Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản thanh hóa

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ---------d&c--------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THANH HÓA Giáo viên hướng dẫn: TH.S. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ HẠNH Mã số sinh viên : 10011303 Lớp : CDTD12TH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng với sự nỗ lực, cố gắng học hỏi và sự giảng dạy tận tình của các giảng viên khoa kinh tế, em đã tiếp thu và tích lũy rất nhiều kiến thức. Để cũng cố những kiến thức đã học vào thực tế, em được thực tập tại công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa. Trong khoảng thời gian thưc tập hai tháng, công ty đã giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng dẫn nhiêt tình từ ban giám đốc, phòng kế toán đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc thưc tế với tình hình tài chính của quý công ty. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn đến: -Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên của công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho em thực tập và làm việc tại công ty. Đặc biệt là chị Lê Thị Lệ phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập, cung cấp thông tin tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này. Giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Phương đã tận tình hướng dẫn và góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Quý thầy cô khoa Kinh tế cùng thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong thời gian hoàn thành đề tài này em có nhiều sự cố gắng và nổ lực nhưng không tránh khỏi sự sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Ban giám đốc và quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 10 tháng 03 năm 2013 Sinh viên thưc hiện Lê Thị Hạnh SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ………………………………ngày … tháng … năm 2013 T/M ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ………………………………ngày … tháng … năm 2013 GIẢNG VIÊN SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 DIỄN GIẢI Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 01: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty.......................................21 Biểu đồ 2.1. Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty qua 3 năm...........23 Biểu đồ 2.2 : Tài sản ngắn hạn qua 3 năm.....................................................24 Biểu đồ 2.3: Vốn bằng tiền qua 3 năm...........................................................25 Biểu đồ 2.4. Các khoản phải thu ngắn hạn qua 3 năm...................................26 Biểu đồ 2.5. Hàng tồn kho qua 3 năm............................................................26 Biểu đồ 2.6. Tài sản dài hạn qua 3 năm.........................................................27 Biểu đồ 2.7. Nợ phải trả qua 3 năm..............................................................28 Biểu đồ 2.8. Vốn chủ sở hữu qua 3 năm.......................................................29 Biểu đồ 2.9. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm................30 Biểu đồ 2.10: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm...31 Biểu đồ 2.11. Giá vốn hàng bán qua 3 năm...................................................32 Biểu đồ 2.12. Doanh thu hoạt động tài chính qua 3 năm...............................33 Biểu đồ 2.13. Chi phí tài chính qua 3 năm.....................................................34 Biểu đồ 2.14. Chi phí quản lý doanh nghiệp qua 3 năm...............................35 Biểu đồ 2.15. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh qua 3 năm.............36 Biểu đồ 2.16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế qua 3 năm.........................37 Biểu đồ 2.17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp qua 3 năm......................38 Biểu đồ 2.18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp qua 3 năm...........39 Bảng 2.1. Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn.................................40 Bảng 2.2. Tỷ số nợ.........................................................................................40 Bảng 2.5. Tỷ số khả năng thanh toán nhanh..................................................42 Bảng 2.6: Vòng quay hàng tồn kho...............................................................43 Bảng 2.7. Vòng quay các khoản phải thu......................................................43 Bảng 2.8: Vòng quay tài sản cố định.............................................................44 Bảng 2.9: Vòng quay tổng tài sản..................................................................45 Bảng 2.10. Vòng quay vố chủ sở hữu............................................................45 Bảng 2.11: Tỷ số nợ so với tổng tài sản.........................................................46 SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương Bảng 2.12: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu......................................................47 Bảng 2.14: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản............48 Bảng 2.15: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản.........................................48 SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN..................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP........................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN............................................................ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................................ DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH...................................................................... MỤC LỤC....................................................................................................................... LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................... 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.............................................................................................. 2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU....................................................................................... 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................... 