Tài liệu Quan hệ kinh tế thương mại việt nam- hàn quốc, thực trạng, triển vọng và giải pháp

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B Lª Xu©n Hoµ - Lêi nãi ®Çu Còng nh mét sè c«ng ty níc ngoµi kh¸c, Coca-cola lµ mét c«ng ty víi bÒ dµy h¬n 100 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn huy hoµng cho tíi ngµy nay, mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín nhÊt vµ vang déi nhÊt cña c«ng ty mµ bÊt kú mét c«ng ty nµo còng ph¶i m¬ íc. §ã chÝnh lµ th¬ng hiÖu Coca-cola víi gi¸ trÞ bËc nhÊt thÕ giíi (kho¶ng 70 tû USD). §Ó cã ®îc ®iÒu nµy kh«ng ph¶i ngµy mét ngµy hai, kh«ng ph¶i chØ cÇn mét chiÕn lîc kinh doanh nµo ®ã lµ cã ®îc mµ nã ph¶i ®îc x©y dùng trªn mét c¬ së c¸c chiÕn lîc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ trong tõng giai ®o¹n, trong suèt h¬n mét thÕ kû tån t¹i. Bªn c¹nh ®ã, cßn ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc vÒ nh©n sù, vÒ con ngêi phï hîp cho tõng giai ®o¹n ®Ó thùc thi, g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm cho tõng ho¹t ®éng chiÕn lîc kinh doanh vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ C«ng ty ®· v« h×nh chung biÕn tËp thÓ nµy, tæ chøc nµy thµnh mét gia ®×nh, mét dßng hä Coca-cola khæng lå. Víi mét sinh viªn thùc tËp chuyªn ngµnh Marketing em nhËn thÊy kh«ng chØ riªng em mµ tÊt c¶ nh÷ng ai cã quan t©m ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ trêng nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Coca-cola nãi riªng còng cÇn ph¶i häc tËp, häc hái nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh, c¸ch thøc tæ chøc lµm viÖc cña C«ng ty tõ thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, ph©n phèi s¶n phÈm cho ®Õn ®Þnh gi¸ vµ xóc tiÕn thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c chiÕn lîc thu n¹p, tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ qu¶n lý, kÝch thÝch nguån nh©n lùc… Vµ thùc sù tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· trë thµnh mét quy t¾c ®¹o ®øc phæ biÕn trong kinh doanh cña h·ng mµ kh«ng ph¶i h·ng nµo còng cã thÓ cã ®îc hoÆc ®¸nh ®æi ®îc. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm, ®Æc biÕt lµ kh¶ n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm ®Õn c¸c khu vùc nhá lÎ nh c¸c khu vùc vui ch¬i gi¸i trÝ, c¸c ®iÓm c«ng céng, héi chî triÓn l·m, c¸c festival vµ c¸c khu vùc chî… Do nhu cÇu thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc cña c«ng ty trong thêi gian tíi vÒ doanh thu, thÞ phÇn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, sù hiÓu biÕt nhu cÇu vµ t©m lý cña nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cha ®îc khai th¸c; Do nhu cÇu vÒ x¸c ®Þnh lý do, ®éng c¬ mua vµ tiªu dïng s¶n phÈm níc gi¶i kh¸t, do nhu cÇu vÒ thiÕt kÕ x©y dùng mét kªnh ph©n phèi níc gi¶i kh¸t cña Coca-cola, ®Õn c¸c khu vùc chî nãi chung vµ khu vùc chî M¬ nãi riªng (n¬i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÝ ®iÓm), do ý ®Þnh cña b¶n th©n vÒ ®Ò tµi còng nh nh÷ng gîi ý hìng dÉn cña gi¸o viªn hìng dÉn. V× vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “ X©y dùng kªnh ph©n phèi, tiÕp cËn ng êi tiªu dïng s¶n phÈm níc gi¶i kh¸t cña c«ng ty Coca-cola t¹i c¸c khu vùc chî trªn ®Þa 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B bµn Hµ Néi” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Lª Xu©n Hoµ - C«ng ty Coca-cola Hµ Néi ®Æt t¹i km17 quèc lé 1A, Duyªn Th¸i, Thêng TÝn, Hµ T©y. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i ®©y, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c c¸n bé chuyªn m«n vµ ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh chu ®¸o cña thÇy gi¸o Th.s NguyÔn Ngäc Quang, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. CÊu tróc chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Coca-cola t¹i ViÖt Nam Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng hÖ thèng ph©n phèi cña C«ng ty Coca-cola t¹i c¸c khu vùc chî Ch¬ng 3. C¸c gi¸i ph¸p cô thÓ nh»m x©y dùng kªnh ph©n phèi t¹i c¸c chî Do C«ng ty Coca-cola ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty Coca-cola Hµ Néi nãi riªng lµ mét bé phËn rÊt nhá cña C«ng ty Coca-cola toµn cÇu, thªm vµo ®ã kiÕn thøc hiÖn cã cña ngêi viÕt cßn h¹n chÕ ®Ó cã thÓ lÜnh héi hÕt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Coca-cola nªn Chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tõ phÝa c«ng ty còng nh thÇy gi¸o híng dÉn NguyÔn Ngäc Quang. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B Lª Xu©n Hoµ - Môc lôc Lêi nãi ®Çu………...……………………………………………..…………….1 Môc lôc……….....……………………………………….. …………………...3 Ch¬ng 1: Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Coca-cola t¹i ViÖt Nam………….....…………………………………...……...……………5 I. Tæng quan………….………………………………….……………………5 1.1. Coca-cola toµn cÇu………………………………….………………….5 1.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ hÖ thèng ph©n phèi toµn cÇu cña c«ng ty Coca-cola toµn cÇu….………………………………………..………….…..10 1.3. C«ng ty Coca-cola VÞªt nam…….……………………………………13 1.3.1. lÞch sö h×nh thµnh…………………………………………………13 1.3.2. M«i trêng kinh doanh. ……………………….………………….14 1.3.3. Ho¹t ®éng cña c¸c Phßng chøc n¨ng………….…………………..16 1.3.3.1. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n…..……………….……………….17 1.3.3.2. Phßng S¶n xuÊt t¸c nghiÖp…………….