Tài liệu Phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (crm ) tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh hải dương

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu C¹nh tranh lµ c¬ chÕ vËn hµnh chñ yÕu cña c¬ chÕ thÞ trêng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. C¹nh tranh t¹o søc Ðp hoÆc kÝch thÝch øng dông khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n hµng ho¸. BÊt kú mét lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ nµo, muèn tån t¹i, ®øng v÷ng, ph¸t triÓn vµ cã thÞ phÇn cao trªn thÞ trêng cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh Ýt nhÊt lµ ngang b»ng hoÆc cao h¬n kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm thay thÕ cña ®èi thñ c¹nh tranh. HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh më cöa, héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, chóng ta sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. C¸c níc trªn thÕ giíi còng d· t×m ®îc chæ ®øng cho m×nh trªn thÞ trêng hµng ho¸ tiªu thô thiÕt yÕu. Tríc yªu cÇu më réng thÞ trêng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®· dÉn ®Õn lóc chóng ta cÇn ph¶i cã ph¬ng híng vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu dïng ViÖt Nam. GiÇy dÐp lµ thø hµng ho¸ tiªu dïng thiÕt yÕu, kh«ng thÓ thiÕu trong sinh ho¹t h»ng ngµy. Lµm sao ®Ó viÖc kinh doanh giÇy dÐp ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt lµ viÖc rÊt khã, ®Ó chiÕm ®îc thÞ trêng trong níc còng nh c¸c níc trong khu vùc, c¸c níc trªn thÕ giíi ®ßi hái s¶n phÈm ph¶i cã u thÕ râ rÖt, muèn vËy s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i cã chÊt lîng tèt phï hîp víi gi¸ c¶... vµ ph¶i céng thªm uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. HiÖn nay cã mét sè nh·n hiÖu GiÇy dÐp ®îc a chu«ng trªn thÞ trêng thÕ giíi nh : bitis, adidas... ë níc ta còng cã c¸c th¬ng hiÖu lín nh giÇy Thîng §×nh, c«ng ty giÇy gia Hµ Néi.... Víi mong muèn hiÓu rá h¬n vÒ b¶n chÊt cña c¹nh tranh vµ t×m hiÓu vÒ søc c¹nh tranh cña mÆt hµng giÇy dÐp ë níc ta hiÖn giê, Em xin chän ®Ò tµi : "Tiªu thøc, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam” . Qua ®ã ®a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam trªn thÞ trêngØtong nøoc vµ quèc tÕ. Néi dung cña ®Ò tµi Em xin ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: -Ch¬ng 1: Tiªu thøc ®¸nh gi¸ vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c¹nh tranh -Ch¬ng 2: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm GiÇy DÐp ViÖt Nam qua c¸c tiªu thøc trªn -Ch¬ng 3: KÕt luËn vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña GiÇy DÐp ViÖt Nam Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt nhËn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn, h¬n n÷a ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p vµ lu«n biÕn ®éng, ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¹n chÕ thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy gióp cho viÖc ®Ò ¸n ®îc hoµn chØnh h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 : tiªu thøc ®¸nh gi¸ vµ C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c¹nh tranh cña s¶n phÈm C¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n vµ lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Kh«ng cã c¹nh tranh th× kh«ng cã kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ ®iÒu kiÖn cho sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp. KÕt qu¶ c¹nh tranh sÏ x¸c ®Þnh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, v× thÕ tõng doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng t×m cho m×nh mét chiÕn lîc c¹nh tranh phï hîp ®Ó v¬n lªn tíi vÞ thÕ cao nhÊt. C¹nh tranh cã thÓ ®a l¹i lîi Ých cho ngêi nµy vµ thiÖt h¹i cho ngêi kh¸c, song xÐt díi gãc ®é lîi Ých toµn x· héi, c¹nh tranh lu«n cã t¸c ®éng tÝch cùc. (VÝ dô: chÊt lîng tèt h¬n, gi¸ rÎ h¬n, dÞch vô tèt h¬n…). Gièng nh c¸c quy luËt sinh tån vµ ®µo th¶i tù nhiªn ®· ®îc Darwin ph¸t hiÖn, quy luËt cña c¹nh tranh lµ th¶i lo¹i nh÷ng thµnh viªn yÕu kÐm trªn thÞ trêng, duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng thµnh viªn tèt nhÊt vµ qua ®ã hç trî ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn toµn x· héi. 1.1.Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh cña s¶n phÈm c¹nh tranh ®îc xem xÐt díi gãc ®é hµnh vi, cßn kh¶ n¨ng c¹nh tranh l¹i ®îc ®Ò cËp ë khÝa c¹nh tiÒm n¨ng. §èi víi mét doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã thÓ ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô, quy tr×nh c«ng nghÖ ®éc ®¸o, tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, nhê ®ã mµ t¨ng nhanh ®îc lîi nhuËn vµ më réng thÞ phÇn. Khi nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, c¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn th¬ng trêng vµ ph¶i theo quan ®iÓm ph©n tÝch c¹nh tranh ®éng. Nh vËy, sÏ cã mét lo¹t c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi khÈ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸ trªn th¬ng trêng nh: gi¸ c¶, chÊt lîng s¶n phÈm, møc ®é chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm, n¨ng lùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, n¨ng lùc nghiªn cøu thÞ trêng, m¹ng líi ph©n phèi, dÞch vô sau b¸n, sù tin tëng cña kh¸ch hµng, sù tin cËy cña nhµ cung cÊp…. §èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®îc ®¸nh gi¸ qua viÖc doanh nghiÖp ®ã sö dông c¸c lîi thÕ so s¸nh, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸c ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, mÉu m· ®éc ®¸o…®¶m b¶o tån t¹i, ®øng v÷ng, ph¸t triÓn vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm thay thÕ cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c qua ®ã n©ng cao ®îc thÞ phÇn, lîi nhuËn vµ vÞ thÕ cña s¶n phÈm doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. NÒn kinh tÕ níc ta còng bíc vµo héi nhËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi víi nh÷ng c¬ héi míi vµ nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t, buéc chóng ta ph¶i c©n nh¾c, tÝnh to¸n mét c¸ch ghiªm tóc vµ trÝ tuÖ vÒ mÆt ®êng lèi, chÝnh s¸ch. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ bøc xóc hiÖn nay cña chóng ta lµ: n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖt Nam cßn rÊt yÕu kÐm so víi nhiÒu níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ChØ xem xÐt ®Õn mét sè yÕu tè c¬ b¶n ®· cho thÊy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam ®ang ngµy cµng cã nguy c¬ suy gi¶m. T×nh tr¹ng nµy thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt, nhiÒu lÜnh vùc: hµng ho¸ mang nh·n hiÖu ViÖt Nam hiÖn nay tuy ®· cã mét sè mÆt hµng(cha nhiÒu) ®¹t ®îc chÊt lîng tèt, nhng nãi chung chÊt lîng cha cao, trong khi ®ã gi¸ thµnh l¹i cao h¬n mét sè níc trong khu vùc(Th¸i Lan, Trung Quèc…) do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã ®¸ng lu ý lµ do gi¸ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt nãi chung cao, m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu, hiÓu biÕt vÒ thÞ trêng, kinh nghiÖm vµ kinh doanh qu¶n lý, c«ng t¸c tiÕp thÞ, Marketing cßn h¹n chÕ, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cha cã chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi, æn ®Þnh mµ chØ míi cã kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, thËm chÝ kÕ ho¹ch kinh doanh cho tõng th¬ng vô… HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh gia nhËp AFTA, sù b¶o hé b»ng hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng cßn t¸c dông. Thªm vµo ®ã, viÖc Trung Quèc gia nhËp Tæ chøc Th¬ng M¹i ThÕ giíi (WTO) ®· lµm cho hµng ho¸ ViÖt Nam rÊt khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i cã sù nç lùc rÊt lín nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc 1.2. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau víi c¸c møc ®é kh¸c nhau. ë ®©y, trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, chØ xin nªu mét sè tiªu chÝ c¬ b¶n ®¸nh gÝa kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn th¬ng trêng 1.2.1. ChÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ §©y chØ lµ chØ tiªu cèt lâi, mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong c¹nh tranh. Cã thÓ hiÓu ®¬n gi¶n r»ng “ChÊt lîng lµ sù quay trë l¹i cña kh¸ch hµng” hay chÊt lîng trong sù phï hîp. Theo ng«n ng÷ Marketing hiÖn ®¹i ngêi ta nãi “B¸n c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i chóng ta cã”. ChÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng nhÊt t¹o ra søc hÊp dÉn, thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp. Mçi mét s¶n phÈm cã rÊt nhiÒu thuéc tÝnh chÊt lîng kh¸c nhau, c¸c thuéc tÝnh nµy ®îc coi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh cña mçi tæ chøc. ChÊt lîng gãp phÇn lµm t¨ng uy tÝn vµ danh tiÕng cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy cã t¸c dông rÊt lín tíi quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng. ChÊt lîng cßn gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng, ®©y chÝnh lµ c¬ së cho 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn l©u cña dµi doanh nghiÖp. ChÊt lîng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cho x· héi, bªn c¹nh ®ã nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc lµm gi¶m phÕ th¶i trong s¶n xuÊt vµ trong tiªu dïng, tõ ®ã s¶n phÈm cã u thÕ c¹nh tranh h¬n. N©ng cao chÊt lîng lµ mét gi¶i ph¸p quan träng thóc ®Èy viÖc t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn tõ ®ã ®¶m b¶o kÕt hîp thèng nhÊt c¸c lîi Ých trong doanh nghiÖp vµ x· héi t¹o ®éng lùc cho viÖc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Lµ c¬ së cho mçi doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ. 1.2.2. Gi¸ c¶ s¶n phÈm Gi¸ lµ mét trong c¸c c«ng cô quan träng trong c¹nh tranh thêng ®îc sö dông trong giai ®o¹n ®Çu cña doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp bíc vµo mét thÞ trêng míi. HiÖn nay, tuy møc sèng cña ngêi d©n ViÖt Nam chóng ta ngµy mét n©ng cao song ®é nh¹y cña cÇu khi gi¸ c¶ thay ®æi cßn rÊt lín. Do ®ã c«ng cô nµy ®îc sö dông cho hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn thÞ trêng. C¹nh tranh b»ng gi¸ thêng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c biÖn ph¸p sau: * B¸n víi møc gi¸ h¹ vµ møc gi¸ thÊp. * Kinh doanh víi chi phÝ thÊp. Møc gi¸ cã vai trß cùc kú quan träng trong c¹nh tranh. NÕu nh chªnh lÖch vÒ gi¸ gi÷a doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín h¬n chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ®· ®em l¹i lîi Ých cho ngêi tiªu dïng lín h¬n so víi ®èi thñ. V× lÏ ®ã s¶n phÈm cña doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng chiÕm ®îc lßng tin cña ngêi tiªu dïng vµ còng cã nghÜa lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã vÞ trÝ c¹nh tranh cµng cao. §Ó ®¹t ®îc møc gi¸ thÊp doanh nghiÖp cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng h¹ gi¸ s¶n phÈm cña ®¬n vÞ m×nh. Cã cµng nhiÒu kh¶ n¨ng h¹ gi¸ sÏ cã nhiÒu lîi thÕ so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng h¹ gi¸ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ vÒ kinh tÕ thÊp. - Kh¶ n¨ng b¸n hµng tèt, do ®ã khèi lîng b¸n lín. - Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh tèt. Gi¸ c¶ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp do ®ã khi sö dông vò khÝ nµy ph¶i chän th¬× ®iÓm hîp lý sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao b»ng kh«ng doanh nghiÖp sÏ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Nh thÕ doanh nghiÖp cÇn ph¶i kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a gi¸ c¶ vµ c¸c bé phËn vÒ chiÕt khÊu víi nh÷ng ph¬ng ph¸p b¸n mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông, víi nh÷ng ph¬ng ph¸p thanh to¸n, víi xu thÕ, trµo lu cña ngêi tiªu dïng… 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét s¶n phÈm cã møc gi¸ thµnh thÊp, nghÜa lµ nã cã kh¶ n¨ng chñ ®éng trong c¹nh tranh vÒ gi¸, s¶n phÈm ®ã sÏ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, cã vÞ thÕ trªn thÞ trêng. §ã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. 