Tài liệu Phân tích tổng doanh thu của ks sông nhuệ thời kì 1996 - 2000

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong c¸c ngµnh kinh tÕ cña mét quèc gia th× du lÞch ®îc coi lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi. Mçi n¨m du lÞch ®em l¹i mét kho¶n thu hµng triÖu ®« la cho ®Êt níc. Ho¹t ®éng du lÞch ®· gãp phÇn lµm ®ßn bÈy thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c níc cã nÒn du lÞch ph¸t triÓn nh Trung Quèc, Th¸i Lan, Mü... mçi n¨m thu hót hµng triÖu kh¸ch du lÞch trªn toµn thÕ giíi. ë ViÖt Nam ngµnh du lÞch ®îc coi lµ ngµnh kinh tÕ cßn non trÎ nhng ®ang lµ mét ngµnh cã triÓn väng, ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Sù tham gia ngµy mét ®«ng ®¶o h¬n cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong níc, níc ngoµi cïng ®Çu t vµo x©y dùng kinh doanh du lÞch, ®a du lÞch ViÖt Nam ®i lªn. Tuy nhiªn còng ph¶i nh×n nhËn mét thùc tÕ r»ng du lÞch ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nhng vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n; h×nh thøc du lÞch cßn kÐm ®a d¹ng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt chøa ®¹t nh÷ng tiªu chuÈn cÇn thiÕt... HÖ thèng kh¸ch s¹n ë Hµ Néi lµ mét vÝ dô, vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kú 90 cã mét bµi to¸n khã ®Æt ra ®èi víi nh÷ng nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n ®ã lµ t×nh tr¹ng d thõa buång mét c¸ch t¬ng ®èi vÒ c¬ së lu tr÷. Sè buång ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ t¨ng m¹nh tõ n¨m 1992 ®Õn 2000 song ngîc víi nã lµ sù gi¶m sót cña lîng kh¸ch quèc tÕ. NhiÒu kh¸ch s¹n ®Ó thu hót kh¸ch cho c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh ®· ph¶i gi¶m m¹nh gi¸ buång hoÆc nghØ kinh doanh do kh«ng cã hiÖu qu¶ kinh doanh, qui m« qu¸ nhá kh«ng phï hîp, c«ng suÊt buång qu¸ thÊp... Mét m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, mét xu thÕ míi cña lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n ®· ®Æt ra cho nh÷ng «ng chñ kh¸ch s¹n mét c©u hái lín: lµm sao ®Ó tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ gi¶i ®¸p ®îc c©u hái mµy cÇn ph¶i ph©n tÝch kÜ lìng c¸c nh©n tè tõ bªn ngoµi vµ c¸c nh©n tè bªn trong ®Ó cã thÓ ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong kinh doanh. X©y dùng nh÷ng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tríc m¾t vµ l©u dµi cã tÝnh kh¶ thi cao ®em l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn cao nh÷ng nh©n tè gióp cho sù tån t¹i cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi nh÷ng bíc th¨ng trÇm cña ngµnh du lÞch. §èi tîng kinh doanh cña kh¸ch s¹n lµ kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc, nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y kh¸ch s¹n ®· giµnh ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. Lµ mét sinh viªn kinh tÕ chuyªn ngµnh thèng kª sau khi hoµn thµnh m«n häc “Lý thuyÕt thèng kª” em muèn vËn dông nã ®Ó ph©n tÝch biÕn ®éng 1 doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi “Ph¬ng ph¸p chØ sè thèng kª vµ vËn dông ph©n tÝch biÕn ®éng tæng doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ thêi kú 1996-2000” cho ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh. §Ò ¸n nµy gåm 2 phÇn: PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chØ sè thèng kª PhÇn II. VËn dông ph¬ng ph¸p chØ sè vµo ph©n tÝch biÕn ®éng tæng doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ thêi k× 1996-2000. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy NguyÔn C«ng Nhù, thÇy ®· híng dÉn em tõ khi b¾t ®Çu lµm ®Ò ¸n ®Õn khi em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Do thêi gian cã h¹n, tr×nh ®é nghiªn cøu h¹n chÕ nªn ®Ò ¸n cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®îc tèt h¬n. 2 PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chØ sè thèng kª. I. Kh¸i niÖm, ý nghÜa, sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n tÝch. Ph©n tÝch thèng kª lµ nªu ra mét c¸ch tæng hîp b¶n chÊt cô thÓ cña c¸ hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh kinh tÕ x· héi trong ®iÒu kiÖn lÞch sö nhÊt ®Þnh qua biÓu hiÖn b»ng sè lîng. Nãi cô thÓ ph©n tÝch thèng kª lµ x¸c ®Þnh møc ®é nªu lªn