Tài liệu Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại công ty cao su sao vàng

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu 1.TÝnh cÇn thiÕt cña ®Ò tµi NÒn kinh tÕ chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇ thø IX. §ã lµ ®¹i héi cña tinh thÇn ®æi míi t- duy vµ ®æi míi mäi ho¹t ®éng cña §¶ng, toµn d©n trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc. Mêu chèt cña qu¸ tr×nh ®æi míi nµy chÝnh lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang qu¶n lý kinh tÕ. §ã lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vü m« cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. Trong c¬ chÕ cña nÒn kinh tÕ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ thÞ tr-êng ®ã lµ quy luËt c¹nh tranh: Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng? Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt l-îng cao, gi¸ thµnh h¹? §©y lµ nh÷ng c©u hái lu«n ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt ngay tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tøc lµ tõ khi t×m nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó thu mua ®Õn khi t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o thu håi nhanh ®ång vèn l-u ®éng vµ t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc, më réng s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tÜch luü, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ®÷ng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu nµy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý tèt c«ng t¸c cung øng , dù tr÷ vµ sö dông vËt t- trong doanh nghiÖp còng lµ 1 mét ph-¬ng ¸n gãp phÇn gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®em lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc thùc hiÖn qu¶n lý vËt ttrong doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®-îc hoµn thiÖn tõ kh©u tæ chøc cung øng dù tr÷ ®Õn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vËt t- lµm sao cho hîp lý tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ th× míi ®¸p øng ®-îc môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau thêi gian häc tËp lý thuyÕt ë tr-êng em ®-îc vÒ thùc t©p t¹i C«ng ty cao su sao vµng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®-îc tiÕp xóc víi thùc tiÔn c«ng t¸c qu¶n lý tai c«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt t-, em nhËn thÊy c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- lµ phÇn qu©n träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- nãi riªng t¹i c«ng ty, v× vËy em xin ®-îc ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- t¹i C«ng ty cao su sao vµng". 2.§èi t-îng ph¹m vi ®Ò tµi a.§èi t-îng. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt tcña C«ng ty cao su sao vµng nh»m t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh, vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc, ®iÓm cÇn ph¸t huy th«ng qua sè l-îng thùc tÕ do c«ng ty cung cÊp. b. Ph¹m vi. §å ¸n giíi h¹n trong ph¹m vi lµ ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t-, trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- ®-îc tèt h¬n t¹i C«ng ty cao su sao vµng. 3.Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh, thay thÕ liªn hoµn kÕt hîp víi t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë c¸c phßng ban, bé phËn trong c«ng ty kÕt hîp víi c¸c tµi liÖu, s¸ch lý thuyÕt, vµ d-íi sù h-íng dÉn cña c« gi¸o Lª ThÞ Hång Ph-¬ng. Cuèi cïng ®-a ra mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh-îc ®iÓm. 2 4.Néi dung ®å ¸n §å ¸n gåm nh÷ng phÇn sau: Lêi më ®Çu Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Ch-¬ng II: C¬ së lý luËn vÒ cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt tCh-¬ng III: Ph©n tÝch thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Ch-¬ng IV: C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt tKÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 3 Ch-¬ngI giíi thiÖu kh¸I qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña së c«ng nghiÖp Hµ Néi ®ã chÝnh lµ c«ng ty Cao Su Sao Vµng, ®Þa chØ chÝnh cña c«ng ty 231 ®-êng NguyÔn tr·i quËn thanh