Tài liệu Rèn luyện kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh lớp 10

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai A phÇn më ®Çu I lý do chän ®Ò tμi 1. C¬ së lý luËn. Ng«n ng÷ lµ mét hÖ thèng tÝn hiÖu ®Æc biÖt, nã h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng x· héi loµi ng−êi.Ng«n ng÷ tån t¹i trong cuéc sèng hµng ngµy cña con ng−êi nh− mét ph−¬ng tiÖn giao tiÕp. Th«ng qua sù diÔn ®¹t cña ng«n ng÷ mµ ng−êi ta cã thÓ hiÓu nhau h¬n, hiÓu ®−îc t©m tr¹ng, th¸i ®é cña nhau ®Ó tõ ®ã x©y dựng nh÷ng mèi quan hÖ x· héi, t¸c ®éng lÉn nhau, lµm cho x· héi loµi ng−êi trë thµnh mét tiÕt chÕ chÆt chÏ. §èi víi häc sinh th× viÖc h×nh thµnh ng«n ng÷ cho c¸c em lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt, ®ßi hái chóng ta lu«n ph¶i tËp trung h−íng vµo viÖc ph¸t triÓn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tÝch cùc cña häc sinh nh»m t¹o kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cho c¸c em. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu nµy, viÖc thay ®æi ph−¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ tr−êng theo h−íng coi träng ng−êi häc lµ chñ thÓ ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ng−êi häc trong qu¸ tr×nh häc . Trong d¹y häc ngo¹i ng÷ th× c¸c luËn ®iÓm nµy cµng ®óng v× kh«ng ai cã thÓ thay thÕ ng−êi häc trong viÖc n¾m b¾t ph−¬ng tiÖn ngo¹i ng÷ vµ sö dông ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng chÝnh n¨ng lùc giao tiÕp cña m×nh. ViÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc ngo¹i ng÷ cÇn thèng nhÊt víi c¸c quan ®iÓm sau: -Tæ chøc qu¸ tr×nh d¹y häc theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ng−êi häc. -§Ò cao vμ ph¸t huy tèt vai trß tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. -Tæ chøc HS lÜnh héi tri thøc b»ng chÝnh c¸c ho¹t ®éng cña c¸c em. -D¹y cho HS c¸ch tù häc vμ ý chÝ tù häc. Nh− vËy, môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc d¹y – häc ngo¹i ng÷ kh«ng ®¬n thuÇn lµ nhËn biÕt c¸c hÖ thèng ng÷ ©m, tõ vùng hay ng÷ ph¸p mµ HS ph¶i biÕt sö dông c¸c hÖ thèng ®ã ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc ®Ých giao tiÕp cô thÓ: b»ng lêi nãi, b»ng hµnh ®éng, b»ng v¨n b¶n,… Vai trß cña kü n¨ng viÕt trong ch−¬ng tr×nh phæ th«ng hiÖn nay (cô thÓ lµ SGK TiÕng Anh 10 – Ch−¬ng tr×nh ®æi míi) chñ yÕu lµ nh»m phèi hîp víi c¸c kü n¨ng lêi nãi kh¸c ®Ó lµm phong phó thªm c¸c h×nh thøc luyÖn tËp trªn líp còng nh− c¸c bµi tËp ë nhµ ,nh»m cñng cè thªm nh÷ng kiÕn th−c ®· häc, ®ång thêi gióp HS b−íc ®Çu lµm quen víi v¨n phong, cÊu tróc chÆt chÏ cña v¨n viÕt vµ häc c¸ch sö dông ho¹t ®éng viÕt vµo mét môc ®Ých ®¬n gi¶n nh−: viÕt th−, viÕt ®Þa chØ, nh¾n tin, ®iÒn vµo c¸c tê khai, tê ®¬n,… 2. C¬ së thùc tiÔn a) VÒ phÝa gi¸o viªn. Nh×n tõ gãc ®é cña mét gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ t«I thÊy r»ng TiÕng Anh 10 – Ch−¬ng tr×nh phân ban cã mét sù ph©n chia rÊt râ rµng c¸c kü n¨ng: Reading-SpeakingListening-Writing. Cuèi mçi bµi lµ phÇn Language Focus. Mét ®iÒu thuËn lîi n÷a cho GV ®ã lµ trong mçi phÇn l¹i ®−îc ph©n chia thµnh c¸c nhiÖm vô cô thÓ. §iÒu quan träng nhÊt lµ GV cÇn cã nh÷ng thñ thuËt chuyÓn ho¸ c¸c quy tr×nh ®ã thµnh kü n¨ng thùc thô. Tuy nhiªn, chóng ta cã thÓ nhËn thÊy nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh mµ GV th−êng xuyªn gÆp ph¶i ë kü n¨ng viÕt: 1 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai -Cã qu¸ nhiÒu HS trong líp, v× thÕ GV rÊt khã qu¶n lý nh÷ng HS nμo lμm viÖc vμ nh÷ng HS nμo kh«ng. -Sù kh«ng ®ång ®Òu vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é gi÷a c¸c HS trong mét líp hoÆc gi÷a líp nμy víi líp kh¸c. -GV th−êng c¶m thÊy ¸y n¸y v× kh«ng cã thÓ kiÓm so¸t vμ söa hÕt ®−îc tÊt c¶ c¸c lçi cña HS hoÆc kh«ng gióp ®ì ®−îc