sù biÕn ®éng biÓu hiÖn tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é chÆt chÏ cña mèi liªn hÖ hiÑn tîng. Ph©n tÝch thèng kª ph¶i lÊy con sè thèng kª lµm t liÖu, lÊy c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª lµm c«ng cô nghiªn cøu. Ph©n tÝch thèng kª cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh tÕ. Nhê cã lý luËn vµ ph¬ng ph¸p phong phó mµ thèng kª cã thÓ v¹ch ra nguyªn nh©n cña viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ; ph©n tÝch ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn viÖc sö dông nguån ùc, x¸c ®Þnh c¸c mèi liªn hÖ, c¸c tÝnh quy luËt chung cña hÖ thèng. Chøc n¨ng cña ph©n tÝch thèng kª ngµy cµng trë nªn quan träng h¬n, khèi lîng c«ng viÖc nhiÒu h¬n vµ vai trß cña thèng kª trong bé m¸y Nhµ níc ngµy cµng nhiÒu h¬n. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch thèng kª ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng ®ßi hái ph¶i tiÕp cËn theo c¶ 2 híng: híng ph©n tÝch vµ híng tæng hîp. Theo híng ph©n tÝch ®èi tîng nghiªn cøu ®îc t¸ch ra thµnh nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh, c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®éng cña ®èi tîng còng ®îc chia ra lµm nhiÒu nguyªn nh©n nhá h¬n nh»m t¹o kh¶ n¨ng nghiªn cøu mét c¸ch s©u s¾c vµ chi tiÕt ®èi tîng. Do viÖc ph©n tÝch thµnh c¸c nh©n tè nh trªn ta cã thÓ kh¶o s¸t vµ biÕt ®îc ®©u lµ nh©n tè næi tréi t¸c ®éng cña ®èi tîng mµ ta nghiªn cøu. Møc ®é chi tiÕt cña viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch nh©n tè phô thuéc vµo nhiÖm vô ph©n tÝch thèng kª vµ kh¶ n¨ng thùc tÐ cña sù ph©n tÝch nh©n tè. Kh«ng ph¶i lóc nµo còng ph©n tÝch mét c¸ch chi tiÕt v× trong nhiÒu trêng hîp ®iÒu ®ã lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn vµ nÕu thùc hiÖn ®îc th× cã nhiÒu kh¶ n¨ng lµm nhiÔu c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Theo híng tæng hîp cã thÎ cã mét sè c¸ch lµm kh¸c nhau ngêi ta cã thÓ kh¶o s¸t sù biÕn ®éng chung cña c¶ ®èi tîng nghiªn cøu, x©y dùng c¸c m« h×nh biÕn ®éng cña chóng trong mét thêi gian dµi hoÆc trªn quy m« lín tõ ®ã ph©n tÝch quy luËt cña ®èi tîng. Còng cã thÓ nghiªn cøu ®èi tîng trong mèi quan hÖ lÉn nhau víi mét sè nh©n tè chñ yÕu kh¸c hay hiÖn tîng, qu¸ tr×nh kh¸c. Ngêi ta cã thÓ kÕt hîp nhiÒu nh©n tè nhá thµnh nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng cã cïng tÝnh chÊt chung nµo ®ã ®Ó kh¶o s¸t sù t¸c ®éng theo c¸c híng chñ yÕu kh¸c nhau. HoÆc biÕn c¸c nh©n tè cã thÓ so s¸nh ®îc. 3 Trong thèng kª cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ ta cã thÓ sö dông tæng hîp mét sè ph¬ng ph¸p ®Ó ph©n tÝch mét sù vËt hiÖn tîng, qu¸ tr×nh nµo ®ã. Ph©n tÝch thèng kª doanh thu nh»m gãp phÇn ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, c«ng ty hay mét tæ chøc kinh doanh nµo ®ã. Nghiªn cøu xu híng ph¸t triÓn, møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè liªn quan ®Õn nh©n tè doanh thu. II. Ph¬ng ph¸p chØ sè 1. Kh¸i niÖm - ®Æc ®iÓm - ph©n lo¹i chØ sè. a. Kh¸i niÖm: ChØ sè lµ sè t¬ng ®èi (®¬n vÞ lµ: lÇn; %) biÓu hiÖn quan hÖ so s¸nh 2 møc ®é cña 1 hiÖn tîng. Trong thùc tÕ ®èi tîng nghiªn cøu cña ph¬ng ph¸p chØ sè lµ nh÷ng hiÖn tîng phøc t¹p, gåm c¸c phÇn tö, ®¬n vÞ cã ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kh¸c nhau mµ ngêi ta kh«ng thÓ céng trùc tiÕp ®Ó so s¸nh. b. §Æc ®iÓm Khi muèn so s¸nh c¸c møc ®é cña hiÖn tîng ph¶i chuyÓn c¸c ®¬n vÞ, phÇn tö, hiÖn tîng c¸ biÖt cã tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm kh¸c nhau thµnh mét d¹ng ®ång nhÊt cã thÓ céng trùc tiÕp chóng l¹i. - Khi cã nhiÒu nh©n tè cïng tham gia vµo viÖc tÝnh to¸n ph¶i gi¶ ®Þnh chØ cã mét nh©n tè thay ®æi cßn c¸c nh©n tè kh¸c th× kh«ng ®æi (gäi lµ quyÒn sè) nh»m lo¹i trõ ¶nh hëng biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè nµy tíi kÕt qu¶ so s¸nh. Khi ta nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña nh©n tè sè lîng ngêi ta thêng cè ®Þnh nh©n tè chÊt lîng ë k× gèc. Cßn khi nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña nh©n tè chÊt lîng th× ngêi ta cè ®Þnh nh©n tè sè lîng ë b¸o c¸o. ChØ sè cã nhiÒu t¸c dông kh¸c nhau tuú theo tõng lo¹i: ChØ sè dïng ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®én cña hiÖn tîng qua thêi gian gäi lµ chØ sè thêi gian. ChØ sè ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña phÇn tö qua kh«ng gian (®Þa ph¬ng A víi ®Þa ph¬ng B) gäi lµ chØ sè kh«ng gian. ChØ sè ph¶n ¸nh nhiÖm vô kÕ ho¹ch gäi lµ chØ sè kÕ ho¹ch. Ngoµi ra chØ sè cÇn ®îc dïng ®Ó ph©n tÝch vai trß ¶nh hëng biÕn ®éng cña tõng nh©n tè ®èi víi sù biÕn ®éng cña toµn bé hiÖn tîng. c. Ph©n lo¹i chØ sè. * Theo ph¹m vi tÝnh to¸n: . ChØ sè ®¬n (chØ sè c¸ thÓ) nªu nªn sù biÕn ®éng cña tõng ®¬n vÞ c¸ biÖt. + ChØ sè ®¬n vÒ gi¸ hµng ho¸ 4 ip = + Chi sè ®¬n vÒ lîng hµng ho¸ tiªu thô. iq = Trong ®ã: : Lµ gi¸ c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ ë k× gèc vµ kú nghiªn cøu : lµ sè lîng c¸c lo¹i hµng ho¸ ë k× gèc vµ k× nghiªn cøu . ChØ sè tæng hîp (chØ sè chung): lµ chØ sè ph¶n ¶nh sù biÕn ®éng cña hiÖn tîng phøc t¹p gåm nhiÒu ®¬n vÞ hoÆc phÇn tö kh¸c nhau. * Theo néi dung chØ sè ph¶n ¸nh: . ChØ sè ph¸t triÓn: + ChØ sè ®¬n vÒ gi¸ vµ s¶n lîng. ip = iq = + ChØ sè ph¸t triÓn tæng hîp vÒ gi¸  cña Lac peyres (1864) I p2  Pq Pq 1 0 0 0 Víi Ip: lµ chØ sè tæng hîp vÒ gi¸. Po, P1: lµ gi¸ c¶ mçi mÆt hµng k× gèc vµ k× nghiªn cøu . qo : lµ sè lîng hµng ho¸ k× gèc (nã ®ãng vai trß lµ nguyªn sè).  cña Paesches (1874). I pp  Pq Pq 1 1 0 1 Víi : q1 : Lµ sè lîng hµng ho¸ ë k× nghiªn cøu (®ãng vai trß lµ quyÒn sè)  cña Paische (1921) I pF  I 1p * I pp  Pq . Pq P q P q 1 0 1 1 0 0 0 0 ¸p dông chØ sè vÒ gi¸ cña Pische khi cã sù sai lÖch ®¸ng kÓ gi÷a : I 1p vµ I pp Ta còng cã thÓ dùa vµo chØ sè ®¬n vÒ gi¸ (i p) ®Ó x¸c ®Þnh chØ sè tæng hîp vÒ gi¸ b»ng c¸ch biÕn ®æi c«ng thøc cña I 1p vµ I pL  i p .d 0  i p .D0 100 5 I pp vµ ta sÏ ®îc: víi d 0  I pp  p0 q0 vµ D0 = d0.100  p0 q0 1 100  1 1  i .d1  i .Di p p víi d i  pi qi vµ Di = di . 100  pi qi Thùc chÊt chØ sè tæng hîp v× gi¸ c¶ lµ trung b×nh céng gia quyÒn hoÆc trung b×nh ®iÒu hoµ gia quyÒn cña c¸c chØ sè ®¬n vÒ gi¸ c¶ (trong ®ã quyÒn sè cã thÓ lµ doanh thu k× gèc ON tØ träng doanh thu lµ gèi) + ChØ sè tæng hîp vÒ lîng hµng ho¸ tiªu thô  cña Lac peyres I qL   q p quyÒn sè lµ p0 q p i 0 0 0  cña Paasche : I qP  q p q p i i 0 i  cña Fische : I qF  I qL .I qp ChØ sè nµy dïng khi IqL vµ IqP cã sù kh¸c biÖt râ rÖt. Ta còng cã thÓ dùa vµo c¸c Vq ®Ó tÝnh chØ sè tæng hîp vÒ lîng hµng ho¸ * ChØ sè kh«ng gian, + ChØ sè ®¬n vÒ gi¸ vµ s¶n lîng: ip = iq = Trong ®ã: q(A/B) chØ sè gi¸ c¶ cña lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã ë ®Þa ph¬ng A so víi ®Þa ph¬ng B q(A/B) lµ chØ sè s¶n lîng hµng ho¸ nµo ®ã ë ®Þa ph¬ng A so víi ®Þa ph¬ng B. lµ s¶n lîng tõng lo¹i cña ®Þa ph¬ng A vµ B lµ gi¸ c¶ tõng lo¹i cña ®Þa ph¬ng A vµ B + ChØ sè tæng hîp:  vÒ gi¸ c¶: IP(A/B) = 6  vÒ lîng hµng ho¸ tiªu thô. Iq(A/B) = P P .q A P .qB PA .q A  PB .q B q A  qB *ChØ sè kÕ ho¹ch vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm + ChØ sè ®¬n  ChØ sè nhiÖm vô kÕ ho¹ch gi¸ thµnh iznv =  ChØ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch iz = iznv . izht víi izht = = x + ChØ sè tæng hîp  ChØ sè nhiÖm vô kÕ ho¹ch gi¸ thµnh Iznv =  ChØ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh Iznt = víi qKH lµ quyÒn sè Izht = víi q1 lµ quyÒn sè * ChØ sè kÕ ho¹ch vÒ khèi lîng s¶n phÈm  + ChØ sè ®¬n  NhiÖm vô kÕ ho¹ch iqnv =  Hoµn thµnh kÕ ho¹ch iqht = + ChØ sè tæng hîp  ChØ sè vÒ nhiÖm vô kÕ ho¹ch Iqnv =  ChØ sè vÒ hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Iqht = * Theo tÝnh chÊt cña c¸c chØ tiªu . ChØ sè chØ tiªu chÊt lîng: ph¶n ¸nh biÕn ®éng cña chØ tiªu chÊt lîng. 7 . ChØ sè chØ tiªu khèi lîng ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña 1 chØ tiªu khèi lîng nµo ®ã. ViÖc ph©n chia nµy ®îc ¸p dông ®èi víi mét sè chØ tiªu th«ng thêng trong tõng mèi quan hÖ cô thÓ. 2. HÖ thèng chØ sè: §ã lµ mét ®¼ng thøc mµ nã ph¶n ¸nh mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ sè víi nhau. a. Ph©n lo¹i hÖ thèng chØ sè. * HÖ thèng chØ sè tæng hîp: + Ph¬ng ph¸p liªn hoµn: cho r»ng sù biÕn ®éng cña toµn bé hiÖn tîng do ¶nh hëng biÕn ®éng t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c nh©n tè do ®ã thêi kª quyÓn sè cña c¸c chØ sè nh©n tè lµ lÊy ë nh÷ng thêi k× kh¸c nhau. Ipq = Ipp . IqL (1) Ipq = IpL . Iqp (2) Trong thùc tÕ do nh÷ng u ®iÓm cña chØ sè tæng hîp vÒ gi¸ c¶ (I PP) vµ chØ sè tæng hîp vÒ lîng cña Lac peyres (ILP) gièng nhau cho nªn ngêi ta thêng sö dông hÖ thèng chie sè (1). = . Lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi p1q1 - p0q1 = (p1q1 - p0q1) + (p0q1 - p0qo) Lîng t¨ng gi¶m t¬ng ®èi = + + Ph¬ng ph¸p ¶nh hëng biÕn ®éng riªng biÖt cho r»ng, sù biÕn ®éng cña toµn bé hiÖn tîng lµ do ¶nh hëng cña biÕn ®éng riªng biÖt cña tõng nh©n tè vµ sù t¸c ®éng t¬ng hç lÇn nhau gi÷a c¸c nh©n tè ®o ®ã quyÒn sè cña chØ sè ®Òu lÊy ë k× gèc vµ hÖ thèng chØ sè lµ duy nhÊt. Ipq = IpL x IqL x Ik = x Lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi p1q1 - p0q0 = (p1q0 - p0q0) + (p0q1 - p0q0) + (p1q1 + p0q0 p1q0 - p0q1) * HÖ thèng chØ sè cña sè trung b×nh. I X  I X . I f / f - IX IX = chØ sè ph¶n ¶nh sù thay ®æi cña chØ sè trung b×nh qua thêi gian: x1 x0 x1 f 1 f 1 víi x1  8 x f x0  0 0 f 0 - IX ChØ sè ph¶n ¸nh ¶nh hëng biÕn ®éng cña tiªu thøc b×nh qu©n ®èi víi sù biÕn ®éng cña sè b×nh qu©n chung: x1 IX = x 01 víi x01  x 0 f 1 f 1 - If/f chØ sè ph¶n ¸nh sù thay ®æi kÕt cÊu I f / f  x 01 x0 VËy I x  I x x I f / f  x1 x0  x1 x 01 . x 01 x0 Lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi. x1  x 0  ( x1  x 01 )  ( x 01  x 0 ) Lîng t¨ng gi¶m t¬ng ®èi x1  x 0 x0  x1  x 01 x0 . x 01  x 0 x0 * Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña tæng lîng biÕn tiªu thøc. Tæng lîng biÕn tiªu thøc - sè TB x sè ®¬n vÞ.  HÖ thèng chØ sè M1 x  1 x M0 x0 f f 1 0 Lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi M 1  M 0  ( x1  x 0 )f 1  (f 1  f 0 ) x 0 Lîng t¨ng gi¶m t¬ng ®èi M1  M 0 ( x  x 0 )f 1 (f 1  f 0 ).x 0  1  M0 M0 M0 b. T¸c dông cña hÖ thèng chØ sè: Ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hiÖn tîng trong qu¸ tr×nh biÕn ®éng, x¸c ®Þnh vai trß ¶nh hëng biÕn ®éng cña mèi nh©n tè ®èi víi sù biÕn ®éng cña hiÖn tîng gåm nhiÒu nh©n tè, t×m ra nguyªn nh©n chñ yÕu. Trong nh÷ng trêng hîp th«ng qua hÖ thèng chØ sè cã thÓ tÝnh to¸n c¸c chØ sè cha biÕt khi biÕt c¸c chØ sè kh¸c trong hÖ thèng. 9 PhÇn II VËn dông ph¬ng ph¸p chØ sè vµo ph©n tÝch sù biÕn ®éng tæng doanh thu cña Kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ thêi k× 1996-2000. I. Ph©n tÝch biÕn ®éng doanh thu kh¸ch Kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ trong thêi gian ho¹t ®éng thêi kú 1996-2000 qua c¸c n¨m ®· tæng hîp ®îc b¶ng ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña Kh¸ch s¹n nh sau: B¶ng 1 N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 Doanh thu kh¸ch 11.104 10.070 9.259 10373 11.419 (tr.®ång Doanh thu kh¸ch 11.000 11.100 10.000 10.100 11.100 k.h NÕu ta lÊy n¨m 1996 lµ n¨m gèc th× ta cã c¸c chØ sè ®pn vÒ doanh thu nh sau: iD97/96 = = 0,907 (lÇn) hay 90,7% iD98/96 = = 0,834 (lÇn) hay 83,4% iD99/96 = = 0,934 (lÇn) hay 93,4% iD2000/1996 = = 1,03 (lÇn) hay 103% Nh vËy doanh thu kh¸ch cña kh¸ch s¹n trong n¨m 1997 lùc lîngµ 1998 gi¶m m¹nh so víi møc n¨m 1996. Vµ thùc tÕ n¨m 1998 ®· gi¶m chØ cßn b»ng 83,4% so víi n¨m 1996, ®Õn n¨m 1999 doanh thu ®· t¨ng so víi n¨m tríc song còng vÉn cha b»ng doanh thu n¨m gèc (1996). Nguyªn nh©n do sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng, sù ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ë khu vùc ®· lµm gi¶m m¹nh lîng kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n. Sù nhanh nh¹y trong kinh doanh, c¶i tiÕn vÒ c¬ së vËt chÊt, qu¶ng b¸ danh tiÕng, th¸o gì dÇn nh÷ng khã kh¨n cña thÞ trêng n©ng cao sù c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n mµ ®Õn n¨m 2000 doanh thu cña kh¸ch s¹n ®· t¨ng vät vît møc c¸c n¨m tríc ®ã. §¹t 11.419 (triÖu ®ång) b¾ng 103% n¨m 1996. §©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn vÒ l©u vÒ dµi cña kh¸ch s¹n. Còng nh b¶ng tæng kÕt doanh thu trªn cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ tõ sè liÖu vÒ doanh thu kh¸ch thùc tÕ vµ doanh thu kÕ ho¹ch ta cã chØ sè hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch vÒ doanh thu. iDht(96) = = 1,009 (lÇn) hay 100,9% iDht(97) = = 0,91 (lÇn) hay 91% iDht(98) = = 0,926 (lÇn) hay 92,6% 10 iDht(99) = = 1,03 (lÇn) hay 103% iDht(2000) = = 