Tài liệu Quảng cáo cho công ty thuỷ tinh hà nội

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1: Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi §Êt n-íc chóng ta tõng ngµy thay ®æi diÖn m¹o theo nhÞp ®é cña cuéc sèng ®æi míi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ toµn diÖn. Chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin trong nÒn kinh tÕ tri thøc, cã thÓ nãi ®©y lµ giai ®o¹n mµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶, trong mçi s¶n phÈm cßn biÓu hiÖn vµ chøa ®ùng nh÷ng dÊu Ên v¨n ho¸ thÈm mü. B-íc sang mét thiªn niªn kû míi víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt, mü thuËt c«ng nghiÖp ®· trë thµnh mét phÇn quan träng cña cuéc sèng. Vµ bÊt cø h×nh thøc kinh tÕ, chÝnh trÞ hay nghÖ thuËt nµo còng cÇn sù gãp mÆt cña mü thuËt c«ng nghiÖp. Sù cã mÆt vµ ph¸t triÓn cña lÜnh vùc mü thuËt c«ng nghiÖp ®· chøng tá søc sèng m¹nh mÏ cña tiÕn tr×nh ®æi míi. NÕu ta vÝ nÒn mü thuËt nãi chung nh- mét viªn kim c-¬ng víi nhiÒu thiÕt diÖn th× mü thuËt øng dông hay cßn cã mét c¸i tªn kh¸c lµ mü thuËt c«ng nghiÖp chÝnh lµ mét trong nh÷ng thiÕt diÖn ®ã. Mü thuËt c«ng nghiÖp nhcÇu nèi gi÷a cña mü thuËt víi ®êi sèng con ng-êi vµ nã ®· khiÕn cho cuéc sèng thªm phong phó h¬n, ®a d¹ng h¬n. Mü thuËt c«ng nghiÖp mang tÝnh øng dông cao phôc vô cho con ng-êi ë mäi n¬i, mäi lóc b»ng rÊt nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau vµ ®ång thêi nã còng g©y ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®èi víi ®êi sèng con ng-êi. Mü thuËt c«ng nghiÖp thóc ®Èy tÝnh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®em l¹i kh«ng chØ l¬i nhuËn vÒ doanh thu mµ c¶ vÒ gi¸ trÞ tinh thÇn. Mçi mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp trong giai ®o¹n nµy ®Òu chøa ®ùng trong m×nh nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ thÈm mü nhÊt ®Þnh, nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ Êy chÝnh lµ con ®Î cña ®éi ngò ho¹ sÜ mü thuËt øng dông. Mü thuËt c«ng nghiÖp ®· thùc sù hoµ m×nh vµo mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ph¸t huy m¹nh mÏ -u thÕ cña m×nh gi÷a nh÷ng quy luËt hµ kh¾c cña kinh tÕ thÞ tr-êng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ tr-íc cho tíi nay mü thuËt c«ng nghiÖp gi÷ mét vai trß lµ lµm ®Ñp cho c¸c mÆt hµng c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng, nã lµ yÕu tè trong kinh tÕ,ngoµi chÊt l-îng tèt, sù hÊp dÉn cña h×nh thøc trang trÝ còng lµ mét yÕu tè kh¸ quan träng trong th-¬ng nghiÖp, kh«ng mét s¶n phÈm hµng ho¸ c«ng nghiÖp nµo ra ®êi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng l¹i kh«ng quan t©m ®Õn kiÓu d¸ng, bao b× vµ kh©u tiÕp thÞ qu¶ng c¸o, c¸c kh©u trªn ngµy nay ®· trë thµnh chuçi khÐp kÝn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô hµng ho¸ vµ nã chiÕm mét gi¸ trÞ kh¸ lín trong gi¸ thµnh, tuú theo nÐt ®Æc tr-ng cña mçi lo¹i s¶n phÈm, bëi v× nã lµ diÖn m¹o vµ trang phôc s¾c mµu hÊp dÉn kh¸ch hµng. Nhu cÇu vÒ c¸i ®Ñp vµ sù s¸ng t¹o c¸i ®Ñp ®· trë thµnh mét nhu cÇu bøc thiÕt kh«ng thÓ thiÕu, cïng víi ®êi sèng x· héi ph¸t triÓn ngµy cµng cao th× nhu cÇu ®ã cµng trë nªn lín h¬n vµ quan träng h¬n trong sù ph¸t triÓn cña nhiÒu lÜnh vùc ®Æc biÖt trong c¸c s¶n phÈm hµng ngµy chóng ta sö dông vµ ®ang l-u th«ng trªn thÞ tr-êng nh-: trang phôc, bµn ghÕ, gi-êng tñ,v.v...Bëi ngoµi chøc n¨ng sö dông chóng cßn ph¶i cã mét h×nh thøc thÈm mü phï hîp, ®Ñp, trang nh·, hiÖn ®¹i vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn.Trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng hiÖn nay mü thuËt c«ng nghiÖp ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña m×nh, c¸c nhµ thiÕt kÕ víi c¸i nh×n tinh tÕ, ãc t- duy s¸ng t¹o vµ ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n ®· c¶i t¹o thÕ giíi vËt dông, ®-a vµo chóng c¸c h×nh thøc mÉu m· ngµy mét ®Ñp h¬n, tiÖn dông h¬n cho nhu cÇu sö dông cña con ng-êi, ho¹t ®éng cña mü thuËt c«ng nghiÖp bao gåm tõ viÖc lËp ®Ò ¸n, thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, m¸y mãc, c¸c mÆt hµng d©n dông, cho ®Õn qu¶ng c¸o, giíi thiÖu cho s¶n phÈm míi, mÉu m· míi víi tÝnh n¨ng c¶i tiÕn sÏ ®-a ra thÞ tr-êng. Ho¹t ®éng cña mü thuËt c«ng nghiÖp gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu thÈm mü cña ng-êi tiªu dïng trong tõng s¶n phÈm tõ ®ã t¨ng ®é hÊp dÉn cña hµng ho¸, kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. C¸c ho¹ sü mü thuËt øng dông hiÖn ®¹i cña ViÖt nam ®ang tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ riªng cña m×nh, ®iÒu ®ã ®· vµ ®ang ®-îc thÓ hiÖn ë kiÓu d¸ng, mÉu m· hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng vµ trong c¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh©u thiÕt kÕ qu¶ng c¸o s¶n phÈm.Vµ hä còng ®· b¾t nhÞp cïng c¸c xu h-íng nghÖ thuËt øng dông cña thÕ giíi. Thùc chÊt qu¶ng c¸o lµ cÇu nèi gi÷a s¶n phÈm vµ ng-êi tiªu dïng, nhê vËy mµ ng-êi mua cã thÓ biÕt ®-îc c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm mét c¸ch nhanh nhÊt. §iÒu ®ã kh«ng nh÷ng cã gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ lµm t¨ng lîi nhuËn mµ cßn cã gi¸ trÞ thóc ®Èy sù c¹nh tranh ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp. Khi kinh tÕ vµ ®êi sèng ph¸t triÓn m¹nh th× nhu cÇu vÒ mÆt thÈm mü cña con ng-êi cµng cao v× vËy khi chän häc ngµnh ®å ho¹ lµ t«i ®· tù ®Æt m×nh tr-íc nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ thö th¸ch lín cña thÞ tr-êng. Mét vÊn ®Ò mµ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®ang quan t©m ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi ®ã lµ th-¬ng hiÖu cña mçi doanh nghiÖp. §©y cã lÏ võa lµ th¸ch thøc míi võa lµ mét m«i tr-êng ®Ó c¸c nhµ ho¹ sü mü thuËt c«ng nghiÖp thÓ hiÖn tµi n¨ng vµ sù s¸ng t¹o cña m×nh, cïng c¸c doanh nghiÖp x©y dùng th-¬ng hiÖu ViÖt nam. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuû tinh chÊt l-îng cao cña ViÖt nam ®· cã nhiÒu khëi s¾c, song cßn rÊt míi mÎ vµ ch-a thùc sù ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ®«ng ®¶o kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt l-îng vµ sè l-îng lµ kh©u qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ. C«ng ty thuû tinh Hµ néi ra ®êi nh- mét ®ãng gãp khëi nguån cho nÒn c«ng nghiÖp thuû tinh ViÖt Nam. Khai th¸c nguån nguyªn liÖu Silicat dåi dµo, s¶n xuÊt ®-îc thuû tinh cao cÊp c¶ vÒ chÊt l-îng vµ thÈm mü, tõng b-íc thay thÕ cho c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i, C«ng ty ®ang trªn b-íc ®-êng kh¼ng ®Þnh m×nh víi môc h-íng ng-¬× ViÖt Nam dïng hµng ViÖt Nam. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay C«ng ty ®Çu t- míi h-íng ®Õn c«ng nghÖ cao h¬n vµ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm chÊt l-îng h¬n ®Æc biÖt lµ mÆt hµng míi ®ang thÞnh hµnh vµ ®-îc mäi ng-êi -a chuéng lµ c¸c s¶n phÈm pha lª. Lµ mét sinh viªn ®-îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i khoa ®å ho¹ tr-êng §¹i häc Mü thuËt c«ng nghiÖp vµ còng lµ mét ng-êi rÊt say mª t×m hiÓu vÒ c¸c s¶n phÈm thuû tinh phalª, ngay tõ n¨m thø ba t«i ®· cã ®Þnh h-íng lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp vÒ thuû tinh-phalª, qua t×m hiÓu vµ nghiªn cøu trong thêi gian qua C«ng ty thuû tinh Hµ néi ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn râ rÖt vÒ mÆt chÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-îng vµ mÉu m· còng nh- doanh thu mµ vai trß cña qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ ®ãng gãp mét phÇn quan träng. V× thÕ víi nhËn thøc cña m×nh cÇn thÊy cã nh÷ng thay ®æi h¬n n÷a vÒ mÆt qu°ng c²o cho nªn t«i chän ®Ò t¯i “Qu°ng c²o cho c«ng ty Thuû tinh H¯ néi” v¯ mong muèn gãp phÇn søc lùc nhà bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 2.T×nh h×nh nghiªn cøu s¸ng t¸c liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay nhu cÇu thÈm mü cña con ng-êi ngµy cµng cao.Kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi ph¸t triÓn chóng ta ®©u chØ cÇn ¨n no mµ cßn cÇn ¨n ngon. ¨n ®· trë thµnh mét thø v¨n ho¸ Èm thùc thanh tao chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè thÈm mü nhÊt ®Þnh, vµ khi ta kho¸c trªn m×nh bé trang phôc ®©u ph¶i chØ cÇn ®ñ Êm mµ ¨n mÆc lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nhËn thøc thÈm mü cña mçi con ng-êi, c¸c gi¸ trÞ thÈm mü nµy ngµy nay ®· len lái mét c¸ch tÕ nhÞ vµo x· héi hiÖn ®¹i. Tèc ®é ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao, cïng víi nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, qu¸ tr×nh tham gia héi nhËp cña ViÖt nam víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C¸c s¶n phÈm thuû tinh vµ phalª cña c¸c h·ng næi tiÕng ë Ch©u ©u nh-: Céng hoµ Sec, Ph¸p, Ba Lan hay c¸c s¶n phÈm thuû tinh, phalª cña c¸c n-¬c Ch©u ¸ nh- Hµn quèc, Th¸i lan, Trung quèc, NhËt b¶n trµn ngËp vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam theo nhiÒu con ®-êng th-¬ng m¹i kh¸c nhauvíi nhiÒu kiÓu d¸ng ®Ñp vµ chÊt l-îng tèt. §©y chÝnh lµ th¸ch thøc, lµ c©u hái ®èi víi nh÷ng chuyªn gia nghiªn cøu, nhµ s¶n xuÊt vµ ho¹ sü cña ngµnh c«ng nghiÖp thuû tinhViÖt nam; vÒ chÊt l-îng, mÉu m·, h×nh thøc qu¶ng c¸o vµ ®-a ra ph-¬ng ¸n tiÕp thÞ tèt. C«ng ty thuû tinh Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp n»m trong sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ , cã nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy, c¸c mÆt hµng cña c«ng ty phong phó vÒ chñng lo¹i, cã chÊt l-îng tèt vµ gi÷ ®-îc uy tÝn ®èi víi ng-êi tiªu dïng. Song do h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp, kho¶ng mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cã sù ®Çu t- cho chÊt l-îng vµ cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng viÖc ®æi míi kh©u tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm, t×m hiÓu thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, c¶i tiÕn mÉu m· ,xong do Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¹n hÑp vÒ nguån vèn vµ thiÕu sù ®Çu t- thÝch ®¸ng cña nhµ n-íc vµ ®Æc biÖt ®Çu t- cho kh©u tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o cña c«ng ty ch-a s©u ch-a tèt ®Õn ng-êi tiªu dïng nªn vÉn cßn mét sè h¹n chÕ sau: - C«ng ty míi chØ cã mét sè tê gÊp vµ qu¶ng c¸o ®¬n gi¶n trªn b¸o. Ch-a cã chiÕn dÞch qu¶ng c¸o ®ång bé. -H×nh thøc s¶n phÈm ch-a thËt ®æi míi, ch-a thËt sang träng vÒ t¹o d¸ng, vÒ chÊt liÖu vµ c¸c lo¹i bao b× nh·n m¸c cßn nh¸i l¹i theo mét sè nh·n cña c«ng ty thuû tinh n-íc ngoµi, c«ng ty ch-a kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh song gi¸ trÞ thÈm mü cña s¶n phÈm ch-a t¹o ra ®-îc phong c¸ch riªng biÖt, thùc sù ch-a xøng tÇm víi mét c«ng ty thuû tinh trong thêi kú ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. -Do mét thêi gian dµi g¸nh chÞu hËu qu¶ cña t- duy bao cÊp nªn c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch nghÌo nµn vÒ chñng lo¹i, ®¬n gi¶n vÒ kiÓu d¸ng.Do ®ã c«ng ty thuû tinh Hµ néi ch-a thËt chó ý ®Õn h×nh thøc qu¶ng c¸o, quy m« c«ng ty ngµy mét thu hÑp, c¸c mÆt hµng kh«ng v-¬n réng ®-îc ®Õn c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Mét nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn kinh doanh cña c«ng ty bÞ thu hÑp lµ t- t-ëng cña ng-êi d©n vÉn cßn sÝnh hµng ngo¹i. 