hÕt HS trong qu¸ tr×nh viÕt. -ViÖc söa lçi vμ cho ®iÓm tèn rÊt nhiÒu thêi gian. -Qu¸ tr×nh viÕt th−êng nhiÒu h¬n 45 phót cho phÐp. b) VÒ phÝa häc sinh. §©y míi lµ khã kh¨n lín nhÊt cña hÇu hÕt gi¸o viªn gÆp ph¶i. Tuy r»ng c¸c em ®· cã 4 n¨m häc TiÕng Anh ë THCS nh−ng nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc cña c¸c em th× v« cïng lín: -Kh«ng cã ®ñ tõ vùng hoÆc cÊu tróc c©u ®Ó diÔn ®¹t ý. -Cã khuynh h−íng sö dông TiÕng Anh nãi khi viÕt. -Sù hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc x· héi h¹n chÕ. -Cã khuynh h−íng dÞch c¸c ý tõ TiÕng ViÖt sang TiÕng Anh khi viÕt. -Sö dông sai c¸c môc ®Ých yªu cÇu cña c¸c kiÓu bμi kh¸c nhau. -DiÔn ®¹t c¸c ý kiÕn, th«ng tin trong cïng mét c©u hoÆc mét ®o¹n v¨n dμi. -Kh«ng cã ®ñ t− liÖu, th«ng tin vμ nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c chñ ®Ò viÕt, v× thÕ kh«ng thÓ viÕt ®óng sù thËt. -Häc sinh th−êng ch¸n n¶n víi giê häc viÕt. ChÝnh v× nh÷ng khã kh¨n thùc tÕ mµ t«i ®· gÆp ë n¨m häc 2009 – 2010 ®· th«i thóc t«i t×m tßi vµ ®i t×m nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy.§ã lµ: Ph©n lo¹i kü n¨ng d¹y häc viÕt trong s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh líp 10 míi. II Môc ®Ých nghiªn cøu. - Nh»m t×m ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó khai th¸c tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng trong d¹y häc TiÕng Anh. - RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kü n¨ng viÕt cho häc sinh: NhËn biÕt -> Suy nghÜ -> Dùng ý -> DiÔn ®¹t thμnh v¨n. - Häc sinh biÕt ph©n lo¹i c¸c kiÓu bµi viÕt kh¸c nhau ®Ó tõ ®ã c¸c em cã c¸i nh×n chÝnh x¸c h¬n vÒ ng«n ng÷ v¨n phong. III - §èi t−îng nghiªn cøu. -PhÇn: D Writing , tõ Unit 1 ®Õn Unit 16 trong SGK TiÕng Anh 10–Ch−¬ng tr×nh ®æi míi. (NXB Gi¸o dôc - 2006). -Häc sinh líp 10A-Tr−êng THPTDTNT tØnh Lµo Cai. 2 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai IV.Ph¹m vi nghiªn cøu. N¨m häc 2010-2011 V.C¬ së nghiªn cøu. T«i nghiªn cøu ®Ò tµi nµy dùa trªn nh÷ng c¬ së sau: - Dùa vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y. - Dùa vµo mét sè tµi liÖu tham kh¶o vÒ ph−¬ng ph¸p d¹y viÕt. - Dùa vµ mét sè ý kiÕn cña ®ång nghiÖp. B I NéI DUNG Néi dung. ë phÇn néi dung chóng ta cïng nghiªn cøu 4 vÊn ®Ò: -T×m hiÓu, ph©n lo¹i c¸c kiÓu bμi viÕt, x¸c ®Þnh môc ®Ých vμ tÝnh chÊt cña c¸c bμi viÕt. -Th¸o gì nh÷ng khã kh¨n th−êng gÆp trong giê d¹y häc viÕt. -X¸c ®Þnh môc tiªu, nhiÖm vô cña mét sè lo¹i bμi viÕt trong SGK TiÕng Anh 10. 1. T×m hiÓu, ph©n lo¹i c¸c kiÓu bμi viÕt, x¸c ®Þnh môc ®Ých vμ tÝnh chÊt cña c¸c bμi viÕt. 1.1. ThÕ nμo lμ d¹y häc viÕt? Trong qu¸ tr×nh d¹y häc viÕt chóng ta cÇn thùc hiÖn nh÷ng b−íc nμo? ViÕt lµ mét kü n¨ng. Bëi v× ®Ó d¹y cho HS hiÓu ®−îc sÏ viÕt c¸i g× (lo¹i bµi viÕt)? ViÕt vÒ ai/ c¸i g×? viÕt nh− thÕ nµo? viÕt trong bao l©u? lµm thÕ nµo ®Ó bµi viÕt ®¹t hiÖu qu¶ vµ cã gi¸ trÞ?... §iÒu nµy ®ßi hái kh«ng ph¶I chØ ë mÆt kiÕn thøc phong phó mµ cßn ë kü n¨ng chuyÓn ho¸ kiÕn thøc thµnh S¶n phÈm viÕt (writing production). VËy khi thùc hiÖn mét bμi viÕt chóng ta cÇn cã nh÷ng b−íc nμo? Thø nhÊt, tr−íc khi viÕt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh môc ®Ých sÏ viÕt. X¸c ®Þnh ®−îc môc ®Ých sÏ gióp HS lùa chän ®−îc lo¹i bµi viÕt phï hîp vµ ng«n ng÷ thÝch hîp. §iÒu nµy rÊt quan träng, bëi v× HS sÏ quyÕt ®Þnh ®−îc cÊu tróc c©u vµ ng«n ng÷ sÏ sö dông. H¬n thÕ n−a còng ph¶i l−u ý víi HS cÇn nghÜ ®Õn néi dung cÊu tróc hoÆc HS sÏ thiÕt lËp nh÷ng ý kiÕn hay sù kiÖn cña bµi viÕt. KÕ tiÕp, HS sÏ viÕt nh¸p lÇn thø nhÊt (first draft). Khi viÕt xong nh¸p lÇn 1 HS cÇn ®äc l¹i bµi nh¸p xem chç nµo ®−îc vµ chç nµo ch−a ®−îc. Söa nh¸p lÇn 1(edited their draft), thay ®æi nh÷ng chç cÇn thiÕt, sau ®ã thùc hiÖn lÇn nh¸p cuèi cïng (final draft). Ta cã