Tài liệu Quy hoạch cảng

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

QUY HO¹CH C¶NG PHÇN Më §ÇU VËn t¶i thuû lµ 1 lo¹i h×nh vËn t¶i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, nã cã gi¸ thµnh nhá nhÊt so víi c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c, chi phÝ nhiªn liÖu thÊp, n¨ng suÊt lao ®éng cao. Tuy nhiªn ®Ó vËn t¶i thuû cã thÓ ph¸t huy ®-îc thÕ m¹nh cña nã cÇn ph¶i cã c¸c c¬ së h¹ tÇng t-¬ng øng. §ã lµ bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c trªn bÕn. Khu vùc x©y d-ng bÕn cã nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n sau : THUËN LîI GÇn ®-êng « t« liªn tØnh , thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn vµ lùa chän c«ng nghÖ bèc xÕp hµng ho¸. PhÝa bªn trong l¹i cã ruéng lóa cña nh©n d©n nªn thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh khu bÕn l-¬ng thùc. VÒ mÆt ®Þa chÊt, ®o¹n s«ng t-¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt bÞ xãi lë, nªn Ýt ph¶i n¹o vÐt . H-íng giã chÝnh vÒ mïa m-a lµ ®«ng nam gÇn vu«ng gãc víi bê s«ng Ýt g©y ¶nh h-ëng tíi khu bÕn. KHã KH¡N H-íng giã chÝnh vÒ mïa kh« lµ ®«ng b¾c gÇn song song víi bê s«ng g©y ¶nh h-ëng kh«ng nhá gi÷a cac khu bÕn vÒ ho¶ ,bôi ,vÖ sinh. S«ng bÞ lò chi phèi m¹nh, m-a nhiÒu ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é ho¹t ®éng cña c¶ng. Lßng s«ng nhá, mùc n-íc n«ng tµu thuyÒn ®i l¹i khã kh¨n. Khu vùc x©y dùng c¶ng h¬i chËt hÑp, trong t-¬ng lai viÖc më réng x©y d-ng c¶ng lµ khã kh¨n. Lßng s«ng båi hµng n¨m lµ 0,1m nªn ph¶i n¹o vÐt theo chu k× nhÊt ®Þnh. CH¦¥NG 1 ph©n chia khu bÕn Nguyªn t¾c ph©n chia khu bÕn dùa vµo khèi l-îng hµng cña tõng khu bÕn Qt\n¨m vµ kh¶ n¨ng cho phÐp cña khu bÕn P t\n¨m Trong mçi khu bÕn lu«n lu«n d¶m b¶o P  Q C¸c khu bÕn ®-îc bè trÝ däc theo dßng ch¶y.Khu bÕn hµng ho¸ bè trÝ mçi lo¹i hµng 1 khu riªng.Khu bÕn kh¸ch sÏ bè trÝ tr-íc khu bÕn hµng ho¸. C¸ch bè trÝ nh- vËy nh»m tr¸nh nh÷ng v-íng m¾c khi bèc xÕp chuyªn chë b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ nhu cÇu ®i l¹i cña hµnh kh¸ch. B¶ng 1: PH¢N CHIA KHU BÕN STT Khu bÕn Lo¹i hµng Lo¹i tµu ho¨c tuyÕn ®-êng 1 Khu sè 1 §-êng gÇn Kh¸ch 140 chç 2 Khu sè 2 §-êng xa Kh¸ch 150 chç 3 Khu sè 3 B¸ch ho¸ 600 tÊn 4 Khu sè 4 