Tài liệu Phân tích tính nghề nghiệp của quản lý

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trªn thÒm thiªn niªn kû míi - thiªn niªn kû víi c«ng nghÖ cao vµ c¹nh tranh khèc liÖt trong chuyÓn ®éng toµn cÇu ho¸, mäi nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®¬n ®éc, khÐp kÝn, cµng kh«ng thÓ bÞ ®éng, ch¹y theo mét chiÒu. Ho¹t ®éng kinh tÕ ngµy mét s«i ®éng. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ trong lÜnh vùc tÝn dông ng©n hµng nãi riªng ®· cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc, gãp phÇn lµm thay ®æi ®êi sèng kinh tÕ-x· héi níc ta. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo xu thÕ më cöa, héi nhËp, hÖ thèng Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam tõng bíc tiÕp cËn víi nh÷ng nghiÖp vô tiªn tiÕn cña hÖ thèng ng©n hµng quèc tÕ. Víi môc tiªu: v÷ng ch¾c trong t¨ng trëng, chÊt lîng an toµn trong kinh doanh vµ cã hiÖu qña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn nghiÖp vô hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng lµ mét tæ chøc quan träng gãp phÇn quan träng vµo nhu cÇu kinh tÕ cña ®Êt níc. Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét ho¹t ®éng ®Æc biÖt chÞu nhiÒu rñi ro tiÒm Èn. Do ®ã viÖc chó träng ®Õn mäi nghiÖp vô cña ng©n hµng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ ph¶i ®îc cËp nhËt thêng xuyªn. §Æc biÖt ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña ng©n hµng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Thanh Tr× Hµ Néi, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®èi víi c«ng cuéc ®Çu t vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng em ®· nghiªn cøu vµ lùa chän ®Ò tµi: “ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Thanh Tr× Hµ Néi” Trªn c¬ së thùc tiÔn thÈm ®Þnh t¹i ng©n hµng em ®a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao h¬n hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Thanh Tr× ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t ngµy mét lín cña nÒn kinh tÕ. §Ò tµi gåm 3 phÇn: Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Ch¬ng II: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ë Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Thanh Tr× Hµ Néi. Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n ®Õn ThÇy gi¸o NguyÔn Hång Minh, chÞ Ph¹m ThÞ Quúnh Hoa - c¸n bé tÝn dông vµ c¸c anh chÞ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Thanh Tr× - Hµ Néi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I : nh÷ng lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t I. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t. 1.1 Kh¸i niÖm ®Çu t §Çu t lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù gia t¨ng tiÒm lùc cña nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh tiÒm lùc s¶n xuÊt cña tõng ®¬n vÞ nãi riªng, ®ång thêi t¹o ra viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸c thµnh viªn trong x· héi. BÊt kú mét quèc gia nµo khi muèn t¨ng tiÒm lùc cña nÒn kinh tÕ th× ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t. XuÊt ph¸t tõ ph¹m vi ph¸t huy t¸c dông cña c¸c kÕt qu¶ ®Çu t mµ chóng ta cã thÓ cã nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Çu t. Ta cã thÓ hiÓu vÒ ®Çu t nh sau: ®Çu t lµ sù hy sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ cho ngêi ®©ï t c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ ®ã. Nguån lùc ë ®©y, ®ã cã thÓ lµ tiÒn, lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lµ søc lao ®éng vµ trÝ tuÖ. Nh÷ng kÕt qu¶ cña ®Çu t cã thÓ lµ sù t¨ng thªm c¸c tµi s¶n tµi chÝnh (tiÒn vèn), tµi s¶n vËt chÊt (nhµ cöa, ®êng x¸ ... ), tµi s¶n trÝ tuÖ (tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n, khoa häc kü thuËt...) vµ nguån nh©n lùc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao h¬n trong nÒn s¶n xuÊt x· héi. Trong c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc th× nh÷ng kÕt qu¶ lµ tµi s¶n vËt chÊt, tµi s¶n trÝ tuÖ vµ nguån nh©n lùc t¨ng thªm cã vai trß quan träng trong mäi lóc, mäi n¬i. Ho¹t ®éng ®Çu t kh«ng chØ mang ý nghÜa ®èi víi nhµ ®Çu t (ngêi bá vèn) lµ lîi nhuËn mµ nã cßn cã ý nghÜa ®èi víi c¶ nÒn kinh tÕ (lîi Ých kinh tÕ x· héi). Nh vËy, ho¹t ®éng ®Çu t lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc vÒ tµi chÝnh, lao ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ c¸c tµi s¶n vËt chÊt kh¸c nh»m trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña nÒn kinh tÕ nãi chung, cña ®Þa ph¬ng, cña ngµnh, cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ x· héi nãi riªng. 1.2 Ph©n lo¹i ®Çu t: §øng díi c¸c gãc ®é kh¸c nhau chóng ta cã c¸c c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Çu t. Tuy nhiªn, ®øng trªn gi¸c ®é nÒn kinh tÕ, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých mµ ®Çu t ®em l¹i chóng ta cã thÓ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®Çu t sau ®©y: §Çu t ph¸t triÓn (®Çu t tµi s¶n vËt chÊt vµ søc lao ®éng): lµ ho¹t ®éng sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh nguån lùc vËt chÊt, nguån lùc lao ®éng vµ trÝ tuÖ ®Ó 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 x©y dùng, söa ch÷a nhµ cöa vµ cÊu tróc h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ, l¾p ®Æt, båi dìng ®µo t¹o nguån nh©n lùc... thùc hiÖn chi phÝ thêng xuyªn g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng cña c¸c tµi s¶n nµy nh»m duy tr× tiÒm lùc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së ®ang tån t¹i vµ t¹o tiÒm lùc míi cho nÒn kinh tÕ x· héi, t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cña mäi thµnh viªn trong x· héi. §Çu t tµi chÝnh: lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi cã tiÒn bá tiÒn ra cho vay hoÆc mua c¸c chøng chØ cã gi¸, ®Ó hëng l·i suÊt ®Þnh tríc (göi tiÕt kiÖm, mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ) hoÆc l·i suÊt tuú thuéc vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ph¸t hµnh. §Çu t tµi s¶n tµi chÝnh kh«ng t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ (nÕu kh«ng xÐt ®Õn quan hÖ quèc tÕ trong lÜnh vùc nµy) mµ chØ lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n tµi chÝnh cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t. Víi sù ho¹t ®éng cña h×nh thøc ®Çu t tµi chÝnh, vèn bá ra ®Çu t ®îc lu chuyÓn dÔ dµng, khi cÇn cã thÓ rót ra mét c¸ch nhanh chãng (rót tiÕt kiÖm, chuyÓn nhîng tr¸i phiÕu, cæ phiÕu cho ngêi kh¸c). §iÒu ®ã khuyÕn khÝch ngêi cã tiÒn bá ra ®Çu t. §Ó gi¶m rñi ro hä cã thÓ ®Çu t vµo nhiÒu n¬i, mçi n¬i mét Ýt tiÒn. §©y lµ mét nguån cung cÊp vèn quan träng cho ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t th¬ng m¹i: lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi cã tiÒn bá tiÒn ra ®Ó mua hµng ho¸ vµ sau ®ã b¸n víi gi¸ cao h¬n nh»m thu lîi nhuËn do chªnh lÖch gi¸ khi mua vµ khi b¸n. §Çu t th¬ng m¹i kh«ng lµm t¨ng tµi s¶n cho x· héi nhng ho¹t ®éng cña ®Çu t th¬ng m¹i ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu th«ng cña c¶i, vËt chÊt do ®Çu t ph¸t triÓn t¹o ra, tõ ®ã thóc ®Èy ®Çu t ph¸t triÓn, t¨ng thu ng©n s¸ch, t¨ng tÝch luü vèn cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô nãi riªng vµ nÒn s¶n xuÊt x· héi nãi chung. Nh vËy, ®Çu t cã thÓ ®îc hiÓu lµ ®Çu t tµi chÝnh, ®Çu t ph¸t triÓn vµ ®Çu t th¬ng m¹i. §øng trªn gi¸c ®é nÒn kinh tÕ ba lo¹i h×nh ®Çu t nµy cã mèi quan hÖ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, lµm tiÒn ®Ò cho nhau cïng ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh ®Çu t ph¸t triÓn th× ph¶i cÇn cã vèn ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh nh÷ng ngêi cã tiÒn bá tiÒn ra tiÒn hµnh ®Çu t vµ hëng lîi nhuËn dùa trªn l·i suÊt cña kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét kh©u quan träng thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn ®ã lµ kh©u tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm mµ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn t¹o ra ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t th¬ng m¹i. Khi thu ®îc tiÒn ë kh©u th¬ng m¹i th× t¹o nguån cho ®Çu t tµi chÝnh ho¹t ®éng. 2. Kh¸i niÖm vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 2.1 Dù ¸n ®Çu t Ho¹t ®éng ®Çu t ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ, ®Ó ®¶m b¶o cho mäi c«ng cuéc ®Çu t ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi, ®¹t môc tiªu mong muèn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cao th× tríc khi bá vèn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ. Mäi sù xem xÐt tÝnh to¸n vµ chuÈn bÞ nµy ®îc thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t. Cã thÓ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nãi, dù ¸n ®Çu t lµ kim chØ nam, lµ c¬ së v÷ng ch¾c, lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cuéc ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi nh mong muèn. Dù ¸n ®Çu t cã thÓ ®îc xem xÐt tõ nhiÒu gãc ®é. VÒ mÆt h×nh thøc, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng vµ chi phÝ theo mét kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ thùc hiÖn ®îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. Trªn gãc ®é kÕ ho¹ch, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô thÓ hiÖn kÕ ho¹ch chi tiÕt cña mét c«ng cuéc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi, lµm tiÒn ®Ò cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tµi trî. Dù ¸n ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ riªng biÖt nhá nhÊt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung. XÐt vÒ mÆt néi dung, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan víi nhau ®îc kÕ ho¹ch ho¸ nh»m ®Æt c¸c môc tiªu ®· ®Þnh b»ng viÖc t¹o ra c¸c kÕt qu¶ cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, th«ng qua viÖc sö dông c¸c nguån lùc x¸c ®Þnh. Nh vËy mét dù ¸n ®Çu t bao gåm bèn thµnh phÇn chÝnh: -Môc tiªu cña dù ¸n: thÓ hiÖn ë môc tiªu ph¸t triÓn vµ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ x· héi mµ dù ¸n ®em l¹i vµ môc tiªu tríc m¾t lµ c¸c môc ®Ých cô thÓ cÇn ®¹t ®îc cña viÖc thùc hiÖn dù ¸n. -C¸c kÕt qu¶: kÕt qu¶ nµy cã thÓ ®Þnh lîng ®îc hoÆc kh«ng ®Þnh lîng ®îc ®îc t¹o ra tõ ho¹t ®éng cña dù ¸n -C¸c ho¹t ®éng: lµ nh÷ng nhiÖm vô hoÆc hµnh ®éng ®îc thùc hiÖn trong dù ¸n ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. -C¸c nguån lùc: vÒ vËt chÊt, tµi chÝnh vµ con ngêi cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. Gi¸ trÞ hoÆc chi phÝ cña c¸c nguån lùc nµy chÝnh lµ vèn ®Çu t cÇn cho dù ¸n. Trong bèn thµnh phÇn trªn th× c¸c kÕt qu¶ ®îc coi lµ cét mèc ®¸nh dÊu tiÕn ®é cña dù ¸n. Theo dâi xem xÐt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã liªn quan trùc tiÕp ®èi víi viÖc t¹o ra c¸c kÕt qu¶ ®îc coi lµ chñ yÕu ph¶i ®îc ®Æc biÖt quan t©m. Cã thÓ minh ho¹®Çu tr×nh Nghiªn cøu c¬ héi t tù h×nh thµnh cña mét dù ¸n ®Çu t nh sau: Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi Nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n ®Çu t kh¶ thi Thùc hiÖn dù ¸n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t: ®ã lµ bíc nghiªn cøu s¬ bé nh»m x¸c ®Þnh triÓn väng ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ sù phï hîp víi thø tù u tiªn trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh cña ngµnh, cña nÒn kinh tÕ vïng, ®Êt níc. Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: ®©y lµ giai ®o¹n nghiªn cøu s¬ bé vÒ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña dù ¸n nh vÞ trÝ, quy m«, thiÕt bÞ c«ng nghÖ, thÞ trêng, nhu cÇu vÒ vèn còng nh tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. KÕt qu¶ cña giai ®o¹n nµy lµ c¬ së cho viÖc ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc hoÆc chÊm døt viÖc nghiªn cøu ë giai ®o¹n tiÕp theo. Nghiªn cøu kh¶ thi: ë giai ®o¹n nµy ph¶i kh¼ng ®Þnh c¬ héi ®Çu t cã kh¶ thi hay kh«ng, cã v÷ng ch¾c vµ hiÖu qu¶ hay kh«ng. Trong giai ®o¹n nµy cÇn ph¶i nghiªn cøu toµn diÖn, chi tiÕt vµ cã hÖ thèng tÝnh v÷ng ch¾c cña dù ¸n trong c¸c mÆt kinh tÕ x· héi, thÞ trêng, kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý, tµi chÝnh. Nghiªn cøu kh¶ thi ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së th«ng tin chi tiÕt cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n giai ®o¹n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. §©y lµ c¬ së quyÕt ®Þnh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n thùc tÕ. Nh vËy, mét dù ¸n ®îc coi lµ cã c¬ së thùc hiÖn ®îc ph¶i tr¶i qua nhiÒu bíc nghiªn cøu ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c c¸c yÕu tè ¶nh hëng thuËn lîi còng nh th¸ch thøc mµ dù ¸n gÆp ph¶i vµ ph¬ng ¸n kh¾c phôc ®Ó cã thÓ triÓn khai dù ¸n trªn thùc tÕ. 2.2 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ viÖc tæ chøc xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan, cã khoa häc vµ toµn diÖn c¸c néi dung c¬ b¶n ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tÝnh kh¶ thi cña mét dù ¸n, tõ ®ã ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cho phÐp ®Çu t.. §©y lµ mét qóa tr×nh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c néi dung cña dù ¸n mét c¸ch ®éc lËp t¸ch biÖt víi qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®· t¹o ra c¬ së v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng ®Çu t cã hiÖu qu¶. C¸c kÕt luËn rót ra tõ qóa tr×nh thÈm ®Þnh lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ níc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cho phÐp ®Çu t. 2.2.1 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi c«ng cuéc ®Çu t. §Ó mét lîng vèn lín bá ra hiÖn t¹i vµ chØ cã thÓ thu håi vèn dÇn trong t¬ng lai kh¸ xa, th× tríc khi chi vèn vµo c¸c c«ng cuéc ®Çu t ph¸t triÓn, c¸c nhµ ®Çu t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Òu tiÕn hµnh so¹n th¶o dù ¸n. So¹n th¶o vµ thùc hiÖn dù ¸n lµ c«ng viÖc rÊt phøc t¹p liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc... nªn ph¶i huy ®éng søc lùc, trÝ tuÖ cña nhiÒu ngêi nhiÒu tæ chøc. ViÖc l¾p ghÐp trÝ tuÖ, phèi hîp c¸c hµnh ®éng cña nhiÒu thµnh viªn, tæ chøc trong tiÕn tr×nh ®Çu t khã tr¸nh khái nh÷ng bÊt ®ång, m©u thuÉn hay sai sãt, v× vËy cÇn ph¶i theo dâi, rµ so¸t l¹i ®iÒu chØnh l¹i. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan: Qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n dï cã chuÈn bÞ kü cµng ®Õn mÊy còng vÉn mang tÝnh chñ quan cña ngêi so¹n th¶o. Ngêi thÈm ®Þnh thêng kh¸ch quan h¬n trong viÖc nh×n nhËn ®¸nh gi¸ dù ¸n. Khi so¹n th¶o vµ gi¶i tr×nh chi tiÕt dù ¸n cã thÓ cã nh÷ng sai sãt, c¸c ý tëng cã thÓ m©u thuÉn, kh«ng phï hîp, kh«ng l«gic, thËm chÝ cã thÓ g©y ra tranh chÊp gi÷a c¸c ®èi t¸c tham gia ®Çu t dù ¸n, thÈm ®Þnh sÏ xem xÐt l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. Dù ¸n ®Çu t cÇn huy ®éng mét nguån lùc lín, liªn quan ®Õn nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau nªn cÇn cã sù phèi hîp hµi hoµ gi÷a c¸c ®èi t¸c tham gia ®Çu t, thÈm ®Þnh chÝnh lµ ®Ó ph©n ®Þnh râ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®èi t¸c tham gia ®Çu t. ThÈm ®Þnh ®îc tiÕn hµnh víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Tuú thuéc vµo yªu cÇu, néi dung, quy m«, tÝnh chÊt cña dù ¸n mµ thÈm ®Þnh cã nh÷ng møc ®é chi tiÕt kh¸c nhau. Tuy nhiªn môc ®Ých chung cña thÈm ®Þnh lµ:  §¸nh gi¸ tÝnh phï hîp cña dù ¸n: môc tiªu cña dù ¸n ph¶i phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng. Dù ¸n mµ ®i chÖch môc tiªu ph¸t triÓn cña ®Êt níc th× sÏ kh«ng ®îc sù ñng hé cña x· héi, nh thÕ dù ¸n sÏ khã thùc hiÖn vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong khi thùc hiÖn.  §¸nh gi¸ tÝnh hîp lý vµ thèng nhÊt cña dù ¸n: tÝnh hîp lý ®îc biÓu hiÖn mét c¸ch tæng hîp trong tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ ®îc biÓu hiÖn ë tõng néi dung vµ c¸ch thøc tÝnh to¸n cña dù ¸n, c¸c tµi s¶n tµi chÝnh h×nh thµnh nªn vèn ®Çu t cña dù ¸n.  §¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n: hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®îc xem xÐt trªn hai ph¬ng diÖn: hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi.  §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi, tÝnh hiÖn thùc cña dù ¸n. §©y lµ môc ®Ých hÕt søc quan träng trong thÈm ®Þnh dù ¸n. Mét dù ¸n hîp lý vµ hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã tÝnh kh¶ thi. TÊt nhiªn hîp lý vµ hiÖu qu¶ lµ hai ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó dù ¸n cã tÝnh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¶ thi. Nhng tÝnh kh¶ thi cßn ph¶i xem xÐt víi néi dung vµ ph¹m vi réng h¬n cña dù ¸n (kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn, m«i trêng ph¸p lý cña dù ¸n...) 2.2.2 ý nghÜa cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gióp cho c¸c dù ¸n ®Çu t khái bÞ b¸c bá, ng¨n chÆn nh÷ng dù ¸n mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ tiªu cùc cho nÒn kinh tÕ vµ chñ ®Çu t vµ c¸c chñ thÓ liªn quan kh¸c. thÈm ®Þnh cã ý nghÜa cho mäi chñ thÓ ®Çu t sau: - Gióp chñ ®Çu t lùa chän ®îc ph¬ng ¸n ®Çu t tèt nhÊt. - Gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®¸nh gi¸ ®îc tÝnh phï hîp cña dù ¸n ®èi víi quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña c¶ ngµnh, cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ níc trªn c¸c môc tiªu quy m« quy ho¹ch vµ hiÖu qu¶. - Th«ng qua thÈm ®Þnh gióp x¸c ®Þnh tÝnh lîi h¹i cña dù ¸n khi cho phÐp ®i vµo ho¹t ®éng trªn c¸c khÝa c¹nh: c«ng nghÖ, vèn , « nhiÔm m«i trêng vµ c¸c lîi Ých kinh tÕ x· héi kh¸c. - Gióp c¸c nhµ tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ cho vay hoÆc tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t . - Qua thÈm ®Þnh gióp x¸c ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n cña c¸c bªn tham gia. 2.3 C¸c chñ thÓ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Dù ¸n ®Çu t lµ c¬ së cña mäi c«ng cuéc ®Çu t. Mäi ®èi t¸c tham gia ®Çu t ®Òu quan t©m tríc hÕt ®Õn dù ¸n ®Çu t. Dù ¸n ®Çu t sÏ ®îc thùc hiÖn khi ®· ®îc tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c th«ng qua. Mäi ®èi t¸c ®Òu cã quyÒn thÈm ®Þnh ®èi víi dù ¸n ®Çu t, v× hä sÏ ph¶i bá søc bá cña vµo dù ¸n, cho nªn hä cÇn ph¶i biÕt m×nh sÏ ®îc lîi g× tõ dù ¸n, dù ¸n ®ã cã thùc thi hay kh«ng. Dù ¸n bao giê còng liªn quan ®Õn nguån vèn ®Ó thùc hiÖn, nguån vèn ®ã cã thÓ lµ cña nhµ níc, cã thÓ lµ cña t nh©n, cã thÓ ®i vay... do ®ã chñ thÓ thÈm ®Þnh dù ¸n sÏ lµ: 2.3.1 C¬ quan nhµ níc qu¶n lý vÜ m«: Nhµ níc víi chøc n¨ng c«ng quyÒn cña m×nh sÏ can thiÖp vµo qu¸ tr×nh lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t. Mäi