thÓ tãm t¾t qu¸ tr×nh nµy nh− sau: Planning (LËp dμn ý) Drafting (Nh¸p lÇn 1) Editing(Söa nh¸p) Final draft(Nh¸p lÇn cuèi) 3 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai Nh− vËy qu¸ tr×nh nµy kh«ng ®¬n gi¶n . Nã cã ý nghÜa cho HS lËp dµn ý, nh¸p, chuÈn bÞ råi ®−a ra s¶n phÈm cuèi cïng. Víi nh÷ng môc ®Ých viÕt kh¸c nhau th× ng−êi viÕt sÏ sö dông nh÷ng thÓ lo¹i viÕt kh¸c nhau, nh÷ng thÓ lo¹i viÕt kh¸c nhau sÏ ®ßi hái cÊu tróc vµ sù lùa chän ng«n ng÷ kh¸c nhau: Gi¸o viªn còng cÇn chó träng tíi 3 b×nh diÖn khi d¹y kü n¨ng viÕt cho HS: -TÝnh chÝnh x¸c vÒ ng«n ng÷ (ng÷ ph¸p, ng÷ ©m, tõ vùng). -TÝnh logÝc vμ chÆt chÏ cña v¨n phong. -TÝnh phï hîp cña ng«n ng÷ theo môc ®Ých giao tiÕp, ®èi t−îng giao tiÕp, hoμn c¶nh giao tiÕp vμ chñ ®Ò giao tiÕp. 1.2. Nguyªn t¾c d¹y vμ häc kü n¨ng viÕt. §Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kü n¨ng viÕt cña HS, chóng ta cÇn ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c sau: -Coi viÕt lμ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc giao tiÕp, chø kh«ng ph¶i chØ lμ viÖc sö dông ®óng c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p hoÆc viÕt ch÷ ®Ñp. -B¾t ®Çu qu¸ tr×nh d¹y vμ häc kü n¨ng viÕt b»ng nh÷ng bμi viÕt mÉu, nh÷ng bμi tËp cã kiÓm so¸t, cã h−íng dÉn vμ cuèi cïng lμ viÕt tù do. -Bμi viÕt cÇn s¸t víi thùc tÕ cuéc sèng nh− miªu t¶ ng−êi, ®Þa danh, viÕt th− mêi, th− c¶m ¬n, viÕt ®Ó kÓ l¹i mét c©u chuyÖn, mét sù kiÖn, -Lu«n ®¶m b¶o tÝnh môc ®Ých cña bμi viÕt, nghÜa lμ HS ph¶i biÕt m×nh viÕt c¸ig×, ®Ó lμm g× vμ viÕt cho ai. -T¹o cho HS cμng nhiÒu c¬ héi viÕt cμng tèt. ViÕt lμ kü n¨ng chØ cã thÓ ®−îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn th«ng qua luyÖn tËp.. -Bμi viÕt cÇn g¾n víi néi dung hay chñ ®Ò cña bμi häc nh»m môc ®Ých tÝch hîp c¸c kü n¨ng ng«n ng÷ vμ t¹o thªm c¬ héi cho HS luyÖn tËp c¸ch sö dông tõ, cÊu tróc ng÷ ph¸p vμ c¸c choc n¨ng ng«n ng÷ cô thÓ. 1.3. Ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh môc ®Ých, tÝnh chÊt cña phÇn Writing trong SGK TiÕng Anh 10. D−íi ®©y lµ nh÷ng thÓ lo¹i vµ bµi viÕt kh¸c nhau trong TiÕng Anh 10 víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt riªng cña chóng. Khi ph©n lo¹i vµ hiÓu ®−îc nh÷ng nÐt ®Æc ®iÓm riªng nµy chóng ta sÏ cã sù chuÈn bÞ tèt h¬n cho bµi d¹y häc viÕt. Text types Letters Narrative Examples - complain - filling in a form - announcement - confirmation - invitation - acceptance & refusal - giving direction - routines Units Unit 4 Unit 2 Unit 14 Unit 6 Unit 10 Unit 11 Unit 8 Unit 1 4 Features - Language: formal - Logical ordering of ideas - Language: informal - Logical ordering of ideas - Language: informal SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai - people’s backround - profile - instructions Unit 3 Unit 12 Unit 5 - a film Unit 13 - a city Unit 15 Description Expository (explaining) - advantages & disadvantages of mass media. - tables & charts Unit 7 Unit 9,16 - Language: friendly, descriptive - Place/ time or generalization-to. - Specific ordering of ideas. - Language: formal - generalization-to. - Specific ordering of ideas or facts. Xoay quanh c¸c chñ ®Ò luyÖn kü n¨ng viÕt, SGK TiÕng Anh 10 cã c¸c d¹ng bµi tËp viÕt c¬ b¶n sau: -GhÐp tõ víi c©u, ghÐp c¸c thμnh phÇn cña c©u. -§iÒn tõ/côm tõ vμo c©u/®o¹n v¨n. -Th¶o luËn ®Ó t×m c¸c th«ng tin theo biÓu b¶ng. -§iÒn th«ng tin vμo phiÕu. -T×m th«ng tin chÝnh, x¸c ®Þnh kÕt cÊu bμi viÕt. -ViÕt sö dông c¸c tõ/côm tõ cho s½n. -ViÕt theo biÓu, b¶ng, s¬ ®å, biÓu ®å. -ViÕt theo gîi ý (cho tõ, cÊu tróc, ý cÇn viÕt, kÕt cÊu ®o¹n v¨n) -ViÕt th− theo yªu cÇu. -ViÕt tù do theo chñ ®iÓm, chñ ®Ò, t×nh huèng. 