Tài liệu Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

§¬n vÞ: C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n §Þa chØ: Ba §×nh-BØm S¬n-Thanh Ho¸ MÉu sè: 03PXK-03LL Ký hiÖu: ....................... QuyÓn sè: ..................... Sè: ................................ PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Liªn 1: lu Ngµy .......... th¸ng ......... n¨m 200... C¨n cø lÖnh ®iÒu ®éng sè: ................ ngµy ......... th¸ng .......... n¨m ........ cña............................................ vÒ viÖc .................................................... Hä tªn ngêi vËn chuyÓn: ......................................................................... Hîp ®ång sè: ........./............ngµy ........ th¸ng.......n¨m 200.... Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: (Sè xe) .............................................................. XuÊt t¹i kho: .............................................................................................. NhËp t¹i kho: ............................................................................................. Sè Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch, §¬n vÞ tÝnh Sè lîng TT phÈm chÊt Thùc xuÊt Thùc nhËp A B C 1 2 XuÊt, ngµy ..... th¸ng .... n¨m 200... Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) NhËp, ngµy ..... th¸ng ... n¨m 200... Ngêi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Thñ kho nhËp (Ký, hä tªn)
- Xem thêm -