Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1149 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc PHÒNG GD - ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH A ĐÀ HHƯ C NH Độc lập - Tự do - Hn h phúc --------------Đào Hữu Cảnh , ngày 19 tháng 12 năm 2018 BÁ̀ CÁ̀ Kết quả thực hiệ sá g kiế ------------------ I - Sơ lược lý lịch tác giả: - Họ và tên: TRẦ THI KI ̀NG̀ ̀m, nữ: ̀ữ - ̀gày tháng nă, sinh: 1981 - ̀ơi thường trú: ấp HỪN THƠK x Đ HO ỮÙH huyê ̣n ỮHG PHÚ tỉnh À NKÀN - ơn vị công tác:Trường Tiêu học A Đ HO ỮÙH - Ữhức vụ hiện nmy: Niáo viên - Trình độ chuyên ,ôn: Ữử nhân tiêu học - Lĩnh vực công tác: Ữhu nhiê ̣, lớp và ̀ y học lớp 1ơ II - Sơ lược đặc điểm tì h hì h đơ vị: Trường tiêu học A Đ HO ỮÙH là trường nằ, trên địm bàn nông thôn cum huyện Ữhâu Phú Trường chỉ có 2 điê, trường điê, chinh có 15 ́phòng trường có ,ô ̣t ́phòng học ̀ành riêng cho ,ôn Tíng Anh đây đu cơ sở vâ ̣t chât iê, ́phụ có 4 ́phòng học trong 4 ́phòng đó có 1 ́phòng cho ,ẫu giáo ,ượn sử ̀ụng Về cơ sở vật chât khá đây đu giáo viên có trình độ đào t o trên chuẩn nhiệt tình trong công tác giảng ̀ y ̀ă, 2018 – 2019 tôi được nhà trường ́phân công chu nhiệ, lớp 1ơ vơi tổng số học sinh 34 e, trong đó nữ 16 e, 1. Thuậ lợi: - Niáo viên chu nhiệ, nhận được sự chỉ đ o qumn tâ, sâu sát cum chi bô ̣ ảng cum Bmn Niá, Hiê ̣u cum Ữông đoàn giáo ̀ục cơ sở cùnng sự giú́p đơu cum tât cả các bmn ngành trong H PP nhà trường - Niáo viên chu nhiê ̣, năng nổ thich học hhi tì, tòi sáng t o là người trực tí́p giảng ̀ y nên thời gimn tí́p úc vơi lớp chu nhiê ̣, Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :1 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc rât nhiều (́23 tít/ 1 tuân) - ô ̣i ngu các thây cô giáo bô ̣ ,ôn nhiê ̣t tình yêu nghề và trách nhiê ̣, cmo chuyên ,ôn vững vàng - Hâu hêt các ́phụ huynh học sinh đều rât qumn tâ, đ́n viê ̣c học cum các e, - ô ̣i ngu cán sự lớp tâ ̣́p trung những thành viên khá tich cực hm, ho t đô ̣ng - m số các e, nhà ở gân trường nên thuận tiện cho việc đi học - Ữhm ,ẹ học sinh ,um sắ, sách vở ̀ụng cụ học tậ́p đây đu - Bàn gh́ đây đu cho giáo viên và học sinh - Học sinh nghèo và có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ đồ đồng ́phục sách vở đâu nă, học 2. Khó khă : - Xuât ́phát tư thực t́ t́ nơi tôi đmng ̀ y đm số học sinh thành ́phân gim đình khó khăn là, thuê là, ,ươn lmo đô ̣ng nghèo Thíu thốn rât nhiều về điều kiê ̣n ́phương tiê ̣n học tâ ̣́p - Iô ̣t số ́phụ huynh học sinh ́phải bươn chải cuô ̣c sống it có điều kiê ̣n đê qumn tâ, chă, sóc con cái (́̀hư đi là, m tận TP HỮI Bình ơương ồng ̀mi vài tháng ,ơi về 1 lân gởi con ở nhà ngo i nội ̀ì câ ̣u chú bác ,) - Ữhinh vì chm ,ẹ các e, ́phải đi là, m là, thuê ,ươn kí, tiền nuôi con nên it có thời gimn ̀ y ̀ỗ chỉ bảo con e, ,ình - Bên c nh đó trong lớp trình độ giữm các e, không đồng đều nên ảnh hưởng không nhh đ́n việc giảng ̀ y - hả năng gimo tí́p cum các e, còn h n ch́ ,ột số e, lời nói chưm được to rõ ràng Ữhinh vì vậy những e, đó thường hmy tự ti ,ặc cả, sợ sệt nhút nhát chưm bít thê hiện ,ình - ê gó́p ́phân nâng cmo chât lượng giáo chúng tm cân ́phải đề rm: “ Mô ̣t sô biê ̣ pháp n g cao cô g tác chủ hiệm lớp 1 ơ bn ̣c Tiểu họcc - Là ,ột giáo viên đmng giảng ̀ y đứng trươc thề, th́ th́ kỷ XXK ́phải tự ,ình vươn lên cùnng vơi sự chuyên ,ình cum đât nươc cum toàn th́ giơi Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :2 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc Iuốn vậy ́phải tự nâng cmo trình độ chuyên ,ôn đê gặt hái những sản ́phẩ, tối ưu đưm th́ hệ tương lmi cùnng hoà vơi nhị́p đậ́p cum toàn câu - Vơi kín thức được t o trên gh́ nhà trường cung như tự tì, tòi học hhi và học tư đồng nghiệ́p cùnng kinh nghiệ, trong ,ột nă, qum giảng ̀ y và học hhi ở thây cô giáo và các b n đồng nghiệ́p Tôi rút rm bài học kinh nghiệ, cho riêng ,ình là “ ̀âng cmo công tác chu nhiệ, lớp” hông thê thíu đối vơi giáo viên - Tiêu học vì những việc là, đó gó́p ́phân không it đ́n nâng cmo chât lượng giáo ̀ục và đào t o - Ữác e, trở thành con người có đức có tài là h t nhân tương lmi cum đât nươc ó là nguyện vọng cum bản thân tôi ,uốn gó́p ,ột ́phân nhh bé vào sự nghiệ́p giáo ̀ục Vơi ý tưởng như th́ tôi đx nghiên cứu và vít đề tài “ Mô ̣t sô biê ̣ pháp n g cao cô g tác chủ hiệm lớp 1 ơ bn ̣c Tiểu họcc * Lĩ h vực : Ữhu nhiệ, lớp III - Mục đích yêu cầu của sá g kiế : 1. Thực trn g ba đầu trước khi áp dụ g sá g kiế : - Niáo ̀ục là quá trình toàn vẹn hình thành nhân cách được tổ chức có ,ục đich có ḱ ho ch thông qum ho t động và qumn hệ giữm nhà giáo ̀ục và người được giáo ̀ục nhằ, chí, lĩnh kinh nghiệ, x hội cum loài người Niáo ̀ục là quá trình tác động tơi th́ hệ trẻ về đ o đức tư tưởng hành vi nhằ, hình thành niề, tin lý tưởng động cơ thái độ hành vi thói quen ứng ử đúng đắn trong x hội hi bàn về vmi trò ýu tố giáo ̀ục trong sự ́phát triên nhân cách con người Bác Hồ đx vít trong bài thơ “̀ửm đê,” (́ trich “̀hâ ̣t ký trong tùn”) “ Hiền dữ phaải đâu là tínha sẵn Phaân nhaiều d gí duc mà nên” ̀ên: Theo qumn niệ, cum Hồ Ữhi Iinh con người tm khi ,ơi sinh rm vốn bản chât là tốt nhưng chỉ smu ̀o ảnh hưởng cum giáo ̀ục và ,ôi trường sống cùnng sự ́phân đâu rèn luyện cum ,ỗi cá nhân ,à hình thành những con người thiện ác khác nhmu Ữâu nói cum người ưm trong Tm, Tự Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :3 inh: “̀hân chi Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc sơ tinh bản thiện” đx tưng được ̀gười nhắc l i nhiều lân trong các bài vít bài nói chuyện Theo ̀gười con người sinh rm bản chât là tốt song trong x hội luôn có thiện và có ác nên trong bản thân ,ỗi con người cung có thiện và ác Ữái ác có là ̀o ảnh hưởng cum x hội và sự bín đổi cum ,ỗi người ơo đó giáo ̀ục là, ,ột nhiệ, vụ vô cùnng cân thít là rèn luyện bín đổi ̀ân ̀ân tinh cách con người hương người tm đ́n sự hoàn thiện cum ,ột nhân cách tốt đẹ́p ây ̀ựng ,ột x hội vơi những con người có ich và hương thiện Ữhinh vì lẽ đó ảng và ̀hà nươc tm đx ác định sự nghiê ̣́p trồng người không chỉ là sự nghiệ́p cum toàn nhân lo i nói chung ,à còn cum toàn toàn ̀ân tm nói riêng ảng ối vơi nươc tm giáo ̀ục được ác định là “quốc sách hàng đâu” là vô cùnng qumn trọng và cấp thít bởi sự thành đ t cum ,ô ̣t con người sự ́phát triên cum ,ô ̣t th́ hê ̣ sự hưng thịnh cum đât nươc đều ́phụ thuô ̣c vào ḱt quả cum ho t đô ̣ng giáo ̀ục “Vì lợi ich ,ười nă, trồng cây vì lợi ich tră, nă, trồng người” Hơn th́ trong ,ột thời đ i hội nhậ́p kinh t́ thời đ i công nghệ thông tin ́phát triên như vu bxo hiện nmy thì giáo ̀ục l i vô cùnng cân thít Là, th́ nào đê những người chu tương lmi cum đât nươc có đu đức lẫn tài? Là, th́ nào đê sự nghiê ̣́p giáo ̀ục ,mng l i hiê ̣u quả tốt? ây chinh là trách nhiê ̣, chung cum toàn x hô ̣i cum tât cả những người là, công tác giáo ̀ục đă ̣c biê ̣t là cum người giáo viên chu nhiê ̣, lớp – người trực tí́p và thường uyên nhât tí́p úc vơi các e, học sinh Bởi vậy người gân gui nhiều nhât vơi các e, học sinh người luôn ở bên c nh giải đá́p ,ọi khó khăn thắc ,ắc cum các e, người ,à các e, kinh trọng và yêu qui nhât người ,à được các e, e, như là chm là ,ẹ không mi khác chinh là người giáo viên chu nhiê ̣, lớp - Trong “Luật Phổ Ữậ́p giáo ̀ục tiêu học” có ghi: “Niáo ̀ục tiêu học là bậc học nền tảng cum hệ thống giáo ̀ục quốc ̀ân có nhiệ, vụ ây ̀ựng và ́phát triên tình cả, đ o đức tri tuệ thẩ, ,ĩ và thê chât cum trẻ e, nhằ, hình thành cơ sở bmn đâu cho sự ́phát triên toàn ̀iện nhân cách con người Việt ̀m, x hội chu nghĩm” Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :4 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc - Qum nghiên cứu tì, hiêu tình hình học tậ́p khả năng tí́p thu bài học bài và những hành vi ứng ử gimo tí́p kĩ năng sống sự hiêu bít ,trong lớp 1ơ - ̀ă, học 2017 - 2018 có 32 e, và nă, học 2018 - 2019 có 34 e, Vào đâu nă, qum tì, hiêu trmo đổi kiê, trm tình hình cum tât cả các e, học sinh trong lớp tôi ́phụ trách tôi nhận thây rằng: Lớp có ,ột số học hoàn thành tốt còn khá nhiều các e, chưm có ý thức tự giác học còn quên ̀ụng cụ học tậ́p ở nhà Trong giờ học còn lơ là chưm chú ý bài ,à cân có sự nhắc nhở động viên thường uyên cum giáo viên ,ơi chịu tậ́p chung vào việc học ̀goài rm còn có ,ột số e, chưm thực sự ngomn chưm lễ ́phé́p Bên c nh đó còn ,ô ̣t số ́phụ huynh ́phó ,ă ̣t cho giáo viên chu nhiê ̣, về viê ̣c ̀ y ̀ỗ con ,ình ó là thực tr ng ,à bản thân tôi luôn lo lắng băng khoăn khi là, công tác chu nhiệ, lớp 1ơ trong nă, học - Là ,ô ̣t giáo viên chu nhiê ̣, lớp tôi rât ,ong ,uốn học trò cum ,ình là những con ngomn trò gihi tài đức vẹn toàn đê smu này lơn lên các e, tự tin năng động bản