Tài liệu Quyết định thành lập hđ xếp lớp

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 295 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

PHÒNG GD& ĐT HÒ̀ BNH TRƯỜNG TH VĨNH INH A Số: …../QĐ-THV ̀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Bình, nàhy à.. thnnà ̀ nm 2017 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xếp lớp năm học 2017-2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH INH A Căn cứ Điề 20 Thông tư 41/TT- GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của ô ̣ trương ô ̣ Giá́ duc và Đà́ tá vê vê chức năng nhiê ̣m vu và ̀yên han của Hiê ̣̀ trương Trừng tiề hhcc Căn cứ Điề 14 và Điề 15 của Thông tư Thông tư số 22/TT- GDĐT ngày 22/9/2016 của ộ trương ộ GD&ĐT vê Thông tư Sửa đổi, bổ s̀ng một số điề của Q̀y định đánh giá hhc sinh tiề hhc ban hành kèm thé Thông tư số 30/2014/TT- GDĐT ngày 28/8/2014 của ộ trương ộ GD&ĐTc Căn cứ Công văn số 746/PGDĐT ngày 21/8/2015 vê việc Chấn chỉnh thực hiện day hhc phân hóa thé năng lực hhc tập của hhc sinh tŕng trừng hhcc Căn cứ và́ chức năng, nhiệm vu và ̀yên han, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lâ ̣p Hội đồng xếp lớp năm hhc 2017-2018 gồm các ông (bà̀) có tên như sà: (Có danh sách đính kèm̀). Điều 2. Hội đồng có nhiệm vu xếp lớp đúng thé Thông tư số 22/TTGDĐT ngày 22/9/2016 của ộ trương ộ GD&ĐT vê Thông tư Sửa đổi, bổ s̀ng một số điề của Q̀y định đánh giá hhc sinh tiề hhc ban hành kèm thé Thông tư số 30/2014/TT- GDĐT ngày 28/8/2014 của ộ trương ộ GD&ĐTc - Th̀i gian: Làm viê ̣c từ 7 gì 30 phút ngày 19/8/2017 (1 b̀ổì). - Địa điêm: tai Văn phòng trừng Tiề hhc Vĩnh ình ̀. - Nhiê ̣m vu của các thành viên d́ Chủ tịch Hội đồng phân công. Điều 3. Các ông (bà̀) có tên ơ Điề 1 chị̀ trách nhiê ̣m thi hành ̀yết định này. Q̀yết định có hiệ̀ lực kê từ ngày ký./. Nơi nhâ ̣n: - Như điề 1c - Lừ: VP. HIỆU TRƯỞNG Danh sách Hội đồng xếp lớp năm học 2016-2017 (Kèm thé Q̀yết định số....../QĐ-THV ̀ ngày… /8/2017 của Hiệ̀ trương trừng TH̀) TT HỌ VÀ TÊNN CHỨC VU NHIỆM VU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tăng Văn Hòa Ng̀yễn Nghc Lan Phương Ng̀yễn Thúy H́a Đà́ Thị Nh̀ng Trần Nghc Hân Pham Út Đang Phan Nghc Diễm ùi Thị Nh́ Ng̀yễn T̀yết Vân Đặng Th̀ Mai Trần Văn Phúc Lai Thị H̀ỳnh Đà́ Lý Thanh Vẹn Ng̀yễn Minh Điện Ng̀yễn Phương Tr̀ng Lê Văn Ĺng Trần Nghc D̀y Trịnh H́ài Tâm Ng̀yễn Nghc H̀ệ Nhi Lai Thanh Đam Ng̀yễn H́àng Ân Ng̀yễn Văn Th̀ận Ng̀yễn Tr̀ng Trinh Ng̀yễn Tr̀ng Kiên Hiệ̀ trương P.Hiệ̀ trương P.Hiệ̀ trương Văn thư Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên Giá́ viên CT Hội đồng PCT Hội đồng PCT Hội đồng Thư ký Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên (Danh sách gồm 24 ngừì). GHI CHU
- Xem thêm -