1.2.3. MÉu m· cña s¶n phÈm Cïng víi chÊt lîng, gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, mÉu m· còng lµ mét trong c¸c yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. MÉu m· cña s¶n phÈm phï hîp víi së thÝch cña ngêi tiªu dïng sÏ t¹o lîi thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Thùc tÕ cho thÊy, nÕu s¶n phÈm cã cïng chÊt lîng vµ gi¸ c¶ th× s¶n phÈm nµo cã mÉu m· ®Ñp, ®îc nhiÒu ngêi tiªu dïng a chuéng sÏ tiªu thô ®îc nhiÒu h¬n. §Ó cã mÉu m· ®Ñp, phï hîp, c¸c doanh nghiÖp cÇn ®Çu t thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c t×m hiÓu thÞ hiÕu kh¸ch hµng vµ nghiªn cøu ®«Ø míi mÉu m· cho phï hîp víi tõng thÞ trêng. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÓm yÕu lµm cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam cã søc c¹nh tranh thÊp h¬n so víi hµng ho¸ cña c¸c níc kh¸c. Mét s¶n phÈm, sau khi ®îc ®a ra thÞ trêng, l¹i ®îc duy tr× trªn thÞ trêng trong mét thêi gian kh¸ l©u. ChØ khi nµo thÊy ngêi tiªu dïng ®· ch¸n s¶n phÈm ®ã, doanh nghiÖp míi th«i kh«ng s¶n xuÊt n÷a. §iÒu nµy cã tai h¹i rÊt lín lµ, mÆc dï khi doanh nghiÖp ph¸t hiÖn ra sù ®i xuèng trong chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ dõng l¹i kh«ng s¶n xuÊt n÷a nhng thùc ra, trªn thÞ trêng vÉn tån ®äng mét khèi lîng s¶n phÈm cha tiªu thô ®îc. Kh¸c víi chóng ta, c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi biÕt kÕt thóc s¶n xuÊt ngay tõ khi s¶n phÈm ®ang ë ®Ønh cao cña chu kú sèng vµ ®a ra ngay s¶n phÈm míi kh¸c. Víi c¸ch lµm nµy, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, nh ta vÉn thêng nãi, vÉn ®µng trong tr¹ng th¸i ”thÌm thuång”(do s¶n phÈm cò ®· th«i kh«ng ®îc s¶n xuÊt) th× l¹i ®îc mêi chµo b»ng c¸c s¶n phÈm kh¸c ®Ñp h¬n, l¹ h¬n, mÆc dï, theo c¸c chuyªn gia c«ng nghÖ ®¸nh gi¸, vÒ kÕt cÊu s¶n phÈm kh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi møc thu nhËp vµ møc sèng trung b×nh cña x· héi ®· ®îc n©ng cao, nhu cÇu vÒ thêi trang ngµy cµng trë nªn phæ biÕn vµ s©u réng. MÆt kh¸c nhu cÇu ®ã l¹i lu«n lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng theo xu thÕ cña thêi ®¹i, ®Æc biÖt lµ xu thÕ cña giíi trÎ-mét lùc lîng kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng. Do ®ã, vÊn ®Ò nghiªm cøu, thiÕt kÕ mÉu mèt cña s¶n phÈm còng trë lªn hÕt søc cÊp thiÕt ®èi víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. Cã nh vËy, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi cã vÞ trÝ trªn thÞ trêng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh rÊt gay g¾t hiÖn nay. 1.2.4.C¸c dÞch vô tríc, trong vµ sau khi b¸n Khi ®¸nh gÝa kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét s¶n phÈm, kh«ng thÓ kh«ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh¾c ®Õn mét nh©n tè, ®ã lµ c¸c dÞch vô b¸n vµ dÞch vô sau khi b¸n. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c¸c dÞch vô b¸n vµ dÞch vô sau khi b¸n ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Mét doanh nghiÖp cã c¸c dÞch vô b¸n vµ sau khi b¸n hîp lý, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi. Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, kh©u quan träng nhÊt lµ chµo mêi kh¸ch hµng. §iÒu nµy ®ßi hái ngêi b¸n hµng ph¶i thËt sù t«n träng kh¸ch hµng, lÞch sù, ©n cÇn, vµ chu ®¸o. ViÖc tiÕp theo lµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong thanh to¸n, cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho viÖc mua b¸n víi kh¸ch hµng. Sau khi b¸n hµng, ph¶i cã nh÷ng dÞch vô nh bao b× vµ giao hµng ®Õn tËn tay ngêi mua, c¸c dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a hµng ho¸…Nh÷ng dÞch vô nµy nh»m t¹o sù tin tëng, uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi ngêi tiªu dïng. Tuy nhiªn ®Ó c¸c dÞch vô trªn ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, doanh nghiÖp cÇn cung cÊp mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt, kÞp thêi nhÊt….HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông rÊt réng r·i c¸c biÖn ph¸p nh:tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, chiÕt khÊu hµng ho¸ khi mua víi sè lîng lín, t¨ng gÝa..nh»m thu hót kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, bao gåm c¸c nh©n tè thuéc vÒ néi bé doanh nghiÖp vµ c¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng. Díi ®©y xin nªu mét vµi nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm 1.3.1.C¸c nh©n tè théc vÒ néi bé doanh nghiÖp 1.3.1.1.C«ng nghÖ Cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ lµ tæng hîp cña rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt, kü n¨ng, ph¬ng ph¸p ®îc dïng ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc thµnh mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc mét lo¹i dÞch vô nµo ®ã. ThÕ kû XX lµ thÕ kû cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Do ®ã viÖc ph©n tÝch vµ ph¸n ®o¸n sù biÕn ®æi c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng vµ cÊp b¸ch h¬n lóc nµo hÕt. Nh÷ng vÝ dô thêng ®îc dÉn ra víi sù xuÊt hiÖn cña ®iÖn tö, tin häc vµ c«ng nghÖ sinh häc. Sù thay ®æi cña c«ng nghÖ ®¬ng nhiªn ¶nh hëng tíi chu kú sèng cña mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô. Thùc tÕ trªn thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù biÕn ®æi c«ng nghÖ lµm chao ®¶o, thËm chÝ mÊt ®i nhiÒu lÜnh vùc nhng ®ång thêi còng l¹i xuÊt hiÖn nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh míi, hoÆc hoµn thiÖn h¬n. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tíi sù t¸c ®éng cña m«i trêng c«ng nghÖ mµ cã th¸i ®é øng xö phï hîp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc sang thÕ kû XXI, lµ thÕ kû cña nÒn kinh tÕ tri thøc. Thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc sÏ thay thÕ thêi ®¹i c«ng nghiÖp. VËy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®êng ®i níc bíc nh thÕ nµo? lµ c©u hái kh«ng ph¶i dÔ tr¶ lêi. 1.3.1.2.Nguån nh©n lùc ChÊt lîng nguån nh©n lùc cã ý nghi· quan träng ®èi víi c¬ cÊu s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, xuÊt khÈu cña s¶n phÈm.