Tài liệu Skkn dạy từ vựng qua các trò chơi

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................ 1 PHẦN 1: MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1 1.1. Lý do chọn đề tà i: ................................................................................... 1 1.2. Mục đích nghiên cứu: ............................................................................ 1 1.3. Đối tượng nghiên cứu:. ........................................................................... 1 1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:. .............................................................. 1 1.5. Phương pháp nghiên cứu: ..................................................................... 1 PHẦN 2: N DUN .......................................................................................... 2 2.1. Cơ sở lý luận: ................................................................................................ 2 2.2. Thực trạng của vấn đề: …………………………………………….. 3 2.3. Biện pháp thực hiện: .................................................................................... 3 2.4. Hiệu quả của SKKN. ................................................................................. 125 PHẦN 3: T LU N V N N H .......................................................... 17 3.1. ết luận: ...................................................................................................... 17 3.2. iến nghị: ……………………………………………………………..17 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: gi i Ti g h T PT, q h gi g y g hi i y gh i g g g h gi h i h ghi h g h h gh h h i yệ g gb gi i g hiệ h .D ó hi xe iệ y g h h i h ói h g h i h i núi nói i g h hiệ h h ó hiệ h ôi y ị h h tài “Dạy từ vựng qua các trò chơi”. 1.2. Mục đích nghiên cứu: T ở ghi h ghiệ iệ yh g ở ờ g T PT S 1 yệ M ờ g Kh g ó x ộ ỹ h yh g h g i g h h h i hở ờ g T PT S 1 yệ M ờ g Kh g. 1.3. Đối tượng nghiên cứu: D y g h i. 1.4. iới hạn phạm vi nghiên cứu: D y g h i ở ờ g THPT S 1 yệ M ờ g Kh g. 1.5. Phương pháp nghiên cứu: Ph g h ghi h iễn PHẦN 2: N DUN 2.1. Cơ sở lý luận: 2.1.1. Vai trò của tiếng Anh trong thời kì CNH - HĐH và hội nhập quốc tế T g g g riêng. Ngày iệ gi g h h h ó Ti iệ i . h i h g ghệ h g i hiệ y Ti g h h ở h h ộ g g . ó ó g ộ i g h h i x hội ói h g i gi ói y ó hi gi h gi i g Ti g h g yở ờ gh g h g iệ gi i h g g y. Ti g g iệ h g i g h ở hi gi h gi i. g h g g g h h gi . h h h hi bi Ti g h i hi g x hội - Đ 2.1.2. Thực trạng giảng dạy tiếng Anh nói chung và trong các trường THPT nói riêng ở Việt Nam Ở iệ Ti g h g g gi g y h h bi ở g i g biệ ở h h h . g g yb g h hi g i ở g h hi bi g g h g h ó h g gi h g iễ ở g h y gh h hi bi h h h ói i g g h h h gi i. T y hi bi Ti g h i hó hi bi g ó h ộ g gi i h h h h g i g hó h h . Đ biệ i ih i h i i y h i h i h h i i i ộ h ộ hó . Đi ó i h i g ời h y h i i i h g h h g h g h g g g gi g y. T g h ộ g yh yệ i g h g g g ộ b i y. y h i h h i g h i h ộ h ó hiệ h e y h h bộ h y h Ti g h ó h g h g h g h h g i g i hh g h g h yh h g g i h g i b i y. T g ó iệ i g g h sinh g i h h i ộ h h h yh h - h i h hiệ ó hiệ ộ g h h 13 - 1 “ 2.2. Thực trạng của vấn đề: iệ gi g y Ti g h hiệ y h h g b gi i h g h i ó hiệ g i y hi g ời h h h g h ó hi g he i h T y hi i y hiệ h yh i h g g ó b i y. g iệ 2 ih y i g i h i h i gi i g. h g h h h y g gi i gi i hiệ h h i ó hi i h g hi gi i y hh g h g . hi g ó g ó h g y h h i h h h i g h h h hh i g h g h i h h ờ g h y ộ hời gi h g h y g ộ b i h h h i h gb ih i y hiệ h y h h hó h g h y h g ghi h h g . 