Tài liệu Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng nh- nhau, ®-îc tù do c¹nh tranh víi nhau. Do vËy, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®-îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc ®-îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¹o lËp, cñng cè vµ n©ng cao vai trß vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ h÷u hiÖu, trong ®ã cã viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ nhËn thøc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, vËt t-, tµi s¶n...cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Qua mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn §³i Kim, em ®± lùa chän ®Ò t¯i “Ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp” víi mong muèn ²p dông nh÷ng kiÕn thøc ®-îc ®µo t¹o trªn ghÕ nhµ tr-êng vµo thùc tÕ c«ng t¸c.Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm : PhÇn thø nhÊt : Tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. PhÇn thø hai : Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp. A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. B. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp. C. KÕ to¸n nguån vèn. D. B¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn thø ba: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn thø nhÊt tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn ®¹i kim A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim ®· qua 15 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.Khëi ®Çu lµ XÝ nghiÖp nhùa §¹i Kim, ®-îc thµnh lËp ngµy 01/07/1987 theo quyÕt ®Þnh sè 1622/Q§TC ngµy 18/04/1987 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së mét ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em do UNICEF tµi trî thuéc XÝ nghiÖp nhùa Hµ Néi. §-îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong thêi kú ®Êt n-íc ®æi míi, xÝ nghiÖp ®-îc tù chñ h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng còng ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch. VÒ néi lùc tÝnh theo thêi gi¸ n¨m 1987 xÝ nghiÖp chØ cã 9 triÖu ®ång vèn l-u ®éng vµ mét sè m¸y mãc cò bµn giao l¹i. Trong khi ®ã sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng gay g¾t, quyÕt liÖt hµng ho¸ cña C«ng ty cßn Ýt ng-êi biÕt ®Õn.B»ng mäi sù cè g¾ng, toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ®· ®oµn kÕt, nç lùc tõng b-íc thao gì khã kh¨n dÇn dÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, võa ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng võa lµm nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Ngµy 10/11/1993 xÝ nghiÖp nhùa §¹i Kim ®æi tªn thµnh c«ng ty nhùa §¹i Kim theo QuyÕt ®Þnh sè 3008/Q§UB ngµy 13/08/1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Tr-íc xu thÕ hoµ nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, tham gia hiÖp héi ASEAN, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®ang ®øng tr-íc nhiÒu thö th¸ch vµ th¸ch thøc lín. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vµ viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, nh»m ph¸t huy néi lùc, tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. §Æc biÖt lµ huy ®éng vµ tËp trung c¸c nguån vèn nhµn rçi trong d©n c-, ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng. Víi tinh thÇn ®ã, C«ng ty nhùa §¹i Kim lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn thuéc Së c«ng nghiÖp thµnh phè Hµ Néi chuyÓn sang h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¾t ®Çu tõ 01/01/2000, thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 5829/Q§UB ngµy 29/12/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n-íc C«ng ty nhùa §¹i Kim thµnh C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim.Thêi gian ®Çu míi thµnh lËp, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n-íc ta ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng d-íi sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Víi phÇn vèn Ýt ái, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, ®éi ngò kü thuËt marketing máng manh, mÆt hµng s¶n xuÊt ®¬n ®iÖu... Ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ anh chÞ em trong ®¬n vÞ ®· cïng nhau quyÕt t©m kh¾c phôc khã kh¨n, tiÕt kiÖm vËt t- tiÒn vèn nh»m tõng b-íc æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt kinh doanh ®Çy biÕn ®éng do søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quyÕt liÖt, c¬n b·o tµi chÝnh khu vùc ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Xong víi sù l·nh ®¹o nhiÖt t×nh n¨ng ®éng cña cÊp uû, ban gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ra søc phÊn ®Êu c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, khai th¸c nhiÒu hîp ®ång chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm c¶i thiÖn ®êi sèng ng-êi lao ®éng. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn nhùa §¹i Kim : HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng sau: -S¶n xuÊt kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt- t- liÖu tiªu dïng. - S¶n xuÊt kinh doanh mót xèp PVR vµ c¸c lo¹i mót xèp phôc vô c«ng nghiÖp. - S¶n xuÊt kinh doanh ®å ch¬i trÎ em b»ng gç, nhùa. - S¶n xuÊt kinh doanh hµng trang trÝ néi thÊt. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, hµng ®¹i lý cho c¸c C«ng ty trong n-íc, ngoµi n-íc vµ hîp t¸c liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong n-íc vµ ngoµi n-íc trong c¸c lÜnh vùc trªn. - §-îc phÐp më v¨n phßng ®¹i diÖn ë n-íc ngoµi. - §-îc mua, b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n theo quy ®Þnh Nhµ n-íc. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa phôc vô cho c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng. S¶n xuÊt c¸c mÆt hµng b»ng gç, néi thÊt, c¬ quan, 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng häc vµ gia ®×nh. §ång thêi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®å ch¬i b»ng nhùa, b»ng gç cho c¸c ch¸u mÉu gi¸o ë tr-êng còng nh- ë gia ®×nh. B. C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc c«ng ty P.Gi¸m ®èc kinh doanh P.Tæ chøc hµnh chÝnh P. Kinh doanh PX Nhùa P.Gi¸m ®èc kü thuËt P. Tµi vô P. Kü thuËt PX Mót xèp P. B¶o vÖ PX ChÕ biÕn gç Theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn th× : - C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty lµ §¹i héi Cæ §«ng. - §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó l·nh ®¹o c«ng ty gi÷a nhiÖm kú ®¹i héi, bÇu ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty. - §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ gi¸m ®èc do ®¹i héi cæ ®«ng ®Ò ra.Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ chÝnh lµ gi¸m ®èc c«ng ty, gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt, ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh cña c«ng ty. Cã hai phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc kü thu¹t vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh. C¸c phßng ban nghiÖp vô thùc hiÖn c«ng viÖc chuyªn m«n lµ cã 5 phßng. 1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ bé phËn gióp gi¸m ®èc trong lÜnh vùc nghiªn cøu, bè trÝ lao ®éng phï hîp víi tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. Nghiªn cøu, bè trÝ, s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ph©n x-ëng s¶n xuÊt trong c«ng ty, lµ n¬i nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc ®èi víi cæ ®«ng, lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬. Nghiªn cøu biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng, x©y dùng an toµn nhµ x-ëng, ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ ng-êi lao ®éng gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2. Phßng b¶o vÖ : cã 10 ng-êi Lµ bé phËn gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu©n sù, PCCC vµ b¶o vÖ c«ng ty b»ng viÖc: Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c ch-¬ng tr×nh, biÖn ph¸p, c¸c ph-¬ng ¸n t¸c chiÕn cô thÓ nh»m gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, an ninh kinh tÕ, gi÷ g×n ph¸p luËt cña nhµ n-íc, néi quy quy chÕ cña c«ng ty gãp phÇn an toµn ®Ó s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt ph¶i an toµn. 3. Phßng kÕ ho¹ch : cã 10 ng-êi C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ò ra theo ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n; C¨n cø vµo kh¨ n¨ng kü thuËt, tµi chÝnh, lao ®éng, thiÕt bÞ nhµ x-ëng lËp c¸c kÕ ho¹ch ph-¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn vÒ hîp ®ång kinh tÕ, cung øng