lĩnh bươc vào đời trở thành những người công ̀ân có ich cho x hô ̣i - Về bản thân tôi rât ,ong ,uốn ,ình là người đồng nghiê ̣́p được tin yêu được ́phụ huynh tin tưởng khi gửi gắ, con e, ,ình đ́n đê giáo ̀ục ̀ y ̀ỗ gó́p ́phân nâng cmo chât lượng giáo ̀ục cum trường Tiêu học A ào Hữu Ữảnh nói riêng cum huyện Ữhâu Phú nói chung 2. Sự cầ thiết áp dụ g sá g kiế : - Trong những nă, gân đây bản thân tôi nhận thây rằng đ o đức lối sống học sinh chưm ngày càng gim tăng lứm tuổi vị thành niên vi ́ph , ́phá́p luật nhiều Trong nhà trường ́phổ thông nói chung và tiêu học nói riêng các e, còn rât nhh vốn hiêu bít chưm nhiều các e, như ,ột cây non ,uốn uốn như th́ nào thì uốn các e, rât thơ ngây híu động ̀ễ bị ̀ụ ̀ỗ nghe theo - Xuât ́phát tư những li ̀o trên bản thân là ,ột giáo viên chu nhiệ, tôi luôn tì, cho ,ình những biện ́phá́p tốt nhât đê á́p ̀ụng vào công tác chu nhiệ, cum ,ình smo cho đ t hiệu quả như ,ong ,uốn “ Iâ, non cum đât Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :5 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc nươc” ́phát triên tươi tốt đê giú́p ich cho đời Ữhinh vì li ̀o trên tôi chọn đề tài: “Mô ̣t sô biê ̣ pháp n g cao cô g tác chủ hiệm lớp 1 ơ bn ̣c Tiểu họcc 3. Nội du g sá g kiế : A) Tiế trì h thực hiệ : Tiêu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo ̀ục quốc ̀ân giáo ̀ục tiêu học hình thành cho học sinh những cơ sở bmn đàu cho sự ́phát triên đúng đắn lâu ̀ài về tình cả, tri tuệ thê chât và các kỹ năng cơ bản đê học tí́p trung học hoặc đi vào cuộc sống ̀ên giáo viên tiêu học luôn gắn liền vơi công tác chu nhiệ, lớp theo quy định cum iều lệ Trường tiêu học Ữhât lượng ̀ y và học cho học sinh tiêu học nói chung học sinh lớp 1 nói riêng tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện ́phương tiện ̀ y học trong đó giáo viên giữ vmi trò khá lơn chẳng h n như t o sinh khi thoải ,ái vui tươi trong học tậ́p giú́p các e, yêu trường ,́n lớp yêu thich được đ́n trường đ́n lớp Bên c nh trong quá trình ̀ y học giáo viên tiêu học cân t o tình huống lôi cuốn học sinh tich cực thm, gim học tậ́p đồng thời cân linh ho t ử lý các tình huống trong quá trình ̀ y và học ,ột cách hợ́p lý thoả đáng giú́p học sinh hưng ́phân , nh ̀ n gó́p ý cho tít học vưm t o không khi vui tươi giú́p các e, ̀ễ hiêu bài hơn Iuốn là, tốt công tác chu nhiệ, lớp giáo viên tiêu học nói chung giáo viên lớp 1 nói riêng cân ác định đúng những vân đề smu : Trươc tiên giáo viên tiêu học cân nắ, chắc đặc điê, tâ, sinh lý cum học sinh tiêu học cụ thê : - ặc điê, cum quá trình nhận thức + Tri giác cum học sinh tiêu học ,mng tinh chât đ i thê it đi vào chi tít và ,mng tinh không chu động Ữác e, khó ́phân biệt chinh ác sự giống nhmu hmy khác nhmu giữm các sự vật Vì th́ trong giáo ̀ục nên vận ̀ụng các điều smu đây: “Trăm ghe khô g bằ g một thấy, trăm thấy khô g bằ g một làmc Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :6 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc + Tri nhơ: tri nhơ học sinh tiêu học ghi nhơ có chu định và không chu định đều đmng ́phát triên Tuy vậy ở lứm tuổi này ghi nhơ không chu định vẫn giữ vmi trò qumn trọng th́ nên các e, thường thuộc bài ,ột cách ,áy ,óc chưm bít sử ̀ụng ghi nhơ có điê, tựm như hình vẽ sơ đồ , đê hỗ trợ cho việc ghi nhơ ơo vậy giáo viên tiêu học cân hương ̀ẫn các e, bít ghi nhơ có ý nghĩm đê tránh các e, học vẹt + Tưởng tượng : tưởng tượng cum các e, còn tản , n it có tổ chức Hình ảnh cum tưởng tượng còn đơn giản hmy thmy đổi chưm bền vững Tư những đặc điê, trên trong quá trình ̀ y học giáo viên cân tổ chức cho học sinh qumn sát sự vật hiện tượng cụ thê Vi ̀ụ như : cho học sinh e, trmnh ,ẫu vật qumn sát thi nghiệ, khi hương ̀ẫn các e, qumn sát cân đặt trươc ,ục đich qumn sát đê các e, tậ́p trung chú ý vào những chi tít những thành ́phân cơ bản cum sự vật và hiện tượng Iặt khác giáo viên cân hình thành những biêu tượng thông qum sự ,ô tả bằng lời nói Ữử chỉ điệu bộ cum giáo viên trong ̀ y học được e, như ́phương tiện trực qumn trong ̀ y học ̀gôn ngữ chinh ác giàu thiện cả, khớp vơi động tác cum giáo viên là yêu câu cân thít trong quá trình lên lớp giú́p học sinh ̀ễ hiêu ̀ễ ghi nhơ + Tư ̀uy: tư ̀uy cum các e, bậc tiêu học chuyên ̀ân tư tinh cụ thê trực qumn smng tinh trưu tượng khái quát Trong sự ́phát triên tư ̀uy ở học sinh tiêu học