Tài liệu Qúa trình hình thành và phát triển của công ty ôtô việt nam daewoo(vidamco)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH-¬ng I QóA TR×NH H×NH THµNH Vµ PH¸T TRIÓN CñA C¤NG TY ¤T¤ VIÖT NAM DAEWOO(VIDAmco) I. Qóa tr×nh h×nh thµnh. C«ng ty liªn doanh «t« VIDAMCO lµ mét trong nh÷ng c«ng ty liªn doanh ®Çu tiªn ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t- n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Ra ®êi trong hoµn c¶nh c¶ n-íc míi b¾t ®Çu triÓn khai thùc hiÖn luËt ®Çu t-, C«ng ty còng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh-ng víi nç lùc cña b¶n th©n mµ c«ng ty còng ®· ®¹t ®-îc mét sè kÕt qu¶ b-íc ®Çu. C«ng ty VIDAMCO lµ C«ng ty liªn doanh l¾p r¸p tiÕn tíi s¶n xuÊt « t« ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, lu«n theo ®uæi môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam - lµ mét c«ng tr×nh hîp t¸c ®Ñp gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam, vµ Nam TriÒu Tiªn. C«ng ty VIDAMCO thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 261/QDQP ngµy 02th¸ng 07n¨m1991 C¸c bªn tham gia liªn doanh gåm cã: Bªn ViÖt Nam  XÝ nghiÖp liªn hîp c¬ khÝ 7983 thuéc tæng kinh tÕ-kü thuËt(GAET)bé quèc phßng. - §Þa chØ :thÞ tr¸n v¨n ®iÓn-thµnh phè Hµ Néi - §iÖn tho¹I :4815255 - Fax :84-4-257195 - §¹i diÖn :¤ng NguyÔn Duyªn Hµ - Chøc vô :Tæng gi¸m ®èc Bªn n-íc ngoµi 1  C«ng ty DAEWOO,®-îc thµnh lËp vµ tæ chøc theo luËt n-íc céng hßa TriÒu Tiªn LÜnh vùc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam: L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i xe «t« ®Ó tiªu thô trong n-íc vµ xuÊt khÈu. VÒ vèn ®Çu t-: Tæng sè vèn ®Çu t-: 32.229.440$. Trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh :20.120.500$. Bao gåm ThiÕt bÞ :12.000.000$ X©y l¾p,®Þen n-íc,nÐn khÝ :5.351.100$ Thuª ®¸t,®Òn bï trong 10n¨m:1.790.400$ §µo t¹o thuª chuyªn gia - Vèn l-u ®éng : 675300$ phÝ chuñn bÞ s¶n xuÊt :36.140$ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c : 267.560$ : 12.108.940$. - Vèn ph¸p ®Þnh : 10.000.000 $. Trong ®ã:  Bªn ViÖt Nam gãp: 3.500.000 $, b»ng vèn ph¸p ®Þnh gåm quyÒn sö dông ®Êt trong 10 n¨m ®Çu lµ :1.790.400$  Nhµ x-ëng : 100.000$ TiÒn ngo¹i tÖ :1.609.600$ Bªn n-íc ngoµi gãp: 6.500. 000 US$, b»ng 65% vèn ph¸p ®Þnh gåm: Thêi h¹n ho¹t ®éng cña C«ng ty liªn doanh: 30 n¨m kÓ tõ ngµy ®-îc cÊp giÊy phÐp. Trô së: Trô së chÝnh ®-îc ®Æt t¹i thÞ trÊn V¨n §iÓn,Hµ Néi.  Cöa hµng b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i Hµ Néi. §Þa chØ: 123 Th¸i Hµ,§èng §a,Hµ Néi. Tel : 04.5370175-5374174 Fax : 5374173 2 II. c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña vidamco. Bé m¸y qu¶n lý cña nhµ m¸y: Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc G§kü thuËt G§maketing G§tµi chÝnh G§nh©n sù P.kü thuËt P.Marketing P.tµi chÝnh P.hµnh chÝnh P.XNK Kho hµng P.tæ chøc P.R&D P.b¸n hµng P.b¶o vÖ P.kÕ to¸n P.c«ng ®oµn -VÒ lao ®éng:T×nh h×nh lao ®éng cña nhµ m¸y ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng.sè l-îng t¨ng lªn ®¸ng kÓ,sè c«ng nh©n cña nhµ m¸y cho ®Ðn nay ®· t¨ng lªn ®Õn trªn 500 ng-êi,®ång thêi chÊt l-îng vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò c«ng nh©n còng ng¸y cµng ®-îc n©ng cao thÎ hiÖn qua ®é tuæi,bËc thî vµ tr×nh ®é lao ®éng. 3 Tr×nh ®é lao ®éng Sè ng-êi Tû lÖ % §¹i häc 38 7,21% Trªn ®¹i häc 9 1,7% C«ng nh©n KT 348 66,03% Trung cÊp,cao®¼ng 132 25,04% - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc:Hµng n¨m nhµ m¸y ®Òu chó träng tíi viÖc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn,tr×nh ®é c«ng nh©n lu«n ®-îc n©ng lªn,nhµ m¸y më nh÷ng khãa ®µo t¹o míi ®Î c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕp thu c«ng nghÖ míi kü thuËt míi. CH-¬ng II S¥ l-îc vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh «t« dewoo-viÖt nam(vidamco) I.§Æc ®iÓm cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t« ViÖt Nam. 1. §Æc ®iÓm cña nghµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t« ë ViÖt Nam Qu¸ tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, giao th«ng vËn t¶i - Mét kh©u quan träng cña kÕt cÊu h¹ tÇng còng ®ang trong qu¸ tr×nh ®ã. §¶ng ta ®· ®Ò ra chiÕn l-îc hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n-íc ®Ó nh»m ®-a n-íc ViÖt Nam lªn hµng c¸c n-íc C«ng nghiÖp ho¸. Chóng ta dù ®Þnh hoµn thµnh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ trong vßng 25 n¨m. Lóc ®ã d©n sè n-íc ta sÏ cã kho¶ng 110 triÖu ng-êi. Gi¶ sö mËt ®é «t« trªn thÕ giíi lóc ®ã vÉn lµ 10 ng-êi trªn 1 xe th× lóc ®ã n-íc ta sÏ cã 11 triÖu xe «t«, b»ng sè «t« cña NhËt n¨m 1967. Ngµy nay n-íc ta míi cã kho¶ng 33. 000 xe «t«, nh- vËy møc ®é t¨ng b×nh qu©n mçi n¨m kho¶ng 450. 000 xe « t«, bµng møc tiªu thô « t« hiÖn nay ë Th¸i Lan, ®iÒu nµy hoµn toµn hiÖn thùc ®èi víi ViÖt Nam. 4 Tr-íc ®©y, ®¹i bé phËn nguån gèc « t« cña ta chñ yÕu lµ do viÖn trî cña c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa, ë ViÖt Nam chØ cã nh÷ng nhµ m¸y söa ch÷a ®¹i tu «t« mµ th«i. HiÖn nay, ngµnh c¬ khÝ « t« cña ViÖt Nam lµ ngµnh hoµn toµn míi. Nhu cÇu mua s¾m cña nh©n d©n ngµy cµng t¨ng. §Ó ®¶m b¶o nhu cÇu nµy ViÖt Nam ta ph¶i lùa chän ph-¬ng thøc: lµm lÊy «t« dïng hay mua «t« dïng? NÕu kh«ng tæ chøc s¶n xuÊt ®i tõ l¾p r¸p thi n-íc ta sÏ ph¶i chi 800 triÖu USD ®Ó nhËp 40. 000 xe «t«, b»ng sè tiÒn xuÊt khÈu 4 triÖu tÊn dÇu th«. Ng-îc l¹i, nÕu tæ chøc s¶n xuÊt trong n-íc ®i tõ l¾p r¸p thÞ chóng ta thu thuÕ CKD Ýt nhÊt 30%, 15% thuÕ lîi tøc, t¹o c«ng ¨n viªc lµm trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho hµng ngµn ng-êi vµ nÕu c«ng viÖc trong n-íc chóng ta phÊn ®Êu ®Ó cung cÊp 10% gi¸ trÞ th«i th× còng ®· cã mét s¶n l-îng lµ 80 triÖu USD. V× vËy, chñ tr-¬ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam ®i tõ l¾p r¾p lµ ®óng ®¾n. Ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ « t« lµ ngµnh míi, bªn c¹nh sù nç lùc cña b¶n th©n, nghµnh c¬ khÝ « t« kh«ng thÓ t¸ch rêi kÕt qu¶ cña nh÷ng chÝnh s¸ch b¶o hé Nhµ n-íc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chÝnh s¸ch hîp t¸c ®Çu t-, luËt thuÕ còng nh- c¸c nghÞ ®Þnh, th«ng t- vµ sù hîp t¸c thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan h÷u quan. . 1. §Æc ®iÓm cña c«ng ty VIDAMCO ¶nh h-ëng tíi tiªu thô.  §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm: S¶n phÈm «t« lµ s¶n phÈm ®Æc biÖt, ®¾t tiÒn so víi thu nhËp, tÝch luü cña ViÖt Nam. Do ®ã, ®Ó tiªu thô s¶n phÈm tèt, C«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò uy tÝn, chÊt l-îng, m·u m· vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. C«ng ty VIDAMCO thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, C«ng ty l¾p r¸p nhiÒu lo¹i xe mang nh·n hiÖu MATIZ,MATIZ SE,LANOS LS,LANOS SX,NUBIRA 1.6 POWERNOMICS,NUBIRA 2.0 POWERNOMIC,LEGANRASX,LEGANRA-CDX,víi mÉu m· vµ chñng lo¹i ®éc ®¸o,chÊt l-îng vµ mÉu m· cña h·ng cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi s¶n phÈm cña c¸c h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi. Ta xem c¸c lo¹i s¶n phÈm do c«ng ty VIDAMCO l¾p r¸p: Trang sau: BiÓu1: C¸c lo¹i s¶n phÈm do c«ng ty VIDAMCO l¾p r¸p \ 5 Sè thø tù Lo¹i xe §Æc §iÓm 1 MATIZ 5Chç 2 MATIZ SE 5chç 3 LANOS LS 5chç 4 LANOS SX 5chç 5 NUBIRA 1.6 POWERNOMICS 5chç 6 NUBIRA 2.0 POWERNOMICS 5chç 7 LEGANRA-SX 5chç 8 LEGANRA-CDX 5Chç 9 BS cã ®iÒu hßa 45+1chç 10 BS cã ®iÒu hßa 33+1chç 11 BS kh«ng ®iÒu hßa 45+1 chç 12 BS kh«ng ®iÒu hßa 33+1 chç Qua biÓu 1 ta thÊy r»ng, C«ng ty VIDAMCO chñ yÕu l¾p r¸p c¸c lo¹i xe th«ng dông, phï hîp víi kh¶ n¨ng tiªu dïng cña ViÖt Nam, thÝch øng víi c¬ së h¹ tÇng cña ta. chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña C«ng ty VIDAMCO lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, thÝch øng víi c¸c lo¹i nhu cÇu kh¸c CKD nhau cña thÞ tr-êng. V× s¶n phÈm cña C«ng ty VIDAMCO lµ d¹ng l¾p r¸p do vËy ta xem xÐt c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c¸c d¹ng nhËp linh kiÖn ®Ó cã thÓ thÊy ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty. 6 BiÓu 2: §Æc ®iÓm chñ yÕu cña c¸c d¹ng nhËp linh kiÖn D¹ng Chi tiÕt SKD Semi knock Down CKD1 Complet knock down Thïng, vá ®· s¬n hoµn liªn kÕt §· liªn kÕt xe s½n. C¸nh cöa, ghÕ ¾c ch-a s¬n quy rêi khái vá xe CKD2 IKD item Complet knock knock down down Rêi thµnh tõng m¶nh, ch-a s¬n S¶n xuÊt trong n-íc Khung xe §· liªn kÕt vµ s¬n §· liªn kÕt vµ ch-a s¬n hoµn chØnh S¶n xuÊt trong n-íc §éng c¬ Hoµn chØnh, ®· l¾p trªn §· hoµn chØnh vµ cã thÓ l¾p liÒn víi khung, vá xe cÇu vµ hép sè CÇu xe Hoµn chØnh, ®· l¾p trªn §· l¾p cïng víi trèng phanh vµ c¬ cÊu khung, vá xe phanh §iÖn ®Ìn, tiÖn nghi HÖ thèng d©y ®iÖn vµ HÖ thèng d©y ®iÖn vµ b¶ng ®iÖn, ®Ìn b¶ng ®iÖn ®· l¾p trªn vµ tiÖnnghi trong xe ®Ó rêi thïng, vá xe Qua biÓu 2 ta thÊy r»ng tû lÖ linh kiÖn s¶n xuÊt trong n-íc t¨ng dÇn theo c¸c d¹ng l¾p r¸p tõ SKD ®Õn d¹ng l¾p r¸p IKD. Sau qu¸ tr×nh l¾p r¸p lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ, chuÈn bÞ s¶n xuÊt thiÕt kÕ khu«n mÉu. C¸c xÝ nghiÖp Liªn doanh vµ ngoµi liªn doanh t¹i ViÖt Nam sÏ tham gia s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cña xe, ®i tõ chi tiÕt ®¬n gi¶n ®éc lËp. Tr×nh ®é vµ khèi l-îng s¶n xuÊt nµy sÏ t¨ng dÇn theo kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cho tõng giai ®o¹n. Ta thÊy r»ng s¶n phÈm «t« l¾p r¸p ë C«ng ty VIDAMCO cã chÊt l-îng tiªu chuÈn Quèc tÕ. * §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng: ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÞ tr-êng cho s¶n phÈm cña C«ng ty VIDAMCO còng nh- c¸c liªn doanh kh¸c s¶n xuÊt «t« lµ vÊn ®Ò bøc xóc. S¶n phÈm cña C«ng ty VIDAMCO ®-îc tiªu thô trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam, chñ yÕu lµ thÞ tr-êng néi ®Þa. HiÖn nay ViÖt Nam lµ n-íc ®øng thø 36 trªn ThÕ giíi vÒ s¶n xuÊt «t«. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã xu h-íng ph¸t triÓn toµn cÇu, c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam sÏ rÊt khã kh¨n ®Ó t×m kiÕm mét thÞ tr-êng n-íc ngoµi ë xa, v× chÊt l-îng s¶n phÈm cña ta ch-a æn ®Þnh, sÏ tèn kÐm vÒ chi phÝ vËn chuyÓn, khã kh¨n trong viÖc b¶o qu¶n chÊt l-îng s¶n phÈm. Trong khu vùc, c«ng nghÖ l¾p r¸p s¶n xuÊt «t« cña ViÖt Nam chØ h¬n Lµo- Campuchia, MiÕn ®iÖn. Nh-ng c¸c n-íc nµy l¹i nhËp «t« cña Th¸i Lan, Singapore...v× thuÕ vµ chi phÝ vËn chuyÓn thÊp. MÆt kh¸c, kh¶ n¨ng c¹nh 7 tranh vÒ gi¸ c¶, chÊt l-îng cña ta ch-a ngang b»ng víi tr×nh ®é thÕ giíi. Do ®ã ®Ó t×m kiÕm, ph¸t triÓn vµ më réng mét thÞ tr-êng «t« cña C«ng ty VIDAMCO còng nh- c¸c liªn doanh s¶n xuÊt «t« kh¸c cña ViÖt Nam ë khu vùc Ch©u ¸ hay thÕ giíi lµ rÊt khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c bªn n-íc ngoµi tham gia Liªn doanh nh»m môc ®Ých th©m nhËp thÞ tr-¬ng, t¨ng chu kú sèng Quèc tÕ cña s¶n phÈm, më réng thÞ tr-êng tiªu thô, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng «t« cña ViÖt Nam. Do ®ã s¶n phÈm l¾p r¸p chñ yÕu tiªu thô ë ViÖt Nam. II Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty «t« vidamco. 1. M«i tr-êng kinh doanh cña c«ng ty VIDAMCO Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi còng nh- hoµn c¶nh néi t¹i cña c«ng ty t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Vai trß c¬ b¶n cña viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè t¸c ®éng lµ: - T¹o nÒn t¶ng c¬ b¶n cho viÖc ®-a ra nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty. - Gióp cho c«ng ty x¸c ®Þnh viÖc g× cÇn lµm ®Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Nh©n tè tæng qu¸t mµ c«ng ty gÆp ph¶i cã thÓ chia lµm 3 møc ®é: - C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng vÜ m«. - C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng t¸c nghiÖp. - C¸c nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n c«ng ty. a. C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng vÜ m«. C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng vÜ m« lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè vÜ m« nh-: Kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi, tù nhiªn, c«ng nghÖ. C¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng ®Õn mäi ngµnh kinh doanh theo c¸c møc kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm tõng ngµnh.  C¸c nh©n tè kinh tÕ: C¸c nh©n tè kinh tÕ cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh doanh vña VIDAMCO . C¸c ¶nh h-ëng chñ yÕu vÒ kinh tÕ bao gåm c¸c nh©n tè nh-: l·i suÊt ng©n hµng, giai ®o¹n cña chu kú kinh tÕ, c¸n c©n thanh to¸n, chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ, l¹m ph¸t, æn 8 ®Þnh vÒ chÝnh trÞ. …..Trong ®ã l·i vay ng©n hµng,vµ sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ lµ hai nh©n tè cã ¶nh h-¬ng lín nhÊt.cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Ðn ho¹t ®éng kinh doang cña c«ng ty.  Nh©n tè chÝnh phñ vµ chÝnh trÞ: C¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng ngµy cµng lín ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.Doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ, thuª m-ín, cho vay, an toµn qu¶ng c¸o, m«i tr-êng...trong ®ã thuÕ lµ mét trong nhòng yÕu tè quan träng nhÊt,bëi v× lµ mét c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt «t«,c¸c ling kiÖn,c¸c bé phËn,c¸c chi tiÕt cÊu thµnh cña «t« ®Òu ®-îc nhËp khÈu tõ n-íc ngoµI vµo,®Iòu ®ã sÏ dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt «t« sÏ cao,mÆt kh¸c còng ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®äng xuÊt khÈu trong t-¬ng lai cña c«ng ty. Råi th× yÕu tè m«i tr-êng còng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty.C«ng ty ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc ViÖt Nam vÒ m«i tr-êng,vÒ ®¶m b¶o vÖ sinh trong s¶n xuÊt,råi an toµn cho ng-êi lao ®éng. *Nh©n tè c«ng nghÖ: Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ nguy c¬ ®èi víi c«ng ty, ®ßi hái c«ng ty ph¶i lu«n b¸m s¸t sù thay ®æi ®ã nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh cho kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. b. C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng t¸c nghiÖp. C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng t¸c nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh ®èi víi ®èi s¸ch cña mçi nghµnh kinh doanh cô thÓ,víi nghµnh kinh s¶n xuÊt vµ kinh daonh «t« còng vËy.Nã bao gåm c¸c nh©n tè nh- kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh...m«i tr-êng nµy bao hµm c¸c nh©n tè bªn ngoµi tæ chøc, ®Þnh h-íng sù c¹nh tranh trong ngµnh. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t m« h×nh 5 nh©n tè nh- sau: 9 S¬ ®å 2: M« h×nh 5 nh©n tè (cña Michael Porter) (Global Industial Comprtition - Michael Porter 1994) C¸c ®èi thñ míi tiÒm Èn Nguy c¬ cã ®èi thñ c¹nh tranh míi Ng-êi cung cÊp C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh Ng-êi mua Kh¶ n¨ng Ðp gi¸ cña ng-êi mua Nguy c¬ cã ®èi thñ c¹nh tranh míi Hµng thay thÕ * Nguy c¬ cã ®èi thñ c¹nh tranh míi: ThÓ hiÖn sù xuÊt hiÖn cña c¸c c«ng ty míi tham gia vµo thÞ tr-êng, cã kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt vµ chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña c«ng ty. Hä cã thÓ t¹o ra nguån lùc míi. §Ó h¹n chÕ mèi ®e do¹ nµy VIDAMCO cÇn: T¨ng n¨ng suÊt ®Ó gi¶m chi phÝ, dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm, hoµn thiÖn hÖ thèng ph©n phèi... * Kh¶ n¨ng Ðp gi¸ cña nhµ cung cÊp: §©y lµ nh©n tè ph¶n ¸nh mèi t-¬ng quan gi÷a nhµ cung cÊp víi C«ng ty ë khÝa c¹nh sinh lîi nhuËn t¨ng gi¸ hay gi¶m chÊt l-îng s¶n phÈm khi giao dÞch víi c«ng ty.§ång thêi ®©y còng lµ mét yÕu tè khã kh¨n cho c«ng ty bëi v× nhµ cung cÊp cña c«ng ty kh«ng n»m trªn l·nh thæ ViÖt Nam,c«ng ty ph¶i t×m kiÕm nhµ cung cÊp ë thÞ tr-êng n-íc ngoµI,®iÒu nµy sÏ g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty. * Kh¶ n¨ng mÆc c¶ cña kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng cã thÓ gi¶m gi¸, gi¶m khèi l-îng mua hoÆc ®-a ra yªu cÇu chÊt l-îng tèt h¬n víi cïng møc gi¸...®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét møc gi¸ n¨ng ®éng h¬n.  Sù ®e do¹ cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ: Khi gi¸ s¶n phÈm hiÖn t¹i t¨ng, kh¸ch hµng cã xu h-íng sö dông s¶n phÈm thay thÕ, ®iÒu ®ã ®e do¹ sù mÊt m¸t thÞ tr-êng cña C«ng ty VIDAMCO.Trong tr-êng hîp nµy s¶n phÈm thay thÕ lµ nh÷ng lo¹i xe m¸y tren thÞ tr-êng. 10  * Sù hiÓu biÕt vÒ ®èi thñ c¹nh tranh: Cã ý nghÜa cùc kú quan träng. Møc ®é c¹nh tranh phô thuéc vµo mèi t-¬ng quan gi÷a c¸c yÕu tè nhsè l-îng h·ng tham gia c¹nh tranh, møc t¨ng tr-ëng cña ngµnh, c¬ cÊu chi phÝ cè ®Þnh, møc ®é ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm...Do vËy,c«ng ty cÇn ph©n tÝch tõng ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó n¾m b¾t vµ hiÓu ®-îc c¸c biÖn ph¸p ph¶n øng vµ hµnh ®éng mµ hä cã thÓ th«ng qua.Trong thÞ tr-êng «t« ViÖt Nam hiÖn nay,VIDAMCO ph¶I ®-¬ng ®Çu víi nh×eu ®èi thñ cã søc m¹nh thùc sù nh-:Mekong .ford ViÖt Nam.Toyota ViÖt Nam ….. Vµi c©u hái cÇn tr¶ lêi khi ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh: - §èi thñ cã b»ng lßng víi vÞ trÝ hiÖn t¹i kh«ng ? - Kh¶ n¨ng ®èi thñ chuyÓn dÞch, ®æi h-íng chiÕn l-îc nh- thÕ nµo ? - §iÓm yÕu vµ ®iÓm m¹nh cña hä ? - §iÒu g× gióp hä tr¶ ®òa m¹nh mÏ vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt ? Mèi t-¬ng quan gi÷a nh©n tè vÜ m« vµ nh©n tè t¸c nghiÖp : C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng vÜ m« vµ c¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng t¸c nghiÖp kÕt hîp víi nhau ®-îc gäi lµ m«i tr-êng bªn ngoµi. Trong ®ã ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng vÜ m« lªn c¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng t¸c nghiÖp lín h¬n so víi m«i tr-êng t¸c nghiÖp lªn m«i tr-êng vÜ m«. c. C¸c nh©n tè thuéc b¶n th©n Liªn Doanh C¸c nh©n tè thuéc b¶n th©n Liªn Doanh ph¶n ¸nh thÕ m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty. §Ó khai th¸c c¬ héi vµ gi¶m tèi thiÓu mèi ®e do¹, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i ph©n tÝch c¸c nh©n tè m«i tr-êng ®Ó ®¶m b¶o ®-a ra c¸c chÝnh s¸ch sÏ an toµn cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch cña c«ng ty th-êng lµ : - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ - ChÝnh s¸ch ph©n phèi - ChÝnh s¸ch khuyÕch tr-¬ng - ChÝnh s¸ch nghiªn cøu, dù b¸o, ph©n tÝch c¬ héi vµ nguy c¬ C¸c chÝnh s¸ch trªn ta nghiªn cøu trong phÇn sau 11 2.Ph©n tÝch ho¹t ®éng Marketing,ho¹t ®éng Marketing mix vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña VIDAMCO. a.Ho¹t ®éng Marketing. Víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ hiÖn nay,chÊt l-îng vµ chñng lo¹I c¸c l¹oi «t«cµng ngµy cµng t¨ng,phong phó víi nh÷ng kiÓu dµn ®éc ®¸o phï hîp víi nh÷ng ng-êi tiªu dïng kh¸c nhau.ChÝnh v× vËy,®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qña c¸c c«ng ty cÇn ph¶I ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña m×nh,ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh.Sau ®ã,c«ng ty ph¶I b¾t tay v¸o viÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch Marketing vµ Marketing Mix chi tiÕt cho doanh nghiÖp,®Ó t¸c déng vµo nhu cÇu hµng hãa cña m×nh.NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy c«ng ty liªn doanh «t« ViÖt Nam-Daewoo ®Çu t- ngµy cµng nhiÒu vµo ho¹t déng Marketing,ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng nµy ®· t¨ng dâ dÖt qua c¸c n¨m gÇn ®©y. Ngµy nay víi sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty trong mét nghµnh,nghµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t« còng vËy,kÓ tõ khi 14 liªn doanh ®-îc thµnh lËp ë n-íc ta,thÞ tr-êng «t«ngµy cµng ph¸t triÓn vµ còng v× vËy nµ c¹nh tranh ®· gay g¸t nay cµng gay g¾t h¬n.Cong ty liªn doanh «t« VIDAMCO còng vËy,tuy sè l-îng «t« vña c«ng ty ngµy cµng ®-îc nhiÒu h¬n nh-ng xÐt vÒ tèc ®é t¨ng tr-ëng vµ thÞ phÇn th× Cong ty vÉn cßn kÐm so víi mét sè c«ng ty kh¸c.ChÝnh v× vËy C«ng ty cÇn d÷ v÷ng vµ vñng cè thªm thÞ phÇn cña m×nh,t×m nh÷ng lç hæng thÞ tr-êng ®Ó kh«ng cho ®èi thñ c¹nh tranh dµnh dËt mÊt.§Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty ¸p dông ph©n tÝch c¸c yÕu tè bªn trong,®iÓm m¹nh,®iÓm yÕu,c¬ héi rñi ro,nh»m t×m ra gi¶i ph¸p chiÕn l-îc cho c«ng ty. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p SWOT ®Ó ph©n tÝch. B-íc 1:liÖt kª c¸c ®iÓm m¹nh cña nhµ m¸y(S): Tr-íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i xe cña c«ng tyVIDAMCO.S¶n phÈm cña c«ng ty víi nhiÒu kiÓu d¸ng ®a d¹ng,chÊt l-îng mang tiªu chuÈn quèc tÕ.Xe cña c«ng ty®-îc thiÕt kÕ bëi nh÷ng kü s- hµng ®Çu trong nghµnh chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt «t«.mÆt kh¸c gi¸ c¶ ®èi víi xe cña c«ng ty rÊt hîp lý.tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy th× mét chiÕc xe h¬i du lÞch cña c«ng ty mang nh·n hiÖu MATIZ thËm chÝ chØ ngang b»ng gi¸ ®èi víi mét chiÕc xe m¸y xÞn cña NhËt. Thø hai lµ nghån nh©n lùc vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty còng lµ mét ®Óm m¹nh.Lµ mét c«ng ty liªn doanh ho¹t déng d-íi sù gi¸m s¸t chÆt 12 chÏ cña hai bªn,víi sù tuyÓn chän vµ ®µo t¹o nh©n viªn mét c¸ch kü l-ìng,khoa häc sÏ cho mét ®äi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n cã ®ñ tr×nh ®é tay nghÒ ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh,víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. B-íc 2:liÖt kª nh÷ng ®iÓm yÕu cña c«ng ty(W): Nguån tµi chÝnh lµ ®iÓm yÕu thø nhÊt cña VIDAMCO Thø hai lµ bé phËn Marketing.Tuy cã phßng Marketing riªng nh-ng ho¹t ®éng cña c«ng ty vÉn cßn kÐm hiÖu qña.C«ng ty ch-a chó träng l¾m ®Õn viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng,®Ó tõ ®ã biÕt ®-îc s¶n l-îng cÇn s¶n xuÊt lµ bao nhiªu chiÕc xe,mÆt kh¸c m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cßn bÞ p©n t¸n nhiÒu,®Iòu nµy còng g©y kh©n cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. B-íc 3:liÖt kª nh÷ng c¬ héi (O): Nãi ®Õn c¬ héi cña c«ng ty VIDAMCO nãi riªng còng nhu nghµnh s¶n xuÊt «t« ViÖt Nam nãi chung ta ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ nhu cÇu cña thÞ tr-êng ,cña ng-êi tiªu dïng ®ang ngµy mét t¨ng nhanh,tr-íc ®©y ë ViÖt Nam sè l-îng «t« rÊt Ýt nh-ng cho ®Õn nay sè l-îng ®ã ®· t¨ng hµng tr¨m lÇn,cho ®Õn nay sè l-îng «t« cña ViÖt Nam ®· t¨ng lªn ®Õn trªn 33.000 chiÕc,vµ cã chiÒu h-íng ngµy cµng t¨ng m¹nh h¬n.Nguyªn nh©n cña viÖc nµy lµ do ®êi sèng cña ng-êi d©n ®· ®-îc c¶i thiÖn,nÕu tr-íc ®©y trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hä chØ no ¨n m¨c ®· qóa mÖt mái,th× giê ®©y do kinh tÕ ®Êt n-íc ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo ®ã lµ nhu cÇu vÒ mäi mÆt còng t¨ng lªn,¤t« lµ mét ph-¬ng tiÖn quan träng trong giao th«ng ngµy nay,nã cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng hµng ngµy cña con ng-êi,chÝnh v× vËt mµ nhu cÇu mua xe h¬i ®ang ngµy ®-îc t¨ng lªn ®Ó theo kÞp víi xu thÕ cña thÕ giíi. YÕu tè thø hai t¹o c¬ héi ®èi víi VIDAMCO ®ã lµ yÕu tè luËt ph¸p.ngµy nay chÝnh phñ ViÖt Nam ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµI ®Çu t- vµo ViÖt Nam,chÝnh v× thÕ mµ c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t-,råi luËt ®Çu t- cña n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®· ®-îc ®¬n gi¶n hãa,®· ®-îc ®iÒu chØnh hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch sù ®Çu t- cña n-íc ngoµi. B-íc 4:liÖt kª nh÷ng rñi ro ®èi víi c«ng ty(T): Tr-íc hÕt ta ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña VIDAMCO.Cho ®Õn nay c«ng ty ph¶I ®èi ®Çu víi 13 liªn doanh «t« kh¸c ë ViÖt Nam.kh«ng nh÷ng thÕ,c«ng ty cßn ph¶i ®èi mÆt víi s¶n phÈm «t« nhËp khÈu tõ thÞ tr-êng n-íc ngoµi vÒ,®iÒu nµy cã ¶nh h-¬ng to lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 13 Thø hai lµ:tuy kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn nh¶y vät nh-ng vÉn cßn l¹c hËu so víi nhiÒu n-íc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi.thu nhËp GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cßn qóa thÊp,míi chØ ë møc 400$/ng-êi mét n¨m.®Òu nµynÕu tÝnh theo gi¸ trÞ cña mét chiÕc «t« th× lµ qóa lín.v× vËy thÞ tr-êng chÝnh cña hä th-êng chØ lµ c¸c doanh nghiÖp,c¸c tæ chøc,c¸c tËp ®oµn…… ThuÕ lµ yÕu tè thø ba t¸c ®éng xÊu ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña VIDAMCO.HiÖn nay ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu æ ViÖt Nam cßn rÊt cao,th-êng th× nh÷ng lo¹i thuÕ cho viÖc nhËp khÈu linh kiÖn vµ phô tïng «t« th-êng lµ 100% hoÆc 120%.chÝnh v× vËy nã cã ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn gi¸ c¶ cña xe «t«,h¹n chÕ søc mau cña ng-êi tiªu dïng. SWOT S O T Cè g¾ng duy tr× ®iÓm T¹« lîi thÐ vÒ chñng lo¹i xe m¹nh,cñng cè lîi thÕ. cã gi¸ thÊp,n©ng cao kh¶ Më réng quy m« s¶n xuÊt n¨ng c¹nh tranh cho «t« cña c«ng ty. . Cñng cè nguån tµi chÝnh W N©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò Marketing.T¨ng c-êng n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé qñan lý vµ c«ng nh©n. ®µo t¹o ®éi ngò M¶keting,t¨ng c-êng thªm n¨ng lùc vÒ c«ng nghÖ cho thÝch øng víi thÞ tr-ên gViÖt Nam. b.Ho¹t ®éng Marketing mix vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §Ó s¶n phÈm cña m×nh cã søc c¹nh tr¹nh trªn thÞ tr-êng ®ßi hái c«ng ty VIDAMCO ph¶i n¾m b¾t ®-îc 14 - T©m lý tiªu dïng cña thÞ tr-êng vÒ s¶n phÈm - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ®¸p øng - ChÝng s¸ch gi¸ c¶ - ChÝnh s¸ch ph©n phèi - ChÝnh s¸ch khuyÕch tr-¬ng qu¶ng c¸o - T×m hiÓu nguy c¬ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh míi a- T©m lý tiªu dïng cña thÞ tr-êng vÒ s¶n phÈm Muèn s¶n phÈm cña m×nh ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn ®ßi hái c«ng ty VIDAMCO ph¶i n¾m b¾t ®-îc t©m lý kh¸ch hµng. T©m lý cña ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam lu«n cho r»ng dïng hµng ngo¹i tèt h¬n hµng néi, bÊt chÊp gi¸ cao h¬n. bëi hä cho r»ng chÊt l-îng vµ mÉu m· hµng ngo¹i tèt h¬n. N¾m b¾t ®-îc t©m lý tiªu dïng C«ng ty VIDAMCO ®· lùa chän m¸c hiÖu xe cho phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch hµng ViÖt Nam. b- ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ®¸p øng Ta xem xÐt t×nh h×nh tiªu thô xe «t« cña C«ng ty VIDAMCO: BiÓu 4 : C¸c lo¹i xe do c«ng ty VIDAMCO l¾p r¸p n¨m 1998 Lo¹i xe L¾p r¸p (chiÕc) Tiªu thô (chiÕc) Gi¸ b¸n $/chiÕc MATIZ 250 159 8990 MATIZ SE 150 105 9590 LANOS LX 40 LANOS SX 50 NUBIRA 1.6 POWÎNOMICS 45 20 13.900 13 14.900 17 17.700 NUBIRA 2.0 POWERNOMICS 30 21 21.500 LEGANRA-SX 20 11 26.500 LEGANRA-CDX 50 16 29.000 BS 45+1cã ®iÒu hßa 63.000 BS 33+1 chç cã ®iÒu hßa 57.000 BS 45+1 chç kh«ng diÒu hßa 58.000 BS 33+1 chç kh«ng diÒu hßa 52.000 15 C«ng ty VIDAMCO l¾p r¸p rÊt nhiÒu lo¹i lo¹i xe, th«ng qua biÓu 3 ta thÊy râ r»ng chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, thÝch øng víi c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña thÞ tr-êng. Lo¹i xe ®-îc tiªu thô m¹nh nhÊt lµ MATIZ,MATIZ SE vµ NUBIRA lµ ba lo¹i xe m¹ng nh·n hiÖu cña Hµn Quèc vµ Anh, cã søc c¹nh tranh m¹nh víi c¸c h·ng næi tiÕng kh¸c nh- TOYOTA, MISUBISHI c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng.§Æc biÖt lµ xe MATIZ víi kiÓu d¸ng ®éc ®¸o phï hîp víi ®Þa h×nh cña ViÖt Nam,chÊt l-îng tèt,víi gi¸ kh«ng qóa ®¾t víi mét sè ng-êi cã thu nhËp cao.trong thêi gian tíi høa hÑn sÏ b¸n ®-îc nhiÒu h¬n. C¸c lo¹i xe t¶i vµ minibuýt tiªu thô chËm do c¸c xe cïng chñng lo¹i cña c¸c h·ng kh¸c nh- Huyndai, Mekong...c¹nh tranh. HiÖn nay C«ng ty VIDAMCO ®ang c©n nh¾c ®Ó gi¶m gi¸ thµnh c¸c lo¹i xe nh»m thu håi vèn trong thêi gian ng¾n nhÊt. c- ChÝnh s¸ch gi¸ Gi¸ b¸n lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ¶nh h-ëng ®Õn quan hÖ cung cÇu vµ còng nh- chÞu sù t¸c ®éng cña quan hÖ cung cÇu. Gi¸ b¸n lµm thay ®æi l-îng xe b¸n vµ thay ®æi lîi nhuËn cña C«ng ty. Gi¸ b¸n c¬ b¶n gåm gi¸ thµnh vµ l·i. Møc l·i l¹i phô thuéc vµo chÝnh s¸ch tõng