…………………….17 1.3.3.3. Phßng Marketing…………………………………………...18 1.3.3.4. Phßng B¸n hµng…………………………………………….18 1.3.3.5. Phßng nh©n sù………………………………………………19 1.3.3.6. Bé phËn c«ng nghÖ th«ng tin. ………………………………20 1.4. LÜnh vùc Ho¹t ®éng vµ s¶n phÈm chÝnh……………………………...20 II. T×nh h×nh Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty………………… 22 2.1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt…………………………………………………...22 2.2. Ho¹t ®éng kinh doanh………………………………………………..23 2.3. Tæ chøc qu¶n lý nh©n sù………………………………………….…..24 2.4. Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty Coca-cola ViÖt Nam……………...26 2.4.1. ChiÕn lîc s¶n phÈm. ……………………………….…………….26 2.4.2. ChiÕn lîc vÒ gi¸ c¶……………………………….………………26 2.4.3. ChiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm. ………………….………………27 2.4.4. Ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr¬ng….……………………………28 Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng hÖ thèng ph©n phèi cña C«ng ty Coca-cola t¹i c¸c khu vùc chî…………..…………………………………………….30 I. ChÝnh s¸ch ph©n phèi chung…………………………………………….30 1.1. Nh÷ng nÐt chung vÒ thùc tr¹ng kªnh ph©n phèi cña C«ng ty Coca-cola…………………………………………………...30 1.2. Mét sè h¹n chÕ trong kªnh ph©n phèi vµ híng kh¾c phôc……….…32 II. Nh÷ng nÐt chung vÒ t×nh h×nh ph©n phèi s¶n phÈm Coca-cola t¹i c¸c chî trªn ®Þa bµn Hµ Néi……………………………….………………34 2.1. T×nh h×nh chung………………………………………………………34 2.2. T×nh tr¹ng ph©n phèi khu vùc chî M¬………………………………..35 III. Néi dung cuéc nghiªn cøu thÞ trêng t¹i khu vùc chî M¬………..……..36 3.1. ý nghÜa cña cuéc nghiªn cøu………………………………………...36 3.2. Môc tiªu nghiªn cøu………………………………………………….39 3.3. C¸c bíc tiÕn hµnh cuéc nghiªn cøu…………………………………40 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B 3.3.1. Thêi gian thùc hiÖn cuéc nghiªn cøu…………………………..40 3.3.2. Sè lîng vµ tû lÖ ph©n chia b¶n c©u hái………………………..40 3.3.3. KÕt qu¶ ®iÒu tra………………………………………………...41 3.3.4. Nh÷ng quan s¸t kh¸c…………………………………………...45 3.3.5. Tæng kÕt ®¸nh gi¸………………………………………………46 3.3.6. H¹n chÕ cña cuéc nghiªn cøu…………………………………..49 3.4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi kªnh ph©n phèi ………………………...49 Ch¬ng 3. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m x©y dùng kªnh ph©n phèi t¹i c¸c chî……………………………………………………………………50 I. C¸c gi¶i ph¸p vÒ chiÕn lîc Marketing……………………...……………50 1.1. Gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm………………………………………………..50 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ gi¸ c¶…………………………………………………...51 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ kªnh ph©n phèi…………………………………………52 1.4. Gi¶i ph¸p vÒ xóc tiÕn hçn hîp………………………………………..54 II. Tæ chøc vËn hµnh 4P…………..………………………………………….55 2.1. Nh÷ng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn………………………….……………55 2.1.1. C«ng viÖc chuÈn bÞ…………………………………..…………..55 2.1.2. C«ng viÖc thùc hiÖn……………………………………..……….56 2.1.3. C«ng viÖc kÕt thóc……………………………………..………...58 2.2. C¬ cÊu tæ chøc………………….…………………………………….58 2.3. Nh©n sù…………………………………………………….…………60 2.4. Th«ng tin liªn l¹c…………………………………………….……….61 2.5. Ra quyÕt ®Þnh……………………………………………….………...61 2.6. §éng viªn khÝch………………………………………….…………...62 KÕt luËn ……………………………………………………………………..63 Ch¬ng 1: Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Coca-cola t¹i ViÖt Nam I. Tæng quan vÒ c«ng ty Coca-cola 1.1. Coca-cola toµn cÇu Th¸ng t¸m n¨m 1886, mét dîc sü ë Colcembus, Atlant, tªn lµ Jonhs Pemberton ®· ph¸t minh ra c«ng thøc pha chÕ níc siro Coca-cola(c«ng thøc Êy cho ®Õn nay vÉn lµ mét ®iÒu bÝ Èn) vµ «ng ®· b¸n nã víi gi¸ 1.750 ®«la. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B Ban ®Çu, Coca-cola ®îc b¸n ë hiÖu dîc phÈm Jacob’s cña Williveneble ë Atlant. Trong n¨m ®Çu, mçi ngµy b¸n ®îc 9 cèc Coca-cola víi tæng sè tiÒn b¸n ®îc lµ 50 ®«la. Ngµy nay, s¶n phÈm cña Coca-cola ®îc tiªu thô hµng tû cèc mét ngµy. N¨m 1891, Asa G.Candler ®· mua l¹i c«ng thøc vµ quyÒn së h÷u Cocacola víi tæng møc gi¸ lµ 2.300 ®«la . §Õn 1892 , h×nh thµnh nªn nhµ m¸y Coca-cola. §Õn n¨m 1893, th¬ng hiÖu Coca-cola ®îc thiÕt kÕ bëi mét nh©n viªn kÕ to¸n tªn lµ Robinson vµ ®· ®îc ®¨ng ký b¶n quyÒn N¨m 1897, Coca-cola lÇn ®Çu tiªn ®îc giíi thiÖu ë mét sè thµnh phè cña Canada vµ Honolulu. Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 1899, Thomas vµ Whitehead cïng víi ngêi ®ång sù lµ J.T.Lupton ®· nhËn ®îc quyÒn x©y dùng nhµ m¸y ®ãng chai, s¶n xuÊt vµ ph©n phèi Coca-cola gÇn nh lµ ë tÊt c¶ mäi n¬i trªn níc Mü. N¨m 1906, nhµ m¸y ®ãng chai ®Çu tiªn ®îc x©y dùng ë Havana, Cuba. N¨m 1919, gia ®×nh nhµ Candler ®· b¸n nhµ m¸y Coca-cola cho mét nhãm c¸c th¬ng gia mµ ®øng ®Çu lµ Ernest Woodruff cña c«ng ty Trustowr bang Georgiavows gi¸ 25000®«la. §îc thµnh lËp h¬n 100 n¨m qua, Coca-cola ®· cã mÆt trªn 200 quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam víi 300 lo¹i ®å uèng kh¸c nhau. Mét triÕt lý xuyªn suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ c©u khÈu hiÖu “C«ng ty Coca-cola tån t¹i ®Ó ®em l¹i lîi Ých vµ sù s¶ng khãai cho tÊt c¶ mäi ngêi, cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty.” Vµ cïng víi nã c«ng ty Coca-cola ®· tr¶i qua c¸c bíc ph¸t triÓn th¨ng trÇm sau: Bíc ngoÆc ®Çu tiªn trong lÞch sö thµnh c«ng cña Coca-cola lµ sù ph¸t minh vµ ph¸t triÓn h×nh d¸ng chiÕc chai vµ hÖ thèng ®ãng chai ®îc ph¸t triÓn cho ®Õn b©y giê. ChiÕc chai ®em l¹i hiÖu qu¶ h×nh ¶nh cho s¶n phÈm Coca Cola m¹nh ®Õn møc nÕu hái hÇu hÕt mäi ngêi khi nh×n thÊy h×nh d¸ng cña nã kh«ng mang trªn m×nh bÊt kÓ nh·n hiÖu nµo th× hä ®Òu tr¶ lêi ®ã lµ chai Coca - Cola, vµ còng b»ng viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c nhµ m¸y ®ãng chai (Bottling Plant ) trªn kh¾p thÕ giíi, c¸c h·ng ®ãng chai ("Bottler") ®· cung cÊp cho ngêi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm Coca-Cola víi gi¸ c¶ rÊt ph¶i ch¨ng mµ chÊt lîng kh«ng hÒ thay ®æi. Nã më ra mét híng ph¸t triÓn míi kh«ng chØ cho ngµnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B hµng níc gi¶i kh¸t mµ cßn nhiÒu ngµnh hµng kh¸c nh ho¸ mü phÈm, may mÆc, ®iÖn tö vÒ viÖc ®Çu t sang níc kh¸c nh÷ng c«ng ®o¹n ®¬n gi¶n hoµn thµnh s¶n phÈm. LÞch sö ph¸t triÓn hÖ thèng ®ãng chai b¾t ®Çu kÓ tõ n¨m 1894, t¹i mét cöa hµng kÑo b¸nh ë Vichsburg, bang Mississippi, ngêi chñ cöa hµng «ng Joseph A. Biedenharn thÊy ®å uèng Coca-Cola b¸n rÊt ch¹y, nhng h×nh thøc cung cÊp lóc bÊy giê míi chØ b»ng cèc chiÕt tõ thïng cã vßi, «ng ®a ra ý tëng ®ãng chai Coca - Cola ®Ó b¸n, sö dông c¸c chai thuû tinh th«ng thêng cã tªn gäi lµ Hutchinson. Biedenham göi s¸ng kiÕn nµy tíi Asa G. Candler, ngêi chñ cña Coca - Cola lóc bÊy giê nhng sau ®ã ý tëng nµy kh«ng ®îc thùc hiÖn v× «ng Candler thùc sù kh«ng chó ý ®Õn ®iÒu ®ã, dï cho ngêi ch¸u trai cña «ng cã ñng hé nhng «ng vÉn muèn b¸n s¶n phÈm Coca - Cola b»ng thïng cã vßi chiÕt ra cèc víi gi¸ 5 cent. §Õn n¨m 1899 «ng ®· ph¶i chÊp thuËn do nh÷ng ý kiÕn ph©n tÝch vÒ viÖc ph¸t triÓn kinh doanh trªn kh¾p níc MÜ b»ng viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng ®ãng chai Coca bëi 2 nhµ luËt s trÎ Thomas vµ Whitehead. Sau ®ã lµ thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng cña Coca - Cola, h·ng tiÕn hµnh ph©n chia vïng trªn l·nh thæ níc MÜ vµ trao quyÒn ®ãng chai cho c¸c doanh nghiÖp trong c¸c vïng ®ã vµ ®Õn n¨m 1909 ®· cã h¬n 400 ph©n xëng ®ãng chai, hÇu hÕt sè ®ã lµ c¸c ph©n xëng gia ®×nh cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña vïng ®ã. §Õn n¨m 1916, c¸c h·ng ®ãng chai cho r»ng víi kiÓu d¸ng th¼ng, chai Coca- Cola dÔ dµng g©y nhÇm lÉn víi c¸c lo¹i kh¸c nh rîu, níc hoa qu¶, chai ®ùng dÇu hay c¸c gia vÞ, mét nhãm ®¹i diÖn cho c«ng ty vµ c¸c h·ng ®ãng chai ®· yªu cÇu c¸c nhµ s¶n xuÊt chai thuû tinh ®a ra ý tëng thiÕt kÕ mét kiÓu d¸ng ®Æc biÖt cho chai Coca - Cola, mÉu thiÕt kÕ cña h·ng s¶n xuÊt ®å thuû tinh Root ë Terre Haute, bang Indiana ®· ®îc lùa chän, ®ã còng lµ mét trong sè Ýt c¸c mÉu bao b× ®îc ®¨ng ký b¶n quyÒn t¹i Côc b¶o vÖ b»ng s¸ng chÕ cña Hoa Kú vÒ h×nh d¸ng vµ tªn gäi lµ "Contour Bottle". KÓ tõ ®ã trë ®i ng êi tiªu dïng kh«ng nh÷ng chØ yªu thÝch h¬ng vÞ Coca - Cola, tªn gäi Coca - Cola mµ cßn c¶ h×nh d¸ng chai Coca - Cola. Vµo n¨m 1920 Robert W.Woodruff , gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty b¾t ®Çu thùc hiÖn chiÕn lîc thóc ®Èy ho¹t ®éng ®ãng chai ngoµi Hoa Kú vµ cho ®Õn n¨m 1940 cã h¬n 64 nhµ m¸y ®ãng chai vËn hµnh ngoµi níc MÜ. KÓ tõ n¨m 1960 trë ®i Coca-cola cã thªm nhiÒu s¶n phÈm vµ nh·n hiÖu míi cïng víi nã lµ c¸c kiÓu d¸ng chai míi ®îc h×nh thµnh vµ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B ph¸t triÓn mµ cho ®Õn b©y giê chóng ta ®ang dïng. Cïng víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn chiÕc chai lµ c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn trong tõng thêi kú: Vµo nh÷ng n¨m 1960: §Æc ®iÓm cña thêi kú nµy lµ ngµy cµng cã nhiÒu mÆt hµng níc gi¶i kh¸t trªn thÞ trêng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm Coke trong khi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña Coca-Cola lµ rÊt lín cho nªn c«ng ty ph¶i nghÜ ®Õn chiÕn lîc nh»m cñng cè vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh vµ chiÕn lîc chÝnh ®îc sö dông trong giai ®o¹n nµy vµ c¸c giai ®o¹n kÕ tiÕp ®ã lµ chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Tr¶i qua gÇn 80 n¨m ph¸t triÓn víi chØ mét s¶n phÈm duy nhÊt, h·ng thÊy cÇn ph¶i ®a ra mét sè s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n nhu cÇu to lín cña ngêi tiªu dïng, mét s¶n phÈm dï tèt ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ tiªu dïng m·i ®îc mµ cÇn ph¶i c¶i tiÕn ®Ó phôc håi vµ kÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm. Vµo nh÷ng n¨m 1970 vµ 1980: ChiÕn lîc chñ yÕu trong giai ®o¹n nµy lµ liªn kÕt nh»m phôc vô ngêi tiªu dïng ("Consolidation to serve customers"), hÖ thèng ph©n phèi cña Coca-cola rÊt phong phó ®a d¹ng theo c¶ hai chiÒu ngang vµ däc, c¸c nhµ m¸y ®ãng chai cña Coca-Cola cã mÆt trªn kh¾p thÕ giíi nhng chØ mét phÇn trong sè ®ã lµ trùc thuéc c«ng ty mÑ, cßn l¹i lµ trùc thuéc c¸c chi nh¸nh khu vùc vµ mét sè c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nhËn hîp ®ång ®ãng chai. ChÝnh sù phøc t¹p ®ã khiÕn h·ng Coca - Cola ®a ra chiÕn lîc liªn kÕt c¸c h·ng ®ãng chai võa vµ nhá, ®ång thêi liªn kÕt c¸c cöa hµng b¸n lÎ nh»m phôc vô ngêi tiªu dïng tèt h¬n, kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong viÖc ph©n phèi tíi c¸c ®iÓm b¸n lÎ. NÕu kh«ng cã sù thèng nhÊt rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng sù c¹nh tranh trong b¶n th©n nh÷ng nhµ ph©n phèi. Vµo nh÷ng n¨m 1990: Trong giai ®o¹n nµy, mÆc dï doanh sè b¸n ra t¹i c¸c thÞ trêng truyÒn thèng vÉn æn ®Þnh nhng do t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸ diÔn ra rÊt m¹nh mÏ buéc h·ng cã híng t×m kiÕm nh÷ng thÞ trêng míi víi lîi thÕ cña ngêi ®Õn tríc vµ thùc hiÖn môc tiªu toµn cÇu cña m×nh. ThÞ phÇn cña Coca-Cola t¹i thÞ trêng MÜ ngµy cµng gi¶m sót nhêng cho ®èi thñ c¹nh tranh lín lµ Pepsi víi lÞch sö ph¸t triÓn kÓ tõ n¨m 1889 sau Coca-Cola 3 n¨m, thËm chÝ theo nhiÒu cuéc thö nghiÖm (Blind Test) th× hä thÊy r»ng ngêi tiªu dïng yªu thÝch vÞ Pepsi h¬n nhng l¹i yªu thÝch th¬ng hiÖu cña Coca-Cola h¬n. ChiÕn lîc chÝnh trong thêi kú nµy lµ chiÕn lîc më réng thÞ trêng, h·ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty thµnh viªn t×m kiÕm vµ ®Çu t vµo nh÷ng thÞ trêng míi nh ch©u Phi, ch©u ¸ ngoµi c¸c thÞ trêng cò. Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 2000: Sù kh¸c biÖt vÒ m«i trêng v¨n ho¸, chÝnh trÞ x· héi gi÷a c¸c níc kh¸c nhau lµ mét yÕu tè g©y c¶n trë lín cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã chiÕn lîc thÝch nghi ho¸ lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc hay ®îc c«ng ty ¸p dông trong thêi gian nµy. ChiÕn lîc thÝch nghi ho¸ tõng ®Þa ph¬ng ("Think local, act local"): tr¶i qua h¬n mét thÕ kû thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh toµn cÇu, h·ng Coca - Cola b¾t ®Çu tiÕn hµnh chiÕn lîc kinh doanh theo híng thÝch nghi ho¸ nhng vÉn kh«ng ®i ngîc l¹i víi chiÕn lîc truyÒn thèng cña c«ng ty, ®iÒu nµy nh»m cñng cè h¬n vÞ trÝ v÷ng ch¾c mµ c«ng ty ®· x©y dùng ®îc do nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau cña tõng vïng. C¸c chi nh¸nh cña Coca-Cola thµnh lËp ë ®©u th× thuª nh©n c«ng ë khu vùc ®ã v× nh÷ng nh©n viªn nµy cã ®iÒu kiÖn ®Ó hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸, tËp qu¸n cña kh¸ch hµng cña vïng ®ã h¬n vµ tõ ®ã cã thÓ ®a ra nh÷ng s¶n phÈm míi thÝch hîp cho tõng vïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing thÝch hîp, bªn c¹nh ®ã c¸c chi nh¸nh cã nhiÒu quyÒn quyÕt ®Þnh h¬n víi ho¹t ®éng cña m×nh, chi nh¸nh cÊp trªn chØ gi÷ vai trß gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm Coca-cola theo ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng cña h·ng t¹i Atlanta. Nhng cho dï thùc hiÖn chiÕn lîc nµo th× ®ã vÉn chØ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p trong tõng giai ®o¹n cßn chiÕn lîc c¬ b¶n mµ c«ng ty vÉn theo ®uæi vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®¹t ®îc ®ã chÝnh lµ chiÕn lîc kinh doanh toµn cÇu thÓ hiÖn: s¶n phÈm ®ång nhÊt, chiÕn lîc marketing ®ång nhÊt trªn toµn cÇu ®Ó ®Õn nay nã lµ s¶n phÈm ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn nhÊt vµ th¬ng hiÖu cã trÞ gi¸ lín nhÊt. YÕu tè chÝnh lµm nªn sù næi tiÕng cña th¬ng hiÖu Coca-Cola lµ: ®Þnh híng s¶n phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng, ho¹t ®éng Marketing m¹nh mÏ vµ gi÷ bÝ mËt c«ng thøc pha chÕ ®Ó t¹o nªn mét huyÒn tho¹i vÒ Coca-Cola. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh Coca-Cola thêng xuyªn cã sù m©u thuÉn gi÷a duy tr× truyÒn thèng vµ liªn tôc ®æi míi vµ rÊt khã ®Ó lùa chän gi÷a hai chiÕn lîc ®ã nªn cho dï trong giai ®o¹n nµo víi chiÕn lîc nµo c«ng ty vÉn theo ®uæi t tëng xuyªn suèt ®ã lµ " mäi Ho¹t ®éngcña Coca-Cola bao giê còng híng vÒ ngêi tiªu dïng" ®iÒu ®ã kh«ng lµm mÊt ®i c¸i cò mµ c«ng ty cã thÓ ®æi míi, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B ®iÒu ®ã còng gi÷ ®îc h×nh ¶nh cña Coca-Cola ®èi víi ngêi tiªu dïng. YÕu tè thø hai t¹o nªn søc m¹nh th¬ng hiÖu chÝnh lµ Ho¹t ®éngMarketing diÔn ra rÊt m¹nh mÏ, c«ng ty ®Çu t rÊt nhiÒu vµo Ho¹t ®éngkhuyÕch tr¬ng qu¶ng b¸ s¶n phÈm. Ho¹t ®éngMarketing kh«ng chØ ®èi víi ngêi tiªu dïng mµ cßn ®èi víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong kªnh ph©n phèi, ®©y lµ yÕu tè rÊt quan träng lµm sao nh÷ng nhµ b¸n lÎ ®ã còng lµ mét nhµ tiÕp thÞ s¶n phÈm Coca-Cola. Nh vËy bªn c¹nh nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh truyÒn thèng cña c«ng ty. Coca-Cola thêng xuyªn ph¶i ®a ra nh÷ng chiÕn lîc míi ®Ó thÝch øng víi sù thay ®æi cña tõng thêi kú. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ hÖ thèng ph©n phèi toµn cÇu cña c«ng ty Coca-cola toµn cÇu HiÖn nay trªn thÕ giíi, s¶n phÈm Coca - Cola ®îc ph©n phèi qua 14 triÖu c¸c ®¹i lý vµ cöa hµng, trong khi sè d©n toµn cÇu íc tÝnh lµ trªn 6 tû ngêi do ®ã trung b×nh cø 430 ngêi lµ cã mét cöa hµng ph©n phèi cña Coca - Cola. C¬ cÊu tæ chøc cña Coca - Cola ph©n theo khu vùc ®Þa lý, bao gåm 5 khu vùc:  Khu vùc B¾c MÜ  Khu vùc MÜ Latinh  Khu vùc ch©u ¢u, vïng ch©u ¸ gi¸p ch©u ¢u vµ Trung §«ng (Euro Eurasia & Middle East - EEM)  Khu vùc ch©u ¸  Khu vùc ch©u Phi B¶ng sau ®©y sÏ chØ râ h¬n nh÷ng sè liÖu cña c¸c khu vùc kh¸c vµ mèi t¬ng quan gi÷a nh÷ng khu vùc ®ã: B¶ng 1.1: B¶ng so s¸nh tû träng tiªu thô s¶n phÈm níc uèng cã gas cña Coca-Cola gi÷a c¸c khu vùc trªn thÕ giíi Nguån: Coca-Cola Beverage Company Khu vùc Sè d©n % Sè nh©n viªn Sè lîng tiªu thô c«ng ty (tû thïng 1 n¨m) 9 % SuÊt uèng trung b×nh 1 ngêi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B Lª Xu©n Hoµ - B¾c MÜ 324 tr.ng 5,34 4 863 5610 30 1 lÇn/ ngµy MÜ Latin 530 tr.ng 8,57 1 110 4 488 24 4 lÇn/tuÇn EEM 1,2 tû 19,4 1 790 4 114 22 2 lÇn/tuÇn Ch©u ¸ 3,3 tû 53,35 2 253 3 366 18 2 lÇn/th¸ng Ch©u Phi 831 tr.ng 13,34 750 1 122 6 3 lÇn/th¸ng Tæng sè 6 185 tr.ng 100 10 766 18 700 100 C«ng ty mÑ ë Atlanta CBO Mü Latinh EEM Ch©u Phi Ch©u ¸ B¾c Mü H×nh 1.1: CÊu tróc nh¸nh khu vùc cña TËp ®oµn COCA-COLA Chó thÝch: CBO: nhµ m¸y ®ãng chai trùc thuéc c«ng ty mÑ EEM: Ch©u ¢u, ch©u ¸ gi¸p ch©u ¢u, Trung §«ng C¸c khu vùc l¹i ®îc ph©n ®Þnh tiÕp theo tõng vïng ®Þa lý, cã thÓ lµ mét níc còng cã thÓ lµ c¶ 1 khu vùc tuú thuéc vµo diÖn tÝch vµ ®Æc ®iÓm cña tõng vïng, xÐt riªng víi khu vùc ch©u ¸ n¬i cã ®Æt nhµ m¸y ®ãng chai Coca-Cola t¹i ViÖt nam th× s¬ ®å cÊu tróc ph©n chia tiÕp nh sau: Ch©u ¸ Ên §é Trung Quèc §«ng D ¬ng ViÖt Nam Sewa Th¸i Lan Campuchia NhËt B¶n Philipin T©y Nam ¸ Srilanka