Tài liệu Qúa trình hình thành và phát triển của công ty ôtô việt nam daewoo(vidamco)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu BÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ víi môc tiªu lµ ph¶i thu ® îc lîi nhuËn . Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i th«ng qua thÞ trêng vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiªu thô. Nh chóng ta ®Òu biÕt , nhu cÇu tiªu dïng th× rÊt phong phó , ®a d¹ng nh ng nhu cÇu vÒ mÆt hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th× lu«n lu«n lµ cã giíi h¹n , mµ trªn thÞ trêng nh chóng ta biÕt th× sù c¹nh tranh lµ rÊt quyÕt liÖt , cña c¸c doanh nghiÖp cã cïng mét lo¹i s¶n phÈm , vµ lÏ tÊt nhiªn lµ doanh nghiÖp nµo còng ph¶i t×m c¸ch ®Ó dµng ®îc nh÷ng®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt®Ó tiªu thô – s¶n xuÊt . V× vËy më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp . Còng chÝnh v× lý do Êy mµ em chän ®Ò tµi lËp dù ¸n më réng thÞ trêng vµ thu hót kh¸ch hµng ®Ó lµm bµi tiÓu luËn nµy 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ThÞ trêng vµ vai trß cña thÞ trêng I . thÞ tr êng vµ vai trß thÞ tr êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng Cã rÊt nhiÒu khai niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng , nhng chung l¹i cã nh÷ng kh¸i niÖm nh sau a. Kh¸i niÖm ®¬n gi¶n Ngêi ta coi thÞ trêng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ v× ®Æc trng cña hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n trªn thÞ trêng b. Kh¸i niÖm cña kinh tÕ häc ThÞ trßng lµ ttrong ®ã ngêi ta mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè lîng cña s¶n phÈm c. Kh¸i niÖm cña Marketing . ThÞ truêng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mau b¸n b»ng tiÒn tÖ trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè lîng , thÞ trêng lµ n¬i chøa ®ùng tæng cÇn trong ®ã chøa ®ùng c¶ c¬ cÊu cung cÇu , thêi gian ®Þa ®iÓm 2.Vai trß thÞ trêng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× thÞ trêng cã vai trß hÕt søc quan träng , nã lµ cÇu nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . Doang nghiÖp nµo chiÕm lÜnh ® îc phÇn thÞ trêng réng lín , sÏ kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt , t¨ng tr ëng lîi nhuËn , t¨ng søc c¹nh tranh vµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ thµnh c«ng trong sù nghiÖp kinh doanh cña m×nh ThÞ trêng lµ kh«ng gian gi÷a ngêi mua vµ b¸n . Mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã ®Õn ph¶i th«ng qua thÞ trêng , qua l¹i thÞ trêng ngêi mua vµ ngêi b¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng s¶n phÈm phï hîp cho chÝnh m×nh §èi víi c¸c doanh nghiÖp thÞ trêng lµ trung t©m ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . ViÖc s¶n xuÊt c¸i g× ? s¶n xuÊt nh thÕ nµo ? s¶n xuÊt cho ai ? ®Õn ph¶i c¨n cø vµo thÞ tr êng . §éng lùc cña thÞ trêng lµ quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh . Mçi ®èi t îng tham gia vµo thÞ truêng ®Òu cã môc ®Ých : ®èi víi ngêi tiªu dïng lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých . Tuy nhiªn , trªn thÞ tr êng , lîi Ých riªng cña mçi ngêi chØ ®¹t th«ng qua thùc hiÖn lîi Ých chung cña c¶ x· héi . ThÞ trßng ngoµi nh÷ng ®iÓm trªn cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Khi doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ra s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®em b¸n ra thÞ trêng , th× hµng ho¸ ®ã sÏ ®îc thÞ trêng kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ th«ng qua : Sù phï hîp vÒ gi¸ trÞ sö dông ®ã lµ mÇu s¾c , chÊt lîng , quy c¸ch kiÓu mÉu cña hµng ho¸ ®ã . Thø hai , lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ th«ng qua gi¸ c¶ cña hµng ho¸ ®ã . C¸c doanh nghiÖp sÏ c¨n cø vµo thÞ truêng ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®ång thêi thÞ trêng ®iÒu tiÕt ra c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh . ThÞ trêng chØ cho ngêi s¶n xuÊt biÕt nªn s¶n