Tài liệu Quản lý kinh tế của nh nhà nước

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 232 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sau nhiÒu n¨m x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· tiÕn hµnh x©y dùng nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Trong nh÷ng n¨m x©y dùng, ®æi míi ®ã chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Nhng chóng ta còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, ®èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò do nhiÒu nguyªn nh©n, ¶nh hëng g©y ra. Vµ trong nh÷ng thµnh tùu mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®¹t ®îc em thÊy ngµnh Ng©n hµng cã vai trß kh«ng nhá cho sù th¾ng lîi cña qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt níc. Em rÊt thÝch ngµnh Ng©n hµng, bëi v× ngµnh Ng©n hµng cã nhiÒu c¸i hay mµ em cha biÕt, em muèn t×m hiÓu. ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu n¾m b¾t vÒ vai trß, ho¹t ®éng, chøc n¨ng cña ngµnh Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng Trung ¦¬ng nãi riªng lµ sù cÇn thiÕt. VÒ kh¸i niÖm Ng©n hµng em kh«ng ®îc hiÓu râ, em chØ biÕt Ng©n hµng cã nhiÖm vô nhËn göi vµ cho vay. §èi víi em chän ®Ò tµi: "Ng©n hµng Trung ¦¬ng vµ vai trß cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng trong viÖc qu¶n lý nÒn kinh tÕ" lµ rÊt khã ®èi víi em, nhng so víi c¸c ®Ò tµi nµy lµ em cßn biÕt mét chót Ýt. Em rÊt thÝch ®Ò tµi nµy, em rÊt muèn m×nh sau nµy m×nh cã thËt nhiÒu tiÒn ®Ó göi vµo Ng©n hµng. §Ò tµi rÊt hay vµ cã tÝnh thùc tiÔn cao. Do hiÓu biÕt cña em cßn h¹n chÕ vµ nhËn thøc cña em cha thËt thÊu ®¸o nªn bµi lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, nhîc ®iÓm. Em mong thÇy c« th«ng c¶m vµ chØ b¶o, gãp ý cho em. 1 Néi dung ThËt vËy, sau nhiÒu n¨m x©y dùng nÒn kinh tÕ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ kh«ng chØ rong níc mµ c¶ trong quan hÖ quèc tÕ. §ång thêi chóng ta còng vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, ¶nh hëng ®èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò do nhiÒu nguyªn nh©n. Nhng chóng ta ph¶i hiÓu cã vÉp ng·, khã kh¨n, vÊt v¶ th× chóng ta míi rót ra kinh nghiÖm, bµi häc, ®Ó tõ ®ã chóng ta cã nh÷ng thµnh c«ng to lín. Ngµnh ng©n hµng lµ mét ®iÓn h×nh cña sù thµnh c«ng, ngµnh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ. Theo em ®îc biÕt, mét ngêi ®øng ®Çu cña níc ViÖt Nam ®· ®¸nh gi¸ rÊt cao nh÷ng nç lùc cña ngµnh Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt níc. Cã thÓ nãi c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng cã vai trß kh«ng nhá cho sù th¾ng lîi cña qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt níc ta. Víi mét chót hiÓu biÕt cña em, em xin tr×nh bµy ®Ò tµi. §Ó hiÓu râ Ng©n hµng (Ng©n hµng Trung ¦¬ng) níc ta tríc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu râ ®îc vai trß vµ chøc n¨ng chung cña mçi Ng©n hµng Trung ¦¬ng. * Vai trß cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng. Theo em ®îc biÕt, ngµy nay tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu cã mét Ng©n hµng Trung ¦¬ng. Ng©n hµng nµy thùc hiÖn hai nhiÖm vô c¬ b¶n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c Ng©n hµng rÊt chÆt chÏ. + NhiÖm vô 1: §ãng vai trß chñ Ng©n hµng ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, ®¶m b¶o cho hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng kh«ng bÞ trôc trÆc. + NhiÖm vô 2: Nã ®ãng vai trß chñ Ng©n hµng ®èi víi ChÝnh phñ, g¾n tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t hÖ thèng tiÒn tÖ vµ viÖc tµi trî cho th©m hôt ng©n s¸ch ChÝnh phñ, vµ ngoµi nh÷ng vai trß cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng cßn cã c¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng. * Chøc n¨ng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng. §Ó thùc hiÖn vai trß ®ã Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n sau ®©y: - Ng©n hµng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i: Ng©n hµng Trung ¦¬ng gi÷ c¸c tµi kho¶n dù tr÷ cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, thùc hiÖn tiÕn tr×nh thanh to¸n cho Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng nh mét “ngêi cho vay cña ph¬ng s¸ch cuèi cïng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i trong trêng hîp khÈn cÊp“. Bëi lÏ hÖ thèng Ng©n hµng hiÖn ®¹i víi nguån dù tr÷ Ýt ái cho phÐp x· héi t¹o ra ph¬ng tiÖn trao ®æi víi lîng ®Çu vµo t¬ng ®èi Ýt vÒ c¸c nguån lùc khan hiÕm ®Êt ®ai, lao ®éng vµ vèn. Tuy nhiªn vÉn ph¶i tr¶ mét c¸i gi¸ cho viÖc t¹o ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cña c¸c ph¬ng tiÖn trao ®æi 2 nµy. Nhng ta ®· biÕt bÊt kú mét hÖ thèng Ng©n hµng nµo cã nguån dù tr÷ giái dÔ bÞ ¶nh hëng bëi nh÷ng c¬n khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ do c¸c Ng©n hµng nµy kh«ng ®ñ dù tr÷ ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu rót toµn bé tiÒn ký göi cïng mét lóc, mäi dÊu hiÖu cña hiÖn tîng rót tiÒn nhiÒu cã kh¶ n¨ng trë thµnh mét lêi tiªn ®o¸n hiÖn thùc khi ngêi ta ®æ x« ®Õn rót tiÒn ra tríc lµm cho Ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n. §Ó tr¸nh cho viÖc khñng ho¶ng ®ã tríc tiªn cÇn ®¶m b¶o cho ngêi göi tin r»ng Ng©n hµng kh«ng bao giê nãi dèi. CÇn ph¶i cã sù ®¶m b¶o r»ng c¸c Ng©n hµng cã thÓ nhËn ®îc tiÒn mÆt vµ chØ cã thÓ nhËn ®îc tiÒn mÆt khi cã sù cÇn thiÕt. Vµ chØ cã thÓ t¹o ra tiÒn mÆt víi sè lîng kh«ng h¹n chÕ ®ã lµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng. - Qu¶n lý nî vµ tµi trî th©m hôt víi vai trß lµ chñ Ng©n hµng cña chÝnh phñ Ng©n hµng Trung ¦¬ng ph¶i ®¶m b¶o r»ng chÝnh phñ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng kho¶n chi tiªu khi nã ®ang cã th©m hôt. H·y t¹m g¸c kh¶ n¨ng chÝnh phñ cã thÓ vay tõ bªn ngoµi, cã hai c¸ch tµi trî cho nhu cÇu vay mîn cña khu vùc c«ng céng. Thø nhÊt, chÝnh phñ cã thÓ vay tiÒn cña d©n vµ trong níc b»ng c¸ch b¸n ra c¸c chøng kho¸n tµi chÝnh, kú phiÕu cña chÝnh phñ vµ c«ng tr¸i cho c«ng chóng. §iÒu nµy ®îc thùc hiÖn nh sau. ChÝnh phñ b¸n c¸c chøng kho¸n cho Ng©n hµng lÊy tiÒn mÆt bï ®¾p cho nhng th©m hôt. §Õn lît m×nh Ng©n hµng Trung ¦¬ng tiÕn hµnh mét nghiÖp vô thÞ trêng më b¸n nh÷ng chøng kho¸n nµy trªn thÞ trêng më ®Ó lÊy tiÒn mÆt. Khi qu¸ tr×nh nµy kÕt thóc, nh÷ng ngêi d©n gi÷ trong tay nh÷ng chøng kho¸n cã l·i cña chÝnh phñ nhng lîng cung lín tiÒn tÖ kh«ng thay ®æi. Qua viÖc chi dïng kho¶n th©m hôt chÝnh phñ ®· ®a trë l¹i nÒn kinh tÕ sè tiÒn mÆt mµ chÝnh phñ ®· rót ra khi b¸n c¸c chøng kho¸n vµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng qua viÖc b¸n c¸c chøng kho¸n nµy, ®· thu håi sè tiÒn mÆt mµ chÝnh phñ vay ban ®Çu. Thø hai, chÝnh phñ cã thÓ tµi trî cho th©m hôt b»ng c¸ch in thªm tiÒn thùc chÊt loµ chÝnh phñ b¸n chøng kho¸n cho Ng©n hµng Trung ¦¬ng lÊy tiÒn mÆt trang tr¶i cho kho¶n chi tiªu vît qu¸ kho¶n thuÕ. Khèi lîng c¸c chøng kho¸n chÝnh phñ n»m trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i hay ë c¸c c¸ nh©n c¸c c«ng d©n kh«ng thay ®æi, nhng c¬ sè tiÒn ®· t¨ng lªn. Lîng cung øng tiÒn ®· t¨ng lªn nhiÒu so víi hÖ sè tiÒn. Vai trß cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng vît qu¸ viÖc ®¶m b¶o cho kho¶n th©m hôt hiÖn hµnh ®îc tµi trî b»ng c¸ch b¸n chøng kho¸n vµ in tiÒn. Do chÝnh phñ ®· ph¶i g¸nh chÞu mét kho¶n th©m hôt trong qu¸ khø, nªn c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c c«ng d©n vÉn cßn gi÷ c¸c chøng kho¸n cßn tån. Do vËy lóc nµo còng cã mét sè chøng kho¸n ®îc chuéc l¹i. Ng©n hµng Trung ¦¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm b¸n ra nh÷ng chøng kho¸n míi ®Ó huy ®éng tiÒn mua l¹i nh÷ng chøng kho¸n cò ®Õn h¹n phaØ chuéc. ViÖc qu¶n lý nî vµ tËp hîp nh÷ng ®¸nh gi¸ do ®ã ngêi mua quyÕt ®Þnh chi tiÕt cña 3 chøng kho¸n míi ®Ó ph¸t hµnh trong c¸c thêi ®iÓm t¬ng lai mµ ®Õn lóc ®ã chÝnh phñ cam kÕt chuéc l¹i chøng kho¸n vµ l·i suÊt ph¶i tr¶ cã søc hÊp dÉn ®èi víi ngêi mua. - KiÓm so¸t møc cung tiÒn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Mét Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã thÓ t¸c ®éng ®Õn viÖc cung øng tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ do vËy lîng cung øng tiÒn tÖ mét phÇn lµ mét kho¶n nî cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng vµ mét phÇn lµ nh÷ng kho¶n nî cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. §Ó hiÓu râ chóng ta m« t¶ ba c«ng cô quan träng nhÊt mµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã thÓ sö dông ®Ó t¸c ®éng ®Õn lîng cung øng tiÒn tÖ: Dù tr÷ b¾t buéc tØ suÊt chiÕt khÊu vµ nh÷ng nghiÖp vô cña thÞ trêng më. + Dù tr÷ b¾t buéc. Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ mét tû lÖ tèi thiÕu dù tr÷ tiÒn mÆt so víi c¸c kho¶n ký göi mµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng yªu cÇu c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i duy tr×. NÕu mét kho¶n dù tr÷ b¾t buéc ®· cã hiÖu qu¶ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ gi÷ lîng tiÒn mÆt cao h¬n lîng dù tr÷ tiÒn mÆt theo yªu cÇu, nhng kh«ng ®îc gi÷ Ýt h¬n. NÕu lîng tiÒn mÆt cña hä gi¶m xuèng thÊp h¬n lîng dù tr÷ b¾t buéc hä ph¶i vay tiÒn ngay, thêng hä ph¶i vay tiÒn cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng ®Ó kh«i phôc l¹i lîng dù tr÷ b¾t buéc. Do vËy khi Ng©n hµng Trung ¦¬ng quy ®Þnh mét kho¶n dù tr÷ b¾t buéc cao h¬n tû lÖ dù tr÷ mµ nh÷ng Ng©n hµng thËn träng ph¶i duy tr× trong bÊt kú t×nh h×nh nµo, th× hËu qu¶ lµ gi¶m bít viÖc t¹o ra nh÷ng kho¶n ký göi cña c¸c Ng©n hµng , lµm gi¶m trÞ sè cña thõa sè tiÒn vµ gi¶m lîng cung øng tiÒn víi bÊt kú c¬ sè tiÒn nhÊt ®Þnh nµo. T¬ng tù, khi mét yªu cÇu dù tr÷ cô thÓ ®· cã hiÖu lùc, th× bÊt kú møc t¨ng nµo vµ yªu cÇu dù tr÷ sÏ lµm gi¶m lîng cung øng tiÒn. Khi Ng©n hµng Trung ¦¬ng quy ®Þnh mét møc cao h¬n kho¶n dù tr÷ mµ c¸c Ng©n hµng muèn gi÷ nÕu kh«ng cã quy ®Þnh ®ã c¸c Ng©n hµng sÏ t¹o ra c¸c kho¶n ký göi Ýt h¬n vµ cho vay Ýt h¬n kho¶n mµ hä muèn lµm. Do vËy mét kho¶n dù trc b¾t buéc cã t¸c dông nh mét kho¶n thuÕ ®¸nh vµo c¸c Ng©n hµng buéc hä ph¶i duy tr× mét tû lÖ dù tr÷ cao h¬n trong tæng sè c¸c kho¶n dù tr÷ díi d¹ng dù tr÷ Ng©n hµng vµ mét tû lÖ thÊp h¬n cña c¸c kho¶n cho vay cã l·i suÊt cao. + Tû lÖ chiÕt khÊu Tû lÖ chiÕt khÊu lµ l·i suÊt mµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng tÝnh víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i khi hä muèn vay tiÒn khi tû suÊt chiÕt khÊu cßn lµ mét phÇn quan träng trong kiÓm so¸t tiÒn tÖ ë Anh nã cßn ®îc gäi lµ tû suÊt Ng©n hµng hay tû suÊt cho vay tèi thiÓu ( MLR - Mimiumlending Rate ). Gi¶ sö c¸c Ng©n hµng cho r»ng tû sè an toµn tèi thiÓu gi÷a tiÒn mÆt víi tiÒn ký göi lµ 10 % . V× nh÷ng môc ®Ých cña lËp luËn nµy, dï con sè 4 nµy lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ th¬ng m¹i hay lµ mét tû lÖ b¾t buéc do Ng©n hµng quy ®Þnh th× còng kh«ng quan träng. Trong bÊt cø mét ngµy cô thÓ nµo c¸c Ng©n hµng ch¾c lµ cã mét Ýt tiÒn mÆt trong tay. Gi¶ dô dù tr÷ tiÒn mÆt cña hä lµ 12% c¸c kho¶n ký göi. Hä d¸m ®Ó cho dù tr÷ tiÒn mÆt cña hä gi¶m ®Õn ®au so víi møc tèi thiÓu 10 % ? C¸c Ng©n hµng ph¶i c©n ®èi l·i suÊt hä sÏ thu ®îc tõ mét kho¶n cho vay thªm víi nguy c¬ vµ chi phÝ cã liªn quan nÕu bÊt cø th×nh l×nh cã sù rót tiÒn å ¹t lµm cho dù tr÷ cña hä gi¶m xuèng thÊp h¬n con sè tíi h¹n lµ 10 %. §©y lµ lóc mµ tØ suÊt chiÕt khÊu b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Gi¶ sö l·i suÊt cña thÞ trêng lµ 8 % vµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng th«ng b¸o s½n sµng cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i còng cã thÓ cho vay ë møc l·i suÊt 8 %. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i còng cã thÓ cho vay ®Õn møc tèi ®a vµ kÐo dù tr÷ tiÒn mÆt cña hä xuèng møc tèi thiÓu 10 % tiÒn ký göi. C¸c Ng©n hµng hiÖn nay cho vay víi l·i suÊt 8 % vµ nÕu ®iÒu xÊu nhÊt xÈy ra th× hä thiÕu tiÒn mÆt, hä cã thÓ vay cña Ng©n hµng víi l·i suÊt 8%. C¸c Ng©n hµng kh«ng thÓ bÞ thua lç khi cho vay ë møc kh¶ dÜ cao nhÊt. Tuy nhiªn, gi¶ sö Ng©n hµng c«ng bè r»ng, mÆc dï l·i suÊt thÞ trêng lµ 8% nã sÏ chØ cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vay ë møc l·i suÊt ph¹t lµ 10 %. B©y giê mét Ng©n hµng cã dù tr÷ tiÒn mÆt 12 % cã thÓ kÕt luËn r»ng ch¼ng nªn cho vay thªm víi l·i suÊt 8 % , v× ®IÒu ®ã sÏ lµ cho dù tr÷ tiÒn mÆt cña nã gi¶m xuèng ®Õn møc tèi thiÓu lµ 10 % tiÒn ký göi. §©y lµ mét rñi ro cao ®Õn møc mµ t×nh tr¹ng bÊt ngê rót tiÒn å ¹t sÏ buéc Ng©n hµng nµy ph¶i vay tiÒn cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng víi l·i suÊt 10 %. Nã sÏ bÞ mÊt tiÒn khi cho vay thªm. Nh vËy th× tha gi÷ l¹i kho¶n dù tr÷ tiÒn mÆt cao h¬n ®Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng rót tiÒn bÊt ngê. Do vËy, b»ng c¸ch Ên ®Þnh tØ suÊt chiÕt khÊu ë møc ph¹t cao h¬n møc l·i suÊt chung. Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i tù nguyÖn duy tr× thªm lîng dù tr÷ tiÒn mÆt. V× c¸c kho¶n ký göi Ng©n hµng Trung ¦¬ng b©y giê trë thµnh mét béi sè nhá h¬n cña dù tr÷ tiÒn mÆt cña c¸c Ng©n hµng, nªn thõa sè tiÒn ®îc gi¶m xuèng vµ cung øng tiÒn tÖ Ýt h¬n ®èi víi bÊt kú c¬ sè nµo. + NghiÖp vô thÞ trêng më Mét nghiÖp vô thÞ trêng më ®îc tiÕn hµnh khi Ng©n hµng Trung ¦¬ng thay ®æi c¬ sè tiÒn b»ng c¸ch mua vµo hoÆc b¸n ra c¸c chøng kho¸n tµi chÝnh trªn thÞ trêng më. Trong khi hai biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÒn tÖ trªn ®îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch thay ®æi trÞ sè cña thõa sè, th× nh÷ng nghiÖp vô thÞ trêng më lµm biÕn ®æi c¬ sè tiÒn. Do lîng cung øng tiÒn tÖ b»ng c¬ sè tiÒn nh©n víi thõa sè, c¸c nghiÖp vô nµy lµm thay ®æi lîng cung øng tiÒn tÖ. 5 Gi¶ sö Côc ph¸t hµnh tiÒn cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng in ra 1 triÖu B¶ng giÊy b¹c míi vµ dïng ®Ó mua c¸c chøng kho¸n cña chÝnh phñ trªn thÞ trêng tù do. Nh vËy b©y giê c¸c Ng©n hµng hoÆc khu vùc t nh©n cã ®i 1 triÖu B¶ng chøng kho¸n. Vµ nÒn kinh tÕ ®· ®îc b¬m thªm 1 triÖu B¶ng tiÒn mÆt. Mét sè sÏ ®îc gi÷ trong lu th«ng t nh©n, nhng hÇu hÕt sÏ ®îc göi vµo hÖ thèng Ng©n hµng, mµ cã thÓ t¨ng kho¶n cho vay ký göi dùa vµo kho¶n dù tr÷ tiÒn mÆt cao h¬n cña nã. Ngîc l¹i, nÕu Côc ph¸t hµnh tiÒn cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng b¸n ra 1 triÖu B¶ng chøng kho¸n cña chÝnh phñ tõ kho¶n dù tr÷ hiÖn cã, th× ®óng 1 triÖu B¶ng tiÒn mÆt ph¶i ®îc rót tõ lu th«ng t nh©n hoÆc kho¶n dù tr÷ tiÒn mÆt cña c¸c Ng©n hµng. C¬ sè tiÒn bÞ gi¶m mÊt 1 triÖu B¶ng. Do c¸c Ng©n hµng bÞ hôt bít dù tr÷ tiÒn mÆt, hä buéc ph¶i gi¶m cho vay tiÒn ký göi vµ lîng cung øng tiÒn tÖ gi¶m xuèng. H·y lu ý r»ng, cã rÊt Ýt kh¸c biÖt khi Ng©n hµng giao dÞch víi c¸c Ng©n hµng kh¸c hoÆc víi c¸c tæ chøc kinh doanh c«ng céng phi Ng©n hµng. NÕu