1,03 (lÇn) hay 103% Nh vËy qua c¸c n¨m 96, 97, 98, 99, 2000 th× cã 3 n¨m lµ 96, 99, 2000 doanh thu cña kh¸ch s¹n tõ nguån kh¸ch lµ vît kÕ ho¹ch ®Ò ra, vµ thùc chÊt chØ vît kÕ ho¹ch mét lîng kh«ng ®¸ng kÓ tõ (1-3%) mçi n¨m. N¨m 96 ®· vît 0,9% so víi kÕ ho¹ch t¬ng øng víi 0,9% ®ã lµ 104 triÖu. N¨m 1999 ®· vît 3% so víi kÕ ho¹ch t¬ng øng 273 triÖu. N¨m 2000 còng vît 3% so víi kÕ ho¹ch t¬ng øng lµ 319 triÖu. Hai n¨m cßn l¹i (97, 98) ®Òu kh«ng ®¹t ®îc kÕ ho¹ch v× doanh thu, nguyªn nh©n nh ®· nªu do khñng ho¶ng kinh tÕ, c¹nh tranh... Qua ®©y còng cÇn thÊy r»ng viÖc thùc hiÖn sao cho ®¹t, vît kÕ ho¹ch vÒ doanh thu lµ rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña kh¸ch s¹n . CÇn ph¶i n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh kinh tÕ thÞ trêng nh÷ng t¸c ®éng cã thÓ x¶y ra ®èi víi nguån kh¸ch ®ª cã nh÷ng chuyÓn híng kÞp thêi (kinh doanh thªm c¸c nghiÖp vô ngoµi nghiÖp vô kh¸ch s¹n). II. Ph©n tÝch nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tæng doanh thu . Doanh thu cña kh¸ch s¹n lµ mét chØ tiªu hÕt søc quan träng cña kh¸ch s¹n. Nã lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu kh©u nhiÒu ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n t¹o ra. Mét ®iÒu hÕt søc quan träng lµ ta ph¶i n¾m ®îc tõng nh©n tè ¶nh hëng tíi doanh thu cña kh¸ch s¹n, thÊy ®îc cña tõng nh©n tè ®ã ph¸t huy c¸c mÆt m¹nh cña tõng nh©n tè ®ång thêi h¹n chÕ nh÷ng mÆt xÊu g©y ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn doanh thu. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, phï hîp víi thùc tÕ nhu cÇu cña thÞ trêng vµ môc tiªu cña kh¸ch s¹n. Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu cña kh¸ch s¹n xong trong ph¹m vi ®Ò ¸n nµy chØ ®Ò cËp tíi mét sè nh©n tè quan träng trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn doanh thu. 1. Ph©n tÝch nh©n tè cÊu thµnh cña doanh thu a. C¸c nh©n tè b¶n th©n doanh thu. Doanh thu kh¸ch s¹n theo lo¹i kh¸ch chÞu ¶nh hëng cña 3 nh©n tè sau: + Møc thu b×nh qu©n 1 ngµy 1 kh¸ch (t) + Sè ngµy lu tró b×nh qu©n 1 kh¸ch (n) + Sè kh¸ch (k). Lóc nµy ta sÏ cã ph¬ng tr×nh biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a 3 nh©n tè trªn: D = t.n.k Tõ ph¬ng tr×nh trªn ta x©y dùng ®îc hÖ thèng chi sè gåm 3 nh©n tè nh sau: = . . = . . 11 ID: ChØ sè doanh thu kh¸ch s¹n It: ChØ sè doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy 1 kh¸ch In: ChØ sè sè ngµy lu tró b×nh qu©n 1 kh¸ch Ik: ChØ sè sè lîng kh¸ch trong k×  lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi D1- D0= (t1-t0)n1k1+(n1-n0)t0k1+(k1-k0)t0n0 Chän n¨m 1996 lµm k× gèc n¨m 2000 lµm k× nghiªn cøu ta cã thÓ ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu theo 2 mÆt: * Ph©n tÝch doanh thu theo lo¹i kh¸c B¶ng 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ N¨m 1996 N©m 2000 Sè Sè Sè ngµy Doanh Sè Doanh ngµy Nguån kh¸ch kh¸ch kh¸ch thu kh¸ch thu kh¸ch (ngêi) (ngµy) (tr.®ång) (ngêi) (tr.®ång) (ngµy) Kh¸ch quèc tÕ 8545 18799 10659,84 8657 22076 10699,6 Kh¸ch trong níc 416 1040 444,16 535 1498 719,4 Toµn bé 8961 19839 11104 9192 23574 11419 VËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n ta cã b¶ng sè liÖu: Doanh thu b×nh qu©n 1ngµy Sè ngµy lu tró b×nh qu©n Nguån kh¸ch kh¸ch (triÖu ®ång) (ngµy) 1996 2000 1996 2000 Kh¸ch quèc tÕ 0,567 0,485 2,2 2,55 Kh¸ch trong níc 0,427 0,48 2,5 2,8 Chung 0,559 0,484 2,214 2,565 HÖ thèng chØ sè: = x x Lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi: 11419 - 11104 = (0,484 - 0,559_x 2,565 . 9192 + + (2,565 - 2,214) 0,559 . 9192 + + (9192 - 8961). 0,559 . 