L-¬ng thùc 600 tÊn 5 Khu sè 5 Xi m¨ng 600 tÊn 6 Khu sè 6 Than XL 400 tÊn 7 Khu sè 7 X¨ng dÇu 600 tÊn CH¦¥NG 2 C¸C §ÆC TR¦NG CñA BÕN 2.1.ChiÒu s©u cña bÕn: H= T+Z1+Z2+Z3+Z4+Z5 Trong ®ã: H: ChiÒu s©u thiÕt kÕ T: Mín n-íc cña tµu tÝnh to¸n khi chë ®Çy hµng Z1: §é s©u dù trù d-íi l-ên tµu phô thuéc tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸ ,chiÒu chiÒu dµi tµu,lo¹i tµu (Tra b¶ng V-4-T83-QHC) Z2:§é s©u dù tr÷ do sãng.Do khu vùc x©y dùng c¶ng lµ s«ng nªn Z2=0 Z3: §é s©u dù tr÷ do qu¸ tr×nh ch¹y tµu: + Z3=O,3 víi tµu hµng + Z3=O,15 víi tµu kh¸ch) Z4: §é s©u dù tr÷ d-íi tµu xÐt ®Õn kh¶ n¨ng båi l¾ng, n¹o vÐt phï sa dùa trªn thùc tÕ vµ tÝnh to¸n kÜ thuËt Z40,5 chän Z4=0,5m. Z5: §é s©u dù tr÷ d-íi l-ên tµu do n¹o vÐt kh«ng ®Òu g©y ra, phô thuéc vµo ph-¬ng tiÖn n¹o vÐt + GÇu xóc Z5=0,1 0,2m + Hót thuû lùc Z5=0,2 0,3m Chän thiÕt bÞ n¹o vÐt lµ thuû lùc Z5=0,2m.V× líp trªn cña lßng s«ng lµ líp bïn dµy1m ®Õn 1,5m. 2.2.Cao ®é l·nh thæ c¶ng: C§LT=MNCTK Trong ®ã:MNCTK Theo ®Çu bµi MNCTK=+5,0m. VËy ta cã: C§LT=+5,0m. 2.3.Cao tr×nh ®¸y bÕn. CT§B=MNTTK-H Trong ®ã:MNTTK lµ mùc n-íc tÝnh to¸n thÊp nhÊt tµu thuyÒn ®I l¹i trªn s«ng trong môc n-íc cã tÇn suÊt trung b×nh nhiÒu n¨m trong qu¸ tr×nh khai th¸c lÊy theo ®-êng cong b¶o ®¶m mùc n-íc hµng ngµy. MNTTK=0,20m. 2.4.ChiÒu dµI bÕn. Lb=Lt+d Trong ®ã Lt:chiÒu dµi lín nhÊt cña tµu tÝnh to¸n d:®é dù tr÷ an toµn gi÷a c¸c tµu ,lÊy theo b¶ng V1-2 trang 91-QHC. KÕt qu¶ thÓ hiÖn trong b¶ng 2. B¶ng 2. C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¶ng B¶ng 2. C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña bÕn c¶ng G1 STT Lo¹i hµng TuyÕn kh¸ch T, chç ngåi L1 m B1 T Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 H m m m m m m m m CT§ d LB m m m Tµu kh¸ch 1 Th¸i B×nh 140 25 4,5 0,9 0,1 0 0,15 0,5 0,2 1,85 -1,65 8 33 2 H¶i Phßng 150 25 4,5 0,9 0,1 0 0,15 0,5 0,2 1,85 -1,65 8 33 Tµu ,xµ lan chë hµng 3 B¸ch Hãa 600 62 9,2 1,8 0,1 0 0,3 0,5 0,2 2,9 -2,7 8 70 4 L-¬ng Thùc 600 62 9,2 1,8 0,1 0 0,3 0,5 0,2 2,9 -2,7 8 70 5 Xi M¨ng 600 62 9,2 1,8 0,1 0 0,3 0,5 0,2 2,9 -2,7 8 70 6 Than XL400 43,1 7,4 2,56 0,1 0 0,3 0,5 0,2 3,66 -3,46 8 51,31 7 X¨ng DÇu 600 63 9,2 1,9 0,1 0 0,3 0,5 0,2 3,0 -2,8 71 8 2.5.DiÖn tÝch khu n-íc: TÝnh to¸n