3.NhiÖm vô vµ môc ®Ých s¸ng t¸c 3.1.NhiÖm vô cña ®Ò tµi -T×m hiÓu vÒ c«ng ty thuû tinh Hµ n«i lÞch sö,sù tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn -T×m hiÓu vÒ c¸c lo¹i mÆt hµng mµ C«ng ty thuû tinh Hµ néi ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô, ®Æc tÝnh, chÊt l-îng, mÉu m· bao b×. -Th¨m dß thÞ hiÕu kh¸ch hµng khi tiªu thô c¸c mÆt hµng ®ã. -T×m hiÓu, nghiªn cøu hÖ thèng c¬ cÊu tæ chøc vµ h×nh thøc tiÕp thÞ hµng ho¸ cña c«ng ty -Nghiªn cøu c¸c kh©u tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o cña c¸c c«ng ty thuû tinh phalª kh¸c -Do môc ®Ých lµ qu¶ng c¸o cho c¸c c«ng ty thuû tinh nªn ph¶i nªu bËt ®-îc nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña mÆt hµng thuû tinh vµ nhÊt lµ s¶n phÈm míi mÆt hµng phalª. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2.Môc ®Ých cña ®Ò tµi - Gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng thÈm mü cña c¸c mÆt hµng thuû tinh do c«ng ty s¶n xuÊt . -T¹o cho ng-êi tiªu dïng cã Ên t-îng tèt ®Ñp vµ tin t-ëng vµo c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt. -Gãp phÇn vµo viÖc tiªu thô hµng ho¸. Kh¼ng ®Þnh vai trß cña qu¶ng c¸o trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ - Mang ®Õn cho ng-êi xem nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty. T¹o cho kh¸ch hµng mét c¶m gi¸c tin t-ëng, an t©m khi sö dông c¸c s¶n phÈm. 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ph-¬ng tiÖn s¸ng t¸c 4.1 Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Bé bµi ®-îc b¾t ®Çu tõ thiÕt kÕ biÓu tr-ng cho c«ng ty. Ph-¬ng ph¸p ë ®©y lµ dùa trªn c¬ së t×m tßi c¸c biÓu tr-ng cña c¸c c«ng ty thuû tinh næi tiÕng. Qua ®ã rót ra c¸c mÆt -u ®iÓm, nh-îc ®iÓm. §ång thêi còng ®óc kÕt ®-îc nh÷ng ®Æc tr-ng mµ mét biÓu tr-ng cña c«ng ty thuû tinh ®em l¹i lµ nh÷ng c¶m xóc cho ng-êi xem. Mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc lµ nh÷ng ý nghÜa mµ biÓu tr-ng ®em l¹i cho c«ng ty. §iÒu ®ã ph¶i dùa vµo viÖc nghiªn cøu ®Þnh h-íng, lÞch sö ph¸t triÓn, ®Æc tr-ng næi bËt ®Ó so s¸nh víi c¸c c«ng ty kh¸c. Tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã lµ c¬ së cho s¸ng t¹o, thiÕt kÕ ra mÉu biÓu tr-ng. B-íc tiÕp theo lµ ¸p phÝch, ¸p phÝch ®Çu tiªn cÇn thÓ hiÖn ®-îc tÝnh thÈm mü cña s¶n phÈm. §iÒu nµy ®ang n»m trong chiÕn l-îc s¶n xuÊt hµng ho¸ cña c«ng ty nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. ThÈm mü lµ mét gi¸c quan ®Ó ph©n biÖt con ng-êi- ®éng vËt bËc cao víi c¸c ®éng vËt kh¸c. §ång thêi thÈm mü lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Khi kinh tÕ ®· ph¸t triÓn ®Õn møc ®é cao th× lóc ®ã chÊt l-îng còng cã nghÜa lµ thÈm mü. Mét c«ng ty ®-a yÕu tè thÈm mü lµ mét phÇn quan träng vµo chiÕn l-îc cña m×nh th× chøng tá c«ng ty ®ã ®· ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã ¸p phÝch nµy cßn thÓ hiÖn ®-îc tÝnh t×m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tßi ph¸t triÓn t- duy trong cung c¸ch lµm ¨n cña c«ng ty. ¸p phÝch thø hai ph¶i ®ång nhÊt víi ¸p phÝch ®Çu, do ®ã ®· nghÜ ®Õn viÖc ®Æt ý nghÜa lµ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm. §©y lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c«ng ty. C¸i hån cña s¶n phÈm chÝnh lµ chÊt l-îng. ThÈm mü chÝnh lµ sù ph¸t triÓn chÊt l-îng ®Õn tr×nh ®é cao. Cho nªn ¸p phÝch nµy ph¶i thÓ hiÖn ®-îc chÊt l-îng cao cña s¶n phÈm thuû tinh lµ ®é trong suèt, tÝnh khóc x¹ ¸nh s¸ng tèt, s¾c mµu kiÓu d¸ng cña s¶n phÈm pha lª. Cã nghÜa lµ nh×n vµo ®ã ng-êi ta thÊy ®-îc c«ng ty chØ s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-îng cao. Sau khi ®· ®Þnh h×nh râ tÝnh chÊt vµ ph-¬ng ph¸p thiÕt kÕ biÓu tr-ng, ¸p phÝch, tiÕp tôc lµm phô kiÖn. Bao gåm tói ®ùng hµng, hép ®ùng ly, tê gÊp. C«ng viÖc cßn l¹i ph¶i t¹o cho c¸c thiÕt kÕ nµy sù thèng nhÊt, tiÕng nãi chung víi nh÷ng thiÕt kÕ trªn. C¶ bé bµi muèn to¸t lªn sù sang träng, c¶m gi¸c tin t-ëng vµo chÊt l-îng cña C«ng ty Thuû tinh Hµ néi. Do ®ã c¸c phô kiÖn thËt ®¬n gi¶n, ®-a ra nh÷ng th«ng tin chÝnh yÕu, lµ phÇn bæ sung cã t¸c dông n©ng cao hiÖu qu¶ cho c¶ bé bµi. - Nghiªn cøu thùc tÕ vµ ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra ®Ó th¨m dß thÞ hiÕu thÈm mü cña kh¸ch hµng, ®äc tµi liÖu, lÊy t- liÖu vµ th«ng tin t¹i c«ng ty vµ c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. - T×m nguyªn t¾c, ý t-ëng c¨n cø vµo qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ kinh nghiÖm th«ng qua thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i tr-êng. Sö dông c¸c ng«n ng÷ t¹o h×nh ®Ó t¹o dùng ý t-ëng thµnh nh÷ng ph¸c th¶o. - Nghiªn cøu kiÓm ®Þnh th«ng qua hÖ thèng tµi liÖu, gi¸o viªn h-íng dÉn, nhµ s¶n xuÊt vµ hÖ thèng ng-êi tiªu dïng. KÕt hîp t- duy, c¶m xóc vµ sù t-ëng t-îng ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u nhÊt, chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè s¸ng t¹o ®Ó t¹o ra mét ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®ång bé ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 4.2 Ph-¬ng tiÖn s¸ng t¸c - Sö dông ng«n ng÷ t¹o h×nh lµm ph-¬ng tiÖn s¸ng t¸c c¬ b¶n ®Ó thÓ hiÖn môc tiªu cña ®å ¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sö dông c¸c kü thuËt hiÖn ®¹i, c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ nh- photosop, corel ®Ó thiÕt kÕ. Kü thuËt vên tay vµ sö dông pep phun kÕt hîp ®Ó n©ng cao chÊt l-îng biÓu ®¹t cña hÖ thèng ng«n ng÷ t¹o h×nh. 5. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn - Côm bµi trang trÝ ®ång bé cho C«ng ty Thuû tinh Hµ néi sÏ mang tÝnh thÈm mü cao, víi h×nh thøc trang trÝ nhÑ nhµng sang träng phï hîp víi ®Æc tr-ng cña s¶n phÈm thuû tinh vµ pha lª xong vÉn mang phong c¸ch vµ mµu s¾c ¸ §«ng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt TW5 vÒ vÊn ®Ò gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. - C¸c mÆt hµng thuû tinh, pha lª, vÊn ®Ò cèt lâi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸, c«ng viÖc chÝnh ng-êi thiÕt kÕ ®å ho¹ lµ ph¶i hiÓu ®-îc b¶n chÊt cña vÊn ®Ò lµ: §Æc tr-ng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ thÞ hiÕu thÈm mü cña ng-êi tiªu dïng ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi cã gi¸ trÞ kinh tÕ, phï hîp víi mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng xong vÉn g©y Ên t-îng vµ mang tÝnh thÈm mü vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - §è ¸n sÏ lµ tiÕng nãi gióp cho C«ng ty Thuû tinh Hµ néi chuyÓn t¶i tíi kh¸ch hµng mét tr÷ l-îng th«ng tin vÒ chÊt l-îng vµ h×nh thøc c¸c s¶n phÈm thuû tinh, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn chÊt l-îng cña c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kinh doanh, t¨ng doanh thu cña c«ng ty. - §å ¸n lµ mét c«ng tr×nh cã ý nghÜa vÒ v¨n ho¸ nã gãp phÇn vµo viÖc gi¸o dôc thÈm mü th«ng qua hÖ thèng s¶n phÈm nh»m n©ng cao thÞ hiÕu thÈm mü cho quÇn chóng, t¹o ra niÒm vui nho nhá cho mäi thµnh viªn trong sinh ho¹t hµng ngµy. ThÓ hiÖn ®å ¸n víi qui m« t-¬ng ®èi lín, kh«ng thÓ tr¸nh khái nhiÒu bì ngì, ®-îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c«, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy trong khoa ®å ho¹, xong víi thêi gian häc tËp cña hÖ t¹i chøc qu¸ Ýt ái vµ do ®iÒu kiÖn c«ng t¸c, do tr×nh ®é tiÕp thu cña em cßn nhiÒu bÊt cËp nªn ®Ò tµi cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2: Néi dung Ch-¬ng I: T×m hiÓu chung vÒ nghÖ thuËt §å ho¹ 1. S¬ l-îc vÒ ngµnh mü thuËt c«ng nghiÖp NghÖ thuËt øng dông mµ ngµy nay chóng ta th-êng dïng víi tªn quen thuéc lµ Mü thuËt c«ng nghiÖp ®· cã nguån gèc tõ rÊt sím ë trªn tÊt c¶ mäi dông cô cña ng-êi thêi tiÒn sö ®å ®¸ , ®å ®ång vµ ®å s¾t ... Bëi con ng-êi tõ buæi s¬ khai ®· yªu c¸i ®Ñp , muèn sö dông c¸i ®Ñp lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó truyÒn b¸ kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ t« ®iÓm thªm cho cuéc sèng cña m×nh. Tr¶i qua bao thêi ®¹i víi sù th¨ng trÇm vµ biÕn ®éng cña lÞch sö nh©n lo¹i , nÒn mü thuËt thÕ giíi còng nÕm tr¶i ®Çy ®ñ nh÷ng hËu qu¶ cña nh÷ng sù th¨ng trÇm Êy . Tõ nÒn nghÖ thuËt nguyªn thuû víi chiÒu h-íng tù ph¸t , tíi nÒn nghÖ thuËt L-ìng Hµ mang mµu s¾c t«n gi¸o , nÒn nghÖ thuËt Hi L¹p víi nh÷ng phÐp mµu k× diÖu ®· ®-îc thæi nªn tõ nh÷ng tr-êng ca bÊt hñ, hay thÇn tho¹i Hi L¹p huyÒn bÝ , nghÖ thuËt phôc h-ng m-în chñ ®Ò t«n gi¸o ®Ó biÓu ®¹t kh¸t väng lín lao cña con ng-êi d-íi nh÷ng chuÈn mùc kh¾t khe vµ tinh tÕ. Trong suèt thêi ®¹i Êy nghÖ thuËt §å ho¹ ®Òu ®· cã mÆt vµ ®ãng gãp nhiÒu c«ng søc trong mäi sù biÕn ®éng vµ gãp phÇn ghi chÐp l¹i nh÷ng dÊu Ên cña tõng thêi kú lÞch sö , nã cïng víi ch÷ viÕt ®· l-u l¹i ®êi sau nh÷ng tinh hoa cña nh©n lo¹i thong qua nh÷ng h×nh vÏ minh ho¹ chÝnh x¸c vµ sèng ®éng trong nh÷ng pho sö kÝ vµ nh÷ng vËt dông sinh ho¹t hµng ngµy cña mäi quèc gia, ®Æc biÖt h¬n c¶ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ cßn tån t¹i ®Ðn ngµy nay lµ c¶ mét kho tµng quý b¸u mµ loµi ng-êi l-u gi÷ l¹i t¹i c¸c viÖn b¶o tµng ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm tinh tÕ ®Çy c¶m xóc , nh÷ng t¸c phÈm ®å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹ kiÖt xuÊt thÓ lo¹i tranh kh¾c víi ®-êng nÐt tinh vi, ®éc ®¸o cña NhËt B¶n , Trung Quèc, ViÖt Nam...vµ mét sè n-íc §«ng ¢u. LÞch sö cña Mü thuËt c«ng nghiÖp cã lÏ còng ph¸t triÓn cïng víi nÒn Mü thuËt ch-a cã tµi liÖu nµo kh¼ng ®Þnh râ Mü thuËt c«ng nghiÖp ra ®êi vµo thêi gian nµo.Nh-ng khi nãi ®Õn thuËt ng÷ Mü thuËt c«ng nghiÖp th× chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n r»ng thuËt ng÷ Mü thuËt c«ng nghiÖp chØ cã thÓ ra ®êi vµo thêi kú c«ng nghiÖp , ®ã lµ giai ®o¹n nÒn s¶n xuÊt chuyÓn tõ thñ c«ng sang c¬ khÝ ,song nã b¾t ®Çu thÓ hiÖn mÆt m¹nh riªng cña m×nh cã lÏ cïng víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp than , s¾t vµ thÐp (1830 - 1880) víi sù ra ®¬× cña m¸y h¬i n-íc ®· lµm thay ®æi c¶ thÕ giíi , nã ®· lµm thay ®æi cuéc sèng con ng-êi , nh÷ng nguån n¨ng l-îng míi , nh÷ng ph-¬ng tiÖn giao th«ng thuËn tiÖn , sù ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp c¬ khÝ lµ nguyªn nh©n cña sù bïng næ ®« thÞ ho¸. B»ng ph-¬ng thøc s¶n xuÊt rÎ tiÒn , b»ng m¸y ng-êi ta cã thÓ cã n¨ng xuÊt cao h¬n bÊt kú mét ph-¬ng tiÖn s¶n xuÊt b»ng tay ®¾t tiÒn mµ mÊt nhiÒu thêi gian tho¶ m·n ®-îc sè ®«ng c¸c tÇng líp tiªu dïng. Vµ ng-êi ta thÊy cÇn ph¶i tiªu thô hÕt ®-îc nh÷ng thø hµng ho¸ Êy v× vËy cÇn ph¶i lµm cho chóng tèt h¬n , ®Ñp h¬n vµ ngµnh Mü thuËt c«ng nghiÖp ®· lµm tèt ®-îc ®iÒu ®ã trong mäi lÜnh vùc hµng ho¸ nh- : Thêi trang , t¹o d¸ng , ®å ho¹ qu¶ng c¸o, néi ngo¹i thÊt ... Cã thÓ nãi trong suèt 2 thÕ kû qua Mü thuËt c«ng nghiÖp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng l¹i sù ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn ®¹i, Mü thuËt c«ng nghiÖp ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l-îng vµ thÈm mü c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp , gãp phÇn vµo viÖc c¶i t¹o lµm bé mÆt thÕ giíi thay ®æi kh«ng ngõng. Bªn c«ng nghiÖp m«i tr-êng sinh th¸i tù nhiªn , c¸c vËt phÈm phôc vô ®êi sèng con ng-êi còng lµ mét m«i tr-êng rÊt quan träng cïng ¶nh h-ëng trùc tiÕp do ®ã , sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Mü thuËt øng dông lµ kh«ng thÓ thiÕu. §-îc phôc vô b»ng nh÷ng s¶n phÈm cña Mü thuËt c«ng nghiÖp lµm cho con ng-êi c¶m thÊy hµi lßng ,tho¶i m¸i vµ høng khëi . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vµi nÐt vÒ ngµnh ®å ho¹ thÕ giíi §å ho¹ lµ mét mÆt thÓ hiÖn cña mü thuËt øng dông. Do ®ã, lÞch sö cña ®å ho¹ còng lµ lÞch sö cña mü thuËt øng dông. §å ho¹ mang tÝnh kh¸i qu¸t mµ sóc tÝch. Sù s¸ng t¹o cña nã cã mét c¸i ®Ých duy nhÊt lµ g©y chó ý vµ ®em l¹i hµi lßng cho kh¸ch hµng khi chän mua s¶n phÈm. §å ho¹ qu¶ng c¸o lµ mét mÆt thÓ hiÖn tÝch cùc cña ngµnh ®å ho¹ nãi chung. §å ho¹ qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn m¹nh trªn thÕ giíi tõ rÊt l©u nh-ng ®Æc biÖt lµ sau cuéc c¸ch m¹ng C«ng nghiÖp. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ siªu lîi nhuËn thóc ®Èy sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh, t¹o ra nh÷ng xa lé th«ng tin réng lín. Kh¸ch hµng ph¶i ®øng tr-íc bao nhiªu sù lùa chän. VËy nhiÖm vô cña ngµnh ®å ho¹ qu¶ng c¸o lµ ph¶i lµm cho kh¸ch hµng biÕt vµ quan t©m ®Õn s¶n phÈm m×nh qu¶ng c¸o. Ngµnh ®å ho¹ thÕ giíi ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ngµy nay chóng ta ®· quen víi nh÷ng biÓu tr-ng cña c¸c h·ng c«ng nghiÖp hµng ®Çu thÕ giíi nh- sony, sanyo, toyota, mesedes, coca cola, pepsi, levis, minota,...C¸c biÓu tr-ng vµ c¸c qu¶ng c¸o cña tËp ®oµn nµy ®· ®i vµo tiÒm thøc cña mçi con ng-êi qua nhiÒu thËp kû, cã nh÷ng t¸c phÈm ®å ho¹ ®· trë thµnh nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ quý b¸u, nã trë thµnh mét c¸i ®Ých , mét chuÈn mùc ®Ó nh÷ng t¸c phÈm ®å ho¹ sau nµy dùa vµo ®ã mµ ®¸nh gi¸. §å ho¹ lµ mét mÆt thÓ hiÖn rÊt m¹nh tÝnh øng dông cña mü thuËt, nã kh«ng chØ dõng l¹i ë nhiÖm vô qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i, lµm ®Ñp vµ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ cho c¸c s¶n phÈm mµ nã cßn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cao c¶, nã cã mÆt trong mäi lÜnh vùc nh- kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, gi¸o dôc. Ng-êi ta lu«n chÞu ¶nh h-ëng vµ hiÖn diÖn cña nã xong l¹i kh«ng mÊy ai hiÓu ®-îc ng-êi thiªt kÕ ®å ho¹ qu¶ng c¸o ph¶i lµm nh÷ng g×, viÖc cña hä ph¶i lµm lµ th«ng qua c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®Ó thÓ hiÖn h×nh ¶nh ®Æc tr-ng cña c«ng ty cÇn qu¶ng c¸o. Vµ v× thÕ ®èi víi mét c«ng ty ®ang c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, chÊt l-îng cña thiÕt kÕ mü thuËt trë thµnh mét yÕu tè rÊt quan träng. ThiÕt kÕ ®ã ph¶i g©y ®-îc sù chó ý phï hîp, liªn quan ®Õn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÝnh chÊt riªng cña tõng s¶n phÈm vµ cña ngay chÝnh c«ng ty, sù nhËn biÕt chó ý cña kh¸ch hµng lµ tæng hîp cña c¶ hai yÕu tè: sù hµi lßng cã tÝnh chøc n¨ng vµ sù hµi lßng mang tÝnh c¶m xóc. 3. §å ho¹ ViÖt Nam sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn Ngµnh ®å ho¹ ViÖt Nam cã mét lÞch sö kh¸ l©u ®êi, víi nÐt truyÒn thèng cña lµng tranh §«ng Hå, Hµng Trèng vµo kho¶ng thÕ kû thø XVI, XVII ®· ®Ó l¹i cho chóng ta mét m¶ng nghÖ thuËt quý b¸u, nh÷ng t¸c phÈmvíi ®-êng nÐt ®Çy tµi hoa chÊt liÖu v« cïng ®éc ®¸o, s¾c mµu rùc rì hån quª lµ mét b«ng hoa quý trong lµng v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n gian ViÖt Nam. Chóng ta cã quyÒn tù hµo vÒ sù ®ãng gãp c«ng søc cña c¸c ho¹ sü tr-êng Cao ®¼ng Mü thuËt §«ng D-¬ng, c¸c ho¹ sü ViÖt Nam thêi ®ã lµ nh÷ng ng-êi ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho nghÖ thuÊt ®å ho¹ ViÖt Nam vµ t¹o dùng cho nã mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trong lµng nghÖ thuËt thÕ giíi. Song Mü thuËt c«ng nghiÖp nãi chung vµ nghÖ thuËt ®å ho¹ nãi riªng trë nªn khëi s¾c víi sù ra ®êi cña tr-êng trung cÊp mü nghÖ - tiÒn th©n cña tr-êng §¹i häc Mü thuËt C«ng nghiÖp sau nµy. Nh÷ng n¨m tr-íc ®©y ngµnh ®å ho¹ øng dông cña n-íc ta ph¸t triÓn mét c¸ch chËm ch¹p bëi h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ quèc doanh, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng cÇn c¹nh tranh, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña ngµnh ®å ho¹, c¸c ho¹ sü ®-îc ®µo t¹o chÝnh quy kh«ng cã c¬ héi s¸ng t¹o bëi mét m½u hµng cã thÓ duy tr× qua vµi thËp kû, hµng ho¸ kh«ng cÇn ®Ñp mµ vÉn kh«ng ®ñ cung øng cho ng-êi tiªu dïng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· k×m h·m t- duy vµ søc s¸ng t¹o cña ngµnh ®å ho¹ ViÖt Nam, ®· lµm cho ngµnh ®å ho¹ ViÖt Nam tôt hËu so víi thÕ giíi nhiÒu thËp kû. Víi sù ra ®êi cña khoa §å ho¹ tr-êng §¹i häc Mü thuËt c«ng nghiÖp 1962 vµ sù ph¸t triÓn cña nã ®Õn ngµy nay ngµnh ®å ho¹ ®· cã nh÷nh ®ãng gãp ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc ®æi míi cô thÓ lµ sù ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr-ëng cña ngµnh kinh tÕ, ®ãng gãp vµo viÖc giíi thiÖu vµ kh¼ng ®Þnh chÊt l-îng hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng lao t¹o dùng ngµnh ®å ho¹ øng dông cña tr-êng §¹i häc Mü thuËt c«ng nghiÖp thuéc vÒ c¸c ho¹ sü bËc thÇy NguyÔn Khang, Lª Quèc Léc, L-u C«ng Nh©n, Lª Vinh... lµ nh÷ng ng-êi thÊy ®Çu tiªn ®· cã c«ng ®Æt nÒn mãng cho mét ngµnh häc mµ cho ®Õn nay nã ®· ®-îc kh¼ng ®Þnh mét vÞ trÝ x-ngd ®¸ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®· bá ra nhiÒu thËp kû lÆn léi t×m tßi ®Ó t¹o ra g-¬ng mÆt míi cho nÒn mü thuËt ViÖt Nam. Ngµnh ®å ho¹ cã mÆt ngay tõ thêi ®iÓm lÞch sö Êy víi bao c«ng søc cña c¸c thÇy §-êng Ngäc C¶nh, Xu©n Hång, Thanh Ngäc... c¸c thÇy ®· ®Ó l¹i nh÷ng dÊu Ên s¸ng t¹o cña