Tài liệu Quản lý đấu thầu thuốc tại bệnh viện nội tiết trung ương

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ---------o0o-------- NGUYỄN THỊ PHƢỢNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAM KẾT ---------o0o-------- Tôi xin cam kết: 1. Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự NGUYỄN THỊ PHƢỢNG hướng dẫn trực tiếp của TS.Nguyễn Lƣơng Thanh,Viện nghiên cứu thương mại. 2. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU THUỐC 3. Nếu có những sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay TẠI VIỆN TIẾTtrước TRUNG ƢƠNG gian trá, tôi BỆNH xin hoàn toàn chịuNỘI trách nhiệm nhà trường và pháp luật./. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ văn Tác giả luận MÃ SỐ: 60 34 04 10 Nguyễn Thị Phƣợng LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN LƢƠNG THANH HÀ NỘI - 2016 ii Luận văn đã đƣợc chỉnh sửa theo khuyến nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS, TS Lê Danh Tốn iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy, các cô và sự động viên, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Kinh tế Chiń h tri ̣đã giúp tôi tích lũy thêm kiến thức trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tôi xin được cảm ơn chân thành tới TS.Nguyễn Lƣơng Thanh, thầ y đã luôn t ận tình chỉ bảo, hướng dẫn truyền đạt những kinh nghiệm thực tế quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu Đề tài và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin được cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của khoa dư ợc Bệnh viện Nội tiết TW đã tạo điều kiện giúp đỡ và cung cấp cho tôi nguồn tài liệu tham khảo quý báu để tôi có thể hoàn thành được luận văn này. Cuối cùng, tôi xin dành sự biết ơn đến những người thân trong gia đình, bạn bè đã luôn khích ệl và động viên tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập! Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phƣợng iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG ............................ 5 1.1. Tổ ng quan tình hình nghiên cứu ............................................................ 5 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu ... 5 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến đấu thầu thuốc ................................ 6 1.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện .......................................................................................................... 10 1.1.4. Khoảng trống khoa học ................................................................. 11 1.2. Cơ sở lý luâ ̣n ........................................................................................ 12 1.2.1. Đấu thầu thuốc .............................................................................. 12 1.2.2. Quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện ........................................... 26 1.3. Kinh nghiệm về quản lý đấu thầu thuốc tại một số bệnh viện tại Hà Nội . 41 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................ 43 2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............... Error! Bookmark not defined. 2.2. Phương pháp tìm kiếm, nghiên cứu tài liệuError! Bookmark not defined. 2.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệuError! Bookmark not defined. 2.3.1. Phương pháp xử lý thông tin ......... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệuError! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG .. Error! Bookmark not defined. 3.1 Thực trạng về chính sách quản lý đấu thầu thuốc tại các bệnh viện ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2 Khái quát về Bệnh viện Nội Tiết TW ... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ..................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Quy mô khám chữa bệnh ............... Error! Bookmark not defined. v 3.2.4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thuốc và điều trịError! Bookmark not defined. 3.2.5 Vị trí, chức năng, nhân lực của Khoa dược Bệnh viện Nội Tiết TW. ................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.6. Quản lý danh mục thuốc ............... Error! Bookmark not defined. 3.2.7. Quản lý hoạt động mua sắm thuốc Error! Bookmark not defined. 3.3 Thực trạng quản lý đấu thầu thuốc và quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Lập kế hoạch đấu thầu thuốc ........ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Tổ chức thực hiê ṇ công tác đấu thầu và quản lý đấ u thầ u thuốc tại Bệnh viện ................................