Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh 4p

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò: Ph©n tÝch kh¶ n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm, b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan (KTCQ)- xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp(XNCN) ( cho vÝ dô ). $ $ $ Khi b¾t ®Çu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng nghiÖp, mét c«ng viÖc kh«ng thÓ kh«ng ®îc quan t©m lµ thiÕt kÕ kiÕn tróc c¶nh quan cho XNCN. ThiÕt kÕ KTCQ cho XNCN kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ t¹o cho khu c«ng nghiÖp mét c¸i nh×n phong phó h¬n, lµm cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®ì kh« cøng h¬n mµ nã cßn cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng n÷a, ®ã chÝnh lµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng « nhiÔm, b¶o vÖ m«i trêng. Tæ chøc KTCQ kh«ng chØ khi lµm kiÕn tróc c«ng nghiÖp chóng ta míi quan t©m, trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ kiÕn tróc KTCQ lu«n lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu. Ngêi kiÕn tróc s thiÕt kÕ KTCQ ph¶i lµm sao cho c¸c c«ng tr×nh m×nh thiÕt kÕ cã c¶nh quan hîp lý vµ quan träng lµ nã ph¶i ®ãng vai trß h¹n chÕ « nhiÔm, b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ. ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, c¸c khu c«ng nghiÖp ®îc ®Çu t thiÕt kÕ ngµy cµng nhiÒu, do ®ã kh¶ n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc KTCQ ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu, ®¶m b¶o cho XNCN kh«ng chØ lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ñp mµ cßn gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò « nhiÔm trong kh«ng gian xung quanh. Cã thÓ nãi KTCQ lµ mét bé phËn quan träng cña thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng XNCN lµm nhiÖm vô hç trî vµ hoµn chØnh h¬n n÷a chÊt lîng thÈm mü vµ tiÖn nghi lao ®éng, nghØ ng¬i cho ngêi lao ®éng cña XNCN. Vai trß thÈm mü cña c¸c khu vùc c¶nh quan cÇn t¬ng øng víi c¸c khu vùc chøc n¨ng trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, g¾n bã víi nhau, víi c¶nh quan bªn ngoµi, trong mét bè côc chung thèng nhÊt. ViÖc nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ®Þnh híng KTCQ c¸c XNCN lµm c¬ së ch¾c ch¾n cho viÖc thiÕt kÕ tèt KTCQ. Khi nghiªn cøu xong chóng ta cã thÓ biÕt ®îc nªn thiÕt kÕ nh thÕ nµo cho c¸c khu vùc kh¸c nhau trong XNCN. HÇu hÕt c¸c XNCN trong níc vµ thËm chÝ c¶ nh÷ng khu c«ng nghiÖp ë níc ngoµi hiÖn nay, kh¶ n¨ng « nhiÔm m«i trêng lµ rÊt nhiÒu. VËy cÇn thiÕt kÕ lµm sao ®Ó c¸c khu c«ng nghiÖp h¹n chÕ ®îc tèi ®a « nhiÔm cho m«i trêng xung quanh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KiÕn tróc c¶nh