4: PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................................... 5: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU....................................................................................... 6: BỐ CỤC CỦA BÀI.................................................................................................... NỘI DUNG........................................................................................................................ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.............................................................................................................. 1.1: KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP................................................. 1.1.1: Khái niệm về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.................................... 1.1.2: Đối tượng của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.................................... 1.1.2.1: Đối với người quản lý doanh nghiệp.............................................................. 1.1.2.2: Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp....................................................... 1.1.2.3: Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp............................................................. 1.1.2.4: Đối với người lao động trong doanh nghiệp................................................... 1.1.2.5: Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước........................................................... 1.1.3: Thông tin sử dụng trong phân tích tình hình tài chính.......................................... 1.1.3.1: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN)............................................................ 1.1.3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN).............................. 1.1.3.3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.............................................................................. 1.1.3.4: Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09-DN)............................................... 1.1.4: Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp..................................................... SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương 1.1.5: Ý nghĩa............................................................................................................... 1.2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.......................... 1.2.1: Phương pháp so sánh.......................................................................................... 1.2.2: Phương pháp tỷ số............................................................................................... 1.2.1.3: Phương pháp DUPONT................................................................................ 1.2.2: Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số.................................................. 1.2.2.1: Phân tích khả năng thanh toán..................................................................... 1.2.2.2: Phân tích hiệu quả hoạt động....................................................................... 1.2.2.3: Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính............................................. 1.3: CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ........................................................................................ 1.3.1: Bảng cân đối kế toán:.......................................................................................... 1.3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:............................................................. 1.3.3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:................................................................................. 1.3.4: Thuyết minh báo cáo tài chính:........................................................................... 1.4: CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY................. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THANH HÓA............................................. 2.1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP.................................................................... 2.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cp xnk thủy sản Thanh Hóa ...................................................................................................................................... 2.1.1.1: Qúa trình hình thành công ty....................................................................... 2.1.1.2: Quá trình phát triển của Công ty.................................................................. 2.1.2: Chức năng nhiệm vụ của Công ty....................................................................... 2.1.2.1: Chức năng của Công ty................................................................................. 2.1.2.2: Nhiệm vụ của Công ty.................................................................................. 2.1.3: Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty..................................................................... 2.1.3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty............................................................... 2.1.3.2: Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban................................................ 2.1.4: Các hình thức hoạt động kinh doanh của công ty................................................ 2.2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN THANH HÓA.......................................................................................... SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương 2.2.1: Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty......................................... 2.2.1.1: Đánh giá về mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn........................ 2.2.1.2: Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng tài sản........................................... 2.2.1.3: Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng nguồn vốn.................................... 