giai ®o¹n: h-íng tíi thÞ tr-êng hay h-íng tíi lîi nhuËn C«ng ty VIDAMCO thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét gi¸ trong toµn quèc. BÊt kÓ xe b¸n t¹i cöa hµng, liªn doanh, ®¹i lý ë miÒn B¾c hay miÒn Nam, ®ång b»ng hay miÒn nói gi¸ b¸n còng chØ lµ mét. MÆc dï C«ng ty ph¶i chÞu chi phÝ vËn chuyÓn tõ Nhµ m¸y ®Õn c¸c ®¹i lý. ChÝnh s¸ch nµy cã chiÕn l-îc l©u dµi, t¹o dùng uy tÝn cho C«ng ty. " Hoa hång": cïng víi bÊt kú c¬ quan c¸ nh©n nµo trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, C«ng ty VIDAMCO còng ¸p dông h×nh thøc nµy. TrÞ gi¸ hoa hång ®-îc biÕn ®æi theo tõng lo¹i ®-îc thóc ®Èy b¸n. Gi¶m gi¸ xe b¸n: ChÝnh s¸ch nµy nh»m môc ®Ých thu hót kh¸ch hµng, t¨ng sè l-îng xe b¸n. C«ng ty VIDAMCO ¸p dông h×nh thøc gi¶m gi¸ xe khi cã nh÷ng kh¸ch hµng lín, c¸c C«ng ty taxi hay dèi víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ khi C«ng ty muèn thu håi vèn nhanh ®Ó l¾p r¸p mÆt hµng m¬Ý thay thÕ. Møc gi¶m gi¸ rÊt linh ho¹t phï hîp víi t×nh h×nh b¸n xe tõng thêi kú, khuyÕn khÝch viÖc thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n xe. d- ChÝnh s¸ch ph©n phèi 16 Xe ®· s¶n xuÊt ®-îc ph©n phèi hîp lý ®Õn ng-êi tiªu dïng mét c¸ch trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, ®-a ®óng lo¹i xe kh¸ch cÇn, ®óng n¬i b¸n, ®óng lóc víi chi phÝ nhá nhÊt. * Ph©n phèi trùc tiÕp: C«ng ty VIDAMCO b¸n xe trùc tiÕp cho kh¸ch hµng t¹i C«ng ty, th«ng qua cöa hµng t¹i thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sè xe b¸n trùc tiÕp chiÕm 75% tæng sè xe b¸n. C¸c vÊn ®Ò v-íng m¾c vÒ giÊy tê n-íc ngoµi ®¨ng ký ®-îc gi¶ thÝch nhanh chãng. QuyÒn së h÷u vÒ xe ®-îc chuyÓn th¼ng tõ C«ng ty ®Õn kh¸ch hµng. Do vËy, chi phÝ gi¶m 50% so víi tiªu thô ë ®¹i lý. Song trong t-¬ng lai b¸n hµng qua ®¹i lý sÏ ®ãng vai trß quan träng. *Ph©n phèi gi¸n tiÕp: C«ng ty VIDAMCO sö dông ph©n phèi xe ®Õn ng-êi tiªu dïng qua ®¹i lý, m«i giíi. §¹i lý b¸n xe cña C«ng ty VIDAMCO ®-îc chän ë c¸c thÞ x·, thµnh phè chñ yÕu ë c¶ hai miÒn Nam - B¾c cã ®Þa thÕ thuËn lîi cã nhiÒu ®iÒu kiÖn giao tiÕp kh¸ch hµng cã c¬ së vËt chÊt ®ñ ®Ó h×nh thµnh phßng tr-ng bµy b¸n xe. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ®¹i lý còng nh- C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång kinh tÕ. Víi nhiÒu ®¹i lý ph©n phèi ë kh¾p n¬i trªn l·nh thæ ViÖt Nam, c¸c ®¹i lý nµy ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qña. e- Ph-¬ng thøc thanh to¸n: Tr-íc kia mäi kh¸ch hµng cña C«ng ty ®Òu ph¶i thanh to¸n tiÒn ngay khi giao hµng, h×nh thøc nµy thuËn tiÖn cho viÖc nhËn tiÒn cña C«ng ty nh-ng l¹i bÊt tiÖn cho kh¸ch. NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy, ®Õn nay C«ng ty ®É ¸p dông h×nh thøc tr¶ gãp ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Khi nhËn xe kh¸ch hµng chØ cÇn thanh to¸n tr-íc 30% sè tiÒn, sè cßn l¹i tr¶ dÇn c¸c n¨m sau. Khach hµng dÔ dµng cã kh¶ n¨ng mua xe víi h×nh thøc nµy, ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ty taxi bëi víi l-îng vèn ban ®Çu Ýt còng gióp hä cã xe ®Ó tham gia kinh doanh. B»ng c¸ch nµy sè xe tiªu thô cu¶ C«ng ty VIDAMCO n¨m 1998 t¨ng h¬n nhiÒu so víi n¨m 1997 f- ChÝnh s¸ch b¶o hµnh vµ hç trî cho b¸n hµng: ChÝnh s¸ch b¶o hµnh vµ hç chî b¸n cña c«ng ty còng lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty ®-îc c«ng ty ®Æc biÖt chó ý tíi nh»m n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty,®Ó ngµy cµng chiÕm ®-îc c¶m t×nh cña ng-êi tiªu dïng,víi muc ®Ých b¸n hµng hiÖu qña h¬n. Tõ n¨m 1995 tíi nay ®· cã nhiÒu c«ng ty liªn doanh «t« ®-îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam.v× vËy thÞ tr-êng «t« cña ViÖt Nam ngµy cµng cã sù c¹nh tranh h¬n,cho ®Õn nay ®· xã 15 c«ng ty liªn doanh «t« ra ®êi.d-íi ®©y lµ b¶ng liÖt kª c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®éng t¹i thi tr-êng ViÖt Nam. 17 BiÓu 5: Tªn cac C«ng ty s¶n xuÊt «t« ë ViÖt Nam STT Tªn C«ng ty C«ng suÊt thiÕt kÕ 1 VIDAMCO 20,000 2 VMC 24,000 3 MEKONG 20,000 4 VINASTAR 5 MERCEDEZ-BENZ 6 VIND O 8,400 7 VISUCO 12,400 8 CHRYSLER VIETNAM 17,000 9 TOYOTA VIETNAM 20,000 10 FORD VIETNAM 20,000 11 ISUZU VIETNAM 23,600 12 HINO VIETNAM 1,760 13 NISSAN VIETNAM 3,600 14 VIET SING 2,200 9,600 11,000 Ho¹t ®éng tiªu thô «t« l¾p r¸p cña C«ng ty VIDAMCO v× thÕ mµ bÞ ¶nh h-ëng rÊt m¹nh. C«ng ty chËt vËt xoay xo¶ trong thÞ tr-êng víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh . 2. KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty VIDAMCO trong thêi gian gÇn ®©y. §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña VIDAMCO, sau ®©y ta xem xÐt t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña VIDAMCO trong thêi gian qua, lÊy doanh thu tõ hai n¨m 1999 so s¸nh víi n¨m1998.  