Tài liệu Quản trị học nguyễn thanh hội nxb thống kê

  • Số trang: 461 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1013 |
  • Lượt tải: 9
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

TS. NGUYEN THANH HQI TS. PHAN THANG (Tai ban co siZa chila va bd sung l&n thu nhfit) NHA XUAT BAN THONG K~ If ? QU-A N TRJ IJQ C :n-33'.5 TK2001 92-99-2001 Bie11 soa11: '.;t ' TS. NGUYEN THANH HQI TS.PHAN THANG A ? QUAN TRl HQC. (Tai ban co siia clula va bii' .mug lii11 t/11111/za't) LOI NOI DAU C6 le m{)t trong nhung linh vl,Lc ho~it d{)ng quan tr9ng nhat trong xii h(Ji loai nguai la qudn tr{, b6i vi trong cu(Jc song cua m6i ngztili, m6i gici dlnh va toan b9 xii h{)i a dau cung c&n den cac hoq,t d{)ng nay. Cac nha quctn tr? a m9i nai va a m9i cap dii va dang c6 m{)t nhi~m V"f! ca ban la thiet l{jp va duy tri m{)t m6i truang ma trong d6 cac ca nhan, lam vi~c' vai nhau trong t{j,p the, c6 the hoan thanh cac nhi~m Vl:l ua cac muc tieu da dfnh um hi~u qua cao nhat. C6 th~' khdng df nh rling, ngay nay cac hoq,t d{)ng qudn trf dii thl,Lc sl,L xam nh{j,p vao m9i linh vl,Lc hinh te, giao d"f!c, y te, -xa h{)i, van h6a, chinh trf cha den cac yeu to gia dinh, doan th~ tin nguang ... v.v. Mq,c du xuat hi~n lau dai va dur;c ap dZ;tng r(Jng rfii trong cu{)c s6ng hang ngay, nhung qudn trf chi mai dz19c nghien cuu thlJC Slf a nhfing th{j,p ky gdn day Va la m{)t trong nhfing nganh hhoa h9c mm me cua nhan loq,i. Chinh vi the vi~c nghien czfu qudn tri la het sue can thiet cha cac nha · qudn trt tren phuang di~n ly thuyet cung nhu thl,Lc hanh, hi~n tq,i cung nhu tuang lai. Nhan loq,i dang bu(Jc vao m{)t giai doq,n phat triin kinh te, xii h¢i va van h6a nhanh chz1a titng thay. Han lUc nao het nhu cau ve h9c t{j,p va nghien cuu v~ qudn tr? dang tang Zen titng ngay. B<;m d9c c6 th~ tiep c{j,n vCri rat nhieu cong trinh ve quiin tr? h9c. Mq,c du v{j,y, thifc 5 te cung chung t6 ding, khoa h9c quan trt la ni(Jt h~ thong hoim chink, nhung m6i tac gid lq,i trinh bay theo each rieng cua mlnh. Khong· it trz.dmg h<;1p sinh vien trong cac truang cao ddng va dg,i h9c phdi dQ,t ra cau hoi la cdn phdi hi~u the nao cha dung ve qudn tr? h9c bay gia? FJ€ giup bg,n dQC tiep c(m m(Jt each de dang, nhling van dam bdo duc;c tinh h~ thong va tinh khoa h9c, chung toi co gdng c¢p nh¢t, ch9n llfa va bien soc.in m9t cuon giao trinh ve qudn tr? sao cho vita de hi€u vi'ta chu:a dZjng nhung ni)i dung thiet yeu va can ban nhat cua nganh khoa h9c quan tr9ng nay. Xuat phat tit quan ddm nhli v¢y trong gicio trlnh nay chung toi chi trlnh bay nhung van de va c~c linh vljc quan tr9ng va thiet yeu sau: - Kluii ni~m ve qudn tr? va nha qudn tr?; - Qua trinh phat tri€n cua ly thuyet ve qudn tr?; - Mai truang ve qudn tr?; - Thong tin trong qudn tr?; - Ra quyet dfnh trong qudn tr?; . Hog,ch dfnh, td' chuc, lanh dg,o va kdm tra trong eek hoc:tt d¢ng ve qudn trf. :t - Nhitng van de quan tr9ng khac cua qudn tr? chua duc;c trinh bay trong cuon sach nay, khong c6 nghia la n6 hhong thu(}c v& hhoa h9c qudn tr?. Nhung vi m1J-c tieu cu6n sach nham trang b? nhrtng kien thuc ca ban va thiet yeu nhat, nen bg,n dQC, neu muon tiep tl;lC nghien 6 CltU khoa hQC nay, Se phai tlm dQC a nhling Cong trinh chuyen sau, d&y du va h~ thong han. Chung toi cilng ghi nh(ln Slf danh gia sau sdc, Slf hao ph6ng czla cac giao SI.