2.2.2: Phân tích sự biến động của bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty................................................................................................................................... 2.2.3: Phân tích các tỷ số tài chính của công ty............................................................ 2.2.3.1: Phân tích khả năng thanh toán...................................................................... 2.3: TỶ SỐ THANH TOÁN NHANH BẰNG TIỀN MẶT.......................................... 2.4: KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI.......................................................... 2.2.3.2: Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty..................................................... 2.2.3.3: Phân tích thình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty................................................................................................................................ 2.13: TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU....................................................... CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN THANH HÓA...................................... 3.1: NHẬN XÉT CHUNG............................................................................................ 3.1.1: Nhận xét chung về công ty.................................................................................. 3.1.2: Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty.............................................. 3.2: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA CÔNG TY......................................................................... KẾT LUẬN...................................................................................................................... SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương LỜI MỞ ĐẦU 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, đã đem lại nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thử thách lớn cho các doanh nghiệp. chính vì vậy các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định vào một kênh kinh danh nào đó, và họ mong muốn sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Để đạt được muc tiêu trên ngoài việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ, để giúp doanh nghiệp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn. Do đó em quyết định chọn đề tài “ Phân tích báo cáo tài chính công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa” để làm bài thực tập tốt nghiệp của mình. 2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tang nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của công 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bằng việc áp dụng một số phương pháp như: phương pháp tại bàn, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty. 4: PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa thông qua các số liệu thống kê trong bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2010, năm 2011, năm 2012. 5: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tình hình tài chính của công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa. Xuất phát từ tình hình đó, em đưa ra một số giải pháp và kiến nghị 6: BỐ CỤC CỦA BÀI Bài làm gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương Chương 2: Thực trạng về vấn đề tài chính của công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa Chương 3: các giải pháp khắc phục và hoàn thiện vần đề tài chính tại công ty CP XNK Thủy Sản Thanh Hóa SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1: KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1: Khái niệm về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Phân tích tình hình tái chính của doanh nghiệp hay cụ thể hóa là việc phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, đối chiếu so sánh các số liệu, tài liệu về tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.Báo cáo tài chính rất hữu ích đói với việc quản trị doanh nghiệp, đòng thời là nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những người bên ngoài doanh nghiệp. Do đó, phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều nhóm khác nhau như nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, các cơ quan chính phủ, người lao động….Mỗi nhóm người này có những nhu cầu thông tin khác nhau. 1.1.2: Đối tượng của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.1.2.1: Đối với người quản lý doanh nghiệp Đối với người quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ lien tục sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp phải giải quyết ba vấn đề quan trọng sau: SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương Thứ nhất: Doanh nghiệp nên đầu tư vào đâu cho phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh lựa chọn. Đây là chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Thứ 2: nguồn vốn tài trợ là nguồn nào? Để đầu tư vào các tài sản doanh nghiệp phải có nguồn tài trợ, nghĩa là phải có tiền để đầu tư. Các nguồn tài trợ đối với một doanh nghiệp được phản ánh bên phải của bảng cân đối kế toán. Một doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu hoặc vay nợ dài hạn, ngắn hạn. Nợ ngắn hạn có thời hạn dưới một năm còn nợ dài hạn trên một năm. Vốn chủ sở hữu là khoản chênh lệch giữa giá trị của tổng tài sản và nợ của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là doanh nghiệp sẽ huy động nguồn tài trợ với cơ cấu như thế nào cho phù hợp và mang lại lợi nhuận cao. Thứ 3: Nhà doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào? Đây là các quyết định tài chính ngắn hạn và chúng liên quan chặt chẽ đến vấn đề quản lý vốn lưu độngcủa doanh nghiệp. hoạt động tài chính ngắn hạn gắn liền với các dòng tiền nhập quỹ và xuất quỹ. Nhà quản lý tài chính cần xử lý lệch pha của các dòng tiền. Ba vấn đề trên không phỉ là tất cả mọi khía cạnh về tài chính doanh nghiệp, nhưng đó là những vấn đề quan trọng nhất. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là cơ sở để đề ra cách thức giải quyết ba vấn đề đó. 1.1.2.2: Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hòa vốn, mức sinh lãi và sự rủi ro. Vì vậy, họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tang cường của các doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp Cổ phần, các cổ đông là người đã bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp và họ có thể phải gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu trên thị trường, dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của họ đưa ra luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và doanh lợi đạt được. vì thế mối quan tâm hàng đầu của các cổ đông là khả năng tăng trưởng, tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa giá trị chủ sở hữu trong doanh nghiệp. trước hết họ quan tâm tới lĩnh vực đầu tư và nguồn tài trợ. Trên cơ sở phân tích các thông tin về tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh hành năm, các nhà đầu tư sẽ đánh giá được khả năng sinh lợi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Các nhà đầu tư sẽ SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương chỉ chấp nhận đầu tư vào một dự án nếu có ít nhất một điều kiện là giá trị hiện tại ròng của nó dương. Khi đó lượng tiền của dự án tạo ra sẽ lớn hơn lượng tiền cần thiết để trả nợ và cung cấp một mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tư. Số tiền vượt quá đó mang lại sự giàu có cho những người sở hữu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách phân phối cổ tức và cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp cũng là vần đề được các nhà đầu tư hết sức coi trọng vì nó trực tiếp tác động đến thu nhập của họ. Ta biết rằng thu nhập của cổ đông bao gồm cổ phần cổ tức được chia hàng năm và phần giá trị tăng thêm của cổ phiếu trên thị trường. 1.1.2.3: Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp Nếu phân tích tài chính được các nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh lợi và tăng trưởng của doanh nghiệp thì phân tích tài chính lại được các ngân hàng và các nhà cung cấp tín dụng thương mại cho doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Trong nội dung phân tích này, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được xem xét trên hai khía cạnh là ngắn hạn và dài hạn. Nếu là những khoản cho vay ngắn hạn, người cho vay đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, nghĩa là khả năng ứng phó của doanh nghiệp đối với các món nợ khi đến hạn trả. Nếu là những khoản cho vay dài hạn, người cho vay phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi sẽ tuỳ thuộc vào khả năng sinh lời này. Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ chú ý đặc biệt đến số lượng tiền và các tài sản khác có thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn này là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp bị rủi ro. Như vậy, kỹ thuật phân tích có thể thay đổi theo bản chất và theo thời hạn của các khoản nợ, nhưng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay. Đối với các nhà cung ứng vật tư hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ phải quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng hay không, họ cần phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian sắp tới. SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương 1.1.2.4: Đối với người lao động trong doanh nghiệp Bên cạnh các nhà đầu tư, nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu nhập chính của người lao động. Ngoài ra trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy, họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. 1.1.2.5: Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của Nhà nước thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và khách hàng... Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trưng thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp. 1.1.3: Thông tin sử dụng trong phân tích tình hình tài chính. Phân tích tài chính sử dụng nguồn thông tin có khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính. Trong đó, quan trọng chủ yếu nhất là thông tin từ các báo cáo tài chính.theo quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của bộ trưởng bộ tài chính hiện có 4 biểu mẫu BCTC được mọi người biết đến 1.1.3.1: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) a, Nội dung của BCĐKT như sau: Phần “tài sản”: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp đến cuối kỳ hoạch toán, đang tồn tại dưới các hình thái và trong tất cả các giai đoạn, các khâu của SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương quá trình kinh doanh.các chỉ tiêu phản ánh trong phần tài sản được sắp xếp theo nội dung kinh tế. Phần “nguồn vốn”: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến cuối kỳ hoạch toán.các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn được sắp xếp theo từng nguồn hình thành tài sản của đơn vị. Cụ thể nội dung phần tài sản và phần nguồn vốn như sau: Phần “tài sản”: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị hiện có của Công ty tại thời điểm lập báo cáo và được chia thành 2 loại: Loại A: tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.Thuộc loại này gốm các chỉ tiêu phản ánh tài sản của Công ty là tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.Các khoản phải thu,hàng tồn kho,tài sản lưu động khác. Loại B: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: thuộc loại này gồm các chỉ tiêu phản ánh tài sản của công ty là tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng dở dang,các khoản ký cược ký quỹ dài hạn và chi phí trả trước dài hạn. Phần: “ nguồn vốn” Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh các nguồn vốn hình thành các loại tài sản tại thời điểm lập báo cáo và được chia thành hai loại chỉ tiêu: Loại A: Nợ phải trả, các chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và một số khoản nợ khác mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán, thể hiện mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với nguồn vốn hình thành tài sản Loại B: Nguồn vốn chủ sở hữu. phản ánh các nguồn vốn, các quỹ của doanh nghiệp và nguồn kinh phí,thể hiện mức độ độc lập tự chủ về việc sử dụng các loại nguồn vốn của doanh nghiệp. Ngoài các chỉ tiêu trong phần chính, bảng cân đối kế toán còn các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán b,Cơ sở số liệu Nguồn số liệu để lập bảng cân đối kế toán bao gồm:  Bảng cân đối kế toán ngày cuối niên độ kế toán kỳ trước.  