Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của bic

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bài tập lớn môn tư tưởng Hồ Chí Minh ………………………………………….. Bài làm: Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng việt nam, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lỗi lạc của thời đại.Trong quá trình hoạt động của mình người đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báu.Đó chính là nền tảng cho việc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng hiểu theo nghĩa chung nhất là sản phẩm của sự nhận thức của con người đã được định hình.Khi nhận thức của con người đang trong quá trình định hình mà chưa rõ nét thì sự phản ánh đó không được gọi là tư tưởng.Và phản ánh chỉ sinh ra tư tường khi sự phản ánh đó đạt đến một trình độ nhất định. Vậy thì nhà tư tưởng là những ai? Đó chính là những người biết giải quyết trước người khác những vấn đề của cuộc sống,những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào một cách tự giác.Ta có thể đưa ra một vài ví dụ điển hình như:Menđêlêep (người Nga cận đại) là nhà tư tưởng hóa học.Ông đã phát minh ra định luật tuần hoàn của các nguyên tố hóa học. Đacuyn (người Anh cận đại) là nhà tư tưởng tiến hóa luận.Ông đã xây dựng nên học thuyết mang tên ông.Các Mác (người Đức cận đại) là nhà tư tưởng kinh tế học.Ông đã xây dựng nên học thuyết giá trị thặng dư và duy vật lịch sử.Trần Hưng Đạo (người Việt Nam trung đại) là nhà tư tưởng quân sự.Ông đã viết và thực hành tác phẩm “binh thư yếu lược”.Có thể nói rằng không một nhà khoa học nào không đề cập 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đến vấn đề tư tường.Mức độ đề cập đến tư tưởng cùa các nhà khoa học sâu rộng đến đâu là do đối tượng nghiên cứu của khoa học đó quy định.Tương tự, Hồ Chí Minh-nhà tư tưởng xã hội học Việt Nam hiện đại.Người đã xây dựng nên một hệ thống quan điểm và đưa nó vào thực tiễn nhằm giải phóng xã hội và con người Việt Nam bị áp bức. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của tư duy Hồ Chí Minh, được hình thành trong quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của người.Đó là một hệ thống lý luận về con đường cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền tự quyết của dân tộc việt Nam, nhằm giải phóng giai cấp và từng bước hướng tới giải phóng con người toàn diện. Về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa, nhân nghĩa và thực tiễn cách mạng Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, được nâng lên tầm cao mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải phóng con ngươì, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ cùa nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân, về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân,về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tư tưởng của Hồ Chí Minh đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh là đúng đắn và đã trở thành nền tảng tư tưởng,kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và của cách mạng Việt nam.”Tư tưởng Hồ Chí 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi,là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống bao gồm nhiều lĩnh vực, là đối tượng nghiên cứu của nhiều môn khoa học khác nhau,bao gồm nhiều tư tưởng có mối quan hệ nhất quán với nhau.Và một trong số đó là tư tưởng thân dân của Người.Hãy cùng tìm hiểu để có được cái nhìn sâu sắc toàn diên hơn về tư tưởng này và tầm quan trọng của nó trong đời sống cũng như trong sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân ta. Tư tưởng thân dân ở đây có thể được hiểu một cách khái quát là sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, coi trọng nhân dân, đặt nhân dân vào một vị trí hết sức quan trọng. Vấn đề này đã xuất hiện và thấm nhuần trong tư tưởng của rất nhiều nhà nho, nhà triết học, nhà hoạt động cách mạng Việt Nam và thế giới. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tư tưởng này của các nhà nho xưa.Nho giáo xuất hiện khá sớm ở nước ta, là sự tiếp thu, kế thừa tinh hoa của Nho giáo Trung Quốc.Mà đại diện ưu tú nhất là Khổng Tử và người học trò của ôngMạnh Tử.Nho giáo mà Khổng Tử sáng lập nên đã trở thành nền tảng tư tưởng là chỗ dựa tinh thần cho giai cấp thống trị, cho vua quan và quý tộc thời bấy giờ.Và tư tưởng thân dân đã xuất hiện trong những lí luận của ông.Trong Nho giáo đó chính là tư tưởng “lấy dân làm gốc”.