Tài liệu Ql vốn sự nghiệp tại hn

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc tr¹ng qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò thu hót sù chó ý cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu trong vµ ngoµi ngµnh. §iÒu nµy rÊt dÔ hiÓu do tÇm quan träng cña lo¹i vèn nµy ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi theo môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, do tû träng lín cña vèn trong tæng chi ng©n s¸ch Nhµ níc còng nh do nh÷ng h¹n chÕ lín cßn tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vèn. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý, chi ng©n s¸ch Nhµ níc cña ViÖt Nam cßn cã mét lo¹i vèn còng mang tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n nhng l¹i ®îc qu¶n lý nh mét lo¹ivèn riªng. §ã lµ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. HiÖn vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng mÆc dï chiÕm tû träng kh«ng lín trong chi hµnh chÝnh sù nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi nhng l¹i cã vai trß quan träng trong viÖc duy tr× vµ r¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn trong thêi gian qua còng ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy vËy, thùc tÕ triÓn khai c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng theo chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ níc hiÖn nay vÉn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¶ lý thuyÕt vµ thùc tiÔn nh»m ®a ra c¸c biÖn ph¸p söa ®æi, hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó gia t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn. Th«ng qua nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thùc tiÔn luËn v¨n “C¸c gi¶i ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c Së, Ban, Ngµnh cña thµnh phè Hµ néi” thùc hiÖn hai môc tiªu chÝnh: Thø nhÊt, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng trong chi ng©n s¸ch Nhµ níc, so s¸nh t¬ng quan víi vèn x©y dùng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n chi kh¸c thuéc chi ng©n s¸ch. Thø hai, ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÒu ®· lµm ®îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c Së, Ban, Ngµnh thuéc thµnh phè trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m ®a ra mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ, t¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý. Néi dung cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 4 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Ch¬ngII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c Së, Ban, Ngµnh cña thµnh phè Hµ néi. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n, em ®· nhËn ®îc sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn thùc tËp Ph¹m V¨n Khoan vµ c¸c c« chó, anh chÞ cña Phßng Tµi chÝnh Hµnh chÝnh – Sù nghiÖp cïng c¸c phßng ban kh¸c cña Së Tµi chÝnh Hµ néi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. néi dung ch¬ng I. Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng 1.1 Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng trong ng©n s¸ch Nhµ níc. 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ mét kh¸i niÖm thuéc ph¹m vi chi NSNN. §Ó cã ®îc h×nh dung râ rµng vÒ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng, tríc hÕt ta cÇn t×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm vµ néi dung cña chi NSNN. 1.1.1.1 Kh¸i niÖm vµ néi dung cña CNSNN Theo luËt NSNN n¨m 2002, NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n thu chi cña Nhµ níc ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ níc. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 5 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh NSNN cã hai néi dung lín lµ thu NSNN vµ chi NSNN, Nhµ níc th«ng qua thu nhËp ®Ó t¹o lËp quü tµi chÝnh – tiÒn tÖ cña m×nh. Nguån thu chñ yÕu cña NSNN lµ thuÕ. Chi NSNN ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ sö dông quü NSNN theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña Nhµ níc. Néi dung chi NSNN rÊt phong phó vµ thÓ ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu nghiªn cøu vµ qu¶n lý. Theo tÝnh chÊt ph¸t sinh cña c¸c kho¶n chi, chi NSNN bao gåm chi thêng xuyªn vµ chi kh«ng thêng xuyªn. Theo môc ®Ých sö dông cuèi cïng, chi NSNN bao gåm chi tÝch luü vµ chi tiªu dïng. Theo ph¬ng thøc chi tiªu, chi NSNN ®îc bao gåm chi thanh to¸n vµ chi chuyÓn giao. Theo nghÞ ®Þnh 60/2003/N§-CP, ngµy 06/06/2003 quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc, chi NSNN bao gåm: 1- Chi ®Çu t ph¸t triÓn: lµ kho¶n chi ph¸t sinh kh«ng thêng xuyªn cã tÝnh ®Þnh híng cao nh»m môc tiªu: x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. 2- Chi thêng xuyªn: lµ kho¶n chi ph¸t sinh thêng xuyªn liªn tôc, ®Þnh kú hµng n¨m nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN: ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh, trËt tù an toµn x· héi. 3- Chi tr¶ nî gèc vµ l·i c¸c kho¶n tiÒn do ChÝnh phñ vay. 4- Chi viÖn trî cho c¸c ChÝnh phñ vµ tæ chøc níc ngoµi. 5- Chi cho vay theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6- Chi tr¶ gèc vµ l·i c¸c kho¶n huy ®éng vèn ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng (theo kho¶n 3 ®iÒu 8, LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc) 7- Chi bæ sung cho Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 9- Chi chuyÓn nguån tõ Ng©n s¸ch Trung ¦¬ng n¨m tríc sang Ng©n s¸ch Trung ¦¬ng n¨m sau. Trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan HCSN, chi cña c¸c ®¬n vÞ bao gåm: - Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn (chi cho ngêi lao ®éng, Chi qu¶n lý hµnh chÝnh, Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô, Chi mua s¾m söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn kh¸c). - Chi ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn (Chi thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, Chi thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ níc ®Æt hµng, Chi thùc hiÖn ch¬ng NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 6 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh tr×nh môc tiªu quèc gia, Chi thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ, Chi ®Çu t XDCB, mua s¾m thiÕt bÞ, Chi kh¸c). C¸c kho¶n chi trªn ®îc lÊy tõ hai nguån chÝnh lµ kinh phÝ Nhµ níc cÊp vµ nguån thu ®Ó l¹i. Kinh phÝ Nhµ níc cÊp cho c¸c ®¬n vÞ ®îc ghi vµo chi NSNN. Sè thu ®¬n vÞ nép Ng©n s¸ch ®îc ghi vµo thu NSNN. 1.1.1.2 Kh¸i niÖm vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ vèn tõ nguån NSNN cÊp cho c¸c ®¬n vÞ HCSN ®Ó chi söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt hiÖn cã nh»m phôc håi hoÆc t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh (bao gåm c¶ viÖc x©y dùng míi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong c¸c c¬ së ®· cã cña c¸c c¬ quan ®¬n vÞ HCSN). Chi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ mét lo¹i chi “lìng tÝnh” võa mang tÝnh chÊt thêng xuyªn võa mang tÝnh kh«ng thêng xuyªn. Mang tÝnh kh«ng thêng xuyªn v× chi söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¬ sá vËt chÊt cña c¸c ®¬n vÞ HCSN kh«ng ph¶i lµ kho¶n chi æn ®Þnh, ®Òu ®Æn hµng n¨m nh chi cho con ngêi, chi qu¶n lý hµnh chÝnh. Tuy nhiªn, v× nã lµ kho¶n chi phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc vµ ho¹t ®éng sù nghiÖp, kh«ng ph¶i lµ kho¶n chi x©y dùng nh÷ng c¬ së h¹ tÇng then chèt nh ®Çu t XDCB nªn trong tæng hîp chi NSNN, nã ®îc xÕp vµo chi thêng xuyªn. Mét lo¹i chi Ng©n s¸ch cã thÓ cã nhiÒu nguån chi kh¸c nhau. Nhng mét lo¹i vèn Ng©n s¸ch chØ ®îc dïng cho lo¹i chi ®· x¸c ®Þnh cña nã. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, chØ nh÷ng dù ¸n söa ch÷a c¶i t¹o. më réng, n©ng cÊp cã gi¸ trÞ tõ 20 triÖu ®ång trë lªn míi ®îc bè trÝ danh môc riªng ®Ó chi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Víi c¸c dù ¸n díi 20 triÖu ®ång ®¬n vÞ ph¶i tù s¾p xÕp nhiÖm vô chi hoÆc ph¶i chi b»ng nguån kh¸c. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n lµ vèn ®Çu t, do dïng ®Ó l¹i chi thêng xuyªn cña c¸c ®¬n vÞ HCSN nªn ®îc gäi lµ vèn sù nghiÖp. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng kh«ng ph¶i lµ mét kh¸i niÖm c¬ b¶n trong lý thuyÕt vÒ tµi chÝnh c«ng mµ lµ mét kh¸i niÖm ®îc ®Æt ra xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý vµ ph©n cÊp qu¶n lý Ng©n s¸ch. T¹i c¬ quan tµi chÝnh lu«n cã bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý cÊp ph¸t c¸c kho¶n chi HCSN. Bé phËn nµy n¾m ch¾c t×nh h×nh chi Ng©n s¸ch thùc tÕ cña ®¬n vÞ. Kho¶n chi söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN ®îc bè trÝ nguån vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng vµ qu¶n lý cÊp ph¸t chung víi c¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c, v× vËy, c¬ quan qu¶n lý dÔ theo NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 7 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh dâi t×nh h×nh chi Ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ ®ång thêi bè trÝ kÕ ho¹ch chi phï hîp víi thùc tÕ vµ yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao cña ®¬n vÞ. “Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng” ®îc dïng ®Ó chi cho viÖc söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt s½n cã cña c¸c ®¬n vÞ HCSN, nh»m duy tr× hoÆc t¨ng cêng chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së vËt chÊt nµy. Kh«ng ®îc dïng nguån vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®Ó ®Çu t x©y dùng míi, trõ viÖc sö dông míi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong c¸c c¬ së ®· cã cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN. C¸c dù ¸n x©y dùng míi ph¶i xin khinh phÝ tõ nguån vèn ®Çu t XDCB. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng thêng cã quy m« nhá, chØ bao gåm c¸c dù ¸n nhãm B, C vµ còng chØ giíi h¹n møc vèn tõ 20 triÖu lªn ®Õn møc vèn hîp lý dµnh cho söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp. B¶n th©n vèn sù nghiÖp cã tÝnh ®Çu t x©y dùng lµ mét bé phËn cña chi thêng xuyªn mµ chi thêng xuyªn l¹i lµ mét bé phËn cña tæng chi NSNN. Tû träng chi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t XDCB trong chi thêng xuyªn HCSN còng kh«ng cao. V× v©y, trong tæng chi NSNN, vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®îc ph©n cÊp qu¶n lý vÒ ®Õn cÊp huyÖn, tøc lµ, Ng©n s¸ch quËn, huyÖn ®îc Ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè bè trÝ cho mét kho¶n vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng vµ UBND quËn, huyÖn ®îc UBND tØnh, thµnh phè ph©n cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t víi c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi nµy. 1.1.1.3. §èi tîng sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. §èi tîng sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN, tæ chøc §¶ng, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp. C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc lµ c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y hµnh ph¸p cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc dèi víi viÑc chÊp hµnh luËt ph¸p vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng kÕ ho¹ch cña Nhµ níc. C¸c c¬ quan nµy ®îc NSNN ®¶m b¶o 100% kinh phÝ ho¹t ®éng. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp Nhµ níc lµ c¸c ®¬n vÞ do Nhµ níc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp (cung cÊp c¸c dÞch vô theo chuyªn m«n cña m×nh) nh sù nghiÖp y tÕ, gi¸o dôc - ®µo t¹o, v¨n ho¸,…C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng v× môc tiªu phi lîi nhuËn vµ ®îc Nhµ níc ®¶m b¶o toµn bé hoÆc mét phÇn kinh phÝ. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 8 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh Ng©n s¸ch Nhµ níc còng ®¶m b¶o c©n ®èi chi phÝ ho¹t ®éng cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tù b¶o ®¶m vµ cã thÓ ®îc Nhµ níc hç trî mét phÇn kinh phÝ. Nh vËy, thùc ra c¸c tæ chøc §¶ng, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN nhng v× chóng ®Òu cã sö dông NSNN vµ cã c¸c néi dung chi t¬ng tù nh c¸c ®¬n vÞ HCSN nªn trong qu¶n lý NSNN, c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ HCSN, c¸c tæ chøc §¶ng, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp ®îc qu¶n lý chung vµ ®îc gäi chung lµ chi HCSN. Vµ trong luËn v¨n nµy, khi ®Ò cËp ®Õn c¸c ®¬n vÞ HCSN lµ bao gåm toµn bé c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc nªu trªn. 1.1.2 Vai trß cña vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Nh ®· nªu trong kh¸i niÖm, vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng dïng ®Ó söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¸c c¬ sá vËt chÊt hiÖn cã cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN nh»m phôc håi hoÆc t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. Nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc duy tr× ho¹t ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña c¸c ®¬n vÞ HCSN bëi v× c¸c c¬ sá vËt chÊt lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ãi víi ho¹t ®éng cña mäi c¬ quan ®¬n vÞ vµ tr¹ng th¸i, chÊt lîng cña c¸c c¬ sá vËt chÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ. Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng gãp phÇn t¹o nªn c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ, gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc, ytÕ, v¨n ho¸, x· héi, th«ng tin, thÓ thao vµ c¸c sù nghiÖp kh¸c do Nhµ níc qu¶n lý. Ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, ho¹t ®éng sù nghiÖp cña Nhµ níc rÊt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ – x· héi cña mäi quèc gia, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, phÇn lín ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Òu do c¸c ®¬n vÞ cña Nhµ níc thùc hiÖn mµ cha cã sù tham gia nhiÒu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. HiÖn nay, nhiÒu trô së, tµi s¶n vµ c¬ së vËt chÊt kh¸c cña c¸c ®¬n vÞ HCSN ®· ®îc x©y dùng, mua s¾m c¸ch ®©y nhiÒu n¨m, bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. Ngay ®èi víi nh÷ng c¬ së vËt chÊt míi ®îc t¹o lËp th× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng dÇn bÞ hao mßn, xuèng cÊp. Trong khi ®ã, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, yªu cÇu vÒ khèi lîng, chÊt lîng, tÝnh phøc t¹p, tèc ®é thùc hiÖn ®èi víi c«ng viÖc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ngµy cµng t¨ng. V× vËy, lu«n cã nhu cÇu vÒ x©y dùng míi NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 9 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh hoÆc söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña ®¬n vÞ HCSN. Trong ®iÒu kiÖn nguån vèn Ng©n s¸ch cßn h¹n hÑp, ®ång thêi do yªu cÇu vÒ tÝnh hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm trong sö dông vèn NSNN, c¶i t¹o, söa ch÷a, më réng, n©ng cÊp lµ gi¶i ph¸p hµnh chÝnh hiÖn nay (thay cho x©y míi toµn bé). §iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ ®èi víi ngµnh gi¸o dôc vµ ytÕ. §©y lµ hai ngµnh cã vai trß x· héi quan träng, yªu cÇu t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cµng ngµy cµng nhiÒu theo sù gia t¨ng cña d©n sè vµ møc sèng. §©y còng lµ hai ngµnh nhËn ®îc sù bao cÊp rÊt lín cña Nhµ níc. 1.2. Qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. 1.2.1 Qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng Qu¶n lý nãi chung lµ mét ho¹t ®éng kh¸ch quan n¶y sinh khi cÇn cã nç lùc tËp thÓ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chung VÒ néi dung, thuËt ng÷ “qu¶n lý” cã nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau. Víi ý nghÜa th«ng thêng, phæ biÕn th× qu¶n lý cã thÓ hiÓu lµ viÖc chñ thÓ (thêng lµ Nhµ níc hoÆc ngêi ®øng ®Çu tæ chøc) sö dông c¸c c«ng cô hµnh chÝnh, kinh tÕ, ph¸p luËt vv… nh»m t¸c ®éng mét c¸ch cã tæ chøc vµ ®Þnh híng vµo mét ®èi tîng nhÊt ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh c¸c qu¸ tr×nh x· héi vµ hµnh vi cña con ngêi nh»m duy tr× tÝnh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña ®èi tîng theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. Nh vËy, b¶n th©n kh¸i niÖm qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng còng cã thÓ hiÓu hai nghÜa. Nã cã thÓ lµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña Nhµ níc, còng cã thÓ lµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña ®¬n vÞ sö dông vèn. Trong ph¹m vi luËn v¨n nµy, qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®îc hiÓu lµ mét néi dung qu¶n lý Nhµ níc trong lÜnh vùc tµi chÝnh c«ng. Víi c¸ch hiÓu nµy ta cã ®Þnh nghÜa sau: Qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ sù t¸c ®éng liªn tôc, cã híng ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý (Nhµ níc) lªn ®èi tîng (c¸c ®¬n vÞ HCSN) vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý (vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng) nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung. - Chñ thÓ qu¶n lý: C¸c c¬ quan ®îc Nhµ níc giao thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn ®Çu t nãi chung vµ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng nãi riªng. + §èi víi cÊp Trung ¬ng: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé X©y dùng, Bé Tµi chÝnh, c¸c bé, ngµnh cã liªn quan. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 10 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh + §èi víi cÊp tØnh: UBND tØnh, thµnh phè, c¸c Së chøc n¨ng gióp viÖc. + §èi víi cÊp huyÖn: UBND quËn, huyÖn vµ c¸c Phßng chøc n¨ng gióp viÖc. - §èi tîng qu¶n lý: C¸c ®èi tîng sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. §ã lµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN. Môc tiªu qu¶n lý lµ qu¶n lý vµ sö dông vèn ®óng ph¸p luËt, ®óng môc ®Ých, ®óng hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm. 1.2.2 Néi dung qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. Qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ mät trong rÊt nhiÒu néi dung cña qu¶n lý Nhµ níc trong lÜnh vùc tµi chÝnh c«ng mµ cô thÓ lµ qu¶n lý mét lo¹i vèn thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc. V× vËy ta ph¶i xem xÐt trªn hai gãc ®é: - XÐt trªn gãc ®é qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, néi dung qu¶n lý bao gåm: + X©y dùng vµ ban hµnh hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh, quyÕt ®Þnh ®Ó qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. + Tæ chøc thùc hiÖn theo hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nªu trªn. + Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh, thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ. C¸c