£, tien Si, cac can b(J giang dg,y, dong g6p v~ thCJi gian va kien thi:tc cua hQ cho chung toi d~ cuon sach nay den tay bq,n dQc. EJ6 la GS Nguyen Van San - Thanh uy TP. Ho Chi Minh, GS Trdn Trung H(iu, TS Le Thanh Ha, TS EJao Duy Huan, TS Luong Minh Cit, TS Nguyen Van Luan, TS Nguyen Thi Minh thu¢c EJq,i hQc Kinh Te TP.HCM, TS Tr&n Anh Tuan EJq,i h9c Ma - Ban cong TP. H6 Chi Minh, TS Trtin Du Lich - Vi~n Kink te TP. H6 Chi Minh. Trang qua trlnh bien soq,n, cu6n sach nay kh6ng tranh khoi thieu s6t va xin mU:t c!jnh nghia cua rieng minh. Tu quan tr! - Management duqc djch tu tieng Anh, do do co noi, co luc co ngu'O'i g<;>i la quan ly, co ngu'O'i g<;>i la quan tri. Tuy nhien, thu?t ngu quan ly va quan trt hi~n v§.n duqc dung trong nhung hoan canh khac nhau d~ n6i len nhung n(>i dung khac nhau, ve co ban hai tu nay d~u chi m(>t n(>i dung giong nhau, tu0ng tl,i nhu trong tieng Anh management va administration. Koontz va O'Donnell trong giao trlnh "Nhung van de cot yeu cua quan l.Y" d!nh nghia: "C6 le khong c6 linh vlfc hoq,t d¢ng new cua con nguai quan tr9ng han la cong vi~c quern ly, bai vi m9i nha qudn tr? a m9i cap d¢ va trong m9i ca sa deu c6 m¢t 9 nhi~m v~t ca ban la tliiet he va duy tri m(Jt moi tritang ma trong d6 ccic ca nhan lam vi~c u{Ji nhau trong cac nh6m CO tJd hoan thanh cac nhi~m/ ua cac mlfC tieu da d?nh" (1). 1 --- u4 James H.Donnelly,JR., James L.Gibson . va John M.Ivancevich trong giao trJ.nh " Quan tr? h9c can ban" lc;,i cha ding, ."Quan tr? la m(Jt qua trinh do m(Jt hay nhi~u nguai tlu/c hi~n, nhlim pho'i h9p cac hoc;,t d(Jng cua nhilng nguai khac d~ dg,t du9c nhilng ket. qua ma rn(Jt nglLC!i himh d(Jng rieng re khong tire° new dgt du9c"(2) Stoner va Robbins l:;ti cho r§.ng: Quan tr? la m(Jt tien trinh bao g6m ui~c hoc;,ch d?nh, t6 chuc, qudn tr? con nguai, va hiem tra cac hoc;,t d(Jng trong mf)t dan v?, m(Jt each c6 h~ tho'ng, nhlim hoan thanh m1fc tieu czla dan v? d6. Ly thuyet hanh vi (Behaviourism) l:;ti djnh nghia "Quan tr! la hocm thanh cong ui~c thong qua con nguai". N6i m(>t each tong quat, qudn tr? la hoc;,t d(Jng c6n thiet phdi du9c tlu/c hi~n khi con nguoi ket h9p um (1) Koontz va O'Donnell "Nhung van KH&KT - HN - 1992 - Tr.19. de cot yeu cua quan .lY" - NXB (~) James H.Donnelly,JR., James L.Gibson va John M.Ivancevich; "Quan tr? h9c can bdn" - NXB Thong ke - 2001; Tr. 12. 