Tài liệu Phát triển tt tại cty dệt may huy hoàng

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi giíi thiÖu §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nµy tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn tù m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, më réng thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng. ChØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khi thùc hµnh héi nhËp nÒn kinh tÕ trong bèi c¶nh trªn C«ng ty DÖt may Huy Hoµng còng n»m ngoµi xu híng ®ã. Qua thêi gian t×m hiÓu vÒ C«ng ty em nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èy m¹nh, tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Thµnh HiÕu. Cïng sù gióp ®ì cña d¹y b¶o cña c¸c anh chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty DÖt may Huy Hoµng, em ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn ®Ò ¸n "Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt may Huy Hoµng". Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò gßm 3 phÇn: PhÇn 1: Môc tiªu nghiªn cøu PhÇn 2: ThiÕt lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm PhÇn 3: Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn cã h¹n, thêi gian t×m hiÓu vÒ c«ng ty kh«ng nhiÒu, nh÷ng thiÕu sãt xuÊt hiÖn lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. V× vËy em rÊt mong nhËn ®îc sù dù b¶o cña c¸c thÇy c«, ®Ó §Ò ¸n nghiªn cøu nµy cña em ®îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ T©y, ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2006 1 Sinh viªn thùc hiÖn L©m T¨ng TiÕn 2 PhÇn 1 1. Môc tiªu nghiªn cøu Ph©n tÝch cÇu nh»m x¸c ®Þnh nhu cÇu thùc sù cña thÞ trêng vÒ hµng ho¸, xu híng biÕn ®éng tõng thêi kú trong tõng khu vùc ®Ó thÊy ®îc ®Æc ®iÓm cña nhu cÇu ë tõng khu vùc. Trong ®ã ph¶i nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò sau: + Kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp nh»m vµo. + Khu vùc tiªu thô. + S¶n phÈm thay thÕ. + C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cÇu. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng nh»m t×m hiÓu râ vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh hiÖn t¹i vµ t¬ng lai bëi v× nã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn chó ý tíi viÖc nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh vÒ sè l îng, kh¶ n¨ng cung øng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕ ho¹ch tiªu thô … cÇn ph¶i nghiªn cøu kü ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tríc c¸c biÖn ph¸p vÒ gi¸, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i cña c«ng ty. Ph©n tÝch m¹ng líi tiªu thô nh»m ®¸p øng phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn nghiªn cøu tæ chøc m¹ng líi tiªu thô sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. 2. HÖ thèng ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp cã lîi nhuËn, cã thu ®îc kÕt qu¶ th× vèn cña doanh nghiÖp míi ®îc quay vßng nhanh, míi cã hiÖu qu¶, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc vµ ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Do vËy, ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng cã nh÷ng yªu cÇu cô thÓ. 3 - Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh nhÊt, thuËn lîi nhÊt, an toµn vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ sè l îng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. - Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o ®îc tÝnh l©u dµi cña m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. - §¶m b¶o tiªu thô nhanh chãng s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o thêi gian thu håi vèn nhanh nhÊt. - §¶m b¶o uy tÝn vµ chÊt lîng cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi ngêi tiªu dïng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch hËu m·i vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm. 3. C¸c nghiªn cøu cã liªn quan * Nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ trêng Trong kinh doanh muèn kinh doanh trong lÜnh vùc nµo th× ta ph¶i t×m hiÓu râ nh÷ng yÕu tè v¨n ho¸, x· héi con ng êi ë n¬i mµ trong ®ã diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng thùc chÊt lµ t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu søc mua cña ngêi tiªu dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®©u lµ thÞ trêng träng ®iÓm, ®©u lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng cña c«ng ty viÖc x¸c ®Þnh nµy lµ v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kÓ doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo. V× vËy, nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr êng lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ã lµ viÖc t×m kiÕm vµ khai th¸c c¬ héi kinh doanh xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng b¸n mét lo¹i mÆt b»ng hoÆc mét nhãm mÆt b»ng trªn thÞ trêng. NÕu ta x¸c ®Þnh thÞ trêng qu¸ hÑp th× cã thÓ lµm cho C«ng ty bá lì thêi c¬ kinh doanh, cßn nÕu x¸c ®Þnh thÞ trêng qu¸ réng th× sÏ lµm cho c¸c nç lùc vµ tiÒm n¨ng cña c«ng ty bÞ l·ng phÝ lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶. * Nghiªn cøu cña ®èi thñ c¹nh tranh. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®èi thñ c¹nh tranh lµ ngêi ®ang chiÕm gi÷ mét thÞ phÇn vµ giµnh dËt mét phÇn kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp, do vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m c¸ch ®Ó n¾m b¾t ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ nh: 4 - ChÝnh s¸ch gi¸. - ChÝnh s¸ch ph©n phèi. - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p phï hîp. 5 PhÇn 2 ThiÕt kÕ , lËp kÕ ho¹ch, tiªu thô s¶n phÈm * ChÝnh s¸ch s¶n phÈm §Ó cã ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm ®óng ®¾n bªn c¹nh viÖc t×m hiÓu c¸c nhu cÇu vÒ thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý th× míi n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh, h¹n chÕ rñi ro tèt nhÊt. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm lµ nÒn mãng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh doanh, bëi v× nÕu chÝnh s¸ch s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o mét sù tiªu thô ch¾c ch¾n th× nh÷ng ho¹t ®éng trªn cã thÓ bÞ thÊt b¹i. Khi nãi ®Õn chÝnh s¸ch s¶n phÈm th× cÇn ph¶i ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm: Mét chu kú sèng cña s¶n phÈm th«ng th êng ph¶i tr¶i qua bèn giai ®o¹n: - Th©m nhËp. - T¨ng trëng. - ChÝn muåi. - Suy tho¸i. Chu kú sèng cña bÊt cø s¶n phÈm nµo còng g¾n víi mét thÞ tr êng nhÊt ®Þnh. Bëi v× s¶n phÈm cã thÓ ®ang ë giai ®o¹n suy tho¸i ë thÞ trêng nµy nhng cã thÓ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thÞ tr êng kh¸c. ViÖc nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm gióp c«ng ty hµnh ®éng trong lÜnh vùc tiÕp thÞ mét c¸ch hiÖu qu¶ nh»m kÐo dµi h¬n chu kú sèng cña s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn mµ mét s¶n phÈm ®em l¹i cho c«ng ty toµn bé ®êi sèng cña nã. - Giai ®o¹n th©m nhËp: s¶n phÈm ®îc ®a vµo thÞ trêng nhng tiªu thô rÊt chËm do hµnh ho¸ ®îc Ýt, ngêi biÕt ®Õn chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ rÊt lín trong giai ®o¹ nµy doanh nghiÖp thêng bÞ lç nhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy ®èi víi doanh nghiÖp lµ: gi÷ bÝ mËt c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, thiÕt lËp c¸c kªnh ph©n phèi, th¨m dß thÞ trêng vµ t¨ng cêng qu¶ng c¸o. 6 - Giai ®o¹n t¨ng trëng: Khèi lîng tiªu thô s¶n phÈm t¨ng nhanh do thÞ trêng ®· chÊp nhËn thÞ trêng míi, chi phÝ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m nhanh. ViÖc më réng hay tÊn c«ng vµo nh÷ng ph©n ®o¹n míi cña thÞ trêng lµ t¬ng ®èi thuËn lîi; cÇn ph¶i sö dông c¸c nguån lùc ®Ó: + C¶i tiÕn chÊt lîng vµ ph¸t triÓn mÉu míi. + Khai th¸c c¸c ®o¹n thÞ trêng míi. T×m kiÕm c¸c kªnh tiªu thô míi. - Giai ®o¹n b·o hoµ: ®©y lµ giai ®o¹n kÐo dµi nhÊt nã ® îc ®Æc trng bëi sè lîng ¸n ra Ên ®Þnh. ë cuèi giai ®o¹n nµy khèi lîng hµng ho¸ b¸n ra gi¶m dÇn. Trong giai ®o¹n nµy th× chi phÝ kinh doanh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp nhÊt, l·i tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cao nhÊt. Nªn tæng lîi nhuËn thu ®îc lín nhÊt. Khi s¶n lîng tiªu thô bÞ dõng l¹i vµ gi¶m xuèng doanh nghiÖp cÇn cã ngay c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch ®Ó khai th¸c thÞ trêng ë giai ®o¹n sau. - Giai ®o¹n suy tho¸i: §Æc trng cña giai ®o¹n nµy lµ khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô gi¶m rÊt nhanh.NÕu kh«ng gi¶m s¶n lîng s¶n xuÊt th× khèi lîng s¶n phÈm tån kho lín dÇn dÉn tíi lîi nhuËn nhanh gi¶m, nÕu t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi th× doanh nghiÖp dÉn ®Õn thua lç vµ ph¸ s¶n. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc nh, c¶i tiªu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o, chuÈn bÞ s½n nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ® îc diÔn ra liªn tôc. Nghiªn cøu ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm, hiÓu biÕt tû mû vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh. V× nã gióp cho c¸c nhµ kinh doanh hiÓu biÕt ®îc b¶n chÊt cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn s¶n phÈm míi tõ ®ã t×m mäi c¸ch n©ng cao lîi nhuËn gi¶m thiÓu rñi ro. * ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. ViÖc quy ®Þnh møc gi¸ b¸n cho mét s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gäi lµ chÝnh s¸ch gi¸. ViÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm lµ mét quyÕt ®Þnh quan träng ®èi víi doanh nghiÖp v× gi¸ c¶ s¶n phÈm 7 lu«n ®îc coi lµ c«ng cô m¹nh mÏ h÷u hiÖu trong sù c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. X¸c ®Þnh gi¸ c¶ cho hµng ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh gåm 6 bíc: + B íc 1 : C«ng ty x¸c ®Þnh môc tiªu hay nh÷ng môc tiªu Marketing cña m×nh nh: ®¶m b¶o sèng sãt, t¨ng tèi ®a lîi nhuËn tríc m¾t, dµnh vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ thÞ phÇn hay chÊt lîng s¶n phÈm. + B íc 2: C«ng ty x©y dùng cho m×nh ®å thÞ ®êng cÇu thÓ hiÖn sè lîng hµng ho¸ ch¾c ch¾n sÏ b¸n ®îc trªn thÞ trêng, trong mét kho¶ng thêi gian cô thÓ theo c¸c møc gi¸ nh nhau. + B íc 3: C«ng ty tÝnh to¸n xem tæng chi phÝ cña m×nh thay ®æi nh thÕ nµo khi møc s¶n xuÊt kh¸c nhau. + B íc 4: C«ng ty nghiªn cøu møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nhtranh ®Ó sö dông chóng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ gi¸ c¶ cho hµng ho¸ cña m×nh. + B íc 5: c«ng ty lùa chän cho m×nh mét trong nh÷ng ph ¬ng ph¸p h×nh thµnh gi¸ sau chi phÝ b×nh qu©n céng l·i, ph©n tÝch ®iÒu kiÖn hµo uèn vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn môc tiªu, x¸c ®Þnh gi¸ c¨n cø vµo gi¸ trÞ c¶m nhËn cña hµng ho¸, x¸c ®Þnh gi¸ trªn c¬ së gi¸ hiÖn hµnh. + B íc 6: C«ng ty quyÕt ®Þnh gi¸ cuèi cïng cho hµng ho¸ cã l u ý ®Õn sù chÊp nhËn vÒ mÆt t©m lý ®èi víi s¶n phÈm ®ã vµ nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra xem qua ®ã cã phï hîp víi nh÷ng môc tiªu cña chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mµ c«ng ty ®ang thi hµnh kh«ng vµ nh÷ng ngêi ph©n phèi, nh÷ng nhµ kinh doanh, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ngêi cung øng, kh¸ch hµng cã chÊp nhËn nã hay kh«ng. * ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng §©y còng lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, mçi khi cã mét s¶n phÈm míi ra ®êi, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chÝnh s¸ch khuyÕch tr¬ng qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó s¶n phÈm cã thÓ ®Õn ® îc nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi tiªu dïng. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm chÝnh lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ giíi thiÖu, qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm ®Õn víi ngêi tiªu dïng. Do vËy khi bÊt kú mét s¶n phÈm 8 míi nµo b¾t ®Çu ®îc tung ra thÞ trêng, th× ngoµi viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c vµ tån t¹i trªn thÞ tr êng th× c¸c nhµ qu¶n trÞ còng cÇn ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng. TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm ®Õn ®îc víi ngêi tiªu dïng. * ChÝnh s¸ch ph©n phèi lµ toµn bé c¸c c«ng viÖc ®Ó ® a ra mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn ng êi tiªu dïng cã nhu cÇu ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng thêi gian sè lîng, chñng lo¹i mµ ngêi tiªu dïng mong muèn. Kªnh ph©n phèi lµ con ®êng mµ hµng ho¸ ®îc lu th«ng tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng. Nhê nã mµ kh¾c phôc ®îc nh÷ng ng¨n c¸ch dµi vÒ thêi gian ®Þa ®iÓm vµ quyÒn së h÷u gi÷a ng êi s¶n xuÊt. Víi ngêi tiªu dïng. Do vËy mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m ra kªnh ph©n phèi hiÖu qu¶ nhÊt cho m×nh. S¬ ®å kªnh ph©n phèi Nhµ s¶n xuÊt Nhµ s¶n xuÊt Ngêi tiªu dïng Ngêi tiªu dïng Ngêi b¸n lÎ Nhµ s¶n xuÊt Ngêi b¸n sØ Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng Nhµ s¶n xuÊt Ngêi b¸n sØ lín Ngêi b¸n sØ nhá Ngêi tiªu dïng C¸c kªnh ph©n phèi ®îc ph©n lo¹i theo sè cÊp cÊu thµnh chóng. 9 Kªnh kh«ng cÊp (kªnh tiªu thô trùc tiÕp) Gåm c¸c nhµ s¶n xuÊt b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng. Ph¬ng thøc b¸n lµ b¸n t¹i c«ng ty, b¸n lu ®éng. Kªnh mét cÊp: Bao gåm ngêi trung gian trªn c¸c thÞ trêng ngêi tiªu dïng, ngêi trung gian nµy thêng lµ ngêi b¸n lÎ cÇn tren thÞ trêng hµng t liÖu s¶n xuÊt th× ngêi trung gian lµ ®¹i lý tiªu thô hay ngêi m«i giíi. Kªnh hai cÊp bao gåm hai ngêi trung gian. Trªn thÞ trêng th× nh÷ng ngêi nµy thêng lµ ngêi b¸n sØ vµ ngêi b¸n lÎ. Kªnh ba cÊp: Gåm ba ngêi trung gian. §èi víi kªnh tiªu thô s¶n phÈm trùc tiÕp do trùc tiÕp quan hÖ víi ngêi tiªu thô vµ thÞ trêng nªn dÔ n¾m b¾t thÞ hiÕu, t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ tõ ®ã dÔ t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, ph ¬ng thøc ph©n phèi trùc tiÕp diÔn ra chËm c«ng t¸c thanh to¸n phøc t¹p, doanh nghiÖp lµ ngêi chÞu rñi ro. §èi víi kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp th× viÖc ph©n phèi diÔn ra nhanh chãng, c¸c c«ng t¸c thanh to¸n ®¬n gi¶n. NÕu x¶y ra rñi ro th× sau khi giao hµng c¸c tæ chøc trung gian ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. MÆc dï vËy ë kªnh gi¸n tiÕp nµy c«ng ty kh«ng quan hÖ trùc tiÕp víi thÞ tr êng, víi ngêi tiªu dïng nªn rÊt khã kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ doanh nghiÖp thêng sö dông c¸c kªnh tiªu thô trùc tiÕp vµ kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. Doanh nghiÖp võa b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho trung gian võa më cöa hµng b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho ng êi tiªu dïng cuèi cïng ph¸t huy ®îc u ®iÓm cña c¶ hai ph¬ng thøc trªn. Khi x©y dùng kªnh ph©n phèi doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn: + §Æc ®iÓm thÞ trêng, s¶n phÈm. + §Æc tÝnh kx cña s¶n phÈm. + §Æc ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh. 10 PhÇn 3 Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin Th«ng tin ®îc lÊy tõ b¸o, t¹p chÝ, Ên phÈm, b¸o c¸o, ph¬ng ph¸p nµy thêng ¸p dông ®Ó nghiªn cøu kh¸i qu¸tvÒ thÞ trêng lËp danh s¸ch nh÷ng thÞ trêng cã triÓn väng mµ c«ng ty cÇn tËp trung khai th¸c. * Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ khã kh¨n trong viÖc lùa chän th«ng tin tõ c¸o nguån kh¸c nhau. Th«ng tin cã thÓ bÞ cò, th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®Çy ®ñ, ®é tin cËy kh«ng cao. * ¦u ®iÓm: DÔ thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ, th«ng tin s¬ cÊp thu ®îc khi sö dông mét ph¬ng ph¸p nh: Quan s¸t, thùc nghiÖm th¨m dß, pháng vÊn, sau khi thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh xö lý th«ng tin ®Ó lo¹i bá nh÷ng th«ng tin kh«ng quan träng, cha chÝnh x¸c, kh«ng thuyÕt phôc, trªn c¬ së ®ã x©y dùng ph ¬ng ¸n ®a ra doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊt. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng cña c¸c s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra vµ tiÕn hµnh tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ mµ thÞ trêng ®ßi hái. + Doanh nghiÖp cã thÓ dù ®o¸n hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ trêng. +Th«ng qua nghiªn cøu thÞ trêng doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc ®èi thñ c¹nh tranh, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña hä. 11 KÕt luËn Trªn ®©y lµ toµn bé lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ mét sè chÝnh s¸ch ¸p dông t¹i c«ng ty DÖt may Huy Hoµng. C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch nhng vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. VÊn ®Ò ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp do vËy rÊt ® îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. Qua thêi gian t×m hiÓu vÒ c«ng ty dÖt may Huy Hoµng vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm tai c«ng ty em m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Suy nghÜ bíc ®Çu trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tÕ do vËy cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt. VËy em kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh chÞu trong c«ng ty dÖt may Huy Hoµng d¹y b¶o ®Ó em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· tËn t×nh chØ b¶o ®Ó em hoµn thµnh tèt §Ò ¸n nµy. 12 Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh cña Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý §¹i häc B¸ch Khoa. - Bµi gi¶ng Qu¶n trÞ Kinh doanh. - C¸c tµi liÖu cña C«ng ty DÖt may Hµ Néi. - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n - gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt b¶n n¨m 2001. - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n - Marketing xuÊt b¶n n¨m 2000. 13 Môc lôc Lêi nãi ®Çu............................................................................................1 PhÇn 1........................................................................................................3 1. Môc tiªu nghiªn cøu......................................................................3 2. HÖ thèng ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm..........................3 3. C¸c nghiªn cøu cã liªn quan........................................................4 PhÇn 2 - ThiÕt kÕ lËp kÕ ho¹ch, tiªu thô s¶n phÈm......6 PhÇn 3 - Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin.....................12 KÕt luËn...............................................................................................13 Tµi liÖu tham kh¶o......................................................................14 14
- Xem thêm -