Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần cầu 12

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc môc lôc..........................................................................................................1 lêi më ®Çu...................................................................................................4 ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch hiÖu qu¶.....6 s¶n xuÊt kinh doanh............................................................................6 1.1 Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh........................................6 1.2 Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh...............................................7 1.2.1 HiÖu qu¶ kinh tÕ..............................................................................7 1.2.2 HiÖu qu¶ x· héi................................................................................8 1.3 HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp................................................................................................8 1.3.1 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp........................................................8 1.3.2 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè thµnh phÇn..........................9 1.3.2.1 Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng (HL§)........................9 1.3.2.2 Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh.....10 1.3.2.3 Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ...................................11 1.4 Ph©n biÖt chØ tiªu hiÖu qu¶ vµ chØ tiªu kÕt qu¶, chØ tiªu thêi ®o¹n vµ chØ tiªu thêi ®iÓm.........................................................................................14 1.4.1 ChØ tiªu hiÖu qu¶ vµ chØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.........14 1.4.2 ChØ tiªu thêi ®o¹n vµ chØ tiªu thêi ®iÓm........................................15 1.5 Néi dung ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh............................15 1.6 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp...........................................................................................................16 1.7 Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch...........................................................................16 1.7.1 ThÕ nµo lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.16 1.7.2 C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh......17 1.7.2.1 Ph¬ng ph¸p so s¸nh.................................................................18 1.7.2.2 Ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn (Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ).............18 1.7.3 C¸c sè liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh19 1.8 Ph¬ng híng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp...........................................................................................................20 1.8.1 T¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra, gi÷ nguyªn ®Çu vµo....................................20 1.8.2 Gi¶m ®Çu vµo, gi÷ nguyªn ®Çu ra..................................................21 1.8.3 T¨ng ®Çu vµo, ®Çu ra t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n.........................21 Ch¬ng II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tæng c«ng ty dÖt may hµ néi...................................................22 2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty.....................22 2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi................23 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1 Chøc n¨ng..................................................................................23 2.2.2 NhiÖm vô....................................................................................23 2.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña mét sè hµng ho¸ hoÆc dÞch vô chñ yÕu......24 2.4 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty. 26 2.4.1 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty.............................26 2.4.2 S¬ ®å kÕt cÊu s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty....................................26 2.5 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi ......................................................................................................................28 2.5.1 Sè cÊp qu¶n lý.................................................................................28 2.5.2 S¬ ®å tæ chøc cña Tæng c«ng ty.....................................................28 2.5.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý trong Tæng c«ng ty.......................................................................................................30 2.6 Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi......................................................................................31 2.6.1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty........31 2.7 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi......................................................................................33 2.7.1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty.......33 2.7.2 Mèi quan hÖ gi÷a c¸c nhãm chØ tiªu:............................................35 2.8 Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi........................................36 2.8.1 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi...............................................................36 2.8.