Tài liệu Phát triển công nghệ marketing bán buôn sản phẩm mũi khoan trên thị trường tỉnh bắc ninh của công ty trách nhiệm hữu hạn thanh hồng

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TÓM LƢỢC Sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty Thanh Hồng em đã hoàn thành bài khóa luận với đề tài: “ h t triển m i ho n tr n thị trường t nh ng nghệ m r eting n u n sản ph m Ninh ủa Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Th nh ồng”. Dưới đây là tóm lược một số vấn đề ơ ản trong bài luận văn ủa em. Chương 1: Tổng quan về ph t triển m i ho n tr n thị trường t nh ng nghệ m r eting Ninh ủ C ng ty TN n u n sản ph m Th nh ồng Trong hương này, em đã h rõ vấn đề cấp thiết đi tới việc lựa chọn nghiên cứu đề tài ph t triển t nh ng nghệ m r eting Ninh ủ C ng ty TN đí h n u n sản ph m m i ho n tr n thị trường Th nh ồng. Đồng thời ng h rõ những mục ng như phạm vi nghiên cứu củ đề tài, tổng quan về tình hình nghiên cứu của năm trước, phương ph p nghi n ứu Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lí luận về phát triển công nghệ m r eting n u n hàng hó ủ ng ty inh o nh thương mại Đây là hương em trình ày những ơ sở lí luận về khái niệm ơ ản về bán buôn, marketing bán buôn, công nghệ marketing bán buôn, phát triển công nghệ marketing bán buôn, một số lý thuyết của công nghệ marketing bán buôn hàng hóa của ng ty inh o nh thương mại, mô hình tổng qu t và phân định nội dung ủ nghệ marketing bán buôn hàng hóa củ Chương 3: hân tí h ng ng ty inh o nh thương mại. ết quả nghiên cứu về thực trạng công nghệ m r eting n u n sản ph m m i ho n tr n thị trường t nh Ninh ủ C ng ty TN Th nh ồng. Đây là hương qu n trọng nhất bởi ngoài việc thu thập các dữ liệu thứ cấp còn phải tìm kiếm các dữ liệu sơ ấp thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn điều tra. Đầu tiên em tiến hành đ nh gi tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thanh Hồng, phân tí h sự ảnh hưởng của nhân tố m i trường đến thực trạng công nghệ m r eting n u n sản ph m m i ho n tr n thị trường t nh tập trung phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ ấp về ph t triển u n sản ph m m i hoan trên thị trường t nh ồng Ninh, em ng nghệ m r eting Ninh ủ C ng ty TN ng n Th nh o gồm: Thực trạng về công nghệ thông tin và nghiên cứu marketing bán buôn, công nghệ marketing mục tiêu bán buôn, công nghệ marketing mix bán buôn công i nghệ bán buôn và dịch vụ khách hàng bán buôn, công nghệ kiểm soát marketing bán buôn. Từ đó rút r những kết luận về thực trạng phát triển công nghệ marketing bán u n m i ho n ủa công ty. Chương 4: C ết luận và đề xuất ph t triển ph m m i ho n tr n thị trường t nh ng nghệ m r eting Ninh ủ C ng ty TN n u n sản Th nh ồng Trong hương này, em đã n u r được những thành công, mặt hạn chế và nguyên nhân thực tế dẫn đến các hạn chế đó. Đồng thời ng đề xuất một số ý kiến về ph t triển ng nghệ m r eting n u n sản ph m m i ho n tr n thị trường t nh Ninh. Mặ ù đã rất nỗ lực cố g ng song bài luận văn ủa em vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các thành cô và các bạn góp ý để bài luận văn này được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn ! ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin chân thành biết ơn toàn thể quý thầy cô trong khoa M r eting trường Đại họ Thương Mại đã truyền đạt cho em kiến thức quý báu, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặt biệt cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Hoàng Long người đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Em ng hân thành ảm ơn n Gi m Đốc Công Ty TNHH Thanh Hồng, cùng toàn thể các anh chị phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng Marketing đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn. Sau cùng em m ơn ạn trong lớp, trong ho đã giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Thị Nhung iii MỤC LỤC TÓM LƢỢC ................