Tài liệu Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của tổng công ty da-giầy việt nam.

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty dagiÇy ViÖt nam. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C¸ch ®©y 16 n¨m, ngµy 11-10-1986 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr-ëng, nay lµ thñ t-íng ChÝnh phñ, ®· ký quyÕt ®Þnh sè 126/H§BT thµnh lËp Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp da- giÇy ViÖt nam. §¬n vÞ nµy lµ tæ chøc tiÒn th©n cña Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam vµ hiÖn nay ®ang ®ãng trô së t¹i 25 Lý Th-êng KiÖt, quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ néi. Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp da- giÇy ViÖt nam ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së t¸ch c¸c nhµ m¸y thuéc vµ da c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy tõ c«ng ty t¹p phÈm thuéc Bé c«ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp nhÑ, lóc ®Çu gåm 6 thµnh viªn quèc doanh trung -¬ng, ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp nhÑ gi÷a ViÖt nam vµ Liªn x« cò (HiÖp ®Þnh 19/5). Th¸ng 3 n¨m 1987 thµnh lËp c«ng ty xuÊt nhËp khÈu da-giÇy trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp dagiÇy. Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp da-giÇy. Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp da-giÇy lµ mét tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngµnh ®-îc Bé tr-ëng Bé c«ng nghiÖp nhÑ ph©n cÊp. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu da- giµy vµ c¸c nhµ m¸y thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña H§BT sè 297-CT ngµy 24-10-1989 vµ QuyÕt ®Þnh 420/ CNn-TCL§ ngµy 30-10-1989 cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ thµnh lËp Liªn hiÖp s¶n xuÊt nhËp khÈu da-giÇy trªn c¬ së hîp nhÊt c«ng ty nhËp khÈu da-giÇy vµ c¬ quan Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 da giÇy. §Õn ngµy 9-4-1993 t¹i quyÕt ®Þnh sè 296/CNnTCL§, Bé l¹i chuyÓn ®æi tæ chøc nµy thµnh Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam råi ®Õn ngµy 18-3-1995 ®-îc ®æi thµnh C«ng ty da-giÇy ViÖt nam. Ngµy 7-5-1996, Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam l¹i ®-îc Bé c«ng nghiÖp thµnh lËp theo m« h×nh Tæng c«ng ty m¹nh cña nhµ n-íc theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 7-3-1994 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ. §©y lµ mét mèc quan träng ®Ó ®¸nh dÊu b-íc tiÕn cña Tæng c«ng ty. H¬n 15 n¨m kÓ tõ khi thµnh lËp, Tæng c«ng ty dagiÇy ViÖt nam ®· cã nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng tù hµo cã nhiÒu ®ãng gãp to lín ®èi víi ngµnh da-giÇy nãi riªng, còng nh- toµn nÒn kinh tÕ nãi chung. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp trong Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc cho viÖc h×nh thµnh vµ duy tr× ho¹t ®éng cña ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®éc lËp (tõ n¨m 1987), ®i ®Çu ngµnh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ, trong ®Çu t- c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé vµ më réng s¶n xuÊt. Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam lµ ®Çu mèi qu¶n lý ngµnh, ®ãng vai trß nßng cèt vÒ khoa häc, kü thuËt vµ trong øng dông c«ng nghÖ míi, ®ång thêi cã hÖ thèng s¶n xuÊt chÆt chÏ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o. Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam lµ ®Çu mèi trong c¸c ho¹t ®éng cña HiÖp héi vµ cña toµn ngµnh. Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam héi tô c¸c doanh nghiÖp ®Çu ngµnh, ®ãng vai trß nßng cèt trong ph¸t triÓn vµ më réng c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ, cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngµnh vµ gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng x· héi. C¸c doanh nghiÖp trong Tæng c«ng ty hÇu hÕt ®i ®Çu trong chuyÓn ®æi ph-¬ng thøc (tõ gia c«ng sang mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm). Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam chñ ®éng trong c«ng t¸c nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi khoa häc thuéc ngµnh, lµ ®Çu mèi trong c«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu lùc l-îng khoa häc kü thuËt cho ngµnh vµ s½n sµng hç trî c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh trong lÜnh vùc nµy. Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam lµ ®Çu mèi tËp hîp c¸c kiÕn nghÞ cña ngµnh víi ChÝnh phñ nh»m th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¸t triÓn, ®ãng gãp tÝch cùc cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Tãm l¹i, cho dï suèt h¬n 15 n¨m qua lu«n ®-îc thay tªn, thªm bít hoÆc n©ng cao mét sè chøc ¨ng nhiÖm vô cho phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi, song vai trß nßng cèt, trung t©m, lÊy c¸c doanh nghiÖp quèc doanh trung -¬ng lµm chñ ®¹o cho toµn ngµnh kinh tÕ- kü thuËt cña Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp da- giÇy tr-íc ®©y vµ Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam hiÖn nay vÉn kh«ng thay ®æi. §¬n vÞ lu«n ®-îc suy t«n bëi chÝnh søc m¹nh vµ uy tÝn vÒ nhiÒu mÆt cña m×nh trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. 2. C¬ cÊu tæ chøc Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam a. C¬ cÊu doanh nghiÖp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam lµ Tæng c«ng ty m¹nh cña Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 90/TTg cña ChÝnh phñ vµ trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý. Tªn giao dÞch: Leaprodexim Viªtnam. Trô së chÝnh t¹i: 25 Lý Thuêng KiÖt, Hoµn KiÕm, ViÖt Nam. L·nh ®¹o doanh nghiÖp: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: ¤ng Phan §×nh §é. Tæng gi¸m ®èc: ¤ng NguyÔn Kh¾c Thµnh. LÜnh vùc kinh doanh: s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng da, giÇy, dÐp c¸c lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ da, gi¶ da vµ c¸c nguyªn liÖu, phô liÖu kh¸c; xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn liÖu, phô liÖu vËt t-, thiÕt bÞ phô 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tïng vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh; dÞch vô t- vÊn ®Çu t-, t¹o nguån vèn ®Çu t-, nghiªn cøu ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ míi, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh chuyªn ngµnh; kinh doanh kh¸c s¹n, du lÞch, héi trî triÓn l·m, th«ng tin, qu¶ng c¸o. Ngoµi ra, Tæng c«ng ty da- giÇy ViÖt nam cßn lµ ®Çu mèi cña HiÖp héi da-giÇy ViÖt nam. §Õn n¨m 2001, toµn Tæng c«ng ty cã 18 doanh nghiÖp, trong ®ã: 11 doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt-kinh doanh giÇy dÐp, cÆp tói x¸ch c¸c lo¹i. 2 doanh nghiÖp thuéc da. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh-dÞch vôth-¬ng m¹i 1 c«ng ty xuÊt nhËp khÈu 1 chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh 1 viÖn nghiªn cøu. b. Tæ chøc qu¶n lý cña Tæng c«ng ty Tõ lóc thµnh lËp ®¬n vÞ ®Õn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cña Tæng c«ng ty ®-îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp 388 sang. Cã mét sè doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh trong vµi n¨m gÇn ®©y. §Õn nay, c¸c doanh nghiÖp trong Tæng c«ng ty ®-îc qu¶n lý d-íi hai h×nh thøc: doanh nghiÖp thµnh viªn ®éc lËp vµ doanh nghiÖp thµnh viªn phô thuéc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tr-íc ph¸p luËt. §ång thêi chÞu sù qu¶n lý vµ cã nghÜa vô víi Tæng c«ng ty theo c¸c qui ®Þnh trong ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty Da-giÇy ViÖt nam (®-îc Bé C«ng nghiÖp phª duyÖt). C¸c doanh nghiÖp thµnh viªn phô thuéc cã t- c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n phô thuéc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng c«ng ty vÒ kÕt quÈ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ c¸c lÜnh vùc ®-îc ph©n cÊp qu¶n lý. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc C¸c phã Tæng gi¸m ®èc Bé m¸y gióp viÖc Ban KÕ ho¹ch-§Çu t- C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Gåm 18 ®¬n vÞ thµnh viªn trong ®ã cã: Ban tæ chøc c¸n bé Ban Tµi chÝnh-KÕ to¸n Ban xuÊt nhËp khÈu 8 ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp 10 ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc V¨n phßng V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i 12 thµnh phè Hå ChÝ Minh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp:  C«ng ty giÇy Th¨ng Long  C«ng ty giÇy Yªn Viªn  C«ng ty Da-GiÇy Hµ Néi  C«ng ty giÇy Sµi Gßn  C«ng ty giÇy Phó L©m  C«ng ty giÇy HiÖp H-ng  C«ng ty giÇy An L¹c 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Da-GiÇy Sµi Gßn 10 ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc  Nhµ m¸y giÇy Th¸i Nguyªn  Nhµ m¸y giÇy Phó Yªn  C«ng ty s¶n xuÊt-DÞch vô-Th-¬ng m¹i  Nhµ m¸y giÇy da HuÕ  XÝ nghiÖp tói cÆp §µ n½ng  C«ng ty xuÊt nhËp khÈu  Nhµ m¸y thuéc da Vinh  C«ng ty da Sµi Gßn  ViÖn nghiªn cøu Da-GiÇy  Chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.T×nh h×nh häat ®éng ®Çu t- cña Tæng c«ng ty Da-GiÇy ViÖt Nam 1.T×nh h×nh s¶n xuÊt-®Çu t- nãi chung Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp ViÖt nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty Da-GiÇy ViÖt Nam 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nãi riªng cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, ®· gãp phÇn ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ vµ x· héi cho ®Êt n-íc. B¶ng 1: Mét sè s¶n phÈm chñ yÕu thùc hiÖn qua c¸c n¨m 1996-2000 §¬n S¶n 199 199 199 199 200 6 7 8 9 0 vÞ phÈm tÝnh GiÇy dÐp 100 26.3 32.3 27.0 27.5 26.0 c¸c lo¹i 0 90 08 ®«i 17 42 18 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÆp, tói x¸ch c¸c lo¹i 100 0 4.22 5.14 2.44 2.17 1.42 chiÕ 9 6 2 6 7 c Da thuéc 100 2.26 2.52 1.57 1.13 1.20 c¸c lo¹i 0 4 5 2 7 0 sqft B¶ng 2: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña Tcty Da-GiÇy ViÖt nam vµ toµn ngµnh qua c¸c n¨m 1996-2000 §¬n vÞ: triÖu USD Kim ng¹ch xuÊt 199 199 199 199 200 khÈu 7 8 9 0 6 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tcty Da-GiÇy 141, 167, 197, 173, 164, ViÖt 66 nam 56 8 Toµn ngµnh da- 528, 964, 100 133 146 giÇy ViÖt Nam 4,0 8,0 5 66 5 Tû lÖ % 34 0,8 19,7 13,0 11,2 26,8 17,4 2 1 2 So víi toµn ngµnh, Tæng c«ng ty Da-GiÇy ViÖt Nam ®· cã nh÷ng buíc tiÕn v÷ng ch¾c trong c¹nh tranh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. N¨m 2000, tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Tæng C«ng ty ®¹t 12,5% cña toµn ngµnh, gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña toµn Tæng c«ng ty ®¹t 164,8 triÖu USD chiÕm 11,29% so víi gi¸ trÞ cña toµn ngµnh. Tæng c«ng ty t¹o viÖc lµm cho 25000 lao ®éng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Møc t¨ng tr-ëng giai ®o¹n 1993-2000, gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 2,5 lÇn, gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng 3 lÇn. ViÖc ®Çu t- cña Tæng c«ng ty trong thêi gian qua ®· gãp phÇn n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ®¬n vÞ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho nhiÒu lao ®éng x· héi. B¶ng 3: Vèn ®Çu t- thùc hiÖn ®Õn n¨m 2000 cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty Da-GiÇy ViÖt Nam §¬n vÞ:TriÖu ®ång Vèn ®Çu t- thùc hiÖn qua Tæng Vèn Trong ®ã c¸c n¨m vèn ®· §T ®· tr-íc 199 199 199 199 200 X©y ThiÕt ®Çu 1996 6 7 8 9 0 l¾p t- 20 bÞ
- Xem thêm -