Điều này được thể hiện rõ nét trong quan điểm của Khổng Tử và các thế hệ học trò của ông về sau qua câu nói: “Quân vi khinh, xã tắc thứ chi, dân vi bản”.Câu nói này có nghĩa là: Vua không quan trọng, Xã tắc cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng và cơ bản là dân.Nếu không có dân thì đất nước không thể tồn tại được.Không chỉ xuất hiện trong quan điểm của Khổng Tử, Mạnh tử mà tư tưởng này còn xuất hiện trong lí luận của nhiều nho gia khác.Tuân Tử cũng đã có một câu nói rất nổi tiếng:”Quân giả chu dã, thứ dân giả thủy dã, 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thủy tắc tải chu, thủy tắc phúc chu”, tức là:Vua là thuyền, dân là nước, nước chở thuyền, nước cũng lật thuyền.Từ đó nho gia thấy được một điểm hết sức quan trọng là:dân là gốc nước, gốc vững, nước yên (Dân duy bang bản,bản cố,bang ninh).Hoặc là:Đường lối được dân chúng thì được nước, mất dân chúng thì mất nước (đạo đắc chúng tắc đắc quốc, thất chúng tắc thất quốc). Không chỉ thế, các nhà nho còn rất quan tâm đến đời sống nhân dân.Nho gia yêu cầu các bậc trị quốc phải đảm bảo cho người dân có đời sống tối thiểu để họ có thể: “Sử ngưỡng túc dĩ sự phụ mẫu, phủ cập, dĩ sức thê tử”, tức là: ngẩng lên đủ để phụng dưỡng cha mẹ, cúi xuống đủ để nuôi sống vợ con.Muốn vậy, người dân cần phải có thu nhập ổn định, có tư liệu để sàn xuất, có việc để làm, để tạo ra thu nhập, đủ để sống.Nếu trên nét mặt của người dân có sắc đói là trách nhiệm cua kẻ cầm quyền.Đây là quan điểm hết sức tiến bộ của Mạnh Tử. Các nhà nho còn đưa ra quan điểm phải gần dân, đối xử đúng mức với người dân.Kinh thư viết: “dân khả cận, bất khả hạ”.Điều này có thể được hiểu là:đối với dân nên gần gũi, quan tâm, không nên coi họ là những kẻ thấp hèn ma coi thường, khinh bỉ.Khổng Tử cũng đã từng nhắc nhở những người cầm quyền rằng:Sai khiến nhân dân phải cẩn thận như diều hành một cuộc tế lễ lớn (Sử dân như thừa đại lễ).Theo các nhà nho xưa, các bậc cầm quyền nắm trong tay quyền lực,có thề điều khiển nhân dân.Nhưng họ phải làm sao để người dân tự nguyện phục vụ, sẵn sàng đi theo họ, hi sinh vì họ.Và điều đó chỉ có thể thực hiện được khi họ biết quan tâm, gần gũi,l ắng nghe nhân dân, bảo vệ và đảm bảo cuộc sống cho họ. Bên cạnh những quan điểm tiến bộ đó, những nhà nho xưa cũng nêu ra rất nhiều lí luận khác về nhân dân.Thể hiện thái độ của họ đối với người dân, nhất là người dân lao động chân tay và cách sống gần dân.Nho gia hết 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sức miệt thị những người dân lao động nghèo khổ.Về mặt trí tuệ, họ xếp con người thành hai loại:thượng trí và hạ ngu.Thượng trí được nói đến ở đây là bọn cầm quyền, bọn”quân tử”, bọn nắm giữ trong tay quyền lực, có quyền sai khiến người khác.Còn hạ ngu là những người dân lao động nghèo.Họ cho rằng hai loại người này do số phạn an bài nên không bao giờ thay đổ i(Duy thượng trí hạ bất ngu di).Trong xã hội họ phân biệt nghề sang, nghề hèn.Họ đề cao lao động trí óc bằng quan điểm:”vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”, với quan điểm này họ cho rằng vạn cái nghề đều thấp hèn, duy chỉ có đọc sách là cao cả. Nho gia thường khuyên những người cầm quyền “nới nhẹ sức dân”, ”thương dân”.Điều này có thể mang ý nghĩa rất tích cực, đúng đắn, nhưng mặt khác nó lại thể hiện vẻ bề trên, thuộc cử chỉ của người trên, của những người”chăn dân”, của những ông”quan phụ mẫu” quyền cao chức trọng.Về điều này, sách Kinh Thi có viết:”lạc chi quân tử, dân chi phụ mẫu”.Tức là:Vui thay bậc quân tử là cha mẹ dân.Hay sách Đại Học viết:dân thích điều gì, người thích điều ấy, dân ghét điều gì, người ghét điều ấy, thế mới là cha mẹ dân(Dân chi sở hiếu, hiếu chi, dân chi sở ố, ố chi, thử chi vị dân chi phụ mẫu).Không chỉ thế, sách Trung Dung cũng nói rằng:”Tử thứ dân tắc bách tính khuyến”(Thương dân như con thì khuyến khích được trăm họ). Ẩn sau quan điểm “lấy dân làm gốc” là một mục đích lớn hơn.Và mục đích của các bậc Nho gia là để làm dịu đi mâu thuẫn đang tồn tại và ngày càng gay gắt trong xã hội đương thời- mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và tầng lớp bị trị.Và đặc biệt là ở thời đại nhà Chu,mâu thuẫn này đã đạt đến đỉnh điểm.Giai cấp thống trị mong muốn, nếu người dân được“bề trên”,”quan phụ mẫu” quan tâm thì sẽ yên bề ở vị trí nô lệ vốn có của 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mình, không đụng chạm, xâm phạm hay đe dọa đến quyền lợi, địa vị và của cải của chúng. Không dừng lại ở đó, việc hiện thực hóa quan điểm “lấy dân làm gốc” chưa được thực hiện một cách rõ ràng, nhất quán trong xã hội bấy giờ.Quan điểm của Nho gia chỉ có ý nghĩa trên diễn đàn, học thuật, trên lý thuyết, sách vở.Những quan điểm này không được giới cầm quyền đương thời thi hành, bởi nó đụng chạm đến quyền lợi của chúng.Về mặt vật chất, Những người dân phải sống trong cảnh nghèo nàn, đói khổ, sống trong cảnh cơ cực, bần hàn, bị bóc lột hết sức thậm tệ.Họ đâu có được cái gọi là ”hằng sản” (thu nhập ổn định) đủ để trang trải cuộc sống, nuôi sống vợ con như Mạnh Tử mong muốn.Còn về mặt tinh thần, tuyệt đại bộ phận người dân sống trong cảnh ngu dốt, tối tăm.Hưởng thụ văn hóa, giáo dục là đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị, những bậc bề trên, những vị “quan phụ mẫu”.