Tài liệu Quy trình thu hôi ñât t i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huyen Long Hô

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Nguyễn Thế Huy Nguyễn Văn Lượm Quy trình thu hồi ñất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ MỤC LỤC ðỀ MỤC TRANG Trang Bìa..................................................................................................i Trang phụ bìa..........................................................................................ii Phiếu ðánh Giá Của Cơ Quan ...........................................................iii,iv Nhận Xét Của Giáo Viên ........................................................................ v Lời Cảm Ơn ........................................................................................... v Chữ Viết Tắt ......................................................................................... vi Mục Lục ..............................................................................................vii Tóm tắt .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN .............................................................. 2 1.1 ðỊA ðIỂM THỰC TẬP ...................................................................... 2 1.1.1. Sơ lược về cơ quan ........................................................................ 2 1.1.2. Cơ cấu nhân sự .............................................................................. 6 1.1.3. Chức năng nhiệm vụ ...................................................................... 7 1.2 NỘI DUNG THỰC TẬP ...................................................................... 8 1.2.1 ðặt vấn ñề ...................................................................................... 8 1.2.2 Thu hồi ñất...................................................................................... 9 CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................. 11 2.1. CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ðẾN NỘI DUNG THỰC TẬP .. 11 2.1.1 Các văn bản có nội dung làm căn cứ trong việc thu hồi ñất .......... 11 2.1.2 Mục ñích của việc thu hồi ñất....................................................... 11 2.1.3 Các trường hợp thu hồi ñất ........................................................... 12 2.1.4 Thẩm quyền thu hồi ñất ............................................................... 13 2.1.5 Trình tự thu hồi ñất theo nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.......................................................... 14 - ðiều 49.Xác ñịnh và công bố chủ trương thu hồi ñất .......................... 14 - ðiều 50. Chuẩn bị hồ sơ ñịa chính cho khu ñất bị thu hồi .................. 15 viii - ðiều 51. Lập, thẩm ñịnh và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường,hỗ trợ tái ñịnh cư............................................................ 16 - ðiều 52. Thông báo về việc thu hồi ñất .............................................. 17 - ðiều 53.Quyết ñịnh thu hồi ñất .......................................................... 17 2.2 CÔNG VIỆC TẠI CƠ QUAN ............................................................ 18 2.2.1 Vấn ñề liên quan .......................................................................... 18 2.2.2 Trình tự thủ tục thu hồi ñất theo từng trường hợp ñược quy ñịnh theo nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ...................................................... 19 2.2.3 Sơ ñồ thể hiện qui trình thu hồi ñất thưc tế tại phòng Tài nguyên và Môi truờng huyện Long Hồ.............................................................. 23 2.3 TRÌNH TỰ THU HỒI ðẤT THỰC TẾ ðỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ðƯỜNG TÂN HẠNH TẠI 3 ẤP: ẤP TÂN AN, ẤP TÂN THUẬN, ẤP TÂN NHƠN XÃ TÂN HẠNH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG.............................................................................. 24 2.3.1 Quyết ñịnh thu hồi của UBND tỉnh. ............................................. 