1.4. Häc sinh cÇn lμm g× ®Ó viÕt? Nh− vËy khi yªu cÇu HS viÕt mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong líp, chóng ta cÇn ch¾c ch¾n r»ng HS ph¶I n¾m b¾t ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò sau: -Môc ®Ých cña bµi viÕt -ViÕt cho ai -ThÓ lo¹i viÕt là gì -Thêi gian (nghÜ vÒ chñ ®Ò,ý t−ëng ®éng n·o,lËp dµn ý cho bµi viÕt,nh¸p nhiÒu lÇn nÕu cã thÓ) 2. Gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò khã kh¨n th−êng gÆp khi d¹y häc phÇn Writing. 2.1. Ý nghÜa cña mét sè ho¹t ®éng viÕt th−êng gÆp. Trong mçi giê d¹y häc viÕt hay mét thÓ lo¹i viÕt nµo ®ã th−êng cã rÊt nhiÒu c¸c ho¹t ®éng, nhiÖm vô kh¸c nhau, c¸c bµi tËp ®a d¹ng vµ phong phó, nh»m môc ®Ých luyÖn tËp vµ ph¸t triÓn kü n¨ng viÕt cho HS. Chóng ta rÊt dÔ dµng nhËn ra r»ng chóng cã mèi quan hÖ víi nhau mét c¸ch logÝc. §Æc biÖt phÇn Writing trong SGK TiÕng Anh 10 th−êng cã tõ 3-4 tasks ®−îc x©y dung theo kiÓu h×nh xo¾n èc: NÕu bµi d¹y cã 3 tasks th× bao giê 2 tasks ®Çu (®èi víi bµi cã 4 tasks th× lµ 3 tasks ®Çu) còng nh»m mét môc ®Ých lµ cung cÊp ng÷ liÖu míi: kiÓu bµi viÕt, tõ vùng, cÊu tróc c©u, ng÷ ph¸p,… (prepare to write), ®ång thêi ®Þnh h−íng cho HS ph¹m vi ng«n ng÷ sÏ sö dông cho bµi viÕt. Sau khi hoµn thµnh nh÷ng Tasks nµy HS ®· ®−îc cung cÊp “a good source of information” and “to come up with ideas” -> Writing production (final task). 5 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai Nh− vËy viÖc hiÓu ®−îc môc ®Ých, ý nghÜa cña tõng ho¹t ®éng, nhiÖm vô vµ yªu cÇu cña c¸c bµi tËp luyÖn viÕt ®−a ra lµ v« cïng quan träng. ë ®©y kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp Êy, mµ ®iÒu quan träng lµ tæ chức cho HS lµm nh− thÕ nµo: work individually, in pairs, in groups, or whole class? TiÕn tr×nh ra sao (mÊy b−íc)? Lµm trong bao l©u? -> Feedback: Tõ viÖc lµm bµi tËp ®ã HS rót ra ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò g× ®Ó chuÈn bÞ cho phÇn Production. VËy nh÷ng lo¹i hoạt động nµo mµ chóng ta th−êng hay gÆp trong Writing lessons class? + Dictation (ChÐp chÝnh t¶): Lµ lo¹i bµi tËp rÊt truyÒn thèng trong d¹y häc ngo¹i ng÷, ®ång thêi còng lµ mét h×nh thøc chÐp l¹i cã hiÖu qu¶. Cïng mét lóc HS sÏ ®−îc rÌn luyÖn 2 kü n¨ng: Nghe-ViÕt, cñng cè l¹i nh÷ng cÊu tróc ng÷ ph¸p vµ tõ vùng ®· häc. GV cã thÓ sö dông bµi tËp nµy ®Ó Warm-up hoÆc Wrapping-up. VD: Sauk hi hoc xong phÇn Listening cña Unit 1, GV yªu cÇu HS gÊp s¸ch l¹i, nghe GV ®äc mét vµi c©u vÒ Mr. Lam vµ chÐp l¹i. + Constructing dialogue (X©y dung ®o¹n héi tho¹i cã h−íng dÉn): Cã 3 lo¹i chñ yÕu mµ chóng ta th−êng gÆp trong SGK TiÕng Anh 10, ®ã lµ: HS ®−îc cung cÊp mét bµi mÉu, sau khi ®äc xong bµi mÉu, HS sÏ sö dông nh÷ng tõ gîi ý ®Ó hoµn thµnh t−¬ng tù nh− bµi mÉu. Lo¹i bµi nµy cã ë phÇn Writing cña Unit 1, 3, 6, 8, 9, 14. - HS ®−îc cung cÊp c¸c c©u lén xén cña mét bµi héi tho¹i, c¸c em ph¶i s¾p xÕp l¹i trËt tù cña c¸c c©u ®Ó t¹o thµnh 1 bµi héi tho¹i ®óng. Hoạt động này cã ë phÇn Writing cña Unit 11. - HS ®−îc cung cÊp mét bµi héi tho¹i ch−a hoµn thµnh vµ mét sè c©u kh«ng theo trËt tù cña bµi, HS hoµn thµnh b»ng c¸ch chän c¸c c©u cã s½n ®Ó ®iÒn vµo chç trống thÝch hîp, hoÆc còng cã thÓ lµ HS kh«ng ®−îc cung cÊp c¸c c©u cã s½n mµ ph¶i nghÜ ra theo ý m×nh sao cho thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.Hoạt động nµy xuÊt hiÖn ë phÇn Writing cña Unit 2, Unit 4, Unit 10(Task 2 + Fill in the blank exercises (C¸c bμi tËp ®iÒn vμo chç trèng):lµ nh÷ng bµi tËp cñng cè mang tÝnh chÊt tæng hîp tèt, ®ßi hái HS khi thùc hiÖn ph¶i hiÓu ®−îc c¶ c©u mét c¸ch hoµn chØnh hoÆc c¶ v¨n c¶nh ®Ó cã thÓ ®iÒn ®óng d¹ng cña tõ (®éng tõ, giíi tõ,…) thÝch hîp. + Expanding frames (ViÕt më réng dùa vμo khung gîi ý): HS hoµn thµnh bµi viÕt dùa trªn mét khung gîi ý cho s½n, cã thÓ lµ mét bµi t−êng thuËt, mét tiÓu sö hoÆc mét l¸ th− cã néi dung vµ chñ ®iÓm cã liªn quan ®Õn bµi häc. Ta dÏ dµng nhËn ra lo¹i bµi nµy ë phÇn Writing cña Unit 10, Unit 12. + Idea frames (ViÕt theo c©u hái gîi ý): Nh÷ng bµi tËp nµy th−êng cã ®Ò bµi rÊt gÇn víi néi dung bµi kho¸ mµ HS võa häc. Sau khi HS ®−îc lµm nhanh mét bµi tËp d−íi d¹ng ®äc mét bµi kho¸ råi tr¶ lêi c¸c c©u hái . Tõ ®ã HS sÏ tù rót ra nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí, dùa vµo khung cña c©u hái vµ mÉu bµi võa lµm, HS viÕt mét bµi kh¸c theo yªu cÇu. Hoạt động nµy xuÊt hiÖn ë phÇn Writing cña Unit 5, Unit 13, Unit 14, Unit 15, Unit 16. 