§©y lµ nh©n tè cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm . Cho dï tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× nh©n tè con ngêi vÉn ®îc coi lµ nh©n tè c¨n b¶n nhÊt t¸c ®éng tíi chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô . Tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ kinh nghiÖm, ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh kû luËt, tinh thÇn hiÖp t¸c phèi hîp, kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù thay ®æi, n¾m b¾t th«ng tin cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. Do ®ã, ph¸t triÓn h¬n n÷a nguån nh©n lùc lµ yÕu tè chñ yÕu quyÕt ®Þnh tèc ®é t¨ng trëng c«ng nghiÖp, kinh tÕ vµ lµ yÕu tè ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. ViÖt Nam cã mét nguån nh©n lùc dåi dµo, ngêi lao ®éng khÐo lÐo, ch¨m chØ, tiÒn c«ng tiÒn l¬ng cña lao ®éng l¹i rÊt thÊp. §ã lµ mét lîi thÕ trong c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn, trong thêi ®¹i ngµy nay, nguån nh©n lùc cµng rÎ kh«ng cßn lµ mét lîi thÕ so s¸nh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam n÷a. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc kinh doanh, ®iÒu hµnh, qu¶n lý doanh nghiÖp cña gi¸m ®èc, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña lao ®éng,tr×nh ®é vµ kiÕn thøc vÒ tiÕp thÞ, tiÕp thu khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin, chó träng ®Õn nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn cña ngêi lao ®éng ë c¸c kh©u kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi, doanh nghiÖp cÇn cã c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch lao ®éng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 1.3.1.3.Uy tÝn, th¬ng hiÖu cña s¶n phÈm Uy tÝn doanh nghiÖp, th¬ng hiÖu cña nh÷ng s¶n phÈm lµ nh÷ng tµi s¶n v« h×nh rÊt quan träng cña doanh nghiÖp. Uy tÝn cña doanh nghiÖp t¹o nªn sù tin cËy cña c¸c nhµ cung øng, vµ sù tin tëng cña kh¸ch hµng. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc giµnh giËt kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh, ®Æc biÖt thùc hiÖn linh ho¹t trong kh©u hîp ®ång, thanh to¸n nh: quy íc vÒ gi¸ c¶, sè lîng, kÝch cì, mÉu m· b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng miÖng hay thanh to¸n víi c¸c h×nh thøc nh b¸n tr¶ gãp, b¸n chÞu, b¸n gèi ®Çu…Do vËy uy tÝn cña doanh nghiÖp trë thµnh s¾c bÐn trong c¹nh tranh, t¹o c¬ héi më réng thÞ phÇn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cïng víi uy tÝn cña doanh nghiÖp, th¬ng hiÖu s¶n phÈm còng ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®ã. Mét th¬ng hiÖu m¹nh cã thÓ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®îc vÞ thÕ dÉn ®Çu trong ngµnh. Th¬ng hiÖu cµng næi tiÕng th× kh¶ n¨ng t¨ng thÞ phÇn cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng cµng cao. Nhê ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒu tiÕt thÞ trêng, ®Þnh gÝa cao h¬n, chi phèi lµm cho c¸c ®èi thñ ph¶i n¶n lßng khi muèn chia thÞ phÇn víi hä. Do ®ã, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm doanh nghiÖp cÇn x©y dùng cho m×nh mét th¬ng hiÖu m¹nh. §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt khã kh¨n ®ßi hái rÊt nhiÒu nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp. 1.3.1.4.Nguån lùc vÒ tµi chÝnh Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cã ¶nh hëng rÊt lín tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®îc hiÓu lµ quy m« tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh hµng n¨m nh tû lÖ thu håi vèn,kh¶ n¨ng thanh to¸n…NÕu mét doanh nghiÖp cã t×nh tr¹ng tµi chÝnh tèt, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn lµ lín sÏ cho phÐp doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ …§iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc thÞ trêng néi ®Þa còng nh thÞ trêng quèc tÕ. 1.3.2.C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng 1.3.2.1.Nhu cÇu cña kh¸ch hµng Nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh cêng ®é c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã trªn thÞ trêng. CÇu cña s¶n phÈm t¨ng t¹o c¬ héi cho s¶n phÈm ®ã t¨ng doanh sè tiªu thô, t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt. Ngîc l¹i, cÇu gi¶m dÉn tíi c¹nh tranh khèc liÖt ®Ó c¸c doanh nghiÖp gi÷ ®îc phÇn thÞ trêng ®· chiÕm lÜnh. §e do¹ mÊt thÞ trêng lµ ®iÒu khã tr¸nh khái ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã s¶n phÈm kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng. MÆt kh¸c nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng lu«n lu«n thay ®æi nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®¶m b¶o gi÷ g×n vµ më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. 1.3.2.2. ¸p lùc cña s¶n phÈm c¹nh tranh Nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh cêng ®é c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã trªn thÞ trêng. S¶n phÈm thay thÕ lµ s¶n phÈm kh¸c cã thÓ tho¶ m·n cïng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nã thêng cã c¸c u thÕ h¬n s¶n phÈm bÞ thay thÕ ë c¸c ®Æc trng riªng biÖt. Ngµy nay, s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau th«ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qua viÖc s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ míi, gi¸ trÞ t¨ng thªm, gi¸ trÞ c¶m nhË h¬n lµ gi¸ trÞ h÷u dông vèn cã cña nã vµ ngêi mua, kh¸ch hµng còng bá tiÒn ra ®Ó mua c¸c gi¸ trÞ ®ã. §e do¹ mÊt thÞ trêng lµ ®iÒu khã tr¸nh khái ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã s¶n phÈm kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng. MÆt kh¸c nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng lu«n lu«n thay ®æi nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®¶m b¶o gi÷ g×n vµ më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng 1.3.2.3.C¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña chÝnh phñ Cïng víi c¸c nh©n tè vÒ nhu cÇu kh¸ch hµng, ¸p lùc cña s¶n phÈm c¹nh tranh (s¶n phÈm thay thÕ, c¸c nh©n tè chÝnh phñ, luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp theo c¸c híng kh¸c nhau. Chóng cã thÓ t¹o ra c¬ héi, trë ng¹i, thËm chÝ lµ rñi ro thËt sù cho doanh nghiÖp. Chóng thêng bao gåm: - HÖ thèng luËt ph¸p. - HÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch vÒ tiÒn tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸c quy ®Þnh vÒ møc l·i xuÊt… ChÝnh phñ cÇn hoµn chØnh c¸c chÝnh s¸ch nµy nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm híng ra xuÊt khÈu. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng 2 : §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm GiÇy DÐp ViÖt Nam qua c¸c tiªu thøc trªn. Ngµnh da giÇy ViÖt Nam ®· ®îc khai sinh tõ c¸ch ®©y h¬n 500 n¨m vµ cã bÒ dµy lÞch sö kh¸ phong phó. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 1987,ngµnh gia dµy ViÖt Nam míi thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®éc lËp. Sau 15 n¨m ®æi míi, tuy ®· cã nh÷ng lóc th¨ng trÇm, nhng nh×n chung ngµnh da giµy vÉn cã sù t¨ng trëng thêng xuyªn vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng ®¸ng ghi nhËn. §Æc biÖt trong bèi c¶nh kinh tÕ ViÖt Nam tõng bíc chñ ®éng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, da giµy trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong chiÕn lîc ph¸t triÓn hµng tiªu dïng híng ra xuÊt khÈu vµ cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. GiÇy dÐp lµ mÆt hµng chñ lùc cña ngµnh da giÇy ViÖt Nam. Do ®ã, vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mÆt hµng giµy dÐp ViÖt Nam trë lªn hÕt søc cÊp thiÕt trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ. 2.1.Tæng quan vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm giµy dÐp ViÖt Nam 2.1.1.T×nh h×nh s¶n xuÊt Cho ®Õn nay, c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vÉn ®ãng vai trß chñ ®¹o trong ngµnh kinh tÕ kü thuËt nµy. Tæng n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t 48,528 triÖu ®«i giµy dÐp. Tuy nhiªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh da giÇy ®· chøng kiÕn sù lªn ng«i cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu tõ níc ngoµi(FDI). Víi lîi thÕ vÒ vèn, c«ng nghÖ, l¹i chñ ®éng vÒ thÞ trêng, nªn c¸c doanh nghiÖp nµy t¨ng nhanh s¶n lîng, kiÓm so¸t tíi 50-65% s¶n lîng giÇy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam C¬ cÊu s¶n phÈm theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp (§¬n vÞ:1000 ®«i) Chñng lo¹i DNquèc DN ngoµi DN 100% DN liªn Tæng s¶n s¶n phÈm doanh quèc doanh vèn níc ngoµi doanh phÈm GiÇy thÓ thao 42547 28226 141537 12888 225200 GiÇy v¶i 39820 8106 10106 5167 63200 GiÇy gia 36305 12895 0 0 49200 C¸c lo¹i kh¸c 14054 26124 8955 13227 62400 123000 76760 168080 32080 400000 (Nguån:dù th¶o kÕ ho¹ch tiÕp thÞ xuÊt khÈu giÇy dÐp 2001-2010) Do ®Æc thï cña ngµnh, n¨ng lùc s¶n xuÊt còng cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c khu vùc. S¶n xuÊt cña ngµnh thêi gian qua tËp trung t¹i ba khu vùc chÝnh. Khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång vµ mét sè tØnh l©n cËn cã u thÕ n»m trªn c¸c trôc giao th«ng thuËn tiÖn, kh¶ n¨ng huy ®éng lao ®éng dÔ dµng. Khu vùc nµy hiÖn chiÕm kho¶ng 19,3% n¨ng lùc s¶n xuÊt giÇy vµ ®å gia c¶ níc, 19,7% s¶n phÈm da thuéc vµ 14,1% ®Õ giµy. Khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long víi tam gi¸c kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh, B×nh D¬ng, §ång Nai chiÕm tíi 76% n¨ng lùc s¶n xuÊt giÇy, 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 73,6% n¨ng lùc thuéc da vµ 84,6% n¨ng lùc s¶n xuÊt ®Õ giµy. §©y ®îc xem lµ khu vùc lý tëng víi nhiÒu u ®iÓm: giao th«ng, cÇu c¶ng thuËn lîi, c¸c khu c«ng nghiÖp ®· ®îc ®Çu t s½n,lùc lîng lao ®éng dåi dµo,n¨ng ®éng, m«i trêng ®Çu t hÊp dÉn vµ nhiÒu u ®·i. Khu vùc miÒn Trung, tõ Thõa Thiªn-HuÕ ®Õn Kh¸nh Hoµ, chiÕm3,7%, 6,7% vµ 1,3% n¨ng lùc s¶n xuÊt giÇy, thuéc da vµ s¶n xuÊt ®Õ giµy. Khu vùc nµy cã mét u ®iÓm næi tréi lµ gi¸ nh©n c«ng rÊt rÎ, mÆt b»ng s¶n xuÊt tèt, song l¹i cã bÊt lîi lµ c¬ së h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT DA - GIẦY CỦA VIỆT NAM 2001 - 2003 Sản phẩm Đơn vị tính: triệu đôi 2001 2002 2003 Nguån: t¹p chÝ th¬ng m¹i 1 Giầy vải 37,79 189,43 1.000.000,00 2 Các loại khác 76,43 71,71 3 Giầy thể thao 138,30 31,43 100.000,00 4 Giầy nữ 69,50 10.000,00 Tổng số 67,43 1.000.000,00 322,02 360,00 2.110.000,00 Trong t¬ng lai ch©u ¸ tiÕp tôc chiÕm phÇn ¸p ®¶o vÒ s¶n xuÊt da giÇy cña thÕ giíi víi 75% s¶n lîng. C¸c chuyªn gia kinh tÕ cho r»ng s¶n lîng da giµy ViÖt Nam sÏ gia t¨ng t¬ng øng, nhÊt lµ khi nhu cÇu giµy dÐp trªn thÕ giíi ®· gia t¨ng trë l¹i sau thêi ®iÓm khñng ho¶ng 1997-1998. Bëi vËy, vÊn ®Ò n©ng cao s¶n lîng vµ n¨ng lùc xuÊt khÈu cña ngµnh da giÇy sÏ vÉn nhËn ®îc mèi quan t©m hµng ®Çu vµ sù hç trî cÇn thiÕt cña ChÝnh phñ ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 2.1.2.T×nh h×nh tiªu thô * ThÞ trêng trong níc Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kinh tÕ ViÖt Nam cã tèc ®é t¨ng trëng cao, ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ ¨n mÆc ®îc t¨ng cao, t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng trong níc. Tuy nhiªn, do cha tËp trung khai th¸c vµ ®¸p øng thÞ hiÕu cña sè ®«ng, nªn hµng n¨m chØ cã kho¶ng 6-8 triÖu ®«i giÇy da vµ 20 triÖu ®«i giÇy n÷, giµy v¶i, giÇy thÓ thao…®îc tiªu thô t¹i thÞ trêng néi ®Þa. Trong khi ®ã, giÇy dÐp Trung Quèc víi mÉu m· ®a d¹ng, kiÓu d¸ng phong phó ®îc b¸n víi gi¸ rÎ do nhËp lËu, trèn thuÕ ®· khiÕn cho giµy dÐp ViÖt Nam bÞ c¹nh tranh gay g¾t vµ tá ra yÕu thÕ trªn s©n nhµ. * ThÞ trêng quèc tÕ Cïng víi qu¸ tr×nh më cöa h«Þ nhËp kinh tÕ quèc tÕ híng vÒ xuÊt khÈu, s¶n phÈm giµy dÐp ®· tõng bíc trë thµnh mét trong nh÷ng s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam (®øng vÞ trÝ thø 4 sau dÇu th«, dÖt may vµ thñy s¶n) gãp phÇn ®¸ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÓ vµo tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc.ViÖt Nam ®øng thø 4 thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu giµy dÐp (sau Trung Quèc,Hång K«ng vµ Italia). Trong ®ã, giµy thÓ thao lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc chiÕm trªn 60% kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh, tiÕp ®Õn lµ giµy n÷ trªn 20%, giÇy v¶i trªn 10%.ThÞ trêng xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt cña ViÖt Nam lµ liªn minh ch©u ©u(EU), chiÕm 85% sè lîng giµy dÐp xuÊt khÈu vµ kho¶ng 35% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña níc ta vµo thÞ trêng nµy,kim ngh¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng EU lu«n ®¹t trªn 1 tû USD , n¨m 2003 ®¹t tíi 1,6 tû USD. Ngoµi thÞ trêng EU, 15% sè lîng giµy dÐp xuÊt khÈu cßn l¹i cña ViÖt Nam vµo NhËt B¶n, Mü vµ mét sè níc kh¸c. Còng gièng