v¨n b¶n qu¶n lý chia ra lµm nhiÒu lo¹i ph©n theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. + Theo c¬ quan ra v¨n b¶n, cã: V¨n b¶n do Quèc héi, ChÝnh phñ, c¸c Bé ban hµnh, v¨n b¶n cña UBND, cña c¸c Së vv… + Theo néi dung v¨n b¶n, cã v¨n b¶n qu¶n lý chung, v¨n b¶n qu¶n lý chung, v¨n b¶n qu¶n lý cô thÓ tõng lÜnh vùc, c¸c v¨n b¶n hç trî. - XÐt trªn gãc ®é qu¶n lý tµi chÝnh Nhµ níc, néi dung qu¶n lý bao gåm: + Qu¶n lý viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn ®Çu t (thuéc néi dung lËp vµ ph©n bæ dù to¸n Ng©n s¸ch trong qu¶n lý NSNN) + Qu¶n lý viÖc thanh to¸n vèn (thuéc néi dung chÊp hµnh dù to¸n Ng©n s¸ch). + Qu¶n lý viÖc quyÕt to¸n vèn (thuéc néi dung chÊp hµnh dù to¸n Ng©n s¸ch). §ång thêi, qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t XDCB lµ néi dung qu¶n lý c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh x©y dùng sö dông lo¹i vèn nµy. V× vËy, nã ®îc thùc hiÖn ®ång bé víi c¸c néi dung kh¸c nh qu¶n lý thiÕt kÕ x©y dùng, kü thuËt, chÊt lîng c«ng tr×nh, vv… cña qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng nãi chung vµ ®îc tiÕn hµnh theo ®óng tr×nh tù ®Çu t vµ x©y dùng bao gåm 3 giai ®o¹n: NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 11 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh + ChuÈn bÞ ®Çu t. + Thùc hiÖn ®Çu t. + KÕt thóc x©y dùng, ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Bªn c¹nh ®ã, nh»m ®¶m b¶o môc tiªu qu¶n lý lµ sö dông vèn Ng©n s¸ch tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých, ®óng quy ®Þnh, c¸c dù ¸n do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t ph¶i chÞu sù gi¸m ®Þnh ®Çu t. Gi¸m ®Þnh ®Çu t lµ viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tõng giai ®o¹n hoÆc toµn bé qu¸ tr×nh ®Çu t vµ x©y dùng. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t ®îc thùc hiÖn ë c¶ cÊp Thñ tíng ChÝnh phñ, cÊp ngµnh vµ cÊp ®Þa ph¬ng. 1.2.21. LËp vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn ®Çu t Theo néi dung vµ ph©n bæ dù to¸n NSNN, kÕ ho¹ch bao gåm danh môc dù ¸n vµ vèn cho tõng dù ¸n. Theo tr×nh tù ®Çu t vµ x©y dùng, kÕ ho¹ch bao gåm vèn cho chuÈn bÞ ®Çu t, vèn cho chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t, vèn cho thùc hiÖn ®Çu t. Hµng n¨m, theo kÕ ho¹ch vèn chuÈn bÞ ®Çu t ®· bè trÝ, chñ ®Çu t tiÕn hµnh lËp dù ¸n ®Çu t díi h×nh thøc b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t. (C¸c c¬ quan HCSN lµ chñ ®Çu t c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chÝnh m×nh). §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng cã møc vèn tõ 1 tû ®ång trë lªn, chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thÞ. C¸c dù ¸n cã møc vèn díi 1 tû ®ång th× kh«ng ph¶i lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cho tõng dù ¸n mµ chØ lËp b¸o c¸o ®Çu t. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tr×nh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi tíi ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ ®ång thêi göi c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh. C¸c dù ¸n ®îc lËp b¸o c¸o ®Çu t th× kh«ng ph¶i thÈm ®Þnh. Bé KÕ ho¹ch - §Çu t chñ tr× thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cÊp trung ¬ng qu¶n lý. Së kÕ ho¹ch - §Çu t chñ tr× thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cÊp tØnh, cÊp huyÖn. KÕt qu¶ cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ cho ra quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc quÕt ®Þnh kh«ng ®Çu t dù ¸n. NÕu dù ¸n ®Çu t cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, nã sÏ ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn cho chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t vµ thùc hiÖn ®Çu t. KÕ ho¹ch chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t bao gåm vèn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ kü thuËt, c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. KÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Çu t bao gåm vèn ®Çu t ®Ó thùc hiÖn viÖc mua s¾m vËt t thiÕt bÞ, x©y dùng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn ®Êu thÇu vµ ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. Nã bao gåm kÕ ho¹ch n¨m vµ kÕ ho¹ch quý. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 12 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh §iÒu kiÖn ®Ó dù ¸n ®îc ghi vµo kÕ ho¹ch vèn thùc hiÖn ®Çu t n¨m lµ ph¶i cã thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n (®îc lËp trong giai ®o¹n chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t) ®îc duyÖt. C¨n cø vµo nhu cÇu vèn theo tiÕn ®é c«ng tr×nh vµ c©n ®èi vèn hµng n¨m ®Ó thùc hiÖn ®Çu t cho dù ¸n. C«ng t¸c lËp vµ ph©n bæ dù to¸n chi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t XDCB tu©n theo c¸c tr×nh tù, thñ tôc ®îc quy ®Þnh trong LuËt NSNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña chÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh. ViÖc lËp vµ ph©n bæ tõ trªn xuèng. Khi lËp vµ ph©n bæ kÕ ho¹ch vµ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng, cïng lóc ph¶i chó ý tíi hai viÖc: - C©n ®èi gi÷a chi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng víi c¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c cña ®¬n vÞ HCSN - C©n ®èi vèn ®Çu t cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ níc. V× vËy, trong viÖc qu¶n lý c¸c lo¹i vèn ®Çu t (bao gåm c¶ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t XDCB) cã sù phèi hîp cña Së KÕ ho¹ch – §Çu t. Bé KÕ ho¹ch - §Çu t vµ Së Tµi chÝnh – VËt gi¸. Bé Tµi chÝnh 1.2.2.2 Qu¶n lý thanh to¸n vèn ®Çu t ViÖc thanh to¸n vèn ®Çu t ®îc thùc hiÖn trong c¶ 3 giai ®o¹n cña tr×nh tù ®Çu t vµ x©y dùng. C¸c kho¶n chi phÝ cÇn thanh to¸n vèn lµ: - Chi phÝ x©y l¾p - Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ. - Chi phÝ t vÊn. - Chi phÝ kh¸c (chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, thuÕ, lÖ phÝ ph¶i nép,vv…) §èi víi c¸c dù ¸n ®îc sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng, viÖc cÊp ph¸t vèn ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc cÊp b»ng h¹n møc kinh phÝ ®Çu t vµ ®îc thanh to¸n qua KBNN. C¨n cø chÝnh ®Ó KBNN tiÕn hµnh thanh to¸n cho ®¬n vÞ sö dông vèn Ng©n s¸ch lµ: - §· cã trong dù to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc giao. - §óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do cÊp cã thÈm quyÒn ra lÖnh chuÈn chi. - Cã ®Çy ®ñ hå s¬, chøng tõ thanh to¸n hîp lÖ. ViÖc thanh to¸n vèn ®îc thùc hiÖn theo dâi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh nghiÖm thu trong tõng thêi kú. Nh vËy, c¬ quan qu¶n lý võa kiÓm tra ®- NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 13 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh îc tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n võa kiÓm so¸t ®îc viÖc thanh to¸n vèn cho c«ng tr×nh. §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t hoÆc khèi lîng c«ng viÖc thuéc dù ¸n ®Çu t ®îc phÐp cÊp t¹m øng th× KBNN sÏ cÊp tríc vèn t¹m øng cho ®¬n vÞ thô hëng vµ thu håi vèn t¹m øng khi thanh to¸n khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. 