2.3. Biện pháp thực hiện: Bổ sung, củng cố từ vựng cho học sinh qua các trò chơi * Mục đích: ó h ói yệ i g y hi h h gh g g iệ . iệ h h h g iệ h h h g h b i y ỹ g. * Nội dung và cách tổ chức: T i g i h gb i ó h yệ gi i h h gb i h h h hi ội... gi i g i g giờ h g ội g g g g ở h g hời i h h y h h hó h y g i h h h h i h h . Các h nh thức luyện tập và i m tra. a. ết n i ch cái Letter connecting . - i i ộ gb . i h i h h h i i h i i g .T g h h ị h. ( h Kh g h h g . +VD: go on now win b. Tạo t hác Ma e other words . - i i ộ gb . i h i h h h i b g h i ó g h . + VD: house hot orange c. T m t gabage ị n sister g h h i i h h ib b g hi h hời gi y nine ..... y h ib sing ind hidden words . 3 - i i h gi - i h ời h i g h m. ộ g . ộ h . ó i i i y ị h hời i h h h e . D T 1 h g h i 1 - > 100 g i y. a. He met his son in Edinburgh many years ago. b. They last won the first price in the competition last week. c. He is an honest boy. He never cheats in the exam. d. He used Mr John’s car instead of ours. e. People usually buy candles and matches for typhoons. f. He always gets good grades eventhough he is not hard – working. g. The bank is the same height as the post office. h. They feel even- handed now because their father was released. i. We ’ e ge he g e be e f he h i ie . *Keys: a....so N IN E dinburgh... b. ...las T WO n... c. .....h ONE st...... d. ....J oh n.......o FOUR s. e. ....FOR TYphoons. f....grade s even though...... g........h eight..... h.......fe el even - handed... i. ..... ’ e ge.... d. hoanh tr n Circle) - i i b g g x h g he h . i h ội g h b h h h h he y h he y g h . h gh h i h ội h h h 1 h h h i h g hi h i h ội g h h h .T g h hi i g. S h h i ội. D1 Kh h he h g h i 1 -> 20 three sixteen six eleven thirteen ten fourteen one seven fifteen eight five twelve 4 four nine seventeen eighteen D Kh h he nineteen twenty two h . ( be going to ...) tonight going father is to watch My television * Key: My mother is going to watch television tonight. e. Tạo t c ngh a Ma e meaningful words - i i hi h h h gh b g. i h gh h gh ó gh D i i h g gh hi i. ty earth ca no hurri quake tidal quake cane tor vol na do wave phoon * Key: Typhoon, earthquake, hurricane, volcano, tornato, tidal wave f. T m vế thích h p ind the suita le piece - i i h g h ời i h . hi h gh h hó 1 3 ội hó ội . ộ h i h i iệ h hó 1 ội hó h ở hó h ở ội . h g h i i h hó 1 ội . T g hi h gh h h h. h gh h gh g h h gh hó h ội y h 5 D Nhó h 1 h Đội It is cold...... i hời i . Đội Nhóm 4: It is hot .... hó hó ...in the fall ..in the winter hóm 5 3 cool... It It is is cool... Nhóm 6 Nhóm 6 …In the summer *Key: 1. It is cold in the winter 2. It is hot in the summer 3. It is cool in the fall g. Xem điệu đoán ngh a các ức tranh uess the pictures - i i h i iệ ội bộ h h h . - Th h i ội h bộ h iệ bộ h h h ộ g gh b h ó. h h i g ội gh Ti g h g b h g ộ hời gi y ị h. S hi ội h h h ội . Đội g hi h h hi h g. + VD: - ộ h ội g 1 h h h bó g h y hở yb y h y y b i ội i ghe h h xe y ) - ộ h ội g 1 h h h bó g g h i b h ó g xe i bộ h xe i i i i) * A sample of the pictures - 1 HS ộ g . - HS g hó . 