dù ¸n ®Òu cÇn ®Õn nguån vèn, nguån vèn ®ã cã thÓ lµ trong níc hoÆc ngoµi níc, nhng chóng cã mét ®iÓm chung lµ ®Òu t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ trong níc. Dù ¸n thùc hiÖn trong níc th× nã ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n trong níc vÒ m«i trêng, møc sèng, ®iÒu kiÖn sèng...cho nªn víi mçi dù ¸n, nhµ níc thÈm ®Þnh ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t, cho phÐp ®Çu t vµ quy ®Þnh vÒ ®Çu t nh: Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng, c¸c bé chuyªn ngµnh, UBND cÊp tØnh, huyÖn, x·. NÕu lµ dù ¸n sö dông nguån vèn trong níc c¬ quan nhµ níc xem xÐt thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng chiÕn lîc ph¸t 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓn quy ho¹ch cña ®Êt níc, ®ång thêi khuyÕn khÝch c¸c dù ¸n mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao nh gi¶i quyÕt viÖc lµm, gi¶m tÖ n¹n x· héi, ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. Cho dï dù ¸n sö dông nguån vèn nµo th× c¬ quan qu¶n lý nhµ níc thÈm ®Þnh ®Ó cho phÐp ®Çu t nh÷ng dù ¸n kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc mäi nguån vèn, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i ®ãng gãp vµo lîi Ých chung cña ®Êt níc. Bëi vËy tríc khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t hay cho phÐp ®Çu t c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ níc cÇn biÕt xem dù ¸n ®ã cã gãp phÇn ®¹t ®îc môc tiªu cña quèc gia hay kh«ng? NÕu cã th× b»ng c¸ch nµo vµ ®Õn møc ®é nµo? ViÖc thÈm ®Þnh xem xÐt dù ¸n cña c¸c c¬ quan nhµ níc lµ ®Ó qu¶n lý nguån vèn ®Çu t ®óng ®èi tîng, ®óng môc ®Ých phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc tõ ®ã ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ mµ dù ¸n ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ. Th«ng qua thÈm ®Þnh nhµ níc tµi trî vèn cho c¸c dù ¸n, tr¸nh l·ng phÝ nguån vèn, t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña nguån vèn bá ra. 2.3.2 C¸c chñ ®Çu t: Chñ ®Çu t lµ ngêi ®a ra dù ¸n ®Çu t, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ dù ¸n, tham gia bá vèn vµ kªu gäi nh÷ng nguån vèn kh¸c cho dù ¸n. §Ó kh¼ng ®Þnh ®îc quyÕt ®Þnh cña m×nh lµ ®óng ®¾n, vµ cã hiÖu qu¶ th× viÖc xem xÐt l¹i dù ¸n lµ c«ng viÖc kh«ng thõa mét chót nµo. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, xem xÐt tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi, tÝnh hiÖn thùc cña dù ¸n sÏ lµm cho chñ ®Çu t thu ®îc kÕt qu¶ tèt h¬n tõ dù ¸n. Dù ¸n ®Çu t thêng chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè kh¸c nhau, khi thÈm ®Þnh dù ¸n th× chñ ®Çu t sÏ ph¸t hiÖn nh÷ng mÆt yÕu cÇn kh¾c phôc cña dù ¸n, dù b¸o c¸c khã kh¨n mµ dù ¸n gÆp ph¶i tõ ®ã ®a ra c¸ch kh¾c phôc kÞp thêi, ®¶m b¶o dù ¸n tiÕn hµnh mét c¸ch tèt nhÊt. Mét nhµ ®Çu t giái lµ ngêi biÕt t×m c¬ héi, t¹o c¬ héi ®Çu t, thu hót vèn ®Çu t vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ®ã do ®ã viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t sÏ t¹o ra sù an toµn trong ho¹t ®éng ®Çu t cña chñ ®Çu t. 2.3.3 C¸c tæ chøc tµi chÝnh (ng©n hµng, quü tÝn dông, tæng côc ®Çu t...): C¸c tæ chøc nµy lµ n¬i cung cÊp nguån vèn cho c¸c dù ¸n. C¸c tæ chøc sÏ tµi trî cho c¸c dù ¸n khi thÊy sù hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®em l¹i cho m×nh. §Ó ®¶m b¶o lµ nguån vèn ®Çu t cã hiÖu qu¶ th× qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh sÏ gióp c¸c tæ chøc tµi chÝnh cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho viÖc tµi trî c¸c dù ¸n ®Çu t còng nh ®Çu t vµo c¸c dù ¸n. ThÈm ®Þnh ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n lµ ®Ó phôc vô nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ nhng còng v× lîi Ých cña chÝnh c¸c tæ chøc tµi chÝnh v× ë ®©y diÔn ra ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, ®i vay tiÒn ®Ó cho vay. ChÝnh v× thÕ sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ th× c¸c tæ chøc tµi chÝnh míi thu hót ®îc vèn ®Ó ho¹t ®éng vµ nh thÕ míi cã thÓ tån t¹i ®îc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy, mäi ®èi tîng tham gia ®Çu t ®Òu cÇn thiÕt thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh cã mét ý nghÜa rÊt lín ®¶m b¶o cho viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn ®Çu t vµ lîi nhuËn ®em l¹i. II. thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ë ng©n hµng th¬ng m¹i 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i chøc n¨ng vµ vai trß Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c tæ chøc tµi chÝnh ra ®êi ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc hç trî c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh cïng víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ vµ ngµy mét më réng quy m« pham vi ho¹t ®éng cña m×nh trªn kh¾p mäi miÒn. VÒ mÆt b¶n chÊt, ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trªn mét lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ tiÒn tÖ, tÝn dông vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng. Nh vËy ph¹m vi ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ rÊt réng. Cã thÓ hiÓu ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ víi ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi vµ sö dông sè tiÒn ®ã víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ®Ó thùc hiÖn cho vay, chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n. Theo quy ®Þnh cña ViÖt nam trong luËt ng©n hµng ra ®êi n¨m 1999: ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ, trong ®ã nã ®îc phÐp thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn tiÒn tÖ. 1.1 Chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i: Víi b¶n chÊt ho¹t ®éng cña m×nh ng©n hµng th¬ng m¹i cã nh÷ng chøc n¨ng sau: 1.1.1Chøc n¨ng lµm trung gian tÝn dông: Ng©n hµng lµm trung gian tÝn dông lµ cÇu nèi gi÷a ngêi cã vèn vµ ngêi vay vèn: C¸ nh©n, Doanh nghiÖp Göi tiÒn Uû th¸c Ng©n hµng Cho vay §Çu t C¸ nh©n, Doanh nghiÖp ®Çu t Th«ng qua viÖc huy ®éng c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ Ng©n hµng h×nh thµnh nªn quü cho vay cña nã råi ®em cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ, bao