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện ................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Đánh giá ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.5. Những nguyên nhân của hạn chế trong quản lý đấ u thầ u thuốc tại Bệnh viện Nội tiết TW ............................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4. ĐINH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN ̣ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG TRONG THỜI GIAN TỚIError! Bookmark not defined. 4.1. Đinh ̣ hướng hoàn thiê ̣n công tác quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW. ............................................... Error! Bookmark not defined. 4.2. Giải pháp ................................................ Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng kế hoạch đấu thầu ...... Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện tiêu chí chấm thầuError! Bookmark not defined. 4.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý theo hướng rõ ràng và hiệu quả ................................................................. Error! Bookmark not defined. vi 4.2.4. Tăng cường công tác quản lý việc mua sắm thuốc qua các hình thức đấu thầu ........................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.5. Tăng cường quản lý giám sát toàn bộ hoạt động đấu thầu của Bệnh viện ................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.6. Nâng cao năng lực cho cán bộ về chuyên môn về thuốc, đấu thầu ................................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.7. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý ... Error! Bookmark not defined. 4.2.8. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và chấm thầu Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 43 vii DANH MỤC CHƢ̃ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA 1 BYT Bộ y tế 2 Bô ̣ KHĐT Bô ̣ Kế hoa ̣ch và Đầ u tư 3 BHYT Bảo hiểm y tế 4 ĐHKT Trường Đa ̣i ho ̣c Kinh tế 5 ĐHQGHN Trường Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i 6 HSDT Hồ sơ dự thầ u 7 HSĐX Hồ sơ đề xuấ t 8 HSMT Hồ sơ mời thầ u 9 HSYC Hồ sơ yêu cầ u 10 Trường ĐHKTQD Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Nhân lực của Khoa dược ...................... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.2: So sánh nhân lực dược của BV Nội tiết TW với bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô ............................. Error! Bookmark not defined. Bảng 3.4. Tỷ lệ thuốc thực tế chủ yếu được sử dụng trong Bệnh việnError! Bookmark not Bảng 3.5:Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo nguồn gốc xuất xứ năm 2013- 2015Error! Bookmark DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Các bước của qui trình đấu thầu ............................................................. 18 Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Nội Tiết TW năm 2015......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 3.2. Tỷ lệ phân bố nhân lực khoa dược Bệnh viện năm 2013-2015Error! Bookmark n Hình 3.3: Quy trình tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc năm 2008 đến nayError! Bookmark Hình 3.4. Quy trình dấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội tiết TWError! Bookmark not define ix MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong công tác chăm sóc và bảo vê ̣ sức khỏe nhân dân , thuốc chữa bệnh có một vai trò hết sức quan trọng. Cũng như nhiều nước đang phát triển, chi phí cho thuốc chữa bệnh ở Việt Nam luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí y tế nói chung và chi phí khám chữa bệnh nói riêng. Năm 2009 - 2012, tỷ trọng tiền thuốc chiếm khoảng trên 60%, đến năm 2015 là 48,7% tổng chi phí khám chữa bệnh. Do vậy, việc quản lý việc cung ứng thuốc có vai trò hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền của người dân được sử dụng thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý và an toàn, phù hợp với cơ cấu bệnh tật và từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thị trường thuốc Việt Nam rất đa dạng và phong phú kể cả về chất lượng và số lượng. Mặc dù, số lượng và chủng loại thuốc sản xuất trong nước ngày càng tăng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị, song một khối lượng thuốc khá lớn phải nhập từ nước ngoài. Năm 2013, trong tổng số 22.615 số đăng ký thuốc còn hiệu lực có 11.923 thuốc nhập khẩu. Việc cung ứng thuốc cho các bệnh viện đều phải thông qua đấu thầu. Công tác đấu thầu thuốc được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ từ 