Điều này đi ngược lại với mong muốn của Khổng Tử “hữu giáo vô loại” hay là có một nền giáo dục không phân biệt đẳng cấp. Tư tưởng thân dân không chỉ dừng lại ở đó mà còn sáng ngời trong quan điểm của Nguyễn Trãi- nhà thơ, nhà văn hóa, nhà quân sự đại tài của dân tộc Việt Nam.Ở ông bừng lên tư tưởng nhân nghĩa mà không phải ai cũng có được. Tư tưởng nhân nghĩa, trong quan điểm của Nguyễn Trãi, trước hết được gắn chặt trong tư tưởng vì dân, an dân: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” hay là thể hiện trong câu: “dùng quân nhân nghĩa cứu dân khổ, đánh kẻ có tội”. Như vậy, tư tưởng nhân nghĩa với ông chính là tư tưởng yêu nước, thương dân, gần gũi che chở cho nhân dân, đánh giặc để cứu nước cứu dân: “đại đức hiếu sinh, thần vũ bất sát, đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp cốt để an dân”. Với Nguyễn Trãi an dân là chấm dứt, là loại trừ những hành động tàn ác, bạo ngược đói với nhân dân.An dân còn là sự đảm bảo để dân có được một cuộc sống yên bình.Nguyễn Trãi đã coi “ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 an dân” là mục đích của nhân nghĩa và đối tượng, phương tiện của nó là trừ bạo “Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” vì thế người nhân nghĩa là những người biết chăm lo cho nhân dân, trừ bạo tức là, phải lo diệt quân cướp nước bảo vệ nhân dân. Người nhân nghĩa phải dấu tranh sao cho “Hợp trời, thuận người” nên có thể lấy “yếu chống mạnh”, “lấy ít địch nhiều”, hay là: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo” Ở Nguyễn Trãi tư tưởng thân dân, an dân-một tư tưởng quý báu, có sức sống bền lâu thường trực trong tâm thức người lãnh đạo, để biến nó thành sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi dân tộc.Câu nói của ông với Trần Nguyên Hãn:”Chở thuyền, làm lật thuyền cũng là dân” vừa trí tuệ mà cũng rất giản dị, dân chính là gốc đưa xã tắc non sông đến vững bên.Tư tưởng an dân của ông là cả một quá trình dài lâu thường trực là tư tưởng xuyên suốt trong cả một dòng tộc, và được nuôi dưỡng trong một tâm hồn cao quý một lí tưởng cao đẹp. Cả một cuộc đời với những thăng trầm những tư tưởng ấy vẫn sáng ngời nó vượt qua những chặng đường đằng đẵng của không gian và thời gian để trở thành một đức tính qúy báu trong mỗi thời đại và mỗi quốc gia nói chung. Cho dù nỗi oan khiên có chấm dứt sự sống của ông thì những tư tưởng của ông vẫn còn đọng lại trong sự đóng góp của ông cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong những áng thơ văn truyền lại cho đời sau kể cả khi ông lui về ở ẩn thì nguồn tình cảm ấy vẫn luôn thường trực và thôi thúc ông khôn nguôi. Thời gian đằng đẵng đi qua, những số phận và những thăng trầm mà bất kể ai phàm là kiếp con người đều gặp phải nhưng cùng đồng hành với thời gian là những gía trị đích thực tồn tại vượt lên thời gian số phận và những đắng cay mà người ta gặp phải trong bất kể hoàn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cảnh nào, Nguyễn Trãi là một trong số đó.Trong kháng chiến Nguyễn Trãi chủ trương phải dựa vào dân thì mới đánh được giặc cứu được nước, khi kháng chiến đã thắng lợi ông cũng nghĩ rằng phải lo cho dân thì mới xây dựng được đất nước.Trong thời biểu tạ ơn được cử giữ chức giám nghị đại phu tri tam quân sự,ông đã viết “Chí những muốn, việc cố nhân đã muốn, để tâm dân chúng, mình lo trước điều thiên hạ phải lo".Tư tưởng an dân, lo cho dân, vì dân, lấy dân làm gốc luôn là tư tưởng thường trực sáng ngời trong ông.Và tư tưởng này cảa ông đã thể hiện sâu sắc trong mọi suy nghĩ hành động.Với ông người làm vua phải trọng nhân nghĩa, phải biết nghe, biết xét phải hết lòng thương yêu nhân dân.Không được sưu cao, thuế nặng với nhân dân. Trước Nguyễn Trãi, tư tưởng này đã được đề cập nhiều.Nhiều nhà tư tưởng Trung Quốc như Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đã nêu rõ vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân.Ở Việt Nam, tư tưởng an dân đã trở thành một đạo lý vào thời Lý-Trần.Trong thời kỉ ấy, tư tưởng về thân dân, an dân, huệ dân,..đã xuất hiện và góp phần làm cho thời đại Lý-Trần càng thêm hưng thịnh.ĐếnNguyễn Trãi, quan điểm về thân dân, an dân đã được ông tiếp thu, kế thừa, mở rộng và nâng cao trong suốt thời kì hoạt động của mình..Ông đã đưa ra một chân lý: phải giương cao ngọn cờ”nhân nghĩa, an dân” phải cố kết lòng dân làm sức mạnh của nước, làm thế nước.Ông chủ trương cứu nước bằng sức mạnh của dân, muốn lấy lại được nước phải biết lấy sức dân mà kháng chiến.