xuÊt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng ho¸ - dÞch vô nµo vµ b¸n ra thÞ trßng vµo thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp ®Ó cã lîi nhuËn cao nhÊt . §ång thêi chØ cho ngêi tiªu dïng nªn mua nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo , mua ë ®©u ®Ó cã thÓ cã lîi nhÊt ThÞ trêng nã kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn c¶ ®èi víi cÊp qu¶n lý vÜ m«. ThÞ trêng lµ ®èi tîng qu¶n lÝ kinh tÕ cña nhµ níc , nhµ níc qu¶n lÝ kinh tÕ qua thÞ trêng , c¨n cø vµo thÞ trêng Nhµ níc qu¶n lÝ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch , luËt ph¸p , chÝnh s¸ch tµi chÝnh – tiÒn tÖ , tû gi¸ ...thÞ trêng cßn lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch II C¸c biÖn ph¸p më réng thÞ tr êng C¸c ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm a) Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lÝ vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo h íng : gän nhÑ, chuyªn, tinh vµ cã hiÖu lùc C¸c biÖn ph¸p : - Tæ chøc , s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý sao cho phï hîp , ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng bé phËn . - §Çu t kinh kinh phÝ ®µo t¹o c¸n bé , n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n - X©y dùng c¬ cÊu lao ®éng tèi u dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña doanh nghiÖp b) N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm , h¹ gi¸ thµnh lµ c¬ së cho c¸c doanh nghiÖp ph¸p triÓn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô C¸c biÖn ph¸p : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hoµn thµnh hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp - Sö dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt trong kh©u cÊp ph¸t vµ sö dông nguyªn vËt liÖu . - §Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ , c¬ së h¹ tÇng c¸c yÕu tè phôc vô s¶n xuÊt gióp cho ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm c) T¨ng cêng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ truêng , më réng c¸c ho¹t ®éng th«ng tin qu¶ng c¸o nh»m möo réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô C¸c biÖn ph¸p : - T¨ng cêng ho¹t ®éng ®iÒu tra , nghiªn cøu thÞ trêng . - Lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm , chi phÝ cho qu¶ng c¸o ë møc thÊp nhÊt song ph¶i ®em l¹i cho hiÖu qu¶ tèi ®a - Lùa chän c¸c ho¹t ®éng yÓm trî , xóc tiÕn b¸n hµng vµ ph ¬ng thøc tiªu thô hîp lÝ - Tæ chøc tèt c¸c kªnh tiªu thô vµ kÕt hîp víi c¸c ph ¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III ----------------o0o---------------- nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng cña c«ng ty x¨ng dÇu hµng kh«ng viÖt nam BiÖn ph¸p 1 : N¾m ch¾c thÞ trêng ®Çu vµo , tÝch cùc t×m kiÕm ®Çu ra vµ më réng thÞ trêng ®Çu ra ThÞ trêng ®Çu vµo cã ý nghÜa v« cïng quan träng , nã lµ ®iÓm khëi ®Çu vµ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty . Níc ta cha s¶n xuÊt ®îc dÇu JET.A1 nªn 100% lo¹i dÇu nµy c«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i nhËp ë níc ngoµi . Trong khi ®ã dÇu JET.A1 cña c¸c níc kh¸c ®Òu kh¸c nhau vÒ gi¸ c¶ chÊt lîng vµ uy tÝn . Gi¸ c¶ nguyªn liÖu trªn thÕ giíi còng thêng xuyªn biÕn ®æi vµ ngµy cµng cã xu híng gia t¨ng . V× vËy , C«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn cã mét chiÕn lîc cô thÓ trong viÑc nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó dÇu JET. A1 nhËp vÒ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau ®©y : - ChÊt lîng nguyªn liÖu tèt - Gi¸ c¶ vµ cíc phÝ vËn chuyÓn thÊp - Thêi gian cho chËm thanh to¸n dµi - Nhiªn liÖu ph¶i cña h·ng cã uy tÝn trªn thÕ giíi  Kh¸ch hµng quèc tÕ : Kh¸ch hµng quèc tÕ cña c«ng ty lµ c¸c h·ng hµng kh«ng quèc tÕ , hµng n¨m tiªu thô kho¶ng 19% s¶n lîng dÇu JET.A1 chiÕm tõ 19 – 24% doanh thu nhng chiÕm kho¶ng 70% lîi nhuËn C«ng ty.Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia Hµng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng thÕ giíi , nh÷ng n¨m qua C«ng ty x¨ng dÇu hµng kh«ng ViÖt Nam míi chiÕm lÜnh ®îc kho¶ng 30% thÞ trêng quèc tÕ ®o c¸c yÕu tè chÊt lîng nhiªn liÖu , chÊt lîng dÞch vô cña c«ng ty kh«ng b»ng c¸c níc kh¸c trong khu vùc . ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cha linh ho¹t , hîp lý . C«ng t¸c tiÕp thÞ cßn yÕu kÐm nªn nhiÒu kh¸ch quèc tÕ cha hiÓu nhiÒu vµ cha cã liªn quan hÖ mua nhiªn liÖu cña C«ng ty Nh vËy , ®Ó cã thÓ cã nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr êng dÇu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra , C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ph¶i tæ chøc ®iÒu tra, nghiªn cøu ®Ó cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c , kÞp thêi . H×nh thøc nghiªn cøu thÞ tr êng c¬ b¶n nhÊt lµ th«ng qua c¸c lo¹i b¸o , t¹p chÝ chuyªn nghµnh ph¸t hµnh trong vµ ngoµi níc . §Ó phôc vô chi ho¹t ®éng nµy , C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Namký hîp ®ång mua b¸n víi Trung t©m b¸o chÝ thuéc Bu ®iÖn Hµ Néi . Nh÷ng lo¹i b¸o chÝ mµ C«ng ty ®Æt mua b¸o : b¸o thÞ trêng , B¸o ®Çu t ... Tuy nhiªn ®iÒu tra thÞ trêng kh«ng chØ th«ng qua kh«ng chØ th«ng qua b¸o chÝ , C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn ph¶i ®iÒu tra kh¸c . §Ó lµm ®îc viÖc nµy C«ng ty cÇn ph¶i cã sù trî gióp cña mét bé phËn chuyªn tr¸ch , ®ã lµ bé phËn Marketing BiÖn ph¸p 2 : Më réng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty S¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty hµng kh«ng ViÖt nam lµ dÇu JET.A1 trong khi ®ã , c«ng ty cßn cã thÓ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh b»ng c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh : X¨ng , Diesel vµ c¸c lo¹i dÇu mì ®Ó phôc vô cho giao th«ng ®êng bé vµ ®êng thuû . Do vËy C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn triÓn m¹nh m¹ng líi , ®¹i lý b¸n hµng , giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó ph¸t triÓn réng lín h¬n ho¹t ®éng kinh doanh b¸n nh hiÖn nay cña c«ng ty . HiÖn nay C«ng ty cã hai chi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ ë hai miÒn B¾c vµ Nam do vËy c«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn chi nh¸nh kh¸c nhau nh chi nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ x¨ng dÇu miÒn Trung . ThÞ phÇn cña c«ng ty ngo×a ngµnh hµng kh«ng vÉn cßn nhá bÐ, nªn c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p th©m nhËp vµ möo réng thÞ tr êng nh tiÕn hµnh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã ®Êt ®ai vµ cã ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu ®Ó më c¸c cöa hµng kinh doanh . C«ng ty gãp vèn x©y dùng , cung cÊp x©y dùng , cung cÊp nguån hµng kinh doanh , ®µo t¹o , híng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n lîi nhuËn sÏ ®îc chia theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn BiÖn ph¸p 3 : §Çu t x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån nh»m h¹ thÊp chi phÝ vµ t¨ng quyÒn tù chñ trong kinh doanh: Gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm lu«n lu«n g¾n liÒn víi nhau , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã ý nghÜa lµ h¹ gi¸ b¸n vµ ng îc l¹i . HiÖn nay , ë c¶ ba miÒn c«ng ty x¨ng dÇu cha cã kho c¶ng ®Çu nguån ®Ó chøa nguyªn liÖu b¬m tõ tÇu biÓn lªn . Khi nhiÖm vô ®îc nhËp vÒ , c«ng ty ph¶i gØ vµo c¸c kho c¶ng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ( PETROLIMEX). Chi phÝ ph¶i tr¶ cho Petrolimex vÒ kkho¶n thuª c¶ng lµ rÊt tèn kÐm . Do vËy gi¸ thµnh nhiªn liÖu JET.A1 cña c«ng ty t¬ng ®èi cao . §Ó gi¶m bít chi phÝ nµy c«ng ty nªn ®Çu t mét sè kho c¶ng ®Çu nguån BiÖn ph¸p 4 : X¸c ®Þnh hîp lý gi¸ b¸n dÇu JET.A1 Gi¸ b¸n cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp . C¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n cè g¾ng ®Ó gi÷ mét møc gi¸ tèi u cho s¶n phÈm cña m×nh , ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ cã lîi nhuËn , ®ång thêi ® îc kh¸ch hµng chÊp nhËn . Tuy nhiªn , ®Ó kÝch thÝch tiªu thô , c¸c doanh nghiÖp thuêng cã