24 2.3.2 trình tự thu hồi ............................................................................. 25 2.3.3 Diện tích thu hồi chi tiết............................................................... 27 CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................... 30 3.1. KẾT QUẢ ðẠT ðƯỢC .................................................................... 30 3.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ......................................................... 30 3.2.1.Thuận lợi ...................................................................................... 30 3.3.2 Khó khăn ...................................................................................... 31 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 32 3.3.1 Kết luận ........................................................................................ 32 3.3.2 Kiến nghị ...................................................................................... 32 PHỤ CHƯƠNG ................................................................................. 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO KÈM THEO................................................ 34 ix DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH DANH SÁCH BẢNG STT Tên Bảng Trang 1 Bảng 1: diện tích tự nhiên các xã 4 2 Bảng 2: diện tích ño ñạc tính ñến ngày 01/01/2005 5 DANH SÁCH HÌNH STT Tên Hình Trang 1 Hình 1: ñiạ giới hành chính huyện long hồ 3 2 Hình 2: cơ cấu nhân sự 6 3 Hình 3: qui trình thu hồi ñất tại huyện long hồ 23 x DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung QSDð Quyền sử dụng ñất TNMT Tài nguyên Môi trường CTð Chương trình ñất UBND Uỷ ban nhân dân NSDð Người sử dụng ñất BðB Ban ñền bù CSD Chủ sử dụng VB Văn bản Qð Quyết ñịnh DT Diện tích TNKS Tài nguyên khoáng sản MT Môi tr ường vii TÓM TẮT Trong cuộc sống hiện ñại ngày nay Việt Nam từng bước phát triển ñòi hỏi xây dựng nhiều công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác ñổi mới ñất nước.Tuy nhiên, ñất ñai không phải là nguồn tài nguyên vô tận, nên nhà nước giao cho các cơ quan quản lý về ñất ñai tiến hành công tác thu hồi ñất nhằm ñể xây dựng các công trình phục vụ lợi ích nhân dân và lợi ích của ñât nước. Huyện Long Hồ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều khu dân cư. Huyện có nhiều xã bị chia cắt và có nhiều xã cù lao. Chính vì vậy vấn ñề thu hồi ñất ñể thực hiện các công trình như: nâng cấp quốc lộ, xây dựng cầu, xây dựng khu chung cư… ñược ủy ban tỉnh và uỷ ban huyện, quan tâm hàng ñầu. Công tác thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung và huyện Long Hồ nói riêng, ñã và ñang thực hiện là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong quá trình thực hiện, công tác thu hồi ñất ñã ñạt kết quả nhất ñịnh, tuy nhiên bên cạnh những kết quả ñạt ñược, công tác thu hồi ñất vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc từ phía nhân dân, do nhân dân không ñồng tình với việc thu hồi ñất vì lợi ít của họ, vẫn còn nhiều tình trạng tranh chấp về ranh ñất,… ñây là một trong những vẫn ñề khó khăn cho công tác thu hồi ñất. ðược sự phân công của nhà trường em có cơ hội ñi thực tế tìm hiểu công tác thu hồi ñất và hoàn thành ñược báo cáo thực tập tốt nghiệp “quy trình thu hồi ñất”. ðịa ñiểm thực tập: Phòng tài nguyên và môi trường huyện Long Hồ. Thời gian thực tập: 8 tuần từ 27 tháng 04 ñến 20 tháng 06 năm 2009. 