10 nhau trong ccic t6' chuc nhdm dg,t dur;c nhilng mLJc tieu chung. Ro rang v6'i d!nh nghia tren, chung ta muon xac d!nh: • Bay la m(>t nganh hQc d.n thiet cho con nguai khi ket hqp v6'i nhau cung lam vi¢c trong t?p the. Neu moi ca nhan tµ minh ho~.t dong, song mot minh kh6!1g lien h~ v6'i ai thi khong d.n den ho(:lt d<;mg quan tr!. Khi con ngu'O'i hqp tac l(:li v6'i nhau trong mot t$p the cung nhau lam vi~c, neu biet quan tr! thi trien v9ng va ket qua se cao hon, chi phi se it ho·n. Trong ho~t dong kinh te, nhat la trong n~n kinh te th! trub'ng c6 stf c<,mh tranh gay g~t, ngub'i ta phai tim each h(:ln che chi phi va gia tang ket qua, tuc la phai luon luon tim each gia tang hi¢u qua. Cac ho(:lt dong quan trt la can thiet vi se giup gia tang hi¢u qua. C6 the n6i rang ly do ton t(:li cua cac ho(:lt d(>ng quan. trt chinh la hi¢u qua va chi khi nao ngub'i ta quan tam den hi¢u qua thi nguoi ta. m6'i thl,!c st,r quan tam den ho~t dong quan tri. • Ho~t dong quan tr! la de cling lam vi¢c vi muc tieu chung. Myc tieu d6 c6 the la kinh te, giao d1,1c, y te hay Xa hQi va CaC t?p the d6 CO the la mot CCi SCJ San xuat, m(>t cong ty kinh doanh xuat nh?p khclu, ho~c m(>t ca quan Nha nu6'c lam cong vi¢c hanh chinh, v.v... Nhu v?y, v~ can ban 111yc tieu de quan trt trong cac 11 ca sa kinh doanh va phi kinh do:i.nh la nhu nhau. Cung gi5ng nhu (J m9i cap: Chu t!ch Cong ty, Giam doc 8<1 cong an, TruO'ng khoa c1 cac truong D;;ii hQc, ong Giam m1,1c XU hQ d~lO ... tat ca h9 v6'i tu each la cac nha quan trt deu c6 cl.Ing m9t lo;;ii m1,1c tieu. Cac m1,1c dich cua hQ c6 the khac nhau, va m1,1c dich ay c6 the kh6 xac dinh va kh6 hoan thanh hon v6'i tinh huong nay so v6'i tinh huong khac, nhung m1,1c tieu quan tri vein nhu' nhau. Khac v6'i cong vi~c quan tr! c1,1 the, Quan tr! hQc l<;li la khoa h<;>c nghien cU'u, phan tich v~ cong vi~c quan tr! trong t6 chuc, tuc la tlm ra va sU' d1,1ng cac quy lu~t trong cac ho~t d<)ng quan tr! de duy tri va t~o dieu ki~n thu~n lqi cho chuc ho;;it d<;>ng c6 hi~u qua. M?t khac, chung ta biet rtlng, trong qua trinh quan tr! con nguoi ho<;lt d<)ng trong nhung moi lien h~ nhat dtnh v6'i nhau. Nhu v~y, nghien cuu quan tr! ding c6 nghia la nghien cuu quan h~ giua nguO'i v6'i nguoi trong qua tl'\nh d6, tim to ra tinh quy lw%t hinh thanh quan h~ quan tr~. N6i each khac, quan tr? hQc la hhoa hQc nghien cuu, phan tich v~ cong vi~c quan trt trong tr/ chuc, t6'ng ket h6a cac kinh nghi~m tot thanh nguyen tdc va ly thuyet c6 th~ ap dzpig cho cac tinh hu6ng quan tr? tuang tlj. M1,1c tieu cua quan tr! h9c la nh~m giup chung ta c6 nhung kien thuc va ky thu~t d.n thie't de gia tang hi~u qua trong cac ho;;it d<)ng t~p the, kinh doanh ho?c khong kinh doanh. 12 1.1.2. Quan tri la mc;>t khoa h9c hay· la m(>t thu(it? ngh~ M?c du cau hoi nay thuang duqc d?t ra, nhung xem qua thi thay vo nghia. Cach thuc quan tr!, giong nhu m9i linh v1:fc khac (du lay h<;>c, h9i h<;>a, ky thu?t ... ) deu la ngh~ thu?t. D6 la "bi quy~t hanh ngh~". Do la qua trinh th1:fc hi~n cac cong vi~c du6'i dieu ki~n kien thuc khoa h<;>c lam ca sCJ duqc th1:fc hi(m trong dieu ki~n ngh~ thu?t. Do d6, m(>t khi khoa. hQc cang tien b9, thi ngh~ thu?t lam vi9c ci:ing se hoan thi~n. Cac th'1y thuoc ncu khong CO tien b() khoa hQC thi CO the con kem hon ca nhung ong lang barn. Nhung nguai quan tri chi "b§.ng sach vfJ" ma khong c6 ngh~ thu?t thi chi trong chb' vao v?n may, hoi[lc la liflp l?i cai hQ da tung lam tru6'c day. Do vf}.y, khoa hoc va ngh~ thuf}.t khong lo?i tru nhau ma ph1:J trq cho nhau, n6 chi la hai mi[lt cua mot van d6. 