Đó là một chiến lược bất khả biến, có tính trường tồn, một quy luật dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, có một điểm đáng quý hơn trong tư tưởng về dân của ông là tư tưởng trọng dân, biết ơn dân.Nhân dân luôn được ông nhắc đến và đề cao ngay cả sau khi kháng chiến thành công, đất nước đã giành được độc lập và bước vào xây dựng một cuộc sống mới.Ông nhận thức được 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 rằng nhân dân là lực lượng chủ yếu làm ra làm ra thóc gạo, cơm ăn, áo mặc, làm ra cung điện, đền đài.Người dân đổ mồ hôi, công sức và cả tính mạng để tạo nên của cải “Thường nghĩ quy mô lớn lao, lộng lẫy đều là sức lao khổ của quân dân”.Chính từ những suy nghĩ sâu sắc như thế, nên khi đã làm quan trong triều, trở thành một người đức cao vọng trọng, được hưởng lộc vua ban nhưng ông cũng chưa một giây phút nào quên đi những người dân,những con người lam lũ, dãi nắng dầm mưa, những người lao động cực nhọc.Ông đã thể hiện sự biết ơn của mình: “Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày”. Trong suốt cuộc đời của mình, Nguyễn Trãi đã có cuộc sống gần gũi, gắn bó với nhân dân, hoà mình vào nhân dân. Do đó, ông đã nhận thấy rất rõ những đức tính cao quý của nhân dân, hiểu được nguyện vọng tha thiết của nhân dân, thấy rõ được sức mạnh vĩ đại của nhân dân trong sáng tạo lịch sử. Sau chiến tranh Nguyễn Trãi chủ trương xây dựng một xã hội thái bình vua tôi một lòng,không còn cảnh lầm than nô lệ.Ông chủ trương cầu người hiền tài phụng sự quốc gia, đất nước, nhân dân. Tư tưởng của Nguyễn trãi không chỉ sáng ngời trong thời đại bấy giờ, mà nó còn góp phần to lớn vào kho tàng tư tưởng dân tộc.Ông xứng đáng là một nhà tư tưởng lớn, một nhà văn hóa, quân sự đại tài.Tên tuổi và những cống hiến của ông mãi sống cùng thời gian và lịch sử dân tộc. Tư tưởng thân dân đã vượt thời gian, không gian, hiển hiện trong quan niệm của rất nhiều nhà tư tưởng cận đại.Một trong số đó là Phan Bội Châunhà hoạt động cách mạng dưới thời Pháp thuộc, người đã thành lập phong trào Duy Tân Hội và khởi xướng phong trào Đông Du.Phan Bội Châu sinh ra, lớn lên và hoạt động trong thời đại văn hóa phương tây đã du nhập sâu rộng vào nước ta.Với ông thân dân được thể hiện ở tư tưởng dân quyền, đấu tranh cho dân quyền. Dưới ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng phương Tây, đặc biệt từ khi qua Nhật Bản và được chứng kiến một nước có truyền 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thống Nho học do biết tiếp nhận và vận dụng những tư tưởng tiến bộ của Phương Tây vào công cuộc duy tân mà trở nên hùng cường; được nghiên cứu và trao đổi về nguyên nhân cách mạng xã hội, về chính thể của các nước, về tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, dân quyền, dân trí và các biện pháp duy tân của Môngtexkiơ, Vônte, Rút xô..., ở Phan Bội Châu đã hình thành nên một quan niệm mới - quan niệm về dân quyền. Quan niệm này chứa đựng một nội dung mới mẻ và không kém phần phong phú, thể hiện mục đích thiêng liêng cứu nước, giải phóng dân tộc để đem lại tự do, hạnh phúc cho dân, đem lại quyền lực cho dân, để cho người dân trở thành chủ thể của các quyền lực trong xã hội. Vấn đề dân quyền thời bấy giờ còn rất mới mẻ đối với các sĩ phu yêu nước Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX.Bởi lẽ, tại thời điểm ấy dân quyền là cái chưa hề xuất hiên ở nước ta, mà phải tiếp thu từ những trào lưu tư tưởng bắt nguồn từ các nước Âu Mỹ.Đứng trước hiện thực các nền văn hóa tây phương đang du nhập tràn lan vào nước ta, trước sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến, mà nòng cốt là tư tưởng Nho giáo trong việc bảo vệ đất nước nửa cuối thế kỷ XIX , yêu cầu giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ XX, và với lòng yêu nước nồng nàn, tài năng, lòng thương dân sâu sắc.Ông đã tìm kiếm và tiếp nhận những tinh hoa trong các trào lưu tư tưởng phương Tây, đặc biệt là tư tưởng dân quyền - một thứ vũ khí tư tưởng mới lạ trong thời đại “châu Á thức tỉnh” sau “giấc ngủ” quân chủ. Dưới chế độ phong kiến thực dân, nhân dân ta chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ phục tùng vô điều kiện những yêu cầu của kẻ bề trên.Phải nhất nhất làm theo mọi yêu cầu của những kẻ cầm quyền.Họ bị tước bỏ tất cả mọi quyền lợi.Họ không có bất cứ quyền hành gì, họ chưa bao giờ là chủ thề cùa quyền lực.Bằng sự hiểu biết, sự từng trải, học rộng hiểu nhiều của mình, ông cho rằng không có dân quyền là một trong những nguyên nhân 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khiến cho nhân dân ta sống trong tủi nhục, cay đắng, khốn khổ và tăm tối.