Nam Th¸i B×nh D¬ng vµ TriÒu Tiªn Singapore Malaysia 10 Singapore Malaysia Brunei Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B Lª Xu©n Hoµ - H×nh 1.2: CÊu tróc chi nh¸nh COCA-COLA khu vùc ch©u ¸ Chó thÝch:SEWA: T©y nam vµ §«ng Nam ch©u ¸ (South East and West Asia) Nh×n vµo h×nh 1.2 cho thÊy Coca - Cola ViÖt nam trùc thuéc chi nh¸nh §«ng D¬ng, nh vËy kh«ng ph¶i bÊt kú chi nh¸nh nµo còng ®Òu thuéc Coca Cola mÑ ë Atlanta, nÕu nh×n vµo s¬ ®å 1.1 th× c«ng ty mÑ ngoµi viÖc qu¶n lý c«ng ty con 5 khu vùc cßn trùc tiÕp qu¶n lý mét sè nhµ m¸y ®ãng chai ®Æc biÖt. NÕu nh×n 2 s¬ ®å trªn th× c¬ cÊu tæ chøc cña Coca cola toµn cÇu theo 4 cÊp khu vùc, tuú thuéc vµo vÞ trÝ tõng khu vùc mµ hä cã nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n kh¸c nhau vÒ quyÒn tù chñ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh, nhng dï lµ cÊp nµo th× chi nh¸nh ®ã ph¶i chÞu sù qu¶n lý cña chi nh¸nh cÊp trªn, vÝ dô chi nh¸nh Coca - Cola ViÖt nam chÞu sù gi¸m s¸t cña chi nh¸nh Coca Cola §«ng D¬ng, trong khi NhËt B¶n chÞu sù qu¶n lý cña chi nh¸nh khu vùc ch©u ¸. Trô së chÝnh cña chi nh¸nh Coca - Cola SEWA ®ãng t¹i Bangkok, Th¸i Lan, toµn vïng SEWA cã sè d©n lµ trªn 356 triÖu ngêi víi nhiÒu chñng téc vµ thø tiÕng kh¸c nhau. Trong vïng cã 1 nhµ m¸y chÕ biÕn níc cèt (Concentrate plant) x©y t¹i Singapore, 23 nhµ m¸y ®ãng chai vµ 8 nhµ m¸y ®ãng chai trùc thuéc c«ng ty mÑ (Coca Bottling Operation - CBO), tõ níc cèt c¸c nhµ m¸y ®ãng chai sÏ pha chÕ thªm mét sè thµnh phÇn kh¸c nh níc, ®êng, CO2 .... theo tû lÖ nhÊt ®Þnh råi ®ãng vµo chai hay lon ®Ó xuÊt xëng. 1.3. C«ng ty Coca-cola VÞªt nam 1.3.1. lÞch sö h×nh thµnh N¨m 1960, Coca-cola lÇn ®Çu tiªn ®îc giíi thiÖu ë ViÖt Nam. Th¸ng 2 n¨m 1994, Coca-cola trë l¹i ViÖt Nam trong vßng 24 giê sau khi Mü xo¸ bá lÖnh cÊm vËn th¬ng m¹i ®èi víi ViÖt Nam. Th¸ng 8 n¨m 1995, c«ng ty TNHH Coca-cola Indochina Pte (CCIL) ®· liªn doanh víi Vinafimex, mét doanh nghiÖp nhµ níc thùc thuéc bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n h×nh thµnh nªn C«ng ty thøc uèng cã gas Coca-cola Ngäc Håi ë Hµ Néi vµo th¸ng 9 n¨m 1995, CCIL liªn doanh víi 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B C«ng ty níc gi¶i kh¸t Ch¬ng D¬ng, h×nh thµnh nªn C«ng ty TNHH thøc uèng cã gas Coca-cola Ch¬ng D¬ng ë TPHCM. Th¸ng 1 n¨m 1998, CCIL tiÕp tôc liªn doanh víi C«ng ty níc gi¶i kh¸t §µ N½ng, h×nh thµnh nªn C«ng ty TNHH thøc uèng cã gas Coca-cola Non níc. Th¸ng 10 n¨m 1998, ChÝnh phñ chÊp thuËn liªn doanh t¹i miÒn Nam chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty 100% vèn níc ngoµi. Th¸ng 3 n¨m 1999, ChÝnh phñ cho phÐp Coca-Cola §«ng D¬ng mua l¹i toµn bé cæ phÇn t¹i Liªn doanh ë miÒn Trung. Th¸ng 8 n¨m 1999, ChÝnh Phñ cho phÐp chuyÓn liªn doanh Coca Cola Ngäc Håi ë sang h×nh thøc doanh nghiÖp 100% VNN víi tªn gäi C«ng ty níc gi¶i kh¸t Coca-Cola Hµ néi. Th¸ng 1 n¨m 2001, ChÝnh Phñ ViÖt nam cho phÐp s¸t nhËp 3 doanh nghiÖp t¹i 3 miÒn B¾c, Trung, Nam thµnh mét c«ng ty thèng nhÊt gäi lµ C«ng ty TNHH níc gi¶i kh¸t Coca-Cola ViÖt nam, cã trô së chÝnh ®ãng t¹i Thñ §øc, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ 2 chi nh¸nh t¹i Hµ T©y vµ §µ N½ng. 1.3.2. M«i trêng kinh doanh *Nh÷ng ®iÓm thuËn lîi:  ThÞ trêng réng lín : víi sè d©n vµo kho¶ng trªn 81 triÖu ngêi l¹i lµ d©n sè trÎ ®¶m b¶o lîng tiªu thô lín s¶n phÈm níc ngät cã gas.  Nguån lùc dåi dµo: tµi nguyªn nh ®Êt, níc, con ngêi lµ nh÷ng yÕu tè quan träng trong s¶n xuÊt níc gi¶i kh¸t, gi¸ nh©n c«ng rÎ.  Ngêi d©n cÇn cï, chÞu khã, khÐo tay, s¸ng t¹o, th«ng minh  Møc sèng ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn: víi møc GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi kho¶ng 500USD/ng/n¨m vµ 2000USD/ng/n¨m theo ngang gi¸ søc mua th× kh¶ n¨ng thanh to¸n ®å uèng níc ngät cã gas lµ hoµn toµn trong tÇm tay cña ngêi d©n.  M«i trêng chÝnh trÞ æn ®Þnh: chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t níc ngoµi thêng xuyªn ®îc ®iÒu chØnh theo híng cã lîi cho c¸c nhµ ®Çu t t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt chÝnh trÞ, ph¸p luËt cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi.  HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng ®îc n©ng cÊp: hÖ thèng c¬ së h¹ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B tÇng t¬ng ®èi tèt ®Æc biÖt ë c¸c thµnh phè lín ®¶m b¶o vÒ mÆt giao th«ng (®êng bé, ®êng biÓn, ®êng s¾t, ®êng kh«ng) th«ng tin, ®iÖn níc vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî.  T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi æn ®Þnh: lµ mét ®Êt níc cã nhiÒu d©n téc anh em cïng sinh sèng víi nhiÒu b¶n s¾c v¨n ho¸, ng«n ng÷ vµ t«n gi¸o kh«ng hÒ g©y c¶n trë ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña c¶ d©n téc, ®iÒu ®ã còng cã nghÜa yÕu tè v¨n ho¸ x· héi kh«ng lµm c¶n trë hay mÊt ®i c¸c c¬ héi ®Çu t.  NÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh: tû lÖ t¨ng trëng trung b×nh 7% ®øng hµng thø hai trong khu vùc vÒ tèc ®é t¨ng trëng.  ViÖt nam lµ thµnh viªn cña nhiÒu tæ chøc quèc tÕ vµ cã mèi quan hÖ víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. *Nh÷ng ®iÓm khã kh¨n:  TÝnh phøc t¹p vµ thiÕu ®ång bé trong hÖ thèng qu¶n lý, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch còng nh hÖ thèng ph¸p luËt.  Chi phÝ cho c¸c dÞch vô hç trî cao: c¸c chi phÝ ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c vµo lo¹i cao trªn thÕ giíi.  