1.1.2.1. Quan tr~ la m{Jt khoa hrc Quan tri la mot hi~n tuqng xa hoi xuat hi~n cung mot luc v6'i con ngttb'i, n6 bieu hi~n trong moi quan h~ giua con ngttb'i v6'i con ngub'i. Tu rat xa xua, do Ia moi quan h~ giua ngttb'i chu no va ke no I~, giUa chu va t6', r5i tien h6a d'1n d§.n qua nhieu the ky v6'i it nhieu thay doi tu trong each xl't st,t d§y l?m quyen du6'i cac che d9 13' d9c tai, phong kien mang tinh chat d9c doan, gia tntO'ng den nhung y tuang quan trt dan chu m6'i me nhti hi~n nay. Tren phuo'ng di~n khoa h9C va ho?t d<;mg tht,ic tien n6 tht,ic slf phat trien m?nh tu the ky 19 den nay. St,i phat trien cua khoa h9C quiin trt hi~n d?i xuat phat tu nhung quan ni~m Co' ban cua nen dan chu Cong nghi~p va cac ky thu?t tham van trong vi~c quan tr! da duqc ap d1,mg thanh cong t?i m9t s6 cac xi nghi~p cong nghi~p t?i Hoa Ky va m(>t so quoc gia khac. Truck het chung ta hay xem xet So' luge ve Stf tien b9 va phat trien ho?t d<;mg quan ttj t?i Hoa Ky de hieu ro ho'n ve y nghia cua khoa h9C quan ttj hi~n d?i trong ho an canh ngay nay. Cho den khoang nam 1840, con nguO'i chi c6 the trc1 thanh quan tr! vien khi nguO'i do la chu s& hftu m<)t ca sc1 lam an. Sau d6 dan dan vi~c sli d1:1ng nhung quan tri vien khong phai la sO' huu chu trc1 nen ph6 bien. Ho deu la nhung nguO'i di tien phong tru6'c nhieu the h,tc va tt,i danh cho minh nhung u'U tien vc quyen lt,tc kiem soat. Khoang nam 1890 nhieu lien hi~p xi_ nghi~p xuat hi~n keo theo nhieu d~w lu?t .duqc ban hanh de quy d!nh quy~n h<;lil va trach nhi~rr. cua nhung lien hi~p xi nghi~p nay. Rat nhieu lu~t gia tham gia vao cac dia vi then chot cua cong tac quan tr! v6'i nhung trach nhi~m theo lu~t d!nh danh cho gi6'i nay. 11 Vao dau th~p ky thu 2 cua the ky 20, t?i Hoa Ky hai d~;w lu~t quy dinh ho?t d(mg cua cac TO"-r6t (Trust) ra db'i (Clayton Act nam 1914 va Transportion Act nam 1920). ki9n nay anh hu'O"ng den chieu huong phat tricn cua cac hi9p h9i doanh nghi9p. Dong thO'i v6'i Slf hinh thanh CaC t?p doan tai chfnh (hQ qua C.:Ua Sy' thay doi d6), nhung ngan hang xuat hi~n vai tu' c.:ach la nhung "giam doc hay tong giam doc" cua nhung doanh nghi~p 16'n. sv Nhu v~y, quan tr! ra dO'i cling v6'i Slf xuat hi9n cua Slf hqp tac va phan cong lao dqng. D6 la m(>t yeu cau tat yeu khach quan. Tuy nhicn, khoa hQc quan trt hay "Quan trt hQc" chi mai xuat hi9n nhung nam gan day va ngtJO'i ta coi quan tr! hQC la m(>t nganh khoa h9c m6'i me cua nhan lo?i. Bu6'c phat tricn quan tr~mg cua khoa hQC quan tr! hi~n d?i duqc de c?p trong cac tac pham