xu©n Hµ Néi. C«ng ty chuyªn kinh doanh vµ s¶n xuÊt s¨m, lèp, pin c¸c lo¹i phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. Cao su lµ tõ phiªn ©m: CAACHU vµ CAA lµ c©y o-chu lµ khãc, chÈy, lµ tªn gäi cña mét c©y cã mñ( c©y HeveaBrasilielsis) cña ngêi thæ d©n da ®á Nam mü, chøng tá con ng-êi biÕt ®Õn cao su tõ rÊt sím hµng ngh×n n¨m vÒ tr-íc nh-ng ph¶i ®Õn thÕ kû 19 con ng-êi míi biÕt sö dông cao su. - N¨m 1839 Goodyear ph¸t minh ra ph-¬ng ph¸p l-u ho¸(hÊp chÝn) cao su b»ng l-u huúnh(S) - N¨m 1888 Dunlop chÕ t¹o thµnh c«ng lèp b¸nh h¬i( lèp rçng, lèp cã s¨m) nªn cao su míi ®îc sö dông réng r·i vµ nÒn c«ng nghiÖp cao su míi thùc sù ph¸t triÓn.Cao su víi tÝnh n¨ng ®Æc ch-ng quÝ b¸u nhÊt lµ cã "tÝnh ®µn håi"cao vµ cã tÝnh n¨ng c¬ lý tèt nh-: søc bÒn lín, Ýt bÞ mµi mßn, kh«ng thÊm kh«ng khÝ, thÊm n-íc . Nªn ®-îc coi lµ nguyªn liÖu lý t-ëng mµ ch-a cã mét nguyªn liÖu nµo thay thÕ ®îc ®Ó s¶n xuÊt s¨m, lèp, phôc vô trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Cho nªn nãi ®Õn cao su, tr-íc hÕt ph¶i nãi ®Õn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¨m, lèp.C©y cao su ®-îc trång vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam n¨m 1897 do nhµ b¸c häc ng-êi ph¸p A.yersin. Ngµy 7/10/1956 do tÇm quan träng cña c«ng nghiÖp cao su( trªn thÕ giíi cã h¬n 5000 s¶n phÈm cao su) trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x-ëng ®¾p v¸ s¨m, lèp 4 « t« ®îc thµnh lËp t¹i nhµ sè 2 phè §Æng Th¸i Th©n( nguyªn lµ x-ëng Indoto cña qu©n ®éi ph¸p). - Th¸ng 11/1956 x-ëng b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµ ®Õn n¨m 1960 th× s¸t nhËp vµo nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng vµ ®©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng Hµ Néi sau nµy. - §ång thêi trong kÕ ho¹ch kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ 3 n¨m, §¶ng vµ chÝnh phñ ®· phª duyÖt ph-¬ng ¸n x©y dùng khu c«ng nghiÖp Th-îng §×nh(1958-1960) gåm ba nhµ m¸y: Cao su-Xµ phßng-Thuèc l¸ Th¨ng Long(gäi t¾t lµ khu cao-xµ -l¸) n»m ë phÝa nam quËn thanh xu©n ngµy nay. - Ngµy 22/12/1958,c«ng tr-êng ®· khëi c«ng vµ ®Õn ngµy 24/2/1959 vinh dù ®-îc B¸c Hå vÒ th¨m. Sau h¬n 13 th¸ng miÖt mµi lao ®éng qu¸ tr×nh x©y dùng nhµ x-ëng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n c¬ b¶n hoµn thµnh, ngµy 6/4/1960 nhµ m¸y tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö nh÷ng s¶n phÈm s¨m, lèp xe ®¹p ®Çu tiªn ra ®êi mang nh·n hiÖu"Sao vµng" còng tõ ®ã nhµ m¸y mang tªn nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng Hµ Néi. - Ngµy 23/5/1960 nhµ m¸y lµm lÔ c¾t b¨ng kh¸nh thµnh vµ lÊy ngµy nµy lµ ngµy truyÒn thèng, kû niÖm thµnh lËp nhµ m¸y mét b«ng hoa h÷u nghÞ cña t×nh ®oµn kÕt keo s¬n ViÖt-Trung bëi toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng n»m trong kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña ®¶ng vµ chÝnh phñ Trung Quèc tÆng nh©n d©n ta - N¨m 1960-1987, nhÞp ®é s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lu«n t¨ng tr-ëng, sè lao ®éng t¨ng kh«ng ngõng song nh×n chung s¶n phÈm cßn ®¬n ®iÖu,chñng lo¹i nghÌo nµn, Ýt ®îc c¶i tiÕn v× kh«ng cã ®èi t-îng c¹nh tranh, hiÖu qu¶ kÐm nªn thu nhËp cña ngêi lao ®éng cßn thÊp. - N¨m1988-1989, nhµ m¸y tiÕn hµnh tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt cã chän läc. - N¨m1990, s¶n xuÊt dÇn dÇn æn ®Þnh, thu nhËp ng-êi lao ®éng ®· t¨ng lªn, chøng tá nhµ m¸y cã thÓ tån t¹i hoµ nhËp ®-îc trong c¬ chÕ míi. - N¨m 1991 ®Õn nay, nhµ m¸y lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã doanh thu vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®-îc n©ng cao vµ ®êi sèng ®-îc c¶i thiÖn. 