Ngêi d©n cha cã thãi quen tiªu dïng thêng xuyªn s¶n phÈm níc ngät cã gas: trung b×nh mét ngêi d©n MÜ tiªu dïng 1 suÊt uèng Coca-Cola trong 1 ngµy, trong khi t¹i ViÖt nam trung b×nh 1 ngêi 4 th¸ng tiªu dïng 1 suÊt uèng Coca mµ chØ uèng khi ®i du lÞch, nghØ m¸t, ¨n uèng, tiÖc tïng...  ChÊt lîng lao ®éng cha cao: mÆc dï nguån lùc dåi dµo vµ ngêi d©n cÇn cï s¸ng t¹o tuy nhiªn qu¸ tr×nh ®µo t¹o kh«ng thùc sù phï hîp nªn cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng ngêi lao ®éng vµ ®¸p øng víi yªu cÇu hiÖn nay, cho nªn nhiÒu doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o l¹i hoÆc mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó thö viÖc. *ThÞ trêng níc gi¶i kh¸t ViÖt Nam Nh÷ng n¨m tríc ®©y thÞ trêng níc gi¶i kh¸t cña ViÖt nam kh¸ im ¾ng, ngêi d©n thêng Ýt nghÜ ®Õn viÖc mua níc gi¶i kh¸t mµ thêng chØ tiªu thô lóc thËt sù cÇn thiÕt, nhng trong kho¶ng thêi gian gÇn ®©y thÞ trêng níc gi¶i kh¸t trë 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B nªn s«i ®éng. Theo nghiªn cøu khèi lîng tiªu thô cña ngêi tiªu dïng ViÖt nam lµ 4-4,2 tû lÝt/n¨m, trong khi ®ã thÞ trêng cung cÊp kho¶ng 300 triÖu lÝt 1 n¨m. §øng ®Çu vÒ tèc ®é ¨ng trëng vÉn lµ níc kho¸ng (bottled mineral water) vµ níc tinh khiÕt ®ãng chai (bottled purify water) chiÕm tû träng 22% thÞ trêng níc gi¶i kh¸t, riªng mÆt hµng níc uèng tinh khiÕt ®ãng chai dù ®o¸n nhu cÇu mçi n¨m t¨ng trëng 26% víi nh÷ng tªn tuæi lín: Lavie, Laska (Tropical Wave Corporation chiÕm 40% thÞ phÇn víi lo¹i b×nh 19lÝt, Aquafina (PepsiCo - IBC), Joy (Coca-Cola), Sapuwa (Saigon Purify Water Company) vµ nh÷ng th¬ng hiÖu níc kho¸ng thiªn nhiªn ®ãng chai: TiÒn H¶i, Vital, VÜnh H¶o. MÆt hµng níc uèng cã gas cã tèc ®é t¨ng trëng chËm h¬n, tuy nhiªn c¸c h·ng trong vµ ngoµi níc c¹nh tranh rÊt gay g¾t, trong ®ã næi lªn vÉn lµ 3 c«ng ty lín lµ Coca-Cola (chiÕm 55% thÞ phÇn, PepsiCo(35% thÞ phÇn), C«ng ty cæ phÇn níc gi¶i kh¸t Sµi Gßn - Tribeco. Trong sè mÆt hµng níc gi¶i kh¸t cã gas th× dÉn ®Çu vÉn lµ Coca-Cola (Coca), 7up (PepsiCo), Fanta(Coca), Pepsi (PepsiCo), Mirinda, Sprite (Coca), Tribeco (TribeCo). HiÖn nay thÞ trêng níc ngät cã gas còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh bëi rÊt nhiÒu mÆt hµng thay thÕ cña r©t nhiÒu c«ng ty nh níc uèng t¨ng lùc, níc tr¸i c©y víi nhu cÇu tiªu thô t¨ng 25% mçi n¨m, s÷a uèng (kÓ c¶ s÷a chua uèng, s÷a ®Ëu nµnh) t¨ng 30-35%. 1.3.3. Ho¹t ®éngcña c¸c Phßng chøc n¨ng Coca - Cola ®· x©y dùng vµ ®ang hoµn thiÖn m¹ng líi ph©n phèi th«ng suèt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do ®Æc tÝnh cña mÆt hµng lµ tiªu dïng nhá lÎ, th«ng thêng vµ ®¶m b¶o chi phÝ thÊp cho nªn kh©u ph©n phèi ®ãng mét vai trß rÊt quan träng kh«ng nh÷ng ®óng vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm mµ cßn ®¶m b¶o chi phÝ thÊp vµ uy tÝn cho Coca - Cola trong khi m¹ng líi ph©n phèi cña Coca réng kh¾p vµ phøc t¹p. C«ng ty coca-cola nãi chung ®îc chia lµm hai bé phËn, hai ho¹t ®éngriªng biÖt: The Coca-cola Company(TCC) vµ The Coca-cola BottlerTCB). TCC chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n xuÊt vµ cung cÊp níc cèt cèt coca-cola cho c¸c nhµ m¸y vµ chÞu tr¸ch nhiÖm khuÕch tr¬ng vµ qu¶n lý th¬ng hiÖu. CßnTCB chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt, dù tr÷, kho b·i vµ ph©n phèi vµ cung cÊp dÞch vô cho s¶n phÈm Coca-Cola. §iÒu ®ã cã nghi· lµ TCB chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ P3(Place) cßn TCC chÞu tr¸ch nhiªm 3P cßn l¹i (production, price,promotion) vµ m« h×nh nµy ®· ®îc ¸p dông thèng nhÊt nh nhau trªn toµn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B ë ViÖt nam cã ba v¨n Phßng ®¹i diÖn cho TCC vµ ba nhµ m¸y ®ãng chai ë 3 miÒn , tÊt c¶ c¸c ®iÓm nµy ho¹t ®éngtheo mét hÖ thèng thèng nhÊt theo trô së chÝnh ë Thñ §øc TPHCM. Nã bao gåm c¸c Phßng chøc n¨ng sau: 1.3.3.1. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng nµy cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh nh sau:  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty  NhËn ®Þnh vµ dù b¸o c¸c c¬ héi kinh doanh  X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n tiÕt kiÖm chi phÝ  §¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt vµ hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ níc. Ho¹t ®éng tµi chÝnh chñ yÕu ®îc thùc hiÖn tµi thµnh phè Hå ChÝ Minh cßn t¹i c¸c chi nh¸nh kh¸c chñ yÕu chØ thùc hiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n ghi chÐp sæ s¸ch vµ chuyÓn sè liÖu vµo trô së chÝnh ®Ó tæng hîp 1.3.3.2. Phßng S¶n xuÊt t¸c nghiÖp Phßng s¶n xuÊt Ho¹t ®éngtrªn c¶ 3 miÒn víi nh÷ng chøc n¨ng sau ®©y: - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n lîng tiªu thô, bé phËn nµy sÏ lËp kÕ ho¹ch tõ kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ban ®Çu cho ®Õn khi hoµn thµnh s¶n phÈm víi kho¶ng thêi gian vµ chi phÝ nhÊt ®Þnh. - Mua s¾m vËt t: bé phËn nµy trùc tiÕp lµm viÖc víi c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, bao b× ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®óng, ®ñ vµ kÞp thêi. - Kü thuËt: lËp kÕ ho¹ch, thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ b¶o tr× toµn bé m¸y mãc vµ d©y truyÒn s¶n xuÊt . - Kho vËn vµ ®iÒu phèi: NhËn ®¬n ®Æt hµng vµ xö lý c¸c ®¬n ®Æt hµng, ph©n phèi ®Õn c¸c ®iÓm giao hµng ®óng thêi gian, chÊt lîng, sè lîng vµ ®Þa ®iÓm. - Qu¶n lý chÊt lîng: ®¶m b¶o c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo ®óng c«ng thøc tiªu chuÈn quèc tÕ. - S¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt, ®a ra c¸c s¸ng kiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o s¶n phÈm ®óng chÊt lîng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B 1.3.3.3. Phßng Marketing Lª Xu©n Hoµ - Phßng nµy t¹i c¸c chi nh¸nh thêng n»m trong bé phËn b¸n hµng nhng nã vÉn ho¹t ®éngvíi chøc n¨ng riªng biÖt lµ ®a ra c¸c chiÕn lîc Marketing phï hîp víi tõng thÞ trêng nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, nghiªn cøu thÞ trêng, qu¶ng b¸ s¶n phÈm. Trong Ho¹t ®éngMarketing ph©n thµnh 2 bé phËn: qu¶n lý th¬ng hiÖu vµ qu¶n lý ho¹t ®éngMarketing. 