Tài liệu Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam và tình hình cổ phần hoá thực tế ở công ty bánh kẹo hải châu.

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ mét chñ tr-¬ng lín cña ®¶ng vµ nhµ n-íc ta nh»m huy ®éng vèn cña c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c ®Ó ®Çu t- ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n-íc ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ng-êi gãp vèn vµ c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp n©ng cao vai trß lµm chñ, t¹o thªm ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp nhµ n-íc kinh doanh cã hiÖu qu¶ . §ã lµ mét xu h-íng tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt cña mét nÒn kinh tÕ míi. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã th× qu¶ lµ kh«ng dÔ dµng, v× vËy cÇn ph¶o cã nh÷ng b-íc ®i ®óng ®¾n d-íi sù chØ ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ n-íc nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµm ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ph¸t triÓn. Qua t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®-îc nghiªn cøu m«n ph¸p luËt kinh tÕ nªn em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc ë ViÖt Nam vµ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ thùc tÕ ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. §Ò tµi cña em gåm: Ch-¬ng 1 : Mét sè kh¸i niÖm vµ quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ cæ phÇn ho¸ Ch-¬ng 2 : Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch-¬ng 3 : Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ t¹i c«ng ty nhµ n-íc hiÖn nay 1 Ch-¬ng 1 mét sè kh¸i niÖm vµ quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ c«ng ty cæ phÇn 1.1.ThÕ nµo lµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp? Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp lµ viÖc c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. Hay cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ lµm thay ®æi quyÒn së h÷u vµ ph-¬ng thøc qu¶n lý kih doanh nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cña doanh nghiÖp nhµ n-íc ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. C«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty trong ®ã : - sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng mµ c«ng ty ph¶i cã trong suèt thêi gian ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ bÈy. - Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn gäi lµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua thªm mét hoÆc nhiÒu cæ phiÕu. - Cæ phiÕu cã thÓ ph¸t hµnh cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn.Cæ phiÕu kh«ng ghi tªn ®-îc tù do chuyÓn nh-îng. Cæ phiÕu cã ghi tªn chØ ®-îc chuyÓn nh-îng nÕu ®-îc sù ®ång ý cña héi ®ång qu¶n trÞ. C«ng ty cæ phÇn ®-îc tù do ®Æt tªn. Trªn b¶ng hiÖu, ho¸ ®¬n qu¶ng c¸o, b¸o c¸o, tµi liÖu, giÊy tê giao dÞch kh¸c cña c«ng ty ®Òu ph¶i ghi tªn c«ng ty kÌm theo ch÷ “C«ng ty cæ phÇn” vµ vèn ®iÒu lÖ c«ng ty. C¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cho cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp:  Thñ t-íng chÝnh phñ phª duyÖt c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trong c¸c tæng c«ng ty 91 ®-îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c¸c tæng c«ng ty 91 ®Ò nghÞ. 2  Thñ t-íng chÝnh phñ uû quyÒn cho c¸c bé tr-ëng, chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng quyÕt ®Þnh cho c¸c DN thuéc thÈm quyÒn qu¶n lÝ cña m×nh ®-îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸.  