quan trong XNCN ®îc h×nh thµnh bëi hai yÕu tè: 1) hÖ thèng kh«ng gian më (open space – thêng ®îc giíi h¹n bëi c¸c c«ng tr×nh) vµ 2) hÖ thèng c¸c yÕu tè c¶nh quan tù nhiªn (c©y xanh, mÆt níc…) vµ c¶nh quan nh©n t¹o ( c¸c kiÕn tróc nhá, tîng ®µi, qu¶ng c¸o, chiÕu s¸ng…) ®îc tæ chøc theo c¸c quy luËt thÈm mü trong c¸c kh«ng gian më. §Ó tæ chøc KTCQ trong XNCN tríc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc trôc tæ hîp cña XNCN. Trong XNCN thêng lÊy c¸c kh«ng gian më lµm trôc tæ hîp. Trong l·nh thæ XNCN, trôc quy ho¹ch chÝnh thêng lµ ®êng giao th«ng cã luång ngêi lín nhÊt, quan träng nhÊt, nèi gi÷a giao th«ng bªn ngoµi vµ giao th«ng bªn trong XNCN. Xung quang trôc quy ho¹ch chÝnh lµ c¸c trôc phô, kÕt hîp víi trôc giao th«ng chÝnh trong XNCN ph©n chia thµnh c¸c kh«ng gian phï hîp víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Däc theo trôc chÝnh nªn bè trÝ c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thÈm mü cao, liªn kÕt víi kh«ng gian bªn ngoµi. Kh«ng gian quanh ®ã gäi lµ kh«ng gian tríc XNCN. TiÕp theo lµ hÖ thèng giao th«ng liªn xëng, c¸c c«ng tr×nh tËp trung t¹i ®ã cã yªu cÇu thÈm mü kÐm h¬n, nªn c¶nh quan n¬i ®©y chñ yÕu tËp trung tæ chøc kh«ng gian an toµn lao ®éng, h¹n chÕ « nhiÔm, t¹o ra c¶nh quan kü thuËt hµi hoµ víi c¶nh quan thiªn nhiªn vµ con ngêi. ViÖc ®Çu tiªn cÇn nãi ®Õn ë ®©y lµ c©y xanh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan. Nã kh«ng chØ t¹o ra c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp ®Ï mµ cßn lµ yÕu tè quan träng trong viÖc tæ chøc KTCQ gióp h¹n chÕ « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i trêng. Chóng ta cÇn xÐt ®Õn c¸c khu vùc c¶nh quan trong XNCN. Tríc tiªn lµ c¶nh quan khu tríc XNCN. §©y lµ khu vùc quan träng trong XNCN, viÖc ®Çu tiªn cÇn tæ chøc t¹i ®©y lµ c¸c c«ng tr×nh cã yÕu tè liªn quan víi c¶nh quan bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan ë khu vùc nµy thêng ®îc më ra bªn ngoµi, t¹o sù liªn kÕt c¶nh quan XNCN víi c¶nh quan chung. Trong tÊt c¶ c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan cho khu vùc tríc XNCN, víi c¸c lo¹i h×nh XNCN kh¸c nhau ®Òu ph¶i lµm sao cho kh«ng gian khu vùc nµy ®îc th«ng tho¸ng vµ më ra bªn ngoµi. Ngoµi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thÈm mü cao, viÖc bè trÝ c¸c côm c©y c¶nh còng lµm t¨ng kh¶ n¨ng tho¸ng ®·ng cho khu nµy. C¸c c©y xanh ®îc bè trÝ thµnh tõng d¶i cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm cao cho khu nµy. hÖ thèng c©y xanh kh«ng chØ ®îc tæ chøc t¹i c¸c trôc ®êng chÝnh, khi tæ chøc trång c©y xanh t¹i n¬i liªn kÕt víi khu vùc s¶n xuÊt hoÆc víi nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng « nhiÔm cao còng lµ mét biÖn ph¸p tèt. Víi kh«ng gian kÒ cËn XNCN, ®©y lµ mét khu vùc kh«ng gian rÊt quan träng. Khu vùc kÒ cËn thêng lµ c¸c gi¶i c¸ch ly XNCN víi khu vùc d©n c ®« thÞ. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuú theo c¸c ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, lo¹i s¶n xuÊt mµ chiÒu réng cña d¶i c¸ch ly còng kh¸c nhau. ViÖc quy ®Þnh kÝch thíc lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng trong viÖc t¹o yÕu tè c¶nh quan còng nh h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng. Mét lÇn n÷a cÇn nãi r»ng c¶nh quan gãp mét phÇn quan träng vµo viÖc h¹n chÕ « nhiÔm. HÇu hÕt c¸c yÕu tè c¶nh quan mét phÇn nã cã chøc n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm cao. Kh«ng chØ c©y xanh mµ c¸c yÕu tè kh¸c còng cã chøc n¨ng t¬ng tù, c¸c qu¶ng trêng, kh«ng gian më thËm chÝ viÖc t¹o mét con ®êng trong XNCN còng lµ viÖc h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng. NÕu kh«ng gian trèng trong khu vùc kh«ng lín, c¸c c«ng tr×nh cña khu tríc XNCN cÇn ph¶i t¹o mét kho¶ng trèng c¸ch ly tõ hµng rµo XNCN tíi mÐp ngoµi cña ®êng giao th«ng ngoµi XNCN Ýt nhÊt 3m ®Ó tæ chøc c©y xanh theo hµng ®¬n nh cña ®« thÞ, song kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t¸n nªn tha ®Ó kh«ng che ch¾n vµ h¹n chÕ tÇm nh×n. Díi ch©n gèc c©y nªn trång cá. PhÇn bÒ mÆt cßn l¹i…t¹i c¸c vÞ trÝ gÇn cæng vµ qu¶ng trêng tríc nhµ m¸y, chØ nªn tæ chøc c¸c lo¹i c©y c¶nh, c©y hoa cã kÝch thíc nhá, h×nh d¸ng ®Ñp, kh«ng che ch¾n tÇm nh×n ®Ó nhÊn m¹nh trôc tæ hîp cña xÝ nghiÖp vµ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. T¹i khu vùc kh«ng gian nµy, viÖc tæ chøc c©y xanh rÊt quan träng v×, hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp ®Òu cã yÕu tè g©y « nhiÔm m«i trêng, kÓ c¶ c¸c khu c«ng nghiÖp Ýt ®éc h¹i ®îc n»m trong thµnh phè. Ngoµi ra ®êng trong khu c«ng nghiÖp còng lµ mét yÕu tè gióp cho viÖc h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng cña khu c«ng nghiÖp ®Õn c¸c khu vùc xung quanh. Kh«ng nh÷ng c¸c yÕu tè trªn h¹n chÕ « nhiÔm cho khu vùc d©n c xung quan khu c«ng nghiÖp, nã cßn lµm cho kh«ng gian ngay t¹i khu c«ng nghiÖp bít « nhiÔm h¬n. Khu vùc vên hoa, khu nghØ ng¾n tríc XNCN lµ kh«ng gian tho¸ng thêng bè trÝ t¹i khu vùc gi÷a hoÆc hai bªn cña trôc quy ho¹ch chÝnh XNCN, cã chøc n¨ng t«n t¹o, liªn kÕt quÇn thÓ c«ng tr×nh vµ kÕt hîp nghØ ng¬i cña c«ng nh©n trong c¸c thêi ®iÓm tríc vµ sau giê lµm viÖc. §Ó ®¸p øng yªu cÇu trªn, c©y xanh khu tríc XNCN nªn tho¸ng, kh«ng che khuÊt c«ng tr×nh. PhÝa tríc c¸c c«ng tr×nh träng yÕu nªn tæ chøc c¸c th¶m cá, c©y c¶nh, c©y ®éc lËp vµ hoa mang tÝnh bè côa cao, nhÊn m¹nh c«ng tr×nh…®©y lµ kh«ng gian nghØ ng¬i cña c«ng nh©n sau giê lµm viÖc. Khi bè trÝ kh«ng gian