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. iii MỤC LỤC .................................................................................................................... iv DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... vii DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....................................................................................x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PH T TRIỂN C NG NGHỆ M R N U N SẢN PH M M I HO N TR N THỊ TRƢỜNG TỈNH TING ẮC NINH CỦ C NG T TNHH TH NH HỒNG .......................................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................................1 1.2. Xác lập và tuyên bố trong đề tài............................................................................2 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những đề tài nghiên cứu năm trước .......................................................................................................................2 ............................................................................................................2 .............................................................................................................3 1.4. Các mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................3 1.5. Phạm vi nghiên cứu. ...............................................................................................3 1.5.1. Không gian nghiên cứu ........................................................................................3 1.5.2. Thời gian nghiên cứu ...........................................................................................4 1.5.3. Đố t ợng nghiên cứu ..........................................................................................4 1 6 Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................4 6 Ph ơ pháp luận ................................................................................................4 6 Ph ơ pháp thu thập và phân tích dữ liệu. ......................................................4 1.7. Kết cấu khóa luận ...................................................................................................6 CHƢƠNG 2: TÓM LƢỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ M R TING N U N H NG HÓ CỦ C NG T INH O NH THƢƠNG M I ..............................................................................................7 2.1. Một số khái niệm cơ bản về bán buôn, marketing bán buôn, công nghệ marketing bán buôn, phát triển công nghệ marketing bán buôn .............................7 2.1.1 Khái niệm bán buôn hàng hóa..............................................................................7 2.1.2 Vai trò của bán buôn hàng hóa ............................................................................7 iv 2.1.3 Khái niệm công nghệ Maketing bán buôn ...........................................................7 2.1.4 Bản chất của công nghệ Marketing bán buôn .....................................................7 2.1.5 Khái niệm phát triển công nghệ marketing bán buôn .........................................8 2.2. Một số lý thuyết của công nghệ marketing bán buôn hàng hóa và công ty kinh doanh thƣơng mại .................................................................................................8 2.3. Nội dung cơ bản của phát triển công nghệ marketing bán buôn ở công ty thƣơng mại bán buôn. ...................................................................................................8 2.3.1 Mô hình tổng quát của công nghệ marketing bán buôn .....................................9 Phâ định nội dung của công nghệ marketing bán buôn ..................................9 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH C C ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TR NG CÔNG NGHỆ M R N TING U N SẢN PH M M I HO N TR N THỊ TRƢỜNG TỈNH ẮC NINH CỦ C NG T TNHH TH NH HỒNG .....20 3 1 Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thanh