Tài liệu Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp của bhxh huyện văn lâm trong thời gian tới.

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Lời nãi đầu. Giai đoạn thực tập là giai đoạn rất quan trọng đối với mỗi sinh viªn trước khi ra trường. Qu¸ tr×nh thực tập gióp sinh viªn cã cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyªn ngà nh và o việc quan s¸t, tổng hợp, đ¸nh gi¸ thực tế, giải quyết những bất cập của cơ sở thực tập. Từ đã sinh viªn n©ng cao được năng lực nghiªn cứu khoa học và năng lực thực hà nh. Đ©y là cơ hội cho mỗi sinh viªn trước khi ra trường được là m quen với m«i trường là m việc thực tế, tr¸nh được những bỡ ngỡ khi bước và o c«ng việc trong tương lai. V× vậy em rất coi trọng thời gian thực tập t¹i BHXH huyÖn V¨n L©m. Trong thời gian thực tập tại c«ng ty em đã t×m hiều được nhiÒu ®iÒu vµ häc hái ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm. Từ đã em xin viết b¸o c¸o thực tập tổng hợp tại BHXH huyÖn V¨n L©m. B¸o c¸o gồm 3 phần: Ch-¬ng I : Tổng quan về BHXH ViÖt Nam vµ BHXH huyÖn V¨n L©m Ch-¬ng II : Thực trạng tổ chức t¹i BHXH huyÖn V¨n L©m Ch-¬ng III : Ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p cña BHXH huyÖn V¨n L©m trong thêi gian tíi. SV: Đỗ Thị Huyền 1 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp I. tæng quan vÒ BHXH ViÖt Nam vµ BHXH huyÖn V¨n L©m. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh BHXH ViÖt nam. 1.1 Giai ®o¹n tr-íc n¨m 1995. Sau C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng, §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· sím quan t©m vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi (BHXH) ®èi víi ng-êi lao ®éng. S¾c lÖnh sè 54/SL ngµy 03/11/1945 cña Chñ tÞch ChÝnh phñ l©m thêi. S¾c lÖnh sè 105/SL ngµy 14/06/1946 cña Chñ tÞch n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. S¾c lÖnh sè 76/SL ngµy 20/05/1950 vÒ quy chÕ c«ng chøc. S¾c lÖnh sè 29/SL ngµy 12/03/1947 cña ChÝnh phñ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, s¾c lÖnh sè 77/SL ngµy 22/05/1950 vÒ quy chÕ c«ng nh©n. KÓ tõ khi cã s¾c lÖnh sè 54/SL ngµy 01/11/1945 ®Õn n¨m 1995 (Giai ®o¹n tr-íc khi thµnh lËp BHXH ViÖt nam), viÖc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña BHXH ViÖt Nam do mét sè tæ chøc tham gia thùc hiÖn, ®ã lµ: Tæng c«ng ®oµn ViÖt nam (nay lµ Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt nam), Bé néi vô (tr-íc ®©y), Bé lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi, Ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam. 1.2 Giai ®o¹n sau 1995 ®Õn nay. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta ®· ®Æt ra mét yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i thµnh lËp mét tæ chøc chuyªn m«n ®Ó qu¶n lý, ph¸t triÓn quü BHXH vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH. Trong chiÕn l-îc æn ®Þnh vµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta, tæ chøc BHXH ViÖt Nam ®· ra ®êi còng nh»m ®¸p øng yªu cÇu nµy.Ngµy26/09/1995 Thñ t-íng ra QuyÕt §Þnh sè 606/TTg ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt Nam. “BHXH ViÖt Nam ®­îc th¯nh lËp trªn c¬ së thèng nhÊt c²c tæ chøc BHXH hiÖn nay ë Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng do hÖ thèng lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi vµ tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt nam ®ang qu¶n lý ®Ó gióp Thñ t-íng ChÝnh Phñ chØ ®¹o, qu¶n lý Quü BHXH vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH theo ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. BHXH ViÖt Nam ®Æt d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Thñ t-íng ChÝnh Phñ, sù qu¶n lý Nhµ n-íc cña Bé lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc cã liªn quan vµ sù gi¸m s¸t cña tæ SV: Đỗ Thị Huyền 2 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp chøc c«ng ®o¯n” (§iÒu 1). NhiÖm vô v¯ quyÒn h³n cða BHXH ViÖt nam ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5 cña QuyÕt ®Þnh sè 606/TT ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt Nam. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh BHXH huyÖn V¨n L©m. Theo quyÕt ®Þnh sè 01 ngµy 01/01/2001 cña BHXH tØnh H-ng Yªn, BHXH HuyÖn V¨n L©m ®· ®-îc thµnh lËp. Víi diÖn tÝch khu«n viªn c«ng t¸c lµ 1200m2 vµ tæng sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc lµ 11 ng-êi th× BHXH huyÖn V¨n L©m ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo c«ng t¸c ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt Nam, ®ång thêi còng gióp cho nhiÒu ng-êi d©n, ng-êi lao ®éng vµ häc sinh trong huyÖn ®-îc h-ëng nh÷ng quyÒn lîi cña chÝnh m×nh, ®Ó ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh cuéc sèng. Tõ khi ®-îc thµnh lËp cho ®Õn nay BHXH huyÖn V¨n L©m ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ, gãp phÇn to lín trong viÖc ®¶m b¶o an sinh x· héi cho ng-êi d©n trong huyÖn. II. Thùc tr¹ng thùc hiÖn BHXH huyÖn v¨n l©m (tõ 2001 ®Õn 2008) 1. §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ x· héi ¶nh h-ëng ®Õn thùc hiÖn c«ng t¸c bhxh trªn ®Þa bµn huyÖn v¨n l©m 1.1. §Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn. HuyÖn V¨n L©m lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ v¨n ho¸ cña tØnh H-ng Yªn. D©n sè tÝnh ®Õn 31/12/2008 lµ: 102.000 ng-êi. C¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm. PhÝa nam gi¸p huyÖn Mü Hµo, phÝa ®«ng gi¸p tØnh B¾c Ninh, phÝa b¾c gi¸p thµnh phè Hµ Néi, phÝa T©y gi¸p huyÖn V¨n Giang. HuyÖn V¨n L©m cã vÞ thÕ thuËn lîi vÒ giao th«ng, n»m trªn tuyÕn giao l-u kinh tÕ B¾c nam, §«ng-T©y tuyÕn ®i Hµ Néi – H¶i Phßng. Lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸ cña tØnh H-ng Yªn song huyÖn V¨n L©m mang s¾c th¸i cña thµnh phè c«ng n«ng nghiÖp, nh-ng còng cã ®Êt ®Ó trång lóa, rau vµ c©y c«ng nghiÖp. SV: Đỗ Thị Huyền 3 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Tãm l¹i, víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh- trªn huyÖn V¨n L©m hoµn toµn cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh mét trong nh÷ng trung t©m giao l-u kinh tÕ v¨n ho¸ cña tØnh H-ng Yªn. 1.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi. HuyÖn V¨n L©m cã nhiÒu thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®-îc x©y dùng l¹i sau chiÕn tranh, ®Êt ®ai cho quy ho¹ch lµ nhiÒu. Song trªn thùc tÕ khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng cßn h¹n chÕ. Thu ng©n s¸ch hµng n¨m ®¹t thÊp. §êi sèng cña d©n c- tuy cã ®-îc c¶i thiÖn so víi tr-íc ®©y nh-ng vÉn thuéc d¹ng cã møc thu nhËp thÊp so víi c¶ n-íc. Thêi gian qua huyÖn uû, UBND huyÖn V¨n L©m cïng víi ban ngµnh vµ c¸c x· ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. §èi víi c¸c x· huyÖn ®· khuyÕn khÝch c¸c hé më réng c¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp cñng cè c¬ së d¹y nghÒ nh»m t¹o ra nhiÒu c¬ së lµm viÖc míi. HuyÖn V¨n L©m lµ quª h-¬ng cã truyÒn thèng hiÕu häc, hµng n¨m cã nhiÒu häc sinh ®ç ®¹i häc, cao ®¼ng, ®· ®ãng gãp nhiÒu nh©n tµi trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n-íc. HiÖn nay víi nguån bæ sung lao ®éng hµng n¨m lín chñ yÕu lµ häc sinh hÕt häc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc vµ diÖn hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù vÒ. Tr×nh ®é häc vÊn tay nghÒ ngµy cµng ®-îc n©ng cao. ChÊt l-îng cuéc sèng cña ng-êi d©n ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn nªn tiÒm n¨ng khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn BHXH lµ rÊt lín. 2. HÖ thèng qu¶n lý vµ bé m¸y ho¹t ®éng cña BHXH huyÖn V¨n L©m. 2.1. HÖ thèng qu¶n lý. BHXH huyÖn V¨n L©m lµ c¬ quan b¶o hiÓm cÊp huyÖn do ®ã, theo quy ®Þnh chung cña ChÝnh phñ vµ BHXH ViÖt Nam nã chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña BHXH cÊp tØnh t-¬ng øng lµ BHXH tØnh H-ng Yªn theo ngµnh däc vµ cña phßng L§&TBXH huyÖn V¨n L©m theo ngµnh ngang. SV: Đỗ Thị Huyền 4 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Hµng n¨m, BHXH huyÖn V¨n L©m chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ BHXH tØnh H-ng Yªn vÒ kÕ ho¹ch thu, chi BHXH cho c¸c ®èi t-îng tham gia. Ng-îc l¹i, th«ng qua BHXH huyÖn V¨n L©m mµ BHXH tØnh H-ng Yªn n¾m ®-îc sè ®èi t-îng tham gia vµ ®-îc h-ëng tõ ®ã ®Ò ra c¸c chØ tiªu cho nh÷ng n¨m tíi chÝnh x¸c h¬n. S¬ ®å: vÞ trÝ cña BHXH huyÖn V¨n L©m trong hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý BHXH: ChÝnh phñ Héi ®ång qu¶n lý BHXH BHXHVN bé l®tb vµ xh BHXH tØnh H-ng Yªn Së L§TBXH tØnh H-ng Yªn BHXH huyÖn V¨n L©m Phßng L§TBXH huyÖn V¨n L©m ®¹i diÖn cña BHXH ë c¬ së ( Chi nh¸nh BHXH x·, th«n) Ghi chó: : Quan hÖ trùc tiÕp ngµnh däc : Quan hÖ ngµnh ngang SV: Đỗ Thị Huyền 5 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.2. Bé m¸y ho¹t ®éng 2.2.