m×nh trong tµi n¨ng cña bao líp sinh viªn, bao c«ng tr×nh nghÖ thuËt ®-îc mäi ng-êi ghi nhí. Cã thÓ nãi ®Õn ngµy nay khoa §å häa ®· trë thµnh mét khoa cã l-u l-îng sinh ®«ng nhÊt d-íi sù h-íng dÉn cña ®éi ngò gi¶ng viªn dµy d¹n kinh nghiÖm, ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n t¹i n-íc ngoµi, chÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o nªn nh÷ng nÐt khëi s¾c cho ngµnh ®å ho¹ ViÖt Nam trong thêi kú kinh tÕ thÞ tr-êng. Sù tËn tuþ vµ sù hiÓu biªt s©u réng céng víi nh÷ng kinh nghiÖm vµ nhiÖt t×nh c¸c gi¶ng viªn cña khoa §å ho¹ ®· kh¬i dËy cho ®éi ngò sinh viªn nh÷ng ý t-ëng s¸ng t¹o ®éc ®¸o gióp hä bay cao, bay xa h¬n n÷a trong hµnh tr×nh cña cuéc ®êi. §µo t¹o hä trë thµnh thÕ hÖ sinh viªn -u tó gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 4. Mét sè ph-¬ng tiÖn thÓ hiÖn chñ yÕu cña thiÕt kÕ ®å ho¹ ë môc nµy chñ yÕu tËp trung vµo chñ ®Ò thiÕt kÕ s¶n phÈm ®å ho¹ t¹o ra Ên t-îng thÞ gi¸c m¹nh, g©y sù chó ý cao. T×m hiÓu c¸ch thøc mµ thiÕt kÕ tèi -u ho¸ viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm vµ dÞch vô cña mét c«ng ty th«ng qua biÓu tr-ng, bao b×, graphic, c¸ch tr-ng bµy s¶n phÈm còng nh- viÖc s¸ng t¹o ra nh÷ng qu¶ng c¸o trªn b¸o t¹p chÝ, truyÒn h×nh, qu¶ng c¸o ngoµi trêi, tê r¬i, catalogue vµ c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c t¹o sù chó ý víi kh¸ch hµng. 4.1 BiÓu tr-ng BiÓu tr-ng kh«ng chØ lµ ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o quan träng. Mét biÓu t-îng ®Ñp kh«ng chØ lµ do bè côc ®Ñp mµ tr-íc tiªn nã béc lé b¶n chÊt cña sù vËt, nã ph¶n ¸nh tinh thÇn cña s¶n phÈm, ý ®å, nã ph¸t ra mét tÝn hiÖu duy nhÊt cña néi dung vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm Êy. §©y lµ h×nh thøc thiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕ ®Ó ®-a ®èi t-îng qu¶ng c¸o ®Õn sù c« ®äng nhÊt, nhiÖm vô chñ yÕu cña ho¹ sü thiÕt kÕ lµ ph¶i ®-a ra ®-îc biÓu tr-ng ®¬n gi¶n, ®Æc tr-ng nhÊt cña vÊn ®Ò ®-îc yªu cÇu qu¶ng c¸o. BiÓu tr-ng lµ ký hiÖu vµ h×nh ¶nh cã chøc n¨ng th«ng tin truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp qua kªnh thÞ gi¸c, diÔn ®¹t néi dung qua ng«n ng÷ Èn dô, -íc lÖ ®ång thêi còng lµ ng«n ng÷ hµm xóc, ký hiÖu vµ h×nh ¶nh trong biÓu tr-ng th-êng mang tÝnh ®a nghÜa g©y liªn t-ëng trùc tiÕp vµ liªn t-ëng gi¸n tiÕp. Nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt cña biÓu tr-ng lµ biÓu thÞ sù tèi gi¶n. Yªu cÇu cña biÓu tr-ng lµ sù tinh läc tèi ®a cïng c¸c yÕu tè t¹o h×nh, chØ ®Ó l¹i nh÷ng h×nh t-îng ®Æc tr-ng nhÊt ®Ó g©y Ên t-îng m¹nh mÏ s©u s¾c cho ng-êi xem. §Ìn ®á lµ ký hiÖu vÒ mµu t¹o cho ta ph¶n øng ph¶i ®¹p phanh ngay, biÓu t-îng chÝnh lµ c«ng cô ®å ho¹ g©y cho ta nh÷ng ph¶n øng nhanh, cã khi lµ sö dông c¶nh b¸o vÒ mét nguy c¬ x¶y ra nguy hiÓm lóc th× l¹i lµ sù chuyÓn t¶i th«ng tin hay cÊp ®é cña mét s¶n phÈm nµo ®ã. Nh÷ng biÓu t-îng sÏ v-ît qua c¸c hµng rµo ng«n ng÷ vµ ngay lËp tøc lµm chóng ta hiÓu ra. Nh÷ng c¸i hép mµu vµng nhá sÏ nãi cho chóng ta biÕt ®ã lµ hép phim KODAK ngay c¶ nÕu chóng ta mï ch÷, c¸c lo¹i cê còng lµ mét d¹ng biÓu t-îng, vßng trßn mµu ®á lµ n-íc NhËt, sao vµ v¹ch lµ n-íc Mü, sao vµng cña ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh l¹i thùc tÕ hay c¸c truyÒn thuyÕt quanh thùc tÕ Êy. Sù nguy hiÓm trong viÖc sö dông c¸c biÓu t-îng lµ sù s¸o rçng, rËp khu«n nh÷ng biÓu t-îng ®· thµnh c«ng vµ ®-îc nh×n thÊy hµng ngh×n lÇn tr-íc ®ã. D¹ng biÓu tr-ng cã cÊu tróc b»ng tªn h·ng, d¹ng nµy ®-îc dïng ngay tªn cña h·ng ®Ó t¹o thµnh biÓu tr-ng, cã khi c¸c mÉu ch÷ còng ®-îc nhiÒu h·ng, c«ng ty sö dông lµm biÓu tr-ng riªng nh-: Honda, Sony, Lacome, CK... B»ng nh÷ng kiÓu d¸ng ch÷, kÝch cì to nhá ®éc ®¸o, phï hîp víi ®èi t-îng sö dông, ta còng cã thÓ cã mét cÊu tróc gän gµng xóc tÝch b»ng c¸ch ®iÖu ch÷ c¸i ë ®Çu ©m tiÕt tªn h·ng. D¹ng biÓu tr-ng nµy kh«ng g©y khã kh¨n víi ng-êi ho¹ sü thiÕt kÕ vµ th-êng sÏ ®Ñp gän gµng. BiÓu tr-ng ®ã cã thÓ sö dông ch÷ hoÆc h×nh tuú theo ng-êi ho¹ sü. Cïng mét môc ®Ých víi nhau nh-ng sù s¸ng t¹o ë mçi ng-êi l¹i rÊt kh¸c nhau. Ta Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cã thÓ thÊy râ ®-îc ®iÒu nµy khi ®i s©u ph©n tÝch mét sè biÓu tr-ng cña c¸c c«ng ty thuû tinh lín trªn thÕ giíi. BiÓu tr-ng cña c¸c c«ng ty nµy rÊt kh¸c nhau: nh- ë biÓu tr-ng cña c«ng ty thuû tinh pha lª ANCHOR HOCKING cña Mü lµ sù thÓ hiÖn víi h×nh t-îng cña chiÕc má neo t-îng tr-ng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Cßn cña c«ng ty CRISTAL D’ARQUES cña Ph¸p th× biÓu t-îng l¹i lµ sù thÓ hiÖn mét c¸ch bay bæng th«ng qua c¶ h×nh vµ ch÷ víi nh÷ng nÐt ch÷ mÒm m¹i mang ®Ëm tÝnh thuû tinh. Hay nh- cña c«ng ty ROYAL COPENHAGEN cña Denmark ®ã lµ sù thÓ hiÖn víi h×nh ¶nh sãng n-íc gîi sù trong trÎo cïng h×nh ¶nh chiÕc v-¬ng miÖn - mét sù kh¼ng ®Þnh vÒ chÊt l-îng. Hay ®éc ®¸o h¬n ®èi víi biÓu tr-ng cña c«ng ty pha lª WATERFáD CRYSTAL ho¹ sü ®· cã sù s¸ng t¹o lín khi cho g¾n liÒn víi h×nh ¶nh cña loµi c¸ ngùa. Cßn ë biÓu tr-ng cña c«ng ty pha lª IITALA - Finland th× ®ã l¹i lµ sù thÓ hiÖn mét c¸ch kh«ng cÇu kú cña ch÷ I gîi nh¾c tíi h×nh ¶nh cña mét chiÕc ly thuû tinh. BiÓu tr-ng cã thÓ sö dông ch÷ hoÆc h×nh tuú theo ý t-ëng s¸ng t¸c cña ng-êi ho¹ sü thiÕt kÕ. Cïng mét môc ®Ých sö dông nh-ng sù s¸ng t¹o cña mçi ho¹ sü l¹i kh¸c nhau nh-ng tÊt c¶ ®Òu thùc hiÖn mét yªu cÇu ®ã lµ lµm næi bËt ®-îc ®èi t-îng m×nh qu¶ng c¸o. Kh«ng nh÷ng chØ thÓ hiÖn mét biÓu t-îng cã h×nh thøc b¾t m¾t mµ cßn ph¶i ch-a ®ùng trong ®ã néi dung cô thÓ. 4.2 ¸p phÝch ¸p phÝch lµ mét phÇn quan träng trong ®å ho¹ qu¶ng c¸o. ¸p phÝch