Hồng..................................................................................................................20 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...............................................20 t t 3.1.3. Một số kết quả kinh doanh chủ yếu củ v u .........21 3 2 Ph n t ch sự ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến thực trạng công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công ty TNHH Thanh Hồng ......................................................................................22 3.2.1. Phân tích sự ả h h ởng của nhân tố t nghệ t á h u h ả ph t ờ h t t t 33 á h u h đến thực trạng công thị t ờ t h h ủ .......................................................................................22 3.2.2. Phân tích sự ả h h ởng của nhân tố nghệ vĩ ả ph t ờ h t v đến thực trạng công thị t ờ t h h ủ .......................................................................................26 ết quả ph n t ch dữ iệu thứ cấp v sơ cấp về phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng ......................................................................................31 hự t ạ về hệ th t v h ứu hự t ạ về hệ t ụ t u á hự t ạ về hệ t x á u t u á u ........31 ..................................32 ..........................................34 3.3.4 Thực trạng về hệ công nghệ bán buôn và dịch vụ khách hàng bán buôn ......42 v 3.3.5. Thực trạng về công nghệ kiểm soát marketing bán buôn. ...............................45 CHƢƠNG 4: C C M R TING ẾT LUẬN V N ĐỀ XUẤT VỀ PH T TRIỂN C NG NGHỆ U N SẢN PH M M I HO N TR N THỊ TRƢỜNG TỈNH ẮC NINH CỦ C NG T TNHH TH NH HỒNG .................................48 4.1. Các kết luận về công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng .........................................48 hữ th trên thị t ờ h công của công nghệ t h 4.1.2. Những t n tạ thị t ờ t h h ủ ủ t t h hệ h ủ 4.2. Dự báo triển vọng v á t t á h u h ả ph h ..............................48 u ả ph h h t ......................................48 quan điểm giải qu ết về phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng ......................................................................................50 4.2.1. Dự báo triển vọng tiêu thụ mặt h t thờ t Ph ơ h h t thị t ờng B h ........................................................................................................50 khoan trên thị t ờ ụ t u ủ t h t h h v ả ph h...........................................................................50 4 3 Các đề xuất và kiến nghị về việc phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng ..51 Đề xuất phát triển công nghệ thị t ờ t h h ủ t t á h u h ả ph h t ......................................51 4.4 Một số đề xuất liên quan và kiến nghị nhằm phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng..................................................................................................................57 4.4.1 Một số đề xuất liên quan .....................................................................................57 4.4.2 Kiến nghị ngành ..................................................................................................57 4.4.3 Kiến nghị h c .............................................................................................58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh củ ng ty trong 3 năm ...............................................21 Biểu đồ 3.2 Thị phần của công ty ..................................................................................33 Biểu đồ 3.3 các sản ph m của công ty...........................................................................35 Bảng 3.1 Bảng giá mặt hàng m i ho n........................................................................36 Bảng 3.2 Phân bổ ngân sách xúc tiến bán buôn cho sản ph m m i ho n ...................39 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mô hình công nghệ marketing bán buôn ......................................................... 