tho¸ng, cã yÕu tè c©y xanh vµ c¸c kiÕn tróc nhá lµm dÞu ®i nÐt kh« cøng cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. MÆt kh¸c kh«ng gian tho¸ng kÕt hîp c©y xanh lµm cho kh«ng khÝ trë nªn tho¸ng vµ h¹n chÕ tèi ®a sù « nhiÔm cña nhµ m¸y. Mét kh«ng gian quan träng cÇn ®îc tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan tèt ®Ó ®¶m b¶o h¹n chÕ « nhiÔm chÝnh lµ kh«ng gian s¶n xuÊt bªn trong XNCN. Kh«ng gian nµy bao gåm c¸c khu vùc kh«ng gian giao th«ng luång hµng, luång ngêi: kh«ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gian kÒ cËn c«ng tr×nh (vØa hÌ, s©n b·i quanh chu vi c«ng tr×nh); c¸c khu nghØ tÝch cùc vµ khu nghØ yªn tÜnh ngoµi trêi. C¶nh quan khu vùc giao th«ng: trªn quan ®iÓm c¶nh quan, kh«ng gian giao th«ng kh«ng chØ cã chøc n¨ng liªn l¹c, mµ cßn lµ kªnh th«ng giã vµ kªnh thÞ gi¸c, liªn kÕt c¸c kh«ng gian kh¸c nhau, ph©n chia khu ®Êt XNCN thµnh nh÷ng kh«ng gian phï hîp víi chøc n¨ng, thÈm mü ®Ò ra, ®ång thêi dÉn giã ®Õn c¸c khu vùc trong XNCN. Nguyªn t¾c chñ yÕu cho viÖc tæ chøc c¶nh quan giao th«ng lµ: phï hîp yªu cÇu chøc n¨ng, an toµn, ®¸p øng ®iÒu kiÖn thô c¶m c¶nh quan, t¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu. Kh«ng gian giao th«ng gåm cã giao th«ng c¬ giíi vµ giao th«ng ®i bé. Giao th«ng c¬ giíi chÝnh lµ giao th«ng luång hµng, t¹i kh«ng gian giao th«ng nµy, mËt ®é ngêi ®i l¹i thÊp (lµ giao th«ng dµnh riªng cho viÖc vËn chuyÓn hµng), lµ n¬i liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c khu vùc s¶n xuÊt hoÆc kho tµng, tiÕp xóc víi giao th«ng bªn ngoµi, cïng víi mËt ®é ngêi ®i l¹i Ýt lµ viÖc thêng xuyªn qua l¹i cña c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn hµng ho¸, do ®ã viÖc « nhiÔm cao h¬n t¹i c¸c n¬i kh¸c. C¸c gi¶i ph¸p bè trÝ c¶nh quan XNCN t¹i kh«ng gian nµy cÇn chó ý ®Õn viÖc h¹n chÕ « nhiÔm, h¹n chÕ sù lan truyÒn bôi vµ c¸c khÝ ®éc h¹i kh¸c. ViÖc bè trÝ c©y xanh t¹i vÞ trÝ nµy lµ mét ®iÒu thiÕt yÕu. C©y xanh bãng m¸t nªn bè trÝ theo tuyÕn vµ kh«ng h¹n chÕ tÇm nh×n t¹i c¸c ®o¹n chuyÓn híng cña tuyÕn. ViÖc tæ chøc c©y xanh kh«ng chØ h¹n chÕ bøc x¹, chèng nãng, mµ cßn h¹n chÕ sù lan truyÒn c¸c « nhiÔm bôi vµ ån do giao th«ng g©y nªn. Râ rµng gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c¶nh quan cho khu vùc nµy g¾n chÆt víi viÖc t¹o c©y xanh h¹n chÕ « nhiÔm, lan truyÒn tiÕng ån do giao th«ng c¬ giíi g©y nªn. ViÖc bè trÝ c©y xanh theo tuyÕn cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ bôi bÆm « nhiÔm rÊt cao, c¸c c©y bè trÝ däc theo tuyÕn ®êng t¨ng kh¶ n¨ng h¹n chÕ bôi vµ « nhiÔm do giao th«ng. C©y xanh bãng m¸t trång cïng víi c©y bôi ë mäi híng t¹o nªn bøc mµn xanh, c¶n trë lan truyÒn « nhiÔm, viÖc tæ chøc ®êng giao th«ng hoµn