5 - Doanh nghiÖp lu«n ®-îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c ®-îc tÆng nhiÒu cê vµ b»ng khen cña c¬ quan cÊp trªn. - Theo quyÕt ®Þnh sè 645/CNNG ngµy27/8/1992 cña bé c«ng nghiÖp nÆng ®æi tªn: Nhµ m¸y thµnh c«ng ty cao su sao vµng - Ngµy 1/1/1993, nhµ m¸y chÝnh thøc sö dông con dÊu mang tªn c«ng ty Cao Su Sao Vµng - TiÕp ®Õn ngµy 5/5/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 215Q§/TCNS§T cña bé c«ng nghiÖp nÆng cho thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc - ViÖc chuyÓn thµnh c«ng ty, ®-¬ng nhiªn vÒ c¬ cÊu tæ chøc sÏ to lín h¬n, c¸c ph©n x-ëng tr-íc ®©y sÏ chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp. Mçi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®éc lËp h¹ch to¸n riªng biÖt, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp . Trong 41 n¨m c«ng ty Cao Su Sao Vµng ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tÝch + S¶n phÈm lèp xe ®¹p 650 ®á lßng vµng ®îc cÊp dÊu chÊt l-îng nhµ n-íc lÇn thø hai. + Ba s¶n phÈm: Lèp xe ®¹p, lèp xe m¸y, lèp « t« ®-îc th-ëng huy ch-¬ng vµng héi chî hµng c«ng nghiÖp n¨m 1993 t¹i Gi¶ng vâ Hµ Néi + S¶n phÈm vá, ruét sao vµng n»m trong tèp ten 1995-1996 do B¸o ®¹i ®oµn kÕt tæ chøc vµ b×nh chän lµ mét trong 10 S¶n phÈm cã chÊt l-îng cao ®-îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. + N¨m 1996, s¨m, lèp sao vµng còng nhËn ®-îc gi¶i b¹c do héi ®ång gi¶i th-ëng chÊt l-îng ViÖt Nam( Bé c«ng nghÖ vµ m«i tr-êng) cña nhµ n-íc tÆng. + N¨m 1997, 3 S¶n phÈm lèp xe ®¹p, lèp xe m¸ý thøc lèp « t« ®-îc th-ëng huy ch-¬ng vµng t¹i héi chî th-¬ng m¹i quèc tÕ t¹i thµnh phè HCM. Ngµy nay, hoµ nhËp vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng nhµ m¸y ®· trë thµnh c«ng ty, ®· lµ mét doanh nghiÖp giái cã c¸c s¶n phÈm s¨m, lèp sao vµng truyÒn thèng. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiªp C«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét ®¬n vÞ gia c«ng lín vµ l©u ®êi, duy nhÊt s¶n xuÊt s¨m, lèp « t« ë miÒn b¾c ViÖt Nam . 6 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng s¨m, lèp xe ®¹p c¸c lo¹i, s¨m, lèp xe m¸y vµ « t« c¸c lo¹i, yÕm, ñng, èng cao su, pin c¸c lo¹i dÓ phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm nµy ®-îc lµm tõ c¸c nguyªn liÖu ban ®Çu: cao su sèng, c¸c hãa chÊt, v¶i mµnh, d©y thÐp tanh... Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty lu«n s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh s¨m, lèp, pin, yÕm. §a phÇn lµ s¨m, lèp cao su c¸c lo¹i phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc. C«ng ty lu«n lµm trßn tr¸ch nhiÖm thuÕ khãa ®èi víi nhµ n-íc vµ nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ - C¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô chñ yÕu, doanh nghiÖp ®ang kinh doanh 2 lo¹i mÆt hµng chñ yÕu dµnh cho nhu cÇu tiªu dïng, tiªu thô trong níc vµ mét phÇn dµnh cho xuÊt khÈu. Trong mçi lo¹i mÆt hµng gåm cã: S¨m , lèp xe ®¹p, xe m¸y,« t« c¸c lo¹i… C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty ®a ra lu«n ®¹t chÊt l--îng cao mang tÝnh truyÒn thèng, cã tÝn nhiÖm trªn thÞ trêng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng mÕn mé. víi truyÒn thèng sao vµng lu«n to¶ s¸ng, víi mét ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng cã kinh nghiÖm, sè lao ®éng t¨ng kh«ng ngõng nªn nhÞp ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng tr-ëng NÕu nh- n¨m 1960: +Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña c«ng ty : 2459422§ +C¸c s¶n phÈm :- lèp xe ®¹p 93664 chiÕc -s¨m xe ®¹p 38388 chiÕc th× ®Õn n¨m 2000 +Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña c«ng ty : +C¸c s¶n phÈm :-lèp xe ®¹p -s¨m xe ®¹p 332894196§ 8013264 chiÕc 7524563 chiÕc vµ nhiÒu c¸c S¶n phÈm cao su kh¸c. C«ng ty dù kiÕn n¨m 2001 c«ng ty cã +Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 334505000§ 7 +C¸c s¶n phÈm: -lèp xe ®¹p - s¨m xe ®¹p 7000000 chiÕc 7500000 chiÕc III.C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt võa theo kiÓu song song, võa theo kiÓu liªn tôc. C¸c nguyªn liÖu kh¸c nhau ®îc sö lý theo tõng b-íc c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ cuèi cïng kÕt hîp l¹i cho ra s¶n phÈm. 8 S¬ ®å I. KÕt cÊu s¶n xuÊt lèp xe ®¹p cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng Nguyªn vËt liÖu Cao su sèng C¸c hãa chÊt V¶i mµnh D©y thÐp t¸nh C¾t,sÊy tù nhiªn Sµng,sÊy SÊy §¶o tanh S¬ luyÖn Phèi liÖu C¸n tr¸ng C¾t tanh ThÝ nghiªm nhanh Hçn luyÖn XÐ v¶i Ren r¨ng hai ®Çu C¸n h×nh m¨t lèp NhiÖt luyÖn C¾t cuén vµo èng s¾t Lång èng nèi,dËp tanh Thµnh h×nh lèp C¾t bavia