Tài liệu PHIEU NHAP KHO

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu số: 01 – VT Đơn vị: Công ty TNHH Việt Trung (Ban hành theo QĐ số Địa chỉ: Ninh Sơn, T'rường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTBTC PHIẾU NHẬP KHO Ngày 15/11/2011 Số: 157 Nợ: TK 156 Có: TK 331 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Minh Phú Theo: HĐ 98426 Ngày 02 tháng 12 năm 2012 của công ty Huỳnh Long Nhập tại kho Công ty Địa điểm: Thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia Tên nhãn Số lượng hiệu, quy cách, phẩm Stt Đơn chất vật tư, Mã số công cụ, sản vị Theo Thực tính chứng từ nhập 589 589 Đơn giá Thành tiền phẩm, hàng 1 hóa Ly bộ thủy tinh Cái 213.600 125.998.740 Cộng 125.998.740 - Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một trăm hai mươi lăm triệu chín trăm chín tám nghìn bảy trăm bốn mươi đồng. - Số chứng từ gốc kèm theo: 01 – HĐGTGT Người lập phiếu Người giao (Ký, họ tên) hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày 15 tháng 12 năm 2012 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
- Xem thêm -