Thñ t-íng chÝnh phñ uû quyÒn cho c¸c bé tr-ëng, chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng quyÕt ®Þnh cho c¸c DN thµnh viªn tr«ng tæng c«ng ty 90 ®-îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ do Héi ®ång qu¶n trÞ cña tæng c«ng ty ®Ò nghÞ. DNNN ®-îc cæ phÇn ho¸ ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau : Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 7 nghÞ ®Þnh 28/CP : + DN cã quy m« võa vµ nhá (trõ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo h×nh thøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 ®iÒu 9 cña nghÞ ®Þnh 28/CP) + Kh«ng thuéc diÖn nh÷ng doanh nghiÖp cÇn thiÕt gi÷ 100% vèn ®Çu tcña nhµ n-íc. + Cã ph-¬ng ¸n kinh doanh hiÖu qu¶. Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc tiÐn hµnh theo c¸c h×nh thøc :  Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp ph¸t hµnh cæ phiÕu theo quy ®Þnh nh»m thu hót tªm vèn ®Ó ph¸t triÓn DN.  B¸n mét phÇn hiÖn cã cña gi¸ trÞ DN  T¸ch mét bé phËn doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸ Ng-êi cã quyÒn mua cæ phiÕu cña DN cæ phÇn ho¸: - C¸c tæ chøc cã t- c¸ch ph¸p nh©n. - C¸c tæ chøc x· héi ®-îc ph¸p luËt c«ng nhËn. - C«ng d©n VN tõ 18 tuæi trë lªn. - ViÖc b¸n cæ phiÕu cho c¸ c«ng ty n-íc ngoµi theo quy ®Þnh riªng cña chÝnh phñ. Cæ phiÕu ®-îc b¸n c«ng khai t¹i DN cæ phÇn ho¸ hoÆc ®-îc b¸n th«ng qua c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i vµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh ®-îc chØ ®Þnh. 3 Thñ tôc chuyÓn ®æi DNNN ®-îc cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng ty cæ phÇn : Sau khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa, DN sÏ ho¹t ®éng theo chÕ ®é c«ng ty cæ phÇn quy ®Þnh trong LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/2000. DN ®¨ng kÝ kinh doanh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, hå s¬ ®¨ng kÝ gåm nh÷ng giÊy tê sau:  QuyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.  §iÒu lÖ c«ng ty ®· ®-îc ®¹i héi ®«ng cæ ®«ng th«ng qua.  Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ cö gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.  GiÊy ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp nhµ n-íc tr-íc khi cæ phÇn ho¸. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp : Gi¸ trÞ thùc tÕ cña DN lµ gi¸ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña DN t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ mµ ng-êi mua, ng-êi b¸n cæ phÇn ph¶i chÊp nhËn. C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ :  Sè liÖu trong sæ s¸ch kÕ to¸n cña DN  PhÈm chÊt vµ tÝnh n¨ng kü thuËt cña tµi s¶n, gi¸ thÞ tr-êng vÒ tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸.  Lîi thÕ kinh doanh cña DN nh- vÞ trÝ ®Þa lý,uy tÝn mÆt hµng… DN cã thÓ thuª c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña DN. Nh÷ng DN kh«ng thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ph¸p luËt vÒ th«ng kª kÕ to¸n th× c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thuª kiªm to¸n ®éc lËp x¸c ®Þnh. 1.2.Sù cÇn thiÕt, ý nghÜa vµ t¸c dông cña cæ phÇn ho¸ :  Cæ phÇn ho¸ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña khu vùc DNNN.  Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng thùc hiÖn quyÒn lµm chñ thùc sù cña m×nh ®èi víi doanh nghiÖp. 4  C¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ.  Cëi bá g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ n-íc, t¹o dùng vµ cñng cè nguån lùc cña doanh nghiÖp cho viÖc n©ng cao hiÖu qña vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp . Nhµ n-íc thu l¹i ®-îc c¸c nguån ®Çu t- cña m×nh tõ ®ã ®Çu t- l¹i c¸c ngµnh nghÒ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.  