6 + Keys: (Play) volleyball / Singing or singer h. Luyện tập t Words practicing . - i i h ộ g ó hi h i. i h gh b h i g ó +VD: restaurant --> rest, aunt, tea, test, tear... - i + VD: h g h ó gh . i. Xếp t c c ng chủ đi m Choose the suita le topic . i ộ b g h h . i hx he h i h hh . soccer chicken cold milk head eggs oranges noodles nose wet rice mouth swimming tennis warm beef ears fish arms meat bananas hands apples carrots basketball soda hot potatoes dry coffee lemonade volleyball legs cool bread table-tennis Food & drink Weather Body sports - eggs - cold - head - badminton * Keys: - Food & drink: chicken, milk, eggs, noodles, oranges, rice, beef, fish, meat, bananas, apples, carrots, soda , potatoes , bread, lemonade… - Weather: cold, wet, warm, hot, cool, dry….. - Body: head, nose, ears, arms, hands, legs, mouth….. - Sports: soccer, swimming, tennis, basketball, volleyball, table-tennis, tennis. j. T m t hoá - i i i h y gh +VD: Soccer ind the ey word . g i ó i h ó. ? h . Volleyball 7 Swimming Tennis * Key: sports k. Lấy ra m t t h ng c ng nh m tính chất Odd one out - i i h ộ g g ó ó1 h g g hó h i i. i h h ób g h h h . + VD: seen / spoke / gone / written. Learn / saw / was / drawn. Key e Độ g b y ở Th Q Kh Đ drawn ( Độ g b y ở Th Q Kh Th h gh h l. Thêm vào m t ho c nhiều t c ng nh m tính chất với các t đ cho Add one or more ). - i i h ộ g hó h h . i h h ộ h hi g hó h h i h . + VD: black / blue / red / ..? * Key: yellow, white... m. Đ t t vào cấu tr c c u Put in a form . - i i h ộ gb . i h h ó g. VD: - beautiful. -----> She is beautiful - play -----> I play soccer. - meat ------> I like meat n. Viết t c s lư ng ch cái theo quy định Num er of letters - i i y h i h i g ó3 h h i gi y ị h. h g g i . i h h hi h g. i h i he h h hó . D i g ó h i. - lake, like, have, love, live, sing, song.......... g hời hi o. Viết các t c c ng ch cái đầu tiên ho c cu i c ng. The same letter 8 - i i y h i h hi i he D i b - i g g i i h -w h w h i h - Re i g i h i b h hời gi y ị h. b g h “ ee i ………. b g h “h h h ………… b g h “ e e ……… h g ộ h p. Quay lưng với ng Bac to oard - i i g i1h i hx g h g b g y x g . i ộ b . ó h g i h h g h ộ h ). i h g i ó i h 3 . D Ki h g h i 1 --> 10 - i i hi i i i b g. i h ó 3 i h: fifth, first,... i i. i g iễ q. Thêm t nào và ớt t nào ( What added ? and what out ?). - Gi i h ộ b g h g – g. h i h h g ó g g 3 ’– 1 h (h i h he hó . - i i ộ b g h gi i b i ộ b g h ộ h i h h h g bị y h g h . + VD: g1 g bank market hotel store hospital post office police station hospital school bank park hotel shop school supermarket post office * Keys: Added: supermarket, park, police station. Out : shop, market, store. r. Ch cái may m n Luc y letter . - i i h h i hó gi y ó Ti g h. 9 - Mộ e h ở g hó h 1 h ib . g ời h i . D - T “ big “ i h S1 “ S “h S3 “i S4 :. ... * Key: S3 g s. Viết t theo m tiết Sylla les of letter - i i y h i h i ó (1,2, 3...) i h g hi i . D i óh i i . - noisy, river, teacher.... t. C u đ ng sai T statements - i i g g . ó h i h h g i ó. + VD: a. A doctor works in a company. b. Soda is a drink. c. It is noisy in the country. * Keys : a. F b. T c. F y g h g i h h i i ó g i gh he ó h y ị h. i. u.