Tài liệu Phân tích tình hình tài chính và giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty trường lộc phát

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH CHUYEÂN ÑEÀ KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI : PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH & GẢI PHAÙP HOAØN THIỆN TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TẠI COÂNG TY TRƯỜNG LỘC PHAÙT GVHD : TS Hạ Thị Thiều Dao SVTH : Trần Thế Anh LÔÙP : 08HQT1 MSSV : 08B4010002 TPHCM, 2010 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH CHUYEÂN ÑEÀ KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI : PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH & GẢI PHAÙP HOAØN THIỆN TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TẠI COÂNG TY TRƯỜNG LỘC PHAÙT GVHD : TS Hạ Thị Thiều Dao SVTH : Trần Thế Anh LÔÙP : 08HQT1 MSSV : 08B4010002 TPHCM, 2010 LÔØI CAM ÑOAN Toâi cam ñoan ñaây laø ñeà taøi nghieân cöùu cuûa toâi. Nhöõng keát quaû vaø caùc soá lieäu trong khoùa luaän ñöôïc thöïc hieän taïi phoøng keá toaùn Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Tröôøng Loäc Phaùt, khoâng sao cheùp baát kyø nguoàn naøo khaùc. Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc nhaø tröôøng veà söï cam ñoan naøy TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän Traàn Theá Anh LỜI CẢM ƠN Lôøi chaân thaønh ñaàu tieân toâi xin göûi lôøi bieát ôn ñeán caùc thaày coâ khoa Quaûn Trò Kinh Doanh tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä ñaõ truyeàn ñaït cho toâi nhöõng kieán thöùc voâ cuøng quyù baùu, ñoù laø haønh trang heát söùc caà n thieát ñeå toâi coù theå böôùc vaøo ñôøi moät caùch vöõng chaéc. Khoâng bieát laøm gì hôn ngoaøi lôøi caûm ôn vaø toâi seõ coá gaéng phaán ñaáu, phaùt huy nhöõng gì maø thaày coâ ñaõ nhieät tình giaûng daïy. Vaø ñaëc bieät hôn nöõa, xin göûi loøng bieát ôn ñeán coâ Haï Thò Thieàu Dao, ngöôøi ñaõ höôùng daãn toâi thaät taän tình trong suoát quaù trình thöïc hieän chuyeân ñeà khoùa luaän toát nghieäp. Caûm ôn ñeán toaøn theå coâng nhaân vieân Coâng Ty TNHH Tröôøng Loäc Phaùt, ñaëc bieät laø caùc anh chò ôû phoøng keá toaùn, phoøng saûn xuaát, ban giaùm ñoác, ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi hoïc hoûi, laøm vieäc vaø hoaøn thaønh ñeà taøi. Cuoái cuøng, xin chuùc caùc thaày coâ söùc khoûe thaät doài daøo, vaø Coâng Ty TNHH Tröôøng Loäc Phaùt luoân phaùt trieån. Xin chaân thaønh cảm ơn ! Tp Hồ Chí Minh, năm 2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp. HCM, Ngày tháng năm 2010 ......................................................... MỤC LỤC Danh saùch caùc bảng sử dụng Danh saùch caùc biểu đñồ, ñồ thị, sơ ñồ, hình ảnh Lôøi môû ñaàu ......................................................................................................01 1. Lyù do choïn ñeà taøi ........................................................................................01 2. Muïc tieâu nghieân cöùu ...................................................................................01 3. Noäi dung nghieân cöùu ...................................................................................01 4. Phöông phaùp nghieân cöùu .............................................................................02 5. Caáu truùc ñeà taøi ............................................................................................02 Chương 1: Cơ sở lí luận chung veà phaân tích taøi chính 1.1. Khaùi nieäm vaø muïc tieâu cuûa quaûn trò taøi chính ........................................03 1.1.1. Khaùi nieäm quaûn trò taøi chính .......................................................03 1.1.2. Muïc tieâu cuûa quaûn trò taøi chính ...................................................03 1.2. Khaùi nieäm vaø yùù nghóa phaân tích taøi chính ...............................................03 1.2.1. Khaùi nieäm ...................................................................................03 1.2.2.YÙ nghóa phaân tích taøi chính ..........................................................03 1.3. Vai troø vaø mục ñích của phaân tích taøi chính ............................................04 1.3.1. Vai troø phaân tích taøi chính ..........................................................04 1.3.2. Mục ñích của phaân tích taøi chính ................................................04 1.4. Taøi lieäu vaø phöông phaùp phaân tích taøi chính ............................................05 1.4.1. Taøi lieäu phaân tích ........................................................................05 1.4.1.1. Baûng caân ñoái keá toaùn .....................................................05 1.4.1.2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh .........................05 1.4.1.3. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ............................................05 1.4.2. Phöông phaùp phaân tích taøi chính .................................................05 1.4.2.1. Phöông phaùp so saùnh .....................................................05 1.4.2.2. Phöông phaùp chi tieát phaân toå .........................................06 1.4.2.3. Phöông phaùp loaïi tröø ......................................................06 1.4.2.4. Phöông phaùp baûng caân ñoái .............................................06 1.5. Noäi dung vaø chæ tieâu phaân phaân tích taøi chính .........................................06 1.5.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính thoâng qua baûng caân ñoái keá toaùn ..................................................................................................06 1.5.2. Phaân tích keát caáu taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa doanh nghieäp ........07 1.5.2.1. Phaân tích keát caáu taøi saûn ................................................07 1.5.2.2. Phaân tích nguoàn voán ......................................................08 1.5.3. Phaân tích baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ........09 1.5.4. Phaân tích caùc tyû soá taøi chính .......................................................10 1.5.4.1. Caùc tyû soá thanh toaùn ......................................................10 1.5.4.2. Caùc tyû soá veà cô caáu taøi chính .........................................10 1.5.4.3. Caùc tyû soá veà hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ....................11 1.5.4.4. Caùc tyû soá doanh lôïi ........................................................11 1.5.5. Hieäu quaû söû duïng voán .................................................................11 1.5.5.1. Hieäu quaû söû duïng toång soá voán .......................................11 1.5.5.2. Hieäu quaû söû duïng voán coá dònh .......................................12 Chöông 2: Giôùi thieäu toång quan veà coâng ty TNHH TM-DV-XD Trường Lộc Phaùt 2.1 . Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån doanh nghieäp ...................................13 2.2. Nhieäm vuï vaø chöùc naêng ...........................................................................13 2.3. Cô caáu toå chöùc vaø boä maùy quaûn lyù doanh nghieäp ...................................14 2.4. Ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng tieâu thuï ..............................................16 2.5. Quy trình saûn xuaát vaø cung öùng saûn phaåm ..............................................17 2.6. Ñònh höôùng phaùt trieån tröôùc maét vaø laâu daøi cuûa DN ...............................18 2.7. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.................................................................19 Chöông 3: Phaân tích baùo caùo taøi chính taïi coâng ty TNHH TM-DV-XD Trường Lộc Phaùt Baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2009 .....................................................................20 3.1. Tình hình taøi chính doanh nghieäp ............................................................23 3.2. Tình hình taøi saûn ..................................................................................... 