Tài liệu Phương pháp huấn luyện sức nhanh trong chạy cự ly ngắn

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Së gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Lμo Cai Tr−êng THPT chuyªn tØnh Lμo cai Tªn ®Ò tμi: “ Ph−¬ng Ph¸p huÊn luyÖn søc nhanh trong ch¹y cù ly ng¾n.” Hä tªn: NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Tæ: ThÓ dôc N¨m häc: 2010 – 2011 Tªn ®Ò tμi: “ Ph−¬ng ph¸p huÊn luyÖn søc nhanh trong ch¹y cù ly ng¾n” PhÇn I. Më ®Çu I. §Æt VÊn ®Ò: 1.1 Lý do chän ®Ò tμi: Søc khoÎ cña mçi con ng−êi lµ mét yÕu tè t¹o nªn søc m¹nh cña chÝnh m×nh vèn quÝ nhÊt cña chÝnh m×nh lµ mét yÕu tè t¹o nªn søc m¹nh cña céng ®ång, cña ®Êt n−íc, lµ nguån h¹nh phóc cña d©n téc. Søc m¹nh cña d©n quyÕt ®Þnh mäi sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. ChÝnh v× vËy phong trµo tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao ph¸t triÓn réng kh¾p trong c¶ n−íc tõ thµnh thÞ tíi n«ng th«n tõ ®ång b»ng ®Õn miÒn nói. §iÒn kinh lµ mét m«n thÓ thao rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nã bao gåm c¸c ho¹t ®éng tù nhiªn cña con ng−êi nh− ®i bé, ch¹y nh¶y, nÐm ®Èy vµ nhiÒu m«n phèi hîp kh¸c. Søc nhanh cã t¸c dông ph¸t triÓn c¬ thÓ t−¬ng ®èi toµn diÖn, t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn nh÷ng m«n thÓ thao kh¸c, ph¸t triÓn søc m¹nh, søc bÒn, sù mÒm dÎo, khÐo lÐo. T¹o dùng c¬ së cho ph¸t triÓn h×nh th¸i vµ t− thÕ ng−êi, cñng cè søc kháe vµ h×nh thµnh kü n¨ng, kü x¶o vËn ®éng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó gãp phÇn rÌn luyÖn vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch. Gãp phÇn trang bÞ cho häc sinh nh÷ng n¨ng lùc nhÊt ®Þnh vÒ trÝ tuÖ vµ thÓ chÊt nh»m gióp cho c¸c em hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh häc vÊn phæ th«ng vµ hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh thÓ dôc trong nhµ tr−êng. - Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ h×nh th¸i, chøc n¨ng c¬ thÓ, c¸c phÈm chÊt c¸ nh©n cña tuæi trÎ häc ®−êng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn sèng, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña con ng−êi, trong ®ã viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c ph−¬ng tiÖn Gi¸o dôc thÓ chÊt. NhiÒu c«ng tr×nh khoa häc chøng minh, sù thiÕu hôt vËn ®éng lµ hËu qu¶ chñ yÕu dÉn ®Õn suy gi¶m søc kháe, søc ®Ò kh¸ng vµ sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ thÓ häc sinh. ChÝnh v× vËy Gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr−êng häc cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong giai ®o¹n tuæi häc ®−êng cña con ng−êi, nh»m chuÈn bÞ cho thÕ hÖ trÎ vËt chÊt, søc kháe, trÝ tuÖ vµ kü thuËt lao ®éng. Tõ ph©n tÝch trªn cho thÊy søc kháe TrÝ tuÖ lµ nh÷ng thø quý gi¸ nhÊt cña mçi con ng−êi vµ cña mçi Quèc gia. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua nhiÒu t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy, tÇn sè b−íc ch¹y cã ¶nh h−ëng ®Õn thµnh tÝch, ch¹y lµ hÖ sè søc nhanh trong ®iÒn kinh ®Æc biÖt ch¹y cù li ng¾n ®ßi hái ph¶i cã ®−îc chiÒu cao, c©n nÆng, ®¹o ®øc, ý chÝ cña tõng häc sinh, tr×nh ®é chuÈn bÞ thÓ lùc chung vµ chuyªn m«n kü thuËt, chiÕn thuËt, t©m lý víi tÊt c¶ c¸c yÕu tè, nh− søc nhanh cã ý nghÜa quan träng nã quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh tÝch cña tõng m«n thÓ thao. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn mµ hÇu hÕt c¸c häc sinh kh«ng chó ý ®Õn viÖc tËp luyÖn n©ng cao vµ rÌn luyªn søc khoÎ. ViÖc ph¸t triÓn søc nhanh cña c¸c em cßn h¹n chÕ. VËy t«i m¹nh d¹n ®i s©u ®Ò tµi. Ph−¬ng ph¸p huÊn luyÖn søc nhanh cho cù ly ch¹y ng¾n 1.2 C¬ së thùc tiÔn: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ n−íc còng nh− Së gi¸o dôc ®µo t¹o rÊt quan t©m ®Õn gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr−êng häc tõ viÖc gi¶ng d¹y ®Õn viÖc båi d−ìng tËp huÊn cho gi¸o viªn tham gia huÊn luyÖn c¸c ®éi tuyÓn. Häc sinh ®−îc båi d−ìng kiÕn thøc kÞp thêi ®Ó cã thÓ lùc thµnh tÝch tèt tham gia c¸c gi¶i thi ®Êu cÊp tØnh vµ cÊp quèc gia. Trong thùc tÕ chÊt l−îng giê thÓ dôc thÊp, mang tÝnh h×nh thøc, l−îng vËn ®éng cho häc sinh cßn Ýt. Nguyªn nh©n: - Do ®iÒu kiÖn s©n b·i cßn qu¸ chËt hep. C¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn,vÖ sinh m«i tr−êng kh«ng ®¶m b¶o, môc ®Ých vµ yªu cÇu gi¸o dôc cßn ch−a ®−îc ®Ò cao. Do vËy thÓ dôc thÓ thao Ýt cã t¸c dông rÌn luyÖn th©n thÓ cho häc sinh, tõ ®ã h¹n chÕ t¸c dông ph¸t triÓn thÓ lùc vµ tÇm vãc cña häc sinh. §Ó ®¶m b¶o tèt h¬n n÷a cho sù ph¸t triÓn thÓ chÊt cña con ng−êi cÇn ph¶i ®æi míi. §æi míi vÒ néi dung, vÒ ph−¬ng ph¸p cho phï hîp, ®æi míi theo h−íng tÝch cùc hãa ng−êi häc. Ho¹t ®éng giê chÝnh khãa ngo¹i khãa, tù tËp ngoµi giê ®Ó rÌn luyÖn cho häc sinh thãi quen tËp rÌn luyÖn thÓ thao trªn líp còng nh− ë nhµ. Muèn vËy cÇn thay ®æi c¸ch tæ chøc giê häc sao cho khoa häc phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng, tËp luyÖn quay vßng h¹n chÕ tèi ®a c¸ch tËp lÇn l−ît ®Ó gi¶m thêi gian chÕt, t¨ng c−êng cho häc sinh tËp luyÖn ®¹t ®−îc l−îng vËn ®éng hîp lý. VËn dông ph−¬ng ph¸p dïng lêi nãi, ph−¬ng ph¸p trùc quan, ph−¬ng ph¸p trß ch¬i thi ®Êu, tËp lÆp l¹i sao cho giê häc sinh ®éng, hÊp dÉn l«i cuèn häc sinh häc tËp, n©ng cao ý thøc tù qu¶n cña häc sinh, ®Ó häc sinh tù ®iÒu khiÓn, tù ®¸nh gi¸ vµ tham gia ®¸nh gi¸. - LÊy søc kháe, thÓ lùc häc sinh lµ môc tiªu quan träng nhÊt. §Ó häc sinh tËp ®óng ph−¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ cÇn trang bÞ cho c¸c em mét sè kiÕn thøc kü n¨ng chuyªn m«n ë møc cÇn thiÕt nhÊt. Kh«ng ®i s©u vµo lý luËn mang tÝnh hµn l©m, chØ trang bÞ nh÷ng g× cÇn ®Ó tranh thñ thêi gian cho häc sinh tËp luyÖn. Tuy nhiªn chØ ë møc phæ th«ng, phï hîp víi løa tuæi giíi tÝnh, tr×nh ®é, søc kháe vµ thÓ lùc häc sinh, phï hîp víi thùc tiÔn c¬ së vËt chÊt vµ kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn. MÆc dï ch−a ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− mong muèn song thµnh tÝch cña c¸c em rÊt tèt cã nhiÒu em häc sinh ®¹t ®−îc nh÷ng chØ tiªu ®Æt ra. Song qua viÖc gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m cho ta thÊy häc sinh ch¹y nhanh kh«ng tèt cã nhiÒu em thµnh tÝch ch¹y cù ly ng¾n nh− 100m ®¹t thµnh tÝch thÊp. Qua c¸c ®ît thi ®Êu gi¶i tØnh th× thµnh tÝch cña c¸c em lµ thÊp so víi c¸c tØnh kh¸c. ChÝnh v× vËy bµi tËp ph¸t søc nhanh rÊt cÇn thiÕt cho c¸c m«n nh− ®iÒn kinh, ch¹y nh¶y, bãng ®¸ … ®ßi hái tËp ph¶i cã khoa häc mçi mét giê lªn líp l−îng bµi tËp ph¶i phï hîp vµ ®óng víi néi dung cña bµi tõng tiÕt cô thÓ, vµ cã thÓ ®−a vµo gi¶ng d¹y tõ ®Çu. ch¹y ng¾n kh«ng cÇn ph¶i th−êng xuyªn mµ ph¶i tËp cã kÕ ho¹ch . Víi môc ®Ých cña ®Ò tµi t«i hy väng t×m ra nh÷ng bµi tËp tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh ch¹y cù ly ng¾n ë løa tuæi nµy. Nh÷ng biÖn ph¸p, bµi tËp mµ t«i lùa chän sÏ lµ tµi liÖu bæ Ých cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c chuyªn m«n vµ lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y còng nh− nh÷ng ai quan t©m ®Õn søc nhanh. - Kh¶o s¸t ®èi t−îng häc sinh ®éi tuyÓn thêi ®iÓm tr−íc chu kú huÊn luyÖn cô thÓ theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y.( BiÓu1) BiÓu1: Hä vµ tªn Líp Vò TuÊn Linh 12lý Thêi gian kiÓm tra Th¸ng 8 Thµnh tÝch ch¹y 100m 12” 10 NguyÔn Anh TuÊn 12A1 Th¸ng 8 12” 20 NguyÔn V¨n Ba 12Lý Th¸ng 8 12” 20 NguyÔn Thanh Tïng 12A1 Th¸ng 8 12” 37 TrÞnh Quang m¹nh 10To¸n Th¸ng 8 12” 40 NguyÔn V¨n Cao 10Lý Th¸ng 8 12” 45 §ç ThÞ L−¬ng 10H Th¸ng 8 15”50 NguyÔn ThÞ Linh 10V Th¸ng 8 15” 58 II.Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Còng nh− c¸c m«n thÓ thao kh¸c d¹y trong tr−êng phæ th«ng, muèn ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ (søc nhanh) trong ch¹y ng¾n th× ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c nhiÖm vô cña bé m«n ta sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1. Ph−¬ng ph¸p ®äc vμ tæng hîp tμi liÖu: B»ng ph−¬ng ph¸p nµy, chóng t«i ®· thu thËp ®−îc nh÷ng c¬ së lý luËn, c¬ së sinh lý, trong c¸c ho¹t ®éng søc nhanh. §Æc biÖt t©m sinh lý cña ®èi t−îng nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc søc nhanh cho häc sinh. 2. Ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm s− ph¹m: a. §Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña bµi tËp ®· x©y dùng, t«i trùc tiÕp tiÕn hµnh gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn c¸c em trong tr−êng cña ba khèi líp tr−íc khi thùc hiÖn chóng t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c chØ sè bËt xa t¹i chç, bËt nh¶y thÒm bËc tÝnh thêi gian, ch¹y mét 100m cho c¶ c¸c líp häc t«i ®· d¹y, kiÓm tra thµnh tÝch ®éi tuyÓn HKP§. Sau hÕt mét häc kú sÏ kiÓm tra vµ sau kho¸ häc sÏ kiÓm tra ®¸nh gi¸ søc nhanh . b. Sè buæi gi¶ng d¹y trong tuÇn 2 tiÕt vµ huÊn luyÖn vµ gi¶ng d¹y thªm vµo buæi chiÒu. 3. Ph−¬ng ph¸p truyÒn t¶i: a. ThuyÕt tr×nh gi¶ng d¹y ph©n tÝch thÞ ph¹m ®¸nh gi¸ gi¸o viªn thÓ hiÖn vai trß cña m×nh truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh, ®Ò ra nhiÖm vô, qu¸ tr×nh thùc hiÖn. b. Ph©n tÝch lù¬ng bµi tËp kü thuËt ®éng t¸c, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tËp luyÖn, tiÕn hµnh c¸c ®éng t¸c gi¸o dôc häc sinh cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, thÈm mÜ trÝ tuÖ, ý trÝ. 4. Ph−¬ng ph¸p trùc quan: a.T¹o nªn h×nh ¶nh cô thÓ thóc ®Èy qu¸ tr×nh nhËn thøc n©ng cao høng thó häc tËp cho häc sinh. b.Trùc tiÕp lµm mÉu ph©n tÝch c¸c ®éng t¸c c¸c bµi tËp lù¬ng vËn ®éng. 5. Ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn: a. TËp luyÖn cã ®Þnh møc chÆt chÏ. b. TËp luyÖn cã ®Þnh møc toµn phÇn. 6. Tæ chøc ®èi t−îng nghiªn cøu: Häc sinh ®ang häc t¹i nhµ tr−êng, ®éi tuyÓn HKP§ nhµ tr−êng. PhÇn II : néi dung I.Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 1: X©y dùng lùa chän mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh ch¹y cù ly ng¾n n¾m v÷ng c¸c yÕu tè sau: 1. §Æc ®iÓm gi¶i phÉu t©m sinh lý: §èi víi nh÷ng häc sinh løa tuæi 14 ®Õn 18 th× ë giai ®o¹n nµy c¸c em ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¸c hÖ c¬ quan ®Æc biÖt ë ®é tuæi 16 råi yÕu tè thÓ lùc ®Ó tiÕn tíi sù hoµn thiÖn chøc n¨ng nªn cã nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sinh lý. Ch¹y víi tèc ®é ®Òu vµ nhanh, tÇn sè b−íc ch¹y s¶i ch©n guång nhanh t− thÕ sau khi ch¹y vÒ ®Ých ph¶i nhanh vµ kh«ng dõng ®ét ngét ®i l¹i th¶ láng. HÖ x−¬ng trong