gåm c¶ cho vay ng¾n h¹n vµ cho vay dµi h¹n. Víi chøc n¨ng nµy Ng©n hµng võa ®ãng vai trß lµ ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th«ng qua viÖc thu hót tiÒn göi víi mét khèi lîng lín, ng©n hµng cã thÓ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu c¶ vÒ khèi lîng vèn cho vay vµ thêi gian cho vay. Víi chøc n¨ng trung gian tÝn dông Ng©n hµng ®· gãp phÇn t¹o lîi Ých cho tÊt c¶ c¸c bªn trong quan hÖ lµ ngêi göi tiÒn, ng©n hµng vµ ngêi ®i vay vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña nÒn kinh tÕ. -§èi víi ngêi göi tiÒn: hä thu ®îc lîi tõ vèn t¹m thêi nhµn rçi cña m×nh do ng©n hµng tr¶ l·i tiÒn göi cho hä. H¬n n÷a ng©n hµng cßn ®¶m b¶o cho hä sù an toµn vµ cung cÊp c¸c ph¬ng tiÒn thanh to¸n. -§èi víi ngêi ®i vay: sÏ tho¶ m·n ®îc nhu cÇu vèn ®Ó kinh doanh, chi tiªu, thanh to¸n mµ kh«ng ph¶i chi phÝ nhiÒu vÒ søc lùc thêi gian cho viÖc t×m kiÕm n¬i cung øng vèn tiÖn lîi ch¾c ch¾n vµ hîp ph¸p. -§èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i: hä sÏ t×m kiÕm ®îc lîi nhuËn cho b¶n th©n m×nh tõ chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt tiÒn göi hoÆc hoa hång m«i giíi. Lîi nhuËn nµy chÝnh lµ c¬ së ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng th¬ng m¹i -§èi víi nÒn kinh tÕ: chøc n¨ng nµy cã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ v× nã ®¸p øng nhu c©ï vèn ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn liªn tôc vµ ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt. §©y chÝnh lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña ng©n hµng th¬ng m¹i, nã ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®i vay ®Ó cho vay, nã quyÕt ®Þnh sù duy tr× vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. §ång thêi nã còng lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau. Chøc n¨ng nµy cã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ v× nã ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn liªn tôc vµ ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt. Víi chøc n¨ng nµy, Ng©n hµng ®· biÕn nguån vèn nhµn rçi, kh«ng ho¹t ®éng thµnh vèn ho¹t ®éng, kÝch thÝch qóa tr×nh lu©n chuyÓn vèn, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.2 Chøc n¨ng trung gian thanh to¸n: Víi viÖc gi÷ tiÒn cña kh¸ch hµng, Ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng th«ng qua tµi kho¶n nh: trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña hä ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô hoÆc nhËp vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng c¸c kho¶n thu theo lÖnh cña hä. Ng©n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n dùa trªn c¬ së thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian tÝn dông. Chøc n¨ng nµy lµm lu th«ng hµng ho¸, ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n, tèc ®é lu chuyÓn vèn do ®ã gãp phÇn t¨ng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trëng kinh tÕ, c¸c chñ thÓ tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ lao ®éng, thêi gian nhanh vµ ®¶m b¶o ®îc thanh to¸n an toµn. Víi chøc n¨ng nµy ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc coi nh lµ thñ quü cña c¸c doanh nghiÖp do nã qu¶n lý c¸c tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp. 1.1.3 Chøc n¨ng t¹o tiÒn: Trªn c¬ së chøc n¨ng trung gian tÝn dông vµ trung t©m thanh to¸n, chøc n¨ng t¹o tiÒn cña Ng©n hµng ®îc h×nh thµnh. §ã chÝnh lµ viÖc lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ®ång tiÒn, vßng quay cña tiÒn ®îc t¨ng lªn khi ®a vµo nÒn kinh tÕ. C¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, bæ xung, hç trî cho nhau. Trong ®ã chøc n¨ng trung gian tÝn dông lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt, t¹o c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau. §ång thêi khi ng©n hµng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng trung gian thanh to¸n vµ trung gian tÝn dông gãp phÇn lµm t¨ng nguån vèn tÝn dông, më réng ho¹t ®éng tÝn dông. Nh vËy, ng©n hµng lµ mét nguån vèn cÇn ®îc khai th¸c vµ qu¶n lý chÆt chÏ, nã kh«ng nh÷ng lµ cÇu nèi gi÷a ngêi cÇn tiÒn vµ nh÷ng ngêi cã tiÒn nhµn dçi trong nÒn kinh tÕ mµ cßn lµm t¨ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña tiÒn lµm t¨ng nguån vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t cña nÒn kinh tÕ. 1.2 Vai trß cña ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Mét nÒn kinh tÕ lµnh m¹nh vµ s«i ®éng cÇn ®Õn mét hÖ thèng tµi chÝnh ®Ó chuyÓn vèn tõ nh÷ng ngêi cã vèn tíi nh÷ng ngêi thiÕu vèn. Thùc tÕ cho thÊy, phÇn lín nh÷ng nguån vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp lµ c¸c kho¶n vay ng©n hµng. Tíi ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng tèn thêi gian vµ chi phÝ ®Ó t×m nh÷ng kho¶n vèn nhµn rçi trong x· héi mµ ®îc vay vèn mét c¸ch nhanh nhÊt víi chi phÝ hiÖu qu¶ nhÊt. Ng©n hµng lµ ®Çu mèi cña bªn ®i vay vµ bªn cho vay. Khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp cho ®Çu t cµng lín. Ng©n hµng víi chøc n¨ng chuyªn m«n ho¸ cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ ®· huy ®éng ®îc mét lîng lín vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· h«Þ. Ng©n hµng ®· gãp phÇn quan träng t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín cña nÒn kinh tÕ. VÒ vÜ m«, thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®ã lµ nÒn kinh tÕ t¨ng trëng b×nh qu©n 8%-9%/n¨m. VÒ cô thÓ , t¹o ra nh÷ng thay ®æi lín vÒ quan hÖ cung cÇu cña nhiÒu mÆt hµng trªn thÞ trêng x· héi, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng t¨ng lªn... thóc ®Èy ho¹t ®éng c¹nh tranh trong s¶n xuÊt kinh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh vµ tiªu thô hµng ho¸ thóc ®Èy sù ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi nhê cã vèn ®Çu t kÞp thêi. 2. VÞ trÝ vai trß cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 2.1 VÞ trÝ cña thÈm ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng: Ho¹t ®éng c¬ b¶n chi phèi nhiÖm vô cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ cho vay. Cïng víi sù ph¸t triÓn bµnh tríng cña nÒn kinh tÕ th× ho¹t ®éng ng©n hµng cµng trë nªn quan träng vµ phøc t¹p h¬n. Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña ng©n hµng bao gåm: nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n, trung dµi h¹n, nghiÖp vô b¶o l·nh-®îc gäi lµ ho¹t ®éng tÝn dông cho vay vèn. §Ó cã thÓ cho vay vèn cã hiÖu qu¶ ng©n hµng thùc hiÖn theo mét quy tr×nh cho vay: Bíc 1: Híng dÉn kh¸ch hµng lËp hå s¬ vay vèn, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, hîp lÖ cña hå s¬. Bíc 2: ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî. Bíc 3: QuyÕt ®Þnh cho vay. Bíc 4: Gi¶i ng©n, kiÓm tra gi¸m s¸t. Bíc 5: Thu nî, thu l·i, phÝ vµ xö lý ph¸t sinh. Bíc 6: KÕt thóc hîp ®éng tÝn dông. Nh vËy, thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî dù ¸n lµ kh©u ®Çu tiªn trong viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng. Ng©n hµng lµ mét ngµnh kinh doanh ®ång vèn, ng©n hµng võa lµ ngêi “cung cÊp” ®ång vèn, ®ång thêi còng lµ ngêi tiªu thô ®ång vèn cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ng©n hµng kh«ng ®¬n thuÇn lµ mét trung gian gi÷a ngêi göi tiÒn vµ ngêi ®i vay tiÒn mµ vÊn ®Ò cã phÇn phøc t¹p h¬n nhiÒu. Khi ng©n hµng cung cÊp tiÒn vay, ng©n hµng ph¶i cã c¬ së ®Ó tin r»ng kh¸ch hµng sÏ tr¶ nî, nÕu nh ng©n hµng kh«ng cã c¬ së th× quan hÖ tÝn dông kh«ng x¶y ra. Nh vËy tríc khi cho vay ng©n hµng ph¶i xem xÐt: - Kh¶ n¨ng vay vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ngêi vay - Kh¶ n¨ng b¶o ®¶m vay tÝn dông vµ ngêi cho vay vµ kh¸ch hµng vay ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c trong viÖc cho vay mang tÝnh chÊt luËt ph¸p. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ tr×nh xem xÐt tríc khi cho vay chÝnh lµ qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. §©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng. ThÈm ®Þnh dù ¸n gi÷ vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng th× thÈm ®Þnh cµng cã vÞ trÝ quan träng h¬n, ng©n hµng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ cña kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n, tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèt h¬n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng. 2.2 Vai trß cña thÈm ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng: Tríc khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng viÖc ®Çu tiªn mµ ng©n hµng cÇn lµm ®ã lµ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n kinh doanh (®Çu t). ThÈm ®Þnh lµ mét c«ng cô quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Thùc chÊt cña viÖc thÈm ®Þnh lµ ®Ó xem xÐt kh¸ch hµng vay vèn cã thÓ tr¶ nî tiÒn vay, tiÒn l·i vµ c¸c kho¶n kh¸c kÞp thêi hay kh«ng, dù ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu cßn l¹i chØ lµ nh÷ng ®Æc trng bªn ngoµi cña hîp ®ång tÝn dông mµ môc ®Ých chÝnh lµ thu ®îc lîi Ých tèi ®a. Khi kiÓm tra kh¶ n¨ng vay ph¶i ph¸t hiÖn xem ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n xin vay vèn cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng vµ quyÒn ho¹t ®éng kh«ng. ThÓ nh©n cã kh¶ n¨ng vay chØ víi ®iÒu kiÖn hä hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. KiÓm tra kh¶ n¨ng vay lµ tiÒn ®Ò cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng, trong ®ã cã c¶ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña hä. Cã thÓ thÊy, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®ãng vai trß quan träng trong c¸c bíc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Nhê kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n mµ ng©n hµng cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó cho vay ®Çu t còng nh kh«ng cho vay c¸c dù ¸n kÐm hiÖu qu¶ tr¸nh l·ng phÝ nguån vèn v× nh÷ng kho¶n tiÒn mµ ng©n hµng cho vay hÇu nh toµn bé lµ tiÒn cña d©n, cña c¸c tæ chøc kh¸c cho ng©n hµng vay. Vai trß cña thÈm ®Þnh thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: - Th«ng qua thÈm ®Þnh ng©n hµng cã c¬ së quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng bá vèn ®Çu t ®óng ®¾n, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t. Sau khi thÈm ®Þnh, ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh tµi trî cho c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¶ l·i vµ vèn, ®ång thêi tõ chèi nh÷ng dù ¸n kÐm hiÖu qu¶ kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶. - ThÈm ®Þnh gióp ng©n hµng gi¶i ng©n ®îc nguån vèn tõ ®ã lµm gi¶m lîng vèn tån ®äng trong ng©n hµng lµm t¨ng vßng quay cña vèn ng©n hµng, t¨ng lîi nhuËn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Th«ng qua thÈm ®Þnh ng©n hµng x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng h¹n chÕ vµ rñi ro cña dù ¸n tõ ®ã ®a ra gi¶i ph¸p thÝch hîp, tèi u nhÊt cho dù ¸n ®¶m b¶o cho dù ¸n thùc hiÖn ®îc còng nh tr¸nh ®îc rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - Th«ng qua thÈm ®Þnh ng©n hµng ®· t¹o ra c¨n cø ®Ó kiÓm tra viÖc sö dông vèn ®óng môc ®Ých ®èi tîng, ng©n hµng sÏ thùc hiÖn kiÓm tra tríc trong vµ sau khi ph¸t vay c¸c kho¶n tiÒn vay ®Ó ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng, vµ tiÕt kiÖm vèn. - ThÈm ®Þnh gióp cho ng©n hµng x¸c ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n, ®©y lµ c¬ së t¬ng ®èi v÷ng ch¾c ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n hoµn tr¶ vèn còng nh hoµn tr¶ nî cña dù ¸n vµ chñ ®Çu t. Cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng tËp trung ë hai khÝa c¹nh chÝnh ®ã lµ ®i vay tiÒn ®Ó cho vay. Do ®ã, ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng còng nh»m môc tiªu lîi nhuËn. Trªn c¬ së sè vèn vay ®îc trong d©n c ng©n hµng tiÒn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ng©n hµng võa ®ãng vai trß lµ mét nhµ ®Çu t, võa ®ãng vai trß lµ mét tæ chøc tµi trî dù ¸n cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ThÈm ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ nghiÖp vô cho vay mµ cßn cã ý nghÜa vÒ chñ ®Çu t cña dù ¸n mµ ng©n hµng tham gia tµi trî. 3. Ph©n cÊp thÈm ®Þnh. §Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng trong quan hÖ ho¹t ®éng tÝn dông víi ng©n hµng th× viÖc ph©n chia c¸c bíc thùc hiÖn trong viÖc cho vay, x¸c ®Þnh ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi thùc