c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ rÊt linh ho¹t. Mçi doanh nghiÖp cã mét chÝnh gi¸ c¶ riªng , cã doanh nghiÖp thêng ¸p dông nhiÒu møc gi¸ c¶ kh¸c nhau , 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 còng cã doanh nghiÖp thêng b¸n mét møc gi¸ c¶ cè ®Þnh , hay ®Ó c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp thêng cã xu híng gi¶m gi¸ b¸n ... Nh vËy kÕt qu¶ kinh doanh phô thuéc vµo chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña tõng doanh nghiÖp . C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr êng nªn còng kh«ng n»m ngoa× quy luËt nµy . HiÖn nay , c«ng ty ®ang ¸p dông hai møc gi¸ kh¸c nhau : - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ BiÖn ph¸p 5 : H×nh thµnh bé phËn Markerting vµ tæ chøc ho¹t ®éng Marketing : Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay , vai trß cña ho¹t ®äng Marketing v« cïng quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc . Ho¹t ®«ng Marketing lµ ph¬ng tiÖn cña C«ng ty giíi thiÖu vÒ m×nh , lµ c«ng cô hç trî ho¹t ®éng b¸n hµng nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ . HiÖn nay c¸c ho¹t ®«ng Marketing cña C«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn nghÌo nµn , ch a t¬ng xøng víi tÇm cì cña mét doanh nghiÖp cã quy m« lín . Ho¹t ®éng Marketing bÞ lu mê , ph¬ng ph¸p tæ chøc vµ biªn chÕ lùc lîng Marketing cha phï hîp , ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing , C«ng ty cÇn chó ý c¸c biÖn ph¸p tæ chøc còng nh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý . ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng Marketing trong C«ng ty ph¶i dùa trªn c¬ së cña chøc n¨ng , nhiÖm vô vµ néi dung cña Marketing , còng nh ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty BiÖn ph¸p 6 : T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o chµo hµng Trong c¬ chÕ thÞ trêng , bÊt k× C«ng ty , doanh nghiÖp nµo còng ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®äng qu¶ng c¸o díi h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c ®Ó giíi thiÖu vÒ m×nh , vÒ s¶n phÈm ®Ó kÝch thÝch kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp . Qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng quan träng vµ cÇn thiÕt quan träng cÇn thiÕt trong chiÕn luîc kinh doanh cña bÊt k× doanh nghiÖp nµo . Tr íc ®©y , C«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cha quan t©m ®Õn ho¹t ®éng nµy do cha nh×nthÊy tÇm quan träng cña qu¶ng c¸o . Khi nhËn ®îc qu¶ng c¸o lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan , C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh qu¶ng c¸o vµ t¨ng kinh phÝ cho ho¹t ®éng nµy HiÖn nay ,cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh qu¶ng c¸o kh¸c nhau , mçi lo¹i ho¹t ®éng ®Òu cã nh÷ng u ®iÓm , nhîc ®iÓm riªng , Do ®ã , C«ng ty cÇn lùa chän nh÷ng h×nh thøc qu¶ng c¸o phï hîp , ®ång thêi biÕt kÕt hîp c¸c lo¹i qu¶ng c¸o ®Ó chóng bæ sung cho nhau vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o . Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty vµ ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng kinh doanh , C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam chän hai h×nh thøc qu¶ng c¸o sau : Qu¶ng c¸o b»ng Pan« ngoµi trêi Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ th«ng tin Hµng kh«ng Ch¬ng IV Nh÷ng biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh b¸n hµng , C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh mét lo¹i c¸c ho¹t ®éng hç trî nh : th«ng tin qu¶ng c¸o , tham gia héi chî triÓn l·m, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng , tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ XÐt vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ thùc tr¹ng c«ng ty hiÖn nay th× c¸c ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng cña c«ng ty ho¹t ®éng rÊt kÐm . C«ng ty míi chØ tham gia héi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chî triÓn l·m . NÕu më r«ng thÞ trêng tiªu thô