thµnh vµnh tanh ®Þnh h×nh lèp Thµnh h×nh cèt h¬i L-u hãa lèp L-u hãa cèt h¬i KiÓm tra thµnh phÈm ®ãng gãi NhËp kho Nguyªn vËt liÖu: gåm cã cao su sèng (cê rÕp) c¸c ho¸ chÊt, v¶i mµnh, d©y thÐp tanh. 9 * Cao su sèng: ®em c¾t nhá theo yªu cÇu kü thuËt sÊy tù nhiªn sau ®ã ®em di s¬ luyÖn ®Ó lµm gi¶m tÝnh ®µn håi vµ lµm t¨ng ®é dÎo cña cao su sèng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh hçn luyÖn, c¸n tr¸ng, Ðp suÊt l-u ho¸ sau nµy. *C¸c ho¸ chÊt: ®em sµng, sÊy theo ®óng yªu cÇu kü thuËt sau ®ã ®-îc c©n ®ong, ®o, ®Õm theo phèi liÖu ®em trén víi cao su ®· s¬ luyÖn *Hçn luyÖn: Cao su vµ ho¸ chÊt ®-îc ®em hçn luyÖn ®Ó lµm ph©n t¸n ®ång ®Òu c¸c chÊt pha chÕ vµ cao su sèng trong c«ng ®o¹n nµy mÉu ®-îc lÊy ra ®em ®i thÝ nghiÖm nhanh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng mÎ luyÖn. *nhiÖt luyÖn: ®Ó n©ng cao nhiÖt ®é vµ ®é dÎo, ®é ®ång ®Òu cña phèi liÖu sau khi ®· ®-îc hçn luyÖn vµ dµo t¹o ra c¸c tÝnh chÊt cã lý cÇn thiÕt. *C¸n h×nh mÆt lèp: c¸n hçn hîp cao su thµnh b¨ng dµi cã h×nh d¸ng víi kÝch th-íc cña b¸n thµnh phÈm mÆt lèp xe ®¹p. *Vµnh tanh ®-îc chÕ t¹o: d©y thÐp tanh ®em ®¶o tanh vµ c¾t theo chiÒu dµi ®em den r¨ng hai ®Çu vµ lång vµo èng nèi vµ lËp ch¾c l¹i. Sau ®ã ®em c¾t ba via thµnh vµnh tanh vµ ®· sang kh©u thµnh h×nh lèp xe ®¹p *ChÕ t¹o cèt h¬i: ®Ó phôc vô kh©u l-u ho¸ lèp gåm c¸c c«ng ®o¹n chÝnh, cao su ®· nhiÖt luyÖn lÊy ra thµnh h×nh cèt h¬i, ®em l-u ho¸ thµnh cèt h¬i. *Thµnh h×nh vµ ®Þnh h×nh lèp: GhÐp c¸c b¸n thµnh phÈm: vµnh tanh v¶i mµnh c¸n tr¸ng, mÆt lèp t¹o thµnh h×nh thï ban ®Çu cña lèp xe ®¹p. lèp sau khi ®Þnh h×nh theo tªn gi¸ ®-îc ®a sang l-u ho¸ - c«ng ®o¹n gia c«ng nhiÖt ®Ó phôc håi l¹i tÝnh ®µn håi, tÝnh c¬ lý cña cao su. *l-u ho¸ lèp: Lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sau l-u ho¸ song cao su sÏ phôc håi l¹i mét sè tÝnh n¨ng c¬ lý quý b¸u. *§ãng gãi, nhËp kho: Lèp xe ®¹p sèng ®-îc ®em ®¸nh gi¸ chÊt l-îng, nh÷ng chiÕc lèp ®¹t chÊt l-îng míi ®ãng gãi nhËp kho. IV.H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt §Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c«ng ty ®· s¾p xÕp tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i t¹o l¹i mÆt b»ng nhµ x-ëng, dÇn dÇn æn ®Þnh theo m« h×nh chuyªn m«n ho¸, 10 tËp chung ho¸, võa s¾p xÕp võa chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng ®-îc tæ chøc thùc hiÖn ë bèn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh, chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh, nhµ m¸y pin- cao su Xu©n Hoµ, vµ mét sè xÝ nghiÖp phô trî. - XÝ nghiÖp cao su sè 1: chuyªn s¶n xuÊt lèp xe ®¹p, lèp xe mµy,b¨ng t¶i gio¨ng cao su, d©y curoa, cao su chèng ¨n mßn, èng cao su. - XÝ nghiÖp sè 2: chuyªn s¶n xuÊt lèp xe ®¹p c¸c lo¹i ngoµi ra cßn cã ph©n x-ëng s¶n xuÊt tanh xe ®¹p. - XÝ nghiiÖp cao su sè 3: chñ yÕu s¶n xuÊt s¨m lèp « t«, xe m¸y, s¶n xuÊt thö nghiÖp lèp m¸y bay d©n dông. - XÝ nghiÖp cao su sè 4: chuyªn s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¨m xe ®¹p, xe m¸y. Chi nh¸nh Cao Su Sao Vµng ë Th¸i B×nh: chuyªn s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¨m, lèp xe ®ap(phÇn lín lµ s¨m, lèp xe thå) n»m trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i B×nh. Nhµ m¸y pin- cao su Xu©n Hoµ: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt pin kh« mang nh·n hiÖu con sãc, ¾c quy, ®IÖn cùc, chÊt ®iÖn ho¸ häc, vµ mét sè thiÕt bÞ ®iÖn n»m t¹i tØnh VÜnh Phóc. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô trî: chñ yÕu lµ c¸c xÝ nghÖp cung cÊp n¨ng l-îng, ¸nh s¸ng, ®iÖn lùc, ®iÖn m¸y, h¬i ®èt...cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh. - XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn: cã nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn m¸y, l¾p ®Æt söa ch÷a vÒ ®iÖn cho c¸c xÝ nghiÖp vµ toµn c«ng ty. - XÝ nghiÖp n¨ng l-îng: cã nhiÑm vô cung cÊp h¬i nÐn, h¬i nãng vµ n-íc cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, cho toµn bé c«ng ty. - XÝ nghiÖp dÞch vô th-¬ng m¹i: cã nhiÖm vô tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra. - Ph©n x-ëng kiÕn thiÕt néi bé vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp: cã nhiÖm vô x©y dùng vµ kiÕn thiÕt néi bé söa ch÷a c¸c tµi s¶n cè ®Þnh vµ lµm s¹ch c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. 