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 ðỊA ðIỂM THỰC TẬP 1.1.1. Sơ lược về cơ quan Long hồ một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long có tổng diện tích tự nhiên là:192,98 km2, là một huyện vành ñai bao quanh trung tâm Thành Phố Vĩnh Long giữ một vị trí hết sức quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Về vị trí ñịa lý, nằm trên trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 53 và Quốc lộ 57, vừa mang tính chất là ñịa bàn mở rộng vừa mang tính chất là ñịa bàn chịu áp lực trực tiếp ñến quá trình ñô thị hóa của trung tâm kinh tế văn hóa ñặc trưng của Thành Phố Vĩnh Long. ðơn vị hành chính có mười bốn (14) xã và một (01) thị trấn mang tên Long Hồ, tổng số có 105 ấp (khóm), có bốn (04) xã Cù Lao nằm giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên rất thuận lợi cho việc vận chuyển mua bán. Huyện Long Hồ với vị trí ñịa và ñiều kiện tự nhiên thiên nhiên ưu ñãi, Người dân cần cù hiếu học… ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tỉnh ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm cho hoạt ñộng khai thác ñất ñai khoáng sản ñã thực sự trở thành nguồn vốn, nguồn lực rất quan trọng cho hoạt ñộng phát triển kinh tế của tỉnh. Ranh giới hành chính của huyện: Phía Bắc giáp tỉnh Tiền Giang Phía Nam giáp huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long Phía Tây giáp tỉnh ðồng Tháp Phía ðông giáp huyện Măng Thít tỉnh Vĩnh Long Tọa ñộ ñịa lý: Từ 10o07’05” ñến 10o19’50” vĩ bắc, Từ 105o52’18” ñến 106o02’25” kinh ñông 2 Hình 1: ñiạ giới hành chính huyện long hồ và các huyện lân cận 3 Diện tích tự nhiên huyện chia theo ranh giới hành chính: Bảng 1: diện tích tự nhiên các xã STT Tên xã DT (km2) 01 Thị trấn Long Hồ 2.60 02 Xã Long An 15.10 03 Xã Phú ðức 14.99 04 Xã Long Phước 12.89 05 Xã Phước Hậu 9.24 06 Tân Hạnh 14.31 07 Xã Lộc Hoà 12.06 08 Xã Hoà Phú 12.12 09 Xã Phú Quới 11.85 10 Xã Thạnh Quới 13.53 11 Xã Thanh ðức 12.34 12 Xã An Bình 15.89 13 Xã Bình Hoà Phước 13.93 14 Xã Hoà Ninh 11.75 15 Xã ðồng Phú 20.25 Tổng cộng: 192.98 ( Nguồn: Phòng TN&MT huyện Long Hồ) 4 Bảng kết quả ño ñạc BððC theo ranh giới hành chính 12 xã, thị trấn tính ñến ngày 01/01/2005: Bảng 3: diện tích ño ñạc tính ñến ngày 01/01/2005 STT Tên xã 01 Thị trấn Long Hồ 02 Long An 03 Phú ðức 04 Long Phước 05 Phước Hậu 06 Tân Hạnh 07 Lộc Hoà 08 Hoà Phú 09 Phú Quới 10 Thạnh Quới 11 Thanh ðức 12 An Bình 13 Bình Hoà Phước 14 Hoà Ninh 15 ðồng Phú Tổng cộng: Tỷ lệ Diện tích Diện tích Tăng(+) % ño tự nhiên ño ñạc Giảm (-) ñạc toàn (ha) (ha) huyện 206,81 260,8 -0,01 1,50 1519,49 1515,6 -4,89 8,72 1498,8 1489,7 -9,03 8,57 1288,98 1286,9 -20,08 7,30 923,91 923,9 -0,01 5,32 143,26 1430,2 -1,06 8,23 1204,09 1203,7 -0,39 6,93 1211,08 1211,2 -0,68 6,97 1185,23 1173,5 -11,73 6,75 1358,98 1358,9 -0,03 7,82 1234,02 1229,6 -4,42 7,08 1588,04 728,8 -859,66 4,19 1392,98 1020,5 -372,98 5,87 1174,91 768,5 -406,36 4,42 2025,75 1796,5 -228,64 10,33 19298,75 17378,87 -1919,97 Năm thành lập 2003 2003 2004 2003 2004 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2005 2005 ( Nguồn: Phòng Tài nguyên – Môi Trường huyện Long Hồ) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ ñược thành lập căn cứ vào Quyết ñịnh số: 382/2005/Qð-UB ngày 31/3/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, trên cơ sở thành lập mới và tách ra từ Phòng Nông Nghiệp ðịa Chính ñồng thời còn nhập thêm lĩnh vực môi trường từ Phòng Công Thương. ðược chính thức hoạt ñộng kể từ ngày 01/04/2005. Văn phòng ðăng ký QSDð ñược thành lập căn cứ vào quyết ñịnh của UBND huyện Long Hồ. ðược hoạt ñộng chính thức ngày 01/01/2009 5 + Phòng TNMT và văn phòng ðăng ký QSDð huyện Long Hồ là cơ quan trực thuộc của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, nằm trên ñịa bàn khóm 5 thị trấn Long Hồ. Là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân nhân huyện Long Hồ quản lý nhà nước về TNMT trên ñịa bàn. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính và các quyền của người sử dụng ñất là hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ñất ở theo quy ñịnh của luật ñất ñai 2003. + Phòng và văn phòng làm việc 8 giờ; ngày thứ bảy làm việc buổi sáng. 1.1.2. Sơ ñồ thể hiện cơ cấu nhân sự: Nguyễn Văn Lâm ( Trưởng phòng ) Nguyễn Chí Cường ( Phó phòng kim giám ñốc VPDKQSDð) Nguyễn Thanh Sang ( Phó phòng ) Nguyễn Thị Tuyết Trang ( chuyên viên ) Nguyễn Văn Mười ( Phó giám ñốc ) Nguyễn Hoàng Hồng Duyên ( Chuyên viên) Trần Quang Do (chuyên viên ) Nguyễn Ngọc Quí ( chuyên viên TNKS ) Phan Thị Minh Thảo ( Kế toán - TH ) Ngô Thị Hồng Chi ( chuyên viên- KT) Hình 2: cơ cấu nhân sự phòng tài nguyên v à VPðK 6 Võ Minh Trung (chuyên viên MT ) 1.1.3. Chức năng nhiệm vụ - Chức năng: Phòng TNMT và văn phòng ðăng ký QSDð huyện Long Hồ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên ñất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên ñịa bàn huyện. ðồng thời phòng còn chịu sự chỉ ñạo về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Nhiệm vụ: + Quản lý sổ bộ, bản ñồ ñịa chính về tài nguyên ñất, tài nguyên khoáng sản. ðiều tra ño ñạc cập nhật chỉnh lý biến ñộng sổ bộ, bản ñồ tài nguyên và các số liệu liên quan. + ðăng ký thống kê tài nguyên, lập thủ tục và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quản lý tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn huyện. + Lập và ñiều chỉnh kế hoạch sử dụng ñất năm (05) năm và hàng năm trình Hội ñồng Nhân dân phê duyệt và ñiều chỉnh. + Hướng dẫn các ñối tượng sử dụng khai thác về Tài nguyên, lập hồ sơ thủ tục khi có yêu cầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng ñúng theo Luật ñất ñai, luật Tài nguyên Môi trường. + Phối hợp với các ban ngành huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra thường xuyên ñột xuất trong việc ñăng ký quản lý, sử dụng khai thác về tài nguyên, bảo ñảm về vệ sinh môi trường trên ñịa bàn huyện. + Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các ban ngành ñiều tra thu thập các tài liệu có liên quan ñến việc tranh chấp khiếu nại về tài nguyên môi trường, kiểm kê áp giá bồi hoàn lập thủ tục thu hồi ñất ñể thực hiện các công trình của xã, huyện, tỉnh. 7 + Làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai theo dõi các hoạt ñộng về môi trường ñối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên ñịa bàn huyện. 1.2 NỘI DUNG 1.2.1 ðặt vấn ñề Thu hồi ñất là một trong các bước quan trọng trong việc thực hiện công tác quy hoạch các dự án phát triển kinh tế, khu dân cư, khu ñô thị... và hiện nay ñã xảy ra rất nhiều trường hợp các cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết ñịnh thu hồi lại ñất và giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các trường hợp sau ñây: ñối tượng ñã ñược giao cấp ñất không ñúng thẩm quyền, ñối tượng sử dụng ñất cố ý hũy hoại ñất hoặc ñã hết thời hạn sử dụng mà không ñăng ký gia hạn, sử dụng ñất không ñúng mục ñích và không có hiệu quả. Ngày nay trong công cuộc ñổi mới xây dựng ñất nước, ðảng và Nhà nước ta rất chú trọng ñến việc phát triển kinh tế công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước. ðược sự chấp thuận của thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta ñã lập nhiều dự án phát triển khu công nghiệp, khu ñô thị, dịch vụ thương mại các khu chợ tập trung... phục vụ ñời sống và nhu cầu thiết yếu của xã hội. Huyện Long Hồ có một vị trí khá thuận lợi nằm bao quanh trung tâm thị xã Vĩnh long, do ñó các ban ngành ñã nắm bắt ñược nhu cầu của người dân và làm tham mưu cho cấp trên. ðược sự chỉ ñạo theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ñã ban hành quyết ñịnh thu hồi tổng diện tích ñất ñược quy ñịnh trong dự án ñầu tư sử dụng ñất công trình ñường Tân Hạnh, xã Tân Hạnh, thuộc huyện Long Hồ, bên cạnh ñó còn ban hành quyết ñịnh thu hồi diện tích ñất của tổ chức sử dụng ñất tại xã Tân Hạnh. Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ ñã dựa theo quyết ñịnh thu hồi ñất của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và xét Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường ñã ban hành quyết ñịnh cho hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư tại xã Tân Hạnh có ñất bị thu hồi; Sau ñây là trình tự, thủ 8 tục thu hồi ñất cụ thể là công tác thu hồi ñất ñể xây dựng ñường Tân Hạnh, xã Tân Hạnh thuộc ñịa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 1.2.2 Thu hồi ñất Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với tư cách là ñại diện chủ sở hữu toàn dân về ñất ñai, nhà nước ta sau khi giải phóng ñất nước ñã ñi theo con ñường xã hội chủ nghĩa và thực hiện quyền chiếm hữu ñất ñai bằng cách nắm toàn bộ vốn ñất quốc gia, kiểm soát và chi phối mọi hoạt ñộng của người sử dụng ñất, quy ñịnh mọi chính sách và ban hành luật ðất ñai, quy ñịnh các ñiều kiện, hình thức, trình tự, thủ tục giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển quyền sử dụng ñất… Nhà nước ñã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho ñối tượng có nhu cầu sử dụng ñất là nhà nước công nhận quyền sử dụng ñất ñã ñược giao cấp hoặc cho thuê, nhà nước không thừa nhận việc ñòi lại ñất ñã giao theo quy ñịnh của pháp luật. Nhà nước có chính sách tạo ñiều kiện cho người trực tiếp sản xuất ñất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối… có ñất ñể sản xuất. ðồng thời có chính sách ưu ñãi ñầu tư, ñào tạo nghề, phát triển ngành nghề tạo việc làm cho lao ñộng ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết nhà nước có quyền thu hồi ñất ñã giao, cho thuê. Việc nhà nước thu hồi lại ñất sẽ chấm dứt quyền sử dụng ñất của tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân… bởi một số quyết ñịnh hành chính. Thu hồi ñất là việc nhà nước ban ra quyết ñịnh hành chính ñể thu lại quyền sử dụng ñất hoặc thu lại ñất ñã giao cho tổ chức, hộ gia ñình cá nhân, cộng ñồng dân cư… Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy ñịnh của pháp luật ñược quy ñịnh tại khoản 5 ñiều 4 Luật ñất ñai năm 2003. Nhà nước không tùy tiện tiến hành việc thu hồi ñất mà việc thu hồi ñất của nhà nước phải thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật, ñồng thời trong một số trường hợp thu hồi ñất vì mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nhà nước tiến hành bồi thường về ñất và tài sản trên ñất cho người có ñất bị thu hồi. 9 Các văn bản pháp lý như: Luật ñất ñai 2003, Các nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP, Nghị ñịnh 17/2006/Nð-CP và nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ñã quy ñịnh cụ thể và chi tiết các trường hợp Nhà nước thu hồi ñất. Việc bồi thường cho người có ñất bị thu hồi và việc quản lý ñất thu hồi và giao ñất ñã thu hồi cho tổ chức, cá nhân thực hiện dự án ñầu tư. 10 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ðẾN NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1.1 Các văn bản có nội dung làm căn cứ trong việc thu hồi ñất - Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành Luật ðất ñai; - Nghị ñịnh 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa ñổi bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty Cổ phần; - Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai. 2.1.2 Mục ñích của việc thu hồi ñất - Thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; - Thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích phát triển kinh tế; - Thu hồi ñất ñể thực hiện các dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp; - Thu hồi ñất hoặc gia hạn sử dụng ñất ñối với ñất ñược nhà nước giao, cho thuê ñể thực hiện dự án ñầu tư mà không hoặc chậm sử dụng so với tiến ñộ ghi trong dự án; 11 - Thu hồi ñất ñể xây dựng các khu kinh doanh tập trung có cùng chế ñộ sử dụng ñất; - Thu hồi ñất ñối với trường hợp sử dụng ñất do Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại hoặc cho thuê; - Thu hồi ñất trong trường hợp ñất nông nghiệp thuộc quỹ ñất công ích của xã, phường, thị trấn; - Thu hồi ñất trong trường hợp người ñang sử dụng ñất không có các quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng ñất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất; - Thu hồi ñất trong trường hợp ñất thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà ñầu tư ñã chủ ñộng ñề nghị và ñược phép thỏa thuận của người sử dụng ñất. 2.1.3 Các trường hợp thu hồi ñất Theo ñiều 38 Luật ñất ñai thì Nhà nước thu hồi ñất trong các trường hợp sau ñây: - Nhà nước sử dụng ñất vào mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; - Tổ chức ñược Nhà nước không thu tiền sử dụng ñất, ñược nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất mà số tiền ñó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê ñất thu tiền thuế ñất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển ñi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng ñất; - Sử dụng ñất không ñúng mục ñích và không có hiệu quả; - Người sử dụng ñất cố ý hũy hoại ñất; - ðất ñược giao không ñúng ñối tượng hoặc không ñúng thẩm quyền; - ðất bị lấn chiếm trong các trường hợp sau ñây: + ðất chưa sử dụng bị lấn chiếm; + ðất không ñược chuyển quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của Luật này mà người sử dụng ñất do thiếu trách nhiệm ñể bị lấn chiếm; 12 - Cá nhân người sử dụng ñất chết mà không có người thừa kế; - Người sử dụng ñất tự nguyện trả lại ñất; - Người sử dụng ñất cố ý không thực hiện nghĩa vụ ñối với nhà nước; - ðất ñược nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không ñược gia hạn khi hết thời hạn; - ðất trồng cây hàng năm không ñược sử dụng trong thời hạn mười hai (12) tháng liền; ñất trồng cây lâu năm không ñược sử dụng trong thời hạn mười tám (18) tháng liền; ñất trồng rừng không ñược sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn (24) tháng liền; - ðất ñược nhà nước giao cho thuê ñể thực hiện dự án ñầu tư mà không ñược sử dụng trong thời hạn mười hai (12) tháng liền hoặc tiến ñộ sử dụng ñất chậm hơn hai mươi bốn (24) tháng so với tiến ñộ ghi trong dự án ñầu tư, kể từ khi nhận bàn giao ñất trên thực ñịa mà không ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh giao ñất và cho thuê ñất ñó cho phép. 2.1.4 Thẩm quyền thu hồi ñất Theo ñiều 44 Luật ñất ñai thì thẩm quyền thu hồi ñất ñược quy ñịnh như sau: - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết ñịnh thu hồi ñất ñối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài; - Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết ñịnh thu hồi ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thuộc ñối tượng ñược mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ñất ở tại Việt Nam; Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi ñất ñất quy ñịnh như trên không ñược ủy quyền. 