Đoán t theo ng c nh uess the meaning of the words . - i i i g ộ . i h h gh ó. + VD1: We go to school by bike.. “ xe + VD2: They are going to bring a camera to take a photo “ h h“ v. Nghe và viết Listen and write - i i h ội i ội h i h. h h y he b gx g h i h gg b g ó h g ghe i h i h g y ó h g h . - i i h h i h y ội g hời g. h sinh ó ói h i g ời i he g ó. g ời i he i ói i g ời i .T g ch hi g ời i g gg b g b g i ó. Đội h h hx g g h hi h g. 10 D M h h Board Team A Team B S1 S6 S2 S7 S3 S8 S4 S9 S5 S10 i D h “h “ “ e “ iên i h ó h h i h ó h h w. Cu - i b - c đua Race . i x ộ g . i h hi i he h h hi h g. D1 i h i he Start i h i h h ời gh g. “ he ) “ i ) h h he y ị h hi h h g g hó gi ) i . Đội ội Finish We cold in a weather house in the near live on big Small river to lake country in the *Key: We cold in a weather house near 11 live D h b Start on Big i h bi y ở h i ộ g h small river g y h he y g to lake g ộ g ội h. country he y Finish Team A meet visit play tell take Team B see live go speak watch know listen write make write build have help * Key: Team met visited played Told A Team saw lived B went x. So sánh Comparison - i i h h ib h - HS b h b + VD: 1. A knew spoke watched i h h . h 2. A *Keys: 1B. small took listened wrote made wanted built gh gb had helped h . B. ? B. ? 2B. happy * iáo án thực nghiệ . 12 he g h h h “f .Tì vế thích hợp Find the suitable piece i e g b i y: Grade 10: ở h Period 62th LESSON 22: ’M ROM AUSTRAL A (2nd Period) A.Aims - By the end of the lesson, Ss will be able to talk about the weather in each season/ city using feature and season vocabulary wi h “Wh ’s the weather i e + Aids : word cards, pictures. + Anticipated problem: Students might cause some mistakes about the features of the seasons/ cities B. Content: I. Warm up : Chatting - Ask ss about the seasons : ( in English / VNese ) w y e e he e i ye ó y Đ i hời i g . h h II. New lesson 1. Presentation : a. Pre teach vocabulary: - The spring x - The summer h h - The fall hu - The winter g - Warm (adj) - cool (adj) -T e S ’e eii h y – individually - Check stress and reading. - Ss copy down . * Checking vocabulary : Pelmanism T- uses the posters (with 8 numbers) Spring summer fall 1 2 3 Cool warm cold 5 6 7 g ộ h ? ……. i e ex i .............. ................... (..............//...................) ............. .................... ............... .................. .................. ............... winter 4 hot 8 13 - Ss work in 2 teams b. Presentation dialogue : * Set the scene : - Who is this ? - What are they talking about...? -“ i e e f e e ..... Dialogue build Nam ____ he we he ___ i he ____ Ba I ’ _______ T: read Ss: read after (chorusly) T - calls some pairs to practice. - Ask ss to fill in the gaps + Keys : What – like – summer – hot - T elicits the target language - Ask ss to translate. - You want to know the weather in the summer, how do you ask? How do you answer ? (VNese) - Form: What’s the weather li e in ......... t’s ......... - Usage : Ask and answer about the weather * Concept check : ? What is the beginning of the form... ? What is the answer … ? When do we use it ..... 