Ông đã chỉ ra rằng: “Cái nọc độc chuyên chế của bọn người hại dân ấp ủ đã hàng ngàn năm nay từ bên Trung Quốc lây sang nước ta, đến nỗi một tên độc phu (vua) và vài vạn kẻ dung nhân (quan) làm cá thịt trăm họ dân ta. Thế mà dân ta ngu ngốc khờ dại, không biết giành dân quyền, giữ quốc mệnh, chỉ ngày đêm lo hết lòng hết sức đem máu mỡ của mình cung đơn cho bọn độc phu, dung nhân uống nuốt? Than ôi! Thật đáng thương thay”. Sự cổ hủ, lạc hậu, bất cập của hệ tư tưởng phong kiến, sự thoái hóa trong quan niệm cách nhìn nhận của vua quan nhà Nguyễn, sự bắt chước một cách máy móc, không hợp lý chế độ chuyên chế của nhà Thanh là những chướng ngại lớn trên con đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc,mang chủ quyền về tay nhân dân.Sự cai trị của chế độ cũ cần phải được thay thế băng một chế độ chính trị mới, tiến bộ hơn, và ở đó người dân được quan tâm đến đời sống, người dân có quyền.Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua hàng thế kỷ dưới chế độ phong kiến và thực dân nửa phong kiến, đã sống một cuộc sống không có tự do là bởi cái nọc độc chuyên chế đã đầu độc và giết chết dân quyền. Khi dân không có quyền thì cũng có nghĩa là, họ chỉ là một thứ công cụ để phục tùng quyền lực và ý chí của kẻ khác. Trong khi đó, theo yêu cầu của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc và canh tân đất nước thì quyền lực phải thuộc về nhân dân, tức là người dân phải có quyền. Dân quyền vừa là mục đích hướng tới, vừa là điều kiện để huy động sức mạnh của toàn dân, để giải phóng và phát huy mọi năng lực sáng tạo của con người. Đấu tranh giải phóng con người, đấu tranh cho quyền con người luôn là điều trăn trở, thôi thúc trong ông.Phan Bội Châu đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức cho sự nghiệp to lớn ấy.Theo những lý luận của ông,có thể hiểu rằng: dân quyền là quyền của người dân; người dân có quyền đó là lẽ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tất yếu, đã là con người dù nam hay nữ đều có quyền làm người và đó cũng chính là giá trị của con người. Một điều có thể dễ thấy ở Phan Bội Châu là sự tôn trọng và đề cao quyền con người.Đồng thời,cho thấy sự tích cực trong tư tưởng, quan điểm của ông.Ông đã vượt qua hệ tư tưởng phong kiến để tiếp nhận những giá trị tiến bộ trong các trào lưu tư tưởng phương Tây nhằm phát huy và tập hợp sức mạnh của mọi người dân hướng vào sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc và canh tân đất nước.Đó là sự tiến bộ trong tư tưởng của ông. Trong cảnh tối tăm nô lệ, trong xã hội bất công, thối nát.Tư tưởng của Phan Bội Châu đã thổi một luồng gió mới, tạo nên một làn sóng tiến bộ trong xã hội đương thời.Ông đã bày tỏ một cách cương quyết quan điểm của mình.Theo ông dân quyền là cái cốt lõi, là cái cơ sở, là cái then chốt nhất để xây dựng một đất nước tiến bộ.Quyền lực của nhà nước phải là quyền lực của dân. Thể chế cộng hòa chỉ có được khi người dân là người chủ tối thượng của nhà nước. Chính phủ trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhân dân để cho dân quyền được tôn trọng mà không bị thoái hóa, biến chất trở thành quyền lực độc đoán của một số cá nhân. Quyền lực nhà nước phải tập trung thì nhà nước và chính phủ, tức là cả cơ quan lập pháp và hành pháp mới thực hiện được nghĩa vụ của mình đối với dân; còn dân phải có nghĩa vụ kiểm tra nhà nước, giám đốc chính phủ. Chỉ có thực hiện những nghĩa vụ đó thì quốc quyền và dân quyền mới được đảm bảo. Bởi vì, xét về thực chất, dân quyền là cơ sở, nền tảng của quốc quyền, còn nhà nước không có quyền mà chỉ là thực hiện sự ủy quyền của dân.Do vậy, nhân dân phải có trách nhiệm giám sát hoạt động của chính phủ, có thế thì quyền lợi của dân mới được đề cao, tôn trọng. Phan Bội Châu đã cho thấy được sự quan tâm của ông đối với vấn dề này.Với ông một đất nước muốn tồn tại và phát triển thì phải coi trọng dân 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quyền, phải dựa vào nhân dân.Tư tưởng của ông là một nét mới mẻ trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.Tuy vậy, nó không xa rời với quan điểm của nhiều nhà nho, nhà quân sự đã sống trước ông nhiều thế kỉ. Cũng sống cùng thời với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh-một nhà cách mạng tiêu biểu, cũng luôn đề cao tư tưởng dân quyền.Ông lấy câu nói của Mạnh Tử để cho thấy tư tưởng của mình:”Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Văn thơ ông tràn ngập tình yêu đối với những người dân bị áp chế, nghèo khổ và cực lực chống lại mọi kẻ quyền thế,giàu có, tàn ác, chuyên bóc lột, chà đạp những người dân nghèo.Trong Thất điều thư gửi vua Khải Định(1922), ông cực lực công kích Khải Định và qua đó lên án chế độ quân quyền độc tôn, quân chủ chuyên chế, áp bức nhân dân. Tư tưởng thân dân như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử nước ta qua quan điểm của rất nhiều nhà tư tưởng.Dù cho nó được thể hiện dưởi nhiều hình thức,định nghĩa khác nhau.Họ đã cho thấy tư tưởng gần gũi với nhân dân, quan tâm đến cuộc sống của dân, lấy dân là gốc, là cơ sở xây dựng đất nước.Và tư tưởng này hơn hết sáng ngời trong quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh-danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam.Ở người, tư tưởng này có rất nhiều điểm tương đồng với tư tưởng lấy dân làm gốc của các nhà nho xưa.Với Người, trước hết là thái độ quý trọng nhân dân: “Trong bầu trời không có gì quý hơn bằng nhân dân. Trong thế gian không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, quan tâm đến đời sống nhân dân, Người xác định rõ ràng trách nhiệm của Đảng và Chính phủ trong việc đề ra và thực hiện các chính sách: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm, Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân”.Và tác phong gần gũi nhân dân cũng là một điểm nổi bật ở người.Sinh thời,bác hay hỏi thăm đồng bào, quân tâm đến bữa ăn giấc ngủ của dân quân,sống giản dị, tiết kiệm.Dù ở trên cương vị ủa một vị chủ tịch nước nhưng lối sống,cách ăn mặc, sinh hoạt của Người không khác nhân dân là mấy.Người sống một cuộc đời như người dân bình thường cho đến lúc ra đi.Người luôn giáo dục cán bộ, đảng viên không được có tác phong quan liêu, cuộc sống quan cách xa rời nhân dân.Bác chăm lo cho đời sống nhân dân và không bao giờ đòi hỏi đãi ngộ cho riêng mình: “Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân,cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc việt Nam’. Bên cạnh đó, quan điểm của Người cũng có nhiều điểm khác biệt so với các nhà nho đương thời.Nếu như các bậc tiền bối miệt thị dân lao động nghèo, có sự phân biệt giữa họ thì Người lại rất tôn trọng nhân dân. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn luôn học hỏi nhân dân, học tập kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng, coi nhân dân là người thầy của mình.Người tôn trọng tất cả mọi người, tất cả các nghề trong xã hội. Người nói: “Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm tròn trách nhiệm cũng vẻ vang như nhau”.Với Người không có sự khác nhau giữa các tầng lớp dân cư,cũng như Người luôn trân trọng tất cả.Người chưa bao giờ coi mình có địa vị cao hơn, ở trên người khác, mà ngược lại Người luôn nhắc nhở những người lãnh đạo phải biết lắng nghe,chia sẻ với nhân dân.Người luôn tâm niệm rằng những người cầm quyền trong xã hội là “người đầy tớ của nhân dân”. Người nói: “Trong bộ máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch nước đều là sự phân công làm đầy tớ cho dân. Đó là vinh dự cao nhất”.Người còn cho rằng cán bộ đảng viên thương dân, yêu dân thôi chưa đủ, mà còn phải hiếu với dân, sẵn sàng hi sinh vì dân, như giữ tròn đạo hiếu với cha mẹ.Tư tưởng này không chỉ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiển hiện khi Người còn sống mà ngay cả trước lúc ra đi, nó vẫn nhức nhối trong suy nghí của Người: “Phải gìn giữ Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.Người còn đói với mọi người như người cha, người bác, người anh gần gũi.Bác ở trong căn nhà sàn giản dị, Bác cũng dùng món ăn dân dã trong bữa cơm, Bác đi dép cao su như mọi người dân lúc đó.Bác thường mặc bộ ka ki bạc màu khi đi công tác, kể cả đi nước ngoài, mặc áo nâu như một lão nông khi ở nhà. Có lúc Bác mặc áo vá.Một lần, mấy cán bộ gần Bác băn khoăn về chuyện này, Bác nói: “Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mà mặc áo vá vai như thế này là cái phúc của dân đấy. Đừng bỏ cái phúc ấy đi”.Với bác, cán bộ mà biết sống giản dị, tiết kiệm, trong sạch, hết lòng vì dân, biết nghĩ đến dân thì đó là cái phúc của nhân dân. Khác hẳn với các nho gia xưa:”lấy dân làm gốc” là để làm dịu đi mâu thuẫn trong xã hội bấy giờ, mà mục đích của Người là để giải phóng nhân dân thoát khỏi tình cảnh bị nô lệ về chính trị, kiệt quệ về kinh tế, bị tối tăm về tinh thần, tư tưởng, văn hóa, giáo dục do xã hội cũ gây nên. Người nói: “Tôi chỉ có ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.Những lý tưởng này đã được Người thực hiện bằng chính hoạt động của mình.Người không chỉ nói mà còn làm.Người suốt đời phấn đấu không ngừng cho lý tưởng đó.Người đã tổ chức, lãnh đạo nhằm phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân trong các giai đoạn của cách mạng và đã đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đời sống chính trị cũng như đời sống kinh tế và văn hóa - giáo dục của nhân dân ta không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bác đã đứng trên lập trường của Những người công nhân, nông dân, lao động nghèo.Người bênh vực cho quyền lợi của họ.Cơ sở tư