13 2.1.5 Trình tự thu hồi ñất theo nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. ðiều 49.Xác ñịnh và công bố chủ trương thu hồi ñất 1.Việc xác ñịnh chủ trương thu hồi ñất (ñối với trường hợp thu hồi ñất theo quy hoạch) hoặc ra văn bản chap thuận ñịa ñiểm ñầu tư (ñối với trường hợp thu hồi ñất theo dự án) ñược thực hiện dựa vào các văn bản sau ñây: - Quy hoạch,kế hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng ñô thị hoặc quy hoặc xây dựng ñiểm dân cư nông thôn ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt theo quy ñịnh của pháp luật; - Nhu cầu sử dụng ñất thể hiện trong hồ sơ dự án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư và pháp luật về xây dựng; ðối với dự án ñầu tư sửu dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì nhu cầu sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo quyết ñịnh phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền;ñối với dự án ñầu tư sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì nhu cầu sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo văn bản thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất của sở tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 30 Nghị ñịnh soos/10004/Nð-CP;ñối với dự án xây dựng cơ sở tôn giáo thì nhu cầu sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo quyết ñịnh của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. - Các trường hợp thu hồi ñất theo quy ñịnh tại các ñiểm a,b,c,d,e,g và h khoản 1 và các ñiểm a,c và d khoản 2 ðiều 36 Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP,khoản 3 ðiều 2 Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP,ðiều 34 và ñiều 35 Nghị ñịnh này. 2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản về chủ trương thu hồi ñất hoặc văn bản chấp thuận ñịa ñiểm ñầu tư theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 3. Uỷ ban nhân dân cáp huyện nơi có ñất bị thu hồi có trách nhiệm chỉ ñạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi ñất,các quy ñịnh về thu hồi ñất,về bồi thường,hỗ trợ và tái ñịnh cư khi thu hồi sử dụng vào mục ñích quốc phòng,an ninh,lợi ích quốc gia,lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;Uỷ ban nhân dân cấp xã 14 nơi có ñất bi thu hồi có trách nhiệm niêm yết công khai chủ trương thu hồi ñất ttrụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và tại các ñiểm sinh hoạt khu dân cư có ñất bị thu hồi,thông báo rộng rãi trên hệ thống ñài truyền thanh cấp xã (ở những nơi có hệ thống truyền thanh). ðiều 50. Chuẩn bị hồ sơ ñịa chính cho khu ñất bị thu hồi Căn cứ vào văn bản của Uỷ ban nhân dân nêu tại khoản 2 ðiều 49 Nghị ñịnh này,cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất cùng cấp thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện (ñối với nơi chưa có văn phòng ñăng ký quyền sử ñất) việc chuẩn bị hồ sơ ñịa chính cho khu ñất bị thu hồi theo quy ñịnh sau ñây: Chỉnh lý bản ñồ ñịa chính cho phù hợp với hiện trạng và làm trích lục bản ñồ ñịa chính ñối với những nơi ñã có bản ñồ ñịa chính chính quy hoặc trích ño ñịa chính ñối với nơi chưa có bản ñồ ñịa chính chính quy; Hoàn chỉnh và trích sao hồ sơ ñịa chính (sổ ñịa chính) ñể gửi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường,giải phóng mặt bằng; Lập danh sách các thửa ñất bị thu hồi với các nội dung:số hiệu tờ bản ñồ,số hiệu thửa ñất,tên người sử dụng ñất,diện tích của phần thửa ñất có cùng mục ñích sử dụng,mục ñích sử dụng ñất. ðối với khu ñất phải chính ño ñịa chính thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có ñất bị thu hồi thông báo bằng văn bản cho người sử dụng ñất thuộc khu vực phải thu hồi ñất vè việc ño ñại chính.Người sử dụng ñất có trách nhiệm chấp hành,phối hợp và tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc ñô ñạc xác ñịnh hiện trạng thửa ñất. Kinh phí chi cho việc chỉnh lý bản ñồ ñịa chính,trích lục bản ñồ ñịa chính,trích ño ñịa chính,trích sao hồ sơ ñịa chính do chủ ñầu tư dự án chi trả ñối với trường hợp thu hồi ñất theo dự án,do tổ chức phát triển quỹ ñất chi trả ñối với trường hợp thu hồi ñất theo quy hoạch. 15
- Xem thêm -