2. Practice : (Practice 2, 3) a. Substitution drill : * T says: * Ss say : - hot . - summer - cold - winter - cool - fall - warm - spring * T says : * Ss say : - summer - hot .............. 14 b. Picture drill : - T uses the pictures map of Vietnam. - T runs through the words. - Dealing with the questions. - Dealing with the answers. -T e he fi i e S ’e eii h - individual. - T - Ss, Ss - T - Pair work : open pairs, closed pairs. + Example exchange: - Wh ’ the weather like in (the winter)? - I’ ) 3. Further practice: a. Find the suitable piece (Xem f. h h h i ) - i i hi h ội i ội h . Đội Đội 1. I ’ h ...... . i he wi e .I’ ...... 6. in the summer 3. I ’ ..... . i he i g .I’ w ...... . i he f g i iệ hó h i b. Write on the notebook - Ask ss to write - T checks and corrects. 4. Homework : - Do exercises 1, 2, 3 in workbook - Prepare for next h. III. Đề h o sát: . Điền m t t thích h p vào m i ch tr ng. 1. It is ........in the winter. 2. It is hot in the ....................... 3. It is ...............in the spring. 4. It is cool in the ..................... . S p xếp thành c u đ ng. - like we he e he wh ’ i * Keys : I 1. cold 2. summer 3. warm he 4. fall 15 II. Wh ’ he we he i e i 2.4. Hiệu qu của S N: T g h gi g v a i h i b i y. K h i i h g h hiệ ghiệ i h i y. K h h y h he e y i i g y h h .M i h i h h h g h ờ g h g i y. T y h 13 – 2014. T i i i h hi h h h h i g i i i h g yh g h h h i y i h h h h i ệ : * Trước hi áp dụng: 1 12A2 37 TB iỏi % Khá % TB % Yếu % Kém % trở lên 1 2.7 2.0 5.4 4.0 10.8 14.0 37.8 16.0 43.2 18.9 2 12A4 26 0 0.0 1.0 3.8 3.0 11.5 10.0 38.5 12.0 46.2 15.4 3 11A2 38 1 2.6 1.0 2.6 3.0 7.9 47.4 13.2 TS TT Lớp HS 15.0 39.5 18.0 * Sau hi áp dụng: TT Lớp TB TS iỏi HS % Khá % TB % Yếu % Kém % trở lên 1 12A2 37 4 10.8 8.0 21.6 15.0 40.5 10.0 27.0 0.0 0.0 73.0 2 12A4 26 3 11.5 6.0 23.1 6.0 23.1 11.0 42.3 0.0 0.0 57.7 3 11A2 38 4 10.5 9.0 23.7 12.0 31.6 13.0 34.2 0.0 0.0 65.8 16 PHẦN 3: T LU N V NN H ết luận: Tr ở hi ghi i iệ h g h i h ó h ói e g h g hó h b ghi h g h . T ó iệ i h b i i ó h h h i y h .Q h gi g y g h g ,q h i i h ghi h h i g ghi , t i hi h gh h h i g h i. M h i g ó gi h h i h hi b g b i y ó ó ộ i h ộ gh h hội i h ộ h g i hh h . Th h h y h i h i h b i h h h y h duy, t h h h i h. Tóm l i i i h ghiệ h y hi g g i ó g gó h iệ g h g gi g y h i h i g h h g i h . 3.1. iến nghị: Đ i i h ờ g T i iệ h i hời gi ở h g h i g hi bị h gi i g i g h bị h i g giờ . Đ i i , nhóm h y Ph bi h g h i g h h hi ó h g g g hời g ờ g i i i hh h y he h g ghi b ih g h x y g h g h i h h i h h g h i . Đ i i gi i g i g T h g iệ i i h g h gi g y g h g ỹ h yh g g TT gi g hi b ih he h g h ộ g h h i h h g h i i g giờ y h ộ g h i. T i h hb y y i g hội g h h h ờ g g h g g ghiệ ó g gó i b g h i h ghiệ ih hiệ h g ộ g i gb ờ g g gi g y. M K ơ à 20 á 3 ăm 2014 ƯỜI T Ự IỆ 3.2. OÀ ĐỨ À 17
- Xem thêm -