hiÖn lµ rÊt quan träng. Trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cho vay tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng M¹i ®îc chia thµnh hai cÊp: thÈm ®Þnh t¹i héi së chÝnh vµ chi nh¸nh. 3.1 ThÈm ®Þnh ë Héi së chÝnh: ViÖc thÈm ®Þnh ®îc tiÕn hµnh víi nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm, cã sù tham gia cña nhiÒu ng©n hµng, cã quy m« vay vèn lín vµ nh÷ng dù ¸n vît thÈm quyÒn cña chi nh¸nh. Héi së chÝnh tiÕn hµnh t¸i thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay nh÷ng dù ¸n do cÊp díi chuyÓn lªn. C¸n bé thÈm ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, tiÕn hµnh thÈm ®Þnh nh÷ng néi dung t¬ng tù nh ë chi nh¸nh do ng©n hµng quy ®Þnh trong néi dung thÈm ®Þnh ë ng©n hµng. ViÖc quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng lµ do Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. ë Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ph©n quyÒn thÈm ®Þnh ë héi së chÝnh ®îc quy ®Þnh theo c«ng v¨n sè 650 ngµy 13/11/2001. Héi së chÝnh ®îc quyÒn thÈm ®Þnh nh÷ng dù ¸n cã quy m« nh sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lo¹i h×nh kh¸ch Doanh nghiÖp nhµ níc vµ DNNN ®· cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh T nh©n c¸ thÓ, hé kinh tÕ gia ®×nh TÝn dông ng¾n h¹n >30 tû ®ång >5tû ®ång >500 triÖu ®ång TÝn dông Møc cho vay trung dµi vèn h¹n Thêi gian cho vay >5 tû ®ång >3 tû ®ång >500 triÖu ®ång >5 n¨m > 5 n¨m >5 n¨m B¶o l·nh >30 tû ®ång >5 tû ®ång >1 tû ®ång hµng Kho¶n cÊp tÝn dông Thêi gian quyÕt ®Þnh cho vay ®îc quy ®Þnh cho héi së chÝnh lµ 12 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng vµ chi nh¸nh, héi së chÝnh ph¶i quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cho chi nh¸nh. 3.2 ThÈm ®Þnh ë chi nh¸nh: C¸n bé lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ thÈm ®Þnh n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh n¨ng lùc vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. Tuú thuéc vµo quy m«, ph¹m vi ho¹t ®éng cña mçi ng©n hµng th¬ng m¹i mµ viÖc thÈm ®Þnh cña chi nh¸nh ®îc ph©n cÊp cho nh÷ng dù ¸n cã quy m« kh¸c nhau. C¸n bé thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh nh÷ng dù ¸n trong ph¹m vi ®îc ph©n cÊp, uû quyÒn thêng xuyªn kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ ph¸t hiÖn vµ ®a ra hµnh ®éng kh¾c phôc kÞp thêi. Nh÷ng dù ¸n vît thÈm quyÒn, chi nh¸nh ph¶i göi lªn Héi së chÝnh ®Ó tham kh¶o ý kiÕn tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay. ViÖc quyÕt ®Þnh cho vay lµ do Gi¸m ®èc chi nh¸nh hay ngêi ®îc uû quyÒn hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ng©n hµng. Trong hÖ thèng Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Hµ Néi th× ph©n quyÒn thÈm ®Þnh ë chi nh¸nh ®îc quy ®Þnh theo c«ng v¨n míi nhÊt sè 642 ngµy 12/11/2001. Gi¸m ®èc ®îc duyÖt h¹n møc tÝn dông cao nhÊt ®èi víi tõng nghiÖp vô vµ tõng lo¹i kh¸ch hµng nh sau: §¬n vÞ triÖu ®ång, ngo¹i tÖ quy ®æi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝn dông ng¾n h¹n TÝn dông trung dµi h¹n <= 5 n¨m B¶o l·nh Quèc doanh Ngoµi quèc doanh T nh©n c¸ thÓ Quèc doanh Ngoµi quèc doanh T nh©n c¸ thÓ Quèc doanh Ngoµi quèc doanh 15.000 3.000 300 3.000 1.000 300 15.000 3.000 §èi víi nh÷ng trêng hîp kh¸ch hµng cã nhu cÇu tÝn dông b¶o l·nh vît møc uû quyÒn trªn, Gi¸m ®èc chi nh¸nh khu vùc ph¶i lµm thñ tôc tr×nh Gi¸m ®èc Ng©n hµng §Çu T vµ Ph¸t TriÓn Hµ Néi ký duyÖt theo c«ng v¨n sè 195/KTNB ngµy 10/4/2000. Thêi gian xem xÐt cho vay ®îc quy ®Þnh kh«ng qu¸ 25 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm A vµ 18 ngµy lµm viÖc ®èi víi nh÷ng dù ¸n nhãm B vµ 12 ngµy lµm viÖc ®èi víi nh÷ng dù ¸n cßn l¹i kÓ tõ khi chi nh¸nh nhËn ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña chi nh¸nh, chi nh¸nh ph¶i ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. 4. Quy tr×nh thÈm ®Þnh ë Ng©n hµng Th¬ng M¹i Ngµy nay c¸c ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh cho vay kh¸c ®Òu thiÕt lËp c¸c quy tr×nh tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. ViÖc x©y dùng quy tr×nh tÝn dông hîp lý sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¶m thiÓu rñi ro vµ n©ng cao doanh lîi. Trong quy tr×nh tÝn dông th× kh©u ph©n tÝch tÝn dông hay thÈm ®Þnh dù ¸n lµ kh©u quan träng nhÊt. Nã lµ c¬ së cho viÖc quyÕt ®Þnh cho vay cña ng©n hµng. ThÈm ®Þnh lµ viÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng hiÖn t¹i vµ tiÒm tµng cña kh¸ch hµng vÒ sö dông vèn còng nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn cho ng©n hµng. Tæ chøc thÈm ®Þnh lµ kh©u quan träng ¶nh hëng ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c hay kh«ng. V× vËy ph¶i ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ngêi tham gia. Th«ng thêng cã hai c¸ch bæ nhiÖm: C¸ch thø nhÊt: víi ph¬ng thøc nµy viÖc thÈm ®Þnh ®îc giao cho mét hay mét sè ngêi thùc hiÖn toµn bé c¸c néi dung ph©n tÝch. C¸ch nµy cã u ®iÓm lµ qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ®îc liªn tôc, cã hÖ thèng, tiÖn lîi, trong nh÷ng trêng hîp nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng thÊp, mãn vay nhá tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ thêi gian. Tuy nhiªn nã mang tÝnh chñ quan cao do phô thuéc vµo tr×nh ®é b¶n lÜnh ngêi ph©n tÝch. C¸ch thø hai: thÈm ®Þnh ®îc thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ c¸c néi dung chÝnh vµ giao cho nh÷ng chuyªn gia ®¶m nhiÖm tõng chuyªn m«n riªng biÖt. C¸ch nµy cã u ®iÓm lµ chuyªn m«n ho¸ cao, tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt khiÕm khuyÕt trong 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp vô, ®Æc biÖt nh c¸c m¶ng ph©n tÝch thñ tôc ph¸p lý cña hå s¬ vay vèn vµ tµi s¶n b¶o ®¶m . Tuy nhiªn c¸ch nµy ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c phßng ban tham gia ph©n tÝch ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng vµ kÞp thêi. 4.1 Tr×nh tù thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng trong quan hÖ víi ng©n hµng, ®ång thêi gióp cho qu¸ tr×nh cho cho vay diÔn ra thèng nhÊt khoa häc, phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông thÈm ®Þnh cÇn ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù râ rµng. Khi mét dù ¸n muèn vay vèn cña ng©n hµng th× n¬i tiÕp nhËn hå s¬ chÝnh lµ phßng tÝn dông. C¸n bé tÝn dông híng dÉn kh¸ch hµng hoµn chØnh hå s¬, bæ xung hå s¬. Khi ®ñ hå s¬ th× giao nhËn hå s¬ cho c¸n bé trùc tiÕp thÈm ®Þnh. C¸n bé thÈm ®Þnh tæ chøc xem xÐt, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vµ kh¸ch hµng xin vay vèn. NÕu cÇn thiÕt th× c¸n bé tÝn dông yªu cÇu kh¸ch hµng bæ xung th«ng tin hoÆc gi¶i tr×nh râ thªm vÒ viÖc vay vèn ®Ó ®Çu t. Sau khi thÈm ®Þnh ®îc tiÕn hµnh hoµn tÊt th× c¸n bé thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh dù ¸n tr×nh trëng phßng thÈm ®Þnh xem xÐt trong ®ã nªu ®ñ néi dung vÒ kh¸ch hµng vay vèn vµ dù ¸n vay vèn, kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay, biÖn ph¸p gi¶m thiÓu rñi ro, tæng hîp ®¸nh gi¸ dù ¸n trªn hai mÆt: nh÷ng thuËn lîi cña dù ¸n ®Çu t vµ nh÷ng khã kh¨n cña dù ¸n ®Çu t. Trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¸n bé thÈm ®Þnh, trëng phßng thÈm ®Þnh kiÓm tra, kiÓm so¸t vÒ nghiÖp vô, th«ng qua hoÆc yªu cÇu c¸n bé thÈm ®Þnh chØnh söa, lµm râ c¸c néi dung. C¸n bé thÈm ®Þnh hoµn chØnh néi dung b¸o c¸o thÈm ®Þnh, tr×nh trëng phßng th«ng qua vµ lu hå s¬ göi cho phßng tÝn dông ®Ó thùc hiÖn tiÕp quy tr×nh tÝn dông cña ng©n hµng. 4.2 Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: Mét dù ¸n chØ ®îc chÊp nhËn cho vay khi Ng©n hµng ®· tin tëng ch¾c ch¾n vµo th¸i ®é s½n sµng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. §Ó cã ®îc quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong viÖc cÊp tÝn dông ng©n hµng tiÕn hµnh thÈm ®Þnh nh÷ng néi dung sau: KiÓm tra hå s¬ vay vèn: C¸c tµi liÖu göi ®Õn Ng©n hµng ph¶i lµ b¶n chÝnh trõ trêng hîp kh¸ch hµng chØ cã mét b¶n chÝnh duy nhÊt th× ng©n hµng nhËn b¶n sao cã x¸c nhËn cña c«ng chøng hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn nh c¸c tµi liÖu chøng minh n¨ng lùc ph¸p luËt, 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ ngêi b¶o l·nh. Hå s¬ dù ¸n bao gåm: 1 §¬n xin vay. 2 QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp. 3 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 4 GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®èi víi nh÷ng ngµnh nghÒ cÇn giÊy phÐp. 5 C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong ba n¨m gÇn nhÊt. 6 Dù ¸n kh¶ thi hoÆc luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. 7 Gi¶i tr×nh hiÖu qu¶ kinh tÕ dù ¸n cña ®¬n vÞ. 8 QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn. 9 C¸c v¨n b¶n kh¸c: thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n, c¸c quyÕt ®Þnh, v¨n b¶n chØ ®¹o, c¸c v¨n b¶n liªn quan u ®·i, hç trî... cña c¸c cÊp ngµnh cã liªn quan nh: - Phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. - Tµi liÖu ®¸nh gi¸, chøng minh nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thÞ trêng cña dù ¸n. - QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, hîp ®ång thuª ®©t/thuª nhµ xëng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. - C¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. - Th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Tµi liÖu chøng minh vÒ vèn ®Çu t hoÆc c¸c nguån vèn tham gia ®Çu t dù ¸n. - C¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn qóa tr×nh ®Êu thÇu thùc hiÖn dù ¸n: phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu, hîp ®ång giao nhËn thÇu... - Hîp ®ång thi c«ng x©y l¾p, cung cÊp thiÕt bÞ, phª duyÖt hîp ®ång nhËp khÈu thiÕt bÞ. - C¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn dù ¸n (nÕu cã). 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn: Ng©n hµng thêng ph©n biÖt hai nhãm kh¸ch hµng vay vèn: kh¸ch hµng ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng míi quan hÖ lÇn ®Çu víi ng©n hµng. Nh×n chung nh÷ng th«ng tin mµ ng©n hµng cÇn thÈm ®Þnh bao gåm: N¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng: viÖc x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña mçi bªn trong quan hÖ tÝn dông lµ rÊt quan träng. N¨ng lùc ph¸p lý sÏ ph¶n ¸nh vÞ trÝ , quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu chÝ nµy ®¶m b¶o cho ng©n hµng x¸c ®Þnh râ ®èi t¸c trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng©n hµng cÇn biÕt ®îc ng©n hµng sÏ ho¹t ®éng víi chñ thÓ nh thÕ nµo , ®îc c«ng nhËn nh thÕ nµo tríc ph¸p luËt sù tån t¹i cña nã lµ cã hîp ph¸p hay kh«ng. N¨ng lùc ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn ë quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, giÊy phÐp ®Çu t, ®¨ng ký kinh doanh, thêi gian ho¹t ®éng, tæ chøc cña doanh nghiÖp. ThÈm ®Þnh n¨ng lùc vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng: N¨ng lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua: Ngµnh nghÒ kinh doanh: kiÓm tra sù phï hîp vÒ ngµnh nghÒ ghi trong ®¨ng ký kinh doanh víi ngµnh nghÒ kinh doanh hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ phï hîp víi dù ¸n dù kiÕn ®Çu t. Ngµnh nghÒ kinh doanh ®îc phÐp ho¹t ®éng, xu híng ph¸t triÓn cña ngµnh nghÒ trong t¬ng lai. M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng: ph¶n ¸nh quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý, tay nghÒ cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña L·nh ®¹o: n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, phÈm chÊt t c¸ch ®¹o ®øc, uy tÝn cña l·nh ®¹o trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, ®oµn kÕt trong l·nh ®¹o vµ trong doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ trêng, thÝch hîp trong héi nhËp thÞ trêng. Quan hÖ cña kh¸ch hµng víi c¸c tæ chøc tÝn dông: quan hÖ tÝn dông, quan hÖ tiÒn göi, thanh to¸n. Trªn c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, m« h×nh tæ chøc bè trÝ lao ®éng, quan hÖ cña kh¸ch hµng , ng©n hµng tiÕn hµnh nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng lµm viÖc, hiÖu qu¶ lµm viÖc, uy tÝn cña kh¸ch hµng trong quan hÖ víi ban hµng kh¸c ®Æc biÖt lµ trong quan hÖ tÝn dông víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Tuy nhiªn c«ng viÖc nµy mang tÝnh t¬ng ®èi v× nã khã cã thÓ nhËn xÐt ®îc mét c¸ch toµn diÖn vÒ n¨ng 20
- Xem thêm -