1.3.3.4. Phßng B¸n hµng Thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc cña c«ng ty vÒ tiÕp thÞ vµ b¸n hµng, ®ång thêi ®¶m b¶o tríc c«ng ty vÒ doanh sè, ph©n, phèi, gi¸ c¶, trng bµy s¶n phÈm, thu thËp th«ng tin ph¶n håi, truyÒn ®¹t th«ng tin, xö lý th«ng tin tiªu thô, thu håi vá chai. HÖ thèng b¸n hµng cña c«ng ty ph©n thµnh 2 lo¹i: B¸n hµng trùc tiÕp vµ b¸n hµng gi¸n tiÕp: HÖ thèng b¸n hµng trùc tiÕp: Lµ hÖ thèng b¸n hµng mµ trong ®ã s¶n phÈm ®îc vËn chuyÓn tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn tËn tay ngêi mua cuèi cïng trong kªnh. Ngêi mua nµy cã thÓ lµ ngêi tiªu dïng hoÆc lµ ngêi mua ®i b¸n l¹i cho c¸c nhãm ®èi tîng kh¸c mµ c«ng ty kh«ng kiÓm so¸t ®îc. Nhãm kh¸ch hµng nµy lµ c¸c qu¸n ¨n, siªu thÞ, nhµ hµng, kh¸ch s¹n … Nã cã ®Æc ®iÓm lµ khèi l îng tiªu thô lín, thêng xuyªn. Ngoµi ra, trong mét sè trêng hîp kªnh trùc tiÕp cßn phôc vô c¸c nhãm ®èi tîng tiªu dïng nhá lÎ nhng chi phÝ rÊt cao vµ b©y giê trêng hîp nµy kh«ng cßn ®îc duy tr× n÷a. HÖ thèng b¸n hµng gi¸n tiÕp: Lµ hÖ thèng b¸n hµng mµ trong ®ã hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn tõ nhµ s¶n xuÊt qua c¸c trung gian th¬ng m¹i, nhµ ph©n phèi, c¸c ®¹i lý vµ c¸c tæ chøc ngoµi c«ng ty ®Ó ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. HÖ thèng kªnh nµy phôc vô cho nhãm ®èi tîng ngêi tiªu dïng nhá lÎ. Sö dông hÖ thèng nµy gióp kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña kªnh ph©n phèi trùc tiÕp khi phôc vô nhãm ®èi tîng tiªu dïng nhá lÎ v× tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ tËn dông ®îc c¸c nguån lùc s½n cã cña c¸c trung gian ph©n phèi. HÖ thèng b¸n hµng cña Coca-Cola ViÖt nam ph©n theo 3 miÒn B¾c, Trung, Nam, mçi miÒn nµy do mét cÊp qu¶n lý cao nhÊt lµ RSM (Regional Sales Manager), trong mçi miÒn l¹i ph©n thµnh nhiÒu khu vùc vµ mçi khu vùc do mét ngêi qu¶n lý (Business Unit Manager - BUM) vÝ dô nh ®èi víi miÒn B¾c ph©n thµnh 3 khu vùc lµ Hµ néi, T©y B¾c, §«ng B¾c trõ Hµ Néi, díi mçi ngêi nµy sÏ cã c¸c DSM (District Sales Manager) phô tr¸ch tõng nhãm kh¸ch 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Xu©n Hoµ Marketing 42B hµng trong khu vùc ®ã nh: b¸n bu«n, b¸n lÎ, l¾p ®Æt m¸y Premix... , hoÆc phô tr¸ch mét vïng trong khu vùc ®ã nh tØnh H¶i D¬ng, H¶i Phßng.... díi mçi DSM sÏ cã c¸c ASM (Area Sales Manager) phô tr¸ch vµ ®©y lµ nh©n viªn cña c«ng ty, ®îc hëng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é chung cña c«ng ty. Ngoµi ra, díi mçi DSM hay ASM cßn cã thÓ cã c¸c SM (Sales Manager). Trong hÖ thèng b¸n hµng cßn cã bé phËn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc phô tr¸ch c¶ 3 miÒn (National Development and Capability Manager) cã chøc n¨ng huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o c¸c kü n¨ng nh©n viªn trong bé phËn b¸n hµng, nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ hÖ thèng b¸n hµng hoµn chØnh vµ cã hiÖu qu¶. 1.3.3.5. Phßng nh©n sù Chøc n¨ng chÝnh cña Phßng nµylµ: - Cã tr¸ch nhiÖm lªn c¸c kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch nh©n sù, tr¶ l¬ng thëng vµ c¸c kho¶n phóc lîi, ®Ò b¹t vµ sa th¶i. - §µo t¹o, tuyÓn dông vµ t¹o lËp mèi quan hÖ lao ®éng gi÷a c¸c nh©n viªn - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. - T¹o m«i trêng lµm viÖc thuËn lîi cho nh©n viªn. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng chÝnh nh trªn, c«ng ty thêng xuyªn tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o n©ng cao kü n¨ng tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n, tæ chøc c¸c cuéc thi nh»m ph¸t huy n¨ng lùc cã s½n vµ ®µo t¹o nguån lùc míi, tham gia c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn häc vµ tõ thiÖn 1.3.3.6. Bé phËn c«ng nghÖ th«ng tin Bé phËn nµy qu¶n lý m¹ng líi th«ng tin trong c«ng ty vµ liªn kÕt th«ng tin víi c¸c chi nh¸nh kh¸c cña Coca-Cola. 1.4. LÜnh vùc ho¹t ®éng vµ s¶n phÈm chÝnh C«ng ty Coca-cola ho¹t ®éngtrong lÜnh vùc ®å uèng bao gåm níc cã gas vµ níc kh«ng cã gas. Níc cã gas bao gåm c¸c s¶n phÈm chÝnh nh Coca-cola, fanta, sprite … Níc kh«ng cã gas bao gåm Sunfill, Joy… Ngoµi ra nh·n hiÖu Coca-cola cßn ®îc b¸n li-x¨ng cho cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éngtrong c¸c lÜnh vùc kh¸c nh lµ lÜnh vùc quÇn ¸o, mò, giÇy 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B dÐp… Lª Xu©n Hoµ - Trªn thÕ giíi C«ng ty Coca-cola cã kho¶ng 300 lo¹i ®å uèng kh¸c nhau ®îc ph©n bæ trªn 200 quèc gia. C¸c s¶n phÈm míi ra gÇn ®©y nhÊt cña Coca-cola lµ CokeII n¨m 1985 cã c«ng thøc pha chÕ kh¸c h¼n víi Coca-cola truyÒn thèng. S¶n phÈm Powerade vµ Fruitopia ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 1990… S¶n phÈm cña C«ng ty Coca-cola nh×n chung lµ phï hîp víi ®¹i ®a sè ngêi tiªu dïng ViÖt Nam , nhÊt lµ giíi trÎ. KiÓu d¸ng bao b× phï hîp, dung tÝch bao b× hîp lÝ kÌm theo nh÷ng chiÕn lîc ®Þng vÞ chñ yÕu nh»m vµo t©m lý tiªu dïng ®· t¹o cho ngêi tiªu dïng khi tiªu dïng Coca-cola