víi tuyÕn bÕn th¼ng,tµu ch¹y 1chiÒu Tµu chë hµng b¸ch ho¸,l-¬ng thùc , xi m¨ng , x¨ng dÇu 660T , Xµ lan 400t chë than , tù hµnh kh«ng cã tµu lai. Tµu kh¸ch 140,150 chç kh«ng cã tµu lai. 2.5.1.Vïng ph©n lo¹i ®oµn tµu: Vïng ph©n lo¹i ®oµn tµu ®-îc bè trÝ thiÕt bÞ neo lµ trô thÐp,chiÒu réng s«ng trung trung b×nh mïa kiÖt lµ 300m. ChiÒu dµi bÕn vòng chê tµu ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Lbv=Lt+2d Trong ®ã: d ®é dù tr÷ an toµn d=5H. Lt – chiÒu dµi tÝnh to¸n cña tµu. ntv= 2QN.k.t®/Gt.Tn. Trong ®ã Ntv:sè tµu chê ®îi ®ång thêi trªn vòng.Theo trang 120QHC Qn:l-îng hµng bèc xÕp trong n¨m  t  k: hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu cña l-îng hµng t ®:thêi gian ®ç cña 1tµu trªn vòng ngµy Tn:thêi gian khai th¸c cña c¶ngngµytrong n¨m Gt:träng t¶i cña 1 tµu ®ç trªn vòng ChiÒu réng bÕn vòng chê tµu ®-îc tÝnh theo theo c«ng thøc Bbv=2Bt+B B:chiÒu réng an toµn khi ch¹y tµu B=1,5B Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 bÕn vòng chê ®îi tµu c¹nh nhau lÊy b»ng chiÒu dµi tµu 2.5.2 . Vïng thµnh lËp ®oµn tµu: Bè trÝ t-¬ng tù nh- vïng ph©n lo¹i ®oµn.KÕt qu¶ tÝnh ®-îc gièng vïng ph©n lo¹i ®oµn tµu vµ thÓ hiÖn trªn b¶ng 3 2.5.3.Khu quay vßng cña tµu ChiÒu réng khu quay vßng b¶o ®¶m tµu quay vßng khi ra vµo c¶ng dÔ dµng víi b¸n kÝnh quay vßng bÐ nhÊt S«ng lín – s«ng võa : Bqv=3-4Lt TÝnh víi s«ng võa Bqv=3 Lt 2.5.4.Vïng ch¹y tµu vµ vïng bèc xÕp hµng: ChiÒu réng ®¶m b¶o cho 1 tµu kh¸c ch¹y qua ë trong tuyÕn bÕn khi tµu ®ang bèc xÕp hµng. Bbx=2Bt+B ChiÒu dµi bÕn ch¹y tµu vµ bèc xÕp hµng theo c«ng thøc Lbx=Lt+2d B¶ng 3. §Æc tr-ng diÖn tÝch khu n-íc STT Lo¹i hµng Gt Lt Bt 2d=10H Lbv Bbv Bqv Lbx Bbx TuyÕn kh¸ch T, chç ngåi m m m m m m m m Tµu kh¸ch 1 Th¸i b×nh 140 25 4,5 18,5 43,5 15,75 75 43,5 15,75 2 H¶i phßng 150 25 4,5 18,5 43,5 15,75 75 43,5 15,75 Tµu, XL chë hµng 3 B¸ch hãa 600 62 9,2 29 91 32,2 186 91 32,2 4 L-¬ng thùc 600 62 9,2 29 91 32,2 186 91 32,2 5 Xi m¨ng 600 62 9,2 29 91 32,2 186 91 32,2 6 Than XL400 43,1 7,4 36,6 79,7 25,9 129,3 79,7 25,9 7 X¨ng dÇu 600 63 9,2 30 93 32,2 189 93 32,2 CH¦¥NG 3 C¤NG NGHÖ BèC XÕP Vµ VËN CHUYÓN HµNG TRONG C¶NG 3.1.Chän thiÕt bÞ: ViÖc lùa chän thiÕt bÞ trong c¶ng víi môc ®Ých: Thay lao ®éng ch©n tay