nh EU, Mü vµ NhËt B¶n lµ nh÷ng thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng víi søc mua lín. Hµng n¨m Mü nhËp kho¶ng 1,3 tû ®«i giÇy. Kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam vµo Mü còng ®îc t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y XUẤT KHẨU GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2003 Đơn vị tính: triệu USD Thành phần kinh tế Giá trị Doanh nghiệp nhà nước 454.544.545,00 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4.545.454,00 Liên doanh 54.545,00 100% Vốn nước ngoài 545.454,00 Công ty cổ phần 45.454,00 Nguån: VNECONOMY.com Mét thuËn lîi kh¸c n÷a cña giÇy dÐp ViÖt Nam ®ã lµ ViÖt Nam cã nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng rÊt quan träng t¹i ch©u ©u lµ Ph¸p vµ §øc ®©y lµ 2 quèc gia lín vµ cã tiÕng nãi quan träng t¹i EU do vËy hµng ho¸ cña chóng ta xuÊt khÈu sang EU ®ang ®îc hëng nhiÒu chÝnh s¸ch u ®·i cña EU :§îc hëng u ®·i trong khu«n khæ GSP , kh«ng h¹n chÕ nhËp khÈu b»ng h¹n ngh¹ch … ChÝnh v× vËy trong thêi gian qua xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng EU n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc , ngay c¶ sang n¨m nay – n¨m 2005 , giÇy dÐp ViÖt Nam bÞ ®iÒu tra b¸n ph¸ gi¸ nhng nh÷ng th¸ng gÇn ®©y xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam sang thÞ trêng EU cã nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng : - T¹i Ph¸p : Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng xÊu tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam nªn 5 th¸ng ®Çu n¨m 2005 kim ngh¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam sang Ph¸p gi¶m trung b×nh tíi 24% so víi cïng kú n¨m 2004, nhng xuÊt khÈu sang Ph¸p trong th¸ng 7 ®· t¨ng 18,72% so víi cïng kú , ®¹t 14,59 USD . Kim ngh¹ch xuÊt khÈu giÇy thÓ thao vµ giÇy cã mò b»ng nguyªn liÖu dÖt sang thÞ trêng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¸p thang 8/2005 t¨ng m¹nh ®· ®Èy kim ngh¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp sang Ph¸p t¨ng gÇn 90% so víi cïng kú n¨m 2004 . - T¹i §øc : Đức là cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tiếp cận và đưa hàng sang toàn khu vực Đông Âu. Các doanh nghiệp cần tích cực tham gia các hội chợ tại Đức để tìm hiểu thị hiếu, bắt kịp những thay đổi của thị trường và tìm kiếm đối tác kinh doanh trong khu vực này. Kim ngạch xuất khầu giày dép của nước ta sang thị trường Đức trong 5 tháng năm 2005 đã liên tục bị giảm rất mạnh (-28%) so với cùng kỳ năm 2004. Tuy nhiên, mức độ giảm sút trong tháng 6 và tháng 7 đã chậm lại, chỉ giảm tương ứng 5,43% và 10,79% so với cùng kỳ năm 2004. Đến tháng 8/05, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 26 triệu USD đã tăng 6,73% so với cùng kỳ năm 2004. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu sang Đức tăng kể từ năm 2003 đến nay. BiÓu ®å thÓ hiÖn møc XK giÇy da sang c¸c níc Ch©u ¢u 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XUẤT KHẨU GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM THEO QUỐC GIA NĂM 2003 Quốc gia Đơn vị tính: triệu USD Giá trị Đài Loan 4.545,00 Anh 45.454,00 Đức 5.454,00 Pháp 54.545,00 Hàn Quốc 54.563,00 2.2.C¸c tiªu chÝ ®¸nh gÝa kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam 2.2.1.ChÊt lîng s¶n phÈm ChÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè ®Çu tiªn vµ quan träng ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc h×nh thµnh trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do nhiÒu yÕu tè quyÕt ®Þnh nh: chÊt lîng nguyªn vËt liÖu, chÊt lîng ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, t×nh tr¹ng æn ®Þnh cña c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ ®Æc biÖt lµ chÊt lîng cña ®éi ngò lao ®éng. §èi víi s¶n phÈm giµy dÐp ViÖt Nam, chÊt lîng cha thÓ lµ nh©n tè t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh bëi rÊt nhiÒu h¹n chÕ: h¹n chÕ vÒ chÊt lîng nguyªn vËt liÖu(v× nguyªn vËt liÖu chñ yÕu lµ nhËp tõ níc ngoµi), m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu nhËp tõ Hµn Quèc, §µi Loan thÕ hÖ nh÷ng n¨m 70,80, cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸ nhng cha cã tr×nh ®é tù ®éng ho¸, ®éi ngò lao ®éng hÇu hÕt kh«ng ®îc ®µo t¹o chÝnh quy…Râ rµng,vÒ chÊt lîng, giÇy dÐp ViÖt Nam kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña T©y ©u (®Æc biÖt lµ Italia) vµ Mü. Do ®ã, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam trªn th¬ng trêng, cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nh: ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng trong ngµnh… 2.2.2.Gi¸ thµnh Cïng víi chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ thµnh còng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Bªn c¹nh nh÷ng thÞ trêng ®ßi hái cao vÒ chÊt lîng, cßn cã rÊt nhiÒu thÞ trêng dÔ tÝnh h¬n vÒ chÊt lîng nhng l¹i ®ßi hái gi¸ c¶ thÊp, mµ vÒ ®iÓm nµy, ViÖt Nam rÊt khã c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc. ViÖt Nam hiÖn vÉn ®îc coi lµ níc cã u thÕ vÒ gi¸ thµnh do gi¸ nh©n c«ng rÎ, song Trung Quèc vÉn cã gi¸ thµnh rÎ h¬n. Ngoµi yÕu tè chi phÝ lao ®éng thÊp, hµng Trung Quèc dÔ dµng ra níc ngoµi h¬n do chÝnh phñ níc nµy cã chÝnh s¸ch u ®·i 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸ hÊp dÉn ®èi víi hµng xuÊt khÈu. Mét sè nhµ xuÊt khÈu giÇy cña ViÖt Nam cßn cho r»ng c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc thuËn lîi h¬n ViÖt Nam do cã ®îc nh÷ng ®µm ph¸n ë cÊp chÝnh phñ. Trung Quèc lµ mét thÞ trêng ®«ng d©n. Bëi vËy, ®Ó ®æi l¹i viÖc chÝnh phñ Trung Quèc më cöa thÞ trêng nµy, c¸c níc kh¸c còng ph¶i cëi më h¬n ®èi víi hµng nhËp khÈu tõ Trung Quèc.C¸c chuyªn gia cho hay gi¸ giÇy dÐp cña Trung Quèc thÊp h¬n gi¸ b¸n cña ViÖt Nam 30-40%. ViÖt Nam chØ cã u thÕ c¹nh tranh ë nh÷ng s¶n phÈm cì trung b×nh. Nãi tãm l¹i, s¶n phÈm gi¸ rÎ kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña Trung Quèc, ®Æc biÖt hiÖn nay Trung Quèc ®· gia nhËp WTO 2.2.3.KiÓu d¸ng, mÉu m· Bªn c¹nh chÊt lîng tèt, gi¸ thµnh h¹, mét s¶n phÈm muèn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, chiÕm ®îc thÞ phÇn lín trªn thÞ trêng cÇn ph¶i cã sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ kiÓu d¸ng vµ mÉu m·. NÕu s¶n phÈm cã cïng chÊt lîng, cïng gi¸ c¶ th× s¶n phÈm nµo cã kiÓu d¸ng vµ mÉu m· ®Ñp, hîp víi së thÝch vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng th× s¶n phÈm ®ã cã kh¶ n¨ng tiªu thô nhanh h¬n, dÔ dµng h¬n. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ngµy nay, møc thu nhËp trung b×nh cña x· héi ®· ®îc n©ng cao, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn, nhu cÇu cña hä ngµy cµng t¨ng vµ lu«n lu«n biÕn ®éng. Nhu cÇu vÒ thêi trang lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu trong x· héi. Còng gièng nh may mÆc, nhu cÇu thêi trang vÒ c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp còng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam, kiÓu d¸ng vµ mÉu m· cßn lµ mét ®iÓm yÕu lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn th¬ng trêng. KiÓu d¸ng, mÉu m· cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam phÇn lín vÉn do bªn ®Æt hµng ®a ra. GÇn ®©y, chóng ta ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c t×m hiÓu thÞ trêng, t×m hiÓu nhu cÇu së thÝch cña kh¸ch hµng, ®Èy m¹nh ®Çu t nghiªn cøu, thiÕt kÕ mÉu m· nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng thÞ trêng ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp. Tuy nhiªn, ph¶i thõa nhËn r»ng, s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam cha thÓ c¹nh tranh víi s¶n phÈm cña Trung Quèc do s¶n phÈm cña Trung Quèc rÊt ®a d¹ng, phong phó vÒ kiÓu d¸ng vµ mÉu m· 2.2.4.DÞch vô b¸n vµ dÞch vô sau khi b¸n §©y còng lµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam. Chóng ta cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng, t¹o sù tin tëng cña kh¸ch hµng vµo s¶n phÈm, gãp phÇn b¶o vÖ vµ më réng thÞ phÇn. C¸c doanh nghiÖp cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong thanh to¸n, cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho viÖc mua b¸n víi kh¸ch hµng. Sau khi b¸n, ph¶i cã nh÷ng dÞch vô nh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bao b×, vËn chuyÓn hµng ho¸, c¸c dÞch vô b¶o hµnh…nh»m t¹o sù tin t ëng cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp cßn cã thÓ tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, chiÕt khÊu hµng hãa khi mua víi sè lîng lín… 2.3. Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu kÐm cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam 2.3.1.VÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ nhµ xëng Do ngµnh da giÇy ViÖt Nam ®i lªn tõ gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng tõ níc ngoµi nªn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ nhËp vµo ViÖt Nam ®Òu nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm theo yªu cÇu cña chñ hµng. V× thÕ, hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ nµy ®Òu cã xuÊt xø tõ Hµn Quèc vµ §µi Loan thÕ hÖ cuèi thËp kû 70,80, ®¹t tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸, nhng cha ®¹t tr×nh ®é tù ®éng ho¸, ®· qua sö dông nªn tuæi thä ng¾n, n¨ng suÊt thÊp. VÒ nhµ xëng, ®a phÇn c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ liªn doanh tËn dông c¸c c¬ së hiÖn cã vµ c¶i t¹o tõ hÖ thèng kho tµng cò, chØ mét sè Ýt doanh nghiÖp ®Çu t trong vµi n¨m gÇn ®©y míi cã nhµ xëng khang trang, phï hîp víi viÖc bè trÝ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh sö dông nhµ xëng cßn ch¾p v¸. §ã lµ nguyªn nh©n lµm cho ngµnh da giÇy cha thÓ s¶n xuÊt ®îc c¸c mÆt hµng giÇy dÐp cã chÊt lîng cao víi gi¸ c¹nh tranh. Do ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cÊp nhµ xëng, ®æi míi, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn th¬ng trêng. 2.3.2.VÒ lao ®éng Ngµnh da giÇy lµ mét ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng cña x· héi.Sau 15 n¨m ®æi míi, lùc lîng lao ®éng ngµnh da giÇy ngµy cµng t¨ng nhanh vµ chiÕm tû träng lín trong tæng sè lao ®éng cña ngµnh c«ng nghiÖp. NÕu nh n¨m 1997, lao ®éng toµn ngµnh chØ chiÕm 5,7% th× ®Õn n¨m 2001 ®· chiÕm tíi 10,8% tæng sè lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp (kho¶ng 400000 ngêi), trong ®ã chñ yÕu lµ lao ®éng n÷ (chiÕm 80-85%). Tuy nhiªn, phÇn lín lao ®éng trong ngµnh ®îc ®µo t¹o díi h×nh thøc kÌm cÆp, chØ cã mét sè lîng nhá ®îc ®µo t¹o chÝnh quy. PhÇn lín ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o ë c¸c níc §«ng ©u, Liªn X«(cò)… vµo nh÷ng n¨m 70,80. Trong níc cha cã trêng, líp ®µo t¹o kü s vµ c«ng nh©n kü thuËt chuyªn ngµnh cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp da giÇy. V× thÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè c¸n bé kü thuËt hÇu nh kh«ng ®îc bæ sung thªm, sè c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ cßn Ýt. Do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp, chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cha cao. §iÒu ®ã ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c níc kh¸c. 2.3.3.VÒ nguån nguyªn liÖu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay, nguån nguyªn liÖu ®ang lµ vÊn ®Ò g©y nhøc nhèi cho c¸c nhµ qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh giÇy dÐp. §Õn nay, chØ cã giÇy v¶i, dÐp ®i trong nhµ cã kh¶ n¨ng chñ ®éng c©n ®èi c¬ b¶n nguån nguyªn liÖu trong níc; cßn l¹i, c¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt giÇy n÷, mò giÇy thÓ thao gÇn nh ph¶i nhËp khÈu hoµn toµn. §èi víi ngµnh da, do gÆp nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt, da thuéc thµnh phÈm cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt trong níc, nªn hµng n¨m toµn ngµnh ph¶i nhËp khÈu víi sè lîng lín. Ngoµi ra, c¸c lo¹i hãa chÊt, phô tïng, dông cô phôc vô cho s¶n xuÊt hÇu nh do níc ngoµi cung cÊp, trong níc chØ gi¶i quyÕt ®îc mét sè lo¹i th«ng thêng nh phom giÇy, dao chÆt vµ mét sè thiÕt bÞ b¨ng t¶i ®¬n gi¶n. ViÖc phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo nguån nguyªn liÖu nhËp khÈu khiÕn chi phÝ ®Çu vµo cao vµ cã thÓ dÉn ®Õn kÕt côc c¸c doanh nghiÖp kh«ng hoµn thµnh c¸c ®¬n ®Æt hµng, hoÆc chËm thêi h¹n giao hµng. Nh÷ng nh©n tè nµy ®· t¸c®éng tiªu cùc ®Õn uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp còng nh s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam. 