tinh trực qumn cụ thê vẫn còn thê hiện rõ ở các lớp đâu cấp; th́ nên giáo viên cân chú ý đả, bảo tinh trực qumn trong ̀ y học Tuy nhiên không nên l , ̀ụng nó quá ,ức ,à cân ̀ y các e, bít ́phân tich tổng hợ́p so sánh và suy luận trong tổ chức ho t động học đê hình thành các thmo tác tri óc cho học sinh - Đặc điểm hn cách của học si h tiểu học : + Tinh cách cum học sinh tiêu học thường ̀ễ bị kich động bởi những kich thich bên trong và bên ngoài ơo vậy các e, ̀ễ có hành vi bộc ́phát Ữác e, có tinh vị thm và hồn nhiên trong qumn hệ Hồn nhiên nên các e, rât cả tin; tât nhiên niề, tin này còn cả, tinh chưm có lý tri soi sáng Vì vậy giáo Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :7 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc viên cân tận ̀ụng niề, tin này đê giáo ̀ục các e, cụ thê : Niáo viên ́phải là, ,ẫu đúng lời nói ́phải đi đôi vơi việc là, đê học sinh noi theo + Tự đánh giá và đánh giá: học sinh tiêu học tự đánh giá còn ,mng nặng cả, tinh chưm bít căn cứ vào chuẩn đê đánh giá; vì th́ các e, coi thây cô là thân tượng có gì cung nhờ thây cô giáo ́phân ử đúng smi + Tình cả,: đặc trưng cơ bản trong đời sống tình cả, là các e, ̀ễ úc động - Làm việc với học si h: Trong tưng nă, học cân lưu ý các công việc: + Tì, hiêu nắ, vững đối tượng giáo ̀ục: nghiên cứu hồ sơ tưng cá nhân học sinh theo ̀õi ,ức độ ́phát triên tri tuệ và năng lực ho t động chung cum các e, đê có cách ̀ y học giáo ̀ục thich hợ́p + Xây ̀ựng và ́phát triên tậ́p thê lớp đúng vơi yêu câu cum ho t động ̀ y học và giáo ̀ục chú ý hình thành ,ối qumn hệ tốt đẹ́p giữm giáo viên và học sinh thường uyên điều chỉnh và nâng cmo yêu câu ́phùn hợ́p vơi ,ức độ trưởng thành cum tậ́p thê Ữó thê quy về các nội ̀ung smu: V ch rm ,ục tiêu ́phân đâu cum tậ́p thê Xác định yêu câu đối vơi toàn lớp và tưng học sinh Xây ̀ựng và bồi ̀ươung thường uyên đội ngu cán bộ tich cực trở thành điê, tựm cho việc thực hiện các nội ̀ung yêu câu giáo ̀ục Tổ chức các ho t động học tậ́p rèn luyện vui chơi giải tri vơi nhiều hình thức ́phong ́phú vui tươi lành , nh B) Thời gia thực hiệ . - Xây ̀ựng nề ń́p vào đâu nă, học: Ữông tác ây ̀ựng nề ń́p lớp rât qumng trọng Ữhinh vì th́ giáo viên cân ́phải đưm tậ́p thê lớp đi vào nề ń́p ngmy tư đâu nă, học thì ,ơi ,ơi đ t nhiều thành tich trong nă, học C) Biê pháp tổ chức: Học sinh tiêu học khác vơi lứm tuổi khác là các e, ,ơi bắt đâu thm, gim vào cuộc sống x hội nghĩm là các e, chưm có kín thức đây đu Vì th́ các e, rât tin tưởng vào thây cô cum ,ình và trong ,ối qumn hệ gimo tí́p còn rât Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :8 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc bơu ngơu Ữhinh những điều đó người thây ́phải cung cố niề, tin cho trẻ bằng chinh những kín thức tổng hợ́p cum ,ình *Phải là gười ăm rr, ăm vữ g tì h hì h lớp chủ hiêm: ̣ - Iuốn giáo ̀ục học sinh thì ́phải hiêu được tâ, tư tình cả, nguyê ̣n vọng cum các e, ̀hưng là, th́ nào đê hiêu được những đều ây ,ô ̣t cách tường tâ ̣n? Theo tôi đó là tí́p câ ̣n vơi lớp chu nhiê ̣, nghĩm là chúng tm ́phải tí́p úc gân gui trò chuyê ̣n tì, hiêu về hoàn cảnh đă ̣c điê, tâ, sinh li tinh tình sở thich, cum các e, Vì vâ ̣y trươc tiên khi ́phụ trách ,ô ̣t lớp tôi đx tì, hiêu học sinh qum các ,ă ̣t Thaànha phaân giao đinha:  Ữon thương binh liê ̣t sĩ: 0  Ữon ̀ân tô ̣c it người: 0  Ữon ,ồ côi chm ,ẹ: 0 Ḥc sinha có ha àn cảnha khaó khaăn về kinha t́:  ̀guyễn Thị Hồng Thắ,: ̀hà m chm ,ẹ đều đi là, ,ươn kinh t́ khó khăn  ̀guyễn Tân Phong: Bm bh ,ẹ ,ẹ ,ột ,ình đi là, ,ươn nuôi con ăn học  ̀guyễn Thị Bảo ̀gọc: Hô ̣ nghèo  iều Tân Phong : Hô ̣ nghèo  ̀guyễn Văn ̀ghĩm : Hô ̣ nghèo  Trân Anh Phú : Hô ̣ nghèo  ̀guyễn Văn Trường : Hô ̣ nghèo  Trân Thái Phán : Hô ̣ câ ̣n nghèo  ̀guyễn Thi ̀hư ́ : Hô ̣ câ ̣n nghèo  Trân Thị ơiễ, Thy : Hô ̣ câ ̣n nghèo  Võ Thị Ữẩ, Tiên : Hô ̣ nghèo Nă g khiếu : Hát ,úm: 5 e, (́Iỹ Liên ̀gọc ̀hiều mn ̀hư Phm Lê Nim Linh ) Khả ă g tư duy: Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :9 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc Thông ,inh nhmnh tri: 3 e, (́ ăng hom mn ̀hư i, Hiêu ) ê đê tì, hiêu và nắ, bắt được các nô ̣i ̀ung trên tôi tín hành là, các công viê ̣c smu: Bước 1: iều trm li lịch học sinh qum ́phíu Sơ ýu lí lịcha vào tuân đâu tiên cum nă, học ,ơi vơi các nô ̣i ̀ung smu: SƠ YẾƯ LÍ LỊCH HỌC SINH K Phân tự ghi cum học sinh 1 Họ và tên học sinh:,,,,,, ,,,,, Niơi tinh: ,, 2 ̀gày, tháng, nă, sinh,, ơân tô ̣c:, , Tôn giáo:,,, 3 - ịm chỉ thường trú: số nhà ) tổ (́ḱ nhà số ấp ,,, x ,,, huyê ̣n ,,, - Pố điê ̣n tho i ̀i đô ̣ng hoă ̣c(́ T bàn ) cum gim đình:,,,,,,, 4 - Họ tên chm: ,, ̀ghề nghiê ̣́p:,,, i là, ở đâu? Pố điện tho i:,,,, - Họ tên ,ẹ ̀ghề nghiê ̣́p:, i là, ở đâu? Pố điện tho i: 5 Pố điê ̣n tho i mnh,,, chị,,, e,,,,, trong gim đinh 6 Hoàn cảnh kinh t́ gim đình(́ hộ nghèo cận nghèo khó khăn):,,, 8 ̀ăng khíu:,,,,,,,Pở thich:,,,,,,,,, ,,, 9 Ữác b n thân hiê ̣n nmy(́ đi học chung e hoă ̣c có b n lớp ḱ bên gân nhà ): 10 Ữhỉ tiêu ́phân đâu cum e, trong nă, học này: Học lực:,,,,,,,,,,, H nh kiê,:,,,,,,, 11 E, có ý kín đề nghị gì vơi NVỮ̀ và nhà trường: B Phân ghi cum PHHP 1 Phụ huynh có thường uyên qumn tâ, giáo ̀ục con e, ,ình hmy không?Vì smo? 2 Phụ huynh t o điều kiê ̣n gì cho con e, ,ình học tốt ? Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :10 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc Phụ huynh có nhâ ̣n ét gì về con e, ,ình? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PHHP có đề nghị gì vơi nhà trường và NVỮ̀? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bước 2: - Xử li thông tin: hi học sinh nộ́p ́phíu điều trm đây đu đê kiê, trm đô ̣ chinh ác cum các thông tin ,à tôi thu thâ ̣́p được qum ́phíu điều trm tôi cố gắng tì, hiêu thông qum nhiều kênh khác nhmu như tư b n bè người quen chinh quyền địm ́phương đ́n thă, gim đình ,ột số học sinh , Qum đó sẽ hiêu bít cụ thê hơn chi tít hơn hoàn cảnh gim đình các e, tôi ghi vào sổ chu nhiê, sổ ghi ché́p các nhân đê tiện cho việc giảng ̀ y và ̀ễ liên hệ vơi chm ,ẹ học sinh Bước 3: Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :11 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc ây là bươc tín hành thường uyên ở tưng gimi đo n Tôi cung cấp số điện tho i cum bản thân cum nhà trường đ́n tưng e, và liên hê ̣ vơi gim đình học sinh qum điê ̣n tho i sổ liên l c ây là sự liên hê ̣ hmi chiều qum l i giữm nhà trường vơi gim đình giữm NVỮ̀ vơi PHHP Bằng các hình thức liên hê ̣ đó tôi sẽ nắ, được những ̀iễn bín về đ o đức về học tâ ̣́p cum các e, tư đó có thê đánh giá hiê ̣u quả những tác đô ̣ng sư ́ph , đồng thời điều chỉnh ́phương ́phá́p giáo ̀ục Vì đ o đức học lực cum tưng e, luôn bín đổi tưng giờ tưng ngày chứ không ́phải là bât bín theo kiêu “ âu smo đuôi vâ ̣y” 1. Tiế hà h làm sổ chủ hiêm: ̣ Pổ chu nhiê ̣, được e, là nhâ ̣t ki cum lớp ̀ó ghi l i ḱt quả học tâ ̣́p những ̀iễn bín trong lớp trong suốt ,ô ̣t nă, học vì vâ ̣y khi là, sổ chu nhiê ̣, tôi thâ ̣t thâ ̣n trọng tôi ghi đây đu các chi tít theo ,ẫu: Trong đó tôi chú ý nhât là: - Pơ đồ chỗ ngồi - ơmnh sách cán bộ lớp - Tên giáo viên bô ̣ ,ôn chuyên (́ ịm chỉ – số điê ̣n tho i) - ̀ô ̣i quy trường lớp - Theo ̀õi ḱt quả thi đum - Theo ̀õi học sinh cá biệt - Theo ̀õi ,ọi ,ă ̣t tưng học sinh theo định kỳ - iê, ̀iện ́phụ huynh đi họ́p 2. Ổ đị h ê ếp, xny dự g lớp tự quả tích cực: Ở lứm tuổi TH đê ây ̀ựng ,ô ̣t tâ ̣́p thê tự quản tốt ,uốn ổn định nề ń́p học tâ ̣́p thì cân có đô ̣i ngu cán bô ̣ cán sự lớp năng đô ̣ng sáng t o trách nhiê ̣, Vì lẽ đó bâu bmn cán sự lớp là ,ô ̣t viê ̣c cân ́phải suy nghĩ tinh toán không ́phải học sinh nào cung đả, nhiê ̣, được Trong buổi sinh ho t lớp đâu nă, tôi đx là, các công viê ̣c smu: * Bâu bmn cán sự lớp:  Lớp trưởng: Võ ̀gọc ̀hiều  Lớp Phó học tâ ̣́p: Imi Thị Iỹ Liên Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :12 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc  Lớp ́phó Lmo đô ̣ng: ̀guyễn Văn ̀ghĩm  Lớp ́phó Văn thê ,ỹ: Lê Thị mn ̀hư * Bâu tổ trưởng:  Tổ 1: Phmn ̀gọc Linh  Tổ 2: Trân Thị Anh Thư  Tổ 3: Phmn Thị i, Hiêu * Phân công nhiê ̣, vụ cụ thê:  Lớp Trưởng: Theo ̀õi ,ọi ho t đô ̣ng cum lớp điều khiên các tít sinh ho t hàng tuân tổng hợ́p và báo cáo ḱt quả thi đum về ,ọi ,ă ̣t cum lớp hàng tuân cho giáo viên chu nhiê ̣,  Lớp ́phó HT: theo ̀õi về ,ă ̣t học tâ ̣́p cum lớp giải đá́p ,ọi thắc ,ắc cum các b n về học tâ ̣́p lâ ̣́p ḱ ho ch giú́p đơu các b n học sinh chưm hoàn thành vươn lên báo cáo cho lớp trưởng ḱt quả học tâ ̣́p cum lớp hàng tuân  Lớp ́phó Lmo đô ̣ng : Ữhịu trách nhiê ̣, về ,ă ̣t lmo đô ̣ng vê ̣ sinh cum lớp ́phân công trực nhâ ̣t ḱt hợ́p vơi lớp trưởng quản li lớp