24 3.2.1. Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn ........................................ 24 3.2.1.1. Voán baèng tieàn ..............................................................24 3.2.1.2. Caùc khoaûn phaûi thu ....................................................24 3.2.1.3. Haøng toàn kho ..............................................................25 3.2.2. Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn ..............................................25 3.2.2.1. Chæ tieâu tyû suaát ñaàu tö .................................................25 3.2.2 2. Taøi saûn coá ñònh ............................................................25 3.2.2.3. Taøi saûn daøi haïn khaùc ...................................................26 3.3. Tình hình nguoàn voán ................................................................................26 3.3.1. Nôï phaûi traû ..................................................................................26 3.3.1.1. Nguoàn voán tín duïng .....................................................26 3.3.1.2. Caùc khoaûn voán ñi chieám duïng ................................... 26 3.3.2. Nguoàn voán chuû sôû höõu ................................................................27 3.4. Tình hình vaø khaû naêng thanh toaùn ...........................................................27 3.4.1. Caùc khoaûn phaûi thu .....................................................................27 3.4.2. Caùc khoaûn nôï phaûi traû .................................................................28 3.4.2.1. Tyû soá nôï phaûi traû .........................................................28 3.4.2.2. Cô caáu nôï ....................................................................28 3.4.2.3. Caùc tyû soá phaûn aùnh möùc ñoä ñaûm baûo nôï ....................29 3.4.3. Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn ..............................................29 3.4.3.1. Voán luaân chuyeån .........................................................29 3.4.3.2. Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh ...................................29 3.4.3.3. Khaû naêng thanh toaùn nhanh ........................................30 3.4.3.4. Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn ...................................30 3.4.4. Tính toaùn soá voøng quay ...............................................................30 3.4.4.1. Soá voøng quay haøng toàn kho vaø soá ngaøy bình quaân cuûa moät voøng quay.......................................................................................31 3.4.4.2. Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu vaø kyø thu bình quaân .. ................................................................................................. 31 3.4.4.3. Soá voøng quay cuûa nguyeân vaät lieäu ..............................31 3.4.5. Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn.................................................32 3.5. Hieäu quaû söû duïng voán ..............................................................................32 3.5.1. Hieäu quaû söû duïng toång soá voán ....................................................32 3.5.2. Hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh ....................................................33 3.6. Thuaän lôïi vaø khoù khaên 3.6.1. Thuaän lôïi .....................................................................................33 3.6.2. Khoù khaên .....................................................................................34 Chöông 4: Kieán nghò vaø giaûi phaùp 4.1. Chi phí phaùt sinh baát thöôøng ..........................................................36 4.2. Giaûi quyeát vaø ñaët döï tröõø haøng toàn .................................................36 4.3. Voán döï phoøng ................................................................................37 4.4. Môû roäng thò tröôøng tieâu thuï ...........................................................37 4.5. Giaûi quyeát vaán ñeà nhaân söï vaø thaønh laäp caùc phoøng ban ...............37 4.6. Chuyeån ñoåi hình thöùc hoaït ñoäng coâng ty sang coå phaàn .................39 Phaàn keát luaän .................................................................................................41 Taøi lieäu tham khaûo DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU Baûng 2.1: Baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 trang 19 Baûng 3.1: Baûng caân ñoái keá toaùn trang 23 DANH SAÙCH CAÙC BIEÅU ÑOÀ, ÑOÀ THÒ, SÔ ÑOÀ, HÌNH AÛNH Sô ñoà 2.1: Sô ñoà toå chöùc coâng ty trang 14 Sô ñoà 2.2: Sô ñoà saûn xuaát thuûy tinh pha leâ trang 17 Sô ñoà 2.3: Sô ñoà cung öùng saûn phaåm thuûy tinh pha leâ trang 18 Sô ñoà 4.1: Sô ñoà toå chöùc phoøng kinh doanh vaø marketing trang 38 Sô ñoà 4.2: Sô ñoà toå chöùc phoøng nhaân söï vaø nghieân cöùu phaùt trieån trang 40 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐEÀ TAØI Trong bối cảnh nền kinh tế ñất nước ñang hội nhập vaø phaùt triển, caùc coâng ty luoân vấp phải sự cạnh tranh trong vaø ngoaøi nước. Hầu hết caùc doanh nghiệp ñều muốn phaùt huy lợi thế cạnh tranh của mình ñể gia tăng thị phần vaø chiếm lĩnh thị trường bằng caùc hoạt ñoäng như quảng caùo, giảm giaù, ñầu tư coâng nghệ, naâng cao chất lượng sản phẩm… Bằng việc mở cửa nền kinh tế, caùc doanh nghiệp Vieät Nam ñang vấp phải sự cạnh tranh với caùc doanh nghiệp nước ngoøai với lợi thế về mặt coâng nghệ, nhaân lực, taøi chính. Nếu chỉ chuù trọng ñầu tư vaøo coâng nghệ sản xuất, caùc hoạt ñộng giảm giaù, mẫu maõ… maø khoâng chuù trọng việc hoạch ñịnh phaân tích baùo caùo taøi chính một caùch hiệu quả thì seõ laø một sai lầm ñối với caùc doanh nghiệp. Khi phaân tích tình hình taøi chính sẽ cho thấy những nhaân tố, nguyeân nhaân naøo sẽ ảnh hưởng ñến nguồn vốn cũng như tầm quan trọng của nhaân tố ñoù. Ñaây sẽ laø cơ sở ñể doanh nghiệp ñaùnh giaù caùc yếu tố naøo cần tập trung, cần haïn cheá. Từ ñoù sẽ coù chính saùch tốt hơn tạo nguồn vốn cho những kế hoạch ñầu tư, phaùt triển khaùc giuùp doanh nghiệp kinh doanh coù hiệu quả hơn. Vaø cũng chính tầm quan trọng naøy laø lyù do em chọn ñề taøi: “Phaân tích tình hình taøi chính & giải phaùp hoaøn thiện tình hình taøi chính” tại coâng ty Trường Lộc Phaùt. 2. MỤC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU - Vận dụng kiến thức ñaõ học vaøo thực tế ñể tìm hiểu coâng taùc baùo caùo taøi chính tại Coâng Ty Trường Lộc Phaùt. - Tìm ra nguyeân nhaân, taàm aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá cuõng nhö ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuaû doanh nghieäp. Töø ñoù ñöa ra nhöõng phöông aùn thích hôïp nhaèm naâng cao tình hình taøi chính goùp phaàn taêng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 3. NỘI DUNG NGHIEÂN CÖÙU - Dựa vaøo caùc soá lieäu baùo caùo taøi chính: Bảng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo kết quả hoạt đñộng sản xuất kinh doanh…chuùng ta sẽ tiến haønh: + Ñaùnh giaù khaùi về tình hình taøi chính của doanh nghiệp. + Phaân tích tình hình taøi sản, nguồn vốn. + Phaâân tích tình hình coâng nợ vaø khả năng thanh toaùn của doanh nghiệp. + Phaân tích hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời của doanh nghiệp. SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 1 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO 4. PHƯƠNG PHAÙP NGHIEÂN CỨU - Phương phaùp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua caùc baùo caùo taøi chính vaø taøi liệu của Coâng Ty Trường Lộc Phaùt từ năm 2008- 2009. - Phương phaùp xử lí số liệu: tổng hợp phaâân tích, so saùnh caùc chæ tieâu, nhaâân tố từ bảng caâân ñối kế toaùn, baùo caùo kết quả hoạt ñộng kinh doanh trong hai năm: 2008- 2009 tại Coâng Ty Trường Lộc Phaùt. Từ ñoù thấy ñược tầm quan trọng, sự biến ñộng của caùc nhaâân tố. 5. CAÁU TRUÙC ÑEÀ TAØI GỒM:  Chương 1: Cơ sở lí luaän veà phaân tích taøi chính  Chương 2: Giới thiệu sơ lược tình hình coâng ty TNHH TM-DV-XD Trường Lộc Phaùt  Chương 3: Phaân tích tình hình baùo caùo taøi chính taïi Coâng Ty TNHH TM-DV-XD Trường Lộc Phaùt  Chöông 4: Giaûi phaùp vaø kieán nghò SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 2 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNHCHUNG VỀ ÂN TAØ I 1.1. Khaùi nieäm vaø muïc tieâu quaûn trò taøi chính 1.1.1. Khaùi niệm về quản trị taøi chính Quaûn trò taøi chính laø caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán ñaàu tö, taøi trôï quaûn lí taøi sản doanh nghiệp nhằm ñaït muïc tieâu ñeà ra. 1.1.2. Mục tieâu của quản trị taøi chính Mục tieâu chính của quản trị taøi chính laø tạo ra tối ña hoùa giaù trị taøi sản của chủ sở hữu bao gồm : - Tối đña hoùa lợi nhuận: + Lợi nhuận sau thuế (EAT: earnings after tax) + Lợi nhuận trước thuế (EBT: earnings before tax) + Lợi nhuận trước thuế & laõi vay/ lợi nhuận từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh (EBIT: earnings before interest & tax) - Tối ña hoùa lợi nhuận/mỗi cổ phiếu (EPS: earings per share) - Tối đña hoùa giaù trị thị trường của doanh nghiệp 1.2. Khaùi nieäm vaø yù nghóa phaân tích taøi chính 1.2.1. Khaùi niệm phaân tích taøi chính Phaân tích tình hình taøi chính laø quaù trình xem xeùt, kiểm tra ñối chiếu vaø so saùnh số liệu về tình hình taøi chính hiện haønh vaø quaù khứ. Tình hình taøi chính của ñơn vị với những chỉ tieâu trung bình của nghaønh, thoâng qua ñoù caùc nhaø phaân tích coù thể thấyđñöôïc thực trạng taøi chính hiện tại vaø những dự ñoaùn cho tương lai. 1.2.2. YÙ nghóa cuûa phaân tích taøi chính - Qua phaân tích tình hình taøi chính mới ñaùnh giaù ñaày ñuû, chính xaùc tình hình phaân phối, sử dụng vaø quản lyù caùc loại vốn, nguồn vốn, vạch roõ khả năng tiềm taøng về SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 3 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO vốn của doanh nghiệp. Treân cơ sở đñoù ñề ra biện phaùp naâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cụ quan trọng trong caùc chức năng quản trị coù hiệu quả ở doanh nghiệp. Phaân tích laø quaù trình nhận thức hoạt ñộng kinh doanh, laø cơ sở cho ra quyếtđñịnh ñuùng ñắn trong tổ chức quản lyù, nhất laø chức năng kiểm tra, ñaùnh giaù vaøđñiều haønh hoạt ñộng kinh doanh ñể ñạt caùc mục tieâu kinh doanh. - Phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cụ khoâng thể thiếu phục vụ coâng taùc quản lyù của cấp treân, cơ quan taøi chính, ngaân haøng như: ñaùnh giaù tình hình thực hiện caùc chế ñộ, chính saùch về taøi chính của nhaø nước, xem xeùt việc cho vay vốn… 1.3. Vai troø vaø muïc ñích cuûa phaân tích taøi chính 1.3.1. Vai troø của taøi chính ñối với doanh nghiệp Taøi chính doanh nghiệp laø hệ thống caùc mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc hình thaønh vaø sử dụng caùc quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp ñể phục vụ cho hoạtđñộng sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Vì vậy, việc phaân tích tình hình taøi chính cho pheùp caùc doanh nghiệp nhìn nhận ñuùng ñắn khả năng, sức mạnh cũng như hạn chế của doanh nghiệp. Chính treân cơ sở naøy caùc doanh nghiệp sẽ xaùc ñịnh ñuùng ñắn mục tieâu cuøng với chiến lược kinh doanh coù hiệu quả. Phaân tích tình hình taøi chính coøn laø coâng cụ quan trọng trong caùc chức năng quản trị coù hiệu quả ở doanh nghiệp. Phaân tích laø quaù trình nhận thức hoạtđñộng kinh doanh, laø cơ sở ñöa ra quyết ñịnh ñuùngđñắn trong tổ chức quản lyù nhất laø chức năng