T¹o m«i tr-êng vừa c¹nh tranh võa tËp hîp c¸c tËp ®oà n kinh tÕ m¹nh víi môc ®Ých ngµy cµng thu ®-îc lîi nhuËn cao h¬n n÷a. Ch-¬ng 2 T×nh h×nh thùc tÕ cæ phÇn ho¸ ë c«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u §-îc thµnh lËp ngµy 2/9/1969, c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty mÝa ®-êng nªn nguån vèn cña c«ng ty ®-îc thµnh lËp chñ yÕu tõ : vèn do ng©n s¸ch cÊp, vèn bæ xung lîi nhuËn cña c«ng ty, vèn vay ng©n hµng, vèn vay tõ tæng c«ng ty. Tuy nhiªn, trong tæng nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty th× nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp vÉn lµ chñ yÕu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trong n-íc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ n-íc ngoµi-víi s¶n phÈm nhËp ngo¹i. V× vËy viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l-îng lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c«ng ty. Do vËy c«ng ty cÇn mét l-îng vèn lín ®Ó më réng c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm .ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 28/CP vÒ cæ phÇn ho¸. L·nh ®¹o c«ng ty nhËn ®-îc chØ thÞ nµy vµ nghiªn cøu chuyÓn ®æi c«ng ty thµnh c«ng ty cæ phÇn. B-íc ®i ban ®Çu qu¶ lµ thËt khã kh¨n v× hiÖn lóc ®ã còng cã rÊt Ýt c«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®Ó c«ng ty cã thÓ häc tËp. ThÕ lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ph¶i vµo tËn thµnh phè Hå ChÝ Minh, t×m ®Õn nh÷ng c«ng ty, xÝ nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸ ®Ó häc hái kinh nghiÖm. Sau ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt t©m cæ phÇn ho¸ c«ng ty m×nh. 5 ho¸. Sau khi nép tê tr×nh UBND thµnh phè Hµ Néi xin cæ phÇn khã kh¨n ®Çu tiªn mµ c«ng ty vÊp ph¶i lµ vÊn ®Ò ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n c«ng ty. C«ng ty ph¶i thuª c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng ty tõ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ nhµ cöa, kho x-ëng, m¸y mãc…®Õn tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh nh- lîi thÕ kinh doanh, uy tÝn mÆt hµng… §Õn khi b×nh bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n kh¸c. Tuy vËy viÖc cæ phÇn ho¸ c«ng ty còng thµnh c«ng.Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ hoµn thµnh vµo 1/2/2005. Sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, cæ phÇn cña c«ng ty ®-îc th«ng b¸o b¸n c«ng khai t¹i c«ng ty, tr-íc tiªn lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, sau ®ã lµ c¸c ®èi t¸c lµm ¨n chiÕn l-îc, sè cßn l¹i míi ®-îc b¸n th«ng qua c¸c c«ng ty tµi chÝnh .Sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi trÞ gi¸ 900 triÖu ®ång. HiÖn t¹i ng-êi lao ®éng cña c«ng ty ®· ý thøc râ rµng r»ng mäi ho¹t ®ång cña c«ng ty ®Òu ¶nh h-ëng tíi cæ phÇn cña hä. Chñ tr-¬ng tiÕt kiÖm, tËn dông mäi nguån lùc ®Ó gi¶m chi phÝ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm , chiÕm lÜnh tõng thÞ tr-êng trong n-íc…Cô thÓ tÝnh ®Õn nay c«ng ty ®· cã h¬n 50 laäi s¶n phÈm b¸n trªn thÞ tr-êng. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc ng-êi tiªu dïng biÕt ®Õn kh«ng chØ thÞ tr-êng Hµ Néi vµ cac vung lªn cËn m· tõng b-íc chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng n«ng th«n, c¶ thÞ tr-êng miÒn nói phÝa b¾cvµ thÞ tr-êng miÒn trung…S¶n phÈm vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ®· gãp phÇn n©ng c©o uy tÝn cña c«ng trªn thÞ tr-êng. §©y lµ s¶n phÈm v« h×nh v« cïng quý gi¸ mµ c«ng ty nªn tËn dông vµ cñng cè h¬n n÷a. C¹nh tranh b»ng gi¸ b¸n lµ c«ng cô mµ c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®ang ¸p dông. Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng ®©y lµ c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶, s¶n phÈm míi víi chÊt l-îng cao va gi¸ b¸n thÊp th× tÊt yÕu sÏ biÕn ®-îc sù chó ý tiªu dïng thµnh quyÕt ®Þnh mua hµng. Gi¸ trÞ s¶n l-îng cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng trong 3 th¸ng gÇn ®©y. So víi th¸ng 1/2005, kÓ tõ th¸ng 3/2005, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña c«ng ty t¨ng 50.051,83 triÖu ®ång, t-¬ng ®-¬ng 108.5%. Tæng doanh thu cña c«ng ty 6 cung t¨ng ®Òu trong tõng n¨mTæng doanh thu 5/2005 so víi n¨m 2004 lµ 69.940 triÖu ®ång t-¬ng ®-¬ng 116.4%. Hµng n¨m c«ng ty lu«n nép ®ñ c¸c kho¶n cho ng©n s¸ch nhµ n-íc , kh«ng nh÷ng thÕ c«ng ty cßn thay thÕ c¸c nguyªn liÖu nhËp ngo¹i thµnh c¸c nguyªn liÖu tù s¶n xuÊt trong n-íc víi chÊt l-îng kh«ng gi¶m mµ ®é an toµn cao h¬n.Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi n¨m 2004 lµ 600.000®ång/ng-êi th× ®Õn n¨m 2005 lµ 900.000®ång/ng-êi. Cã ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®ã, ®iÒu ®¸ng chó ý ®Çu tiªn chÝnh lµ sù s¸ng t¹o, nç lùuc cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i vµ tiªn tiÕn, ®©y lµ yÕu tè trùc tiÕp t¹o nªn søc m¹nh cña c«ng ty mµ tiÒn ®Ò chÝnh lµ nhê qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸. Ch-¬ng 3 Mét sè nhËn xÐt vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c c«ng ty nhµ n-íc hiÖn nay 3.1.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng t¸c cæ phÇn hãa: 3.1.1.ThuËn lîi : Ch-¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ ®-îc sù quan t©m rÊt lín cña §¶ng vµ nhµ n-íc . C¸c nghÞ ®Þnh nghÞ quyÕt lµ nh÷ng ®ßn bÈy ®-a tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®-îc nhanh h¬n, gióp doanh nghiÖp nhµ n-íc tho¸t khái t×nh tr¹ng khã kh¨n hiÖn nay . Nhê chÝnh s¸ch ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña nhµ n-íc trong nh÷ng n¨m qua thu nhËp cña d©n c- t¨ng cao, sè gia ®×nh kh¸ gi¶ ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ngµy cµng nhiÒu. §©y lµ l-îng tiÒm n¨ng cã thÓ ®¸p øng cho c¸c chøng kho¸n ph¸t hµnh ë nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n-íc cæ phÇn ho¸. C¬ chÕ thÞ tr-êng ®· t¹o ra ®-îc mét ®éi ngò nh÷ng nhµ qu¶n lÝ 7 doanh nghiÖpcã kh¶ n¨ng kinh doanh lín, ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®· thÝch øng lín víi lo¹i h×nh chøng kho¸n lµ cæ phiÕu ®-îc ph¸t hµnh ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc cæ phÇn ho¸. 3.1.2.Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®-îc th× lé tr×nh cæ phÇn ho¸ ë n-íc ta ®ang ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt bÊt cËp vµ h¹n chÕ . Trong c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc cßn cã nhøng khã kh¨n vÒ thñ tôc chuyÓn giao bÊt ®éng s¶n, nhµ x-ëng. VÉn cßn t×nh tr¹ng nhµ cã nhiÒu hé , nhiÒu tÇng, nhiÒu c¬ quan vµ c¸ nh©n cïng qu¶n lÝ vµ sö dông chung víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Tån t¹i nhiÒu c«ng nî tr-íc khi cæ phÇn ho¸ lµm chËm tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp . Cã ®Õn 80% sè l-îng doanh nghiÖp trong diÖn cæ phÇn ho¸ ®Òu cã t×nh tr¹ng nî ph¶i thu khã ®ßi. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp nhµ n-íc sau khi cæ phÇn ho¸ mÊt ®i tªn hiÖu doanh nghiÖp nhµ n-íc. Nh-ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ vÒ tÝn dông cã sù kh¸c biÖt. Doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc giao ®Êt ®-îc -a tiªn vµ ®-îc cÊp tÝn chÊp, kh«ng cÇn thÕ chÊp, DNNN cã nhiÒu kh¶ n¨ng khoanh nî, gi·nnî h¬n ®èi víi doanh nghiÖp t- nh©n hay doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. 3.2.BiÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam: H¬n 15 n¨m ®æi míi kinh tÕ ®Êt n-íc, trong ®ã cã gÇn 10 n¨m tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc tÕ nhµ n-íc th«ng qua cæ phÇn ho¸, chóng ta ®· kh¾c phôc ®-îc mét sè yÕu kÐm trong qu¶n lÝ kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ søc m¹nh vµ hiÖu qu¶ cña tµi chÝnh doanh nghiÖp. Trong khi ®ã, theo sè liÖu cña c¸c nhµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp, sè DN ®· cæ phÇn hoa chØ chiÕm 9% tæng sè DNNN hiÖn cã. Tæng sè vèn nhµ n-íc cæ phÇn hoa so víi sè vèn nhµ n-íc t¹i c¸c doanh nghiÖp chØ chiÕm 1.6% .V× vËy, tiÕp tôc ®æi míi DN, 8 ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa DNNN lµ mét