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng..................43 2.8.3 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ t¹i Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi........................................................................................48 2.8.4 §¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi ..................................................................................................................51 2.9 §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi..........................................................................................54 Ch¬ng III: §Ò xuÊt biªn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i Tæng c«ng ty dÖt may hµ néi..............................55 3.1 §¸nh gi¸ nhËn xÐt chung t×nh h×nh cña Tæng C«ng ty......................55 3.1.1 Nh÷ng thuËn lîi............................................................................55 3.1.2 Nh÷ng khã kh¨n............................................................................56 3.2 BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi.................................................................................................................56 3.2.1. BiÖn ph¸p thø nhÊt: “ Gi¶m gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng b»ng c¸ch sö dông chiÕt khÊu thanh to¸n ”.................................56 3.2.2. BiÖn ph¸p thø hai: “ Gi¶m lîng hµng ho¸ tån kho ®Ó gi¶m tr¶ l·i ng©n hµng”.........................................................................................61 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.3. BiÖn ph¸p thø ba: “ Gi¶m c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ l·i vay b»ng c¸ch huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty ”............................................................................................................64 3.2.4 Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c:.................................................................66 Phô lôc........................................................................................................67 Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................70 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®øng tríc mét thö th¸ch rÊt lín ph¶i vît qua. Tríc bèi c¶nh ®ã ®Ó cã thÓ duy tr× ®îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh nh»m biÕt c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, biÕt ph©n tÝch cã hÖ thèng c¸c nh©n tè t¸c ®éng thuËn lîi vµ kh«ng thuËn lîi ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c nh©n tè tÝch cùc, h¹n chÕ vµ lo¹i bá c¸c nh©n tè ¶nh hëng xÊu, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty DÖt May Hµ Néi b¶n th©n sinh viªn ®· nghiªn cøu t×m hiÓu mét sè t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Tæng c«ng ty, qua ®©y còng phÇn nµo cho thÊy bøc tranh chung nhÊt, kh¸i qu¸t nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ Tæng c«ng ty DÖt May Hµ Néi nãi riªng trong mét sè n¨m gÇn ®©y. ChÝnh v× vËy em xin ®îc ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty DÖt may Hµ Néi” lµm ®å ¸n tèt nghiÖp cña em. §å ¸n tèt nghiÖp cña em gåm 03 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Ch¬ng II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi Ch¬ng III: §Ò xuÊt biªn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi Th«ng qua ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh em tËp trung lµm râ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi hy väng víi nh÷ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ cña m×nh ®Ó ®ãng gãp mét tiÕng nãi chung, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi. §Ó hoµn thµnh ®îc ®å ¸n tèt nghiÖp nµy, em nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty vµ sù nhËn xÐt bæ sung nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý - Trêng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi vµ ®Æc biÖt sù tËn t×nh híng dÉn chØ b¶o cña c« TrÞnh Thu Thuû gi¶ng viªn trong Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý. Do ®iÒu kiÖn, thêi gian t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n tèt nghiÖp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hµ Néi, Ngµy th¸ng n¨m 2007 Sinh viªn Kh¬ng Danh Lam 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1 Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh HiÖu qu¶ lµ tiªu chuÈn chñ yÕu ®¸nh gi¸ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. HiÖu qu¶ lµ ph¹m trï cã vai trß ®Æc biÖt vµ cã ý nghÜa to lín trong qu¶n lý kinh tÕ còng nh trong khoa häc kinh tÕ. HiÖu qu¶ lµ chØ tiªu kinh tÕ x· héi tæng hîp ®Ó lùa chän c¸c ph¬ng ¸n hoÆc c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thùc tiÔn cña con ngêi ë mäi lÜnh vùc vµ t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. ChØ tiªu hiÖu qu¶ lµ tû lÖ gi÷a kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña ho¹t ®éng ®Ò ra so víi chi phÝ ®· bá vµo ®Ó cã kÕt qu¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ thêi gian. C«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chung: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = KÕt qu¶ ®Çu ra (I.1) YÕu tè ®Çu vµo KÕt qu¶ ®Çu ra ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh: Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, tæng doanh thu, lîi nhuËn thuÇn, lîi tøc gép. Cßn c¸c yÕu tè ®Çu vµo bao gåm: T liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, con ngêi, vèn chñ së h÷u, vèn vay. C«ng thøc nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo ®îc tÝnh cho tæng sè vµ cho phÇn riªng gia t¨ng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh l¹i cã thÓ ®îc tÝnh b»ng c¸ch so s¸nh nghÞch ®¶o: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = YÕu tè ®Çu vµo (I.2) KÕt qu¶ ®Çu ra C«ng thøc trªn ph¶n ¸nh suÊt hao phÝ cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo, nghÜa lµ ®Ó cã ®îc mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ ®Çu ra th× hao phÝ hÕt bao nhiªu ®¬n vÞ chi phÝ ë ®Çu vµo. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ, lµ n¬i kÕt hîp c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ b¸n c¸c s¶n phÈm dÞch vô t¹o ra víi môc ®Ých thu lîi nhuËn. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn hai chøc n¨ng c¬ b¶n lµ th¬ng m¹i vµ cung øng s¶n xuÊt ®îc gäi chung lµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. VÊn ®Ò x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ®Ò cËp nhiÒu ë viÖc x¸c ®Þnh c¸c lo¹i møc sinh lîi trong ph©n tÝch tµi chÝnh. Møc sinh lîi lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp vÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng chØ tiªu t¬ng ®èi khi so s¸nh gi¸ trÞ kÕt qu¶ thu ®îc víi gi¸ trÞ cña c¸c nguån lùc ®· tiªu hao ®Ó t¹o ra kÕt qu¶. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp ®îc ®Ò cËp ®Õn trªn nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau nhng hiÖu qu¶ tµi chÝnh ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu møc sinh lîi vµ lu«n ®îc xem lµ thíc ®o chÝnh. Tõ nh÷ng kh¸i niÖm ë trªn, cã thÓ hiÓu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®é sö dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn nhiªn liÖu vµ nguån vèn) ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ mang l¹i vµ nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ lµ mét thíc ®o ngµy cµng quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ sù t¨ng trëng kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng còng nh cña toµn bé nÒn kinh tÕ cña tõng khu vùc, quèc gia nãi chung. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cµng cao, cµng cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh, n©ng cao møc sèng cña c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi nhµ níc. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ph¶i ®îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian trong mèi quan hÖ víi hiÖu qu¶ chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, lµ ®éng lùc thóc ®Èy, kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc víi hiÖu suÊt cao h¬n, gãp phÇn tõng bíc c¶i thiÖn nÒn kinh tÕ quèc d©n trong mçi quèc gia. 1.2 Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh C¨n cø vµo néi dung vµ tÝnh chÊt cña kÕt qu¶ còng nh ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña môc tiªu ngêi ta ®a ra hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thµnh hai lo¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kh¸c. 1.2.1 HiÖu qu¶ kinh tÕ HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh tÕ ®¹t ®îc so víi chi phÝ bá ra trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc, tøc lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ t¸c dông cña lao ®éng x· héi ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh còng nh qu¸ tr×nh t¸i t¹o s¶n xuÊt x· héi trong viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô kh¸c, gåm c¸c hiÖu qu¶ sau: * HiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô vµ chi phÝ cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh khèi lîng s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô ®ã. * HiÖu qu¶ do c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i lµ lîi nhuËn thu ®îc do kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c. 1.2.2 HiÖu qu¶ x· héi HiÖu qu¶ ®¹t ®îc trong s¶n xuÊt kinh doanh biÓu thÞ qua viÖc ®ãng gãp cña doanh nghiÖp ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc, díi d¹ng tæng qu¸t lµ møc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi nhµ níc. Khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®¹t ®îc lîi nhuËn cã ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ, x· héi trªn nh÷ng khÝa c¹nh: * T¨ng s¶n phÈm x· héi. * N©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, h¹ gi¸ thµnh, gãp phÇn æn ®Þnh t¨ng trëng nÒn kinh tÕ. * T¹o viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * T¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch. 1.3 HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp HiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi chi phÝ thÊp nhÊt. Th«ng thêng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp ngêi ta thêng hay quan t©m tíi c¸c sè liÖu ë c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ ®a ra ®îc mét c¸ch nh×n kh¸i qu¸t phï hîp vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m tíi c¸c sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ®¬n thuÇn mµ cßn quan t©m tíi mét lîng kh¸ lín c¸c chØ sè tµi chÝnh ®Ó gi¶i thÝch cho c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh. 1.3.1 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, cã c¬ së khoa häc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu phï hîp bao trïm mäi chØ tiªu kh¸c. C¸c chØ tiªu ®ã ph¶i ph¶n ¸nh ®îc søc s¶n xuÊt, xuÊt hao phÝ còng nh søc sinh lîi cña tõng yÕu tè, tõng lo¹i vèn vµ ph¶i thèng nhÊt víi c«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = KÕt qu¶ ®Çu ra (K) (I.3) Gi¸ trÞ ®Çu vµo (C) KÕt qu¶ ®Çu ra ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh: gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, doanh thu, lîi nhuËn, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, cßn chi phÝ ®Çu vµo bao gåm t liÖu lao ®éng, lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = Gi¸ trÞ ®Çu vµo (C) (I.4) KÕt qu¶ ®Çu ra (K) C«ng thøc (I.3) ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo. C«ng thøc (I.4) ph¶n ¸nh hao phÝ cña chØ tiªu ®Çu vµo, nghÜa lµ ®Ó cã mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ ®Çu ra th× hao phÝ bao nhiªu ®¬n vÞ chi phÝ. 1.3.2 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè thµnh phÇn 1.3.2.1 Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng (HL§) Nhãm chØ tiªu nµy gåm hiÖu suÊt sö dông lao ®éng vµ tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * HiÖu suÊt sö dông lao ®éng (HN) ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc (I.5). ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét lao ®éng trong kú t¹o ta ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. VÒ thùc chÊt ®©y chÝnh lµ chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng (W). Hn = Tæng doanh thu trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú = W (I.5) * Tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng RN ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc (I.6): = RN (I.6) Lîi nhuËn trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú Tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng ph¶n ¸nh mét lao ®éng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Hai chØ tiªu cã mèi quan hÖ víi nhau theo c«ng thøc díi ®©y: RN L = = N L DT x DT N = Rdt x HN (I.7) Trong ®ã: L: Lîi nhuËn trong kú. DT : Tæng doanh thu trong kú. N: Tæng sè lao ®éng trong kú. Rdt = L/Dt : Lµ tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu (doanh lîi) biÓu thÞ mét ®ång doanh thu cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 1.3.2.2 Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh * HiÖu suÊt sö dông vèn (Hv) lµ tû sè gi÷a doanh thu trong kú (D T) vµ tæng sè vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh trong kú: Hv = Tæng doanh thu trong kú (I.8) Tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn bá ra ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu, nghÜa lµ biÓu thÞ kh¶ n¨ng t¹o ra kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét ®ång vèn. HiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cµng lín. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh gåm cã vèn cè ®Þnh (Vc®) vµ vèn lu ®éng (Vl®) nªn ta cã thªm c¸c chØ tiªu sau: HVC§ = HVL§ = Tæng doanh thu trong kú (I.9) Tæng vèn cè ®Þnh trong kú Tæng doanh thu trong kú (I.10) Tæng vèn lu ®éng trong kú 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng còng rÊt quan träng. Vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng vµ thêng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt (dù tr÷ - s¶n xuÊt - tiªu thô). §Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng, ngêi ta thêng dïng c¸c chØ tiªu sau: + Sè vßng quay cña vèn lu ®éng Vl® Tæng sè doanh thu thuÇn = (I.11) Vèn lu ®éng b×nh qu©n Trong ®ã: Vl® lµ sè vßng quay vèn lu ®éng, cho biÕt vèn lu ®éng quay ®îc (lu©n chuyÓn) mÊy vßng trong kú. NÕu sè vßng quay nhiÒu chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cao vµ ngîc l¹i. ChØ tiªu nµy cßn ®îc gäi theo mét tªn gäi kh¸c lµ HÖ sè lu©n chuyÓn. + Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn (TLC) Thêi gian cña kú ph©n tÝch = TLC (I.12) Sè vßng quay cña vèn lu ®éng trong kú ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Thêi gian cña mét vßng quay vèn lu ®éng cµng ng¾n th× thÓ hiÖn tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín, ®ång nghÜa víi hiÖu qu¶ cao. Ngoµi ra khi ®¸nh gi¸ hay ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ngêi ta cßn dïng chØ tiªu HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng (H®n) Vèn lu ®éng b×nh qu©n = H®n (I.13) Tæng sè doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho ta biÕt ®îc r»ng ®Ó cã ®îc mét ®ång doanh thu doanh nghiÖp cÇn cã bao nhiªu ®ång vèn lu ®éng lu©n chuyÓn. HÖ sè nµy cµng nhá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao, sè vèn tiÕt kiÖm ®îc cµng nhiÒu. * Tû suÊt lîi nhuËn vèn (Rv) Tæng lîi nhuËn trong kú = Rv (I.14) Tæng vèn trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn kinh doanh trong kú sinh ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong nhãm nµy ta cã quan hÖ Rv = L V = L DT x DT V = Rdt x Hv (I.15) 1.3.2.3 Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ (HC) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HC = RC = Tæng doanh thu trong kú (I.16) Tæng chi phÝ trong kú Tæng Lîi nhuËn trong kú (I.17) Tæng chi phÝ trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bá ra trong kú thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu - lîi nhuËn. Trong nhãm nµy ta cã mèi quan hÖ: Rv = L C = L x DT DT C Rdt = x HC (I.18) Nh vËy, tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ b»ng tÝch sè cña tû sè lîi nhuËn doanh thu vµ hiÖu suÊt sö dông chi phÝ. S¬ ®å díi ®©y cho ta thÊy ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña mét chi phÝ nµo ®ã (lao ®éng, vèn hoÆc gi¸ thµnh) cã hai chØ tiªu hiÖu qu¶ t¬ng øng ®ã lµ chØ tiªu vÒ lîi nhuËn vµ chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt. Tõ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ta cã thÓ nhËn thÊy chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Ta h·y xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu nµy S¬ ®å I.1: S¬ ®å biÓu diÔn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp KÕt qu¶ Chi phÝ Lîi nhuËn Doanh thu L Rn Hn V Rv Hv Z Rz (Rc) Hz (Hc) a) Mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ vèn Mèi quan hÖ gi÷a hai nhãm chØ tiªu nµy thÓ hiÖn mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh gi÷a lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸. Lao ®éng sèng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt cïng víi sù øng dông cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ dÇn ®îc thay thÕ b»ng lao ®éng vËt ho¸. Cïng