2.3.4.VÒ chÝnh s¸ch thuÕ Nh÷ng bÊt cËp trong chÝnh s¸ch thuÕ quan ®ang nÝu ch©n c¸c doanh nghiÖp da giÇy, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp trªn thÞ trêng. §Ó ng¨n ngõa c¸c doanh nghiÖp cè t×nh nhËp khÈu thõa nguyªn liÖu, theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¸c ®¬n vÞ nµy buéc ph¶i t¸i xuÊt nguyªn liÖu thõa hoÆc chÞu thuÕ nhËp khÈu 40% nÕu b¸n trong níc. Quy ®Þnh nµy khiÕn c¸c ®èi t¸c níc ngoµi ph¶i huû bá nguyªn liÖu thõa, v× nÕu t¸i xuÊt th× cíc vËn chuyÓn qu¸ cao, cßn b¸n t¹i chç th× thuÕ suÊt cao, thñ tôc l¹i phøc t¹p,rêm rµ. MÆt kh¸c ngµnh da giÇy ViÖt Nam chñ yÕu lÊy c«ng lµm l·i, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm. Trong khi ®ã nhµ níc ®· thu thuÕ vèn l¹i thu c¶ thuÕ lîi tøc, céng c¶ hai kho¶n ®· gÊp ®«i l·i vay ng©n hµng, liÖu doanh nghiÖp cã cßn l·i? ThiÕu nguyªn liÖu, lÏ ra nhµ níc nªn khuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu. Nhng hiÖn nay, doanh nghiÖp vÉn ph¶i chÞu thuÕ VAT 10% trong khi ph¶i tù b¬n ch¶i, kh«ng ®îc ®Çu t, gi¸ nguyªn liÖu l¹i gia t¨ng, da muèi trong níc l¹i xuÊt khÈu hÕt sang Trung Quèc, Campuchia…§ã còng lµ nguyªn nh©n lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm giÇy dÐp kh«ng thÓ ngang b»ng ®îc víi mét sè níc kh¸c. Việt Nam tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GPS khi xuất khẩu giày dép vào EU. Có thể nói cơ hội đối với ngành giày dép Việt Nam đang đến gần, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, vấn đề là ở chỗ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội này như thế nào và đến mức độ nào. 2.3.5.Xu híng héi nhËp kinh tÕ ThÞ trêng thÕ giíi më cöa, t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp víi quy luËt ”m¹nh ®îc yÕu thua”. C¬ héi míi më ra nhng th¸ch thøc còng liÒn kÒ bëi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam lu«n ph¶i ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c níc kh¸c, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. Trong khi Trung Quèc cã lîi thÕ h¬n vÒ nguån nguyªn liÖu, thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ ®îc hëng u thÕ tõ viÖc tham gia Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). Thùc tÕ cho thÊy, ngay t¹i thÞ trêng EU, dï nhËn ®îc nhiÒu u ®·i h¬n nhng s¶n phÈm cña ViÖt Nam chØ chiÕm 20% so víi tû lÖ 33% cña Trung Quèc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i triÓn khai ®ång bé tõ viÖc c¬ cÊu l¹i s¶n phÈm, ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng thÕ m¹nh phï hîp víi xu híng tiªu dïng cña thÞ trêng thÕ giíi ®Õn c¸c vÊn ®Ò vÒ nguyªn vËt liÖu, thiÕt kÕ mÉu m· vµ kh¶ n¨ng tiÕp thÞ s¶n phÈm. Ngoµi ra, víi viÖc thùc thi HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt Nam-Hoa Kú cïng víi nh÷ng tiªu chuÈn b¾t buéc vÒ m«i trêng (ISO-14000) vµ phóc lîi x· héi (SA-8000) mµ phÝa Mü ®a ra ®èi víi doanh nghiÖp khi xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ trêng Mü, nªn c¸c doanh nghiÖp phÇn lín kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc ®iÒu kiÖn nµy vµ v× thÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng thua c¸c doanh nghiÖp cña níc ngoµi. Thªm vµo ®ã, tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam xuÊt khÈu qua thÞ trêng Mü ®Òu ph¶i qua ®èi t¸c trung gian lµ §µi Loan mµ vÒ phÝa ViÖt Nam vÉn cha thÓ ký ®îc hîp ®ång b¸n hµng nµo trùc tiÕp víi phÝa Mü. §iÒu ®ã còng lµ nguyªn nh©n dÉn tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu kÐm cña s¶n phÈm giÇy dÐp ViÖt Nam. Tình hình kinh tế thế giới biến động, những tranh chấp thương mại giữa EU và Trung Quốc, giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa Nhật Bản và Trung Quốc về mặt hàng dệt may, giày dép sẽ tạo ra những bất lợi cho xuất khẩu giày dép của Trung Quốc và tạo ra những cơ hội mới thuận lợi cho giày dép Việt Nam. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3 : KÕt luËn vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña GiÇy DÐp ViÖt Nam MÆc dï hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang ®øng thø 8 thÕ giíi vÒ xuÊt nhËp giÇy dÐp, chiÕm 2,1% tæng s¶n lîng giÇy thÕ giíi víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng n¨m 400 triÖu ®«i giÇy dÐp c¸c lo¹i. Song ngµnh c«ng nghiÖp da giÇy vÉn cha cã ®îc mét quy ho¹ch tæng thÓ cho sù ph¸t triÓn cña m×nh. ViÖc nghiªn cøu, x©y dùng ”Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh da giÇy ®Õn n¨m 2000” lµ nh»m ®ãng gãp cho ngµnh c«ng nghiÖp non trÎ nµy cã ®îc ®Þnh híng ph¸t triÓn ®óng, x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng nguån lîi mµ ngµnh nµy mang l¹i. 3.1. Xu híng ph¸t triÓn cña ngµnh giÇy dÐp trong t¬ng lai Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn chung cña ngµnh da giÇy ViÖt Nam, môc tiªu tæng thÓ ®· ®îc chØ ra lµ: duy tr× vµ ph¸t huy vÞ trÝ hiÖn cã (hiÖn ngµnh da giÇy cã kim ng¹ch xuÊt khÈu ®øng hµng thø 4 sau dÇu khÝ, dÖt may vµ thuû s¶n). §ång thêi kh¼ng ®Þnh vai trß vµ ®ãng gãp ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong thêi gian tíi, sản xuất giầy dép tiếp tục chuyển dịch mạnh từ các nước công nghiệp trát triển sang các nước đang phát triển có giá lao động rẻ, châu Á sẽ trở thành khu vực sản xuất giầy dép chính của thế giới. Bên cạnh lợi thế về nhân lực rẻ, dồi dào, Việt Nam còn có vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện chính trị ổn định, Chính phủ đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các ngành thu hút nhiều lao động và có sản phẩm XK. Việc tạo dựng các nhân tố phát triển cho ngành cũng chính là quá trình nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng của giầy dép sản xuất tại Việt Nam và tăng tính chủ động của cá DN trong sản xuất, kinh doanh. Ngành da giày Việt Nam đã đặt ra chiến lược phát triển với mục tiêu đến năm 2005 đạt kim ngạch xuất khẩu 3,1 tỷ USD và tăng lên 6,2 tỷ USD vào năm 2010. Môc tiªu s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu phôc vô sx gia dÇy ®Õn 2010 Nguyªn vËt liÖu §¬n vÞ 2005 2010 Da TriÖu sqft 40,0 80,0 Gi¶ da TriÖu sqft 60,0 90,0 V¶i c¸c lo¹i TriÖu yard 100,0 155,0 §Õ giÇy Ngh×n tÊn 370,0 550,0 Keo tæng hîp TÊn 6652,0 10000,0 20
- Xem thêm -