15-7-2014. Để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc, tháng 5-2016, Bộ Y tế đã ban hành ba Thông tư hướng dẫn gồm: Thông tư số 09/2016/TT-BYT, ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thông tư số 10/2016/TT-BYT, ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập… Đến nay, cả nước có 56 địa phương đấu thầu thuốc tập trung, ba địa phương đấu thầu đại diện và bốn địa phương đấu thầu đơn lẻ. Cả nước có 119 1 hội đồng đấu thầu thuốc. Phần lớn các tỉnh, thành phố tham gia vào đầy đủ các công đoạn trong đấu thầu. BHXH Việt Nam đã cử cán bộ trực tiếp tham gia vào thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc của các bệnh viện. Việc tham gia lựa chọn nhà thầu (giá thuốc, lựa chọn thuốc), góp phần loại bỏ, khắc phục nhiều bất hợp lý trong kế hoạch đấu thầu của các cơ sở y tế. Hạn chế được chi phí thuốc do mua sắm giá cao bất hợp lý, do lựa chọn sử dụng danh mục thuốc không hợp lý… góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT, bảo đảm tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện nay công tác đấu thầu mua thuốc tại một số cơ sở y tế địa phương và trung ương vẫn còn tồn tại những bất cập, nhất là về giá thuốc, về danh mục thuốc. Có quá nhiều hội đồng đấu thầu thuốc dẫn đến một thuốc có nhiều giá, giá thuốc khác biệt giữa các tỉnh, thành phố, thậm chí giữa các cơ sở KCB trong cùng một địa phương. Một số nơi có tình trạng độc quyền, nhà phân phối tự định giá, áp đặt giá; lựa chọn thuốc biệt dược đắt hơn thuốc gốc với tỷ lệ lớn trong thị phần tỷ trọng thuốc trong nước sản xuất còn thấp… Cơ chế thầu chưa hiệu quả, chưa có sự liên hệ chặt chẽ giữa đơn vị cung ứng thuốc, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc cung ứng thuốc kém hiệu quả dẫn đến tình trạng lạm dụng thuốc, hạn chế khả năng tiếp cận thuốc, lãng phí nguồn kinh phí BHYT vốn vẫn đang rất hạn hẹp và đặt người bệnh vào tình trạng rất khó khăn. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên, một mặt là do một số bất cập từ quản lý Nhà nước, mặt khác là do những yếu kém và chế về năng lực của các cơ sở khám chữa bệnh trong đó có năng lực về quản lý các hoạt động đấu thầu mua thuốc. Bệnh viện Nội Tiết TW là một cơ sở khám chữa bệnh lớn của các tỉnh miền Bắc. Trong thời gian qua, Bệnh viện đã tiến hành nhiều hoạt động mua thuốc nhằm tạo ra số lượng, chủng loại thuốc đủ dùng với chất lượng tốt và giá cả hợp lý để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy 2 nhiên do công tác đấu thầu mua thuốc chưa được chú trọng nên chưa đạt được kết quả như mong muốn. Xuất phát từ thực tế trên đây, việc lựa chọn đề tài ”Quản lý đấu thầu thuố c taị bê ̣nh viê ̣n Nội Tiết TW – thực traṇ g và một số giải pháp” làm luận văn thạc sĩ là phù hợp với yếu cầu của lý luận và thực tiễn. - Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu: + Thực trạng quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW thời gian qua đươ ̣c thực hiê ̣n như thế nào? + Cần phải tiến hành giải pháp gì để hoàn thiện công tác quản lý đấ u thầ u thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW trong thời gian tới. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là đề xuất mô ̣t số giải pháp và khuyế n nghi ̣nhằ m hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiế t TW trong thời gian tới. 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống những lý luận chung về Đấu thầu, quản lý đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế khám chữa bệnh? - Phân tích, đánh giá thực tra ̣ng đấu thầu và quản lý đấ u thầ u thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW thời gian qua. - Đề xuất giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấ u thầ u thuốc của Bệnh viện Nội Tiết TW thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu về công tác quản lý đấu thầu thuốc tại các bệnh viện công lập trong đó có Bệnh viện Nội Tiết TW. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Việc phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu 3 thuốc tại bệnh viện được tiến hành trong khoảng thời gian 2007 -2015 ; từ khi có thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT- BYT- BTC ngày 10/8/2007 Hướng dẫn thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập… và theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực từ 1-6-2014; Nghị định 63/2014/NĐCP của Chính phủ có hiệu lực từ 15-7-2014; Thông tư số 09/2016/TT-BYT, ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thông tư số 10/2016/TT-BYT, ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực từ 1-7-2016. Về không gian: Quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW Về nội dung: Các nội dung liên quan đến đấu thầu và quản lý đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật về: Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; các quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập… 4. Những đóng góp của luận văn - Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu nói chung như : khái niệm, vai trò, phân loại, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đấu thầu thuốc tại bệnh viên. - Phân tích đánh giá làm rõ thực trạng công tác quản lý quản lý đấ u thầ u thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đấu thầu mua thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW. 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG 1.1 Tổ ng quan tin ̀ h hin ̀ h nghiên cƣ́u 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu - Đề tài "Quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công ở Việt Nam" của tác giả Phạm Trung Kiên năm 2014- Đại học kinh tế-ĐHQGHN. Đề tài đã phân tích được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công, đánh giá khách quan thực trạng quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công ở Việt Nam, đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác quản lý đấu thầu. Quản lý Nhà nước nói chung là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đặt ra trong sự vận động của sự vật. Trong luận văn cũng khẳng định rõ sự cần thiết phải quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu trong khu vực công. Luật đấu thầu năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung cùng với văn bản hướng dẫn thi hành luật tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng đưa hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn Nhà nước dần đi vào nề nếp, góp phần tạo tính minh bạch, cạnh tranh cho các hoạt động đấu thầu. Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công ở Việt Nam. Luận văn đã phân tích cơ sở lý luận khoa học và quy trình, nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thùa mua sắm hàng hóa ở khu vực công. - Đề tài "Quản lý Nhà nước về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An" của tác giả Nguyễn Quốc Hoàn (2015Đại học kinh tế-ĐHQGHN). Đề tài chỉ ra được cơ ở lý luận về quản lý Nhà 5 nước các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong phân tích cơ sở lý luận, tác giả đã nêu khái quát được nội dung, vai trò của quản lý Nhà nước về công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản. - Đề tài “Tổng quan một số thay đổi quy định về đấu thầu thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và tìm hiểu một số điều khoản có liên quan trong hiệp định TPP” của tác giả Ngô Thị Thu Hương -2015- Đại học Dược Hà Nội. Đề tài phân tích rõ các yếu tố tác động đến quá trình đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu. Đề tài cũng đã làm rõ được sự ảnh hưởng của các văn bản quản lý pháp luật qua các năm từ 2012-2015. - Bài báo: "Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam" của tác giả Phạm Thị Trang - Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Bài báo đã nghiên cứu cơ sở lý luận của quy trình đấu thầu xây lắp ở nước ta hiện nay, trên cơ sở lý luận và thực trạng, phân tích kinh nghiệm, so sánh với quy trình thầu của các nước trên thế giới. Bài báo đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu tại Việt Nam. 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến đấu thầu thuốc - Hoàng Thị Minh Hiền trong Luận án tiến sĩ "Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị- Thực trạng và một số giải pháp", đã mô tả thực trạng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị từ năm 2004 - 2010. Phân tích những ưu, nhược, bất cập chính yếu trong hoạt động đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị. Nghiên cứu đã đề xuất mô hình hoạt động cho khoa Dược bệnh viện và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị. Qua việc phân tích về thực trạng hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Hữu Nghị tác giả cho biết: phương thức cung ứng thuốc tại bệnh viện Hữu Nghị theo hình thức đấu thầu rộng rãi tiến hành một lần trong năm. Do đấu thầu rộng rãi nên số lượng các công ty tham dự ngày càng tăng. Việc mua 6 sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi mang lại nhiều lợi ích: Chuẩn hoá quy trình mua sắm, công khai minh bạch, bệnh viện có nhiều sự lựa chọn, giá thuốc ổn định trong cả năm. Tuy nhiên, cũng còn nhiều bất cập như quá trình mua sắm nhiều thủ tục, kéo dài, tốn nhiều thời gian, nhân lực, chi phí. Từ năm 2008, bệnh viện