víi qu¸ tr×nh nµy, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ngµy cµng gi¶m. §©y lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ thÓ hiÖn râ nhÊt trong viÖc n©ng cao chØ tiªu trang bÞ vèn cho lao ®éng. Nh vËy, muèn gi¶m chi phÝ vÒ lao ®éng, kÓ c¶ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cÇn ph¶i thùc hiÖn ®îc mét khèi lîng s¶n xuÊt lín b»ng sè vèn vµ tµi s¶n vËt chÊt ®îc trang bÞ, tøc lµ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tõ ®ã suy ra c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña lao ®éng vµ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ vèn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LN LN V (I.19) VËy HL Rv = = x = RN x VL L V L = HV x VL Ta thÊy r»ng ë ®©y trang bÞ vèn cho lao ®éng VL vµ n¨ng suÊt vèn lµ nguyªn nh©n tæng hîp chñ yÕu cña n¨ng suÊt lao ®éng. Lîi nhuËn vèn R V lµ nguån gèc cña lîi nhuËn lao ®éng Rn. Ngoµi ra, chØ tiªu trang bÞ vèn cho lao ®éng lµ chØ tiªu liªn kÕt gi÷a hiÖu qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ vèn. ViÖc kh¶o s¸t mèi quan hÖ gi÷a hai lo¹i chØ tiªu hiÖu qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ vèn nh trªn lµ mét c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ sù t¨ng trëng cña hiÖu qu¶, gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. b) Quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ vèn vµ hiÖu qu¶ gi¸ thµnh ChØ tiªu hiÖu qu¶ vèn vµ hiÖu qu¶ chi phÝ kh¸c nhau ë chç lµ víi hiÖu qu¶ vèn ®ã lµ møc vèn, cßn ®èi víi hiÖu qu¶ chi phÝ ®ã lµ tiªu hao vÒ lao ®éng vËt ho¸ vµ lao ®éng sèng. Quan hÖ gi÷a vèn vµ chi phÝ thêng xuyªn trong gi¸ thµnh ®îc thÓ hiÖn ®Æc trng qua tèc ®é lu©n chuyÓn vèn: Z TCV = (I.20) V N©ng cao chØ tiªu nµy lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ bëi nã cã néi dung kinh tÕ lµ sù gi¶m sö dông vèn ®èi víi mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Tèc ®é chu chuyÓn vèn cè ®Þnh lu ®éng cã kh¸c nhau. Tèc ®é chu chuyÓn vèn lu ®éng cho phÐp tiÕt kiÖm vèn vµ cã thÓ sö dông vèn ®ã cho viÖc ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh. Cßn tèc ®é chu chuyÓn vèn cè ®Þnh cã thÓ t¸c ®éng lµm gi¶m nhu cÇu vèn ®Çu t vµ trong ®iÒu kiÖn t¨ng khèi lîng s¶n xuÊt sÏ gãp phÇn h¹ chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Cã thÓ nãi r»ng, hiÖu qu¶ vèn cµng lín khi vèn ®îc sö dông cµng nhanh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cµng lín so víi tiªu hao vÒ lao ®éng vËt ho¸ vµ lao ®éng sèng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ c«ng thøc: TLN LN Z (I.21) ¬ng tù ta Rv = = x = RZ x TCV L Z V cã HV = HZ x TCV ChØ tiªu tèc ®é chu chuyÓn vèn cã vai trß liªn kÕt gi÷a c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ vèn vµ hiÖu qu¶ gi¸ thµnh. Nh vËy, gi÷a c¸c nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ trong doanh nghiÖp cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. Mçi chØ tiªu hiÖu qu¶ trong nhãm nµy cã thÓ ®îc xem xÐt trong 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸c ®éng qua l¹i víi nhiÒu chØ tiªu hiÖu qu¶ kh¸c. Tæng hîp c¸c mèi quan hÖ ®ã cho ta s¬ ®å (I.2) díi ®©y: S¬ ®å I.2: S¬ ®å liªn kÕt gi÷a c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ Rn ----------- Rdt ------------ Hn | | VL VL | | RV ----------- Rdt ------------ HV | | TCV TCV | | RZ ----------- Rdt ------------ HZ Lîi nhuËn HiÖu qu¶ lao ®éng HiÖu qu¶ vèn HiÖu qu¶ chi phÝ N¨ng suÊt 1.4 Ph©n biÖt chØ tiªu hiÖu qu¶ vµ chØ tiªu kÕt qu¶, chØ tiªu thêi ®o¹n vµ chØ tiªu thêi ®iÓm 1.4.1 ChØ tiªu hiÖu qu¶ vµ chØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh * ChØ tiªu hiÖu qu¶ ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÊt lîng cña c«ng t¸c kinh doanh trong thêi kú ®ang xÐt, lµ chØ tiªu so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ chÝnh bao gåm hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu, lao ®éng, hiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n, hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ. * ChØ tiªu kÕt qu¶ ph¶n ¸nh vÒ mÆt sè lîng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn trong mét thêi kú cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c chØ tiªu s¶n lîng, doanh thu, lîi nhuËn. 1.4.2 ChØ tiªu thêi ®o¹n vµ chØ tiªu thêi ®iÓm ChØ tiªu thêi ®o¹n ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau mét thêi ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh. Sè lîng cña chØ tiªu thêi ®o¹n ®îc phÐp céng dån víi nhau. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶, kÕt qu¶ cuèi cïng cña doanh nghiÖp ®Òu lµ c¸c chØ tiªu thêi ®o¹n. ChØ tiªu thêi ®iÓm ph¶n ¸nh sè lîng c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã. Sè lîng cña c¸c chØ tiªu nµy kh«ng ®îc phÐp céng dån. Khi so s¸nh víi chØ tiªu thêi ®o¹n víi c¸c chØ tiªu thêi ®iÓm, tÊt c¶ c¸c chØ tiªu thêi ®iÓm ph¶i lÊy sè b×nh qu©n ®Ó so s¸nh. Khi tÝnh tû sè gi÷a hai ®¹i lîng, mét ®¹i lîng mang tÝnh thêi ®iÓm, mét ®¹i lîng mang tÝnh thêi ®o¹n, ®¹i lîng mang tÝnh thêi ®iÓm ph¶i lÊy trung b×nh. ViÖc lÊy trung b×nh ®èi víi c¸c chØ tiªu tËp hîp theo n¨m ®ßi hái ph¶i cã sè liÖu ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m. Nh vËy muèn biÕt xu thÕ biÕn ®éng cña c¸c tû sè tµi chÝnh cÇn cã sè liÖu cña 3 n¨m liªn tiÕp. NÕu chØ cã thÓ thu thËp ® îc sè 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 liÖu cña 2 n¨m liªn tiÕp, cã thÓ tÝnh c¸c tû sè tµi chÝnh theo kiÓu sau: c¸c chØ tiªu thêi ®iÓm kh«ng lÊy b×nh qu©n mµ lÊy theo sè cuèi kú. VÒ nguyªn lý, c¸ch tÝnh nh vËy kh«ng chÝnh x¸c, nhng nã lµ mét thùc hµnh ®îc chÊp nhËn trong tµi chÝnh. 