vËt t-, ®iÒu ®é s¶n xuÊt, ph©n bæ KHSX cho c¸c ®¬n vÞ ph©n x-ëng s¶n xuÊt theo thêi gian, tõng yªu cÇu cô thÓ cña hîp ®ång. - LËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. - Thùc hiÖn chÕ ®é xuÊt nhËp, cÊp ph¸t thanh to¸n hµng ho¸, vËt t- theo ®óng chÕ ®é vµ ®Þnh møc kü thuËt mµ hîp ®ång quy ®Þnh. Tæ chøc tèt hÖ thèng kho tµng vËt t- hµng ho¸. - §iÒu ®é s¶n xuÊt, kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ san phÈm, tiÒn l-¬ng ë c¸c ®¬n vÞ víi kÕt qu¶ hîp ®ång ®· ký kÕt. ChÊn chØnh ®iÒu phèi, ®¶m b¶o c«ng b»ng vÒ lao ®éng, viÖc lµm thu nhËp ë c¸c ®¬n vÞ. 4. Phßng tµi vô : cã 5 ng-êi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ bé phËn nghiÖp vô tham m-u gióp gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty ®¶m b¶o cho c«ng ty lµm ¨n cã l·i, ®êi sèng, thu nhËp cña c«ng ty ngµy cµng cao. ChÊp hµnh ®óng ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh vµ luËt thuÕ Nhµ n-íc. 5. Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn : cã 10 ng-êi Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm, nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi nh»m s¶n xuÊt æn ®Þnh hiÖu qu¶, s¶n phÈm cã chÊt l-îng gi÷ uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Tæ c¬ ®iÖn : lµ bé phËn duy tr× tu bæ söa ch÷a l¾p ®Æt, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ khu«n mÉu phôc vô s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x-ëng. * C«ng ty cã 3 ph©n x-ëng chÝnh lµ : - Ph©n x-ëng nhùa - Ph©n x-ëng mót xèp - Ph©n x-ëng chÕ biÕn gç §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c ph©n x-ëng cã c¸c qu¶n ®èc ph©n x-ëng, trong c¸c ph©n x-ëng l¹i chia thµnh c¸c tæ nhãm s¶n xuÊt cô thÓ. Gi÷a c¸c tæ c¸c nhãm lu«n cã sù chuyÓn dÞch theo yªu cÇu cô thÓ. §iÒu nµy cã thuËn lîi lµ ng-êi lao ®éng ®-îc lu©n chuyÓn, gi¶m ®-îc sù nhµm ch¸n trong c«ng viÖc. Xong ®ßi hái ng-êi lao ®éng ph¶i biÕt lµm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau dÉn ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ kh«ng cao, khã ®¸p øng ®-îc c«ng viÖc phøc t¹p. C«ng ty ®iÒu hµnh qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp tíi c¸c phßng ban nghiÖp vô. C¸c phßng nghiÖp vô tham m-u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc c«ng viÖc cña m×nh vµ cã quyÒn ra mÖnh lÖnh ®Õn cÊp qu¶n trÞ thÊp h¬n. Ng-êi ra mÖnh lÖnh vµ nhËn mÖnh lÖnh lµ c¸c cÊp tr-ëng. * §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ bé m¸y tæ chøc : Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung, C«ng ty chØ më mét bé sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty ph¶i thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n chøng tõ, thu nhËn, ghi sæ, xö lý vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n trÞ. Cã thÓ kh¸i qu¸t tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty theo m« h×nh tËp trung qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KT TH thanh to¸n c«ng nî KT cp sx,tÝnh gi¸ thµnh sp KÕ to¸n tæng hîp KT thanh to¸n tiÒn lg Quan hÖ l·nh ®¹o trùc tiÕp. Quan hÖ nghiÖp vô gi÷a c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. ThÓ lÖ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông c¨n cø vµo ph¸p lÖnh thèng kª kÕ to¸n cña ViÖt Nam vµ c¸c quy chÕ hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh. N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. TiÒn tÖ C«ng ty sö dông ®Ó ghi chÐp lµ VN§, ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh cã liªn quan tíi ngo¹i tÖ thÝ ®-îc quy ®æi ra VN§ theo tû gi¸ do Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam c«ng bè. H×nh thøc kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, kiÓm kª hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª th-êng xuyªn. S¬ ®å 3: Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ(thÎ) thanh to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp B¸o c¸o kÕ to¸n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quan hÖ ®èi chiÕu. Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng. C. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : C«ng ty cã 3 ph©n x-ëng ®ã lµ: Ph©n x-ëng nhùa, ph©n x-ëng mót xèp vµ ph©n x-ëng chÕ biÕn gç. S¶n phÈm cña 3 ph©n x-ëng hoµn toµn kh¸c nhau nªn c«ng nghÖ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt còng hoµn toµn kh¸c nhau nªn c«ng nghÖ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt còng hoµn toµn kh¸c nhau. 1. Ph©n x-ëng nhùa: Chuyªn s¶n xuÊt ®å dïng b»ng nhùa phôc vô cho tiªu dïng vµ c«ng nghiÖp. Ph©n x-ëng Nhùa ®-îc trang bÞ nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, b¸n tù ®éng.Ng-êi lao ®éng cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ thiÕt bÞ sö dông ®ång thêi ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng néi quy an toµn vÒ sö dông m¸y. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhùa: Víi mçi lo¹i s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt trªn mçi m¸y kh¸c nhau, cã quy tr×nh s¶n xuÊt riªng cho phï hîp. Nh-ng nh×n chung ®Òu ph¶i qua c¸c c«ng ®o¹n sau : S¬ ®å 4: Quy tr×nh s¶n xuÊt nhùa H¹t nhùa vµ phô gia Pha trén Xö lý nhiÖt ®é Kim phun ¸p lùc §ãng gãi vµ nhËp kho SP LÊy SP vµ söa via Lµm nguéi Khu«n mÉu Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®-îc kiÓm tra ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè kü thuËt theo tiªu chuÈn. Tû lÖ gi÷a c¸c chÊt phô gia phô thuéc vµo yªu cÇu kü thuËt ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm sÏ ®-îc ®-a vµo b×nh nguyªn liÖu ®Æt trong m¸y. TiÕp ®ã nguyªn vËt liÖu ®-îc ®-a xuèng mét bÇu lµm nãng d-íi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao vËt liÖu sÏ bÞ nãng ch¶y thµnh chÊt láng. D-íi t¸c ®éng cña thuû lùc, vËt liÖu sÏ ®-îc ®-a vµo khu«n mÉu ®Þnh h×nh. Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh m¸y cho ra s¶n phÈm theo khu«n mÉu. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ph©n x-ëng mót xèp : ChuyÕn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vÒ mót xèp. §Çu tiªn cho ra ®êi mét khèi mót lín sau ®ã ®-a vµo pha c¾t. Tuú theo mçi lo¹i s¶n phÈm mµ cã c¸c kÝch th-íc kh¸c nhau hoÆc ®Æt d-ìng riªng cho tõng chi tiÕt. Nh÷ng phÇn cßn l¹i ®-îc ®-a vµo b¨m vµ s¶n xuÊt mót Ðp. Mét bé phËn phôc vô ph©n x-ëng mót xèp ®ã lµ tæ may bäc. Chuyªn may ®ªm gi-êng, ®Öm ghÕ salong...vµ c¸c s¶n phÈm ®Æt hµng kh¸c. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ho¸ chÊt PUR, c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c TDI, PPG, c¸c chÊt phô gia trén lÉn víi nhau theo tû lÖ trong mét thïng khuÊy vµ gi÷ ë nhiÖt ®é æn ®Þnh cã t¸c dông lµm cho c¸c chÊt ho¸ häc ph¶n øng víi nhau. Sau mét thêi gian dïng b¬m thuû lùc b¬m lªn khu«n ®Þnh h×nh sÏ t¹o thµnh mót khèi. S¬ ®å 5: Quy tr×nh s¶n xuÊt mót xèp C¸c lo¹i nguyªn liÖu §Þnh h×nh Pha trén HÖ thèng b¬m thuû lùc S¶n phÈm th« §æ ng.liÖu vµo khu«n Pha c¾t May bäc B¨ng chuyÒn Thµnh phÈm nhËp kho §ª xª sx mót Ðp Bé phËn nµy hÇu hÕt sö dông lao ®éng nam khi lµm viÖc ®ßi hái cã sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ do cã sù tiÕp xóc víi ho¸ chÊt láng ®ßi hái ng-êi lao ®éng cã søc khoÎ. 3. Ph©n x-ëng chÕ biÕn gç : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i gç ®· ®-îc s¬ chÕ nh- sÊy kh«, xÎ tÊm ®-a vµo m¸y c-a, xÎ, bµo, tiÕp tôc pha c¾t, t¹o d¸ng c¸c lo¹i s¶n phÈm th« tiÕp tôc mµi nh½n, s¬n mµu, in ch÷... cuèi cïng lµ l¾p ghÐp s¶n phÈm hoµn chØnh. S¬ ®å 6: Quy tr×nh chÕ biÕn gç Nguyªn liÖu Pha c¾t chÕ biÕn 9 Lµm nh½n S¬n, trang trÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu lao ®éng nam trong bé phËn méc néi thÊt, song ë bé phËn ®å ch¬i cã thÓ sö dông nhiÒu lao ®éng n÷ v× ë ®©y ®ßi hái sù kiªn tr× vµ khÐo lÐo. D. §¸nh gi¸ mét sè mÆt c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : 1. ChÊt l-îng ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : B¶ng 1 : ChÊt l-îng ®éi ngò cña c«ng ty So s¸nh ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Tæng sè CBCNV + Tõ ®¹i häc trë lªn + Cao ®¼ng,THCN + Sè CNKT bËc 4 trë lªn + Sè CNKT bËc 3 trë xuèng + Lao ®éng phæ th«ng 152 154 150 15 18 22 3 20 4 22,2 7 5 3 -2 - 28,57 -2 - 40 25 32 35 7 28 3 9,37 60 56 52 -4 - 6,66 -4 - 7,14 45 43 38 -2 - 4,4 -5 - 11,6 2003/2002 Chªnh TØ lÖ lÖch % 2 1,32 2004/2003 Chªnh TØ lÖ lÖch % -4 - 2,59 Qua b¶ng 1 ta thÊy tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty 3 n¨m qua kh«ng cã nhiÒu biÕn ®æi. Sè ng-êi tõ ®¹i häc trë lªn n¨m 2003 t¨ng 3 ng-êi so víi n¨m 2002 