th× kh«ng thÓ hiÖn ®îc ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . C«ng t¸c qu¶ng c¸o cña c«ng ty nh»m nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n sau ®©y  T¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸ th«ng qua viÖc thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm cña C«ng ty  C¶i thiÖn ®îc vÞ trÝ ( H×nh ¶nh ) cña c«ng ty trªn thÞ trêng  C¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã s¶n phÈm t¬ng tù trªn thÞ trêng C«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o rÊt ®a d¹ng vµ phong phó , nh ng néi dung qu¶ng c¸o ph¶i trung thùc vµ ngêi qu¶ng c¸o ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng g× m×nh qu¶ng c¸o , kh«ng ®îc ®¸nh lõa kh¸ch hµng vµ b«i nhä trùc tiÕp c¸c doanh nghiÖp kh¸c . Khi tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña qu¶ng c¸o . KÕt qu¶ qu¶ng c¸o ph¶i thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm , g©y Ên tîng tèt ®èi víi kh¸ch hµng , chi phÝ cho qu¶ng c¸o ph¶i ë møc th¸p nhÊt , nhng ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i lµ cao nhÊt . Chi phÝ nµy sÏ ® îc tÝnh trong chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . HiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o lµ cùc tiÕn ho¸ tû sè sau : Chi phÝ qu¶ng c¸o trong thêi k× HiÖu qu¶ = ----------------------------------------------------------------------Doanh thu trong kú 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc hiÖn ®îc c¸c c«ng viÖc nµy råi , bíc tiÕp theo cña c«ng ty lµ t¨ng cêng chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng . Cã hÖ thèng m¹ng l íi víi ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i , muèn khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vµ më réng thÞ trêng. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p phï hîp nh»m thu hót kh¸ch hµng . ChÊt lîng phôc vô lµ mét trong nh÷ng yÕu quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty . ChÊt l îng phôc vô phô thuéc vµo n¨ng lùc n¨ng lùc cña nh©n viªn b¸n hµng . §iÒu nµy hÕt søc quan träng lµ bëi v× nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta cÇn biÕt nh sau Thø nhÊt : Nhê thêng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nªn nÕu nh©n viªn b¸n hµng cã phong c¸ch giao tiÕp thÝch hîp , h·y ®é ch©n t×nh cã kh¶ n¨ng t¨ng cêng ®îc sù hiÓu biÕt , tin cËy lÉn nhau gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng . Thø hai : Nh©n viªn b¸n hµng lµ ngêi trao ®æi trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nªn qua ®ã cã thÓ mçi bªn cã thÓ quan s¸t th¸i ®é vµ ®Æc ®iÓm nhau ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh cho phï hîp Thø ba : Qua tiÕp xóc víi kh¸ch hµng cã thÓ thu nhËp nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng §ång thêi víi viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng c«ng t¸c thu nhËp c¸c th«ng tin tï phÝa kh¸ch hµng cÇn ®îc coi träng . Lu«n coi thu hót thªm mét kh¸ch hµng lµ mét thµnh c«ng mét bíc trong c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh x¨ng dÇu nãi riªng trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ v« cïng phøc t¹p , ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n tù ®æi míi , tù v¬n lªn , nhanh nhËy n¾m b¾t xu thÕ thÞ trêng , chíp thêi c¬ kinh doanh , ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m thu hót ® îc nh÷ng môc tiªu mµ m×nh ®· ®Æt ra Ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian qua cã rÊt nhiÒu khã kh¨n , bëi c¸c lý do kh¸ch quan nh c¸c cuéc suy tho¸i , khñng ho¶ng tµi chÝnh ,vv... Tuy nhiªn trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay .C¸c doanh nghiÖp ®Òu cã nhiÒu c¬ héi më réng thÞ trêng tiªu thô nhng còng dÔ dµng mÊt thÞ trêng cña m×nh Lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®ã , em lµm b¶n tiÓu luËn nµy , mong muèn sao cho m×nh cã thÓ n¾m ®îc tèt h¬n mét lîng kiÕn thøc míi n÷a vµ hi väng nã còng cã thÓ gióp Ých mét phÇn nµo ®ã cho chÝnh b¶n th©n em 13
- Xem thêm -