tưởng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 của Người là chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết về cách mạng, xóa bỏ áp bức giai cấp, đưa người dân từ địa vị nô lệ, bị áp bức bóc lột thành chủ nhân của xã hội mới. Một xã hội được xây dựng trên cơ sở bình đẳng giữa người với người và mục tiêu lý tưởng của xã hội đó là mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho tất cả mọi người.Cả cuộc đời, Người cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phấn đấu vì cuộc sống ấm no cho dân chúng. Ở Bác tư tưởng về dân chủ nói chung và dân quyền nói riêng là kết quả của sự nhận thức sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử, là sự kết hợp giữa tư tưởng thân dân truyền thống ở phương đông và quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng trong học thuyết Mác-Lênin, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa lý luận và thực tiễn.Người đã nâng tư tưởng dân chủ lên một tầm cao mới vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nhân văn sâu sắc.Theo người, nhân dân là người giữ vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực đời sống.Nhân dân hi sinh xương máu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cung cấp cho đất nước những người con ưu tú tài ba.Bởi vậy nên nhân dân xứng dáng được hưởng đầy đủ những quyền của mình, bao gồm quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc.Tiếp nhận dòng chảy văn hóa truyền thống của dân tộc và thời đại, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được vai trò to lớn của nhân dân.Người luôn dặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.Bởi thế cho nên suốt cả cuộc đời Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.Về thực chất, đây cũng chính là tư tưởng thân dân. Người cán bộ giữ được cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là người có ý thức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết, là thân dân. Vậy tại sao lại phải”thân dân”?Người lý giài rằng:Dân là gốc nước.Dân đã không tiếc máu xương để bảo vệ đất nước.Dân như 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nước,cán bộ như cá. Cá không thể sinh tồn và phát triển được nếu như không có nước.Nhân dân là lực lượng biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực.Do vậy, nếu không có dân, sự tồn tại của Đảng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối với Chính phủ và các tổ chức quần chúng cũng vậy. Thân dân thì phải hiểu dân, nghe được dân nói, nói được cho dân nghe, làm được cho dân tin, là nhận biết được những nhu cầu của họ, biết được họ đang suy nghĩ gì, trăn trở cái gì? Họ mong muốn những gì?Và họ đang mong đợi gì ở người khác, nhất là ở người lãnh đạo, quản lý; phải biết phát hiện và đáp ứng kịp thời những nhu cầu và lợi ích thiết thực của dân; là nhìn thấy cả cái thực tại và vạch ra được viễn cảnh (tương lai) đúng đắn cho dân phát triển; là biết chia sẻ, đồng cảm và gần gũi với cuộc sống của dân, mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của dân, phản ánh đúng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Là người phục vụ nhân dân, cán bộ Đảng, Nhà nước, đoàn thể đồng thời là người lãnh đạo, người hướng dẫn của nhân dân.Theo Người: Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng, nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Điều này cho thấy, Hồ Chí Minh không bao giờ đối lập vai trò người lãnh đạo với người đày tớ của nhân dân trong bản thân người cán bộ của Đảng và Nhà nước, mà trái lại Người yêu cầu phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Là lãnh đạo không có nghĩa là đè đầu cưỡi cổ nhân dân.Bởi vì: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ cấp nào và ngành nào đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân.” 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo Bác Hồ, Đảng phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn nhân dân, tổ chức thành lực lượng, thành phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Còn các tầng lớp của nhân dân phải tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức.Nhân dân là nguồn bổ sung vô tận cho Đảng và luôn luôn tràn trề sức xuân. Trọng dân là thương dân, vì nhân dân mà phục vụ và biết coi trọng sức mạnh vĩ đại của nhân dân. Biết bao những phần tử ưu tú trong giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, đã trở thành đảng viên của Đảng. Quần chúng còn tham gia góp ý, phê bình sự lãnh đạo của Đảng với mong muốn Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh. Bác đã từng nói:chúng ta có trọng dân,kính dân thì dân mới yêu ta,kính ta.Tôn trọng và tin tưởng nhân dân là tôn trọng vả tin tưởng những người lám ra lịch sử ,Những người sáng tạo ra của cải, vật chất, những