Ng©n hµng Trung ¦¬ng b¸n trùc tiÕp chøng kho¸n cho hÖ thèng Ng©n hµng , dù tr÷ tiÒn mÆt cña c¸c Ng©n hµng sÏ gi¶m ngay lËp tøc. NÕu Ng©n hµng Trung ¦¬ng b¸n chøng kho¸n cho c«ng chóng, c¸c c¸ nh©n sÏ l¹i tr¶ b»ng sÐc theo tµi kho¶n cña hä ë Ng©n hµng, lµm cho dù tr÷ tiÒn mÆt cña c¸c Ng©n hµng bÞ gi¶m sót. Trong c¶ hai trêng hîp, b»ng nh÷ng nghiÖp vô thÞ trêng më trong lÜnh vùc chøng kho¸n tµi chÝnh, Ng©n hµng lµm biÕn ®æi c¬ sè tiÒn, dù tr÷ tiÒn mÆt cña c¸cNg©n hµng , kho¶n cho vay tiÒn ký göi vµ lîng cung øng tiÒn tÖ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn chóng ta ph¶i kÓ ®Õn c¸c chÝnh s¸ch mµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sö dông ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ. VÒ dù tr÷ b¾t buéc theo em ®îc biÕt Ng©n hµng Nhµ níc ®· hai lÇn ®iÒu chØnh gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông tõ 7% xuèng 5%. Riªng Ng©n hµng Nhµ níc vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n do ph¶i tËp trung vçn thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch phôc vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nªn tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®îc gi¶m xuèng møc 3%. VÒ nghiÖp vô thÞ trêng më Ng©n hµng Nhµ níc ®· gÊp rót chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p lý. * VÒ ®iÒu chØnh tû gi¸. Ng©n hµng Nhµ níc ®· mua ®îc mét sè lîng ®¸ng kÓ ngo¹i tÖ ®Ó t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ Nhµ níc vµ bæ sung ngo¹i tÖ cho quü kinh doanh. Cã thÓ nãi, viÖc ®æi míi c¬ chÕ Ng©n hµng Nhµ níc lµ mét bíc ®i ®óng ®¾n vµ phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ. * VÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. Ng©n hµng Nhµ níc ®· t¨ng cêng theo dâi, gi¸m s¸t c¸c TCTD thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc 6 khuyÕn khÝch ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi chuyÓn tiÒn vÒ níc ®Ó thu hót nguån ngo¹i tÖ phôc vô c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Cïng víi viÖc ®æi míi trong qu¶n lý c¸c giao dÞch v·ng lai, Ng©n hµng Nhµ níc ®· t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p trong qu¶n lý vay, tr¶ nî níc ngoµi cña doanh nghiÖp, qu¶n lý ®Çu t níc ngoµi qu¶n lý kinh doanh vµng. * VÒ ®Çu t tÝn dông: §Çu 1999 d nî cho vay nÒn kinh tÕ t¨ng so víi n¨m 1998. * VÒ huy ®éng vèn. Ng©n hµng Nhµ níc ®· chØ ®¹o c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i tÝch cùc më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp ®Æc biÖt lµ vèn dµi h¹n, trung h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t. * VÒ c«ng t¸c chÊn chØnh, cñng cè. Ng©n hµng Nhµ níc ®· phèi hîp chÆt chÏ víi UBND c¸c tØnh, thµnh phè cã Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn trªn ®Þa bµn Ng©n hµng Nhµ níc ®· hoµn thµnh cÊp ®ñ vèn ®iÒu lÖ song song víi c«ng t¸c chuÈn bÞ Ng©n hµng Nhµ níc ®· khÈn tr¬ng chØ ®¹o, viÖc x©y dùng vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü tÝn dông. * Vµ ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ ngoµi c¸c chÝnh s¸ch trªn Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cßn cã mét chÝnh s¸ch rÊt quan träng ®ã lµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i Ng©n hµng Nhµ níc ho¹t ®éng ®èi ngo¹i rÊt tèt ngµy mét s©u s¾c vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp víi khu vùc vµ qtt. VÝ dô theo em ®îc biÕt ®· ®µm ph¸n víi IMF, WB, nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, ¸ch t¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai ch¬ng tr×nh ESAF/ACII. ThiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c víi c¸c níc nh ®Èy m¹nh quan hÖ víi Ng©n hµng Trung ¦¬ng, Cu Ba.v.v... * Thùc hiÖn c¸c dù ¸n tÝn dông quèc tÕ do Ng©n hµng Nhµ níc qu¶n lý. * VÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt. Ng©n hµng Nhµ níc cã sù thay ®æi theo híng tù do ho¸ (®Çu n¨m 1996), hñy bá c¸c quy ®Þnh vÒ l·i suÊt tiÒn göi, ®iÒu chØnh gi¶m møc l·i suÊt trÇn cho vay, chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng vèn b×nh qu©n lµ 0,35%/th¸ng. §èi víi ViÖt Nam, l·i suÊt lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ, c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c. 7 L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, nã võa lµ c«ng cô hÕt søc quan träng vµ nh¹y c¶m trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, võa lµ gi¸ c¶ sö dông vèn cña ho¹t ®éng tÝn dông. Vµ tiÕp theo chóng ta nãi vÒ c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. * Ng©n hµng Nhµ níc trong n¨m 1999 ®· c¶i c¸ch tËp trung vµo viÖc ®Èy nhanh viÖc hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ, quy chÕ ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hai luËt ng©n hµng. §Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ cho thËt tèt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh ph¶i cã biÖn ph¸p ®Èy m¹nh t¨ng trëng tÝn dông, trªn c¬ së an toµn, hiÖu qu¶. N©ng cao chÊt lîng, n©ng cao n¨ng lùc nghiÖp vô thanh tra Ng©n hµng. Nãi chung c¸c chÝnh s¸ch ph¶i phï hîp, ph¶i ®iÒu chØnh mét c¸ch hîp lý. 8 KÕt luËn Nãi tãm l¹i, ®Ó ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chóng ta cÇn ph¶i häc hái, x©y dùng vµ ban hµnh cã hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña Nhµ níc, ®Æc biÖt ph¶i cñng cè n©ng cao vai trß cña ng©n hµng Trung ¦¬ng. Ng©n hµng Trung ¦¬ng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lµm ®iÒu hoµ l¹m ph¸t ®a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh l©u bÒn. Vai trß vµ chøc n¨ng cña ng©n hµng Trung ¦¬ng rÊt nhiÒu chøc n¨ng cho nªn em rÊt muèn t×m hiÓu tõng chi tiÕt. C¸c chÝnh s¸ch mµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sö dông ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ rÊt nhiÒu. Nhng v× hiÓu biÕt cña em cßn h¹n hÑp, ch¾c r»ng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. 9
- Xem thêm -