Hữu Nghị đã ứng dụng công nghệ thông tin nối mạng toàn viện, kê đơn điện tử mang lại lợi ích cho người bệnh, tăng cường quản lí thuốc và bệnh tật tại bệnh viện. Trong phạm vi của đề tài, nghiên cứu phương thức mua sắm thuốc chỉ đề cập đến nội dung đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của người bệnh qua đấu thầu. Hình thức tổ chức đảm bảo cung ứng thuốc tổ chức đảm bảo cung ứng thuốc là cách thức được sử dụng để thực hiện việc mua thuốc từ đơn vị cung ứng (đơn vị trúng thầu) đến với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội và mô hình quản lý của mỗi nước mà có những hình thức tổ chức đảm bảo cung ứng thuốc đến với người bệnh khác nhau. Qua đó có thể thấy Nhà nước đã ban hành những quy định để đảm bảo thuốc được mua sắm hiệu quả, người bệnh được cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt với chi phí thấp nhất có thể. - Đề tài "Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập ở Việt Nam" Luận án tiến sĩ của tác giả Phạm Lương Sơn - Đại học Dược HN. Đề tài đã phân tích thực trạng về việc đấu thầu mua thuốc BHYT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tại các địa phương trong năm 2010, đánh giá các phương thức đấu thầu mua thuốc BHYT, đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện phương thức đấu thầu mua thuốc BHYT ở Việt nam. Đề tài đã phân tích rõ các hình thức đấu thầu mua thuốc bao gồm: + Đấu thầu tập trung: Với mô hình này, Sở Y tế có vai trò là chủ đầu tư tổ chức đấu thầu tập trung những loại thuốc có nhu cầu sử dụng thường xuyên, ổn định và có số 7 lượng lớn cho tất cả các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương quản lý. Danh mục thuốc đưa vào đấu thầu được tổng hợp theo nhu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc trúng thầu được áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Việc mua thuốc được thực hiện trực tiếp giữa từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với mỗi đơn vị trúng thầu hoặc một đơn vị trúng thầu nhận ủy quyền của các đơn vị trúng thầu khác để cung ứng toàn bộ. + Đấu thầu đại diện: Theo mô hình này, Sở Y tế chỉ định một hoặc một vài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức đấu thầu đại diện (thường là bệnh viện đa khoa tỉnh và một số bệnh viện đa khoa huyện). Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác sử dụng kết quả trúng thầu để mua thuốc cung ứng cho người bệnh BHYT. Áp dụng mô hình này, giá thuốc cũng được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh nhưng danh mục thuốc tại bệnh viện không tổ chức đấu thầu phụ thuộc vào danh mục trúng thầu. Các đơn vị trúng thầu cung ứng thuốc cho từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp hoặc gián tiếp qua ủy quyền với một đơn vị trúng thầu + Đấu thầu và mua sắm đơn lẻ: Với mô hình này mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sẽ tự tổ chức đấu thầu mua thuốc. Danh mục thuốc đưa vào đấu thầu được xây dựng theo nhu cầu sử dụng thuốc của mỗi đơn vị. Giá thuốc đưa vào đấu thầu được xây dựng theo nhu cầu sử dụng thuốc của mỗi đơn vị. Giá thuốc trúng thầu có thể không thống nhất giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cùng địa bàn. Hình thức này thường được áp dụng tại các cơ sở tuyến TW. Tác giả cũng chỉ ra rằng, khi so sánh giá thuốc trúng thầu của cùng một loại thuốc, nhưng do nhiều hãng sản xuất tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau trong cùng một địa bàn năm 2010: 8 + Giá thuốc không thống nhất ngay trên cùng một địa bàn, thuốc cùng một thành phần, hàm lượng nhưng giá rất khác nhau. Tình trạng này phổ biến ở các tỉnh áp dụng hình thức đấu thầu đơn lẻ và đấu thầu đại diện. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cùng một thuốc Cefuroxim 500mg/lọ của nhà sản xuất khác nhau, so sánh giá thấp nhất của thuốc sản xuất trong nước với thuốc ngoại nhập chênh lệch từ 33% đến 83%. + Thuốc cùng một hãng sản xuất nhưng giá thuốc chênh lệch giữa các bệnh viện, mức độ chênh lệch lên đến 28% + Trên địa bàn Hà Nội nơi khám bệnh, chữa bệnh cung ứng thuốc qua đấu thầu trực tiếp, giá cùng một loại thuốc không thống nhất, kể cả giữa 2 lần đấu thầu ngay tại một bệnh viện. Kết quả nghiên cứu của Luận án đã chỉ ra rằng: Mua sắm thuốc thông qua đấu thầu là phương thức cơ bản để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng thuốc cho người bệnh BHYT. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 3 hình thức đấu thầu đều được áp dụng, trong đó hình thức đấu thầu mua sắm thuốc tập trung là phương thức mua sắm thuốc chủ yếu. Việc lựa chọn hình thức đấu thầu cung ứng thuốc có liên quan chặt chẽ đến mô hình quản lý hệ thống y tế và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa bàn nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đứng chân. Về kiểm soát giá thuốc, vì thuốc là một sản phẩm thiết yếu, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong bình ổn giá nhằm đảm bảo người bệnh có thể tiếp cận thuốc khi có nhu cầu và không phải chi quá mức để sử dụng thuốc. Nguyên tắc quản lý giá thuốc là cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ tự định giá, cạnh tranh về giá, đồng thời chịu sư kiểm tra, giám sát của Nhà nước về giá thuốc. Nhà nước sử dụng các biện pháp bình ổn giá, quá trình giám sát, đánh giá, kết quả chính sách bình ổn giá. - Đề tài thạc sỹ "So sánh kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc của bệnh viện Trung ương quân đội 108 năm 2014 và 2015” của tác giả Hoàng Anh Tuấn 9 Đại học Dược HN. Đề tài đã nghiên cứu cơ bản về luật đấu thầu, các phương thức đấu thầu mua thuốc, so sánh được kết quả và danh mục trúng thầu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 giữa năm 2014 và 2015, từ đó rút ra được kinh nghiệm về đấu thầu thuốc của bệnh viện. 1.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện - Đề tài "Quản lý Nhà nước về công tác đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang - Thực trạng và giải pháp" của tác giả Nguyễn Thị Bê - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Đề tài đã chỉ ra được thực trạng còn tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức đấu thầu tại tỉnh An Giang, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện các vấn đề còn tồn tại. - Luận văn "Khảo sát giá thuốc qua kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số bệnh viện 2006 - 2007" của tác giả Nguyễn Thị Minh, 2008, Đại học Dược Hà Nội. Luận văn đã phân tích được những ưu điểm và những mặt còn hạn chế của việc quản lý về giá thuốc trong công tác đấu thầu một số bệnh viện giai đoạn 2006 - 2007. Từ đó đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả về quản lý giá thuốc tại bệnh viện. - Luận văn: "Phân tích hoạt động đấu thầu thông qua khảo sát quy trình và kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số bệnh viện giai đoạn 2005 - 2007" của tác giả Đỗ Bích Hà, ĐHDHN, 2008. Tác giả phân tích được hoạt động đấu thầu từ đó đưa ra những thành tựu và hạn chế trong công tác quản lý về giá thuốc và cách thức thực hiện đấu thầu, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý đấu thầu giai đoạn 2005 - 2007. Trong đề tài "Quản lý đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW" đã sử dụng các nguồn luận văn, bài báo, tài liệu và các Thông tư, Nghị định khác nhau liên quan đến đấu thầu, đấu thầu thuốc và quản lý đấu thầu thuốc. 10 1.1.4. Khoảng trống khoa học Các công trình trên đây đã đề cập đến vấn đề cơ sở lý luận đấu thầu, thực trạng đấu thầu thuốc tại bệnh viện. Trên cơ sở nêu lên khái niệm, phân loại, nội dung của hoạt động đấu thầu thuốc tại các bệnh viện, các tác giả đã làm rõ vai trò của hoạt động đầu thầu thuốc tại bệnh viện. Một số tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu thuốc tại bệnh viện, chẳng hạn như ứng dụng phương pháp tính điểm có phần mềm hỗ trợ trong đấu thầu thuốc. Đó là những tài liệu có giá trị tham khảo rất lớn cho việc thực hiện luận văn này. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng đối với công tác đấu thầu thuốc trong thời gian qua là quản lý hoạt động đấu thầu thuốc tại các bệnh viện. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm hạn chế kết quả và hiệu quả của công tác đấu thầu thuốc trong thời gian qua, nhưng chưa được các tác giả đề cập đến. Một số tác giả tuy đã đề cập đến, song do nhiều hạn chế nên chưa làm rõ được thực trạng cũng như bản chất nguyên nhân của hạn chế này, đề ra các giải pháp về quản lý đấu thầu thuốc trong thời gian tới. Chưa có sự nghiên cứu, khảo sát đánh giá một cách toàn diện về thực trạng áp dụng đấu thầu thuốc tại các bệnh viện công lập. Hầu hết các nghiên cứu chỉ phân tích đánh giá một cách rất chung chung về hoạt động này. Số các nghiên cứu về hoạt động đầu thầu thuốc nói chung và công tác quản lý hoạt động đầu thầu thuốc tại một hoặc một số bệnh viện cụ thể còn rất ít. Tại Bệnh viện Nội Tiết TW chưa có công trình nào khảo sát về tình hình đấu thầu thuốc và quản lý đấu thầu thuốc. Do vậy, việc nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW. Trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Nội Tiết TW trong thời gian tới là có ý nghĩa thiết thực. 11
- Xem thêm -