lmo động và báo cáo ḱt quả cho NVỮ̀  Lớp ́phó Văn thê ,ỹ: Tổ chức theo ̀õi thm, gim các ho t đô ̣ng văn hóm văn nghê ̣ thê ̀ục thê thmo ̀o Tổng ́phụ trách ội ̀o trường tổ chức  Tổ trưởng: Theo ̀õi các ho t đô ̣ng cum tổ nắ, ḱt quả học tâ ̣́p cum tưng tổ viên ́́p lo i đánh giá tổ viên và báo cáo cho lớp trưởng tổng hợ́p * Pắ́p ́́p chỗ ngồi:  Ữhú ý các e, có nhu câu về tmi ,ắt (́HP cận thị: Võ oàn ơuy hiê,)  Ữhú ý tơi vóc ̀áng chiều cmo giơi tinh học lực (́Thấp ngồi trươc cmo ngồi smu; nm, - nữ en kẽ; HP HTT - ỮHT HT- ỮHT ngồi cùnng bàn; Tỉ lệ ở các tổ đều nhmu)  Ữhú ý những e, có cùnng khuýt điê, Vi ̀ụ: E, Trân Ữhi ̀guyên là ,ô ̣t học sinh chậ, trâ, học chưm hoàn thành thụ động trong ,ọi ho t động tôi chú ý đ́n e, nhiều hơn Tôi đx ́́p e, ngồi c nh e, Phm Lê (́là học sinh có trách nhiệ, và bít giú́p đơu b n và có Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :13 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc học lực tốt cum lớp) kè, cặ́p và gimo trách nhiệ, cho e, Lê sẽ giú́p b n tín bộ Vì vậy bằng khả năng và trách nhiệ, cum ,ình e, Lê đx tư tư giú́p e, ̀guyên tín bô ̣ ̀ân lên ́n lớp ̀guyên hăng hái ́phát biêu ý kín thuô ̣c được các â, và vân riêng câu ứng ̀ụng còn đọc châ ̣, Tât nhiên tôi cung luôn đô ̣ng viên e, bằng những câu hhi vưm tâ, kè, theo lời khuýn khich Xây dự̉ng ̉nề ̉nếp trật tự kỷ l̃uật Vi ̀ụ : Học sinh ́phải so hàng rm vào lớp Lớp trưởng là người điều động các b n smo cho thật nhmnh ngmy ngắn Pmu ,ỗi tuân tôi it bh qum những buổi sinh ho t lớp ,à luôn chú trọng các tít này đê nhận ét công việc trong tuân qum : Ữả lớp cùnng nhận ét các việc ,à lớp đx thực hiện nhận ét được ,ặt tốt cân ́phát huy cho lớp trong thời gimn tơi Vi ̀ụ : Lớp có b n học sinh thường hmy đi học trễ lớp nên nhắc nhở b n đi học đúng giờ Tuyên ̀ương học sinh gương ,ẫu - Tôi luôn ghi nhận các ý kín đóng gó́p cum các e, và qum đó giáo ̀ục các e, bít ̀ược hành vi đúng smi Niú́p các e, ́phát huy những ,ặt , nh sẵn có - Pong song vơi việc ây ̀ựng nề ń́p trật tự kỷ luật cho học sinh tôi cung chú ý cung rèn cho học sinh nề ńp tự quản Xây dự̉ng ̉nề ̉nếp tự q̃uản - Tôi gimo vệc và ́phân công cụ thê rõ ràng Pmu đó qumn sát theo ̀õi nhắc nhở và hương ̀ẫn cách là, ́phùn hợ́p âu tuân tổ trưởng kiê, trm việc chuẩn bị bài cum các b n Hằng ngày 1 tổ là, vệ sinh lớp 1 tổ là, vệ sinh khu vực được ́phân công Ữác tổ trương nắ, rõ ngày trực nhắc nhở ́phân công các b n thực hiện Tổ ́phó lmo động theo ̀õi ńu có tổ là, chậ, thì chỉ định tổ khác là, tí́p ́phân việc đó Pmu đó báo cáo l i Vi ̀ụ : Vào đâu giờ ,ỗi ngày lớp trưởng yêu câu các b n lây sách rm đọc bài ôn l i những bài đx học trong tuân qum ; hoặc ôn l i các bảng cô ̣ng trư đx học Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :14 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc - ơân ̀ân đưm các e, vào nề ń́p tự quản tự học khi vắng giáo viên Trên cơ cở đó giáo viên yên tâ, quản lý học sinh theo hương chỉ đ o tư m Vơi những việc các e, là, được tôi liền khen thưởng tuyên ̀ương nhằ, nhân rộng điên hình trong lớp giú́p nhiều học sinh học hhi theo * Tôi luôn nhắc nhở các cán bộ lớp ́phải theo ̀õi nhắc nhở động viên b n nhiều lân khi b n nói chuyện trong giờ học ́́p hàng chưm nghiê, túc ńu b n gặ́p khó khăn (́ đột uât bị bận bệnh gim đình có việc ,) nên tì, cách giú́p đơu b n hoặc báo ngmy vơi NVỮ̀ đê tì, biện ́phá́p ́phùn hợ́p tránh tình tr ng “vi ́ph , là trư” Xây dự̉ng ̉nề ̉nếp học tập - ơựm vào năng lực học tậ́p cum ,ỗi học sinh đê tư đó ́phân các e, thành nhiều nhó, Phân hoá theo đối tượng học sinh đê có ḱ ho ch ́phương ́phá́p cụ thê nhằ, giú́p học sinh học tốt hơn - Tôi luôn trmnh thu đ́n lớp sơ, vào đâu giờ học đê cùnng kiê, trm và ôn bài vơi các e, - Tôi thường uyên châ, trả bài đây đu đê nắ, được tình hình sức học cum các e, kị́p thời uốn nắn giú́p các các e, thây được lỗi cum ,ình tư đó có hương khắc ́phục Tôi luôn tì, hiêu học hhi trmo ̀ồi các ́phương ́phá́p giảng ̀ y tich cực đê giảng ̀ y có hiệu quả Trong quá trình ̀ y học giáo viên là người điều khiên tổ chức hương ̀ẫn học sinh học tậ́p ; học sinh ́phải bít tự giác học tậ́p đê chí, lĩnh kín thức Vì vậy tôi thường á́p ̀ụng các hình thức học tậ́p nhằ, ́phát huy tinh tich cực cum học sinh như: Vi ̀ụ : Trong ́phân ,ôn HỌỮ VẦ ́phân luyê ̣n tôi thường tổ chức thành ,ột trò chơi (́ tôi đố tôi đố – đố gì đố gì ?) Hoặc : đê nhắc l i GI VẦ ,ột bài đx học tôi sử ̀ụng trò chơi những ô chữ Hoặc ở ,ôn toán vơi các bài nối ḱt quả vơi ́phé́p tinh tôi tổ chức trò chơi oán số , - Tôi cung sử ̀ụng ́phương ́phá́p : học ,à chơi – chơi ,à học nhưng không vì th́ ,à là, mnh hưởng đ́n những lớp ung qumnh Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :15 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc Vi ̀ụ : Trong khi học các e, ́phải đả, bảo trật tự không ́phát biêu chung cả lớp Ữòn trong khi chơi các e, cung ́phải tuân thu luật chơi ; không lm lơn không đậ́p bàn ́phải bít trmo đổi hợ́p tác vơi b n đê hoàn thành nhiệ, vụ cô gimo , hi ây ̀ựng được nề ń́p học tậ́p thì tôi thây hiệu quả giảng ̀ y được nâng cmo học sinh lĩnh hội đây đu những kín thức . - Việc sắ́p ́́p tổ chức lớp hợ́p lý gó́p ́phân tich cực trong ây ̀ựng nề ń́p lớp học thm, gim các ́phong trào cum lớp cum trường tác động thúc đẩy học sinh hăng hái thm, gim học tậ́p; tư sự khéo léo trong công tác chu nhiệ, định hương ho t động qum sắ́p ́́p tổ chức lớp ,mng l i ḱt quả tốt trong ̀ y học giáo ̀ục trẻ Tó, l i như tôi đx trình bày ở trên ây ̀ựng nề ń́p tốt cho HP là nhiệ, vụ qumn trọng hàng đâu cum người NV chu nhiệ, Iuốn có lớp đ t nề ń́p tốt thì NV chu nhiệ, ́phải thật sự thương yêu gân gui vơi các e, ́phải nhẫn n i và có tinh thân trách nhiệ, cmo Bởi lớp có nền ń́p tốt ,ơi nâng cmo được chât lượng học tậ́p cum các e, đồng thời cung nói lên niề, vui cum trò và sự tự hào cum thây cô qum 2 bài thơ * ̀iề, vui cum trò: Cô giáo lớp em Páng nào e, đ́n lớp Ữung thây cô đ́n rồi á́p lời: Ữhào cô ! Ữô ,ỉ, cười thâ ̣t tươi Ữô ̀ y e, tâ ̣́p vít Nió đưm thoảng hương nhài ̀ắng ghé vào cửm lớp Xe, chúng e, học bài ̀hững lời cô giáo giảng Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :16 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc Ấ, trmng vở thơ, tho Yêu thương e, ngắ, ,xi ̀hững điê, ,ười cô cho * ̀iề, vui cum cô: Mái trườ g tôi yêu Tôi yêu ,ái trường này Trường tiêu học A ào Hữu Ữảnh Iái trường chmn chứm bmo tình người Và đây ắ́p tình đời bmo lm Tôi yêu ,ái trường này Ữho tôi được vui vây Ữùnng lớp học trò thơ ngây ̀hư những thiên thân bé bhng vậy Tôi yêu ,ái trường này ̀ơi đây cho tôi được là, người Nieo những h t ,â, tương lmi ê ,mi đây e, vững bươc vào đời Tôi yêu ,ái trường này Trường tiêu học A ào Hữu Ữảnh ào Hữu Ữảnh thân yêu cum tôi ơi Tôi ,xi ,xi yêu trường này. - ̀goài rm biện ́phá́p hỗ trợ cho nâng cmo chât lượng trong ̀ y học khi là, công tác chu nhiệ, lớp giáo viên cân chú ý tổ chức ây ̀ựng đôi b n cùnng tín chẳng h n : Tổ học tập : Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :17 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc - Thành viên trong tổ học tậ́p nên cơ câu có nm, có nữ có học sinh hoàn thành tốt học sinh hoàn thành và ,ột hmi học sinh chưm hoàn thành Tổ trưởng là e, có năng lực học tậ́p năng lực tổ chức học tậ́p bít động viên khuýn khich b n cùnng học ở trường cung như ở nhà; th́ nên các e, cùnng ,ột tổ nhà ở khá gân nhmu + Lớp tôi chu nhiệ, tổ chức được 6 tổ học tậ́p ,ỗi tổ 6 e, (́ tổ 1:6 e,; tổ 2 : 6 e,; tổ 3: 6 e,; tổ 4 :6 e,; tổ 5: 6 e,; tổ 5: 4 e,) Ữác tổ là, việc theo hương ̀ẫn cum giáo viên có gó́p ý uốn nắn đê các tổ ho t động tốt Đôi bn cù g tiế : + Tổ chức thành tưng đôi ,ột gồ, ,ột e, hoàn thành tốt hoặc hoàn thành kè, ,ột b n chưm hoàn thành giú́p đở b n trong học tậ́p là, bài tậ́p đối vơi những e, điều kiện gim đình ở m khó học tậ́p theo tổ được + Lớp tôi chu nhiệ, thành lậ́p được 17 đôi b n cùnng tín giáo viên chu nhiệ, giú́p đở đê các e, trmo đổi học tậ́p cùnng nhmu nhằ, cùnng tín bộ + ê gó́p ́phân nâng cmo chât lượng ̀ y và học các tổ học tậ́p các đôi b n cùnng tín khác ́phải theo ̀õi nhận ét đánh giá lẫn nhmu có tổng ḱt giữm học kỳ cuối kỳ đê thây sự tín bộ vươn lên cum tổ đôi b n ,à ́phát huy đồng thời khắc ́phục những nhược điê, cum các tổ các đôi b n cùnng trì trệ chưm tín bộ Ữó như th́ các e, sẽ có ý thức hơn trong tậ́p thê lớp học sẽ có khi th́ học tậ́p hẳn lên Pong song đó Niáo viên chu nhiệ, cân kich thich học sinh hăng hái hm, thich học tậ́p bằng hình thức thi đum ơựm vào đặc điê, tâ, sinh lý cum học sinh tiêu học nói chung học sinh lớp 1 nói riêng các e, thich được tuyên ̀ương được khen ngợi ; th́ nên giáo viên cân tổ chức cho cá nhân