viên trong việc vận động học sinh ra lớp. Trong đó giáo viên chủ nhiệm lớp vừa giảng dạy vừa là người trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền vận động tại cộng đồng dân cư. Do đó giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò hết sức quan trọng, phải ý thức đầy đủ ý nghĩa của vấn đề huy động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số để đảm bảo chuyên cần là hai công việc phải tiến hành song song có quan hệ nhân quả. Muốn làm được công tác này giáo viên phải tập trung vào các khâu sau: Khi tổ chức đi vận động học sinh phải có sự phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh,đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán sự lớp đến gặp trực tiếp cha mẹ học sinh như một chiến dịch đi vận động học sinh. Tổ chức đi như vậy vừa tạo ra không khí, động lực cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên khi đi vận động học sinh, vừa làm cho cha mẹ, học sinh thấy sự quan tâm đến việc học của học sinh không chỉ có thầy cô chủ nhiệm mà tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường cũng đều quan tâm. Bên canh đó cần phải phát huy hết vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp người trực tiếp chỉ đạo cán sự lớp để các em trao đổi với cha mẹ học sinh bằng tiếng Vân kiều thì sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán sự lớp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động học sinh đến lớp. Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các tổ chức đoàn thể xác định việc huy động học sinh đến lớp và đảm bảo sĩ số học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là công việc thường xuyên, nó vừa ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến các hoạt động của nhà trường, nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giáo dục. Từ đó nhà trường đã đưa ra các biện pháp quyết liệt, thiết thực, huy động toàn trường tích cực tham gia, cụ thể: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo viên, xây dựng tập thể đoàn kết, tâm huyết với nghề nghiệp, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh để tránh đi những mặc cảm ngăn cách giữa thầy với trò; xây dựng mối quan hệ thân thiện tốt đẹp tình thầy Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 5 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp trò. Bản thân thầy, cô giáo phải luôn luôn tự rèn luyện để hoàn thiện mình; phải luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cuộc vận động: Cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phong trào; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh dân chủ trong trường học, xây dựng ý thức làm chủ, tự giác, tinh thần trách nhiệm. Quản lý tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo tiếp thu kiến thức của học sinh; khuyến khích sự chuyên cần, ý thức vươn lên, động viên học sinh tham gia đóng góp ý kiến, cùng các thầy cô giáo viên thực hiện các tiết học có hiệu quả hơn. Từ đó giúp học sinh “Hiểu bài sâu, nhớ bài lâu”, ham thích học tập, có động cơ, thái độ học tập đúng. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tổ chức chiến dịch đi vận động học sinh đến lớp cùng đi đến từng nhà học sinh hay nghỉ học, những học sinh có nguy cơ bỏ học để trực tiếp gặp cha mẹ báo cáo, trao đổi tình học tập của con em họ và tuyên truyền, vận động cha mẹ quan tâm đến việc học của con em mình từ đó vận động học sinh đến lớp. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém để giảm nguy cơ bỏ học do chán nản, khuyến khích sự cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho học sinh yếu kém có cơ hội được học tập, rèn luyện lại. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí hỗ trợ, động viên học sinh nghèo, khó khăn về vật chất và tinh thần. Đầu năm học nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp với Chương trình phát triển vùng Hướng Hóa xin hỗ trợ cho học sinh một số đồ dùng như quần áo đồng phục học sinh, vở viết, bút, bảng con, cặp sách để phát cho học sinh như một món quà khuyến khích động viên các em ngay từ đầu năm học mới. Mặt khác học sinh tới lớp giáo viên không để học sinh ngồi chơi trong giờ học vì thiếu đồ dùng học tập. Muốn xây dựng một lớp có nề nếp tốt thì trước hết đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm đặc biệt là giáo viên Tiểu học phải có kiến thức vững chắc, phải có kỹ năng sư phạm, phải biết giao tiếp, hiểu được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để nhanh chóng đi vào thế giới tâm hồn của trẻ thơ một cách hấp dẫn dễ dàng. Vậy người giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, coi các em như chính con em của mình. Đồng thời phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, thực sự là người cha, người mẹ trong việc giáo dục, giáo dưỡng. Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng và cho cả năm học. Phải xây dựng đội ngũ cán sự cốt cán rèn ý thức tự quản tốt cho học sinh. Giáo viên cần phải nắm bắt được hoàn cảnh gia đình của từng em và đặc điểm tâm sinh lý của từng em để có biện pháp giáo dục học sinh, hướng các em đi vào nề nếp tốt - Luôn luôn gần gũi với học sinh, vừa là thầy, vừa là cha mẹ, cũng có lúc phải đóng vai là bạn của các em. Ngoài ra còn phải kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, phối hợp với các ban ngành đoàn Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 6 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp thể trong nhà trường, địa phương, ... nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường và xã hội. 2. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp: Tham mưu, phối hợp là một công tác quan trọng trong hoạt động quản lí trường học. Trong những năm học vừa qua nhà trường đã tham mưu kịp thời cho UBND xã về kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và từng giai đoạn. Đây là một nhiệm vụ góp phần đắc lực cho việc phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng, không chỉ nhằm phối hợp huy động học sinh đến lớp mà quan trọng hơn là phải phối hợp để đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã vùng biên. Hàng tháng báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình học sinh đến lớp của nhà trường để lãnh đạo địa phương có trách nhiệm quán triệt, triển khai cho cán bộ thôn trưởng, các đoàn thể để họ thấy rõ ý nghĩa, tác dụng, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện cuộc vận động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Coi đây là công việc chung, không chỉ là công việc của nhà trường mà còn là công việc của các lực lượng địa phương; là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các trưởng thôn để tham dự các cuộc họp, các buổi triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở từng thôn để trực tiếp báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường; tình hình học tập ở trường, ở nhà của học sinh; tình hình học sinh ra lớp.v.v, qua đây tuyên truyền và vận động bà con nhân dân quan tâm đúng mực đến việc học của con em cũng như động viên con em đến trường. Tham mưu, phối hợp tốt là một giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo các điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phổ cập của địa phương. IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Qua nhiều biện pháp tác động đồng bộ khác nhau, đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, các đoàn thể trong nhà trường; sự đồng tình, hỗ trợ của phụ huynh học sinh và sự phối kết hợp của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là đội ngũ thôn trưởng đã tạo điều kiện cho nhà trường có điều kiện để tiếp xúc với bà con nhân dân trong các buổi họp thôn. Từ đó việc huy động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số đảm bảo chuyên cần trong năm học qua đạt hiệu quả cao. Như vậy tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh của lớp 4D trong năm học 2016 - 2017 là 9/9 đạt 100%. Khi đã huy động được học sinh đến lớp và đảm bảo chuyên cần thì đây là một điều kiện tốt nhất để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Thống kê kết quả giáo dục giữa học kỳ 2 lớp 4D Môn học và hoạt động giáo dục Phẩm chất và năng lực Ghi Lớp T.số HTT(T) HT(H) CHT(C) Tốt(T) Đạt(Đ) CCG(C) chú 4D 9 6 3 / 6 3 / Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 7 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: Đảng ta nhận định: “Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển xã hội”, đó là một nhận thức hoàn toàn khoa học và biện chứng. Trong đó học sinh là nguồn lực tương lai của đất nước. Đội ngũ học sinh được chăm sóc tốt thì mới có thể phát triển thành hoa thơm trái ngọt được. Bác Hồ từng dạy “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không ? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Điều này cho thấy việc phát triển sự nghiệp giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của đất nước. Để sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành công thì công việc đầu tiên là phải huy động học sinh đến lớp thành công. Qua quá trình thực hiện công tác trên tôi nhận thấy: Phải có sự đồng tâm nhất trí cao, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CB-GV, NV và phụ huynh và đặc biệt là phát huy được vai trò của xã hội hóa giáo dục. Chủ động, sáng tạo, đề ra những biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện của trường, của địa phương để làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, chống học sinh bỏ học giữa chừng và duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo chuyên cần. Đây là một điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng một cách bền vững. Giáo viên phải có tình yêu thương và tận tình giúp đỡ các em. Luôn phải kiên trì, tận tâm,tận lực và phải tâm niệm rằng: “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Một điều quan trọng nhất là sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô giáo. Những bài giảng của thầy cô cần phải tạo cho các em tâm lí muốn học và thích đến lớp hơn. Các thầy cô giáo không những chỉ dạy kiến thức mà còn phải dỗ học sinh học bài . Vì vậy với giáo viên không chỉ cần có chuyên môn tốt mà còn phải rất kiên trì, hiểu tâm lí học sinh và tận tụy với nghề. Nếu yêu cầu ở các em quá cao hay phương pháp không phù hợp có thể khiến các em có tâm lí “sợ học” bởi vậy bài giảng phải luôn vừa sức với học sinh nhưng kiến thức vẫn đủ và sinh động, lí thú, từ đó học sinh mới đi học đều. Qua kết quả cụ thể đạt được, với những biện