giai ®o¹n nµy hÖ x−¬ng cña c¸c em ph¸t triÓn m¹nh c¶ vÒ chiÒu dµi vµ chiÒu ngang. HÖ c¬ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh nh−ng vÉn chËm hon so víi hÖ x−¬ng biÓu hiÖn c¸c em cao, gÇy khèi l−îng c¬ t¨ng nhanh ®µn tÝnh c¬ t¨ng nh−ng c¬ kh«ng ®ång ®Òu, chñ yÕu c¬ nhá vµ dµi do ®ã khi c¬ vËn ®éng chãng dÉn ®Õn mÖt mái nhanh.V× vËy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn cÇn chó ý ®Õn c¸c bµi tËp ph¸t triÓn c¬ b¾p nh»m ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh vµ ®Ó hoµn thiÖn hÖ c¬ nhanh. HÖ h« hÊp trong giai ®o¹n nµy c¸c em cã sù thay ®æi râ nÐt vÒ ®é dµi cña chu kú h« hÊp tØ lÖ thë ra hÝt vµo thay ®æi ®é s©u vµ tÇn sè h« hÊp. T©m sinh lý ë giai ®o¹n nµy c¸c em häc sinh tá ra m×nh lµ ng−êi hiÓu biÕt, −a ho¹t ®éng vµ ho¹t ®éng cã nhiÒu hoµi b·o do qu¸ tr×nh h−ng phÊn chiÕm −u thÕ h¬n qu¸ tr×nh øc chÕ, nªn c¸c em tiÕp thu c¸i míi nhanh nh−ng l¹i chãng ch¸n khi lµm ®−îc. V× vËy khi tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ thao cho c¸c em ë giai ®o¹n nµy cÇn ph¶i chó ý uèn n¾n nh¾c nhë kÌm cÆp chØ b¶o ®Þnh h−íng ®Õn viÖc c¸c em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÌm theo víi khen th−ëng ®éng viªn kÞp thêi vµ ®óng møc. Trao ®æi chÊt vµ n¨ng l−îng: ë ®é tuæi nµy c¸c em ®ßi hái vÒ c¸c chÊt ®−êng ®¹m mì vµ muèi kho¸ng rÊt nhiÒu. Qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ xÈy ra rÊt nhanh, t¨ng l−îng tÕ bµo lín. Mét mÆt chuyÓn ho¸ do qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh cña c¬ thÓ, mÆt kh¸c ®Ó cung cÊp cho qu¸ tr×nh vËn ®éng ph¸t triÓn thÓ lùc. 2.C¬ së lý luËn: Khi ta thùc hiÖn mét ho¹t ®éng t−¬ng ®èi c¨ng th¼ng th× sau mét thêi gian con ng−êi c¶m thÊy viÖc thùc hiÖn dÇn cµng trë nªn khã kh¨n h¬n. Bªn ngoµi cã thÓ nhËn thÊy mét c¸ch kh¸ch quan qua mét sè dÊu hiÖu t−¬ng ®èi râ rÖt c¬ mÆt c¨ng th¼ng, mÆt ®á, to¸t må h«i,….. ®ång thêi víi nh÷ng biÓu hiÖn Êy trong c¬ thÓ diÔn ra nh÷ng biÕn ®æi vÒ sinh lý kh¸ s©u s¾c mÆc dï viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng chë nªn khã kh¨n nh−ng b»ng nç lùc ý chÝ con ng−êi vÉn cã thÓ tiÕp tôc duy tr× c−êng ®é ho¹t ®éng nh− khëi ®Çu. Ng−êi ta gäi ®ã lµ giai ®o¹n mÖt mái cã bï. Sau ®ã mÆc dï g¾ng søc nh−ng c−êng ®é ho¹t ®éng vÉn bÞ gi¶m sót. Khi ®ã con ng−êi ®· bÞ mÖt mái thËt sù hay mÖt mái mÊt bï. Nh− vËy cã thÓ hiÓu mÖt mái lµ sù gi¶m sót t¹m thêi kh¶ n¨ng vËn ®éng do c¸c em g©y nªn.VËy søc nhanh lµ kh¶ n¨ng mÊt ®i trong mét ho¹t ®éng nµo lóc sau ®ã sÏ chë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu khi ch−a vËn ®éng. Ngoµi ra søc nhanh cã thÓ nãi lµ n¨ng lùc thùc hiÖn mét ho¹t ®éng c−êng ®é cho tr−íc hay n¨ng lùc thùc hiÖn vËn ®éng trong thêi gian ng¾n nhÊt mµ c¬ thÓ chÞu ®ùng ®−îc. 3.C¬ së sinh lý trong ho¹t ®éng søc nhanh: Trong ho¹t ®éng søc nhanh, s¸ch sinh lý TDTT cã viÕt søc nhanh th−êng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc ®éng t¸c nhanh kÐo trong thêi gian ng¾n víi sù tham gia cña khèi l−îng c¬ b¾p lín nhê sù hÊp thô «xy ®Ó cung cÊp n¨ng l−îng cho c¬ thÓ chñ yÕu b»ng con ®−êng yÕm khÝ søc nhanh phô thuéc vµo kh¶ n¨ng l−îng O2 trong c¬ thÓ kh¶ n¨ng duy tr× l©u dµi lµ ng¾n. Møc hÊp thô « xy tèi ®a cña mét ng−êi quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn yÕm khÝ cña hä. Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn søc nhanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng hoµn thiÖn c¬ chÕ cung cÊp n¨ng l−îng, søc nhanh chØ ph¸t triÓn trong tr−êng hîp ph¶i chÞu ®ùng kh¶ n¨ng yÕm khÝ ë møc ®é cao, ®Ó n©ng cao søc nhanh th× ph¶i tËp luyÖn víi khèi l−îng vµ c−êng ®é cao dïng ý trÝ n¨ng lùc ®Ó kh¾c phôc mÖt mái ngoµi ra ta ph¶i kÕt hîp víi c¸c ®øc tÝnh cÇn cï s¨n sµng v−ît khã quyÕt t©m cao. -Thêi gian thùc hiÖn bµi tËp tÝnh phót. - C−êng ®é bµi tËp ( tèc ®é). - Khèi l−îng. - Qu·ng nghØ. - Sè lÇn lÆp l¹i. - TÝnh chÊt nghØ ng¬i. Trªn c¬ së khoa häc thùc tiÕn chóng t«i ®· x©y dùng mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh løa tuæi 14-18 (HS ®éi tuyÓn HKP§) II. Gi¶i QuyÕt NhiÖm Vô 2: Mét sè c¸c bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh løa tuæi 14- 18 b¶ng mét. B¶ng I TT Néi dung 1 Bµi tËp tæng hîp Ch¹y chËm xen víi ch¹y L−îng vËn ®éng 15- 25 phót Yªu cÇu Môc ®Ých NghØ, häc sinh Ph¸t triÓn søc ch−a mÖt bÒn chung §éng t¸c ®óng Ph¸t triÓn søc nhanh 2 Bµi tËp vÒ c¸c c¬ Tõ 3-5 tæ 10- 15 lÇn C¬ bông , c¬ l−ng , chi nghØ 1phót nhanh ,m¹nh trªn ,chi d−íi 3 4 C¸c bµi tËp ch¹y 100 x 3lÇn Thêi gian nghØ Ph¸t triÓn søc 100m - 200m - 400m 200 x 2lÇn 3 -> 5phót nhanh 100%søc 400 x 1lÇn §óng ®éng t¸c Ph¸t triÓn søc ®ñ sè lÇn m¹nh Thêi gian nghØ Ph¸t triÓn søc 3 phót nhanh tèc ®é Nhanh 85- Ph¸t triÓn søc 100% søc bÒn tèc ®é C¸c bµi tËp bËt nh¶y BËt cãc - BËt Õch Tõ 2– > 3 tæ BËt xa t¹i chç 15 –> 20 m BËt xa ba b−íc nghØ gi÷a 3phót Nh¶y lß cß 5 TËp víi t¹ g¸nh 15->20LÇn / 1tæ Bµi tËp ch¹y lÆp l¹i ë c¸c Tõ 3 ->5 lÇn ®o¹n 30m,50m,80m,100m. Tõ 2->3 lÇn Bµi tËp ch¹y biÕn tèc 6 100nhanh 50 chËm, 50nhanh 50 chËm 200nhanh 50 chËm Tõ 2->3lÇn Trong qu¸ tr×nh s¾p sÕp néi dung bµi tËp t«i lu«n ®¶m b¶o tÝnh t¨ng tiÕn cã ý nghÜa lµ l−îng vËn ®éng ®−îc n©ng dÇn, cïng víi kh¶ n¨ng cña häc sinh . §¶m