1.5 Néi dung ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Khi ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp cã thÓ ph©n tÝch theo nhiÒu ph¬ng c¸ch kh¸c nhau phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp ®ã nhng lu«n ph¶i tiÕn hµnh mét sè c«ng viÖc chñ yÕu díi ®©y: * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ngoµi viÖc tÝnh to¸n vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cßn cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®ã tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, còng nh c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ (kiÓm so¸t ®îc vµ kh«ng kiÓm so¸t ®îc - chñ quan vµ kh¸ch quan). 1.6 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp M«i trêng tæng qu¸t mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i cã thÓ chia thµnh 3 møc ®é: M«i trêng vÜ m«, m«i trêng ngµnh (m«i trêng t¸c nghiÖp) vµ hoµn c¶nh néi bé trong doanh nghiÖp. M«i trêng vÜ m« ¶nh hëng tíi tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh doanh, nhng kh«ng theo mét c¸ch nhÊt ®Þnh. M«i trêng ngµnh g©y ¶nh hëng tíi mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh ®ã. Hai m«i trêng nµy thêng ®îc gäi chung lµ m«i trêng bªn ngoµi hay m«i trêng n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. Riªng hoµn c¶nh néi bé trong doanh nghiÖp hoµn toµn doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc. * M«i trêng vÜ m« bao gåm 5 nhãm yÕu tè chÝnh lµ: YÕu tè kinh tÕ; YÕu tè chÝnh phñ vµ chÝnh trÞ; YÕu tè x· héi; YÕu tè tù nhiªn; YÕu tè c«ng nghÖ. * M«i trêng ngµnh bao gåm c¸c yÕu tè vµ lùc lîng can thiÖp n»m bªn ngoµi tæ chøc. M«i trêng ngµnh ®Þnh h×nh vµ t¹o nªn mèi t¬ng quan kinh doanh cña c¸c tæ chøc, ¶nh hëng tíi sù thµnh c«ng cña mçi lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô cña ngµnh. C¸c yÕu tè chñ yÕu trong m«i trêng t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp cã ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng còng nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Hoµn c¶nh néi bé doanh nghiÖp bao gåm c¸c yÕu tè néi t¹i cña doanh nghiÖp mµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, doanh nghiÖp ®· t¹o ra chóng vµ cã thÓ kiÓm so¸t chóng. Bao gåm: nh©n tè lao ®éng, tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¬ së vËt chÊt, c«ng t¸c Marketing vµ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c nh©n tè trong néi bé doanh nghiÖp chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §©y còng lµ nh÷ng nh©n tè mµ doanh nghiÖp cã thÓ trùc tiÕp ®iÒu chØnh ®îc theo híng cã lîi nhÊt cho m×nh. 1.7 Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch 1.7.1 ThÕ nµo lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ Muèn biÕt doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ph¶i tiÕn hµnh so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp gi÷a thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch; gi÷a n¨m sau víi n¨m tríc; gi÷a doanh nghiÖp víi b×nh qu©n ngµnh; gi÷a doanh nghiÖp víi nÒn kinh tÕ chung. * So s¸nh gi÷a thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch: Doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ sÏ cã c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong thùc tÕ cao h¬n so víi kÕ ho¹ch. C¸c con sè, chØ tiªu doanh nghiÖp ®Ò ra trªn kÕ ho¹ch lµ nh÷ng c¨n cø rÊt quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh, ph©n tÝch dùa vµo kh¶ n¨ng thùc cã ®Ó ®a ra c¸c kÕ ho¹ch nh»m thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, viÖc thùc tÕ vît so víi kÕ ho¹ch lµ mét dÊu hiÖu râ nÐt chøng tá doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶. * So s¸nh gi÷a n¨m sau víi n¨m tríc: Môc tiªu cña mçi doanh nghiÖp ®Òu nh»m tíi lµ môc tiªu lîi nhuËn. H¬n n÷a, doanh nghiÖp còng mong muèn cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. ChÝnh v× lÏ ®ã, nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ bao giê kÕt qu¶ cña n¨m sau còng lín h¬n n¨m tríc. * So s¸nh doanh nghiÖp víi møc b×nh qu©n cña ngµnh: Mçi doanh nghiÖp víi quy m« kh¸c nhau, mçi ngµnh nghÒ lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng tiªu thøc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. V× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ph¶i so s¸nh doanh nghiÖp víi møc b×nh qu©n chung cña toµn ngµnh s¶n xuÊt ®ã. * So s¸nh doanh nghiÖp víi nÒn kinh tÕ chung: C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, ngoµi môc ®Ých t×m kiÕm lîi nhuËn cho c¸c chñ ®Çu t, nh÷ng ngêi chñ doanh nghiÖp, cßn gãp phÇn c¶i thiÖn nhiÒu môc ®Ých x· héi kh¸c nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®ãng gãp c¸c kho¶n thuÕ cho nhµ níc nhng khi xÐt ®¬n thuÇn môc tiªu kinh tÕ th× ®Ó ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng hiÖu qu¶ hay kh«ng ngêi ta thêng so s¸nh doanh nghiÖp víi nÒn kinh tÕ chung, cô thÓ lµ víi l·i suÊt ng©n hµng. 1.7.2 C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau khi x¸c ®Þnh chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngêi ta thêng dïng c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, so s¸nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, so s¸nh c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh kú ph©n tÝch víi kú tríc hay víi kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp; hoÆc so s¸nh víi c¸c chØ tiªu cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. Sau khi ®· cã ®îc nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ta ®i ph©n tÝch cô thÓ tõng yÕu tè ®Çu vµo ¶nh hëng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tíi quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh nh lao ®éng, nguyªn vËt liÖu, tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tõ ®ã t×m ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong doanh nghiÖp. Trong toµn bé