b»ng m¸y mãc Gi¶m thêi gian tµu ®îi,thêi gian ®ç cña toa xe Gi¶m gi¸ thµnh bèc xÕp vËn t¶i T¨ng kh¶ n¨ng th«ng qua bÕn gi¶m chiÒu dµi bÕn T¨ng tr×nh ®é v¨n ho¸ c«ng nh©n C¸c thiÕt bÞ bèc xÕp trªn tuyÕn mÐp bÕn ®-îc lùa chän nh- sau: B¶ng 4. c¸c thiÕt bÞ bèc xÕp tuyÕn mÐp bÕn Sè thø tù Lo¹i hµng Gtt Lo¹i thiÕt bÞ Ph-¬ng ¸n bèc xÕp 1 B¸ch ho¸ 600 CÇn trôc xÝch E-1003A Tµu-kho Tµu-xe «t« 2 L-¬ng thùc 600 CÇn trôc xÝch E-1003A Kho-tµu Xe «t«-tµu 3 Xi m¨ng 600 CÇn trôc xÝch E-1003A Tµu-kho 4 Than XL400 CÇn trôc xÝch E-1003A Tµu-b·I 5 X¨ng dÇu 600 3.2.TÝnh n¨ng xuÊt: Tµu-kho 3.2.1.ThiÕt bÞ bèc xÕp theo chu kú: Bèc xÕp lo¹i hµng kiÖn: ThiÕt bÞ bèc xÕp lµ cÇn trôc xÝch,lo¹i hµng ®ãng kiÖn B¸ch ho¸, L-¬ng thùc, Xi m¨ng ta dïng c«ng thøc: Chu k×: TCK=(2t1+2t2+2t3)+t7+t8+t9+t10+t11 (s) Trong ®ã: 1) - HÖ sè tÝnh ®Õn sù hoµn thiÖn cña qu¸ tr×nh n©ng h¹ vµ víi tay cÇn =0,9 2) 2t1 -Thêi gian n©ng hµng vµ h¹ mãc kh«ng hµng øng víi chiÒu cao Hn , ta cã: 2t1= Hn /v+4’’(gi©y) 3) 2t2 -Thêi gian h¹ hµng vµ n©ng mãc kh«ng hµng øng víi chiÒu cao Hh ta cã: 2t2= Hh /v+4’’(gi©y) 4) 2t3 -Thêi gian quay cÇn trôc víi hµng vµ mãc kh«ng hµng ta cã: 2t3=/3n+6’’ (gi©y) 5) t7 - Thêi gian kho¸ mãc cã hµng (gi©y) 6) t8 - Thêi gian ®Æt hµng vµ th¸o mãc khái hµng (gi©y) 7) t9 - Thêi gian kho¸ mãc kh«ng cã hµng (gi©y) 8) t10 - Thêi gian ®Æt vµ th¸o mãc kh«ng cã hµng (gi©y) 9) t11 - Thêi gian thay ®æi tÇm víi (gi©y) 10) v -Tèc ®é n©ng, h¹ cña cÇn trôc (m/ gi©y) 11) n - Tèc ®é quay cña cÇn trôc (vßng/phót) 12)  -Gãc quay cÇn trôc (®é) 13) 4’’, 6’’-Thêi gian nh¶ phanh vµ h·m phanh N¨ng suÊt: P=3600g/TCK (t/h) Trong ®ã: kiÖn g=k.Q. g: träng l-îng mét lÇn n©ng cña cÇn cÈu trôc (t) ®èi víi hµng k - hÖ sè sö dông søc n©ng: k=(0,95-0,98) víi hµng kiÖn k=(0,5-0,6) víi hµng chÊt ®èng Q- søc n©ng cÇn trôc Thêi gian bèc xÕp hµng cña 1tµu tbx=Dt/Mg (giê). Thêi gian thao t¸c phô cña 1 tµu tp=2-13 ( giê) tra theo c¸c phô lôc 4.1,4.2,4.3 TCTK c¶ng biÓn N¨ng suÊt bèc xÕp cña c¸c thiÕt bÞ: Mg=(P1.x1+ P2.x2) tgvmg®kt. P1; P2 n¨ng suÊt bèc xÕp cña c¸c thiÕt bÞ trªn bê vµ d-íi tµu (T/h) x1 ;x2 sè l-îng thiÕt bÞ tham gia bèc xÕp ë trªn bê vµ d-íi tµu,c¸c tµu vµ xµ lan nhá nªn x2=0  tg = 0,7-0,87 hÖ sè sö dông thêi gian trong