người được sánh với trời, đất theo triết học phương Đông như Bác đã khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”. Chính những tư tưởng của Người về vấn đề thân dân đã chỉ đạo cho hoạt động cách mạng của chúng ta trong việc huy động sức mạnh vật chất và tinh thần phục vụ cho cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết toàn dân.Hiện nay, đại đa số cán bộ, đảng viên ta đã nhận thức và làm tốt việc coi trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ, làm cho kinh tế, văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Tư tưởng của Người không chỉ có giá trị trong thời chiến, trong những năm tháng chiến đấu lâu dài mà nó còn có ý nghĩa đến muôn đời sau.Nó trở 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và nhà nước ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.Ngày nay, khi đã độc lập hòa bình, nước ta đang đi trên con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đang dần hội nhập với thế giới, thì những tư tưởng của Người lại càng trở nên ý nghĩa hơn.Đảng và nhà nước ta đang tích cực cùng nhân dân phát triển và bảo vệ nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân, đặt quyền lợi của dân lên trên hết,chăm lo cho đời sống nhân dân.Tạo điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.Phát triển một nhà nước pháp quyền:Đảng lãnh đạo-nhà nước quản lý-nhân dân làm chủ.Nhà nước ta chỉ có thể làm được chức năng của mình một khi có mối quan hệ gắn bó với nhân dân, biết lắng nghe, tôn trọng nhân dân, dựa vào dân, và chịu sự giám sát của nhân dân. Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân.Mọi hoạt động của đảng đều xuất phát từ lợi ích của dân.Đó chính là nguyên nhân sâu xa làm nên sức mạnh đoàn kết rất đáng tự hào của Đảng.Dưới sự lãnh đạo của Đảng và qua rèn luyện trong thực tiễn quản lý sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,nhà nước ta đã trưởng thành về nhiều mặt, thể hiện rõ bản chất của một nhà nước của dân, do dân, vì dân.Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn,nhất là trong việc xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý đất nước.Hoạt động của nhà nước thể hiện được tư tưởng lấy dân làm gốc, biết dựa vào dân, thực hiện thảnh công việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đảng và nhà nước ta đang phấn đấu để thực hiện một cách đầy đủ và đúng đắn nhất dân quyền như trong lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.Mục tiêu cao nhất, đồng thời cũng là biểu hiện cụ thể về quyền con người ở Việt 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nam là phấn đấu hết sức mình để xây dựng:”Dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.Nhà nước Việt Nam trong những năm qua đã không ngừng xây dựng và củng cố hệ thống pháp luật toàn diện về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.Hệ thống kiểm tra, giám sát, và thực hiện pháp luật với sự tham gia của nhân dân không ngừng được đổi mới theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền.Quyền con người được đẩy mạnh trên tất cả các mặt, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội…Trên lĩnh vực dân sự, nhà nước đảm bảo đầy đủ cho nhân dân quyền sống, quyền đối với họ tên, quốc tịch, hình ảnh, quyền không bị tra tấn nhục hình và đối xử vô nhân đạo, quyền tự do cư trú và đi lại, quyền an ninh cá nhân, bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được bảo vệ danh dự và nhân phẩm, quyền được xét xử công bằng, quyền được bí mật về thư tín và đời tư.Nhà nước xây dựng luật và thực hiện nó một cách nghiêm minh để đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người.Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến đồng bào các dân tộc ít người,thực hiện chính sách bình đẳng, nghiêm cấm các hành vi chia rẽ,kì thị dân tộc.Khuyến khích, hỗ trợ các dân tộc phát triển kinh tế.Trên lĩnh vực chính trị, nhà nước ta đảm bảo để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền tham gia và quản lý nhà nước của mình.Đảm bảo quyền bầu cử, quyền khiếu nại tố cáo, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, các quyền tự do dân chủ,trong đó có quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.Trong lĩnh vực kinh tế, nhà nước đảm bảo cho mọi người quyền sở hữu, quyền lao động, quyền tự do kinh doanh, quyền được hưởng những điều kiện làm việc công bằng.Nhờ đường lối phát triển kinh tế đúng đắn và quyền con người trên lĩnh vực kinh tế được bảo đảm mà những năm qua chúng ta đã khơi dậy nguồn lực trong nhân dân đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh.Làm cho mức sống và chất lượng sống của mỗi con người trong các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao, cải thiện.Còn trong lĩnh vực 20
- Xem thêm -