kiểm tra, ñaùnh giaù vaøđñiều haønh hoạt ñộng kinh doanhđñểđñạt caùc mục tieâu kinh doanh. Chính vì tầm quan trọng treân maø caùc doanh nghiệp phải thường xuyeân tiến haønh phaân tích tình hình taøi chính của doanh nghiệp mình. 1.3.2. Mục ñích của phaân tích taøi chính Phaân tích tình hình taøi chính laø giuùp nhaø phaân tích ñaùnh giaù chính xaùc sức mạnh taøi chính, khả năng sinh lôøi, tiềm năng, hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh, ñaùnh giaù những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp, ñể từ ñoù ñưa ra quyết ñịnh cho thích hợp. SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 4 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO 1.4. Taøi lieäu vaø phƣơng phaùp phaân tích taøi chính 1.4.1. Taøi liệu phaân tích Bảng caân ñối kế toaùn, baùo caùo kết quả kinh doanh, baùo caùo lưu chuyển tiền tệ laø những bộ phận chủ yếu ñược sử dụng khi phaân tích hoạt ñộng taøi chính của doanh nghiệp. 1.4.1.1. Bảng caân ñoái kế toaùn Bảng caânđñối kế toaùn laø một baùo caùo taøi chính tổng hợp, phản aùnh tổng quaùt toaøn bộ giaù trị taøi sản hiện coù vaø nguồn hình thaønh taøi sản của doanh nghiệp dưới hình thức tiền tệ, vaøo một thời ñiểm xaùc ñịnh (thời ñiểm lập baùo caùo taøi chính). 1.4.1.2. Baùo caùo kết quả kinh doanh Baùo caùo kết quả hoạt ñộng kinh doanh laø baùo caùo taøi chính tổng hợp, phản aùnh tổng quaùt tình hình veà kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ, chi tiết theo hoạt ñộng, tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp ñoái với Nhaø nước về thuế vaø caùc khoản phải nộp khaùc vaø tình hình về thuế giaù trị gia tăng. 1.4.1.3. Baùo caùo lƣu chuyển tiền tệ - Baùo caùo lưu chuyển tiền tệ laø baùo caùo taøi chính tổng hợp phản aùnh việc hình thaønh vaø sử dụng lượng tiền phaùt sinh trong kỳ baùo caùo của doanh nghiệp. - Baùo caùo lưu chuyển tiền tệ phản aùnh ñầy ñủ caùc doøng thu vaø chi tiền vaø tương ñương tiền của doanh nghiệp trong một nieân ñộ kế toaùn. Noù cung cấp thoâng tin về những doøng tiền vaøo, ra của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất ñịnh. - Baùo caùo lưu chuyển tiền tệ coøn gọi laø baùo caùo ngaân lưu, ñược tổng hợp bởi ba doøng ngaân lưu, từ ba hoạt ñộng của doanh nghiệp (hoạt ñộng kinh doanh, hoạt ñộng ñầu tư, hoạt ñộng taøi chính) 1.4.2. Phƣơng phaùp phaân tích 1.4.2.1. Phƣơng phaùp so saùnh (phương phaùp chủ yếu ñược duøng khi phaân tích tình hình taøi chính) Phương phaùp so saùnh laø phương phaùp xem xeùt sự biến ñộng của chỉ tieâu (hoặc nhaân tố) giữa thực hiện so với kế hoạch ñề ra, hoặc giữa thực hiện năm naøy so với năm trước, hoặc giữa kế hoạch năm tới so với năm nay… SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 5 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO 1.4.2.2. Phƣơng phaùp chi tiết phaân tổ - Chi tiết theo caùc bộ phận cấu thaønh của chỉ tieâu (chi tiết theo nội dung) : phương phaùp naøy thường đñi ñoâi với phương phaùp tổng hợp (P = ∑Pi) - Chi tiết theo thời gian (năm, quyù, thaùng, tuần): tuøy theo yeâu cầu coâng việc, döï aùn, quyết ñịnh ñầu tư phaùt triển, cổ phần hoùa doanh nghiệp… sẽ phaân tích theo thời gian cụ thể. - Chi tiết theo ñịa ñiểm vaø phạm vi kinh doanh (theo phaân xưởng, tổ ñội, hay trong sản xuất vaø ngoaøi sản xuất) 1.4.2.3. Phƣơng phaùp loại trừ (phaân tích nhaân tố): - Phaân tích nhaân tố thuận: phaân tích chỉ tieâu tổng hợp trước, phaân tích caùc nhaân tố hợp thaønh sau. - Phaân tích nhaân tố nghịch: phaân tích từng nhaân tố của chỉ tieâu tổng hợp rồi phaân tích caùc chỉ tieâu tổng hợp. 1.4.2.4. Phƣơng phaùp bảng caân ñoái Quan hệ caân ñoái thu-chi, caân ñoái nguồn vốn-taøi sản, caân ñoái giữa nhu cầu sử dụng vốn vaø khả năng cung ứng vốn, nhập-xuất vật tư, cung ứng vaø sử dụng vật tư với caùc khoảng thời gian tương ứng như kỳ gốc-kỳ phaân tích, ñầu kỳ-cuối kỳ. Phương phaùp naøy giuùp ta nhận biết ñaâu laø nhaân tố laøm tăng, giảm nguồn. Ngoaøi ra coøn coù những phương phaùp phaân tích khaùc như: bảng tính, ñồ thị, toaùn kinh tế, tương quan, xaùc xuất… chọn phương phaùp naøo ñể phaân tích laø tuøy phụ thuộc vaøo hoaøn cảnh, caùc nhaân tố lieân quan, thoâng tin thu thập, loại hình hoạt ñộng doanh nghiệp, ñiều kiện phaân tích… Nguoàn: Löu Thanh Taâm (2005) 1.5. Noäi dung vaø chæ tieâu phaân tích taøi chính 1.5.