N¨m1999 Doanh thu tõ b¸n xe :13.905.291$ Doanh thu tõ b¸n phô tïng :105.904$ Doanh thu tõ dÞch vô b¶o hµnh :22.602$ Tæng céng :14.033.797$  N¨m 1998 18 Doanh thu tõ b¸n xe : 8.092.289$ Doanh thu tõ b¸n phô tïng :102.637$ Doanh thu tõ dÞch vô b¶o hanh söa ch÷a :22.151$ Tæng céng :8.217.007 Qua b¶ng trªn ta thÊy r»ng n¨m1999 so víi n¨m1998 C«ng ty tiªu thô l-îng s¶n ph¶m l¾p r¸p nhiÒu h¬n gÊp gÇn hai lÇn. Së dÜ nh- vËy lµ do s¶n phÈm cña VIDAMCO ®· chøng minh cho ng-êi tiªu dïng thÊy chÊt l-îng, gi¸ c¶, dÞch vô sau khi b¸n...Sau mét thêi gian kiÓm nghiÖm ng-êi tiªu dïng ®· tin t-ëng s¶n phÈm cña VIDAMCO vµ VIDAMCO ®· ký ®-îc nhiÒu hîp ®ång lín víi c¸c h·ng taxi vµ nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c. C¸c s¶n phÈm cña VIDAMCO ®¹t yªu cÇu chÊt l-îng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, dÇn dÇn thÝch nghi víi nhu cÇu thÞ tr-êng ViÖt Nam vµ ngµy cµng ®-îc kh¸ch hµng ViÖt Nam -a chuéng KÓ tõ khi nhËn ®-îc giÊy phÐp ®Çu t- vµo th¸ng 7/n¨m1991, toµn bé C«ng ty ®· b¾t tay vµo x©y dùng nhµ m¸y l¾p r¸p «t« t¹i thÞ trÊn V¨n §iÓn Hµ Néi. Tõ ®ã ®Õn nay, nhµ m¸y nµy vÉn ho¹t ®éng tèt. Mçi n¨m, s¶n l-îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, chÊt l-îng kh«ng ngõng ®-îc hoµn thiÖn, ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao, t¹i ®©y ®· thu hót 505 ng-êi ViÖt Nam lao ®éng lµm viÖc.nhµ m¸y s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i xe,cho ®Õn nay ®· thu hót ®-îc ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam.nh-ng víi lo¹i xe víi c«ng suÊt nh- ®· nªu trªn, do nhiÒu nguyªn nh©n, nªn s¶n phÈm do nhµ m¸y lµm ra b¸n kh«ng ®-îc ch¹y nh- mong muèn, v× vËy ho¹t ®éng cña nhµ m¸y nµy cho ®Õn nay kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn, n»m trong tr¹ng th¸i ch-a cã l·i (nÕu h¹ch to¸n ®éc lËp). MÆc dï vËy xÐt vÒ gãc ®é thùc hiÖn ®Çu t- c¬ b¶n th× ®Õn nay ®èi víi VIDAMCO nh- thÕ còng lµ mét kÕt qña t-¬ng ®èi kh¶ quan. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn,khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n n÷a sè vèn ®· ®Çu t-, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®em l¹i lîi Ých cho ng-êi lao ®éng, nhµ ®Çu t- vµ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. 19 CH¦¥NG III §¸nh gi¸ c¬ b¶n vÒ ho¹t ®«ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty VIDAMCO trong thêi gian qua I. ¦u ®iÓm cña C«ng ty VIDAMCO trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm ViÖt Nam ®· cã 14 Liªn doanh l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt «t«, nh-ng chØ cã c¸c lo¹i xe cña C«ng ty VIDAMCO míi thôc sù phï hîp víi thu nhËp cña ng-êi d©n ViÖt Nam,®Æc biÖt lµ lo¹i xe MATIZ,víi gi¸ c¶ phï hîp víi thu nhËp cña mét sè ng-êi cã thu nhËp cao.ThËm trÝ hiÖn nay gi¸ c¶ cña mét chiÕc xe m¸y tèt cña nhËt còng xÊp xØ b»ng b»ng víi gi¸ c¶ cña moät chiÕc xe MATIZ. Sau h¬n 5 n¨m ®-îc cÊp giÊy phÐp, víi 10 triÖu USD vèn ph¸p ®Þnh. C«ng ty ®· l¨p r¸p ®-îc h¬n 10 lo¹i «t« chÊt l-îng cao d¹ng CKD 2. S¶n phÈm cña VIDAMCO bao gåm c¸c lo¹I «t« ®éc ®¸o nh-:MATIZ,NUBIRA,víi thiÕt kÕ cña Anh,c«ng nghÖ cña §øc vµ ®¹t tiªu chuÈn m«i tr-êng cña Mü.víi chñng lo¹I ®a d¹ng... c¸c xe nµy cã gÇm cao, tÝnh c¬ ®éng lín, ®Ñp vµ tiÖn lîi. §ång thêi víi sù hîp t¸c cña H·ng DAEWOO. C«ng ty ®· cho xuÊt x-ëng c¸c lo¹i «t« ch¹y nhiªn liÖu Diezel víi 100% chi tiÕt nhËp ngo¹i, néi thÊt tiÖn nghi, h×nh thøc trang nh·, chÊt l-îng ®¹t tiªu chuÈn Ch©u ¢u. ¤t« buýt 33 vµ 45 chç ngåi ®ang ®-îc ViÖt Nam ho¸ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng nghÖ cña nhµ m¸y d-îc thiÕt kÕ theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam nh»m võa sö dông lao ®éng, võa n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. Ch-¬ng tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ gåm gi¶ng d¹y vµ h-íng dÉn trùc tiÕp t¹i x-ëng trong mét n¨m. Bé phËn cã quy tr×nh l¾p r¸p phøc t¹p vµ chÕ t¹o chi tiÕt xe xÏ chuyÓn giao trong vßng 3 n¨m. VÒ viÖc huÊn luyÖn ®µo t¹o ®éi ngò- C«ng ty VIDAMCO ®· cö hµng chôc kü s-, c¸n bé qu¶n lý ®i thùc tËp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt «t« ë NhËt B¶n, Ytaly, Ên §é, Hµn Quèc, Malaisya...vµ hÇu hÕt tÊt c¶ c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt, ®Òu ®-îc huÊn luyÖn tû mû t¹i chç th«ng qua sù kÌm cÆp cña chuyªn gia n-íc ngo¹i. Qua h¬n 5 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty VIDAMCO cã mét ®éi ngò kü s-, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ v÷ng vµng, ®ñ tr×nh ®é, 20
- Xem thêm -