9 Hình 2.2: Quy trình công nghệ thông tin thị trường...................................................... 10 Hình 2.3 Quy trình công nghệ Marketing mục tiêu tại doanh nghiệp thương mại bán buôn. .............................................................................................................................. 11 Hình 2.6 Mô hình dịch vụ cho khách hàng ...................................................................18 Hình 2.7 Quy trình kiểm tra marketing .........................................................................19 ình 2.4: Sơ đồ quy trình công nghệ marketing mặt hàng ............................................ix ình 2.5: Quy trình định giá mặt hàng bán buôn ........................................................ viii Chọn mụ ti u định giá Phân tích cầu thị trường Lượng hóa chi phí hân tí h đ nh gi và hào hàng ủ đối thủ cạnh tranh Chọn kỹ thuật định giá thích hợp Chọn giá cuối cùng của mặt hàng Hình 2.5: Qu trình định giá mặt hàng bán buôn viii Nghiên cứu marketing Phân tích tài chính và kinh doanh của công ty hân tí h và lượng định ăn cứ tổ chức mặt hàng Lựa chọn hình thức kinh doanh và chiến lược bao phủ Lực chọn marketing-mix và mụ ti u định vị Quyết định khung và định hướng chiến lược phổ mặt hàng Quyết định chọn nhóm và gamme mặt hàng thuộc nhóm Quyết định và hoàn thiện phối thức mặt hàng hỗn hợp Quyết định ứng sử theo chu kỳ sống tương thí h và gi o tiếp Quyết định ứng sử theo chu kỳ nghiên cứu marketing mục tiêu của công ty Phân tích E/C thị phần, doanh số lọi nhuận Thiết lập cấu trúc phổ mặt hàng và phân phối quy hoạ h ho ơ sở, gian, tuyến và nơi ng t n Thiết lập cấu trúc phổ mặt hàng củ ng ty thương mại Hình 2.4: Sơ đồ quy trình công nghệ marketing mặt hàng ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn DT Doanh thu DVT Đơn vị tính Trđ Triệu đồng KH Kế Hoạch x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PH T TRIỂN C NG NGHỆ M R N U N SẢN PH M M I TING HO N TR N THỊ TRƢỜNG TỈNH ẮC NINH CỦ C NG T TNHH TH NH HỒNG. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Thị trường sản ph m m i ho n trong t nh B Ninh 3 năm gần đây ó nhiều th y đổi, ả về sản ph m và thị trường, sản ph m m i ho n ngày àng đ ạng n thị trường thì ngày àng mở rộng quy m và số lượng. Hầu hết các doanh nghiệp trong t nh hư đ p ứng được nhu cầu củ h h hàng, ung h ng đ p ứng được cầu, vẫn xảy ra tình trạng giao hàng quá hạn, chậm tiến độ giao hàng cho khách hàng, cụ thể năm 2013, ngành ơ hí mới ch đ p ứng được khoảng 34,5% nhu cầu ơ hí ả nước. Thị trường trong t nh đầy tiềm năng tuy nhi n o nh nghiệp hư tận dụng được hết ơ hội do việc sử dụng hư hiệu quả các công nghệ bán buôn, việc áp dụng những thành tựu nghiên cứu vào việc phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan của mình vẫn còn hạn chế về giá bán buôn, phân phối bán buôn, sản ph m bán buôn, kiểm tra kiểm soát quá trình bán, các doanh nghiệp tr n địa bàn t nh B c Ninh đều thực hiện rất sơ sài, hầu như họ đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên thiếu đội ng nhân lự ó ĩ năng huy n m n và nguồn vốn hạn chế để thực hiện được tốt các hoạt động đó. Trong quá trình thư tập em thấy rằng Công ty TNHH Thanh Hồng vẫn nhiều tồn tại li n qu n đến l trung thành như inox Thuận Thành đ ng y u ầu hợp t lâu ài với mỏ nết, đ t, ng ty. ng việ n sản ph m m i khoan: C o M i, inox Sơn, ở thành phố nhà n u n, n n Ninh, huyện ng ty hiết gi , o là h h hàng thường xuy n và đã oạt động n u n ng sản ph m m i ho n, à l , đ ng ó xu hướng ị giảm về số lượng sản ph m và h h hàng. Nhận thấy việ inh o nh sản ph m m i ho n thuộ hối ngành ơ hí đầy tiềm năng ph t triển nhưng vẫn gặp nhiều hó hăn và bản thân công ty TNHH Thanh ng gặp nhiều hó hăn trong việc triển khai các công nghệ bán buôn sản ph m Hồng m i ho n. Với tất cả các tính cấp thiết như tr n, em xin đư r đề tài khóa luận: “ t tr n n ủ n n n t ệ marketing bán u n sản p n n ” 1 mm o n tr n t ị trườn t n 1.2. Xác lập và tuyên bố trong đề tài Thông qua việc nghiên cứu đề tài “ sản p mm o n tr n t ị trườn t n t tr n inh củ n n ệm r tn n t n u n n n ” nhằm giúp công ty giải quyết các vấn đề sau: - C ng ty đ ng thực hiện những hệ công nghệ gì trong các nội dung nghiên cứu của công nghệ marketing bán buôn? - C ng ty đã làm được những gì và hư làm được những gì? - Khách hàng đã thực sự hài lòng với cách phục vụ của công ty khi bán sản ph m m i ho n? - Giải pháp giúp cải thiện các vấn đề mà công ty gặp phải là gì? 