6 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai + Parallel (ViÕt t−¬ng tù theo mÉu): ë bµi tËp nµy, HS ®−îc yªu cÇu ®äc mét ®o¹n v¨n tr−íc, sau ®ã viÕt mét ®o¹n v¨n t−¬ng tù nh−ng thay thÕ b»ng nh÷ng th«ng tin, néi dung míi. VÝ dô: PhÇn Writing cña Unit 3, 6, 7, 8. Sù liÖt kª trªn ®©y chØ mang tÝnh chÊt gi¶i thÝch cho ®Ò tµi, kh«ng ph¶i sù thèng kª ®Çy ®ñ theo kiÓu “Môc lôc”. Nh−ng râ rµng chóng ta thÊy r»ng trong mçi phÇn Writing cña mçi ®¬n vÞ bµi häc th−êng cã c¸c d¹ng bµi tËp kh¸c nhau, ®ßi hái GV ph¶I cã c¸i nh×n bao qu¸t cho mçi bµi häc ®Ó cã thÓ ®−a ra ®−îc nh÷ng ph−¬ng ph¸p d¹y häc tèt nhÊt, phï hîp víi từng kiÓu bµi vµ ®èi t−îng HS. Ngoµi ra HS cßn ®−îc lµm c¸c d¹ng bµi tËp kh¸c nh−: Multiple-Choice, Matching,… Nh÷ng bµi tËp nµy nh»m bæ sung, cñng cè nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng mang tÝnh tæng hîp cho HS. 2.2. H−íng gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n mμ chóng ta th−êng m¾c ph¶i trong giê d¹y häc viÕt. Nh− t«i ®· ®Ò cËp nh÷ng khã kh¨n cña GV vµ HS ë phÇn C¬ së thùc tiÔn trong giê d¹y häc viÕt lµ kh«ng nhá, nh÷ng khã kh¨n ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y nªn giê häc nhµm ch¸n, ®¬n ®iÖu vµ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ cña giê häc. VËy chóng ta nªn kh¾c phôc khã kh¨n ®ã theo nh÷ng h−íng nµo? Theo quan ®iÓm vµ s¸ng kiÕn cña t«i, chóng ta nªn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã nh− sau: a). §èi víi nh÷ng khã kh¨n mμ chóng ta th−êng gÆp tõ phÝa kh¸ch quan. - Ph©n chia líp thµnh nhãm (group) hoÆc cÆp (pair) râ rµng tuú theo yªu cÇu, nhiÖm vô cña bµi häc vµ ®èi t−îng HS. Trong khi HS lµm viÖc, GV ph¶i ®I xung quanh líp ®Ó kÞp thêi gióp ®ì c¸c em nÕu cÇn thiÕt. - H−íng dÉn HS tù söa lçi, hoÆc söa lçi cho b¹n. - Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ nh÷ng b−íc cña c¶ qu¸ tr×nh d¹y häc viÕt trªn líp nÕu bµi häc qu¸ dµi. Mét sè b−íc GV cã thÓ yªu cÇu HS thùc hÞªn ë nhµ hoÆc trong tiÕt kÕ tiÕp. VD: GV yªu cÇu HS chuÈn bÞ chñ ®Ò viÕt ë nhµ, nghÜ tr−íc dµn ý cho chñ ®Ò viÕt (®Æc biÖt lµ sù chuÈn bÞ vÒ tõ vùng, cÊu tróc c©u), hoÆc HS cã thÓ viÕt nh¸p mét lÇn ë nhµ, c«ng viÖc ë líp lµ final production. HoÆc GV còng cã thÓ h−íng dÉn cho HS lµm mét sè Task khëi ®éng ë nhµ ®Ó cã sù chuÈn bÞ vÒ nh÷ng th«ng tin vµ d÷ liÖu cÇn thiÕt cho bµi häc chÝnh… - GV nªn ®Ó cho HS t×m hiÓu vÒ c¸c kiÕn thøc cña bµi, nh÷ng hiÓu biÕt x· héi cã liªn quan ®Õn bµi häc ®Ó tù c¸c em cã ®−îc mét nguån th«ng tin cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh diÔn ®¹t, chø GV kh«ng nªn cung cÊp tÊt c¶ c¸c ý cho HS. - Nªn trao ®æi, chia sÎ nh÷ng th¾c m¾c, hoÆc nh÷ng kÕ ho¹ch vÒ bµi d¹y cña m×nh víi ®ång nghiÖp, ®Ó cïng nhau th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nh»m t×m ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p h÷u hiÖu. - Nªn sö dông nhiÒu gîi ý, khuyÕn khÝch HS trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng thiÕu hôt vÒ tõ vùng, ý kiÕn hoÆc ng«n ng÷. - GV cã thÓ gîi ý cho HS nãi tr−íc khi viÕt. - GV nªn gi¶i thÝch, ®éng viªn HS häc TiÕng Anh kh«ng ®¬n thuÇn lµ ®Ó kiÓm tra hay thi cö mµ TiÕng Anh cßn phôc vô thiÕt thùc trong cuéc sèng hµng ngµy, cho c«ng viÖc vµ nghÒ nghiÖp cña c¸c em trong t−¬ng lai. 7 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai b). §èi víi nh÷ng khã kh¨n ®Õn tõ phÝa häc sinh. - The pre-writing stage lµ mét b−íc rÊt quan träng giúp HS cñng cè tõ vùng, cÊu tróc vµ b−íc ®Çu xây dựng dàn ý cña bµi viÕt.