11 Nh×n chung vÒ mÆt tæ chøc c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng ®Òu cã mét gi¸m ®èc xÝ nghiÖp hay mét gi¸m ®èc ph©n x-ëng phô tr¸ch vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ nhËp kho s¶n phÈm hoµn thµnh. Ngoµi ra cßn cã c¸c phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp hay phã gi¸m ®èc ph©n x-ëng trî gióp viÖc ®iÒu hµnh phô tr¸ch s¶n xuÊt, ph©n c«ng ca kÝp, sè c«ng nh©n ®øng m¸y, chÊm c«ng...c¸c xÝ nghiÖp. Ngoµi ra hµng n¨m c«ng ty tæ chøc ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn tuyÓn dông, c«ng nh©n kü thuËt, kü s- kinh tÕ kü thuËt. V. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc c«ng ty Cao Su Sao Vµng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo c¬ chÕ §¶ng l·nh ®¹o, c«ng ®oµn tham gia qu¶n lý, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Òu cã bé m¸y tæ chøc víi chøc n¨ng ®iÒu hµnh chung c¸c ho¹t ®éng, v× vËy c«ng ty ®· thµnh lËp bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt nh- sau. §øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty gåm s¸u ng-êi trong ®ã ban gi¸m ®èc gåm mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cã quyÒn hµnh cao nhÊt cña c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm chØ huy toµn bé m¸y qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ t×nh h×nh sö dông vèn vµ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Gi¸m ®èc chØ huy mäi ho¹t ®éng th«ng qua c¸c tr-ëng phßng hoÆc uû quyÒn cho c¸c phã gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt phô tr¸ch khèi kü thuËt vµ theo sù chØ huy, ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt kÕ ho¹ch, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hoÆc cè vÊn cho gi¸m ®èc trong viÖc ®Æt ra c¸c quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ. - Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh lµ ng-êi cè vÊn cho gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc giao vÒ kinh doanh- s¶n xuÊt nh-: nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr-êng, x©y dùng c¸c chiÕn l-îc kinh doanh ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, t×m c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt. 12 - V¨n phßng ®¶ng uû: thùc hiÖn vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng ty th«ng qua v¨n phßng ®¶ng uû trong c«ng ty. - V¨n phßng c«ng ®oµn: cã tr¸ch nhiÖm cïng gi¸m ®èc qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty th«ng qua v¨n phßng c«ng ®oµn c¸c chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ c¸c tr-ëng phßng vµ c¸c phã tr-ëng phßng chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc ®ång thêi còng cã vai trß trî gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt - Phßng kü thuËt c¬ n¨ng: chÞu tr¸ch nhiÖn toµn bé vÒ c¬ ký n¨ng l-îng, ®éng lùc vµ an toµn trong c«ng ty - Phßng kü thuËt cao su: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao su, nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi theo yªu cÇu cña thÞ tr-êng. - Phßng kiÓm tra chÊt l-îng: cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l-îng c¸c mÎ luyÖn kiÓm tra chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm nhËp kho. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¸c ®Ò ¸n ®Çu t- x©y dùng theo chiÒu réng chiÒu s©u, theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, tr×nh c¸c dù ¸n kh¶ thi vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng phô tr¸ch x©y dùng c¬ b¶n. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: tæ chøc qu¶n lý nh©n sù lËp kÕ hoach tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng n¨m, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua khen th-ëng, kû luËt vµ c«ng t¸c. - Phßng ®iÒu ®é: ®«n ®èc quan s¸t tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt cã sè l-îng hµng ngµy, hµng tuÇn hµng th¸ng dÓ c«ng ty cã ph-¬ng ¸n kÞp thêi. - Phßng qu©n sù b¶o vÖ: cã nhiÖm vô b¶o vÖ toµn bé tµi s¶n vËt t- hµng ho¸ còng nh- con ng-êi trong c«ng ty phßng chèng ch¸y næ, x©y dùng vµ huÊn luyÖn lùc l-îng d©n qu©n tù vÖ. 13 - Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng: lËp tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch kinh doanh hµng th¸ng, hµng n¨m mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: gi¶i quyÕt toµn bé c¸c vÊn ®Ò vÒ h¹ch to¸n tµi chÝnh, tiÒn tÖ, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m. - Phßng ®èi ngo¹i suÊt nhËp khÈu: nhËp khÈu vËt t- hµng ho¸ cÇn thiÕt mµ trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt ®-îc nh-ng chÊt l-îng ch-a ®¹t yªu cÇu, suÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. - Phßng ®êi sèng; kh¸m ch÷a bÖnh cho c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng dÞch s¬ cÊp c¸c tr-êng hîp tai n¹n bÖnh nghÒ nghiÖp. - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh` doanh: bao gåm 7 xÝ nghiÖp, mét ph©n x-ëng mét chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh, mét nhµ m¸y pin cao su Xu©n Hoµ 14 Ch-¬ng II C¬ së lý luËn vÒ cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t§Ó cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®-îc dÒu ®Æn, liªn tôc th× ph¶i th-êng xuyªn ®¶m b¶o cho nã c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, n¨ng l-îng ®ñ vÒ sè l-îng, kÞp vÒ thêi gian ®óng quy c¸ch phÈm chÊt. §©y lµ mét vÊn ®Ò b¾t buéc mµ nÕu thiÕu th× kh«ng thÓ cã quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc, lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét ®iÒu kiÖn chung cho mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. I.Kh¸i niÖm vËt t1.Kh¸i niÖm vËt tVËt t- lµ nh÷ng ®èi t-îng ®-îc dù tr÷ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hay nãi c¸ch kh¸c vËt t- lµ c¸i mµ ng-êi lao ®éng dïng søc lao ®éng vµ c«ng cô lao ®éng cña m×nh t¸c ®éng vµo vµ biÕn chóng thµnh nh÷ng s¶n phÈm h÷u Ých cho x· héi. 2. Ph©n lo¹i VËt t- bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ c«ng cô vµ tÝnh n¨ng lý ho¸ häc kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, ng-êi ta ph©n lo¹i vËt t- ra thµnh 3 lo¹i: - Nguyªn vËt liÖu - C«ng cô, dông cô - Hµng ho¸ *Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, bÞ biÕn ®æi hoÆc bÞ tiªu hao trong qu¸ tr×nh ®ã ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, nguyªn vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: +Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm 15 +Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, bao gãi s¶n phÈm nh-: c¸c lo¹i h-¬ng liÖu, bao b×, vËt liÖu ®ãng gãi, dÇu mì b«i tr¬n m¸y mãc, giÎ lau… +Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cho nhiÖt l-îng ë thÓ láng, khÝ, r¾n nh-: x¨ng dÇu, than cñi, h¬i ®èt ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho c¸c ph-¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. + Phô tïng thay thÕ: Bao gåm c¸c phô tïng, chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ khi söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. + ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu XDCB: Bao gåm c¸c lo¹i thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng tr×nh XDCB cña doanh nghiÖp hiÖn ®ang dù tr÷ t¹i doanh nghiÖp. + PhÕ liÖu : Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu bÞ lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-: PhÕ liÖu thu håi khi thanh lý TSC§. +VËt liÖu kh¸c lµ c¸c lo¹i vËt liÖu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ngoµi c¸c lo¹i kÓ trªn. *C«ng cô, dông cô lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng hoÆc cã gi¸ trÞ nhá hoÆc cã thêi gian sö dông ng¾n ®-îc mua vµo ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh : dông cô viÖc lµm, ®å dïng qu¶n lý, ®å dïng b¶o hé lao ®éng... Toµn bé dông cô , c«ng cô ®-îc chia thµnh: +C«ng cô, dông cô + Bao b× vËn chuyÓn +C«ng cô, dông cô cho thuª Nh÷ng c«ng cô, dông cô thuéc lo¹i nµy còng ph¶i thay thÕ th-êng xuyªn nªn xÕp vµo TSL§ cña doanh nghiÖp. *Hµng ho¸: Kh¸c víi nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ lµ nh÷ng ®èi t-îng mua vµo víi môc ®Ých ®Ó b¸n ra vµ kh«ng qua chÕ biÕn c«ng nghiÖp. Hµng ho¸ bao gåm cã nhiÒu lo¹i vµ ®-îc ph©n lo¹i theo: 16 + Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ l-u kho cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau nh-: h×nh d¸ng, kÝch th-íc, tÝnh dÔ vì hay kh«ng... §Ó ph©n chóng thµnh c¸c nhãm lo¹i kh¸c nhau. 3. Qu¶n lý vËt tQu¶n lý lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t-îng qu¶n lý ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®s¶n xuÊt ra cña tæ chøc. Qu¶n lý vËt t- lµ qu¸ tr×nh theo dâi h-ìng dÉn ®iÒu chØnh kiÓm tra sù cung øng, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý vËt t- bao gåm c¸c c«ng t¸c nh-: Dù b¸o, kÕ ho¹ch ho¸ tæ chøc thùc hiÖn. H¹ch to¸n, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp NhiÖm vô chÝnh cña c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- trong doanh nghiÖp lµ ®¶m b¶o viÑc cung øng vËt t- ®óng yªu cÇu cña s¶n xuÊt gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông vËt t-, chÊp hµnh tèt chÕ ®é qu¶n lý vËt t- triÖt ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm vËt t-. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nªu trªn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu sau ®©y: -Tr-íc hÕt ph¶i phôc vô ®¾c lùc cho s¶n xuÊt viÖc tæ chøc cung øng vËt t- kü thuËt cho s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu vÒ sè l-îng, chñng lo¹i, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- vµ ®óng thêi h¹n gãp phÇn hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp -Chñ ®éng ®¶m b¶o vËt t- cho s¶n xuÊt, khai th¸c triÖt ®Ó mäi kh¶ n¨ng vËt t- s½n cã trong néi bé doanh nghiÖp, ®Þa ph-¬ng vµ trong n-íc, tÝch cùc sö dông vËt t- thay thÕ nh÷ng lo¹i vËt t- khan hiÕm hoÆc ph¶i nhËp khÈu -§¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. 17 II. §Þnh møc tiªu hao vËt t1.§Þnh møc tiªu hao vËt t- lµ g× §Þnh møc tiªu hao vËt t- lµ sù quy ®Þnh møc hao phÝ vËt liÖu cÇn thiÕt cho viÖc t¹o ra s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. 2.C¸c ph-¬ng ph¸p x©y dung ®Þnh møc tiªu hao vËt t*Ph-¬ng ph¸p thèng kª: lµ ph-¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc tõ nh÷ng sè liÖu thèng kª vµ møc tiªu hao vËt liÖu cña kú tr-íc. Ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ vËn dômg, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt. Song nh-îc ®iÓm cña nã lµ ch-a thùc sù khoa häc chÝnh x¸c, ®«i khi chøa ®ùng c¸c yÕu tè l¹c hËu cña kú tr-íc. *Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm: theo ph-¬ng ph¸p nµy ®Þnh møc ®-îc x©y dùng dùa vµo kÕt qu¶ trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc t¹i hiÖn tr-êng sau ®ã tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra söa ®æi c¸c kÕt qu¶ ®· tÝnh to¸n hoÆc tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö trong mét thêi gian. Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nhiÒu xÝ nghiÖp ho¸ chÊt, luyÖn kim, thùc phÈm dÖt. *Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch: lµ ph-¬ng ph¸p cã ®Çy ®ñ c¨n cø kü thuËt do ®ã ®-îc coi lµ ph-¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu. Ph-¬ng ph¸p nµy lµ sù kÕt hîp bëi hai ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt víi viÖc ph©n tÝch toµn diÖn c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn l-îng tiªu hao vËt t- trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt t- cho kú kÕ ho¹ch. Møc tiªu hao ®-îc x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, ®éng lùc trong ®ã quan träng vµ phøc t¹p h¬n tÊt c¶ lµ x©y dùng møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh. Do vËy khi x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh cÇn ph¶i nghiªn cíu c¬ cÊu cña møc. C¬ cÊu ®ã bao gåm: -Møc tiªu hao thuÇn tuý ®-îc biÓu hiÖn ë träng l-îng cña s¶n phÈm sau khi ®· chÕ t¹o song, lµ phÇn nguyªn liÖu trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Träng l-îng rßng cña 1 s¶n phÈm = Møc tiªu hao nguyªn liÖu cho 1 s¶n phÈm - Møc phÕ liÖu 18 - Møc phÕ liÖu lµ phÇn tæn thÊt cã tÝnh c«ng nghÖ sau khi chÕ t¹o s¶n phÈm. Møc