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những đề tài nghiên cứu năm trước ron nư Trong qu trình nghi n ứu, em đã th m hảo một số bài khóa luận của sinh vi n trường Đại ho Thương Mại, và các công trình nghiên cứu khác như: Khóa luận tốt nghiệp củ sinh vi n C o Văn Thuật, mã sinh viên: 09D120370, lớp K45C5, thầy Lê Hữu Châu hướng dẫn, bộ môn Quản trị Marketing, khoa M r eting, năm 2013 với đề tài: “ h t triển công nghệ bán buôn sản ph m sữa vinamilk củ ng ty TN thương mại và xây dựng Minh Đức trên thị trường Hà Nội” Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thành Luân, mã sinh viên: 08D120090, lớp K44C2, PGS.TS Nguyễn Tiến D ng hướng dẫn, bộ môn Quản trị M r eting, ho M r eting năm 2012, với đề tài: “ h t triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m giày dép tr em cao cấp nhập kh u của công ty cổ phần thương mại Ban mai xanh trên thị trường Hà Nội” Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Phạm Văn Trưởng, mã sinh viên: 09D120449, lớp : K45C6, PGS.TS. Phan Thị Thu Hoài hướng dẫn, bộ môn: Quản trị Marketing , khoa Marketing với đề tài: „‟ h t triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m thiết bị bếp công nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp FNB tại thị trường Hà Nội” Bài viết “Thương mại bán buôn và vai trò marketing trong doanh nghiệp” , “ ệ công nghệ marketing và bán hàng trong doanh nghiệp” đăng tải trên website voer.edu.vn của trường đại học Kinh Tế Quố Dân năm 2013 2 Những đề tài trên là một ơ sở rất quan trọng cho phần lý luận củ đề tài nghiên cứu o được trình bày rõ ràng, nội ung n u r đều bám sát vào nội dung nghiên cứu của từng đề tài. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh củ thực tập được phân tích cụ thể. Tuy nhi n hư sinh r ự o được cụ thể những vấn đề sản hi đư vấn đề nghiên cứu vào thực tế củ đơn vị thực tập. Chư nhiều số liệu ủ ư đơn vị ập nhật đượ ng ty thự tập, mới ch dừng lại ở một giới hạn hẹp trong một công ty. n o Tr n thế giới ó h nhiều gi o sư, nhà m r eting nói hung và công nghệ m r eting inh tế họ viết s h về vấn đề n u n nói ri ng như: hilip otler với các cuốn sách nổi tiếng như: m r eting ăn ản, nguyên lí marketing, quản trị marketing. Và một số tác giả nướ ngoài h D niel như: .Armstrong, G. rown, L.Ch n ler,M với các cuốn s h như: “M r eting, rin iples n Str tegy” Những nhà nghiên cứu tr n đã xây ựng nên hệ thống lí luận với các tài liệu là ơ sở quan trọng giúp cho nhiều đề tài nghiên cứu phát triển. Với tất cả những tổng qu n tr n tính ho đến 3 năm trở lại đây em thấy rằng đề tài nghi n ứu: “ thị trườn t n t tr n n n n ủ ệm r tn n t ng trình nào nghi n ứu đề tài này tại n u n sản p n ng ty TN mm o n trên n ” là hoàn toàn mới, hư ó Th nh ồng. 1.4. Các mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng hệ thống lý luận về phát triển công nghệ marketing hó ủ - n u n hàng ng ty inh o nh thương mại hân tí h và đ nh gi thực trạng về ph t triển công nghệ m r eting sản ph m m i ho n tr n thị trường t nh Ninh ủa Công ty TNHH Thanh Hồng - Đề xuất các giải pháp phát triển công nghệ m r eting m i ho n tr n thị trường t nh n u n n u n sản ph m Ninh ủa Công ty TNHH Thanh Hồng 1.5. Phạm vi nghiên cứu. 1.5.1. Không gian nghiên cứu Thị trường t nh B c Ninh cụ thể ở thành phố B c Ninh, các huyện như: huyện Thuận Thành, Yên Phong, Lương Tài, Gi ình, Quế Võ, một số các thị trấn, thị xã, xã như: thị xã Từ Sơn, xã Nghĩ Đạo, xã Mão Điền, ... 