thiÖn h háng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n h¹n chÕ kh«ng chØ tai n¹n, nã cßn gióp phÇn h¹n chÕ « nhiÔm. Giao th«ng ®i bé thêng lµ c¸c khu vùc giao th«ng gÇn c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, c¸c khu vùc hµnh chÝnh…n¬i tËp trung ®«ng c«ng nh©n lao ®éng. ViÖc tæ chøc c¶nh quan t¹i khu vùc nµy cÇn ®îc chó ý cao. ®©y lµ khu vùc yªu cÇu thÈm mü cao còng nh yªu cÇu vÒ vÖ sinh vµ kh«ng gian tho¸ng tèt. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cho khu vùc giao th«ng, viÖc tæ chøc kh«ng gian c©y xanh cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau: c¸c c©y xanh nªn bè trÝ ®Ó liªn kÕt c¸c c«ng tr×nh, hÖ thèng c©y xanh kh«ng chØ tham gia t¹o bãng m¸t, gi¶m bøc x¹, chèng « nhiÔm, mµ cßn t¹o nªn thÈm mü cho 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khu vùc nµy. Lµ khu vùc cã ®«ng ngêi qua l¹i, c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan cña kh«ng gian giao th«ng ®i bé ®Òu u tiªn sao cho cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho con ngêi ë n¬i ®©y. TuyÕn c©y xanh nªn bè trÝ song song víi híng giã chñ ®¹o, chØ bè trÝ vu«ng gãc víi híng giã chñ ®¹o trong trêng hîp cÇn gi¶m tèc ®é giã, chèng giã l¹nh vµ lµm mµn ch¾n ©m, ch¾n bôi. Gi¶i ph¸p nµy c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu cho kh«ng gian ®i bé trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, viÖc bè trÝ tuyÕn c©y xanh song song víi híng giã chñ ®¹o t¨ng kh¶ n¨ng thÞ gi¸c vµ lµ luång dÉn híng giã m¸t vµo khu vùc tËp trung ®«ng ngêi. Víi gi¶i ph¸p trªn chóng ta phÇn nµo gi¶i quyÕt ®îc kh¶ n¨ng th«ng tho¸ng giã cho nhµ c«ng nghiÖp. Vµ tÊt nhiªn khi cã giã l¹nh cÇn gi¶m tèc ®é giã, lµm mµn ch¾n ©m ch¾n bôi th× viÖc trång tuyÕn c©y xanh vu«ng gãc víi híng giã chñ ®¹o lµ ®iÒu cÇn thiÕt, lóc nµy viÖc trång tuyÕn c©y xanh song song víi híng giã chñ ®¹o lµ ®iÒu tr¸nh kh«ng nªn sö dông trong c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan. NÕu bôi bÈn theo híng giã lan truyÒn ®Õn kh«ng gian ®i bé th× viÖc bè trÝ tuyÕn c©y xanh vu«ng gãc sÏ h¹n chÕ tèi ®a viÖc lan truyÒn « nhiÔm. Ngoµi ra viÖc bè trÝ c¸c lo¹i c©y xanh kh¸c nhau sÏ t¹o ra mét sè u ®iÓm nhÊt ®Þnh. C©y xanh cho bãng m¸t (th©n cao) bè trÝ däc theo tuyÕn, cã kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c c«ng tr×nh vµ kh«ng gian c¸c khu vùc kh¸c nhau. C¸c c©y xanh trang trÝ (cã h×nh d¸ng ®Æc biÖt), bè trÝ t¹i c¸c ®iÓm ®Æc biÖc cña tuyÕn (®iÓm g·y cña tuyÕn, gi÷a tuyÕn, khu vùc më réng, ®o¹n cuèi cña tuyÕn)… Kh«ng gian kÒ cËn c«ng tr×nh, c¸c c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt nªn nhÊn m¹nh bè côc lèi ra vµo nhµ s¶n xuÊt. Sö dông mµu s¾c ®Ó nhÊn m¹nh nhÞp ®iÖu c¸c yÕu tè bè côc c«ng tr×nh. NhÊn m¹nh ch©n c«ng tr×nh b»ng c¸c th¶m cá díi ch©n c«ng tr×nh ( c¸ch mét kho¶ng 0,9 – 1,5m), lµm nÒn cho c«ng tr×nh. Khu vùc th¶m cá d íi ch©n c«ng tr×nh nªn tæ chøc trång c¸c lo¹i c©y trang trÝ cã chiÒu cao thÊp, kh«ng ¶nh hëng tíi th«ng giã cña xëng…nÕu chiÒu réng d¶i <= 3m, chØ nªn bè trÝ c¸c lo¹i c©y trang trÝ thÊp…kh«ng gian kÒ cËn c«ng tr×nh bao gåm kh«ng gian vØa hÌ, s©n b·i däc nhµ. §èi víi níc ta lµ níc cã khÝ hËu nãng Èm, kh«ng gian nµy ®îc tæ chøc trªn c¬ së h¹n chÕ bøc x¹, viÖc tæ chøc kh«ng gian ®i l¹i cïng víi s©n b·i ®Ó xe kÕt hîp víi c©y xanh, th¶m cá trong gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan ë trªn cã thÓ h¹n chÕ bøc x¹, lan truyÒn bôi vµ n©ng cao chÊt lîng thÈm mü. MÆt kh¸c viÖc bè trÝ c¸c khu vùc c©y xanh thÊp, trång cá kh«ng nh÷ng t¹o kh«ng gian tho¸ng, nã cßn kh«ng c¶n trë th«ng giã, chiÕu s¸ng. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan ë ®©y phô thuéc yÕu tè chiÒu réng cña d¶i kh«ng gian vµ híng nhµ. Híng nhµ s¶n xuÊt ¶nh hëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ kiÕn tróc c¶nh quan cho khu nµy. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hoµn toµn nªn bè trÝ linh ®éng sao cho kh¶ n¨ng h¹n chª « nhiÔm lµ cao nhÊt. §èi víi c¸c híng bÞ n¾ng (®«ng, t©y) cÇn bè trÝ thªm c¸c lo¹i c©y d©y leo theo dµn ®Ó che n¾ng biÖn ph¸p nµy h¹n chÕ tèi ®a ¶nh hëng cña m«i trêng ®Õn kh«ng gian, c¸c lo¹i c©y d©y leo sÏ che ch¾n bøc x¹ mÆt trêi, lµm m¸t m«i trêng xung quanh. Ta cã thÓ thÊy ®îc sù linh ®éng trong viÖc bè trÝ c©y xanh, viÖc tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan nªn dùa vµo chiÒu híng c¸c c«ng tr×nh vµ yÕu tè kü thuËt cña khu vùc cÇn tæ chøc. Khu vùc s©n b·i lé thiªn thêng n»m s©u bªn trong cña kh«ng gian s¶n xuÊt, gÇn giao th«ng c¬ giíi, cã h×nh thøc rÊt ®a d¹ng, ®«i khi xa l¹ víi c¶m nhËn thÈm mü cña con ngêi. NhiÖm vô chñ yÕu cña tæ chøc c¶nh quan khu vùc nµy lµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi vi khÝ hËu vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng ¶nh hëng thiÕu thÈm mü cña chóng. B·i ®ç xa cÇn an toµn vµ h¹n chÕ « nhiÔm, c¸c c«ng tr×nh gÇn khu vùc b·i lé thiªn cÇn ®îc c¸ch ly b»ng mµn ch¾n (têng, c©y xanh…) ®Ó h¹n chÕ nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc. Tæ chøc hµng rµo c©y xanh b»ng c©y bôi cã chiÒu cao tõ 0,5-1m, kÕt hîp c©y cao bãng m¸t, chñ yÕu nh»m môc ®Ých ng¨n c¸c bôi nÆng, c¸ch ly khu vùc chøc n¨ng, nhng kh«ng ph¸ vì sù ®ång nhÊt cña kh«ng gian còng nh th«ng giã l·nh thæ XNCN. BiÖn ph¸p tæ chøc mµn ch¾n cho c¸c c«ng tr×nh gÇn b·i lé thiªn gióp cho chóng cã thÓ h¹n chÕ sù lan truyÒn « nhiÔm tõ khu vùc nµy. Khu vùc s©n b·i lé thiªn lu«n tiÕp xóc víi giao th«ng c¬ giíi, bôi