t-¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 20%. N¨m 2004 t¨ng 4 ng-êi so víi 2003 øng víi tØ lÖ t¨ng 22,2% ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty rÊt chó träng viÖc ph¸t triÓn ®Õn ®éi ngò qu¶n lý cña c«ng ty. Sè ng-êi C§ vµ THCN ®Òu gi¶m 2 ng-êi ë nh÷ng n¨m 2003 vµ 2004 t-¬ng øng tØ lÖ gi¶m 28,57% vµ 40% nguyªn nh©n chÝnh lµ do c«ng ty ®· göi sè ng-êi trªn ®i ®µo t¹o ë cÊp cao h¬n vµ hä ®· n©ng cao ®-îc tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh. Còng qua b¶ng trªn ta thÊy sè c«ng nh©n kü thuËt bËc 4 trë lªn t¨ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rÊt nhanh cô thÓ lµ t¨ng 28% vµ 9,37% ë n¨m 2003 vµ 2004 ®iÒu nµy còng chøng t¬ r»ng vÒ viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty lµ hÕt søc ®-îc quan t©m vµ chó träng tíi. Sè CNKT bËc 3 trë xuèng vµ lao ®éng phæ th«ng gi¶m 6,66% vµ 4,4% cïng víi 7,14% vµ 11,6% ë c¸c n¨m 2003 vµ 2004 chÝnh ®iÒu nµy ®· thÓ hiÖn ®Þnh h-íng cña c«ng ty lµ chó träng vµo ®µo t¹o cã chÊt l-îng v× thÕ ®éi c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc ph¸t triÓn. Qua ph©n tÝch ta thÊy tr×nh ®é cña CNV ngµy cµng ®-îc n©ng cao ®¶m b¶o yªu cÇu thùc tÕ bëi ngµy nay con ng-êi cÇn ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt th× lµm mäi viÖc míi dÔ dang thuËn tiÖn. Nh×n chung vÒ chÊt l-îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim lµ t-¬ng ®èi tèt. C«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó n©ng cao chÊt l-îng ®éi ngò lao ®éng cña m×nh. 2.T×nh h×nh nguån vèn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Nhµ n-íc gi÷ mét phÇn vån b»ng 20% phÇn cßn l¹i lµ vèn cña c¸c cæ ®«ng trong doanh nghiÖp, ngoµi doanh nghiÖp lµ vèn liªn doanh. Sau khi cæ phÇn ho¸ vèn cña c«ng ty ®-îc x¸c ®Þnh l¹i nh- sau : Tæng sè vèn ®iÒu lÖ : 4.200.000.000 ® Trong ®ã : - Vèn nhµ n-íc : 840.000.000 ® (20%) - Vèn c¸n bé c«ng nh©n viªn : 2.940.000.000 ® (70%) - Vèn huy ®éng thªm bªn ngoµi ®Çu t- cho SX : 420.000.000 ® (10%) Vèn kinh doanh cña c«ng ty : Tæng sè vèn : 9.217.619.175 ® Trong ®ã : - Vèn cè ®Þnh : 5.343.738.880 ® - Vèn l-u ®éng : 3.191.669.871 ® - Vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n : 682.210.424 ® Nh- vËy, sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· huy ®éng ®-îc mét l-îng vèn t-¬ng ®èi lín tõ nguån c¸n bé c«ng nh©n viªn, Nhµ n-íc, c¸c nguån kh¸c. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn nay c«ng ty chñ ®éng vèn ®Çu t- cho s¶n xuÊt kinh doanh, cho m¸y mãc thiÕt bÞ. 3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y : B¶ng 2 : KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m STT ChØ tiªu 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn 6395 5164 5418 2 Lîi nhuËn 438 526 536 3 Nép ng©n s¸ch 514 333 368 4 Lao ®éng (ng-êi) 152 154 150 5 TiÒn l-¬ng bq 632 645 658 6 HiÖu suÊt tr¶ cæ tøc 6 7 6 Qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh thu cña doanh nghiÖp n¨m 2003 gi¶m h¬n so víi n¨m 2002 nh-ng ®Õn n¨m 2004 doanh thu l¹i t¨ng lªn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng : TiÒn l-¬ng b×nh qu©n mét th¸ng cña ng-êi lao ®éng tuy kh«ng cao nh-ng t-¬ng ®èi æn ®Þnh, sè lao ®éng l¹i cã xu h-íng gi¶m, hiÖu xuÊt tr¶ cæ tøc æn ®Þnh 6-7%. Tr-íc khi cæ phÇn, tû xuÊt lîi nhuËn/vèn cæ phÇn lµ 7%. Tõ khi cæ phÇn : Tû suÊt lîi nhuËn /vèn cæ phÇn lµ : N¨m 2002 : 8,75% N¨m 2003 : 12,40% Tû xuÊt lîi nhuËn/doanh thu lµ: N¨m 2002 : 6,83% N¨m 2003 : 10,06% 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy cã thÓ nãi r»ng, mÆc dï rÊt cè g¾ng ®Ó ®¹t ®-îc nh-ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, xong quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty cã phÇn thu nhá dÇn. ThÓ hiÖn ë doanh thu gi¶m lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh v« cïng gay g¾t. Trªn thÞ tr-êng xuÊt hiÖn nhiÒu hµnh gi¶, hµng nh¸i, hµng kÐm chÊt l-îng, hµng chèn thuÕ gi¸ rÎ. Do vËy viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cung nh- tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n.