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính thoâng qua bảng caân ñoái kế toaùn : - Bảng caân ñoái kế toaùn laø một baùo caùo kế toaùn chủ yếu phản ảnh tổng quaùt tình hình taøi liệu hiện coù vaø nguồn hình thaønh taøi sản tại thời ñieåm lập baùo caùo. Qua bảng caân ñoái kế toaùn ta sẽ thấy ñược toaøn bộ taøi sản hiện coù của doanh nghiệp, kết cấu của taøi sản, nguồn vốn hình thaønh taøi sản cũng như kết cấu của nguồn vốn. Bảng caân ñoái kế toaùn laø một baùo caùo taøi chính của doanh nghiệp vaøo một thời ñieåm nhất ñịnh. SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 6 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO - Ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp một caùch tổng quaùt nhất tình hình taøi chính trong kỳ kinh doanh laø khả quan hay khoâng khả quan. Điều ñoù cho pheùp chủ doanh nghiệp thấy roõ thực chất của quaù trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh vaø dự ñoaùnđñược khả năng phaùt triển hay chiều hướng suy thoaùi của doanh nghiệp. Treân cơ sở ñoù doanh nghiệp coù những giải phaùp hữu hiệu ñể quản lyù. 1.5.2. Phaân tích kết cấu taøi sản vaø nguồn vốn của doanh nghiệp Quaù trình kinh doanh diễn ra thuận lợi hay khoâng, coù hiệu quả hay khoâng ñược biểu hiện qua việc phaân bổ vaø sử dụng vốn phải hợp lyù, phaân bổ hợp lyù sẽ dễ daøng cho việc sử dụng cũng như mang lại hiệu quả cao, cũng chính vì thế nhận xeùt khaùi quaùt về quan hệ kết cấu vaø biến ñộng kết cấu treân bảng caân ñoái kế toaùn sẽ giuùp cho doanh nghiệp ñaùnh giaù kết cấu taøi chính hiện haønh coù biến ñộng phuø hợp với hoạt ñộng doanh nghiệp hay khoâng. 1.5.2.1. Phaân tích kết cấu taøi sản - Phaân tích kết cấu taøi sản laø việc so saùnh tổng hợp số vốn cuối kỳ với ñầu năm ngoaøi ra ta coøn phải xem xeùt từng khoản vốn (taøi sản) của doanh nghiệp chiếm trong tổng số ñể thấy ñöôïc mức ñoä daûm bảo quaù trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Phaân tích kết cấu taøi sản ta sẽ phải lập bảng phaân tích tình hình phaân bổ vốn. Treân bảng phaân tích naøy ta lấy từng khoản vốn (taøi sản) chia cho tổng số taøi sản sẽ biết ñöôïc tỉ trọng của từng khoản vốn chiếm trong tổng số laø cao hay thấp. Tuỳ theo từng loại hình kinh doanh maø ta xem xeùt. Nếu laø doanh nghiệp sản xuất phải coù lượng dự trữ về nguyeân liệu ñaày ñuû với nhu cầu sản xuất, nếu laø doanh nghiệp thương mại phải coù lượng haøng hoùa ñuû ñeå cung cấp cho nhu cầu baùn ra kỳ tới... - Đối với khoản nợ phải thu tỷ trọng caøng cao thể hiện doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều, hiệu quả sử dụng vốn thấp... - Khi phaân tích kết cấu taøi sản ta cần chuù yù ñeán tỉ suất ñaàu tư. Tỉ suất ñaàu tư noùi leân kết cấu taøi sản, laø tỉ lệ giữa trị giaù taøi sản cố ñònh vaø ñaàu tư daøi hạn so với tổng taøi sản. Tỉ suất ñaàu tư cũng laø chỉ tieâu thể hiện sự khaùc nhau của bảng caân ñoái kế toaùn giữa caùc doanh nghiệp khaùc nhau về ñaëc ñieåm, nghaønh nghề kinh doanh. SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 7 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP Tỷ suất ñaàu tư tổng quaùt = GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO Taøi sản cố ñònh + Ñaàu tư daøi hạn Tổng taøi sản *100% Tỉ suất naøy caøng cao cho thấy năng lực sản xuất vaø xu hướng phaùt triển laâu daøi. 1.5.2.2. Phaân tích kết cấu nguồn vốn - Ngoaøi việc phaân tích tình hình phaân bổ vốn, caùc chủ doanh nghiệp, kế toaùn trưởng vaø caùc nhaø ñaàu tư, caùc ñoái tượng quan taâm