nhiÖm vô qu¹n träng ®èi víi c¸c béi , ngµnh, c¸c ®Þa ph-¬ng trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a cho tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN th× ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p: Thø nhÊt : t¨ng c-êng tuyªn truyÒn chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc cho mäi ngµnh, mäi cÊp vµ c¸c DN trªn c¸ ph-¬ng tiÖn t«ng tin ®¹i chóng ®Ó hä hiÓu ®-îc ý nghÜa cña c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ nµy. Thø hai : vÒ mÆt c¬ chÕ chÝnh s¸ch, cÇn söa ®«i vµ bæ xung mét sè chÝnh s¸ch cô thÓ trong nghÞ ®Þnh 44/1998/N§-CP nh»m phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cæ phÇn ho¸ .Tõ ®ã tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DNNN trªn diÖn réng vµ l©u dµi. Thø ba : ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ c¶ thÞ tr-êng vµ gÝa trÞ cßn l¹i cña DN, ®ång thêi viÖc ®Þnh gi¸ ph¶o vËn hµnh theo c¬ chÕ ®Êu gi¸( thay cho c¬ chÕ héi ®ång ®Þnh gi¸)nh»m t»ng tÝnh hÊp dÉn ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong DN, thu hót chñ ®Çu t- mua cac cæ phÇn cña DN vµ kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng ®Þnh gi¸ qu¸ thÊp ®Ó b¸n hÕt cæ phÇn g©y thiÖt h¹i cho nhµ n-¬c. Thø t- : cÇn gi¶ quyÕt vµ sö lÝ kÞp thêi c¸c v-íng m¾c ë DN ®· cæ phÇn hoa theo sù ph©n cÊp. Thø n¨m: tranh thñ tèi ®a c¸c nguån tµi trî th«ng qua c¸c dù ¸n ®Ó hç trî c¸c bé ngµnh, ®Þa ph-¬ng tÝch cùc thùc hiÖn chñ tr-¬ng tr-¬ng cæ phÇn ho¸ vµ bæ xung vµo quü hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng yªu cÇuvÒ chÝnh s¸ch ®èi víi DN. 9 KÕt luËn Nh- vËy, qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh gnhiÖp nhµ n-íc ë n-íc ta hiÖn nay míi chØ ®i ®-îc mét phÇn ch»ng ®-êng. §¶ng vµ nhµ n-íc cÇn ph¶i chó ý h¬n n÷avµo viÖc “chÌo l¸i con thuyÒn” cæ phÇn hãa ®Ó nã ®i ®óng h-íng vµ nhanh h¬n n÷a nh»m ®-a nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc tiÕn thªm mét b-íc n÷a trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn. Do kiÕn thøc vµ tÇm nh×n cßn h¹n chÕ, tiÓu luËn cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt em rats mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó nhËn thøc cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. 10 Tµi liÖu tham kh¶o 1. LuËt kinh tÕ, Gi¸o tr×nh tr-êng §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi. 2. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 3. T¹p chÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 4. B¸o th«ng tin t- liÖu 5. LuËt doanh nghiÖp 6. Mét sè trang web www.vietnamnet.com www.haichau.com 11 môc lôc Lêi më ®Çu.............................................................................................. 1 Néi dung chÝnh ....................................................................................... 2 Ch-¬ng I : Mét sè kh¸i niÖm vµ quy ®Þnh vÒ c«ng ty cæ phÇn ......... 2 1.1.ThÕ nµo lµ cæ phÇn ho¸ ...................................................................... 2 1.2.Sù cÇn thiÕt,‎‎nghÜa vµ t¸c sông cña cæ phÇn ho¸............................... 4 Ch-¬ng II : T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ ë c«ng ty b¸nh kÑo h¶i ch©u .... 5 Ch-¬ng III : Mét sè nhËn xÐt vÒ c¸ch thøc cæ phÇn ho¸ DNNN ...... 7 3.1 Khã kh¨n vµ thuËn lîi ........................................................................ 7 3.2 BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ DNNN ......................................... 8 KÕt luËn ................................................................................................10 Tµi liÖu tham kh¶o ...............................................................................11 Môc lôc .................................................................................................12 12
- Xem thêm -