1.2.2.3 Qu¶n lý quyÕt to¸n vèn ®Çu t. Khi kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, ®¬n vÞ ph¶i quyÕt to¸n khèi lîng x©y dùng dë dang ®ang chuyÓn sang n¨m sau, tæng hîp trong b¸o c¸o quyÕt to¸n cïng víi c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch trong n¨m cña ®¬n vÞ. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh mµ mçi h¹ng môc (hoÆc nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh) khi hoµn thµnh nÕu ®éc lËp vËn hµnh khai th¸c sö dông vµ xÐt thÊy cÇn thiÕt th× cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n cã thÓ cho phÐp quyÕt to¸n h¹ng môc (hoÆc nhãm h¹ng môc) bao gåm chi phÝ x©y l¾p, thiÕt bÞ vµ chi kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp cña h¹ng môc (hoÆc nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh) nãi trªn. Sau khi toµn bé dù ¸n thoµn thµnh chñ ®Çu t ph¶i tæng quyÕt to¸n toµn bé dù ¸n vµ ph©n bæ chi phÝ kh¸c cho tõng h¹ng môc theo quy ®Þnh. Khi kÕt thóc x©y dùng, c«ng tr×nh ph¶i ®îc nghiÖm thu, bµn giao, vËn hµnh thö, b¶o hµnh, b¶o hiÓm, vv…, ph¶i tiÕn hµnh quyÕt to¸n vèn ®Çu t , thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. “Vèn ®Çu t ®îc quyÕt to¸n” lµ toµn bé chi phÝ hîp ph¸p ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. Chi phÝ hîp ph¸p lµ chi phÝ theo ®óng quy chuÈn, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é tµi chÝnh – kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc cã liªn quan. Vèn ®Çu t ®îc quyÕt to¸n trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ®iÒu chØnh (nÕu cã). QuyÕt to¸n ®Çu t ph¶i x¸c ®Þnh ®Èy ®ñ, chÝnh x¸c tæng møc vèn ®Çu t ®· thùc hiÖn; ph©n ®Þnh râ nguån vèn ®Çu t; vèn ®Çu t chuyÓn thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n lu ®éng, hoÆc chi phÝ kh«ng thµnh tµi s¶n cña dù ¸n. Qua quyÕt to¸n vèn ®Çu t x¸c ®Þnh sè lîng, n¨ng lùc s¶n xuÊt, gi¸ trÞ TSC§ míi t¨ng do ®Çu t mang l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch huy ®éng, sö dông kÞp thêi vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t ®· hoµn thµnh. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Çu t vµ x©y dùng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sö dông vèn ®Çu t. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 14 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh QuyÕt to¸n vèn ®Çu t ph¶i ®Çy ®ñ, ®óng néi dung, b¶o ®¶m thêi gian lËp thÈm tra vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n vèn ®Çu t vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t cho ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng th× ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t ®ång thêi lµ ngêi phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. Tríc khi quyÕt to¸n vèn ®Çu t, tÊt c¶ c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i ®ùoc tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n. Tuú theo quyÕt ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt, h×nh thøc tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n cã thÓ lµ do c¬ quan chøc n¨ng trc thuéc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n thùc hiÖn hoÆc thuª tæ chøc kiÓm to¸n. Chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®îc tÝnh trong tæng dù to¸n ®îc phª duyÖt. C«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t kh«ng chØ nh»m kiÓm tra c¸c kho¶n chi xem cã ®óng víi môc ®Ých, tiªu chuÈn ®Þnh møc, chÕ ®é chÝnh s¸ch, quy tr×nh thñ tôc cña Nhµ níc kh«ng mµ cßn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ®Çu t, rót kinh nghiÖm nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. 1.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. - XuÊt ph¸t tõ sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý NSNN nãi chung: Quü NSNN lµ mét quü tiÒn tÖ tËp trung rÊt lín, cã nguån chñ yÕu tõ sù ®ãng gãp (th«ng qua c¬ chÕ thu ng©n s¸ch) cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nhµ níc sö dông quü nµy ®Ó chi cho c¸c nhiÖm vô kinh tÕ – x· héi cña m×nh. Cã 3 lý do chÝnh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ NSNN: + Quü NSNN lµ mét quü c«ng ®îc Nhµ níc chuyÓn giao quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cho mét sè ®èi tîng nhÊt ®Þnh nªn khã tr¸nh khái thÊt tho¸t, l·ng phÝ, tham «. Qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó lµm h¹n chÕ hiÖn tîng nµy, gi¶m bít thiÖt h¹i cho Nhµ níc vµ x· héi. + Chi NSNN thêng lµ c¸c kho¶n chi rÊt lín vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ – x· héi nªn nÕu kh«ng qu¶n lý chÆt chÏ, ®Ó s¶y ra sai lÇm thÊt tho¸t, l·ng phÝ th× hËu qu¶ còng rÊt nghiªm träng. + Ng©n s¸ch níc ta cßn h¹n hÑp trong khi nhÖm vô chi l¹i rÊt nhÒu v× vËy ®Æt ra yªu cÇu ph¶i qu¶n lý NSNN ®Ó c©n ®èi gi÷a nguån thu vµ nhiÖm vô chi, gi÷a c¸c néi dung chi, chèng thÊt tho¸t l·ng phÝ nh»m môc tiªu sö dông Ng©n s¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 15 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh - XuÊt ph¸t tõ tÝnh ch©t cña vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng: Vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng còng lµ mét bé phËn cña chi NSNN. Nã ®îc chi cho môc ®Ých ®Çu t vµ x©y dùng, mét lo¹i chi phøc t¹p vµ hiÖn nay ®ang tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò trong qu¶n lý. V× vËy dï cã quy m« kh«ng