khaùc cần phaân tích kết cấu nguồn vốn nhằm ñaùnh giaù ñược khả năng tự taøi trợ về mặt taøi chính của doanh nghiệp cũng như mức ñoä tự chủ, chủ ñoäng trong kinh doanh hay những khoù khăn maø doanh nghiệp phải ñöông ñaàu. - Cũng như phaân tích kết cấu taøi sản, ta cũng lập bảng phaân tích kết cấu nguồn vốn ñeå xem xeùt tỷ trọng từng khoản, nguồn vốn chiếm trong tổng số laø cao hay thấp. - Phaân tích kết cấu nguồn vốn laø so saùnh tổng nguồn vốn vaø từng loại nguồn vốn giữa cuối kỳ vaø ñaàu năm. Đối chiếu giữa cuối kỳ vaø ñaàu năm của từng loại nguồn vốn qua ñoù ñaùnh giaù xu hướng thay ñoåi nguồn vốn. - Trong phaân tích kết cấu nguồn vốn ta cũng ñaëc biệt chuù yù ñeán tỷ suất tự taøi trợ (coøn gọi laø tỷ suất vốn chủ sở hữu). Chỉ số naøy sẽ cho thấy mức ñoä tự chủ của doanh nghiệp về vốn, laø tỉ lệ giữa vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn. Tỷ suất tự taøi trợ = Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn Tỷ suất tự taøi trợ = Vốn chủ sở hữu Tổng taøi sản *100% *100% Tỷ suất naøy caøng cao caøng thể hiện khả năng tự chủ cao về mặt taøi chính hay mức ñoä tự taøi trợ của doanh nghiệp tốt. Qua phaân tích kết cấu nguồn vốn ngoaøi việc phản aùnh tỷ lệ vốn theo từng ñoái tượng goùp vốn, coøn coù yù nghĩa phản aùnh tỷ lệ rủi ro maø chủ nợ phải chịu nếu doanh nghiệp thất bại. Tuy nhieân, việc phaân tích treân mới chỉ dừng lại ở mức ñoä ñaùnh giaù khaùi quaùt, ñeå kết luận chính xaùc cần phải ñi saâu phaân tích một số chỉ tieâu chủ yếu lieân quan ñeán tình hình taøi chính. SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 8 KHOÙA LUAÂÏN TOÁT NGHIEÄP GVHD: HAÏ THÒ THIEÀU DAO 1.5.3. Phaân tích baùo caùo kết quả hoạt ñoäng kinh doanh - Để tiến haønh phaân tích caùc khoản mục trong baùo caùo kết quả hoạt ñoäng kinh doanh, ta phải nghieân cứu từng khoản mục ñeå theo dõi sự biến ñoäng của noù. Caùc khoản mục chủ yếu gồm: - Doanh thu: ñoù laø thu nhập maø doanh nghiệp nhận ñöôïc qua hoạt ñoäng sản xuất kinh doanh. Doanh thu thuần laø doanh thu trừ caùc khoản giảm trừ. Ñaây laø một trong những chỉ tieâu coù yù nghĩa nhất ñoái với tình trạng của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Giaù vốn haøng baùn: Ñaây laø một chỉ tieâu tổng hợp phản aùnh tổng giaù trị mua haøng hoùa, giaù thaønh sản xuất của sản phẩm, dịch vuï ñaõ baùn. Giaù trị laø yếu tố lớn quyết ñònh khả năng cạnh tranh vaø mức kết quả của doanh nhgiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp coù vấn ñeà ñoái với giaù vốn haøng baùn, thì ta phải theo dõi vaø phaân tích từng cấu phần của noù: nhaân coâng trực tiếp, nguyeân vật liệu trực tiếp, năng lượng… - Laõi gộp: Laø doanh thu trừ giaù vốn haøng baùn. Chỉ tieâu naøy tiến triển phụ thuộc vaøo caùch biến ñoåi của caùc thaønh phần của noù. Nếu phaân tích roõ những chỉ tieâu treân, doanh nghiệp sẽ hiểu ñöôïc mức ñoä vaø sự biến ñoäng của chỉ tieâu naøy. - Chi phí baùn haøng: laø toaøn bộ chi phí phaùt sinh trong quaù trình tieâu thụ sản phẩm, haøng hoùa, dịch vụ. - Chi phí quản lyù kinh doanh: laø toaøn bộ chi phí coù lieân quan ñeán hoạt ñoäng quản lyù kinh doanh, quản lyù haønh chánh vaø quản lyù ñeàu haønh chung của toaøn doanh nghiệp. - Chi phí taøi chính: ñoái với những chưa coù hoạt ñoäng taøi chính hoặc coù nhưng yếu, thì coù thể xem chi phí taøi chính laø laõi vay. - Lợi nhuận từ hoạt ñoäng kinh doanh: Chỉ tieâu tổng hợp naøy laø kết quả của tất cả caùc chỉ tieâu treân. Khi phaân tích kỹ caùc chỉ tieâu treân ta hiểu ñöôïc sự tiến triển của chỉ tieâu naøy vaø ruùt ra ñöôïc những kinh nghiệm nhằm tối ña hoùa lợi nhuận. - Tổng lợi nhuận trước vaø sau thuế: Laø chỉ tieâu tổng hợp, toùm tắt bảng baùo caùo kết quả kinh doanh. Ñaây laø một trong những chỉ tieâu quan trọng nhất của doanh nghiệp. Vì lợi nhuận laø mục ñích của caùc doanh nghiệp trong kinh tế thị trường, neân chỉ tieâu SVTH: TRAÀN THEÁ ANH TRANG: 9
- Xem thêm -