pháp cụ thể sát sao. Tôi thấy rằng xét về hiệu quả chung đã có kết quả khả quan và sự nhìn nhận đánh giá của nhà trường và đoàn đội. Điều tôi nhận thấy đó là kết quả của sự phấn đấu không ngừng của bản thân tôi và tập thể học sinh. Tuy nhiên tôi cũng thấy được mặt hạn chế đó là: Nhận thức chậm của một số học sinh chưa được khắc phục triệt để vì vậy bản thân tôi cần phải tìm ra biện pháp thích hợp hơn để khắc phục điều này, để có kết của cao và bền vững hơn. Với phạm vi của của sáng kiến kinh nghiệm này đã đưa ra những cơ sở lý luận, thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp của việc huy động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số học sinh để đảm bảo chuyên cần nhằm đáp ứng tốt cho công tác phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập trong địa bàn với đặc thù của trường tiểu học Hướng Phùng. Qua đó đã đề xuất các biện pháp nhằm làm Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 8 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp tốt công tác huy động học sinh và duy trì sĩ số đảm bảo chuyên cần để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Từ những kinh nghiệm trên, trong năm học này lớp 4D đã nhiều tiến bộ về nề nếp và duy trì sĩ số trong học tập. Trong lớp nhiều học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Kết quả qua các đợt kiểm tra đã có sự đổi thay,các em trong lớp có sự ngoan ngoãn chăm chỉ học tập. Đây là kết quả thực chất do các em phấn đấu và rèn luyện đã đạt được trong năm học này. 2. Kiến nghị. Để làm tốt công tác huy động số lượng học sinh có kết quả xin có một số đề xuất sau: Đối với nhà trường: Nhà trường tạo mọi điều kiện về trang thiết bị, đồ dùng dạy học, các tài liệu tham khảo để giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Đối với cha mẹ học sinh: Cần quan tâm hơn nữa tới việc tự học, tự rèn và thái độ đạo đức của các em ở nhà nhiều hơn. Ngoài ra cần phải kiểm tra sát sao việc tự học, tự rèn ở nhà của các em. Đối với chính quyền địa phương: Cần làm tốt công tác tham mưu với cấp trên tranh thủ các nguồn vốn,đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm trường luôn luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ về vật chất cho những em học sinh nghèo và những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường như các bạn khác và tham gia vận động học sinh bỏ học ra lại lớp học cùng giáo viên. Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được sau những năm làm công tác chủ nhiệm lớp. Rất mong được sự góp ý của lãnh đạo nhà trường và các anh chị đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hướng Phùng,ngày 29 tháng 3 năm 2017 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết Hoµng H÷u Thµnh Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 9 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp MỤC LỤC A. TÊN ĐỀ TÀI ................................................................................................ 1 B. PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.................................................................................... 1 1. Cơ sở lí luận ................................................................................................... 1 1. Cơ sở thực tiễn ............................................................................................... 2 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ........................................................................ 3 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..................................................................... 4 IV. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM ............................................. 4 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 4 VI. PHẠM VI,KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ..................................................... 5 C. NỘI DUNG: ................................................................................................ 5 I. THỰC TRANG ............................................................................................... 5 II. NGUYÊN NHÂN ......................................................................................... 6 III. CÁC BIỆN PHÁP ...................................................................................... 7 1. Phối hợp chặt chẽ với BĐD cha mẹ học sinh ................................................ 7 Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 10 Mét sè biÖn ph¸p n©ng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp 2. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp ........................................................... 9 IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ........................................................................... 10 D.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 11 1. Kết luận ......................................................................................................... 11 2. Kiến nghị ....................................................................................................... 13 Người thực hiện: Hoàng Hữu Thành -Trường Tiểu học Hướng Phùng 11
- Xem thêm -