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña BHXH huyÖn V¨n L©m: Theo quyÕt ®Þnh sè 01 ngµy 01/01/2001 cña BHXH tØnh H-ng Yªn, BHXH HuyÖn V¨n L©m ®· ®-îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do BHXH tØnh H-ng Yªn giao cho bao gåm: - LËp kÕ ho¹ch thu, chi BHXH, chi qu¶n lý bé m¸y theo quý, n¨m göi BHXH tØnh. - Theo dâi kÕt qña ®ãng BHXH trªn tõng ®¬n vÞ, tõng ng-êi lao ®éng trong tõng th¸ng. Trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn 3 chÕ ®é BHXH lµ: èm ®au, thai s¶n vµ nghØ d-ìng søc. - §«n ®èc, h-íng dÉn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ ng-êi tham gia BHXH trªn ®Þa bµn nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi ghi sæ x¸c nhËn sè thu BHXH cho ng-êi lao ®éng - Tæ chøc thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l-¬ng vµ trî cÊp cho c¸c ®èi t-îng h-ëng BHXH ®¶m b¶o an toµn, ®Çy ®ñ, ®óng h¹n. - Th-êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chi tr¶ BHXH cña ®¬n vÞ c¬ së, thu håi c¸c kho¶n chi sai chÕ ®é vµ b¸o c¸o c¬ quan BHXH cÊp trªn. - Theo dâi di biÕn ®éng c¸c ®èi t-îng ®-îc h-ëng BHXH theo tõng th¸ng. - L-u tr÷ hå s¬ c¸c ®èi t-îng ®-îc h-ëng BHXH theo ph©n cÊp cña huyÖn. - LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n quý, n¨m vÒ thu, chi BHXH, chi qu¶n lý bé m¸y göi BHXH tØnh, huyÖn. 2.2.2 Bé m¸y ho¹t ®éng: Lµ c¬ quan BHXH cÊp huyÖn, BHXH huyÖn V¨n L©m lµ ®¬n vÞ cã t- c¸ch ph¸p nh©n kh«ng cã tæ chøc phßng ban mµ nã ®-îc chia thµnh 3 bé phËn: a. Bé phËn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ( Do bµ §ç ThÞ V¶ng, gi¸m ®èc BHXH huyÖn V¨n L©m qu¶n lý) Bé phËn nµy cã chøc n¨ng: SV: Đỗ Thị Huyền 6 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp - TiÕp nhËn hå s¬ danh s¸ch chi tr¶ vµ nguån kinh phÝ do BHXH tØnh lËp chuyÓn vÒ, tæ chøc chi tr¶ cho ng-êi ®-îc h-ëng, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chi tr¶ vµ thanh quyÕt to¸n víi cÊp trªn. - Phèi hîp víi bé phËn thu vµ bé phËn chÕ ®é ®Ó tiÕp nhËn hå s¬ c¸c chÕ ®é (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, h-u trÝ vµ tö tuÊt). Th«ng qua ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Ó chi tr¶ cho ng-êi ®-îc h-ëng. Nép kÞp thêi tiÒn thu BHXH vµo tµi kho¶n cña BHXH tØnh. - Thùc hiÖn chÕ ®é, tiªu chuÈn ®Þnh møc chi tiªu tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n cña ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ c¬ quan BHXH cÊp trªn. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é giao nhËn vµ qu¶n lý tiÒn mÆt theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. - Theo dâi l-u tr÷ chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. qu¶n lý tµi s¶n cña c¬ quan vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. b. Bé phËn qu¶n lý thu (Do «ng Kh-¬ng V¨n D-ìng, phã gi¸m ®èc phô tr¸ch) Bé phËn nµy cã chøc n¨ng: - H-íng dÉn ®¬n vÞ sö dông lao ®éng lËp danh s¸ch lao ®éng, tiÒn l-¬ng ®¨ng ký nép BHXH. Tæ chøc phèi hîp tèt víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp ®Þa ph-¬ng ®Ó thu ®óng, thu ®ñ, thu kÞp thêi tiÒn BHXH theo ®iÒu lÖ BHXH vµ c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn cña c¸c bé, c¸c ngµnh vµ c¬ quan BHXH cÊp trªn. - Tæ chøc xÐt duyÖt hå s¬ theo ph©n cÊp cña BHXH tØnh vµ ®Ò nghÞ BHXH tØnh xÐt cÊp sæ BHXH cho ng-¬× lao ®éng tham gia BHXH. Qu¶n lý danh s¸ch lao ®éng, tiÒn l-¬ng, theo dâi sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m. Hµng quý tiÕn hµnh ®èi chiÕu c«ng nî víi ®¬n vÞ, x¸c nhËn kÞp thêi trªn sæ BHXH khi cã thay ®æi chøc danh, ®Þa ®iÓm vµ møc ®ãng BHXH. - §Þnh kú hµng quý tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o gi¸m ®èc vµ tr×nh BHXH tØnh xÐt duyÖt. Phèi hîp víi bé phËn chÕ ®é ®Ó xÐt SV: Đỗ Thị Huyền 7 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp h-ëng c¸c chÕ ®é (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, h-u trÝ vµ tö tuÊt). - Tuyªn truyÒn chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch BHXH cho c¸c ®¬n vÞ vµ ng-êi lao ®éng, ®«n ®èc thu nép, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn trÝch nép ë c¸c ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. c. Bé phËn qu¶n lý chÕ ®é ( do «ng NguyÔn Hoµi Nam phô tr¸ch) Bé phËn nµy cã nhiÖm vô: - Qu¶n lý hå s¬ ®èi t-îng h-ëng BHXH dµi h¹n trªn ®Þa bµn, tiÕp nhËn hå