tổ thi đum vơi nhmu trong học tậ́p cụ thê như: - Ữác bài tậ́p tương đối ̀ễ giáo viên cho cá nhân thi đum giải đúng nhmnh có tuyên ̀ương cá nhân uât sắc trong tít học đồng thời có tổng ḱt số lượt cá nhân trong tổ có ý kín thm, gim bài học đúng hmy hoặc giải các bài toán đúng nhmnh trong tuân Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :18 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc - Tổ chức thi đum theo tổ đối vơi các bài tậ́p đòi hhi nhiều cá nhân gó́p sức ,ơi giải quýt được Hình thức thi đum có thê là là, việc theo tổ đê tậ́p hợ́p ý kín hoặc thi đum tí́p sức giải bài tậ́p các tổ theo ̀õi nhận ét đánh giá có tuyên ̀ương các tổ đ t thành tich cmo thì khen và tặng hom cho các e, - ̀hằ, đả, bảo ,ục đich nâng cmo hiệu quả trong học tậ́p giáo viên chu nhiệ, nên ây ̀ựng cho học sinh lớp nề ń́p trung thực đoàn ḱt giú́p đở lẫn nhmu vì ̀mnh ̀ự cum tổ cum lớp có ý thức thm, gim học tậ́p tốt cung như thm, gim tốt các ́phong trào cum lớp cum trường đề rm Iột ,ặt giáo viên chu nhiệ, tổ chức tít sinh ho t tậ́p thê nhằ, đánh giá các ho t động cum lớp ̀iễn rm trong tuân định hương các ho t động sẽ ́phải thực hiện trong tuân tơi Qum các tít sinh ho t tậ́p thê các e, còn tín hành các ho t động khác en vào như : vui chơi văn nghệ Bên c nh đó tít sinh ho t tậ́p thê chí, vị tri h́t sức qumn trọng trong việc bín các yêu câu cum nhà trường thành nhiệ, vụ ,à lớp ́phải thực hiện ̀hờ vậy tậ́p thê học sinh ngày càng được cung cố hình thành và ́phát triên đặc biệt là công tác tự quản cum lớp Tít sinh ho t tậ́p thê gó́p ́phân giáo ̀ục các e, hiêu bít về nội qui giáo ̀ục ý thức ây ̀ựng tậ́p thê ý thức thm, gim các công việc chung về ,ối qumn hệ giữm các e, vơi những người ung qumnh Bên c nh tít sinh ho t đó giáo ̀ục các e, có thái độ tôn trọng b n bè tich cực thm, gim các ho t động cum lớp có thái độ đúng đắn trong đánh giá công việc tậ́p thê Thông qum tít sinh ho t tậ́p thê giáo ̀ục hành vi kĩ năng cho học sinh như : nói to rõ ràng rành , ch ý kín cum ,ình bít lắng nghe người khác bít ́phân biệt đúng - smi ; tốt - chưm tốt,đê lựm chọn ý kín thich hợ́p nhât ; đồng thời hình thành kĩ năng thực hiện các ho t động vui chơi giải tri lmo động, ỹ năng tổ chức tín hành các tít sinh ho t tậ́p thê kĩ năng công tác tự quản Quy trì h tổ chức tiết si h hont tập thể gồm : Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :19 Mô ̣t sô biêṇ pháp nâng cao công t́c chau nhaiê ̣m lớp 1 ở bâ ̣c tỉu hạc ê tín hành tít sinh ho t tậ́p thê có chât lượng và hiệu quả cân tuân thu theo ,ột quá trình chặt chẽ có như vậy tránh được hiện tượng chu qumn tự ́phát Ữó thê tín hành theo bm bươc smu : - Bươc chuẩn bị : Iuốn tín hành tít sinh ho t tậ́p thê vào cuối tuân giáo viên và học sinh có trách nhiệ, chuẩn bị : + ̀ội ̀ung : Ữăn cứ vào ḱ ho ch chung cum trường vào tình hình cụ thê cum lớp các công việc cum lớp đx và đmng thực hiện, đê ác định nội ̀ung cho tít sinh ho t tậ́p thê + Biện ́phá́p thực hiện : thực hiện nội ̀ung nào trươc nội ̀ung nào smu cách tổng hợ́p điê, thi đum đưm rm vân đề thảo luận, + ̀gười thực hiện : ̀ự kín vào gimo công việc cụ thê cho tưng cá nhân tổ, 2 1 Trào đổ vở phu h̃uỷnh học s̉̉nh q̃ua lẩn họp phu h̃uỷnh học s̉̉nh đẫu ̉năm.u ̀́u như ở trường các e, là học sinh cum giáo viên chu nhiê ̣, thì ở nhà các e, là thành viên cum ,ột gim đình là con cum chm ,ẹ Ữả giáo viên chu nhiê ̣, và chm ,ẹ các e, đều là những người chịu trách nhiê ̣, về ḱt quả giáo ̀ục cum học sinh Tôi thít nghĩ đê công tác giáo ̀ục đ t hiê ̣u quả thì ́phụ huynh và giáo viên chu nhiê ̣, ́phải đồng cả, hiêu nhmu ̀́u như ở nhà chm ,ẹ nhắc nhở ̀ y bảo đô ̣ng viên con e, ,ình ở trường thây cô tâ ̣n tình chỉ ̀ y thì chắc chắn học sinh ây sẽ tín bô ̣ vâng lời Trong ́phiên họ́p ́phụ huynh đâu nă, tôi yêu câu toàn thê ́phụ huynh đều có ,ă ̣t bằng cách gửi thư ,ời trươc ,ô ̣t tuân ̀́u ngày đó ́phụ huynh nào không có đ́n được thì sáng ngày hô, smu ́phải đ́n gă ̣́p giáo viên chu nhiê ̣, t i trường Tôi yêu câu như th́ bởi ,ô ̣t li ̀o thâ ̣t đơn giản Phụ huynh không bít người chịu trách nhiê ̣, ̀ y ̀ỗ con e, ,ình là mi? ̀gười đó như th́ nào? Thì là, smo nắ, được ḱt quả học tâ ̣́p cum con e, ,ình? Thông qum ́phiên họ́p tôi đx là, các công viê ̣c smu:  Thông qum nô ̣i quy nhà trường Người thaực haiện: Trần Thaị Kim Ngân Trang :20
- Xem thêm -