vµ « nhiÔm gÇn nh rÊt nhiÒu, cÇn tæ chøc c©y xanh tèt ®Ó tr¸nh « nhiÔm ®Õn khu vùc xung quanh, nhng cÇn ph¶i lµm sao ®Ó kh«ng che ch¾n sù th«ng tho¸ng giã cho c¸c khu vùc nµy. §©y lµ khu vùc cã nhiÒu bôi nÆng trong gi¶i ph¸p c¶nh quan trªn viÖc tæ chøc c¸c c©y bôi cã chiÒu cao tõ 0,5-1m kÕt hîp víi c©y cao bãng m¸t gi¶i quyÕt ®îc cïng lóc hai yªu cÇu kh«ng c¶n trë th«ng giã vµ h¹n chÕ bôi nÆng. C¸c khu vùc s©n cã ¶nh hëng cña ®éc h¹i, gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan kh«ng thÓ trång c¸c lo¹i c©y b×nh thêng, còng kh«ng thÓ trång cá trong ®ã ®îc. Gi¶i ph¸p lóc nµy lµ tæ chøc mÆt l¸t cã kh¶ n¨ng hÊp thô bøc x¹ cao, t¹o dßng ®èi lu ®a h¬i ®éc h¹i ph©n t¸n lªn cao, khái tÇm ¶nh hëng cña con ngêi. ViÖc tæ chøc c©y xanh, c©y cá t¹i khu vùc nµy lµ kh«ng cÇn thiÕt. Mµ cÇn thiÕt h¬n lµ tæ chøc mÆt l¸t gièng biÖn ph¸p trªn. Ngoµi c¸c kh«ng gian trªn, kh«ng gian nghØ cho c«ng nh©n lµ n¬i quan träng cÇn ®îc thiÕt kÕ, c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian ph¶i ®îc chó ý kh«ng chØ t¹o ra tiÖn nghi vi khÝ hËu mµ cßn chèng « nhiÔm cho c«ng nh©n trong giê nghØ. ViÖc bè 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trÝ kh«ng gian nghØ cña c«ng nh©n dùa vµo tÝnh chÊt lao ®éng cña tõng khu c«ng nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p ®îc ®a ra lµ : Bè trÝ tËp trung: ¸p dông cho c¸c XNCN cã quy m« diÖn tÝch vµ sè lîng c¸c c«ng tr×nh kh«ng lín, trªn cïng mét khu vùc cã thÓ bè trÝ nhiÒu khu nghØ kh¸c nhau, ®îc bè trÝ mét c¸ch tæng hîp t¹o thµnh mét khu nghØ tæng hîp. Gi¶i ph¸p nµy ®îc ¸p dông víi c¸c XNCN cã quy m« kh«ng lín vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¸t sinh nhiÒu ®éc h¹i. Bè trÝ khu nghØ tríc híng giã hoÆc tríc c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh sinh ho¹t cña c«ng nh©n ( lµ nh÷ng n¬i Ýt chÞu ®éc h¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt). Trong trêng hîp XNCN lín cã thÓ tæ chøc mét sè khu nghØ chung nh vËy, viÖc tæ chøc nµy c¶i thiÖn ®¸ng kÓ tiÖn nghi vi khÝ hËu vµ gi¶m ¶nh hëng cña « nhiÔm. ViÖc bè trÝ tËp trung c¸c khu nghØ thêng ¸p dông cho c¸c XNCN cã quy m« nhá. Bè trÝ ph©n t¸n: ¸p dông cho c¸c XNCN cã quy m« lín. ViÖc bè trÝ c¸c khu nghØ cña c«ng nh©n ®îc ph©n t¸n thµnh nhiÒu khu trong kh¾p XNCN, thêng ®îc bè trÝ xung quanh XNCN hoÆc tríc khu hµnh chÝnh hoÆc kÒ c¸c ®êng ®i bé. Gi¶i ph¸p nµy thêng chØ ¸p dông cho XNCN trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Ýt ph¸t sinh ®éc h¹i. Nã thuËn lîi v× cho phÐp bè trÝ sinh ®éng c¸c khu c©y xanh vµo trong XNCN nhiÒu h¬n. T¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu h¬n nhiÒu trong c¸c khu nghØ, ®a thiªn nhiªn ¸p s¸t khu s¶n xuÊt. Bè trÝ hçn hîp: ¸p