tieu bieu sau: - "Principles and Methods of Scientific management" cua Frederich. W. Taylor, USA (My), duqc viet vao nam 1911; Tac pham nay duqc viet v6'i ffil;JC dich tac d(mg den vi9c cai each va ho~m tat nhi9m v1:1 cua nguO'i lao d(mg de gia tang nang suat. - "Industrial and General Adiministration" cua H.Fayol, nguO'i Phap, duqc viet vao nam 1922; 15 Tac pham nay xac dtnh nhung nguyen t~c cd ban cua vi~c quan tr! nhu chung ta dang ap dt,mg hi~n nay. - "Papus on the Spiral of the Scientific method, and its effect upon industrial management" cua Mary P. Follet, ngu'b'i Anh, duqc viet vao nhung nam 1924-1934; Tac pham nay xac dtnh nhung tu' tu'Ctng triet h9C, nhi1ng quan diem ky thu?t quan tri tien b(). "Dynamic Administration" cua Metcalf and Urwick, nguO'i My va ngu'O'i Anh, duqc viet vao nam 1945; Tac pham nay t6ng ket nhung nguycn t~c quan da duqc phat tri6n tu xtia den nam 1945. trt K6 tU nam 1945, hang tram cuon sach 16'n, nh6, sach giao khoa va bai bao da duqc viet, nhieu bai di~n van, nhieu bu6i bao cao xemina, nhieu h()i nghi va cac l6'p h<;>c da duqc t6 chuc v6'i m()t quy mo hon tat ca nhung gi da de c~p tai tu truac den nay trong Itch sl'r nhan lo:;i.i d6 ban ve cac van quan tr!.,Ngay nay, rat kh6 cho bat cU' ai muon d<;>c het tflt ca nhung gi da duqc in an trong llnh vlfc nay. Trong nam 1960, m()t Cong ty cua My da d:iu tu m()t so tien 16'n tri gia 2,5 tri~u dola ve ti~n nghi v?t chflt va hon 0,5 tri~u dola cho vi~c phat trien cac tai li~u giao d1,1c ban ve quan tr! chi de b6i du6'ng cho cac ca'p quan tri vien cua Cong ty minh, khong ke tien luong b6ng tra cho m()t d()i ngG giao su de 16 lam vi~c toan thO'i gian va m9t d9i ngG co van de trien khai chuang trinh. Nhung tac phfrm xuat siic nay cung v6'i nhung cong trinh nghien CUU noi tieng khac da d?t CC1 SCJ ly lu?n cho khoa h9c quan ttj hi~n d~i. Quan tri h9c ngay nay da phat trien m~,mh me va da trc1 thanh m9t mon khoa h9c d9c l?p. Trong qua trinh phat trien cua minh, quan tri h9c da ket hqp v6'i nhieu mon khoa h9c khac, sli' d1,mg nhung lu?n diem va thanh tvu cua chung de giai quyet nhieu van de cua ly lu?n va thlfc tien quan tr~. Quan tr! h9c da dl,ia tren CG sc1 ly lu?n cua Triet h9c, Kinh te h9c de phat trien va giin b6 ch?t che v6'i nhieu mon h9c kinh te Cl,l the nhu' Kinh te cong nghi~p, Kinh te nong nghi~p. Kinh te thu'ang nghi~p, Ke ho?Ch h6a nen kinh te quoc dan, Kinh te va t6 chuc san xuat cac xi nghi~p, To chuc lao d<;mg khoa h9c ... Quan trj h9c cung phat trien trong moi quan h~ giin b6 ch~t che v6'i khoa h9c Thong ke, H?ch toan ke toan, Tai chinh, Phan tich ho?t d<;mg kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quoc te' v.v .... Quan tri h9c cung sll' d1,1ng nhieu thanh tvu cua cac nganh khoa h9c tl,i nhien va khoa h9c ky thu?t nhu' Toan h9c, Bieu khien h9c, Tin h9c, Cong ngh~ h9c v.v ... Quan trj h9c con ap d1,1ng nhieu lu?n di~m va ket l .._...-:- -v:---·-#4-.. ...- - - - .... - - ,·.