b¶o tÝnh hÖ thèng trong gi¶ng d¹y tõ ®ã t«i x©y dùng kÕ ho¹ch ph©n bæ l−îng vËn ®éng cô thÓ : MÉu kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y huÊn luyÖn C¸c thêi kú NhiÖm vô chñ yÕu Thêi kú chuÈn bÞ +HuÊn luyÖn thÓ lùc chung +HuÊn 9 2 10 3 Thêi kú kiÓm tra thi ®Êu 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 luyÖn søc nhanh 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 +HuÊn luyÖn søc m¹nh 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 +T¨ng c−êng kh¶ n¨ng mÒm dÎo 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 +HuÊn luyÖn KT- CT 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 +HuÊn luyÖn søc bÒn chuyªn m«n 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 +HuÊn luyÖn t©m lý 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 +NghØ ng¬i tÝch cùc 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 +Tham gia thi ®Êu, kiÓm tra 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 khÐo lÐo C¸c bµi tËp ®−îc thùc hiÖn víi khèi l−îng 1 – nhá, 2- trung b×nh, 3 – lín( vÒ thêi gian thùc hiÖn. B¶ng 2 T T Néi dung Tæng KLV§ Bµi tËp c¬ C¬ l−ng 20 lÇn 1 C¬ bông 19 lÇn 2 Bµi tËp tæng hîp 3 17km Chu kú tuÇn Giai ®o¹n1 kt Giai ®o¹n2 1 2 3 4 5 6 3 2 2 5 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 Bµi tËp ch¹y biÕn tèc 15km 3 kt 7 3 100 nhanh 50 chËm 4 Bµi tËp ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n 15km 30,50,80,100 5 Bµi tËp ch¹y bËt nh¶y 18 lÇn 3 BËt xa t¹i chç BËt cãc, Õch 18 lÇn 2 3 B¶ng 3: S¬ ®å huÊn luyÖn , gi¶ng d¹y ë ®Çu thêi kú chuÈn bÞ C¸c ngµy cña chu H−íng −u tiªn cña buæi kú tuÇn tËp TÝnh chÊt t−¬ng ®èi cña mét buæi tËp VÒ khèi VÒ c−êng ®é l−îng Gi¶ng d¹y kü thuËt - Ngµy thø nhÊt chung, rÌn luyÖn søc Trung b×nh Cao Trung b×nh Trung b×nh Nhá ThÊp m¹nh,søc nhanh - Ngµy thø hai Gi¶ng d¹y kü thuËt chuyªn m«n NghØ ng¬i tÝch cùc - Ngµy thø ba RÌn luyÖn søc nhanh, søc m¹nh søc bÒn - Ngµy thø t− - Ngµy thø n¨m Trß ch¬i Trung b×nh Cao RÌn luyÖn søc bÒn chung Lín - Ngµy thø s¸u Trung b×nh NghØ ng¬i tÝch cùc Cùc ®¹i - Ngµy thø b¶y - Ngµy thø t¸m KiÓm tra Trung b×nh Cùc ®¹i Cao §Ó ®¸nh gi¸ ®−îc kÕt qu¶ cña viÖc lùa chän mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho cù ly ch¹y ng¾n häc sinh trung häc phæ th«ng t«i ®· sö dông ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm s− ph¹m vµ b»ng nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ta thÊy thµnh tÝch ch¹y ng¾n cña c¸c em cao h¬n so víi khi ch−a thùc nghiÖm. Qu¸ tr×nh thùc nghiÖm thu ®−îc kÕt qu¶ cô thÓ nh− sau: ( BiÓu 2) BiÓu2: Hä vµ tªn Líp Thêi gian Thµnh tÝch