s¬ do BHXH tØnh chuyÓn vÒ. Theo dâi biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tõng lo¹i ®èi t-îng tham gia, th«ng b¸o cho ®èi t-îng vµ bé phËn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Ó c¾t gi¶m kÞp thêi ®èi t-îng chÕt vµ hÕt h¹n h-ëng. - Cung cÊp hå s¬ cho bé phËn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Ó t¨ng, gi¶m møc h-ëng cña ®èi t-îng khi cã quyÕt ®Þnh cña BHXH tØnh. - Tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh÷ng bÊt hîp lý vÒ møc h-ëng cña ®èi t-îng, h-íng dÉn ®èi t-îng vµ ban chi tr¶ ph-êng, x· lËp hå s¬ tuÊt tr×nh cÊp trªn xÐt duyÖt gi¶i quyÕt. - XÐt duyÖt c¸c chÕ ®é (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, h-u trÝ vµ tö tuÊt), cho c¸c ®èi t-îng ë c¸c ®¬n vÞ. Tæng hîp cung cÊp hå s¬ cho bé phËn kÕ ho¹ch tµi chÝnh chuyÓn tiÒn cho ®¬n vÞ ®Ó chi tr¶ cho ®èi t-îng ®-îc h-ëng, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chi tr¶ ë c¸c ®¬n vÞ. - Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. SV: Đỗ Thị Huyền 8 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp S¬ ®å 4: Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña BHXH huyÖn V¨n L©m Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc KÕ to¸n Phã Gi¸m ®èc QL chÕ ®é QL thu 3. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý thu BHXH cña BHXH huyÖn v¨n l©m giai ®o¹n 2001-2008. Ngµy 16/02/1995 ChÝnh phñ ra NghÞ ®Þnh sè 19/CP thµnh lËp tæ chøc BHXH ViÖt Nam, trªn c¬ së t¸ch bé phËn lµm c«ng t¸c BHXH cña 2 ngµnh L§TB&XH vµ liªn ®oµn lao ®éng thµnh mét tæ chøc míi. Theo quy ®Þnh, BHXH ViÖt Nam cã 3 cÊp: TW; tØnh, thµnh phè; quËn, huyÖn, thµnh phè trùc thuéc tØnh. Nh-ng m·i ®Õn th¸ng 01/01/2001 BHXH huyÖn V¨n L©m míi cã quyÕt ®Þnh ®-îc thµnh lËp vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. ChØ sau mét thêi gian ng¾n kÓ tõ khi BHXH huyÖn V¨n L©m ®-îc thµnh lËp, c¬ quan BHXH ®· thùc sù tiÕn hµnh nghiÖp vô thu BHXH mét c¸ch nghiªm tóc. C«ng t¸c nµy tr-íc ®©y do së tµi chÝnh vµ Côc thuÕ thùc hiÖn, viÖc thu BHXH ph¶i c¨n cø vµo danh s¸ch lao ®éng, tæng quü l-¬ng, møc l-¬ng cña tõng ng-êi lao ®éng nªn b-íc ®Çu thùc hiÖn c¬ quan gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Do vËy, ®Ó thùc hiÖn ®-îc mét c¸ch ®Çy ®ñ c«ng t¸c thu BHXH th× nhÊt thiÕt ph¶i lµm tõ c«ng ®o¹n ®Çu tiªn lµ thiÕt lËp danh s¸ch lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ, cïng víi tæng quü l-¬ng hµng th¸ng cña ng-êi lao ®éng. Theo ®iÒu lÖ BHXH quy ®Þnh th× viÖc ®ãng BHXH ph¶i ®-îc theo dâi, ghi chÐp kÕt qu¶ cña tõng ®¬n vÞ, tõng ng-êi lao ®éng. Theo ®ã, chñ sö dông lao ®éng ®ãng 15% quü tiÒn l-¬ng cña ®¬n vÞ vµ ng-êi lao ®éng ®ãng 5% tiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH. Nh÷ng n¨m qua vµ n¨m 2008 víi c¸c h×nh thøc, biÖn SV: Đỗ Thị Huyền 9 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp ph¸p ®-îc tæ chøc triÓn khai nh»m hoµn thµnh chØ tiªu thu BHXH t¹i BHXH huyÖn V¨n L©m lµ: - Rµ so¸t n¾m l¹i sè c¬ së ®ãng trªn ®Þa bµn tõng ph-êng thuéc huyÖn qu¶n lý. - Ph©n c«ng c¸n bé chuyªn qu¶n qu¶n lý tõng khu vùc nhÊt ®Þnh vÒ c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn nh»m ®«n ®èc vµ n¾m t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc trÝch ®ãng BHXH theo luËt ®Þnh. - BHXH huyÖn ®· tæ chøc l¹i thµnh 4 nhãm, mçi nhãm tõ 2 ®Õn 3 c¸n bé viªn chøc, ®Õn tõng c¬ së ®Ó ®èi chiÕu danh s¸ch tõng ng-êi lao ®éng víi bËc l-¬ng hiÖn h-ëng, ®èi chiÕu víi phÇn ®· ®ãng, sè cßn nî ®äng tõ nh÷ng n¨m tr-íc ®Òu ®-îc chuyÓn sang n¨m 2008 vµ ®-îc ®«n ®èc nh¾c nhë b»ng c«ng v¨n hoÆc trùc tiÕp lµm viÖc víi l·nh ®¹o ®Ó cã biÖn ph¸p thùc hiÖn nghÜa vô trÝch ®ãng quü BHXH lµm c¬ së thùc hiÖn gi¶i quyÕt quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng. - Vµo sæ cËp nhËt theo dâi ®èi chiÕu viÖc thùc hiÖn trÝch ®ãng BHXH cña tõng ®¬n vÞ kÞp thêi. - Cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c ngµnh tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®iÒu lÖ BHXH theo chØ thÞ 15 cña Bé tµi chÝnh vÒ t¨ng c-êng c«ng t¸c l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch BHXH víi ng-êi lao ®éng. - TriÓn khai tæ chøc vËn ®éng c¸c doanh nghiÖp t- nh©n thùc hiÖn ®¨ng ký ®ãng BHXH cho ng-êi lao ®éng, h-íng dÉn c¬ së tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng theo luËt ®Þnh vµ ®iÒu lÖ BHXH quy ®Þnh. Cô thÓ BHXH huyÖn V¨n L©m ®· tæ chøc qu¸ tr×nh thu BHXH thµnh 4 b-íc: 1.Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô qu¶n lý thu ë BHXH huyÖn V¨n L©m B-íc 1: N¾m ®èi t-îng B-íc nµy BHXH huyÖn V¨n L©m cÇn x¸c ®Þnh ®èi t-îng ph¶i nép BHXH. a. Cã 2 loai ®èi t-îng ph¶i nép BHXH lµ: SV: Đỗ Thị Huyền 10 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp + Ng-êi sö dông lao ®éng + Ng-êi lao ®éng b. Ph-¬ng ph¸p n¾m ®èi t-îng: Cã 2 ph-¬ng ph¸p n¨m ®èi t-îng lµ ph-¬ng ph¸p chñ ®éng vµ ph-¬ng ph¸p thô ®éng + Ph-¬ng ph¸p chñ ®éng: lµ dùa vµo luËt lÖ, c¸c tiªu chuÈn cña ®¬n vÞ sö dông lao ®éng vµ ng-êi lao ®éng ph¶i tham gia b¾t buéc. Tæ chøc ®iÒu tra n¾m t×nh h×nh, biÕt tr-íc vÒ ®èi t-îng ph¶i ®ãng BHXH b¾t buéc, chñ ®éng mêi hä tíi ®¨ng ký nép BHXH. NÕu hä kh«ng tíi th× t×m c¸ch t¸c ®éng ®Ó hä thùc hiÖn nghÜa vô nép BHXH cho ng-êi lao ®éng. + Ph-¬ng ph¸p thô ®éng lµ chê ng-êi lao ®éng ®Õn ®¨ng ký nép BHXH. N¾m sè ®èi t-îng vµ sè ng-êi tham gia BHXH chØ khi hä tù ®Õn ®¨ng ký nép BHXH. Muèn chñ ®éng n¾m ®èi t-îng ph¶i tham gia BHXH b¾t buéc ta cã thÓ thu thËp th«ng tin qua c¸c c¬ quan sau: c. Së kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ c¸c së chñ qu¶n n¬i cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. d. Chi côc thuÕ tØnh n¬i cÊp giÊy phÐp kinh doanh, ®¨ng ký nép thuÕ. e. CÊp uû, UBND tØnh, huyÖn n¬i qu¶n lý hµnh chÝnh t¹i ®Þa ph-¬ng. f. Liªn ®oµn lao ®éng tØnh. g. B-u ®iÖn: hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ hiÖn nay ®Òu sö dông ®iÖn tho¹i lµm ph-¬ng tiÖn liªn l¹c. B-íc 2: LËp kÕ ho¹ch thu HiÖn nay, kÕ ho¹ch thu BHXH ®-îc lËp theo 2 b-íc: + B-íc 1: LËp vµ giao sæ kiÓm tra. + B-íc 2: §iÒu chØnh kÕ ho¹ch vµ giao chÝnh thøc. SV: Đỗ Thị Huyền 11 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Muèn lËp ®-îc kÕ ho¹ch ph¶i n¾m ®-îc: a. Sè lao ®éng tham gia BHXH b. Møc l-¬ng cña tõng ng-êi lao ®éng vµ møc l-¬ng b×nh qu©n cña ®¬n vÞ c. Møc thu tõng ®èi t-îng d. Tû lÖ t¨ng l-¬ng tù nhiªn e. Kh¶ n¨ng t¨ng gi¶m lao ®éng vµ thu håi nî BHXH B-íc 3: TriÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu BHXH.  Thu nhËn tiÒn: - Thu b»ng chuyÓn kho¶n: Më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ n-íc vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. - Thu b»ng tiÒn mÆt: RÊt h¹n chÕ, nÕu ph¸t sinh ph¶i thu b»ng tiÒn mÆt th× ph¶i ®¶m b¶o nép vµo tµi kho¶n trong ngµy.  Thêi ®iÓm thu tiÒn: a. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp: ph¶i nép hµng th¸ng vµo kú ph¸t l-¬ng cuèi cïng trong th¸ng. b. §èi víi ng-êi ViÖt Nam lµm viÖc t¹i n-íc ngoµi: §ãng BHXH 6 th¸ng 1 lÇn.  ChuyÓn tiÒn thu BHXH lªn cÊp trªn: a. Mçi th¸ng chuyÓn 3 lÇn vµo c¸c ngµy 10, 20 vµ cuèi th¸ng. b. §Þnh kú 15 ngµy 1 lÇn BHXH ViÖt Nam ph¶i chuyÓn toµn bé sè tiÒn BHXH ®· thu vµo tµi kho¶n tiÒn g-Ø quü BHXH më t¹i hÖ thèng kho b¹c nhµ n-íc.  X¸c ®Þnh sè thu nép vµ c«ng nî BHXH a. Cïng ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Þnh kú mçi quý mét lÇn lËp b¶ng ®èi chiÕu nép BHXH, x¸c ®Þnh sè ph¶i nép, ®· nép vµ sè cßn nî. SV: Đỗ Thị Huyền 12 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp b. Cuèi mçi quý, BHXH cÊp trªn kiÓm tra sè liÖu thu nép ®èi víi BHXH cÊp d-íi.  B¸o c¸o kÕt qu¶ thu nép: LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ thu nép BHXH theo biÓu mÉu nép cho BHXH tØnh vµo c¸c ngµy 12, 22 vµ ngµy 2 cña th¸ng liÒn kÒ. B-íc 4: X¸c nhËn sè ®· thu (nép) ®èi víi ng-êi lao ®éng: C¨n cø sè tiÒn ®· thu BHXH cña tõng ®¬n vÞ sö dông lao ®éng sau khi ®· ®èi chiÕu, tiÕn hµnh: - Ghi sæ BHXH cho tõng ng-êi lao ®éng khi cã biÕn ®éng vÒ tiÒn l-¬ng, phô cÊp vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é(víi ng-êi ®· cã sæ BHXH). - Ghi giÊy x¸c nhËn ®· nép BHXH cho ng-êi lao ®éng ch-a cã sæ BHXH khi hä di chuyÓn ®i lµm viÖc ë n¬i kh¸c. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng c«ng t¸c thu ë BHXH huyÖn V¨n L©m, chuyªn ®Ò tËp trung ph©n tÝch trªn c¸c néi dung sau: - Qu¶n lý ®èi t-îng tham gia - Qu¶n lý quü l-¬ng trÝch nép - Qu¶n lý nguån thu BHXH 2. Qu¶n lý ®èi t-îng tham gia 2.1. §èi t-îng ph¶i nép BHXH a. Ng-êi sö dông lao ®éng - Doanh nghiÖp quèc doanh ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ®¬n vÞ. - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh sö dông trªn 10 lao ®éng: Ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ng-êi tham gia. - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp: Ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ng-êi tham gia. SV: Đỗ Thị Huyền 13 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp - C¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, c¬ quan ®¶ng, ®oµn thÓ: Ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ng-êi tham gia. - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp g¸n thu bï chi, ®¬n vÞ sù nghiÖp h-ëng nguån thu b»ng viÖn trî n-íc ngoµi ®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ: Ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ng-êi tham gia. - C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc, c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¬ quan ®¶ng, ®oµn thÓ, héi quÇn chóng , d©n cö tõ TW ®Õn cÊp huyÖn ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ng-êi tham gia. - C¸c c¬ quan, tæ chøc n-íc ngoµi hoÆc tæ chøc Quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam ph¶i ®ãng 15% tæng quü l-¬ng cña ng-êi tham gia BHXH. - UBND x·, th«n ph¶i ®ãng 10% tæng quü sinh ho¹t phÝ cña ng-êi tham gia BHXH. b. Ng-êi lao ®éng: Ng-êi lµm viÖc t¹i: - Doanh nghiÖp quèc doanh ph¶i ®ãng 5% tiÒn l-¬ng th¸ng. - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn ®ãng 5% tiÒn l-¬ng th¸ng. - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp ®ãng 5% tiÒn l-¬ng th¸ng. - C¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp (gäi lµ ®¬n vÞ cã thu ) ph¶i ®ãng 5% tiÒn l-¬ng th¸ng. - C¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp (qu¶n lý nhµ n-íc, c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ, héi quÇn chóng, d©n cö ®Õn cÊp huyÖn ) ph¶i ®ãng 5% tiÒn l-¬ng th¸ng. - C¸n bé chñ chèt ë x·, ph-êng ph¶i ®ãng 5% møc sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng. - Ng-êi ViÖt nam lao ®éng ë n-íc ngoµi ph¶i ®ãng 15 % møc tiÒn l-¬ng ®· ®ãng BHXH tr-íc khi ra n-íc ngoµi lµm viÖc ®èi víi ng-êi lao ®éng ®· cã SV: Đỗ Thị Huyền 14 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp qu¸ tr×nh tham gia BHXH b¾t buéc ë trong n-íc. Cßn ®èi víi ®èi t-îng lao ®éng ch-a tham gia BHXH b¾t buéc ë trong n-íc ph¶i ®ãng 15% cña 2 lÇn møc tiÒn l-¬ng tèi thiÓu. 2.2. KÕt qu¶ ®¹t ®-îc Qu¶n lý ®èi t-îng tham gia BHXH lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña nghiÖp vô thu BHXH. §©y lµ c¬ së h×nh thµnh nguån thu còng lµ thÓ hiÖn vai trß cña BHXH trong viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. Nh- ®· biÕt, BHXH lµ ho³t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c “sè ®«ng bï sè Ýt” v¯ môc tiªu cða nh¯ n­íc l¯ BHXH më réng ®èi víi mäi ng-êi d©n do ®ã: cµng më réng d-îc diÖn ®èi t-îng tham gia cµng tèt. Qua theo dâi ®èi t-îng tham gia BHXH t¹i huyÖn V¨n L©m nh×n chung lao ®éng tham gia BHXH hµng n¨m ®Òu t¨ng. + §èi víi khèi doanh nghiÖp Nhµ n-íc: Khèi nµy lu«n chiÕm ®a sè trong tæng sè lao ®éng tham gia ë BHXH huyÖn V¨n L©m. Lao ®éng tham gia thuéc khèi nµy th-êng chiÕm h¬n 50% tæng sè lao ®éng tham gia trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn, tû träng ng-êi tham gia cña khèi trong tæng thÓ l¹i cã xu h-íng gi¶m qua c¸c n¨m. Qua sè liÖu theo dâi vµ b¸o c¸o thu ®-îc tõ c¬ quan BHXH, ®èi t-îng tham gia cña khèi nµy cã xu h-íng gi¶m v× mét sè nguyªn nh©n nh-: ban ®Çu chñ yÕu lµ tån t¹i c¸c doanh nghiÖp thuéc doanh nghiÖp nhµ n-íc, do t- duy l¹c hËu, tr«ng chê vµo sù hç trî cña nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp thuéc khèi nµy kh«ng chÞu vËn ®éng, t×m tßi h-íng s¶n xuÊt kinh doanh nªn ho¹t ®éng kinh doanh trë nªn ®×nh trÖ, thua lç kÐm hiÖu qu¶. §-îc sù chØ ®¹o vµ khuyÕn khÝch tõ phÝa nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp thuéc khèi nµy tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®æi míi ho¹t ®éng v× vËy sè doanh nghiÖp nhµ n-íc trªn ®Þa bµn cã xu h-íng gi¶m vµ t¨ng sè doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Mét sè doanh nghiÖp do thua lç kÐo dµi nªn buéc ph¶i gi¶i thÓ. Sè cßn l¹i tuy ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cßn nhá hÑp, m¸y mãc cßn l¹c hËu nh-ng còng cè g¾ng tham gia BHXH + §èi víi khèi HCSN, §¶ng, ®oµn thÓ vµ th«n x·: Khèi nµy cã sè ®èi t-îng tham gia t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Sè lao ®éng tham gia cã t¨ng nhÑ qua c¸c n¨m, khèi nµy cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi khi tham gia BHXH do ®-îc UBND huyÖn SV: Đỗ Thị Huyền 15 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp giao cho c©n ®èi thu chi, thiÕu tØnh cÊp bï. Qua sè liÖu ta thÊy khèi nµy cã ®èi t-îng tham gia cao thø 2 trong tæng thÓ. + §èi víi khèi sù nghiÖp cã thu: Khèi nµy còng cã vÞ trÝ kh¸ quan träng trong nguån thu. §èi t-îng tham gia thuéc khèi nµy còng cã xu h-íng t¨ng do lùc l-îng lao ®éng ®-îc thu hót vµo ngµnh nµy hµng n¨m t-¬ng ®èi lín vµ kh¶ n¨ng vÒ mÆt tµi chÝnh cña khèi còng kh¸ æn ®Þnh do ®ã ®èi t-îng tham gia cña khèi còng cã xu h-íng t¨ng. + §èi víi khèi ngoµi quèc doanh: §©y lµ khèi cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ chuyÓn biÕn m¹nh nhÊt so víi tæng thÓ tuy r»ng tû träng cña nã trong tæng thÓ lµ thÊp nhÊt. B¶ng 1: T¨ng gi¶m ®èi t-îng tham gia BHXH trªn ®Þa bµn huyÖn V¨n L©m N¨m §èi t-îng tham Møc t¨ng liªn Tèc ®é t¨ng liªn gia (ng-êi) hoµn hoµn( %) 2001 8.016 - - 2002 9.230 1.214 15,14 2003 12.655 3.425 37,13 2004 19.241 6.586 52,04 2005 26.130 6.889 35,81 2006 29.562 3.432 13,14 2007 36.538 6.976 23,60 2008 40.624 4.086 11,18 (Nguån: B¸o c¸o thu c¸c n¨m cña BHXH huyÖn V¨n L©m) Trªn ®©y ta míi chØ xem xÐt ®Õn ®èi t-îng tham gia BHXH trªn ®Þa bµn huyÖn V¨n L©m vµ tiÕp theo chóng ta sÏ theo dâi quü l-¬ng trÝch nép trªn ®Þa bµn huyÖn. 3. Qu¶n lý quü l-¬ng trÝch nép BHXH SV: Đỗ Thị Huyền 16 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp 3.1 TiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH vµ c¸ch x¸c ®Þnh tæng quü tiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng TiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH lµ l-¬ng cÊp bËc, chøc vô, hîp ®ång vµ c¸c kho¶n phô cÊp: chøc vô, ®¾t ®á, th©m niªn, t¸i cö, b¶o l-u(nÕu cã) cña tõng ng-êi. C¸c kho¶n phu cÊp ngoµi quy ®Þnh trªn kh«ng thuéc diÖn ph¶i ®ãng BHXH vµ còng kh«ng ®-îc ®ãng ®Ó tÝnh vµo tiÒn l-¬ng h-ëng BHXH. §èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ thÊp, tiÒn l-¬ng th¸ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng kh«ng ®ñ møc l-¬ng cÊp bËc, chøc vô cña tõng ng-êi ®Ó d¨ng ký ®ãng BHXH theo møc tiÒn l-¬ng ®¬n vÞ thùc tr¶ cho ng-êi lao ®éng nh-ng møc l-¬ng ®ãng cho tõng ng-êi kh«ng ®-îc th¸p h¬n møc l-¬ng tèi thiÓu do Nhµ n-íc quy ®Þnh. Møc l-¬ng tèi thiÓu cña ng-êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, khu chÕ xuÊt, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn kinh tÕ th-¬ng m¹i n-íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cã thuª lao ®éng ViÖt Nam tiÒn l-¬ng tÝnh b»ng ®« la Mü(USD) ®-îc quy ®Þnh trong th«ng t- sè 24/2008/TTL§TBXH. §¬n vÞ Tham gia ®ãng BHXH céng tiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña tõng ng-êi lao ®éng trong ®¬n vÞ sÏ ®-îc tæng quü l-¬ng cña ®¬n vÞ lµm c¨n cø ®ãng BHXH. Nh- vËy, muèn biÕt tæng quü l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña c¶ ®¬n vÞ, nhÊt thiÕt ph¶i lËp danh s¸ch thuéc diÖn ®ãng BHXH theo mÉu C45-BH. C¸ch x¸c ®Þnh møc ®ãng BHXH cña c¶ ®¬n vÞ khi ®· cã danh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña tõng ng-êi trong ®¬n vÞ. Ta lÊy tæng quü l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña ®¬n vÞ nh©n víi 20% trong ®ã ®¬n vÞ sö dông ®ãng 15% vµ ng-êi lao ®éng ®ãng 5% møc l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng. 3.2 KÕt qu¶ ®¹t ®-îc Quü l-¬ng trÝch nép lµ c¬ së quan träng mµ tr¸ch nhiÖm cña BHXH cÊp huyÖn ph¶i thu nh»m lµm c¬ sÎ cho BHXH cÊp tØnh lËp kÕ ho¹ch thu cho n¨m SV: Đỗ Thị Huyền 17 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp tíi. Trong nh÷ng n¨m qua, BHXH huyÖn V¨n L©m ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c qu¶n lý quü l-¬ng trÝch nép thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B ¶ng 2: Tæng quü l-¬ng trÝch nép cña c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn (§¬n vÞ tÝnh:1000 ®ång) N¨m Tæng quü l-¬ng Møc t¨ng gi¶m Tèc ®é t¨ng gi¶m trÝch nép tuyÖt ®èi (%) 2001 117.669.710 - - 2002 99.487.548 -18.182.162 -15,5 2003 133.471.492 33.983.944 34,2 2004 166.921.700 33.450.209 25,1 2005 175.091.179 8.169.497 4,9 2006 192.649.956 17.558.777 10,1 2007 170.784.654 -21.865.302 -11,3 2008 186.342.287 15.557.633 9,1 (Nguån: B¸o c¸o thu c¸c n¨m cña BHXH huyÖn V¨n L©m) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy: Quü l-¬ng