2,214 315 = - 1769 + 1802 + 284 NhËn xÐt: Doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ n¨m 2000 ®· t¨ng 2,8% so víi n¨m 1996 t¬ng øng lµ 315 triÖu sù t¨ng doanh thu do ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè sau: - Doanh thu b×nh qu©n 1 ngêi 1 ngµy n¨m 2000 ®· gi¶m 13,4% so víi n¨m 1996 hay1 lîng tuyÖt ®èi lµ 1769 triÖu ®ång. 12 - Sè ngµy lu tró b×nh qu©n cña 1 kh¸ch n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1996 lµ 15,8% ®· lµm cho doanh thu kh¸ch t¨ng 1802 triÖu ®ång. - Sè kh¸ch n¨m 2000 còng t¨ng so víi n¨m 1996 lµ 2,6% lîng t¨ng nµy lµm tæng doanh thu kh¸ch t¨ng 284 triÖu ®ång. Vµ qua nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tæng doanh thu kh¸ch cña kh¸ch s¹n th× nh©n tè chÝnh cña viÖc t¨ng tæng doanh thu lµ sù gia t¨ng vÒ sè ngµy lu tró b×nh qu©n cña n¨m 2000 t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 1996. Nh©n tè doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch cña 1 kh¸ch g©y ra t¸c ®éng tiªu cùc lµm gi¶m tæng doanh thu kh¸ch nhiÒu nhÊt (1769 triÖu). §©y lµ nh©n tè cÇn kh¾c phôc. * Ph©n tÝch doanh thu kh¸ch ph©n theo môc ®Ých chuyÓn ®i. Kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ ®îc ph©n ra 2 lo¹i chñ yÕu nh sau: - Kh¸ch c«ng vô - Kh¸ch du lÞch theo Tous - Kh¸ch kh¸c. B¶ng 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 2 n¨m 1996, 2000 cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ ph©n theo môc ®Ých chuyÕn ®i: N¨m 1996 Nguån kh¸ch C«ng vô Du lÞch Kh¸ch kh¸c Tæng Sè kh¸ch (ngêi) 2688 5083 1190 8961 Sè ngµy Doanh kh¸ch thu (ngµy) (tr.®ång) 10420 6851 2568 19839 6440,5 333,3 1332,2 11104 Sè kh¸ch (ngêi) 1449 5502 1241 9192 N©m 2000 Sè Doanh ngµy thu kh¸ch (tr.®ång) (ngµy) 10005 5367 11238 5025 2331 1027 23574 11419 B»ng c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n ta cã b¶ng: Doanh thu b×nh qu©n 1ngµy Sè ngµy lu tró b×nh qu©n Nguån kh¸ch kh¸ch (triÖu ®ång) (ngµy) 1996 2000 1996 2000 C«ng vô 0,618 0,536 3,876 4,08 Du lÞch 0,486 0,447 1,348 2,043 Kh¸ch kh¸c 0,519 0,441 2,158 1,878 Chung 0,559 0,484 2,214 2,564 Ta cã hÖ thèng chØ sè: = x x Doanh thu kh¸ch cña kh¸ch s¹n n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1996 lµ: 315 triÖu ®ång hay (2,8%0 lµ do sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè: + Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch c«ng vô gi¶m 0,082tr/kh¸ch + Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch du lÞch gi¶m 0,o39tr/kh¸ch 13 + Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch kh¸c gi¶m 0,078tr/kh¸ch. Sù gi¶m xuèng ®ång thêi cña 3 lo¹i doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch trªn lµm cho tæng doanh thu kh¸ch gi¶m 13,4% (hay 1769 triÖu). Cã thÓ thÊy ë ®©y nh©n tè t¸c ®éng chñ yÕu lµm gi¶m tæng doanh thu kh¸ch chÝnh lµ sù gi¶m xuèng cña doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch c«ng vô vµ kh¸ch kh¸c (do doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch c«ng vô gi¶m 0,082 triÖu/ngêi, cña kh¸ch kh¸c 0,078 tr/ngêi). - Sè ngµy lu tró b×nh qu©n cña c¸c lo¹i kh¸ch: + Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch c«ng vô t¨ng 0,204 ngµy/kh¸ch + Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch du lÞch t¨ng 0,3695 ngµy/kh¸ch + Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch kh¸c gi¶m 0,28 ngµy/kh¸ch. Sù thay ®æi nµy ®· lµm cho tæng ®µo t¹o kh¸ch t¨ng 1802 triÖu hay (15,8%). ChØ tiªu nµy chÞu ¶nh hëng tiªu cùc tõ nh©n tè ngµy lu tró b×nh qu©n cña kh¸ch kh¸c: - Sè kh¸ch: + Sè kh¸ch c«ng vô gi¶m 239 kh¸ch + Sè kh¸ch du lÞch t¨ng 419 kh¸ch + Sè kh¸ch kh¸c t¨ng 51 kh¸ch. Sù biÕn ®éng cña sè kh¸ch ®· lµm cho tæng doanh thu kh¸ch cña kh¸ch s¹n t¨ng 2,6% hay 1 lîng tuyÖt ®èi lµ 284 triÖu. ChØ tiªu sè kh¸ch chÞu t¸c ®éng lín cña sù t¨ng lªn v× kh¸ch du lÞch (419 kh¸ch) nh©n tè nµy ®ãng vai trß lín lµm t¨ng doanh thu do sè kh¸ch. b. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch. §Ó ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch ta sö dông hÖ thèng chØ sè trung b×nh. x1 x0  x1 x 01 . x 01 x0 x1 f1 x1 f 1 f f  x 1f  x 1f 0 0 0 1 f 0 f 1 x 0 f1 f 1 x x0 f 0 f 0 Trong ®ã: x0, x1 : Doanh thu b×nh qu©n q kh¸ch theo tõng lo¹i kh¸ch f0, f1 : Sè kh¸ch tõng lo¹i kh¸ch Víi sè liÖu trªn ta cã thÓ ph©n tÝch theo 2 híng: 14 * Ph©n tÝch nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu b×nh qu©n 1 kh¸ch theo lo¹i kh¸ch. B¶ng 4. B¶ng doanh thu b×nh qu©n theo lo¹i kh¸ch 2 n¨m 1996, 2000. Doanh thu b×nh qu©n 1 Sè kh¸ch (f) Lo¹i kh¸ch ngµy kh¸ch (x) (tr.