Ở giai ®o¹n nµy, GV nªn cung cÊp cho HS nh÷ng cÊu tróc vµ tõ vùng cÇn thiÕt xung quanh chñ ®Ò cña bµi viÕt ®Ó HS diÔn ®¹t ý cña m×nh. - GV nªn dÉn d¾t HS b−íc vµo bµi viÕt mét c¸ch cÈn thËn vµ h−íng cho HS nh÷ng nhiÖm vô ®¬n gi¶n, cô thÓ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña HS. - Sö dông sù gîi më kh«ng chØ b»ng ng«n ng÷ mµ cßn b»ng tranh ¶nh, gi¸o cô trùc quan vµ nh÷ng bµi viÕt mÉu. - ThiÕt lËp cho HS ý thøc vÒ sù suy nghÜ b»ng TiÕng Anh ®Ó cã thÓ gi¶m tèi thiÓu sù ¶nh h−ëng cña tiÕng mÑ ®Î trong qu¸ tr×nh viÕt. - Lµm cho HS quen víi process writing b»ng viÖc sö dông stages kh¸c nhau nh»m gîi ý cho HS nh÷ng bµi viÕt mang tÝnh thiÕt thùc. - Gióp HS t×m ra mục đích cña mçi writing task. NÕu yªu cÇu cña mçi task trong SGK ch−a râ rµng th× GV cÇn cã nh÷ng gi¶i thÝch cô thÓ d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau (nh÷ng gi¶I thÝch nµy cÇn h−íng vµo ph¸t huy tÝnh chñ ®éng vµ t− duy s¸ng t¹o cña HS) ®Ó HS t×m ra ®óng mục đích cña bµi viÕt. - Gióp HS sö dông sù ®¬n gi¶n ho¸ trong viÖc kÕt nèi ý trong c©u/bµi ®Ó lµm ng¾n bít nh÷ng c©u hoÆc ®o¹n v¨n mµ ý nghÜa vÉn râ rµng, m¹ch l¹c. - Cè g¾ng sö dông nh÷ng th«ng tin, kiÕn thøc mang tÝnh thiÕt thùc, gÇn gòi víi nh÷ng giao tiÕp trong cuéc sèng hµng ngµy nh− trong c¸c lo¹i bµi: letters, form filling,… - Tæ chøc cho HS nh÷ng ho¹t ®éng viÕt phong phó nh−: games, designing posters, creative writing, poems,… nh»m g©y kh«ng khÝ s«i næi , vui vÎ ,mang tÝnh s¸ng t¹o trong giê häc. 3. X¸c ®Þnh nhiÖm vô vμ nh÷ng gîi më cña mét sè Writing lessons trong SGK TiÕng Anh 10. §Ó mét giê d¹y viÕt thùc sù mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh th× viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ vµ t×m ra nh÷ng ®iÓm nhÊn vÒ kiÕn thøc cho HS trong mét giê d¹y häc nãi chung vµ trong giê d¹y häc viÕt nãi riªng lµ rÊt quan träng. Chóng ta h·y cïng t×m hiÓu nhiÖm vô cô thÓ vµ môc tiªu cÇn ®¹t cña mét sè Writing lesson trong SGK TiÕng Anh 10. II.Ví dụ áp dụng VD 1 : Writing lesson of Unit 1: Writing a narrative Task 1 HS thùc hiÖn mét lóc 2 nhiÖm vô: - T×m c¸c ®éng tõ ë th× qu¸ khø ®¬n: started, arrived, - Time connectors: on that day, at first, §èi víi d¹ng bµi nµy GV nªn h−íng dÉn cho c¸c em sö dông kü n¨ng ®äc l−ít t×m ý ®Ó thùc hiÖn 2 nhiÖm vô trªn. Task 2. Trong phÇn nµy cÇn l−u ý co HS x¸c ®Þnh 3 néi dung mµ c¸c em sÏ ph¶I thùc hiÖn: 8 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai - C¸c sù kiÖn (events): ®©y chÝnh lµ c¸c hµnh ®éng/ho¹t ®éng diÔn ra tr−íc cao trµo cña c©u chuyÖn: got on plane, plane took off, - Cao trμo (climax): cao trµo cña c©u chuyÖn (hay cßn gäi lµ ®iÓm th¾t nót) lµ t×nh tiÕt ®¸ng chó ý: we thought we had only minutes to live. - KÕt thóc (conclusion): L−u ý cho HS phÇn kÕt cña c©u chuyÖn th−êng ®−îc nªu ë cuãi cña c©u chuyÖn, cã thÓ lµ cã hËu hoÆc bÊt h¹nh, vµ th−êng nªu lªn c¶m nghÜ cña ng−êi kÓ chuyÖn: pilot announced that everything was right, we landed safely. Task 3 Tr−íc khi HS tiÕn hµnh bµi tËp nµy, GV l−u ý HS chia thêi ®éng tõ sao cho phï hîp víi thêi gian kÓ chuyÖn còng nh− sö dông qu¸n tõ, giíi tõ mét c¸ch chÝnh x¸c. VD 2 : Writing lesson of Unit 7: Writng about advantages and disadvantages of the mass media. Task 1 Cho HS ®äc c¸c c©u nãi vÒ lîi Ých vµ bÊt lîi cña viÖc sö dông v« tuyÕn truyÒn h×nh vµ g¹ch ch©n hoÆc ghi l¹i nh÷ng cÊu tróc c©u ®−îc sö dông trong b¶ng ®Ó tiÖn khi lµm c¸c bµi tËp sau. VD: - help / encourage S.O to do sth: help us to learn, encourage us to buy. - make S.O / sth + adjective: make things memorable, make us aware of, make us passive / violent. GV yªu cÇu HS nãi l¹i nh÷ng lîi Ých vµ bÊt lîi cña viÖc sö dông v« tuyÕn truyÒn h×nh, sö dông nh÷ng cÊu tróc võa häc. Task 2 Dùa vµo Task 1, c¸c em nghÜ thªm c¸c th«ng tin vÒ lîi Ých vµ bÊt lîi cña c¸c lo¹i th«ng tin ®¹i chóng kh¸c vµ ®iÒn vµo b¶ng t−¬ng øng. L−u ý cho HS lµ mçi lo¹i ph−¬ng tiÖn ®Òu cã 2 mÆt, tèt vµ xÊu ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. VD: Tivi lµ nguån gi¶i trÝ vµ cung cÊp th«ng tin h÷u hiÖu cho con ng−êi nh−ng dÔ lµm hỏng m¾t kh¸n gi¶ nÕu xem liªn tôc. Đài gióp trang bÞ thªm kiÕn thøc cho ng−êi nghe nh−ng ®«i khi th«ng tin truyÒn qua ®−êng ©m thanh cã thÓ kh«ng râ rµng. Task 3 HS sÏ sö dông th«ng tin trong Task 2 ®Ó viÕt thµnh 1 ®o¹n v¨n ng¾n. Chó ý cho HS lµ chØ viÕt vÒ lîi Ých vµ bÊt lîi cña mét lo¹i ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ nªn nªu mét vµi dÉn chøng cô thÓ ®Ó minh ho¹. Bµi viÕt cã thÓ theo lèi diÔn dÞch (nªu ý chÝnh tr−íc), hoÆc quy n¹p (sau khi nªu c¸c ý míi tæng hîp ý chÝnh). - PhÇn ®Çu: Nªu tãm t¾t −u ®iÓm chÝnh cña ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ c¸c ý triÓn khai, cho vÝ dô minh ho¹. - PhÇn th©n: chuyÓn ý, nªu tãm t¾t nh−îc ®iÓm cña viÖc sö dông ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ c¸c ý triÓn khai, cho vÝ dô minh ho¹. - PhÇn kÕt: tãm t¾t ý chÝnh cña c¶ ®o¹n v¨n. 9 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai GV cã thÓ cung cÊp cho HS nh÷ng cÊu tróc cÇn thiÕt dïng trong bµi viÕt: - to neglect (v): sao nh·ng, bá mÆc - to broaden (v): më réng (hiÓu biÕt, kiÕn thøc) - negative (adj): tiªu cùc - understanding (n): sù hiÓu biÕt - to harm (v): lμm h¹i, g©y h¹i - access to sth (n): tiÕp cËn ®−îc c¸I g× - to have influence on sth (v): cã ¶nh h−ëng ®Õn c¸I g× - to chat to S.O (v): nãi chuyÖn/ t¸n gÉu víi ai. VD 3 : Writing lesson of Unit 13: Describing a film. Sau khi thùc hiÖn bµi ®äc mÉu miªu t¶ vÒ bé phim Titanic, HS sÏ thùc hiÖn tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ bé phim. Tõ viÖc tr¶ lêi c©u hái GV h−íng dÉn cho HS sinh rót ra nh÷ng cÊu tróc cña tong c©u hái. NÕu ®Ó ý chóng ta sÏ thÊy mçi c©u hái sÏ lµ mét lÜnh vùc cña bé phim. §èi víi d¹ng bµi nµy, chóng ta cÇn ®¶m b¶o c¸c ý sau: - Tªn phim (the name of the film) + The name of the film is Titanic. + The film s name is Titanic. - ThÓ lo¹i phim (kind of the film) + It s a romantic / detective / horror film - Néi dung chÝnh cña phim (the content of the film) + It s about . + The film is a story of + The film tells us a story about .. - Bèi c¶nh cña phim (the setting of the film): ®Þa ®iÓm, thêi gian diÔn ra sù kiÖn trong phim. + The film is set in (a small village in 1998) + The story takes place in .. - Bé phim dùa vμo t¸c phÈm, sù kiÖn nμo (nÕu cã) + The film is based on a true story in 1990. + The film is based on a novel of Nam Cao. + The film is made based on the event of . - C¸c nh©n vËt chÝnh trong phim (the main characters) + The two main characters of the film are Leonardo and Vivien. + The main actor / actress of the fil is - HiÓu biÕt cña em vÒ nh©n vËt chÝnh trong phim (your knowledge about the characters) + Leonardo is very famous actor. + Nicole Kidman has won some Oscar prizes. - KÕt thóc mét bé phim (vui hay buån) (the ending of the film) + The film has a sad / happy / tragic ending. 