Tài liệu Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

CHÖÔNG 7: HOAÏCH CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU 1. Tieán trình hoaïch ch ñònh chieán löôïc 2. Hoaïch ch ñònh chieán löôïc kinh doanh quoác teá 3. Thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh quoác teá 4. Kieåm tra vaø ñaùnh nh giaù 1 1. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 1.1. Tieán trình hoaïch ch ñònh chieán löôïc 1.2. Trieát lyù quaûn trò chieán löôïc 1.3. Cô sôû hoaïch ch ñònh chieán löôïc 2 1.1. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC Moâi tröôøng ng beân ngoaøi MNC Ñaùnh nh giaù caùc yeáu toá: chính trò, kinh teá , vaên hoùa… vaø nhöõng khuynh höôùng ng thay ñoåi cuûa caùc yeáu toá naøy Moâi tröôøng ng beân trong MNC: Ñaùnh nh giaù FSA, tieàm naêng cuûa FSA, saûn phaåm, m, nguoàn löïc, c, boán lónh vöïc chöùc naêng Hoaïch ch ñònh chieán löôïc toaøn caàu Ñaùnh nh giaù caïnh nh tranh, thò tröôøng ng Phaùt trieån chieán löôïc caïnh nh tranh Raøo caûn ra vaøo Toå chöùc thöïc hieän chieán löôïc caïnh nh tranh toaøn caàu •Cô caáu toå chöùc cuûa MNC •Thaùi ñoä quaûn trò •Boán lónh vöïc chöùc naêng 3 1.2. TRIEÁT LYÙ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Daân toäc (Ethnocentic philosophy) ƒ Döïa vaøo giaù trò vaø quyeàn lôïi cuûa coâng ty meï ƒ Quaûn lyù hoaït ñoäng ng nöôùc ngoaøi nhö moâ hình trong nöôùc ƒ Kieåm soaùt chaët chi phí töø trung taâm Ña chuûng ng (Polycentric philosophy) ƒ Chieán löôïc phuø hôïp ñòa phöông ƒ Phaân quyeàn veà ñòa phöông ƒ Lôïi nhuaän ñeå laïi ñòa phöông ƒ Nhaân löïc ñòa phöông 4 1.2. TRIEÁT LYÙ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC (tt) Khu vöïc (Regioncentric Philosophy) ƒ Söï keát hôïp cuûa höôùng ng daân toäc vaø ña chuûng ng ƒ Cô caáu, u, nhaân löïc, c, saûn phaåm theo vuøng ng ƒ Lôïi nhuaän phaân phoái trong vuøng ng Toaøn caàu (Geocentric Philosophy) ƒ Höôùng ng hoaït ñoäng ng toaøn caàu ƒ Saûn phaåm toaøn caàu coù bieán ñoåi theo ñòa phöông ƒ Nhaân löïc toaøn caàu ƒ Lôïi nhuaän phaân phoái toaøn caàu 5 1.3. CÔ SÔÛ HOAÏCH CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 1.3.1. Phaân tích, ñaùnh nh giaù moâi tröôøng ng beân ngoaøi 1.3.2. Phaân tích, ñaùnh nh giaù moâi tröôøng ng beân trong 6 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN NGOAØI ƒ Muïc ñích – giuùp nhaø quaûn trò nhaän roõ: ƒ Nhöõng ñaëc tröng kinh teá quan troïng cuûa ngaønh ƒ Nhöõng löïc löôïng taùc ñoäng coù theå laøm thay ñoåi ngaønh ƒ Nhöõng höôùng caïnh tranh trong ngaønh ƒ Nhöõng yeáu toá thaønh coâng then choát (KSFs) 7 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN NGOAØI (tt) ƒ Phöông phaùp ƒ Chuyeân gia ƒ Döï ñoaùn khuynh höôùng ngaønh döïa vaøo lòch söû ƒ Chuyeân gia beân trong ƒ Söû duïng maùy tính ƒ Thu thaäp thoâng tin 8 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN NGOAØI (tt) Nhöõng ngöôøi döï ñònh xaâm nhaäp Nhöõng nhaø caïnh nh tranh Nhaø cung caáp trong ngaønh nh Söï caïnh nh tranh cuûa cty Ngöôøi mua Saûn phaåm thay theá 9 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN NGOAØI (tt) ƒ Phaân tích thoâng tin ƒ Khaû naêng maëc caû cuûa ngöôøi mua – xem xeùt khaû naêng duy trì khaùch haøng ƒ Khaû naêng maëc caû cuûa nhaø cung caáp – oån ñònh, giaù thaáp ƒ Nhöõng ngöôøi môùi thaâm nhaäp – giöõ giaù thaáp, vaän ñoäng Cphuû ƒ Söï ñe doïa cuûa saûn phaåm thay theá – giaù thaáp, ñöa ra saûn phaåm töông töï, taêng dòch vuï khaùch haøng ƒ Söï caïnh tranh – chieán löôïc phoå bieán duy trì hoaëc gia taêng söùc mua ƒ Cung caáp saûn phaåm môùi ƒ Taêng naêng suaát ñeå giaûm chi phí ƒ Taïo söï khaùc bieät giöõa saûn phaåm hieän coù vaø caïnh tranh ƒ Taêng chaát löôïng saûn phaåm ƒ Höôùng ñeán thò tröôøng tieàm naêng rieâng bieät 10 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN NGOAØI (tt) ƒ Nhöõng yeáu toá thaønh nh coâng chuû yeáu trong ngaønh nh (Key Success Factors – KSFs): ƒ Kyõ thuaät caûi tieán, chaát löôïng R&D ƒ Ngaønh saûn phaåm roäng, chaát löôïng saûn phaåm ƒ Keânh phaân phoái hieäu quaû ƒ Chieâu thò hieäu quaû, giaù haáp daãn ƒ Nguoàn taøi chính, nguoàn nguyeân lieäu thuaän lôïi ƒ Kinh nghieäm cuûa coâng ty ƒ Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Moãi yeáu toá coù taàm quan troïng ng khaùc nhau trong nhöõng ngaønh nh khaùc nhau trong nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau 11 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN NGOAØI (tt) ƒ Phaân tích caïnh nh tranh: ƒ Nhaän roõ nhöõng muïc tieâu chieán löôïc cô baûn cuûa ñoái thuû ƒ Nhöõng chieán löôïc chung ñang söû duïng hoaëc döï tínhÆ xaùc ñònh KSFs quan troïng nhaát hieän nay vaø trong töông lai ƒ Nhöõng chieán löôïc phoøng thuû hoaëc taán coâng ñang söû duïng hoaëc döï tính ƒ Ñaùnh giaù vò theá hieän taïi 12 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN TRONG ƒ Nguoàn taøi löïc ƒ Nguoàn löïc vaät chaát ƒ Nguoàn nhaân löïc ƒ Phaân tích chuoãi giaù trò – laø phöông höôùng ng maø nhöõng hoaït ñoäng ng chính yeáu vaø hoã trôï ñöôïc keát hôïp ñeå cung caáp saûn phaåm, m, gia taêng giaù trò vaø lôïi nhuaän 13 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN TRONG (tt) ƒ Phaân tích chuoãi giaù trò (tt) Cô sôû haï taàng ng (caáu truùc, c, laõnh ñaïo) o) Nguoàn nhaân löïc Nghieân cöùu vaø phaùt trieån Quaûn trò cung öùng ng Ñaàu vaøo Thöïc hieän Ñaàu ra Marketing vaø baùn haøng ng Dòch vuï 14 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN TRONG (tt) ƒ Chuoãi giaù trò bao goàm: m: ƒ Hoaït ñoäng ng chuû yeáu (Primary activities) ƒ Ñaàu vaøo – ƒ Thöïc hieän saûn phaåm cuoái cuøng – ƒ Ñaàu ra – ƒ Marketing vaø baùn haøng – ƒ Dòch vuï – 15 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG NG BEÂN TRONG (tt) ƒ Chuoãi giaù trò bao goàm (tt) ƒ Hoaït ñoäng ng hoã trôï (Support activities) ƒ Cô sôû haï taàng coâng ty – ƒ Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc – ƒ Kyõ thuaät – ƒ Quaûn trò cung öùng – 16 2. HOAÏCH CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ 2.1. Xaùc ñònh muïc tieâu 2.2. Hoaïch ch ñònh chieán löôïc 2.3. Löïa choïn danh muïc ñaàu tö 17 2.1. XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU Hai caùch ch ƒ Söï thöïc hieän hay nhieäm vuï chöùc naêng 9 Khaû naêng sinh lôïi 9 Marketing 9 Saûn xuaát 9 Taøi chính 9 Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc ƒ Khu vöïc ñòa lyù hay SBU (Strategic Business Unit) Æ nhieäm vuï chöùc naêng ⇒ Söû duïng “hieäu quaû thaùc ñoå” (Cascading Effect) – MNC ñaët muïc tieâu lôïi nhuaän cho toaøn coâng ty, moãi vuøng ñòa lyù hay SBU laïi aán ñònh muïc tieâu lôïi nhuaän ⇒ MNC ñaït ñöôïc lôïi nhuaän mong muoán (töông töï vôùi 4 chöùc naêng then choát) 18 2.2. HOAÏCH CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 2.2.1. Chieán löôïc chung (Generic Strategies) 2.2.2. Chieán löôïc caïnh nh tranh (Competitive Strategies) 2.2.3. Chieán löôïc ñaàu tö ña quoác gia (Multinational Diversification Strategies) 19 2.2.1. CHIEÁN LÖÔÏC CHUNG ƒ Khaùi nieäm – laø phöông caùch ch cô baûn ñeå taïo ra vaø duy trì lôïi theá caïnh nh tranh ƒ Lôïi theá caïnh nh tranh (Competitive Advantages) – phaùt sinh khi coâng ty vöôït troäi ñoái thuû caïnh nh tranh trong vieäc thu huùt vaø giöõ khaùch ch haøng ng muïc tieâu ƒ Theo Porter (1990) coù 2 chieán löôïc chung: 1) Chieán löôïc khaùc bieät (Differentiation Strategy) – cung caáp giaù trò vöôït troäi cho khaùch ch haøng ng (chaát löôïng, ng, saûn phaåm, m, dòch vuï…) 2) Chieán löôïc chi phí thaáp (Low-cost Strategy) – tìm phöông caùch ch saûn xuaát, t, phaân phoái hieäu quaû hôn caïnh nh tranh 20
- Xem thêm -