3 1.5.2. Thời gian nghiên cứu Sử dụng số liệu thứ cấp thu thập được trong quá trình thực tập, các số liệu từ năm 2012 đến năm 2014 và đề xuất giải ph p đến năm 2017 1.5.3. Đố tượng nghiên cứu Bao gồm sản ph m và h h hàng như s u: Sản ph m: là tất cả các loại sản ph m của dòng sản ph m M i ho n ủa công ty. Khách hàng tổ chứ u n, nhà ủ n l và một số ng ty TN Th nh ng ty thương mại h , ồng bao gồm trong t nh nhà n Ninh. 1 6 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 ươn p p luận Trong inh o nh thương mại, mối quan hệ nhân quả mang tính chất tương đối. Nhiều trường hợp, kết quả củ qu trình trước lại là nguyên nhân của quá trình sau. Do đó, ăn ứ vào dặ điểm củ qu trình tư uy, ó thể áp dụng phương ph p như: phân tích kinh tế, phương pháp hệ thống, logic lịch sử biện chứng, phương pháp thực tiễn hóa các vấn đề lý luận và phương pháp tư duy kinh tế mới hiệu quả tối đ để tiến hành nghiên cứu đề tài. 6 ươn p p t u t ập và phân tích dữ liệu. 1.6.2.1. hương ph p thu thập dữ liệu + hương ph p thu thập dữ liệu thứ ấp. Mụ đí h: Tìm iếm các thông tin chi tiết, hính x để đ nh gi tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh củ đơn vị thực tập trong thời gian gần đây, đồng thời x định được các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và giải pháp phát triển công nghê bán buôn cho sản ph m m i ho n tr n thị trường B c Ninh.của công ty TNHH Thanh Hồng hương ph p thu thập thông tin - Nguồn thông tin bên trong: Thu thập dữ liệu từ ảng o o ết quả kinh doanh của công ty TNHH Thanh Hồng từ năm 2012 đến năm 2014. C văn ản, số liệu li n qu n đến quá trình thành lập, phát triển của công ty, các báo cáo hoạt động bán buôn của mặt hàng m i ho n, nh mục sản ph m, bảng giá, các dữ kiệu khách hàng mục tiêu của công ty và những tài liệu li n qu n đến hoạt động kinh doanh của công ty. 4 - Nguồn th ng tin n ngoài: Từ nguồn th ng tin ủ tổng ụ thống th ng tin tin ậy h tài liệu s h, , o ủ t nh văn ản, quyết định ủ Ninh, hính phủ, và tr n mạng internet, + hương ph p thu thập dữ liệu sơ ấp. Mụ đí h: Thu thập những thông tin mới, ó tính h h qu n và độ chính xác cao về thực trạng hoạt động n u n m i ho n của công ty TNHH Thanh Hồng từ khách hàng, nhà quản trị, công chúng nhằm bổ sung và hoàn thiện hệ thống thông tin ho đề tài nghiên cứu. hương ph p tiến hành thu thập: Dữ liệu sơ ấp thu thập từ hai nguồn chính là: phiếu điều tr ằng ảng âu hỏi và phỏng vấn huy n gi ủ h h hàng tổ hứ ng ty - Lập bảng câu hỏi: điều tra bằng việc phát phiếu câu hỏi điều tra khách hàng tổ chức gồm 16 câu hỏi, với quy mô 15 phiếu (phụ lục). - Phỏng vấn chuyên gia: Có 16 câu hỏi, được trình bày trong phần phụ lục nhằm nghi n ứu về mụ ti u và hàng tổ hứ ủ h thự hiện những ng việ n u n ho h h ng ty. Việc phỏng vấn tiến hành trực tiếp với trưởng ph ng inh o nh, trưởng ộ phận phụ tr h ng t n hàng, nhân vi n phụ trách việc kiểm tra giám sát việc bán hàng, tiến hành thu thập và xử lí dữ liệu trong 3 ngày. 1.6.2.2. hương ph p xử lí và phân tí h ữ liệu Trong bài sử dụng phương pháp xử lí dữ liệu: dữ liệu thứ cấp được ch t lọc theo tính cập nhật và nội dung phù hợp, s u đó sẽ được vận dụng vào bài viết, dữ liệu sơ ấp s u hi điều tra sẽ được thu thập, phân loại, chọn lọc, hủy bỏ những phiếu điều tra không hợp lệ, s u đó tiến hành nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm S SS để xử lí dữ liệu và đư r ết quả xử lí. hương ph p phân tí h ữ liệu là: dữ liệu thứ cấp s u hi được lựa chọn và dữ liệu sơ ấp sau khi xử lí bằng SPSS, tất cả dữ liệu sẽ được sử dụng h nh u như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, kiểm định để phân tích dữ liệu, sử dụng các biểu đồ hình cột, hình tr n để thể hiện kết quả phân tích dữ liệu, dữ liệu sẽ được thống kê và tổng hợp lại để đư r được các kết quả ưới dạng phần trăm và cụ thể cần thiết cho việc nghiên cứu. 5 on số 1.7. Kết cấu khóa luận Ngoài các phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, các