lµ mét ®iÓm nhÊn t¹o lªn sù thµnh c«ng trong mét côm bµi ®å ho¹. Mét ¸p phÝch cÇn cã sù s¸ng t¹o vÒ ý t-ëng lÉn phong c¸ch thÓ hiÖn kÕt hîp vµo ®ã cÇn sù hµi hoµ, sang träng trong viÖc dïng mµu dïng ch÷, h×nh ¶nh ®Ó t¹o lªn bè côc hµi hoµ chuyÓn t¶i ®Çy ®ñ ®-îc néi dung cÇn cã. Nã lµ bøc th«ng ®iÖp cña ®èi t-îng cÇn ®-îc giíi thiÖu víi c«ng chóng, bøc th«ng ®iÖp ®ã cÇn ph¶i t¶i mét l-îng th«ng tin phong phó, cã chän läc nh÷ng g× cÇn qu¶ng c¸o, cã thÓ b»ng h×nh ¶nh, chÊt liÖu hoÆc ch÷, ®iÒu cèt yÕu lµ ph¶i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thËt dÔ hiÓu, dÔ thÊy vµ g©y Ên t-îng m¹nh cho ng-êi xem. V× vËy ph¶i coi ¸p phÝch nh- mét v¨n b¶n mµ kh«ng b¾t buéc ph¶i ®äc, nÕu cã ®äc th× kh«ng mÊt thêi gian v× nã. §èi víi mét ¸p phÝch ®-îc gäi lµ thµnh c«ng khi mµ ë ®ã vÎ ®Ñp cña mµu s¾c vµ h×nh ¶nh hoµ quyÖn víi nhau trong mét bè côc hµi hoµ ®Ó t¹o ra sù quyÕn rò cuèn hót kh¸ch hµng, t¹o cho hä sù yªn t©m vÒ kiÓu d¸ng, chÊt l-îng cña s¶n phÈm ®-îc qu¶ng c¸o. §èi víi ng-êi ho¹ sü thiÕt kÕ viÖc t¹o ra mét ý t-ëng thÓ hiÖn cho mét ¸p phÝch lµ rÊt quan träng, ng-êi ho¹ sü ph¶i ®-a ra mét ý t-ëng ®éc ®¸o s©u s¾c ®Ó kÕt hîp víi nh÷ng ph-¬ng ph¸p kh¸c t¹o nªn sù thµnh c«ng cña ¸p phÝch. ChÝnh v× vËy mçi ý t-ëng tèt trong thiÕt kÕ nh- ®Çu tµu kÐo c¶ con tµu thiÕt kÕ ®i ®Õn sù thµnh c«ng. 4.2.1 Ch÷ trong ¸p phÝch Trong ®å ho¹ øng dông hiÖn ®¹i ch÷ chÝnh lµ tÝn hiÖu quan träng ®Ó ®-a ®Õn cho ng-êi xem nh÷ng c¶m nhËn, th«ng tin vÒ s¶n phÈm mµ c«ng ty ®-îc qu¶ng c¸o, ch÷ lµ sù kÕt nèi gi÷a ng«n tõ vµ h×nh ¶nh. Ch÷ dïng trong ¸p phÝch ph¶i cÇn cã sù c©n nh¾c, tÝnh to¸n cña ng-êi ho¹ sü thiÕt kÕ bëi ch÷ lµ th«ng ®iÖp gÇn gòi víi ng-êi quan s¸t th«ng qua h×nh ¶nh cô thÓ, ®«i khi b¶n th©n mÉu ch÷ ®· t¹o thµnh yÕu tè minh ho¹ nh-ng còng cã thÓ mÉu ch÷ thÓ hiÖn ý t-ëng d-íi d¹ng biÓu t-îng. Cã thÓ chØ riªng mét mÉu ch÷ còng t¹o mét thiÕt kÕ, sù diÔn t¶ b»ng chÝnh diÖn m¹o vËt chÊt cña nã hç trî cho nh÷ng th«ng tin qu¶ng c¸o, th«ng ®iÖp v¨n häc. C¸ch gi¶i quyÕt thiÕt kÕ mµ trong ®ã hiÖu qu¶ g©y Ên t-îmg chÝnh lµ do b¶n th©n mÉu ch÷ ®· truyÒn ®¹t ®-îc nh÷ng th«ng ®iÖp v¨n häc sÏ t¹o ra sù thu hót. Méu ch÷ coa mét tiÒm n¨ng rÊt lín khi ta nhËn nhiÖm vô cña nã lªn gÊp ®«i. Trong s¶n phÈm m×nh qu¶ng c¸o ng-êi ho¹ sü sÏ ph¶i t¹o mét kiÓu ch÷ phï hîp ®éc ®¸o ®Ó khi kh¸ch hµng nh×n vµo ®ã hä cã thÓ c¶m nhËn ®-îc nh÷ng tÝnh chÊt riªng cña s¶n phÈm. Ngoµi ra c¸c mÉu ch÷ cßn ®-îc nhiÒu c«ng ty sö dông ®Ó lµm biÓu tr-ng riªng. ë ®©y chóng ta cã thÓ kÓ ®Õn mét sè nh÷ng c«ng ty lín trªn thÕ giíi nh- Christian Dior, Lacome, Enchaiteur hay h·ng n-íc ngät næi tiÕng Coca Cola, Sony... 4.2.2 Mµu s¾c trong ¸p phÝch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi nãi ®Õn vÎ ®Ñp cña mµu s¾c th× ng-êi ta kh«ng chØ dïng trÝ tuÖ ®Ó nãi ®Õn mµu s¾c vµ c¸i ®Ñp mµ c¸i ®Ñp ph¶i rót ra tõ cuéc sèng, tõ thiªn nhiªn vµ v¹n vËt xung quanh ta. Mµu s¾c lµ c¸i t¸c ®éng trùc tiÕp ngay lªn thÞ gi¸c cña chóng ta khi ng¾m nh×n mäi vËt, sù liªn kÕt trong chóng gi÷a mµu s¨c vµ t×nh c¶m lµ mét khèi v« cïng ch¾c ch¾n. Trong nÒn v¨n ho¸ ph-¬ng t©y: mµu tr¾ng lµ sù tinh kh«i, trong s¹ch; mµu ®en lµ t-îng tr-ng cho quû d÷; mµu ®á cã nghÜa lµ niÒm kh¸t väng; mµu xanh l¸ c©y biÓu thÞ cho niÒm hi väng; mµu xanh da trêi lµ dÊu hiÖu cña h¹nh phóc; bÇu trêi mµu x¸m t-îng tr-ng cho nçi buån. Mµu s¾c lµ ®Æc tr-ng ng«n ng÷ cña x· héi, chóng hîp thµnh t¹o nªn c¸i gäi lµ nghÖ thuËt, chÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm mµu s¾c trªn ®ßi hái ng-êi ho¹ sü thiÕt kÕ ®å ho¹ ph¶i cã c¸i nh×n thËt s¾c bÐn vµ cã kinh nghiÖm vÒ mµu s¾c, ®Ó ®-a vµo øng dông trong mäi lÜnh vùc, phï hîp víi tõng s¶n phÈm, ch¼ng h¹n qu¶ng c¸o cho c«ng ty b¸nh kÑo, mµu s¾c ph¶i thËt hÊp dÉn, dïng nh÷ng mµu cña hoa qu¶ ®-a vµo s¶n phÈm lµm cho s¶n phÈm tr«ng ngon m¾t, kÝch thÝch ®Õn ng-êi tiªu dïng; ®èi víi lo¹i s¶n phÈm thêi trang th× mµu s¾c ph¶i nãi nªn sù quÝ ph¸i thêi th-îng; ®èi víi lo¹i s¶n phÈm n-íc gi¶i kh¸t th× mµu s¾c ph¶i nãi ®Õn sù trong lµnh m¸t mÎ vÝ dô, trong c¸c s¶n phÈm ®å ho¹ vÒ n-íc hoa qu¶ ta th-êng b¾t gÆp gam mµu xanh l¸ c©y t¹o c¶m gi¸c m¸t mÎ, s¶ng kho¸i. Mµu vµng cam t¹o cho c¶m gi¸c m¹nh vÒ tÝnh giµu vitamin. Kh«ng gian mµu trong ¸p phÝch còng cÇn ®-îc chó ý ®Õn, viÖc sö dông mµu hîp lý gióp ta thÓ hiÖn ®-îc tÝnh chÊt cña ®èi t-îng m×nh qu¶ng c¸o. Ng-êi ho¹ sü ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng t«ng mµu phï hîp víi tÝnh chÊt cña ®èi t-îng qu¶ng c¸o ®Ó lµm cho ng-êi xem c¶m nhËn ®-îc tÝnh chÊt riªng cña nã vµ t¹o ®-îc sù thu hót nh- : nh÷ng ®øa trÎ sÏ bÞ hÊp dÉn trong kh«ng gian mµu s¾c sÆc sì tinh nghÞch cña nh÷ng s¶n phÈm ®å ch¬i. Tãm l¹i mµu s¾c ®· t¹o nªn ®iÖu thøc cho qu¶ng c¸o b»ng ng«n ng÷ t©m lý riªng cña nã, nã lµ thµnh phÇn sè mét ®Ó t¹o c¶m gi¸c vµ Ên t-îng trong ®å ho¹, cïng víi h×nh ¶nh t¹o nªn sù thµnh c«ng trong ¸p phÝch g©y Ên t-îng tèt t¹o sù tin t-ëng cho kh¸ch hµng. 4.2.3 H×nh ¶nh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh ¶nh trong mét ¸p phÝch cã nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau. Cã thÓ ®-îc thÓ hiÖn d-íi d¹ng m¶ng, nÐt, c¾t træ hay kh¾c... Tuú theo ý t-ëng s¸ng t¸c cña ho¹ sü, nh-ng nh×n chung chóng ph¶i thÓ hiÖn ®-îc sù sang träng cña kiÓu d¸ng s¶n phÈm vµ t¹o nªn mét h×nh ¶nh ®Ñp cho ®èi t-îng qu¶ng c¸o ®em l¹i sù thÝch thó cho ng-êi xem. 4.2.4 Bè côc Trong ¸p phÝch bè côc còng lµ phÇn quan träng gãp phÇn lµm nªn thµnh c«ng, v× thÕ bè côc ph¶i ch¾c ch¾n, ®Çy ®ñ vµ ®Æc biÖt ph¶i t¹o ®-îc sù hÊp dÉn lín ®èi víi ng-êi xem, bè côc chÝnh lµ s©u chuçi g¾n kÕt cña ý t-ëng, tÝn hiÖu ch÷, h×nh ¶nh vµ mµu s¾c l¹i víi nhau ®Ó t¹o nªn mét Ên t-îng tèt cho ¸p phÝch. 