10 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai - C¶m nghÜ cña em vÒ bé phim (your feeling of the film) + I think the film is very interesting / boring / frightening/ . - Em häc ®−îc g× tõ bé phim (the lesson you can learn from the film) + The film makes me realize that I must appreciate the life and what we have. + The film strengthens my belief in human ability. + Thanks to the film, I realize that if we are strongly determined, we can make our wishes come true despite the difficultiesin life. Sau khi thùc hiÖn ®−îc c«ng viÖc nµy th× phÇn viÖc cßn l¹i lµ t−¬ng ®èi dÔ dµng cho HS sö dông nh÷ng cÊu tróc nµy ®Ó miªu t¶ vÒ bé phim yªu thÝch cña riªng c¸ nh©n tõng em. C kÕt qu¶ 1. NhËn xÐt chung Víi nh÷ng h−íng gi¶i quyÕt vµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p mµ t«i ®· ¸p dông (nh− phÇn tr×nh bµy ë phÇn néi dung), kÕt hîp víi sù quan t©m, chØ ®¹o cña BGH nhµ tr−êng, sù trao ®æi gi÷a c¸c thµnh viªn trong tæ chuyªn m«n vÒ viÖc ¸p dông nh÷ng ph−¬ng ph¸p phï hîp cho tõng ®èi t−îng HS ë tr−êng THPTDTNT Lµo Cai. Sau mét n¨m häc ¸p dông vµo thùc tiÔn gi¶ng d¹y, t«i ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. §a sè HS ®· dÇn n©ng cao ®−îc chÊt l−îng häc tËp cña m×nh, ®ång thêi c¸c em còng lÊp dÇn sù thiÕu hôt vÒ kiÕn thøc, tõ ®ã ph¸t triÓn thªm nh÷ng kü n¨ng, kü x¶o trong viÖc sö dông ng«n ng÷ nãi chung vµ TiÕng Anh nãi riªng.C¸c em học sinh dần dần có ®−îc sù tù tin, n©ng cao ®−îc t− duy s¸ng t¹o trong häc tËp. 2. KÕt qu¶ cô thÓ: Häc kú I §iÓm kiÓm tra kü n¨ng (Writing) Líp SÜ sè 0-2 SL 10A 35 0 3-4 % 5-6 7-8 9 - 10 SL % SL % SL % SL % 7 20 17 48.5 11 31.5 0 0 D- kÕt luËn Nh− vËy, chóng ta thÊy râ mét ®iÒu r»ng: tÊt c¶ nh÷ng bµi häc t−ëng nh− ®¬n gi¶n nh−ng trong thùc tÕ l¹i rÊt phøc t¹p, ®ßi hái mçi chóng ta cÇn cã tÇm nh×n bao qu¸t, nh÷ng ph−¬ng ph¸p hîp lý. §©y ®ang lµ nh÷ng n¨m ®Çu chóng ta thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa ë bËc THPT, v× vËy chóng ta ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Nh÷ng khã kh¨n nµy ®Õn tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau: tõ viÖc c¬ së vËt chÊt, ®å dïng vµ trang thiÕt bÞ ch−a ®¸p øng hoÆc ch−a phï hîp víi néi dung cña SGK – Ch−¬ng tr×nh ®æi míi; cho ®Õn tr×nh ®é yÕu kÐm, thiÕu hôt kiÕn thøc nÒn cña HS ë bËc THCS. MÆt kh¸c, chóng ta còng chØ míi ë møc ®é lµm quen víi s¸ch míi, cã nh÷ng bµi/ phÇn cßn 11 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai ch−a kiÓm so¸t hÕt c¶ vÒ néi dung lÉn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nªn viÖc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh d¹y häc cßn h¹n chÕ. ViÖc häc chuyªn ®Ò thay s¸ch trong mét thêi gian ng¾n kh«ng thÓ ®¸p øng hÕt nhu cÇu trao ®æi vÒ kinh nghiÖm, ph−¬ng ph¸p còng nh− toµn bé néi dung cña s¸ch. V× vËy kinh nghiÖm giảng dạy hµng n¨m cña c¸c thÇy c« gi¸o còng lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c thÇy c« gi¸o nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ vµ bµy tá nh÷ng ph−¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm d¹y häc cña chÝnh b¶n th©n m×nh; ®ång thêi cïng nhau trao ®æi ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc vµ kinh nghiÖm quý gi¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l−îng d¹y häc. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n. Lμo Cai, ngμy 12 th¸ng 4 n¨m 2011. Ng−êi viÕt NguyÔn Lan H−¬ng 12 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai Đánh giá -nhận xét của tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. S¸ng kiÕn xÕp lo¹i:……… §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc cÊp tr−êng ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. S¸ng kiÕn xÕp lo¹i:……… §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc cÊp tØnh ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. S¸ng kiÕn xÕp lo¹i:……… 13 SKKN 2010-2011 GV: Nguyễn Lan Hương - Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu 1.Lý do chän ®Ò tµi 2.Môc ®Ých 3.§èi t−îng nghiªn cøu 4.Ph¹m vi nghiªn cøu 5.C¬ së nghiªn cøu 1 2 2 3 3 PhÇn néi dung 1.Néi dung chÝnh 2.VÝ dô ¸p dông 3. KÕt qu¶ 3 9 12 12 PhÇn kÕt luËn 14
- Xem thêm -