danh mục bảng biểu, danh mụ sơ đồ, hình vẽ, danh mục từ viết t t, tài liệu tham khảo và phụ lục kết cấu khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “ khoan trên thị trườn t n t tr n công nghệ m r t n n ủ n t n u n sản p n n ” mm o gồm 4 hương như s u: Chƣơng 1: Tổng quan về phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng Chƣơng 2: Tóm ƣợc một số vấn đề lí luận về phát triển công nghệ marketing bán buôn h ng hóa của công t kinh doanh thƣơng mại Chƣơng 3: Ph n t ch các kết quả nghiên cứu về thực trạng công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh ắc Ninh của Công t TNHH Thanh Hồng Chƣơng 4: Các kết luận v đề xuất phát triển công nghệ marketing bán buôn sản ph m m i khoan trên thị trƣờng tỉnh Thanh Hồng 6 ắc Ninh của Công t TNHH CHƢƠNG 2: TÓM LƢỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ M R TING N U N H NG HÓ CỦ C NG T INH O NH THƢƠNG M I 2.1. Một số khái niệm cơ bản về bán buôn, marketing bán buôn, công nghệ marketing bán buôn, phát triển công nghệ marketing bán buôn 2.1.1 Khái niệm bán buôn hàng hóa Bán buôn hàng hóa bao gồm mọi việ li n qu n đến việc bán các hàng hóa và dịch vụ cho những người mua về để bán lại hay sử dụng cho những mụ đí h inh o nh. 2.1.2 Vai trò của bán buôn hàng hóa  Giúp các nhà sản xuất phân phối hữu hiệu hàng hóa của họ tới các nhà bán l và khách hàng khác trên thị trường.  Thú đ y sự phát triển của nhà sản xuất, là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà bán l , góp phần ổn định thị trường  Đối với người sản xuất, nhờ có những nhà kinh doanh bán buôn hàng hóa sẽ giúp họ tập trung vào sản xuất và sản xuất ra những sản ph m mà xã hội cần  Kinh doanh bán buôn hàng hóa có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, nó giúp cho các nhà sản xuất vừa và nhỏ với nguồn tài chính có hạn không thể đủ để phát triển những tổ chức bán hàng trực tiếp. 2.1.3 Khái niệm công nghệ Maketing bán buôn Công nghệ Marketing bán buôn là toàn bộ các quy trình công nghệ, phương pháp vận hành, ứng xử tác nghiệp trong những mô hình công nghệ tiếp thị bán buôn hàng hóa và hữu hiệu nhằm tạo điều kiện hương trình m eting n u n ho khách hàng mua buôn. 2.1.4 Bản chất của công nghệ Marketing bán buôn Khác với hoạt động thương mại bán l , hoạt động chủ yếu trên thị trường người tiêu dùng cuối cùng, các hoạt động tiếp thị n hàng được thực thi với người tiêu dùng cuối cùng. Marketing bán buôn tiếp thị thương mại bán buôn, các tác nghiệp chủ yếu thực hiện trên thị trường bán buôn mà chủ yếu gồm các nhà sản xuất và nhập kh u, các nhà phân phối bán buôn, các tổng đại lý đặc quyền bán buôn, các cửa hàng tiếp thị bán buôn và hàng loạt thị, trung gi n thương mại bán l , các cửa hàng tổng hợp, các siêu đại lý đặc quyền bán l , các loại hình đơn vị tổ chứ thương mại khác. Việc 7 tiếp thị bán hàng ho người tiêu thụ bán buôn trong những lô hàng lớn tạo điều kiện đơn giản hó đ ng ể với các dự trữ hàng hó trong ho thương mại. 2.1.5 Khái niệm phát tri n công nghệ marketing bán buôn Khái niệm phát triển công nghệ marketing bán buôn là hoạt động điều ch nh, th y đổi, s p xếp lại, tái cấu trúc lại những nội dung của hoạt động công nghệ bán u n để phù hợp với nhu cầu của thị trường, m i trường và đ p ứng mục tiêu của chiến lược. 2.2. Một số lý thuyết của công nghệ marketing bán buôn hàng hóa và công ty kinh doanh thƣơng mại Theo qu n điểm của Lý thuyết của thầy PGS.TS Nguyễn Bách Khoa trong quyển s h m r eting thương mại và lý thuyết công nghệ marketing bán buôn trong slide bài giảng M eting Thương Mại của khoa Marketing trường đại họ Thương Mại đã đư r h i niệm, v i tr , đặ trưng ủ n u n hàng hó , và đư r những hoạt động của công nghệ bán buôn gồm các hoạt động trong sơ đồ hệ công nghệ marketing bán hàng ở doanh nghiệp thương mại bán buôn. Từ hai hệ thống ơ sở lí luận trên em xin đư r nội ung ơ ản của công nghệ marketing bán buôn hàng hó trong ng ty inh o nh thương mại gồm 5 nội dung như s u: C ng nghệ thông tin và nghiên cứu marketing bán buôn, công nghệ marketing mục tiêu, công nghệ marketing mix bán buôn, công nghệ bán buôn và dịch vụ khách hàng, công nghệ kiểm soát marketing bán buôn. 2.3. Nội dung cơ bản của phát triển công nghệ marketing bán buôn ở công ty thƣơng mại bán buôn. Công nghệ marketing bán buôn là hệ thống thao tác marketing và nghiệp vụ thương mại nhằm thực hiện việ tr o đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp thương mại với khách hàng mua bán trên thị trường mục tiêu và các quyết định chiến lược m r eting inh o nh. Th ng thường các doanh nghiệp bán buôn thực hiện marketing bán buôn theo nội dung của công nghệ marketing bán buôn. Quá trình nghiên cứu marketing hỗn hợp vô cùng rộng và phức tạp. Trong phạm vi bài viết này em ch xin tập trung vào phân tích những nội ung ơ ản nhất về công nghệ marketing bán buôn. 8 2.3.1 Mô hình tổng quát của công nghệ marketing bán buôn Trong nền kinh tế thị trường s i động và phức tạp ngày nay bất cứ một doanh nghiệp inh o nh nào ng đều phải cạnh tr nh để tồn tại và phát triển. Tùy từng tính chất cụ thể, từng mục tiêu hay phạm vi hoạt động inh o nh mà x định một phương án tốt nhất đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Mặt khác yêu cầu công nghệ marketing bán buôn hàng hóa là n m b t thông tin thị trường, n m b t nhu cầu h h hàng để cung ứng hàng hó đầy đủ, nhanh kịp thời cho thị trường. Bởi vậy muốn điều hành hoạt động marketing bán buôn hàng hóa phải biết cách xây dựng hệ thống công nghệ marketing bán buôn hàng hóa theo cách tiếp cận như s u: MIS – Công nghệ marketing mục tiêu Công nghệ tạo lập và vận hành phối thức bán buôn hỗn hợp Giải pháp marketing - mix Hệ công nghệ bán hàng Khách hàng trọng điểm Công nghệ chào hàng Dịch vụ khách hàng Hệ công nghệ dịch vụ cho khách hàng Hậu cần trực tiếp của doanh nghiệp Hình 2.1: Mô hình công nghệ marketing bán buôn ân định nội dung của công nghệ marketing bán buôn 2.3.2.1 Công nghệ thông tin và nghiên cứu marketing bán buôn Để thu thập được các số liệu thông tin cần thiết này công ty phải cho mình một hệ thống th ng tin m r eting (MIS) để đ p ứng những nhu cầu đó. Vậy hệ thống thông tin marketing (MIS) là gì? Là tập hợp về on người, thiết bị và quy trình thu thập, phân loại, phân tí h, đ nh gi và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định marketing. Hệ thống thông tin marketing (MIS) cung cấp các thông tin cần thiết tạo những ơ hội mới, thị trường mới, cung cấp thông tin cho hoạ h định chiến lược về kế hoạch marketing, phát hiện và tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề đ ng gây trạng 9 thái kém hiệu quả và giảm bớt rủi ro cho những biến động h ng lường trước của thị trường đem lại hiệu quả cao nhất. Thông tin trong hệ thống th ng tin m r eting (MIS) được thực hiện theo một quy trình th ng tin như s u: X định nhu cầu thông tin Lựa chọn, tìm kiếm nguồn thông tin Thu thập thông tin hân tí h và th ng đạt thông tin Phân phối thông tin Hình 2.2: Quy trình công nghệ thông tin thị trƣờng Công tác thu thập th ng tin được thực hiện liên tụ , th ng tin này được phân tích, xử lý rồi đượ đư vào ế hoạch marketing chính thức của công ty và trở thành một bộ phận g n liền với chiến lược marketing. Cuối cùng dữ liệu được thu thập, sử dụng như một đầu vào cho sản ph m và dịch vụ bán ra, giá cả phải th y đổi, các phương ph p xú tiến được thực hiện và th y đổi về phân phối diễn ra. 2.3.2.2 Công nghệ marketing mục tiêu C ng nghệ này ó tính hất h i qu t và li n qu n mật thiết tới ó tính hất hiến lượ : lự quyết định họn thị trường nào để xâm nhập, sử ụng m thứ lượ nào để tiếp thị và ố trí m r eting hiến lượ để h i th hiến thị trường. Sử ụng ng nghệ này nhằm so s nh thị trường và phân tí h sứ ép ạnh tr nh thị trường. So s nh thị trường để họn r thị trường mụ ti u, ó nhiều phương ph p h nh u để họn nhưng th ng thường là phương ph p lập ảng so s nh. hương ph p lập ảng so s nh gồm h i ướ đó là: 10
- Xem thêm -