ngµy,chän tg=0,7  vm= 0,95 hÖ sè v-íng m¾c,tÝnh víi sè ®-êng hµng b»ng sè hÇm tµu  g® = 0,85-0,9 hÖ sè sö dông m¸y,chän g®=0,85  kt = 0,85-0,9 hÖ sè ®Çy hµng trong khoang tµu,chän kt=0,9. N¨ng suÊt thiÕt bÞ tr-íc bÞ tr-íc bÕn P1=Ptr.PK/(1-).PK+Ptr . (t/h) Trong ®ã Ptr , PK n¨ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ phôc vô bèc xÕp trùc tiÕp vµo toa xe vµ vµo trong kho (t/h) Kh¶ n¨ng cho phÐp trong 1 ngµy ®ªm cña bÕn Png=24.Dt/(tbx+tp ) Trong ®ã (t/1ngµy ®ªm) Dt träng t¶i tµu tÝnh to¸n tbx thêi gian bèc xÕp hµng cña 1 tµu tÝnh b»ng giê tp thêi gian thao t¸c phô cña 1tµu Kh¶ n¨ng cho phÐp trong 1 th¸ng cña bÕn Pth=30.Png. kb kt (t/th) Trong ®ã Png kh¼ n¨ng cho phÐp cña 1 bÕn trong 1 ngµy ®ªm kt hÖ sè ¶nh h-ëng do thêi tiÕt xÊu kt=(720- tt )/720 ; kt =(0,7-1) tt thêi gian nghØ do thêi tiÕt xÊu kb hÖ sè bËn bÕn tra b¶ng cã: kb = 0,65 víi hµng lµ b¸ch ho¸, l-¬ng thùc, xi m¨ng vµ than. kb = o,45 víi hµng lµ than. L-îng hµng trong 1th¸ng Qth=Qn.k/tth Trong ®ã k (t/th) hÖ sè kh«ng ®Òu l-îng hµng ; k = 1,15-1,5 tth sè th¸ng c¶ng ho¹t ®éng bèc xÕp trong mét n¨m Sè bÕn , tth = 12 (th¸ng ) Nb=Qth/Pth (bÕn) TÝnh chiÒu cao n©ng,h¹ hµng trung b×nh Hn , Hh : a) BÕn hµng b¸ch ho¸: Ph-¬ng ¸n tµu – kho : Chän chiÒu cao ®èng hµng h®=4,8m .CÇn cÈu xÝch lo¹i E1003A cã c¸nh tay cÇn l=25m,tÇm víi 6,5m-19m, Q=1,7t-7t Hn=h1+h2 víi h1 lµ chiÒu cao tõMNTB ®Õn CTMB h1=5,0-(5,0+0,2)/2=2,4m h2=h®+0,5=4,8+0,5=5,3m Hn=2,4+5,3=7,7m Hh=h®+0,5 = 4,8 + 0,5 = 5,3m Ph-¬ng ¸n kho-tµu: Hh=h1+h2 víi h1 lµ chiÒu cao tõ MNTB ®Õn CTMB h1=5,0-(5,0+0,2)/2= 2,4m h2= h®+0,5=4,8+0,5=5,3m Hh=2,4+5,3=7,7m Hn=h®+0,5=4,8+0,5=5,3m Ph-¬ng ¸n tµu-xe «t« : chän chiÒu cao xe n©ng hµng hb =4,9m (xe n©ng PTS). Hn = 7,7 m Hh = h®+0,5- hb/2 =4,8+0,5-4,9/2=2,85m Ph-¬ng ¸n xe «t«-tµu: Hn = h®+0,5- hb/2 =4,8+0,5-4,9/2=2,85m Hh = 7,7 m b) BÕn l-¬ng thùc: Ph-¬ng ¸n kho – tµu : Chän chiÒu cao ®èng hµng h®=4,8m .CÇn cÈu xÝch lo¹i E1003A cã c¸nh tay cÇn l=25m,tÇm víi 6,5m-19m, Q=1,7t-7t Hh=h1+h2 víi h1 lµ chiÒu cao tõ MNTB ®Õn CTMB h1=5,0-(5,0+0,2)/2= 2,4m h2=h®+0,5=4,8+0,5=5,3m Hh=2,4+5,3=7,7 Hn=h®+ 0,5=4,8+05=5,3m. Ph-ong ¸n xe «t«-tµu: Hn =2,85m Hh = 7,7m c)BÕn xi m¨ng: Ph-¬ng ¸n tµu - kho: Chän chiÒu cao ®èng hµng h®=4,8m .CÇn cÈu xÝch lo¹i E1003A cã c¸nh tay cÇn l=25m,tÇm víi 6,5m-19m, Q=1,7t-7t Hn=h1+h2 víi h1 lµ chiÒu cao tõMNTB ®Õn CTMB h1=5,0-(5,0+0,2)/2=2,4m h2=h®+0,5=4,8+0,5=5,3m Hn=2,4+5,3=7,7m Hh=h®+0,5 =4,8+0,5 =5,3m Ph-¬ng ¸n tµu – xe « t«: Hn=h1+h2 ; víi h1 lµ chiÒu cao tõMNBQ ®Õn CTMB h1=5,0-(5,0+0,2)/2=2,4m h2=hb+0,5=4,8+0,5=5,3m Hn=2,4+5,3=7,7m Hh=h®+0,5-hb/2=4,8+05-4,9/2=2,85m. ThiÕt bÞ bèc xÕp hµng rêi : d)BÕn nhËp than : Ph-¬ng ¸n tµu-b·i: Chän chiÒu cao ®èng than h®=4,0m .Dïng 2 tuyÕn cÇn cÈu xÝch lo¹i E1003A cã c¸nh tay cÇn l=25m,tÇm víi 6,5m-19m, Q=1,7t-7t (S¬ ®å xem h×nh vÏ) Hn=h1+h2 víi h1 lµ chiÒu cao tõMNTB ®Õn CTMB h1=5-(5+0,2)/2=2,4m h2=h®/2=4,0/2=2,0m Hn=2,4+2,0=4,4m Hh=h®/2+0,5 = 4,0/2+0,5=2,5m Ph-¬ng ¸n tµu-xe: Hn= 2,5 Hh=4,4m C¸c kÕt qu¶ thÓ hiÖn trªn b¶ng phÇn cuèi. B¶ng 6. TÝnh chu kú vµ n¨ng suÊt thiÕt bÞ mÐp bÕn Lo¹i STT hµng Hµng kiÖn 1 V (m/s) n (v/ph)  ®é Hn Hh  2 t1 2 t2 2 t3 Thêi gian thao t¸c phô (s) t7 t8 t9 t10 t11 T (s) Tµu-kho 23 60 4.75 180 7,7 5,3 0,9 44 32 19 23 60 23 23 25 240 Tµu-«t« 23 60 4.75 90 7,7 2,85 0,9 44 19 13 23 60 23 23 25 223 23 60 4.75 180 5,3 7,7 0,9 32 44 19 21 54 21 21 0 194 90 2,85 7,7 0,9 19 44 13 28 72 10 0 0 179 4.75 290 7,7 5,3 0,9 44 32 19 23 60 23 23 25 240 4.75 90 7,7 2.85 0,9 44 19 13 23 60 23 23 25 223 4.75 180 7,7 5,3 0,9 44 32 19 21 54 21 21 0 194 4.75 90 2,85 7,7 0,9 19 44 13 28 72 10 0 0 179 4.75 190 4,4 2,5 0,9 27 17 19 23 60 23 23 15 201 4.75 90 2,5 4,4 0,9 17 27 13 23 60 23 23 15 195 Ph-¬ng ¸n B¸ch ho¸ Ph-¬ng tiÖn E1003A Kho-tµu 23 60 ¤t«-tµu Tµu-kho 3 Xi m¨ng E1003A Tµu-xe 23 60 23 60 Hµng rêi Kho-tµu 2 L-¬ng thùc E1003A Xe-tµu 23 60 23 60 Hµng chÊt ®èng Tµu-b·i 4 Than E1003A Tµu-xe 23 60 23 60 B¶ng 7: Thêi gian c«ng t¸c thùc STT Lo¹i hµng Lo¹i tµu Lµm thñ tôc rêi vµ cËp bÕn Më n¾p §Ëy n¾p hÇm tµu hÇm tµu Xem xÐt tµu sau khi bèc hµng X¸c ®Þnh khèi Thêi gian X¸c ®Þnh TL l-îng theo lµm c«ng t¸c ®Õn vµ ®i møc n-íc phô (giê) 1 B¸ch ho¸ Tµu 600t 0.5 0.3 0.4 0.3 0 0.8 2.3 2 L-¬ng thùc Tµu 600t 0.5 0.3 0.4 0.3 0 0.8 2.3 3 Xi m¨ng Tµu 600t 0.5 0.3 0.4 0.3 0 0.8 2.3 4 Than XL 400t 0.5 0.3 0.4 0.3 0 0.8 2.3 5 X¨ng dÇu Tµu 600t 0.5 0.3 0.4 0.3 0 0.8 2.3 B¶ng 8: TÝnh l-îng hµng trung b×nh th¸ng STT Lo¹i hµng Lo¹i