cã xu h-íng t¨ng qua c¸c n¨m nh-ng tèc ®é t¨ng kh«ng æn ®Þnh. Quü l-¬ng thay ®æi lµ do c¸c yÕu tè: §èi t-îng tham gia t¨ng, møc l-¬ng trÝch nép t¨ng th«ng qua c¸c quyÕt t¨ng l-¬ng cña chÝnh phñ, khai b¸o cña chñ sö dông lao ®éng…quü l-¬ng t¨ng lµ ®iÒu ®¸ng mõng thÓ hiÖn ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng ®-îc n©ng lªn. Nh-ng thùc tÕ c¬ quan BHXH chØ cã thÓ n¾m tèt tiÒn l-¬ng trªn giÊy tê mµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ tham gia BHXH th-êng kh«ng kª khai chÝnh x¸c quü l-¬ng thùc tÕ. §iÒu nµy g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¬ quan BHXH. SV: Đỗ Thị Huyền 18 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Thùc tÕ c¸c chñ doanh nghiÖp th-êng kª khai quü l-¬ng thÊp h¬n thu nhËp thùc tÕ còng cã doanh nghiÖp kª khai cao h¬n thu nhËp thùc tÕ. NhiÒu ®¬n vÞ cã thu nhËp thùc tÕ cao h¬n nhiÒu lÇn nh-ng chØ ®¨ng ký ®ãng l-¬ng c¬ b¶n. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn lµ do: - XuÊt ph¸t tõ phÝa ng-êi lao ®éng: Cã mét sè ng-êi lao ®éng nhËn thøc ch-a ®-îc ®óng hoÆc ch-a ®Çy ®ñ vÒ quyÒn lîi vµ lîi Ých cña hä khi hä tham gia BHXH. §Æc bÖt cã mét bé phËn ng-êi lao ®éng vÉn cßn thãi quen, nÕp sèng thêi bao cÊp muèn û l¹i ng©n s¸ch nhµ n-íc, muèn h-ëng BHXH nh-ng l¹i kh«ng muèn ®ãng gãp. Mét sè tr-êng hîp kh¸c l¹i do t©m lý sî mÊt viÖc lµm nªn kh«ng gi¸m ®Êu tranh ®ßi quyÒn lîi, buéc ng-êi sö dông lao ®éng ph¶i ®ãng BHXH cho m×nh. Bªn c¹nh ®ã cã mét sè ng-êi lao ®éng l¹i muèn tham gia BHXH, ®-îc chñ sö dông cho phÐp nh-ng l¹i kh«ng cã ý ®Þnh tham gia v× møc thu nhËp hiÖn tai cña hä qu¸ thÊp, kh«ng ®ñ cho hä trang tr¶i c¸c chi phÝ sinh ho¹t hµng ngµy. - XuÊt ph¸t tõ ng-êi sö dông lao ®éng: Cã rÊt nhiÒu c¬ quan ®¬n vÞ, doanh nghiÖp kh«ng muèn ®ãng BHXH cho ng-êi lao ®éng nh»m tËn dông nguån kinh phÝ nµy cho ®Çu t- s¶n xuÊt ®ång thêi lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho doanh nghiÖp. V× vËy mµ hä lu«n t×m mäi c¸ch nÐ tr¸nh nh-: Thuª m-ín c«ng nh©n, lao ®éng theo tÝnh thêi vô, thuª lao ®éng lµm viÖc d-íi 3 th¸ng hoÆc trªn 3 th¸ng nh-ng l¹i cè t×nh chËm trÔ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång víi lý do ®ã lµ thêi gian thö viÖc. Hä lîi dông sù kÐm hiÓu biÕt cña ng-êi lao ®éng vÒ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ BHXH, lîi dông viÖc kh«ng cã chÕ tµi quy ®Þnh chÆt chÏ buéc hä ph¶i tham gia BHXH. Mét sè doanh nghiÖp vÉn tuyªn truyÒn víi ng-êi lao ®éng lµ hä sÏ ®¶m b¶o quyÒn lîi tham gia BHXH cho ng-êi lao ®éng nh-ng thùc tÕ lµ hä l¹i tham gia lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c cã sè chi phÝ Ýt h¬n nh- mua b¶o hiÓm sinh m¹ng cã thêi h¹n…Bªn c¹nh nh÷ng ®¬n vÞ cè t×nh kh«ng ®ãng BHXh th× còng cã nhiÒu ®¬n vÞ mong muèn ®ãng BHXH cho ng-êi lao ®éng nh-ng l¹i kh«ng thùc hiÖn ®-îc do t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh SV: Đỗ Thị Huyền 19 Bảo hiểm 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp doanh trªn nh÷ng lÜnh vùc gÆp ®Çy rñi ro nªn kh¶ n¨ng tµi chÝnh th-êng kh«ng æn ®inh, nguån vèn kinh doanh kh«ng ®ñ ®ãng BHXH liªn tôc cho ng-êi lao ®éng. 4. Qu¶n lý nguån thu BHXH. Cø vµo cuèi mçi n¨m, c¨n cø vµo t×nh h×nh thu, chi BHXH ë huyÖn b¸o c¸o lªn, BHXH tØnh H-ng Yªn xem xÐt dùa vµo kÕt qu¶ ®ã, dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa ph-¬ng, sè liÖu cña phßng ®¨ng ký kinh doanh, së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- tØnh H-ng Yªn …®Ó ®Ò ra kÕ ho¹ch thu cho BHXH huyÖn trong nh÷ng n¨m tíi. Trong nh÷ng n¨m qua: t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña BHXH huyÖn V¨n L©m nh- sau: B¶ng 3: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu BHXH (§¬n vÞ tÝnh: Tû ®ång) N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Hoµn thµnh(%) 2001 16,00 19,70 123 2002 19,00 19,60 103 2003 19,90 23,32 107 2004 25,09 24,59 98 2005 28,67 28,97 100 2006 35,71 35,90 100 2007 35,50 35,20 99 2008 41,02 40,90 98 (Nguån: B¸o c¸o thu c¸c n¨m cña BHXH huyÖn V¨n L©m) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy BHXH huyÖn V¨n L©m trong nh÷ng n¨m ®Çu lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch do BHXH tØnh giao vµ sè thu n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr-íc. Tuy nhiªn trong 2 n¨m gÇn ®©y 2007 – 2008 huyÖn ch-a hoµn thµnh SV: Đỗ Thị Huyền 20 Bảo hiểm 47A
- Xem thêm -