qu¸ tr×nh ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn ®¶m b¶o thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ cña c¸c chØ tiªu, c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu còng nh thèng nhÊt ®¬n vÞ tÝnh to¸n c¶ vÒ khèi lîng, thêi gian, gi¸ trÞ 1.7.2.1 Ph¬ng ph¸p so s¸nh Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh xu híng, møc ®é biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. *Môc tiªu so s¸nh: trong ph©n tÝch kinh doanh lµ x¸c ®Þnh møc biÕn ®éng tuyÖt ®èi hay t¬ng ®èi cïng xu híng biÕn ®éng cña chØ tiªu ph©n tÝch. Møc ®é biÕn ®éng tuyÖt ®èi ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh trÞ sè tuyÖt ®èi cña chØ tiªu trong hai kú: kú ph©n tÝch C1 vµ kú gèc C0 ± ΔC = C1 - C0 Trong ®ã: ± ΔC lµ møc chªnh lÖch tuyÖt ®èi gi÷a kú ph©n tÝch vµ kú gèc C1 lµ sè liÖu kú ph©n tÝch (b¸o c¸o) C0 lµ sè liÖu kú gèc. Møc ®é biÕn ®éng t¬ng ®èi lµ kÕt qu¶ so s¸nh gi÷a sè thùc tÕ C1 víi sè gèc C0 ®· ®îc ®iÒu chØnh theo mét hÖ sè cña chØ tiªu cã liªn quan theo híng quy ®Þnh quy m« cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. Trong (I.22) C1 - C0 ®ã: x 100% % ΔC = C0 ΔC: Lµ mùc chªnh lÖch t¬ng ®èi gi÷a kú ph©n tÝch vµ kú gèc C1 : Lµ sè liÖu kú ph©n tÝch (b¸o c¸o) C0 : Lµ sè liÖu kú gèc 1.7.2.2 Ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn (Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ) Ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn sù biÕn ®éng cña chØ tiªu ph©n tÝch qua viÖc thay thÕ lÇn lît vµ liªn tiÕp c¸c nh©n tè ®Ó x¸c ®Þnh trÞ sè cña chØ tiªu khi nh©n tè thay ®æi. Sau ®ã lÊy kÕt qu¶ trõ ®i chØ tiªu khi cha cã biÕn ®æi cña nh©n tè nghiªn cøu sÏ x¸c ®Þnh ®îc møc ®é ¶nh hëng cña nh©n tè nµy. * Tr×nh tù thùc hiÖn ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn: - LËp m« h×nh to¸n häc biÓu hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu nghiªn cøu vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng. - Theo thø tù s¾p xÕp c¸c nh©n tè (tõ sè lîng ®Õn chÊt lîng) ta ®Æt ®èi tîng ph©n tÝch trong ®iÒu kiÖn gi¶ ®Þnh kh¸c. Sau ®ã lÇn lît thay thÕ c¸c sè liÖu kÕ ho¹ch b»ng sè liÖu thùc tÕ ®Ó tÝnh ra møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn ®èi tîng ph©n tÝch. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Mçi nh©n tè chØ thay thÕ mét lÇn, gi÷ nguyªn sè thùc tÕ ®· thay thÕ ë c¸c bíc tríc. - Khi kiÓm tra sù chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu ph©n tÝch, ¸p dông c«ng thøc: xi = sù biÕn ®éng cña toµn bé ®èi tîng ph©n tÝch Trong ®ã: xi : lµ møc ®é ¶nh hëng cña nh©n tè i ®Õn ®èi tîng ph©n tÝch §Ó x¸c ®Þnh sù ¶nh hëng cña tõng nh©n tè, ta cã thÓ lîng ho¸ c¸c yÕu tè díi d¹ng hµm sè to¸n häc f (x,y,z) vµ thùc hiÖn tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau: Δ Cx = f (x1,y0,z0) - f (x0,y0,z0) Δ Cy = f (x1,y1,z0) - f (x1,y0,z0) Δ Cz = f (x1,y1,z1) - f (x1,y1,z0) Tõ nh÷ng c«ng thøc trªn ta thay thÕ lÇn lît ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tæng hîp c¸c nh©n tè ¶nh hëng nh sau: ± Δ C = Δ Cx + Δ Cy + Δ Cz *¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p: §¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ tÝnh to¸n h¬n so víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c dïng ®Ó x¸c ®Þnh nh©n tè ¶nh hëng. *Nhîc ®iÓm: C¸c mèi quan hÖ cña c¸c yÕu tè ph¶i ®îc gi¶ ®Þnh lµ cã quan hÖ theo m« h×nh tÝch sè trong khi thùc tÕ c¸c nh©n tè cã thÓ cã mèi quan hÖ theo nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. H¬n n÷a, khi x¸c ®Þnh nh©n tè nµo ®ã ta ph¶i gi¶ ®Þnh nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi nhng trong thùc tÕ ®iÒu nµy hoµn toµn kh«ng x¶y ra. ViÖc s¾p xÕp tr×nh tù c¸c nh©n tè tõ sè lîng ®Õn chÊt lîng trong nhiÒu trêng hîp rÊt dÔ dÉn ®Õn sai lÇm, g©y thiÕu chÝnh x¸c. 1.7.3 C¸c sè liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §Ó ph©n tÝch ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶ vµ xu híng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, khi ph©n tÝch cÇn thu thËp ®îc Ýt nhÊt sè liÖu cña 2 n¨m liªn tiÕp (thêng sö dông sè liÖu cña 3 n¨m liªn tiÕp) tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c sæ s¸ch chøng tõ cã liªn quan. * KÕt qu¶ kinh doanh: S¶n lîng, doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch. (b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c b¶ng biÓu cã liªn quan) * C¸c yÕu tè ®Çu vµo: Lao ®éng, chi phÝ, tµi s¶n, nguån vèn cña doanh nghiÖp. (b¶ng b¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng vµ sö dông thêi gian lao ®éng, b¶ng gi¸ thµnh s¶n phÈm, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¶ng biÓu kÕ to¸n chi tiÕt kh¸c) . 1.8 Ph¬ng híng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ tån t¹i th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tèi thiÓu còng ph¶i bï ®¾p ®îc tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ bá ra. Muèn doanh nghiÖp ph¸t triÓn ngµy cµng ®i lªn th× kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i bï ®¾p ®îc chi phÝ mµ cßn ph¶i d thõa ra mét kho¶n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tÝch luü cho t¸i ®Çu t s¶n 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt më réng. §¹t ®îc nh vËy chÝnh lµ doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh ®îc môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Cã mét sè ph¬ng híng chÝnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh sau: 1.8.1 T¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra, gi÷ nguyªn ®Çu vµo Nh ta ®· biÕt ë trªn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a nh÷ng kÕt qu¶ thu vÒ víi toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Do ®ã ph¬ng c¸ch ®Çu tiªn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ gi÷ nguyªn c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®ång thêi t×m biÖn ph¸p n©ng cao, t¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra ®Ó thu vÒ phÇn chªnh lÖch nhiÒu h¬n, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn doanh nghiÖp chØ cã thÓ ¸p dông híng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nµy khi doanh nghiÖp ®· cã mét vÞ thÕ tèt trªn thÞ trêng. Khi ®ã doanh nghiÖp míi cã thÓ cã nh÷ng ®iÒu chØnh nh»m t¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra nh t¨ng gi¸ b¸n cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô s¶n xuÊt vµ cung øng cho thÞ trêng mµ vÉn cã thÓ gi÷ nguyªn møc chi phÝ nh tríc ®ã. Trong trêng hîp doanh nghiÖp chØ thuéc møc trung b×nh trong ngµnh hoÆc nh trong mét sè ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã møc ®é c¹nh tranh khèc liÖt th× viÖc doanh nghiÖp t¨ng kÕt qu¶ thu vÒ trong khi vÉn gi÷ nguyªn ®Çu vµo gÇn nh lµ ®iÒu kh«ng thÓ thùc hiÖn. 1.8.2 Gi¶m ®Çu vµo, gi÷ nguyªn ®Çu ra Mét híng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c còng ®ang ®îc kh¸ nhiÒu c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ¸p dông, ®ã lµ gi¶m c¸c chi phÝ ®Çu vµo, gi÷ nguyªn ®Çu ra. Nh÷ng biÖn ph¸p nh vËy cã thÓ ¸p dông ë hÇu kh¾p trong mäi doanh nghiÖp t¹i mäi lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Néi dung chñ yÕu cña híng thùc hiÖn lµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, ¸p dông c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi nh»m tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu, søc lao ®éng còng nh c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Gi¶m ®Çu vµo trong khi gi÷ nguyªn ®Çu ra kh«ng lµm ¶nh hëng tíi vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, híng gi¶i quyÕt nµy chØ cã thÓ dõng l¹i ë mét møc tíi h¹n. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ liªn tiÕp gi¶m c¸c yÕu tè ®Çu vµo, gi÷ æn ®Þnh c¸c s¶n phÈm dÞch vô s¶n xuÊt ra mµ kh«ng thay ®æi vÒ chÊt lîng. H¬n n÷a ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc ®Çu vµo doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i ®Çu t nh÷ng kho¶n kinh phÝ, nguån vèn kh«ng nhá vµo c«ng t¸c nghiªn cøu hay ®Çu t vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc 1.8.3 T¨ng ®Çu vµo, ®Çu ra t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh ë ViÖt Nam ta hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh víi nhau hÕt søc gay g¾t vµ quyÕt liÖt kh«ng chØ vÒ gi¸ c¶ mµ c¶ vÒ chÊt lîng, dÞch vô. Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mçi doanh nghiÖp, tÊt nhiªn, vÉn cã thÓ ¸p dông hai híng thùc hiÖn nh trªn vµ mang l¹i kÕt qu¶ trong nh÷ng trêng hîp, t×nh huèng cô thÓ, nh18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng cã lÏ ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ l©u dµi th× c¸c doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh ë phÇn thø ba nµy. §Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp thêng ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, c«ng t¸c Marketing, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm; gi¶m gi¸ thµnh, gi¶m gi¸ b¸n, t¨ng lîng hµng ho¸ tiªu thô (gi¶m lîi nhuËn trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸ nhng nhê lîng hµng tiªu thô t¨ng cao h¬n nªn tæng lîi nhuËn t¨ng)… 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tæng c«ng ty dÖt may hµ néi 2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty - Tªn Tæng C«ng ty: Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi - Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOSIMEX - Trô së chÝnh: Sè 01 Mai §éng, Phêng Mai §éng, QuËn Hoµng Mai – Hµ Néi - §iÖn tho¹i : 04 - 8621023 - 8624619 - 8627438 - Fax : 84-4-8622334 - Email : Hanosimex@hn.vnn.vn - Website : http\www.hanosimex.com.vn - L«g« Tæng C«ng ty DÖt may Hµ Néi lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc, thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam. Tæng C«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty DÖt may Hµ Néi ®îc Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam phª chuÈn. B¶ng 2.1 C¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty Mèc sù kiÖn 7/4/1978 2/1979 21/11/1984 12/1987 12/1989 4/1990 10/1993 19/5/1994 1/1995 6/1995 1999 1999 2001 2003 2005 1/2007 Sù kiÖn/ T×nh h×nh Ký kÕt hîp ®ång x©y dùng nhµ m¸y Sîi gi÷a Tæng c«ng ty nhËp khÈu thiÕt bÞ ViÖt Nam vµ h·ng UNIOMATEX (CHLB §øc) C«ng tr×nh ®îc khëi c«ng x©y dùng ChÝnh thøc bµn giao c«ng tr×nh, víi tªn gäi xÝ nghiÖp Sîi Hµ Néi Toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ, phô trî ®îc ®a vµo s¶n xuÊt §Çu t x©y dùng d©y chuyÒn dÖt kim sè I §æi tªn thµnh XÝ nghiÖp liªn hiÖp Sîi DÖt kim Hµ Néi, tªn giao dÞch lµ Hanosimex. S¸t nhËp nhµ m¸y sîi Vinh vµo XÝ nghiÖp liªn hiÖp Sîi DÖt kim Hµ Néi Nhµ m¸y DÖt kim ®uîc kh¸nh thµnh bao giåm 2 d©y chuyÒn I vµ II Khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y May Thªu §«ng Mü, s¸p nhËp nhµ m¸y DÖt Hµ §«ng vµo XÝ nghiÖp liªn hiÖp Sîi DÖt kim Hµ Néi. §æi tªn XÝ nghiÖp thµnh C«ng ty DÖt Hµ Néi §æi tªn thµnh C«ng ty DÖt May Hµ Néi X©y thªm c¸c nhµ m¸y May I, II, III vµ May thêi trang X©y dùng nhµ m¸y dÖt v¶i Denim Gãp vèn cïng Vinatex x©y dùng siªu thÞ vµ cïng kinh doanh th¬ng m¹i S¸p nhËp C«ng ty Hoµng ThÞ Loan vµ VINATEX H¶i Phßng vµo C«ng ty DÖt may Hµ néi. Cæ phÇn ho¸ 3 ®¬n vÞ thµnh viªn thµnh C«ng ty con cæ phÇn. §æi tªn thµnh Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi. Tæng C«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc. Bao gåm nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn ®ãng trªn nhiÒu ®Þa bµn nh Hµ Néi, H¶i Phßng, Hµ §«ng vµ Thµnh phè Vinh. 20
- Xem thêm -