Số dư các tài khoản loại 1, loai 2, loại 3, loại 4. Trên các số kế toán chi tiết, số kế toán tổng hợp của kì lập bảng cân đối kế toán.  Số dư các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán( loại 0) SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương c. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán của Công ty được lập thông qua phần mền kế toán Peachtre.trên cơ sở tổng hợp các sồ liệu tổng hợp từ số dư trên sổ chi tiết của tài khoản loại 1,loại 2, loại 3, loại 4 1.1.3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN) a. Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần: Phần 1: Lãi lỗ. Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi kỳ hoạt động.phần này có nhiều chỉ tiêu liên quan đến thu nhập chi phí của từng loại hoạt động tài chính và các hoạt động bất thường cũng như toàn bộ kết quả hoạt động khinh doanh của công ty. Phần 2: Tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước Phản ánh trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước gồm các chỉ tiêu liên quan đến các loại thuế,các khoản phí và các khoản phải nộp khác. Các chỉ tiêu này cũng được chi tiết thành số còn phải nộp kỳ trước, số phải nộp kỳ này, sồ đã nộp trong kỳ này và số còn phải nộp, số đã nộp lũy kế đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Phần 3: Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa Phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ,được hoàn lại, được giảm và thuế GTGT hàng bán nội địa,phần này liên quan đến thuế GTGT được khấu trừ, đã khấu trừ, được hoàn lại,được giảm,đã giảm. b.Cơ sở số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trên nguồn số liệu sau:  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước  Sổ kế toán kỳ này các tài khoản từ loại 5 đến loại 9  Sổ kế toán các tài khoản 133 “ thuế gtgt được khấu trừ” và tài khoản 333 “ thuế và các khoản phải nộp nhà nước”  Số kế toán chi tiết thuê gtgt được hoàn lại, thuế gtgt được giảm c, Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu của các tài khoản loại 5,loại 6,loai 7,loại 8,loại 9, thực hiện thông qua phần mềm kế toán peachtree SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương 1.1.3.3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ a, Nội dung Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty bao gồm: lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính    c, Phương pháp lập báo cáo “Lưu chuyển tiền tệ” Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng cách xác định và phân tích trực tiếp các khoản thực thu, thực chi bằng tiền theo từng nội dung thu, chi trên các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết Công ty. 1.1.3.4: Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09-DN) a, nội dung. Thuyết minh BCTC tại công ty được lập trên cơ sở bảng mẫu số B09-DN và nội dung sau:  Đặc điểm hoạt dộng của doanh nghiệp  Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp  Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính b, Cơ sở số liệu Căn cứ chủ yếu để lập thuyết minh báo cáo tài chính     Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết kỳ báo cáo Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo(mẫu b01-dn) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo( mẫu b02-dn) Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước năm trước c, Phương pháp lập Kế toán trưởng của Công ty sẽ lập thuyết minh báo cáo tài chính sau khi đã xem xét, phân tích trên cơ sở số liệu 1.1.4: Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp Giúp cho các đối tượng có nhu cấu sử dụng BCTC hiểu rõ hơn các con số được thể hiện trên BCTC, từ đó đánh giá tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua sự biến động về các chỉ số, tốc độ…trên BCTC Đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính cua doanh nghiệp trong tương lai, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại,đưa ra những quyết định phù hợp trong đầu tư, huy động vốn và quản trị doanh nghiệp SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương 1.1.5: Ý nghĩa. Hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ đều ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp và ngược lại.điều này được thể hiện qua sự thay đổi về số liệu trên BCTC. Như vậy,các BCTC phản ánh kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp bằng các chỉ số giá trị cho các đối tượng cần sử dụng: hội đồng quản trị, cơ quan thuế, thanh tra nhà nước, ngân hàng, cổ đông,khách hàng,các nhà đầu tư,….ngoài ra do nhu cầu sử dụng thông tin trên BCTC của đối tượng sử dụng khác nhau và không phải thông tin nào cũng có sẵn nên phải tiến hành phân tích BCTC. 1.2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1: Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và xác định mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Để áp dụng phương pháp so sánh vào phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải xác định được số gốc, thời gian không gian, nội dung phương pháp đơn vị tính phải được thống nhất. Kỳ phân tích được chọn là kỳ thực hiện hoặc là kỳ kế hoạch, hoặc là kỳ kinh doanh trước . Gía trị so sánh có thể chọn là tuyệt đối tương đối, hoặc là số bình quân. Nội dung so sánh gồm:  So sánh giữa số thực tế kỳ phân tích với số thực tế của kỳ kinh doanh trước nhằm xác định rõ xu hướng thay đổi về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đánh giá tốc độ tăng trưởng hay giảm đi của các hoạt động tài chính doanh nghiệp.  So sánh giữa số thực tế kỳ phân tích với số kỳ kế hoạch nhằm xác định mức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch trong mọi mặt của hoạt động tài chính doanh nghiệp.  So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình tiên tiến của ngành,của doanh nghiệp khác nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay không khả quan. 1.2.2: Phương pháp tỷ số Tỷ số là công cụ phân tích tài chính phổ thông nhất, một tỉ số là mối quan hệ tỷ lệ giữa hai dòng hoặc hai nhóm của bảng cân đối tài sản. phương pháp phân tích tỷ số dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong quan hệ tài chính.sự biến SV thực hiện: Lê Thị Hạnh – MSSV: 10011303 Trang 10
- Xem thêm -