dông linh ho¹t cho nhiÒu d¹ng XNCN, cã thÓ bè trÝ khu nghØ tÜnh t¹i c¸c n¬i tËp trung nhiÒu c«ng nh©n ra vµo nh khu vùc cöa ra vµo ph©n xëng, däc theo c¸c xëng…vµ khu nghØ ®éng t¹i phÝa tríc khu vùc hµnh chÝnh. Gi¶i ph¸p nµy t¹o cho viÖc bè trÝ mÆt b»ng XNCN phong phó vµ linh ®éng h¬n c¸c gi¶i ph¸p tríc. ViÖc bè trÝ c¸c khu nghØ nh thÕ nµy còng lµm linh ®éng viÖc gi¶m « nhiÔm v× nã tËn dông tèi ®a nh÷ng kh«ng gian tèt nhÊt lµm kh«ng gian nghØ cho c«ng nh©n lao ®éng. Kh¶ n¨ng ch«ng « nhiÔm cña c¸c gi¶i ph¸p bè trÝ c¸c khu nghØ cßn dùa vµo viÖc bè trÝ c¸c tîng ®µi, c¸c vßi phun. Nh÷ng c«ng tr×nh nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¹o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t«t cho khu nghØ, ngoµi ra nã cßn lµ mét yÕu tè bè côc quan träng cña khu nghØ. ViÖc chän lùa c¸c lo¹i c©y xanh (yÕu tè quan träng trong viÖc t¹o ra tiÖn nghi vi khÝ hËu còng nh h¹n chÕ « nhiÔm trong XNCN ) gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc h¹n chÕ tèi ®a « nhiÔm cña c¸c XNCN. Kh«ng ph¶i lo¹i c©y xanh nµo còng gãp phÇn h¹n chÕ « nhiÔm, chóng cÇn ®îc chän lùa cho tõng khu vùc, tõng lo¹i c©y xanh kh¸c nhau. Mét yÕu tè kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn trong c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan XNCN lµ viÖc lùa chän 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c thiÕt bÞ trong XNCN, viÖc nµy c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm lao ®éng cña c«ng nh©n trong tõng XNCN kh¸c nhau, nã còng gãp phÇn trong viÖc h¹n chÕ kh¶ n¨ng « nhiÔm cña XNCN. Tæ chøc c©y xanh trong khu nghØ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu, h¹n chÕ « nhiÔm vµ n©ng cao chÊt lîng thÈm mü cña khu vùc nghØ còng nh c¶nh quan kiÕn tróc chung. Tæ chøc c©y xanh, cã thÓ bè trÝ theo kiÓu t¹o thµnh c¸c kh«ng gian ®ãng, nöa ®ãng, vµ më. ViÖc lùa chän kiÓu h×nh th¸i kh«ng gian nghØ nµo phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu khu vùc vµ ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ViÖc tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan kiÕn tróc XNCN lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ XNCN. Vµ c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc KTCQ trong XNCN lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn b¾t buéc cÇn ph¶i cã ®Ó gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng lan truyÒn « nhiÔm cña c¸c chÊt th¶i tõ nhµ m¸y ra m«i tr êng xung quanh còng nh h¹n chÕ kh¶ n¨ng lan truyÒn « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i trêng trong XNCN. Nã cßn gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong XNCN, t¹o ra ®iÒu kiÖn lao ®éng trong lµnh cho c¸c c«ng nh©n trong mét XNCN. 8
- Xem thêm -