lín nhng vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng cÇn ®îc qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó b¶o ®¶m vèn ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m kÕ ho¹ch Ng©n s¸ch, c©n ®èi thu chi Ng©n s¸ch, chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ, tham «. - XuÊt ph¸t tõ ®Æc trng cña c¸c ®¬n vÞ HCSN: §èi tîng sö dông vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng lµ c¸c ®¬n vÞ HCSN. §Æc trng c¬ b¶n cña c¸c ®¬n vÞ HCSN lµ ®îc trang tr¶i c¸c chi phÝ ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ®îc giao b»ng nguån kinh phÝ tõ ng©n quü Nhµ níc hoÆc tõ c«ng quü theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ chi HCSN, trong ®ã cã chi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®Ó kiinh phÝ cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ HCSN ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng dù ®o¸n ®· phª duyÖt theo nguån kinh phÝ, theo néi dung chi tiªu, ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc. ch¬ng 2. thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c së, ban, ngµnh cña thµnh phè hµ néi 2.1 Nh÷ng quy ®Þnh, ph¸p lý vÒ qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng. 2.1.1. Qu¶n lý viÖc lËp kÕ ho¹ch vèn. 2.1.1.1. KÕ ho¹ch n¨m Bíc 1: LËp kÕ ho¹ch Trong thêi gian lËp dù to¸n NSNN hµng n¨m, c¨n cø vµo nhu cÇu c¶i t¹o, s÷a ch÷a më réng n©ng cÊp chñ ®Çu t lËp kÕ ho¹ch chi ®Çu t b»ng nguån vèn sù nghiÖp tæng hîp trong dù to¸n NSNN göi c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh cña LuËt NSNN. §«Ý víi c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn, c¨n cø vµo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n vµ sè kiÓm tra ®îc th«ng b¸o, chñ ®Çu t lËp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m cña dù ¸n göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n NSNN. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 16 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh C¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh tæng hîp, lËp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t göi Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch ®Çu t. Bíc 2: Ph©n bæ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ, Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ph©n bè kÕ ho¹ch vèn ®Çu t cho tõng Bé, UBND tØnh vµ c¸c dù ¸n quan träng cña Nhµ níc. Së Tµi chÝnh (Phßng tµi chÝnh huyÖn) tham gia víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t (c¬ quan chøc n¨ng tØnh, huyÖn) tham mu cho UBND tØnh (huyÖn) vÒ chñ tr¬ng ®Çu t ph¸t triÓn trong tõng thêi kú vµ trong tõng n¨m kÕ ho¹ch, ph©n bè vèn ®Çu t cho tõng dù ¸n do tØnh (huyÖn) qu¶n lý. Sau khi ®îc chÝnh phñ giao Ng©n s¸ch, c¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh ph©n bè vèn ®Çu t cho tõng dù ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý vµ göi kÕ ho¹ch vèn ®Çu t cho Bé Tµi chÝnh ®Ó kiÓm tra. C¨n cø ®Ó ph©n bè vµ kiÓm tra lµ: - ViÖc ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cña dù ¸n ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t. - Sù khíp ®óng víi chØ tiªu do chÝnh phñ giao vÒ tæng møc ®Çu t, c¬ cÊu vèn trong níc, vèn ngoµi níc, c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, møc vèn c¸c dù ¸n quan träng. - Sù tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c bè trÝ kÕ ho¹ch; c¸c dù ¸n ®Çu t ph¶i cã quyÕt ®Þnh ®Çu t vµo thêi ®iÓm th¸ng 10 vÒ tríc cña n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch; c¸c dù ¸n nhãm B, nhãm C ph¶i bè trÝ ®ñ vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Sau khi kiÓm tra, nÕu kÕ ho¹ch ®· triÓn khai cha ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn ®©y th× Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh l¹i. Trêng hîp c¸c Bé vµ UBND tØnh kh«ng ®iÒu chØnh l¹i hoÆc ®· ®iÒu chØnh nhng vÉn kh«ng ®óng quy ®Þnh, Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n b¸o c¸o ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, ®ång thêi c¬ quan Tµi chÝnh cha chuyÓn vèn sang Kho b¹c Nhµ níc ®Ó thanh to¸n. Së Tµi chÝnh (hoÆc phßng Tµi chÝnh huyÖn) rµ so¸t danh môc dù ¸n ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng cña ®Þa ph¬ng theo c¸c ®iÓm quy ®Þnh trªn ®©y. Trêng hîp kÕ ho¹ch ®· triÓn khai cha ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh, Së Tµi chÝnh (hoÆc phßng Tµi chÝnh huyÖn) ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o UBND tØnh (hoÆc huyÖn) xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i vµ cha chuyÓn tiÒn sang kho b¹c Nhµ níc ®Ó thanh to¸n. Bíc 3: Th«ng b¸o kÕ ho¹ch Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· ph©n bæ hoÆc sau khi ®iÒu chØnh ®· phï hîp c¸c quy ®inh: NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 17 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh C¸c Bé vµ UBNS c¸c tØnh, huyÖn giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cho c¸c chñ ®Çu t ®Ó thùc hiÖn, ®ång thêi göi c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc ®ång cÊp ®Ó theo dâi lµm c¨n cø kiÓm so¸t, thanh to¸n vèn. §èi víi c¸c dù ¸n do cÊp nµo qu¶n lý, c¬ quan tµi chÝnh cÊp ®ã cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t cho Kho b¹c Nhµ níc ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n vèn cho c¸c dù ¸n. C¸c Bé vµ UBND tØnh tæng hîp vèn, lËp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t göi Bé Tµi chÝnh. C¨n cø vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc ®· ®îc phª duyÖt, c¬ quan cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh giao dù to¸n n¨m, ph©n bæ vèn ®Çu t cho c¸c ®¬n vÞ vµ ph¶i b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó ®iÒu chØnh nÕu cÇn. - Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· ph©n bæ, hoÆc sau khi ®· ®iÒu chØnh, Së Tµi chÝnh th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn cho Kho b¹c Nhµ níc tØnh ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n vèn cho c¸c dù ¸n cÊp tØnh qu¶n lý. 2.1.1.2. KÕ ho¹ch quý Néi dung kÕ ho¹ch vèn ®Çu t, vèn sù nghiÖp cã tÝnh ®Çu t vµ x©y dùng hµng quý ph¶i ph¶n ¸nh ®îc gi¸ trÞ khèi lîng ®· thùc hiÖn cña quý tríc vµ luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý tríc; vèn ®· ®îc t¹m øng, thu håi t¹m øng vµ thanh to¸n cña quý tríc vµ luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý tríc; dù kiÕn gi¸ trÞ thùc hiÖn trong quý; nhu cÇu vèn t¹m øng vµ vèn thanh to¸n trong quý. ViÖc qu¶n lý theo kÕ ho¹ch ®èi víi vèn sù nghiÖp cã tÝnh ®Çu t x©y dùng còng ¸p dông nh ®èi víi c¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c. C¨n cø vµo dù to¸n NSNN n¨m ®îc th«ng b¸o, chñ ®Çu t lËp kÕ ho¹ch chi hµng quý göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i chñ ®Çu t trùc tiÕp giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t, thanh to¸n. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m vµ kh¶ n¨ng Ng©n s¸ch, c¬ quan Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ møc chi hµng quý vµ th«ng b¸o cho Kho b¹c Nhµ níc; c¨n cø vµo nhu cÇu vèn thanh to¸n, chuyÓn vèn kÞp thêi ch Kho b¹c Nhµ níc ®Ó thanh to¸n cho c¸c dù ¸n. 2.1.2. Qu¶n lý viÖc thanh to¸n vèn 2.1.2.1. §iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt x©y dùng - Cã b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (hoÆc b¸o c¸o ®Çu t) vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 18 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh - Cã v¨n b¶n phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu (®èi víi gãi thÇu tæ chøc ®Êu thÇu) hoÆc quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ dù to¸n (®èi víi gãi thÇu chØ ®Þnh thÇu) - Cã hîp ®ång giao viÑc hoÆc hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ ngêi nhËn thÇu. - §îc bè trÝ trong dù to¸n NSNN n¨m. 2.1.2.2. T¹m øng vµ thu håi vèn t¹m øng §èi tîng ®îc tam øng vèn: - Dù ¸n ®Çu t tæ chøc ®Êu thÇu theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. (Th«ng t 44/2003/TT-BTC ngµy 15/5/2003 söa ®æi lµ: c¸c dù ¸n hoÆ gãi thÇu thùc hiÖn theo h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay th«ng qua hîp ®ång EPC.) - C¸c gãi thÇu x©y l¾p tæ chøc ®Êu thÇu. (Th«ng t 44/2003/TT-BTC ngµy 15/5/2003 söa ®æi lµ: C¸c dù ¸n gãi thÇu x©y l¾p tæ chøc ®Êu thÇu theo hîp ®ång chän gãi hoÆc hîp ®ång trän gãi hoÆc hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸.) - Mua s¾m thiÕt bÞ. (KÓ c¶ thiÕt bÞ nhËp khÈu vµ thiÕt bÞ mua trong níc) - C¸c viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. - Mét sè c«ng viÖc thuéc chi phÝ kh¸c cña dù ¸n nh chi phÝ bé m¸y qu¶n lý dù ¸n, thuÕ ®Êt hoÆc thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. C¸c dù ¸n ®Çu t hoÆc khèi lîng c«ng viÖc thuéc dù ¸n ®Çu t ngoµi ®èi tîng nªu trªn chØ ®îc thanh to¸n vèn t¹m øng khi Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. §èi víi mçi lo¹i ®èi tîng ®îc t¹m øng vèn. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ møc vèn ®îc t¹m øng b»ng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh so víi gi¸ trÞ hîp ®ång hoÆc b¶ng sè tiÒn cÇn thiÕt ®Ó thanh to¸n theo hîp ®ång nhng møc vèn t¹m øng kh«ng ®îc vît kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m ®îc bè trÝ cho gãi thÇu hoÆc phÇn c«ng viÖc ®ã. Vèn t¹m øng ®îc thu håi mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn vµo thêi kú thanh to¸n khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh c«ng viÖc. - Vèn t¹m øng c¸c hîp ®ång x©y l¾p ®îc thu håi dÇn vµo tõng thêi kú thanh to¸n khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 19 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh - Vèn t¹m øng mua s¾m thiÕt bÞ ®îc thu håi dÇn vµo tõng lÇn thanh to¸n khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh - Vèn t¹m øng cho c¸c hîp ®ång t vÊn ®îc thu håi vµo tõng lÇn thanh to¸n cho khèi lîng c«ng viÖc t vÊn hoµn thµnh. - Vèn t¹m øng mua s¾m thiÕt bÞ ®îc thu håi vµo tõng lÇn thanh to¸n khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh. - Vèn t¹m øng cho c¸c hîp ®ång t vÊn ®îc thu håi vµo tõng lÇn thanh to¸n vµ khèi lîng c«ng viÖc ®ã. - Trêng hîp hÕt niªn ®é kÕ ho¹ch mµ vèn t¹m øng cha thu håi xong hÕt do gãi thÇu cha ®îc thanh to¸n ®¹t ®Õn tû lÖ quy ®Þnh th× tiÕp tôc thu håi trong kÕ ho¹ch n¨m sau vµ kh«ng trõ vµo kÕ ho¹ch vèn cña n¨m sau. Trêng hîp vèn t¹m øng cha thu håi hÕt do gãi thÇu cha ®îc thanh to¸n ®Õn tû lÖ nhng dù ¸n kh«ng ®îc ghi tiÕp kÕ ho¹ch hoÆc bÞ ®×nh chØ thi c«ng, chñ ®Çu t ph¶i gi¶i tr×nh víi KBNN vÒ t×nh h×nh sö dông vèn t¹m øng cha ®îc thu håi, ®ång thêi b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn xö lý. Trêng hîp ®· ®îc thanh to¸n vèn t¹m øng vµ thu håi vèn t¹m øng ®îc thùc hiÖn nh trªn (gièng víi vèn ®Çu t XDCB). - C¸c dù ¸n cã quy m« díi 1 tû ®ång ®îc t¹m øng 50% kÕ ho¹ch n¨m cña dù ¸n. Vèn t¹m øng ®îc thu håi dÇn vµo tõng kú thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh vµ thu håi hÕt trong n¨m kÕ ho¹ch. Sè vèn t¹m øng thu håi tõng kú b»ng sè vèn thanh to¸n nh©n víi tû lÖ t¹m øng. 2.1.2.3 Thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh Khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh theo h×nh thøc chØ ®Þnh thÇu ®îc thanh to¸n lµ khèi lîng thùc hiÖn ®· ®îc nghiÖm thu hµng th¸ng, theo hîp ®ång, cã trong kÕ ho¹ch ®Çu t ®îc giao. Khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh ®îc thanh to¸n lµ khèi lîng thiÕt bÞ ®· nhËp kho chñ ®Çu t (®èi víi thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p), hoÆc ®· l¾p ®Æt xong vµ nghiÖm thu (®èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt). Khèi lîng c«ng t¸c t vÊn hoµn thµnh ®ù¬c thanh to¸n lµ khèi lîng thùc hiÖn ®îc nghiÖm thu phï hîp v¬Ý hîp ®ång kinh tÕ vµ cã trong kÕ ho¹ch ®Çu t ®îc giao. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 20 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh §Ó ®îc thanh to¸n khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh, chñ ®Çu t göi ®Õn KBNN ®Çy ®û hå s¬ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi c¸c lo¹i c«ng viÖc x©y l¾p, mua thiÕt bÞ, t vÊn, tµi liÖu ®îc yªu cÇu thêng bao gåm quyÕt ®Þnh tróng thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu, hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ b¶n tÝnh gi¸ trÞ khèi lîng kÌm theo, phiÕu gi¸ vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n. §èi víi c¸c lo¹i c«ng viÖc thuéc chi phÝ kh¸ch cña dù ¸n, ph¶i cã ®ñ c¸c c¨n cø chøng minh c«ng viÖc ®· ®îc thùc hiÖn. C¨n cø ®Ó nghÞ cña chñ ®Çu t vµ hå s¬ thanh to¸n do chñ ®Çu t göi ®Õn, trong vßng 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn hå s¬ hîp lÖ, KBNN kiÓm tra, thanh to¸n cho chñ ®Çu t vµ c¸c nhµ thÇu vµ thu håi vèn t¹m øng theo ®óng quy ®Þnh. Sè vèn thanh to¸n cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng ®îc vît qua dù to¸n hoÆc gi¸ tróng thÇu; tæng sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n kh«ng ®îc vît qu¸ tæng dù to¸n vµ tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt. Sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n trong n¨m (bao gåm c¶ t¹m øng vµ thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh) nhiÒu nhÊt kh«ng vît qua kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m ®· bè trÝ cho dù ¸n. §èi víi vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t XDCB: - C¸c dù ¸n cã quy m« tõ 1 tû ®ång trë lªn, viÖc thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh thùc hiÖn nh trªn (theo chÕ ®é qu¶n lý vèn ®Çu t hiÖn hµnh). - C¸c dù ¸n cã quy m« díi 1 tû ®ång, khi cã khèi lîng hoµn thµnh ®îc nghiÖm thu, chñ ®Çu t lËp hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n göi KBNN bao gåm biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh, b¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ trÞ khèi lîng thanh to¸n, phiÕu gi¸ hoÆc b¶ng kª (®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c kh«ng dïng phiÕu gi¸) vµ chøng tõ thanh to¸n C¨n cø vµo h¹n møc kinh phÝ do c¬ quan Tµi chÝnh cÊp, KBNN kiÓm so¸t thanh to¸n cho ®¬n vÞ thu hëng vµ thu håi sè vèn ®· t¹m øng nÕu cã. Sè cÊp t¹m øng chØ lµ mét kho¶n øng tríc, kh«ng ®îc ghi vµo chi NSNN. Sè thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh míi lµ sè cÊp ph¸t chÝnh thøc. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 21 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh S¬ ®å tæng thÓ vÒ quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch vèn vµ thanh to¸n vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n ®Çu t do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. 1 ChÝnh phñ 1 2 UBND tØnh Bé tµi chÝnh 3a 3 4 Së tµi chÝnh 4a 6 7 Chó thÝch: 5 (1) ChÝnh phñ giao kÕ ho¹ch ®Çu t hµng n¨m. (2) göi b¹c Bé Tµi chÝnh ChñUBND ®Çu t tØnh bè trÝ kÕ ho¹ch vèn chi cho tõng dù ¸n,Kho níc (3) Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh l¹i trong nhµ trêng hîp kh«ng c¬ së 8 ®óng quy ®Þnh. (3a) Së Tµi chÝnh ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn b¸o c¸o UBND tØnh (4) UBND tØnh th«ng b¸o kÕ ho¹ch khèi lîng chi tiÕt cho chñ ®Çu t. (4a) Së tµi chÝnh th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn cho Kho B¹c nhµ níc tØnh. (5) Chñ ®Çu t më tµi kho¶n (lÇn ®Çu) lËp kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t hµng quý. (6) Kho b¹c Nhµ níc lËp kÕ ho¹ch chi hµng quý víi Së Tµi chÝnh (7) Së Tµi chÝnh chuyÓn tiÒn theo møc chi quý ®· ®uyÖt. (8) Giao dÞch thanh to¸n vèn ®Çu t. 2.1.3. Qu¶n lý viÖc quyÕt to¸n vèn 2.1.3.1 LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t. Hµng n¨m, khi kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t trong n¨m göi c¬ quan thanh to¸n, c¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 22 LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh theo biÓu mÉu sè 01/BC-THN quy ®Þnh. B¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t hµng n¨m bao gåm c¸c néi dung sau: - T×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t trong n¨m kÕ ho¹ch: Gi¸ trÞ thùc hiÖn trong anm vµ luü kÕ tõ khëi c«ng. Sè vèn ®îc thanh to¸n trong anm vµ luü kÕ khëi c«ng. Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh ®ñ ®iÒu kiÖn thanh to¸n vèn cha ®îc thanh to¸n. - Nguån vèn ®Çu t. - C«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo s¶n xuÊt sö dông trong n¨m. (Theo th«ng t 45/2003/TT-BTC ngµy 15/5/2003, néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t hµng n¨m cã mét sè ®iÓm söa ®æi nh sau: - Nguån vèn ®Çu t ®Ò nghÞ quyÕt to¸n: Chi tiÕt theo c¬ cÊu x©y l¾p, thiÐt bÞ, chi phÝ kh¸c; chi tiÕt h¹ng môc, kho¶n môc chi phÝ ®Çu t. - X¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t thiÖt h¹i kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n h×nh thµnh qua ®Çu t: chi phÝ thiÖt h¹i do thiªn tai,®Þch ho¹ vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh«ng thuéc ph¹m vi vµ ®èi tîng ®îc b¶o hiÓm: do thùc hiÖn c¸c khèi lîng c«ng viÖc ph¶i huû bá theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. - X¸c ®Þnh sè lîng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n h×nh thµnh quan ®Çu t cña dù ¸n, c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nn; chi tiÕt theo nhãm, lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, TSLD theo chi phÝ thùc tÕ.) B¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t hµng n¨m cña dù ¸n, chñ ®Çu t ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc hiÖn thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kÕt qu¶ ®Çu t trong n¨m, c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n tån t¹i vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. C¨n cø b¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t hµng n¨m cña c¸c chñ ®Çu t, UBND tØnh, thµnh phè, c¸c bé ngµnh chØ ®¹o c¬ quan chøc n¨ng tæng hîp b¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t hµng n¨m cña ®¬n vÞ göi bé Tµi chÝnh, Tæng côc thèng kª. C¨n cø thùc hiÖn b¸o c¸o vèn ®Çu t hµng n¨m cña Bé ngµnh, ®Þa ph¬ng, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc thèng kª tæng hîp, b¸o c¸o chÝnh phñ. §èi víi dù ¸n (h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh) hoµn thµnh, chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t göi c¬ quan thanh to¸n, c¬ quan cho vay vèn, c¬ quan thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh ph¶i thÓ hiÖn râ c¸c néi dung sau: - Tæng møc vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n. - C¸c chi phÝ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n cña dù ¸n. - Gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao cho s¶n xuÊt sö dông. NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02 23
- Xem thêm -