kiÓm tra ch¹y 100m Vò TuÊn Linh 12lý Th¸ng 8 12” 01 NguyÔn Anh TuÊn 12A1 Th¸ng 8 12” 02 NguyÔn V¨n Ba 12Lý Th¸ng 8 12” 05 NguyÔn Thanh Tïng 12A1 Th¸ng 8 12” 10 TrÞnh Quang m¹nh 10To¸n Th¸ng 8 12” 25 NguyÔn v¨n Cao 10Lý Th¸ng 8 12” 25 §ç ThÞ L−¬ng 10H Th¸ng 8 15” 30 NguyÔn ThÞ Linh 10V Th¸ng 8 15” 42 Ghi chó - Qua viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p huÊn luyÖn víi c¸c bµi tËp cô thÓ søc nhanh vµo viÖc huÊn luyÖn häc sinh c¸c líp d¹y nãi chung, ®éi tuyÓn HKP§ nãi riªng thµnh tÝch cao h¬n h¼n, cô thÓ ®· thu ®−îc kÕt qu¶: Ch¹y tiÕp søc 4x100m ®¹t huy ch−¬ng vµng HKP§ cÊp tØnh n¨m 2008 PhÇn III: KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ 1.KÕt luËn:Nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh mµ chóng t«i ®· lùa chän biÓu hiÖn lµ thµnh tÝch sau khi thùc nghiÖm cña 30m tèc ®é cao vµ kÕt qu¶ ch¹y 100m, ch¹y tiÕp søc cã t¨ng lªn râ rÖt, ®Ó cã ®−îc thµnh tÝch trong tè chÊt tèc ®é ®ßi hái ng−êi gi¸o viªn ph¶i biÕt s¾p xÕp, lùa chän c¸c bµi tËp sao cho hîp lý, cã tÝnh khoa häc. Bµi tËp sau l−îng vËn ®éng ph¶i cao h¬n l−îng vËn ®éng bµi tËp tr−íc. Cã nh− vËy míi ph¸t triÓn ®−îc thµnh tÝch cao trong ch¹y ng¾n. 2.KiÕn nghÞ: Ngoµi ¸p dông lùa chän mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cßn ®−a ra mét sè c¸c bµi tËp nh»m gi¸o dôc thÓ chÊt vµ c¸c tè chÊt thÓ lùc ®Ó c¸c em ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn vµ c©n ®èi. Qua kÕt qu¶ kinh nghiÖm thùc tÕ trªn, t«i hi väng r»ng x©y dùng c¸c bµi tËp ®· lùa chän sÏ ®ãng gãp phÇn ph¸t triÓn tèt søc nhanh trong løa tuæi THPT. MÆc dï cßn cã nhiÒu h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn nh− lµ c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu hay lµ s©n b·i ch−a ®¶m b¶o song ®· ®−îc nhµ tr−êng quan t©m vµ gióp ®ì.ViÖc tiÕn hµnh lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm sÏ kh«ng ch¸nh khái thiÕu sãt. VËy rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, c¸c thÇy c« gi¸o cïng víi ban chØ ®¹o cho ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó chuyªn ®Ò nµy phong phó vµ ®Çy ®ñ h¬n. Lμo Cai, ngμy 13 / 03 / 2011 Ng−êi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Tμi liÖu Tham kh¶o 1.S¸ch gi¸o viªn thÓ dôc líp 10. - Nhμ xuÊt b¶n gi¸o dôc 2. Gi¸o tr×nh ®iÒn kinh : - Nhμ xuÊt b¶n ®¹i häc s− ph¹m 3. S¸ch thÓ thao tr−êng häc ( Dïng cho sinh viªn ®¹i häc TDTT) - Nhμ xuÊt b¶n gi¸o dôc 4. Tμi liÖu båi d−ìng n©ng cao n¨ng lùc gi¸o viªn cèt c¸n Tr−êng ®¹i häc s− ph¹m Hμ Néi 5. Lý luËn vμ ph−¬ng ph¸p TDTT Cña NguyÔn Danh Tèn 6.Sinh lý häc Ph¹m Thi Uyªn
- Xem thêm -