tµu Qn (103 t/n¨m) Gt §Õn §i Tæng (t) HÖ sè Qth (103 t/h) Sè ngµy Sè th¸ng lµm kh«ng ®Òu k nghØ (ngµy) viÖc (th¸ng) tth §Õn §i Tæng 1 B¸ch ho¸ Tµu 600t 100 120 220 600 1.2 60 12 10 12 22 2 L-¬ng thùc Tµu 600t 120 120 600 1,3 60 12 0 13 13 3 Xi m¨ng Tµu 600t 150 0 150 600 1,2 60 12 15 0 15 4 Than XL 400t 90 0 90 400 1,2 60 12 9 0 9 5 X¨ng dÇu Tµu 600t 170 0 170 600 1,1 60 12 16 0 16 0 B¶ng 9: TÝnh n¨ng suÊt bèc xÕp theo chu kú tuyÕn mÐp bÕn Stt Lo¹i hµng ThiÕt bÞ, ph-¬ng ¸n bèc xÕp E1003A Tµu-kho E1003A 1 B¸ch ho¸ Kho-tµu E1003A «t«-tµu E1003A Tµu-«t« E1003A 2 Xi m¨ng Tµu-kho E1003A Tµu-«t« E1003A 3 Than Tµu-b·i E1003A Tµu-xe Q(t) g(t) T(s) 1,77 4,0 240 Ptr (t/h) PK (t/h)  60 0.7 P1 (t/h) 65 tg g® kt vm 0.7 0.85 0.9 0.95 1,77 4,0 194 0,7 0.7 0.85 0.9 0.95 1,77 4,0 179 0,7 0.7 0.85 0.9 0.95 1,77 4,0 223 1,77 4,0 240 1,77 4,0 223 1,77 2,6 201 1,77 2,6 195 64 0,7 60 64 75 0.7 46 48 0.7 0.8 0,8 46 0.7 0.85 0.9 0.95 0.7 0.85 0.9 0.95 0.7 0.85 0.9 0.95 0.7 0.85 0.9 0.95 0.7 0.85 0.9 0.95 x1 Mg (chiÕc) (t/h) 1 1 1 1 Tbx (giê) 33 18,2 33 18,2 38 12,8 24 16,7 3.2.2.ThiÕt bÞ bèc xÕp x¨ng dÇu: Chän m¸y b¬m thuû lùc cã n¨ng suÊt Pb = 138m3/h N¨ng suÊt b¬m dÇu tÝnh nh- sau: B¶ng 5. n¨ng suÊt m¸y b¬m dÇu Pb Sè ca/ngµy (m3/h) Thêi gian/ca ( h) 138 2 8 Thêi gian/ngµy Png kb kt (m3/ng) d Pth t/m3 (t/th) ( h) 16 2208 0,45 0,93 0,82 3.2.3.ThiÕt bÞ bèc xÕp hµng l-¬ng thùc: Dïng thiÕt bÞ hót b»ng khÝ nÐn. Ta cã c¸c c«ng thøc tÝnh sau: -N¨ng suÊt hÖ thèng: Mg= Qn.k/( tt.tth. kb.kt.kbx); Trong ®ã: Qn-l-îng hµng thiªt kÕ cña c¶ng trong n¨m, Qn=120000 (tÊn) k-hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu l-îng hµngtrong n¨m, k=1,3 tt-sè giê trong mét th¸ng, t=720 giê tth-thêi gian khai th¸c cña c¶ng trong n¨m (th¸ng), tth=12 th¸ng kb-hÖ sè bËn bÕn cña tµu, chän kb=0,65 kt-hÖ sè sö dông thêi gian trong th¸ng, kt=2.8/24=0,66 kbx-hÖ sè sö dông thêi gian bèc xÕp cña tµu, kbx= tbx/( tbx+ tp) tbx-thêi gian bèc xÕp cña tµu, tbx= 16,2 giê tp- thêi gian thao t¸c phô cña tµu, tp=2,3 giê  kbx= 16,2/(16,2+2,3)=0,57 VËy Mg= 1200001,3/(720120,650,660,77)=54,7 (t/h) -§-êng kÝnh trong cña èng dÉn: chän ®-êng kÝnh èng dÉn: d=0,5m -C«ng suÊt m¸y b¬m: Chän c«ng suÊt m¸y b¬m N=20 (t/h) 27721
- Xem thêm -