- C¬n b·o tµi chÝnh khu vùc ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do vËt t- nhËp ngo¹i b»ng Dolla, s¶n b¸n ra b»ng tiÒn ViÖt Nam trong khi ®ã ®ång tiÒn ViÖt Nam l¹i sôt gi¸, gi¸ hµng ho¸ b¸n ra kh«ng t¨ng. - Sè l-îng lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m gi¶m, mét phÇn do sau khi cæ phÇn, c«ng ty s¾p xÕp l¹i lao ®éng, gi¶m nhÑ bé m¸y qu¶n lý, mét phÇn do thiÕu viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Tuy vËy nh-ng c«ng ty vÉn ®¹t ®-îc lîi nhuËn nh- vËy lµ do: - C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ nh-: chi phÝ qu¶n lý, trÝch khÊu hao gi¶m do m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông thÊp, tiÒn l-¬ng gi¶m. - C«ng ty ®-îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu cña c«ng ty cæ phÇn. - C«ng ty trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Çu t- cho s¶n xuÊt còng nh- v¨n phßng qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. - Tuy trong thêi gian c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh- v¨n phßng qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Tuy trong thêi gian c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng tiÒn l-¬ng b×nh qu©n ®Çu ng-êi vÉn t¨ng .Bëi v× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cã nhiÒu ng-êi hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh do ®ã hä cÇn ®-îc khen th-ëng kÞp thêi ®Ó khuyÕn khÝch mäi ng-êi lµm viÖc tèt h¬n. Tãm l¹i , qua ph©n tÝch trªn ta thÊy c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim còng cã nh÷ng lóc lµm ¨n ch-a ®¹t kÕt qu¶ cao, nh-ng ®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái cña c¸c doanh nghiÖp. Nh-ng nh×n trung ta cã thÓ kÕt luËn r»ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) lµ t-¬ng ®èi tèt. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø hai Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn ®¹i kim A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : §Êt n-íc ta ®ang tõng b-íc hoµ nhËp vµo dßng ch¶y thÕ giíi. Tõ mét nÒn kinh tÕ tËp chung bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-ßng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc, chóng ta ®· thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ th× nh÷ng yÕu tè tÊt yÕu ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kÞp ®µ cña thÕ giíi lµ thö th¸ch lín cña chóng ta. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Çy søc c¹nh tranh nh- hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn ®øng v÷ng tån t¹i vµ tiÕn xa h¬n n÷a ®Ó ®Èy m¹nh sù phån vinh trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh, ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n th× vÊn ®Ò chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i th-êng xuyªn quan t©m ®Õn. VÒ gi¸ thµnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cho phï hîp víi ®Þnh møc tiªu hao cña x· héi, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c sÏ gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh ®óng gi¸ b¸n s¶n phÈm, tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m th«ng qua nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp ng-êi qu¶n lý sÏ cã quyÕt ®Þnh qu¶n ký thÝch hîp. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña viÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp vµ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp quan y©m ®Õn vÊn ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim th× quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm khÐp kÝn, viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty chia thµnh c¸c ph©n x-ëng, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng víi quy c¸ch kÝch cì kh¸c nhau nªn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c ph©n x-ëng rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty. S¬ ®å 7 : TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ sè 1, sè 2, sè 3 NKCT 1, 2, 5, 6 Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt B¶ng kª 4 NKCT sè 7 Sæ c¸i TK 621, 622, 627 B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 15 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®-îc kiÓm tra hîp ph¸p, hîp lÖ kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ liªn quan; B¶ng ph©n bæ sè 1, sè 2, sè 3, vµ Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ sæ chi tiÕt chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt, cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c NhËt ký chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n vµo B¶ng kª sè 4, cuèi th¸ng tËp hîp vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ c¸i c¸c TK 621, TK 622, TK 627, TK 154. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®-îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. 1. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : 1.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc diÔn ra mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng do ®ã nhu cÇu vÒ chi phÝ cña c«ng ty t-¬ng ®èi lín. Nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh (60- 70%). H¬n n÷a c«ng ty l¹i s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau lªn nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt mçi lo¹i mÆt hµng còng kh¸c nhau. ViÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt s¶n xuÊt dùa trªn nhu cÇu thùc tÕ cña c¸c ph©n x-ëng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®èi víi c¸c phßng ban, l-¬ng s¶n phÈm ®èi víi c«ng nh©n ph©n x-ëng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc tËp hîp theo tõng ph©n x-ëng. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : §Ó thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o phï hîp gi÷a tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty chiÕm tû träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm kho¶ng (6070%) bao gåm: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nguyªn vËt liÖu chÝnh : c¸c lo¹i ho¸ chÊt, c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhùa vµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu gç... + Nguyªn vËt liÖu phô : bét mµu ®á, s¬n kansai, mùc in PE... - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : bao gåm chi phÝ tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n tÝnh theo l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : bao gåm chÝ phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ QLPX, chi phÝ mua ngoµi kh¸c... 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : Trªn thùc tÕ ®Ó qu¶n lý nguyªn vËt liÖu chÝnh c«ng ty ®· sö dông ®Þnh møc, tiÒn l-¬ng qu¶n ®èc ph©n x-ëng ®-îc kho¸n theo th¸ng cßn c¸c chi phÝ kh¸c c«ng ty ch-a tiÕn hµnh ®Þnh møc ®-îc. B¶ng 3: B¶ng cÊu thµnh chi phÝ cña c«ng ty N¨m 2005 Kho¶n môc Sè tiÒn % - CP NVL trùc tiÕp 3.665.072.772 61,9 - CP NC trùc tiÕp 1.030.215.840 17,4 - CP s¶n xuÊt chung 1.226.100.477 20,7 5.921.395.039 100 Céng 1.4. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : X¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy tr×nh c«ng nghÖ, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yÕu tè cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ c¸c ph©n x-ëng, mçi ph©n x-ëng ®Òu cã quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ kh©u ®-a nguyªn vËt liÖu vµo cho ®Õn khi ra s¶n phÈm. V× vËy ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë ®©y lµ tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt. 1.5. Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : TK sö dông : TK 621. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : TK sö dông : TK 622. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : TK sö dông : TK 627. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt cña tæ, ph©n x-ëng s¶n xuÊt. * C¬ së tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng kho¶n môc : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : §-îc tËp hîp theo tõng ph©n x-ëng, tõng tæ s¶n xuÊt, sè liÖu ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc c¨n cø vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ b¶ng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kú nµy. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : §-îc tËp hîp theo tõng ph©n x-ëng, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó theo dâi vµ lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : §-îc tËp hîp cho tõng ph©n x-ëng 1.6. Ph-¬ng ph¸p vµ quy tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : a. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : Lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : c¸c lo¹i ho¸ chÊt PPG, TDJ, h¹t nhùa PE, PD, ABS, c¸c lo¹i gç. - Nguyªn vËt liÖu phô : Bét mµu ®á, s¬n kansai, mùc in PE... ViÖc xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n x-ëng ®Ó s¶n xuÊt ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ, c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ hµng th¸ng, quý cña c«ng ty c¸c ph©n x-ëng lËp phiÕu xin lÜnh vËt t- trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Ò nghÞ cña ph©n x-ëng. Trªn phiÕu xuÊt vËt t- ghi râ sè l-îng, chñng lo¹i vËt t- cÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt tr×nh gi¸m ®èc ký duyÖt. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t- ®Ó xuÊt cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi nhËp vËt t- vÒ ph©n x-ëng, nh©n viªn kÕ to¸n cña ph©n x-ëng ghi vµo sæ nhËp vËt t- cña ph©n x-ëng, hµng th¸ng ph©n x-ëng tiÕn hµnh kiÓm kª, tÝnh to¸n sè l-îng vËt t- cßn tån tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o göi cho c¸c bé phËn liªn quan nh- : phßng kÕ ho¹ch, phßng tµi vô. C«ng cô dông cô trong c«ng ty bao gåm : m¸y mµi nhá, m¸y ®¸nh giÊy gi¸p, d©y buéc, ®inh, keo d¸n ... ®-îc xuÊt dïng ®Ó phôc vô cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô chiÕm tØ lÖ nhá trong chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . C¸c sè liÖu trªn ®-îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu B¶ng 4 : B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC Th¸ng 12 n¨m 2005 TK 152 STT 1 HT TT HT TT TK 621- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 2 TK 153 239.904.012 2.896.510 7.286.000 1.006.500 TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 3 TK 641 0 225.000 4 TK 642 0 531.817 247.190.012 4.659.827 Céng b. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn l-¬ng biÓu hiÖn b»ng tiÒn ®-îc tr¶ cho ng-êi lao ®éng nh»m bï ®¾p l¹i hao phÝ cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh- : l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp... Do ®ã viÖc ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l-¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn ®óng ®¾n chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tÝnh ®ñ vµ kÞp thêi tiÒn l-¬ng cho ng-êi lao ®éng sÏ ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝch 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 luü vµ c¶i thiÖn ®êi sèng. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt c«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l-¬ng : - Tr¶ l-¬ng theo thêi gian : ¸p dông ®èi víi c¸c phßng ban, nh©n viªn ph©n x-ëng. C¨n cø vµo ngµy lµm c«ng thùc tÕ vµ cÊp bËc l-¬ng cña tõng ng-êi : TiÒn l-¬ng = Sè ngµy c«ng x CÊp bËc thêi gian LVTT l-¬ng - Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt : TiÒn l-¬ng = Sè l-îng sp hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn s¶n phÈm Hµng th¸ng c¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho thµnh phÈm cña c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n dùa vµo sè liÖu nhËp kho vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh tiÒn l-¬ng cho c¸c ph©n x-ëng, c«ng ty cßn cã c¸c kho¶n l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt nh- : l-¬ng ®éc h¹i ë ph©n x-ëng xèp, kho¶n nµy ®-îc céng víi l-¬ng chÝnh vµ ®-îc tr¶ vµo cuèi th¸ng ngoµi ra nh÷ng ngµy lµm thªm cña c«ng nh©n viªn ®-îc tÝnh nh- sau : - NÕu lµm thªm giê vµo ngµy chñ nhËt, lÔ, tÕt th× ®-îc tr¶ gÊp ®«i sè ngµy lµm b×nh th-êng - NÕu lµm thªm giê vµo ngµy th-êng ®-îc tr¶ b»ng 1,5 lÇn sè tiÒn c«ng ngµy th-êng. - Cßn ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng phô cÊp ®-îc tÝnh trªn l-¬ng c¬ b¶n gåm : c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian nghØ theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n-íc (nghØ phÐp, lÔ , tÕt) kho¶n nµy ®-îc tr¶ b»ng 100% l-¬ng cÊp bËc. C¸c kho¶n b¶o hiÓm còng ®-îc tËp hîp vµo TK 622. * Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng, kÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n b¶o hiÓm theo chÕ ®é quy ®Þnh. Kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch 2% trªn l-¬ng thùc tÕ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm nh- vËy cã 19% h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, 6% ng-êi lao ®éng ph¶i nép. Toµn bé chi phÝ nh©n c«ng ®-îc ghi vµo b¶ng kª sè 4. 20
- Xem thêm -