®ång) (ngêi) 1996 2000 1996 2000 Kh¸ch quèc tÕ 0,567 0,485 8545 8657 498,5 Kh¸ch trong níc 0,427 0,480 416 535 228,5 Tæng 0,559 0,484 8961 9192 5137 = = 0,558 = 0,484 = 0,559 Ta cã hÖ thèng chØ sè: = x 0,866 = 0,867 x 0,998 Lîng t¨ng, gi¶m tuyÖt ®èi. - 0,075 = - 0,074 - 0,001 Ph©n tÝch: Doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1996 lµ 13,4% hay 0,075 triÖu/ngµy/kh¸ch lµ do ¶nh hëng cña 2 nh©n tè sau: + Doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch cña tõng lo¹i kh¸ch gi¶m xuèng lµm cho doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kahchs gi¶m 13,3% hay 0,074 triÖu/ngµy/kh¸ch. + KÕt cÊu tõng lo¹i kh¸ch thay ®æi (kÕt cÊu kh¸ch quèc tÕ gi¶m, kÕt cÊu kh¸ch trong níc t¨ng) lµm cho doanh thu b×nh qu©n mét kh¸ch gi¶m 0,2% hay 0,001 triÖu/ngµy/kh¸ch. * Ph©n tÝch nh©n tè ¶nh hëng tíi doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch theo môc ®Ých chuyÓn ®i. B¶ng 5. B¶ng doanh thu b×nh qu©n n¨m 1996-2000. Lo¹i kh¸ch C«ng vô DÞch vô Kh¸c Tæng Doanh thu b×nh qu©n 1 Sè kh¸ch (f) ngµy kh¸ch (x) (tr.®ång) (ngêi) 1996 2000 1996 2000 0,618 0,536 2688 2449 0,486 0,447 5083 5502 0,519 0,441 1190 1241 8961 9192 = 0,559 = = 0,527 = 0,481 15 x0f1 1513,5 2674,0 644,1 4831,6 HÖ thèng chØ sè ph©n tÝch = x 0,866 = 0,918 x 0,943 Lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi - 0,75 = - 0,043 - 0,032 Doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1996 lµ 13,6% hay 0,075 triÖu/ngµy lµ a. + Doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch cña tõng lo¹i kh¸ch gi¶m lµm doanh thu b×nh qu©n gi¶m 8,2% hay 0,043 triÖu/ngµy/kh¸ch. + KÕt cÊu cña tõng lo¹i kh¸ch thay ®æi lµm doanh thu b×nh qu©n gi¶m 5,7% hay 0,032 triÖu/ngµy/kh¸ch, hai nh©n tè doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch cña tõng lo¹i kh¸ch vµ kÕt cÊu cña tõng lo¹i kh¸ch cïng t¸c ®éng ®Õn doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch song nh©n tè v× doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch cña tõng lo¹i kh¸ch lµ nh©n tè chñ yÕu lµm gi¶m doanh thu b×nh qu©n, viÖc h¹n chÕ ¶nh hëng kh«ng cã lîi nµy lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi kh¸ch s¹n. NhËn xÐt: Qua c¸c qu¸ tr×nh ph©n tÝch ta thÊy: - Tû träng doanh thu cã sù biÕn ®éng: Trong ®ã kh¸ch quèc tÕ cã xu híng gi¶m, tû träng doanh thu kh¸ch trong níc t¨ng lªn, tØ träng doanh thu kh¸ch du lÞch ngµy mét t¨ng b¾t kÞp víi tØ träng doanh thu tõ kh¸ch c«ng vô lµ kh¸ch mang l¹i doanh thu cao nhÊt cho kh¸ch s¹n. - Sù t¨ng lªn cña doanh thu theo kh¸ch trong giai ®o¹n 1996-2000 chñ yÕu lµ do sù t¨ng lªn cña sè ngµy lu tró b×nh qu©n cña tõng lo¹i kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n trong ®ã sù t¨ng lªn cña sè ngµy lu tró b×nh qu©n cña kh¸ch quèc tÕ ®ãng vai trß chÝnh. - Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch cña mét kh¸ch cña 1 kh¸ch cã xu híng gi¶m ®i lµm doanh thu bÞ h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n chÝnh lµ doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch cña lîng kh¸ch c«ng vô ®Æc biÖt lµ c«ng vô quèc tÕ gi¶m. - Sè kh¸ch ngµy cã xu híng gia t¨ng, cÇn ph¶i c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn kinh doanh ®Ó ho¹t ®éng tèt h¬n n÷a c¸c mÆt dÞch vô n©ng cao c«ng suÊt sö dông dÞch vô vµ doanh thu ngµy kh¸ch, ®ång thêi thu hót ®îc nhiÒu h¬n lîng kh¸ch trong t¬ng lai. 2. Ph©n tÝch ¶nh hëng c¸c nh©n tè vÒ sö dông lao ®éng. Doanh thu cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nã xong lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng t¸c ®éng ®Õn mäi lo¹i doanh thu. Lao ®éng 16 cña kh¸ch s¹n lµ nh÷ng ngêi vËn hµnh hÖ thèng ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n mang l¹i søc sèng cho kh¸ch s¹n mang l¹i søc sèng cho kh¸ch s¹n sù chuyªn nghiÖp cña ®éi ngò lao ®éng trong kh¸ch s¹n sÏ gióp kh¸ch s¹n thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch. Doanh thu kh¸ch s¹n biÕn ®éng xÐt theo c¸c nh©n tè ¶nh hëng cña lao ®éng th× cã 2 nh©n tè chÝnh nh sau: + N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña 1 lao ®éng + Sè lao ®éng b×nh qu©n cña kh¸ch s¹n trong k× (T). Mèi quan hÖ gi÷a doanh thu vµ 2 nh©n tè trªn ®îc biÓu hiÖn b»ng ®¼ng thøc: D = W.T Ta cã hÖ thèng chØ sè nh sau: = x ID = Iw x IT. Trong ®ã: W0,W1: N¨ng suÊt lao ®éng trung b×nh k× gèc vµ k× nghiªn cøu T0, T1: Sè lao ®éng b×nh qu©n k× gèc vµ k× nghiªn cøu D0, D1: Doanh thu k× gèc, k× nghiªn cøu ID: ChØ sè doanh thu IW: ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng IT: ChØ sè lao ®éng b×nh qu©n - VÒ lîng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi D1-D0 = (W1-W0).T1-(T1-T0)W0. Sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ n¨m 1996-2000 ®îc tËp hîp theo b¶ng sau: B¶ng 6. T×nh h×nh sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n. ChØ tiªu 1996 2000 1. Tæng doanh thu (triÖu ®ång) 11.104 11.419 2. Sè lao ®éng b×nh qu©n (ngêi) 220 189 3. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 1 lao 50,47 60,42 ®éng (triÖu/ngêi) Theo sè liÖu trªn ta cã hÖ thèng chØ sè sau: = x 1,028 = 1,197 x 0,855 L¬ng tuyÖt ®èi: 315,00 = 1880,55 + 1564,57 Doanh thu kh¸ch s¹n n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1996 lµ 2,8% hay 315 triÖu ®ã lµ do nh÷ng yÕu tè sau t¸c ®éng: 17 + N¨ng suÊt lao ®éng mét lao ®éng t¨ng lªn 9,95 triÖu/ngêi lµm doanh thu t¨ng lªn 19,7% hay t¨ng lªn 1 lîng lµ 1880,55 triÖu. + Sè lao ®éng gi¶m ®i 31 ngêi lµm doanh thu gi¶m ®i 19,5% hay vÒ lîng tuyÖt ®èi doanh thu gi¶m 1564,56 triÖu. Nh vËy, yÕu tè n¨ng suÊt lao ®éng trung b×nh lµ mét yÕu tè tÝch cùc lµm t¨ng doanh thu lªn 1 lîng kh¸ lín kh¸ch s¹n cÇn ph¶i tËn dông nh©n tè nµy trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn lµ cã thÓ c¾t gi¶m nh©n c«ng ®iÒu nµy sÏ lµm cho ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n, chi phÝ nh©n c«ng theo ®ã sÏ gi¶m t¬ng ®èi. 18 KÕt luËn Víi sù ph¸t triÓn ngµy mét m¹nh mÏ cña c¸c ngµnh dÞch vô, viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh nµy còng ngµy mét quyÕt liÖt vµ khã kh¨n. Kh¸ch s¹n còng lµ mét trêng hîp nh vËy, nÕu kh«ng cã mét chiÕn lîc nh»m tho¶ m·n, l«i kÐo kh¸ch th× môc tiªu lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. ViÖc ph¸ s¶n lµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ ®Õn ®èi víi nh÷ng kh¸ch s¹n lo¹i nµy. Còng ph¶i nãi thªm r»ng kinh doanh kh¸ch s¹n phô thuéc phÇn lín vµo ®Þa bµn kinh doanh, Hµ Néi cµng cã søc hÊp dÉn nhiÒu kh¸ch du lÞch sÏ ®Õn hay khi Hµ Néi dÇn trë thµnh mét ®Çu m«i kinh tÕ quan träng, ph¸t triÓn nhÊt níc th× kh¸ch c«ng vô còng sÏ t¨ng vµ nh vËy hÖ thèng kh¸ch s¹n sÏ ph¸t triÓn ®i lªn kh¶ n¨ng kiÕm ®îc lîi nhuËn cña c¸c kh¸ch s¹n còng t¨ng. ViÖc ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu cña kh¸ch s¹n lµ r¸t quan träng nã cã thÓ cho ta híng ®Ó ph¸t triÓn kh¸ch s¹n sao cho kh¸ch s¹n tån t¹i vµ vÉn thu ®îc l·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Qua ®ã còng cã thÓ rót ra mét sè vÊn ®Ò mµ c¸c kh¸ch s¹n cÇn ph¶i quan t©m trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn doanh thu cña kh¸ch s¹n lµ rÊt quan träng nã cã thÓ cho ta híng ®Ó ph¸t triÓn kh¸ch s¹n sao cho kh¸ch s¹n tån t¹i vµ vÉn thu ®îc l·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Qua ®ã còng cã thÓ rót ra mét sè vÊn ®Ò mµ c¸c kh¸ch s¹n cÇn ph¶i quan t©m trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh: + X©y dùng hoµn thiÖn tæ chøc thu thËp th«ng tin ®em l¹i kÕt qu¶ cao, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin hay th«ng tin kh«ng ®ång bé. + X©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o kinh doanh ®Þnh kú vÒ doanh thu. + Ph¸t triÓn chÊt lîng dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô bæ xung ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch. + Më räng thÞ trêng t¹o mèi liªn kÕt qua l¹i víi c¸c c«ng ty du lÞch, ®¹i lý l÷ hµnh, t¨ng cêng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o. + C¶i tiÕn n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®éi ngò lao ®éng ®Æc biÖt lµ mÆt chÊt lîng. + Lu«n chuÈn bÞ tèt vÒ c¬ së, nh©n lùc phôc vô tèt nhÊt tr¸nh bÞ ®éng vµo nh÷ng mïa du lÞch lîng kh¸ch lín. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy NguyÔn C«ng Nh, sù gióp ®ì cña thµy ®· gióp em hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n nµy. Hµ Néi, ngµy 2-5-2004 19 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt thèng kª- trêng §HKTQD 2. Gi¸o tr×nh thèng kª du lÞch - trêng §HKTQD 3. T¹p chÝ du lÞch ViÖt Nam 4. B¶n tµi liÖu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam n¨m 1992-1999. 5. Ph©n tÝch vµ dù ®o¸n s¶n phÈm c«ng nghiÖp 1985. 20
- Xem thêm -