lµ ®ang tiªu dïng mét phong c¸c nµo ®ã. Kh¸i qu¸t hÖ thèng s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty Coca-cola ë thÞ trêng ViÖt Nam :  Coca-Cola: sö dông lon 330ml, chai thuû tinh quay vßng (RGB), chai nhùa PET 1,25l vµ cèc chiÕt tõ m¸y premix  Fanta cam: RGB, lon, PET, premix  Fanta d©u: RGB, lon, PET  Fanta ®µo: RGB, lon, PET  Fanta chanh: RGB  Sprite: RGB, lon, PET, premix  Diet Coke: lon  Schweppes Tonic: RGB vµ lon  Schweppes Soda: RGB vµ lon  Schweppes chanh: RGB, lon vµ chai PET  Crush Sarsi: RGB vµ lon  Níc uèng tinh khiÕt ®ãng chai Joy: chai PET 500ml vµ 1500ml  Níc uèng t¨ng lùc Samurai: RGB, lon vµ bét 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B  Sunfill cam: d¹ng bét trong bao gãi 20 gr Lª Xu©n Hoµ -  Sunfill døa: d¹ng bét trong bao gãi 20 gr M¸y premix dïng ®Ó chiÕt Coca t¬i víi 3 mµu t¬ng øng víi 3 vÞ : Coca, Fanta, Sprite, mçi b×nh Coca t¬i cã dung tÝch 18lÝt, gi¸ 90.000 ®ång/b×nh cã thêi h¹n sö dông lµ 75 ngµy kÓ tõ ngµy giao b×nh. II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1. ho¹t ®éngs¶n xuÊt HiÖn nay c«ng ty cã 14 d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i nh sau:  5 d©y chuyÒn ®ãng chai thuû tinh víi c«ng suÊt thùc tÕ: 300chai/phót  2 d©y chuyÒn ®ãng lon : 200lon/phót  6 d©y chuyÒn s¶n xuÊt gãi bét uèng liÒn: 20gãi/phót  1 d©y chuyÒn ®ãng chai PET: 70 chai/phót Trong c¸c d©y chuyÒn ®ãng chai thuû tinh cßn cã bé phËn xóc röa vá chai vµ lo¹i bá c¸c vá chai kh«ng ®¹t tiªu chuÈn, ë ngoµi B¾c cã 3 d©y chuyÒn ®ãng chai vµ lon, nhËp vá lon tõ nhµ m¸y t¹i Hµi Phßng. HiÖn nay ngoµi s¶n phÈm truyÒn thèng, c«ng ty c¶i tiÕn, ®æi míi cho ra thÞ trêng nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh»m phôc vô mäi ®èi tîng, nh ngoµi h¬ng vÞ cam truyÒn thèng cña Fanta cßn cã thªm h¬ng vÞ chanh, ®µo, d©u, c¸c s¶n phÈm níc tinh khiÕt, níc uèng t¨ng lùc giµu chÊt bæ dìng, vµ DietCoke cho nh÷ng ngêi ¨n kiªng, mÉu m· s¶n phÈm thêng xuyªn thay ®æi nhng chØ thay ®æi h×nh thøc nh·n hiÖu cßn kiÓu d¸ng vÉn gi÷ nh cò. D©y chuyÒn s¶n xuÊt kh¸ hiÖn ®¹i tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ chi phÝ s¶n xuÊt, lîng nh©n c«ng lao ®éng, víi c«ng suÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng ty th× c«ng ty cã thÓ cung cÊp 80% nhu cÇu níc ngät cã gas trªn thÞ trêng ViÖt nam (160/200 triÖu lÝt/n¨m) . Tuy nhiªn thùc tÕ tiªu thô vµo kho¶ng trªn 100 triÖu lÝt chiÕm kho¶ng 70% n¨ng lùc thùc tÕ cña doanh nghiÖp. HiÖn nay ®Ó tËn dông c«ng suÊt d thõa doanh nghiÖp chuyÓn sang ®ãng chai mÆt hµng níc uèng tinh khiÕt v× theo ®iÒu tra nhu cÇu vÒ mÆt hµng nµy ®ang t¨ng nhanh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Marketing 42B Lª Xu©n Hoµ - 2.2. Ho¹t ®éngkinh doanh TriÕt lý kinh doanh cña C«ng ty Coca-cola ViÖt Nam lµ “C«ng ty tån t¹i ®Ó ®em l¹i lîi Ých vµ sù s¶ng kho¸i cho tÊt c¶ mäi ngêi, cã liªn quan ®Õn c¸c Ho¹t ®éngkinh doanh cña C«ng ty “. Coca-cola ViÖt Nam hiÖn nay chiÕm kho¶ng 55% thÞ phÇn níc gi¶i kh¸t toµn thi trêng ViÖt Nam vµ kho¶ng 80% thÞ phÇn níc gi¶i kh¸t miÒm b¾c víi 16 lo¹i ®å uèng kh¸c nhau. C«ng ty cã mét m¹ng líi tiªu thô réng kh¾p kho¶ng cã 270.000 ®¹i lý vµ cöa hµng b¸n lÎ trªn toµn quèc víi h¬n 900 nh©n viªn. Vèn ®Çu t hiÒn nay cña c«ng ty kho¶ng 163 triÖu ®«la. Tæng sè c«ng suÊt hiÖn nay cña C«ng ty Coca-cola ViÖt Nam lµ kho¶ng 420 triÖu lÝt mét n¨m. C«ng ty thuª kho¶ng 2000 lao ®éng ViÖt Nam vµ t¹o ra kho¶ng 25.000 viÖc lµm cho c¸c nghµnh c«ng nghiÖp cã liªn quan. Môc tiªu Marketing cña h·ng lµ:”GÇn gòi víi mäi gia ®×nh”. Víi nguyªn t¾c chÝnh lµ mäi ngêi tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty Coca-cola ®Òu thu ®îc lîi Ých.C«ng ty ®· sö dông chiÕn lîc Marketing quan hÖ c«ng chóng mµ trong ®ã nh©n viªn cña C«ng ty sÏ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o dùng, dui tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ gÇn gòi víi kh¸ch hµng. Cô thÓ lµ khi C«ng ty thµnh lËp chi nh¸nh ë ®©u th× sÏ thuª nh©n viªn ë ®ã vi hä cã thÓ hiÓu râ h¬n t©m lý còng nh tËp qu¸n tiªu dïng cña d©n c vïng ®ã. Kh¸ch hµng cña C«ng ty Coca-cola lµ tÊt c¶ mäi ngêi trªn toµn thÕ giíi. ®èi víi ngêi tiªu dïng ViÖt Nam th× c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Coca-cola ®· trë nªn quen thuéc, ®îc h×nh thµnh vµ ¨n s©u vµo trong t©m trÝ Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam bëi uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña nh·n nhiÖu. Tuy nhiªn, ë mçi vïng, mçi ngêi tiªu dïng l¹i cã nhu cÇu vµ khÈu vÞ kh¸c nhau. ë thµnh thÞ, s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc tiªu dïng nhiÒu h¬n ë n«ng th«n vµ miÒn nuÝ. T¹i thÞ trêng ViÖt Nam C«ng ty Coca-cola còng ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh cña nhiÒu h·ng níc gi¶i kh¸t trong níc còng nh ë níc ngoµi nh: Number 1 cña c«ng ty BÕn thµnh , Pepsi, Nestle…víi rÊt nhiÒu h¬ng vÞ kh¸c nhau vµ còng ®ang ®îc a chuéng trªn thÞ trêng ViÖt Nam. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay, C«ng ty Coca-cola ®· ®Çu t h¬n150 triÖu ®«la cho viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng ViÖt Nam. 2.3. tæi chøc qu¶n lý nh©n sù Ho¹t ®éngqu¶n lý nh©n sù thùc chÊt lµ sö dông c¸c c«ng cô, biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m t×m kiÕm vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc. KÓ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, c«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho nh©n viªn lµm viÖc 20
- Xem thêm -