~.......,.•.,.-.;, ' .. ..."'J ; f, •, ';;~,·. , '" .:·. ~· ' .,..... < $,,.'\,).' '"\\\) ..,, .> '. -~· ·~ "U ' ·• l ·: • !· ., .4 ,-.~;. '(,lh, 0 ;:. :.... • ;" •}l~•:r"j . .: ~~. ~ ""''J t 17 qua nghien cuu cua cac man Xa h9i h<;>c, Tam ly h<;>c, Giao d1,1c h<;>c, Lw$.t h<;>c, v.v ... 1.1.2.2. Quan tr; la mf)t ngh~ thu(lt Ngu'ai ta thuang xem quan tr! la m9t ngh~ thu~t con nguai quan trt la ngu'ai ngh~ sI tai nang. Quan tr! khac v6'i nhung ho?t dong sang t?O khac CJ cho nha "ngh~ sI quan tr( phai sang t<,10 .khong ngling trong thl,l'c tien san xuat kinh doanh. Muo'n c6 ngh~ thuc$.t quan tr! dieu luy~n nguai ta phai ren luy~n duqc ky nang bien ly lu?n thanh thl,l'c tien. Ngh~ thu?t bao gia cCmg phai dt1a tren m9t sl,l' hieu biet khoa h<;>c lam nen tang cho n6. Khoa h<;>c va ngh~ thu?t quan tr! khong do'i l?p, lo?i tru nhau ma chung b6 sung cho nhau. Khoa h<;>c phat trien thi ngh~ thu?t quan tr! cCing duqc cai tien theo. M9t ngu'O'i giam do'c neu kh6ng c6 trinh d9 hieu biet khoa h9c lam nen tang, thi khi tien hanh quan tr! cit phai dt!a vao may rui, tn,rc giac hay nhung vi~c da lam trong qua khu. Nhung neu c6 trinh d9 hieu bict thi ong ta c6 dieu ki~n thu?n lqi hon nhieu de dua ra nhung quyet dtnh quan trt c6 lu?n chung khoa h9c va c6 hi~u qua cao. Khong nen quan ni~m ngh~ thu?t quan trt nhti nguai ta thuang hay nghI d6 la kinh nghi~m cha truyen con no'i. Cung kh6ng duqc phu nh?n m?t khoa h9c quan trL thoi ph6ng m?t ngh~ thu?t cua quan tr!. Se la sai 18 1§.m khi cho ding con ngtJO'i Hinh d~w la m9t loC;li ngh~ sI co tai nang b:im sinh khong ai co the hQc duqc each Hinh d?O. Cung khong ai co the d:;iy duqc vi~c d6 neu nguO'i hQc khong c6 nang khieu. N gh¢ thu~t quan tr! sinh ra tu trai tim va nang Ive cua ban than ca nhan. Tu m6i lien h¢ giua khoa hQC va n,gh~ thu~t quan tr!, cai gi d5i v6'i ngu'O'i Hinh d?O la quan trQng: khoa h<;>c hay ngh~ thu~t quan tri? Mu5n san xuat kinh doanh c6 hi~u qua cao, nguO'i lanh dC;lo phai c6 kicn thuc, phai n::im vung khoa h<;>c quan tr!. Nhung ngh~ thu?t quan tr! ciing khong kcm ph§.n quan tr9ng vi thvc ti~n muon hinh muon ve, tinh huong, hoan canh luon luon thay doi va khong bao giO' li[lp l?i. M9t nha quan tr! noi tieng n6i rang: "M9t vt tu6'ng thi kh6ng c§.n biet ky thu~t dicu khien ten lua nhu the nao, ky thu~t lai may bay ra sao va lam the nao de xe tang Vu't. nhat cac lo:;ii vu khi d6? NguO'i lam tu6'ng phai n::im ch::ic nhung kien thuc cac lo~i nay va phai luon luon sang t:;io. Trong linh vl,fc quan tr! kinh 19 te cling v~y". Chung ta c6 the hieu nhu sau: Khoa h9c la st,t hieu biet kien thuc c6 h~ th6ng, con ngh~ thu?t la st,t tinh 19c kien thuc. Ngh~ thu?t quan tri truck het la tai ngh~ cua nha quan tri trong vi~c giai quyet nhung nhi~m v1:1 d~ ra m()t each kheo lea va c6 hi~u qua nhat. day mu6n n6i den tai nang cua quan ttj gia, nang lt,tc tc> chuc, kinh nghi~m giup h<;> giai quyet sang t~o xuat si:ic nhi~m Vl,l du - Xem thêm -