4.3 Phèi c¶nh ®éc ®¸o Phèi c¶nh lµ mét quy luËt th«ng th-êng. §ã lµ ph-¬ng ph¸p x©y dùng h×nh ¶nh kh«ng gian ba chiÒu trªn mét mÆt ph¼ng hai chiÒu (mét b¶n vÏ, mét bøc tranh, mét bøc ¶nh...) ®iÓm nh×n kÕt hîp víi ¶o t-ëng vÒ kho¶ng c¸ch trªn mÆt ph¼ng. Mét phèi c¶nh th«ng th-êng cã thÓ giíi h¹n chÝnh x¸c gÇn nh- nh÷ng g× mµ m¾t th-êng nh×n thÊy khi quan s¸t tõ mét ®iÓm nh×n. Sù c¶m nhËn vÒ chiÒu s©u ®-îc x¸c ®Þnh trªn thùc tÕ tõ chÝnh ®«i m¾t cña chóng ta. NghÖ thuËt ¸ ®«ng ®· ®-a ra mét quy luËt kh¸c t¹o dùng ¶o t-ëng vÒ ®é s©u chñ thÓ hoÆc phong c¶nh ®Òu ®-îc s¾p ®Æt mét c¸ch ®¬n gi¶n c¸i nä ®Æt sau c¸i kia, vËt nµo ®Æt gÇn m¾t ®-îc ®Æt lªn phÝa tr-íc, ®iÓn h×nh trong c¸c bøc tranh NhËt vÏ vÒ nói Phó SÜ, c©y hoa anh ®µo ë cËn c¶nh bao phñ toµn bé nói Phó SÜ. Sö dông ph-¬ng ph¸p phèi c¶nh ®éc ®¸o nµy cã thÓ tuú thuéc vµo chñ ý cña thiÕt kÕ ®å ho¹ t¹o Ên t-îng. Ch¼ng h¹n ¸p phÝch qu¶ng c¸o cho Coca Cola miªu t¶ mét thanh niªn cÇm chai n-íc m¸t cña h·ng víi c¸ch phèi c¶nh t¹o cho chai n-íc cËn c¶nh vµ bµn tay ng-êi thanh niªn trë nªn to s¸t m¾t nh×n. Cßn hËu c¶nh lµ khu«n mÆt cña ng-êi thanh niªn ë tÝt phÝa sau. §iÒu nµy t¹o ra Ên t-îng m¹nh vÒ ®èi t-îng cô thÓ cÇn qu¶ng c¸o. Quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 träng lµ chñ thÓ ®-îc nh×n nhËn tõ gãc ®é bÊt b×nh th-êng hoÆc sù biÕn ®æi trong mèi liªn hÖ víi c¸ch quan s¸t th«ng th-êng, trë nªn thi vÞ vµ thu hót sù quan s¸t h¬n. 4.4 Sù lÆp l¹i Ph-¬ng ph¸p nµy tuy ®· ®-îc sö dông nhiÒu trong qu¸ khø song vÉn cßn hiÖu qu¶. Ng-êi xem sÏ bÞ b¾t buéc ph¶i cè ®Õm xem cã bao nhiªu lÇn h×nh ¶nh ®ã ®-îc lÆp l¹i cho ®Õn khi kh«ng cßn nh×n râ ®-îc n÷a. VÝ dô, trong mét hép b¸nh cã vá b»ng s¾t ®-îc c¸c nhµ ®å ho¹ cña giai ®o¹n ®Çu thÕ kû nµy thiÕt kÕ. Trªn ®ã cã in h×nh mét phô n÷ tuyÖt ®Ñp tay cÇm chÝnh hép b¸nh nµy, trªn ®ã l¹i tiÕp tôc lµ h×nh ¶nh ng-êi phô n÷; cø nh- thÕ h×nh °nh n¯y ®­îc lÆp l³i m±i. §ã chØ l¯ mét vÝ dô cho “Sù lÆp l³i” nh­ mét sù quyÕn rò thÞ gi¸c. §©y lµ mét hiÖu qu¶ mµ hÇu hÕt nh÷ng ph-¬ng ph¸p kh¸c ®Òu muèn cã, trong ®ã h×nh ¶nh ®-îc lÊy tõ kh¶ n¨ng quan s¸t th«ng th-êng cña loµi ng-êi. HoÆc cã mét ph-¬ng ph¸p hiÖu qu¶ thùc sù kh¸c h¼n lµ èng kÝnh v¹n hoa. Thay cho viÖc lÆp l¹i mµ mçi lÇn h×nh ¶nh nhá dÇn ®i th× nã lÆp l¹i tõng bé phËn mét, c¹nh tiÕp c¹nh vµ tÊt c¶ ®Òu cïng mét cì. PhÇn kÕt c¸c h×nh ¶nh v« vÞ trë nªn thó vÞ khi ®-îc khóc x¹ vµ lÆp l¹i trªn t¸m m¶nh kÝnh nhá t¹o thµnh hÖ thèng l¨ng kÝnh. Sù lÆp l¹i lµ mét ph-¬ng ph¸p -a thÝch cña qu¶ng c¸o. Nh÷ng qu¶ng c¸o næi tiÕng nh- cña h·ng Coca Cola ch¼ng h¹n, v× nã sö dông mét kho¶n tiÒn lín trong ng©n s¸ch kh«ng cÇn thiÕt ph¶i qu¸ s¸ng t¹o trong nh÷ng mÉu qu¶ng c¸o cña hä hoÆc nh÷ng qu¶ng c¸c trªn tivi. Nh·n hiÖu cña hä ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc hä b»ng c¸ch lÆp l¹i m·i. 4.5 Tû lÖ trong ®å ho¹ qu¶ng c¸o ý t-ëng vÒ tû lÖ gièng nh- mét ng-êi chép lÊy nh÷ng sù chó ý vÒ bÊt cø vËt g× dï lµ hiÓn nhiªn nh-ng l¹i vÉn t¹o ra sù míi l¹. §iÒu thó vÞ nµo sÏ x¶y ra khi ta ®Æt hai chñ thÓ cã sù ®èi lËp cao bªn c¹nh nhau. Mét ¸p phÝch qu¶ng c¸o cho chiÕc «t« chë kh¸ch to nhÊt míi ®-îc l¾p xong ®-îc ®Æt c¹nh mét bÐ g¸i ngåi d-íi ®-êng. Lóc nµy nhê vµo tû lÖ, sù nhá bÐ cña bÐ g¸i t«n lªn sù to lín vµ c«ng n¨ng chë nhiÒu kh¸ch cña chiÕc «t«. Cßn trÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu c¸c vÝ dô kh¸c. Song ®©y lµ mét ph-¬ng ph¸p cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng vµ kh«ng bao giê kÕt thóc. Trong mét qu¶ng c¸o vÒ thêi trang mét nhµ nhiÕp ¶nh ®· ®Ó c©n b»ng mét chiªc giµy nhá xÝu mµu ®á trªn ngãn tay cña ng-êi khæng lå ë Rome. Lóc nµy Ên ti\-îng ®-îc t¹o ra lµ sù ®èi lËp vÒ tû lÖ, tû lÖ chÝnh lµ mét sù so s¸nh, do ®ã lµ mét thñ ph¸p hay vµ hiÖu qu¶ trong ®å ho¹ qu¶ng c¸o v× nã ®em l¹i hiÖu qu¶ g©y chó ý chÝnh phô so s¸nh cho ng-êi quan s¸t. ë mÆt m¹nh nhÊt cña ph-¬ng ph¸p nµy, tû lÖ lu«n rÊt thó vÞ. Th¸p Eiffel nhanh chãng trë nªn mét trong nh÷ng kú quan cña thÕ giíi. Ng-îc l¹i, nh÷ng ng«i nhµ bóp bª víi ®ñ bµn ghÕ bÐ tÝ xÝu còng ®Òu cuèn hót trÎ vµ nh÷ng nhµ s-u tËp nh- nhau. Bøc tranh ®-îc vÏ trªn ®Çu kim hay c¸c c«ng tr×nh ®å sé ®Òu khuyÕn khÝch sù am hiÓu biÕt cña ng-êi xem. Cßn rÊt nhiÒu nh÷ng vÝ dô kh¸c thùc tÕ trong ®êi sèng qu¶ng c¸o, song ta hiÓu r»ng sù so s¸nh tû lÖ lµ mét ph-¬ng ph¸p rÊt hay, cã tiÒm n¨ng vµ kh«ng bao giê kÕt thóc. 5. Nh÷ng c¬ së vµ ph-¬ng ph¸p luËn 5.1 C¸ch biÓu ®¹t ®èi t-îng trùc tiÕp cña ®å ho¹ Sau khi ®· lùa chän ®-îc ®èi t-îng cã tÝnh chÊt ®Æc thï cho viÖc qu¶ng c¸o võa ®Ñp vÒ mÆt t¹o h×nh võa ®Ñp vÒ mÆt ý nghÜa. Ta ph¶i s¾p xÕp bè trÝ t¹o bè côc. B-íc tiÕp theo lµ lÊy ¸nh s¸ng cho bè côc ta cã thÓ nh×n b»ng m¾t th-êng hoÆc sö dông b»ng m¸y ¶nh, ®iÒu ®ã gióp cho viÖc t¹o kh«ng gian ba chiÒu vµ nhÞp ®iÖu chuyÓn ®éng ®Ó t¹o ra mét thiÕt kÕ ®å ho¹ Ên t-îng. VÎ ®Ñp cña mét t¸c phÈm miªu t¶ c¸c ®å vËt lµ sù tiÖn nghi khi lµm viÖc víi nã mµ kh«ng bÞ c¸c ¸p lùc bªn ngoµi. Tuy vËy ®èi víi c¸c ho¹ sü thiÕt kÕ ®å ho¹ lu«n lµm viÖc víi c¸c ®å vËt m×nh qu¶ng c¸o. VËy hä ph¶i lµm sao s¾p xÕp c¸c ®èi t-îng nµy ®Ó t¹o ra Ên t-îng. §èi t-îng ®-îc lùa chän ph¶i võa ®Ñp võa cã ý nghÜa. VÝ dô: qu¶ng c¸o cho c«ng ty thuû tinh ta nghÜ ngay ®Õn chai, lä, ly, cèc nh-ng ph¶i chän ra vËt thÓ nµo cã mang tÝnh ®Æc tr-ng. VÝ dô nh- trong mét tê qu¶ng c¸o cho r-îu Champagne Pommery cña Ph¸p, ng-êi ta chän hai chñ thÓ lµ chai r-îu vµ ly r-îu. Ly
- Xem thêm -