phÕ liÖu gåm cã: phÕ liÖu cßn sö dông ®-îc vµ phÕ liÖu bá ®i. +PhÕ liÖu cßn sö dông ®-îc chia lµm hai lo¹i: lo¹i ®-îc dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã(phÕ liÖu dïng l¹i) vµ lo¹i ®-îc dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c. +PhÕ liÖu bá ®i lµ phÕ liÖu kh«ng dïng ®-îcvµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm n÷a Nghiªn cøu c¬ cÊu møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh nh»m h¹n chÕ møc tæn thÊt cña nguyªn vËt liÖu chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. III.LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt tViÖc lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t- lµ kh©u quan träng cña kÕ hoach s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m kÞp thêi vµ cã chÊt l-îng sÏ ®¶m b¶o ®-îc c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. B¶n th©n chÊt l-îng cña kÕ ho¹ch vµ sù ph©n phèi ®óng ®¾n nguån vËt t- trong nÒn kinh tÕ quèc d©n còng phô thuéc vµo mét phÇn kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t- ë doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch lµ do phßng vËt t- thùc hiÖn. §Æc ®iÓm cña c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ ®a d¹ng vµ phøc t¹p, do tÝnh nghiÖp vô vµ cô thÓ cao, c«ng viÖc nµy ®ßi hái ng-êi lµm c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vËt t- ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô kü thuËt, hiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp. C¸c néi dung chÝnh cÇn ®-îc x¸c ®Þnh dÓ lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch nh- sau: -Nghiªn cøu thÞ tr-êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh thÞ tr-êng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vËt t- cho doanh nghiÖp vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. -Nghiªn cøu nhiÖm vô s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËt t- trong n¨m b¸o c¸o. -X¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch 19 -X¸c ®Þnh thèng kª b¶ng vËt t- sö dông trong n¨m kÕ ho¹ch. X©y dùng vµ ®iÒu chØnh c¸c lo¹i ®Þnh møc tiªu hao vËt t- : ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc sö dông c«ng xuÊt thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ®Þnh møc dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t-. -X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t- cho toµn doanh nghiÖp, tÝnh to¸n vÒ nguån vËt t- lªn b¶ng nhu cÇu vËt t- cho doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch chÝnh x¸c vÒ nhu cÇu vµ nguån vËt t- cho doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm vËt t- cho doanh nghiÖp còng nh- trong c«ng t¸c ho¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× dùa trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp sÏ ®Æt mua ®-îc hoÆc ký hîp ®ång mua ®-îc nh÷ng lo¹i vËt t- phï hîp víi môc ®Ých sö dông, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng thõa, thiÕu vËt t- trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch cung øng vËt t- cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ sù tæng hîp nh÷ng tµi liÖu tÝnh to¸n kÕ ho¹ch, lµ hÖ thèng c¸c b¶ng biÓu c©n ®èi vËt t-. NhiÖm vô chñ yÕu lµ ®¶m b¶o vËt t- tèt nhÊt cho s¶n xuÊt. V× vËy kÕ ho¹ch cung øng vËt t- ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc l-îng vËt t- cÇn thiÕt cã trong kú kÕ ho¹ch c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ thêi gian. Ngoµi ra cßn ph¶i x¸c ®Þnh râ nguån vËt t- ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt t- cña doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t- cña th¸ng, quý, n¨m...Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch ng-êi lËp kÕ ho¹ch ph¶i n¾m v÷ng c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp cô thÓ lµ: -KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm -KÕ ho¹ch söa ch÷a løn thiÕt bÞ m¸y mãc -KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt -§Þnh møc tiªu hao vËt t- cho tõng lo¹i s¶n phÈm -Sè l-îng vËt t- tån kho thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch -L-îng vËt t- dù tr÷ cuèi kú cho tõng lo¹i vËt t- 20
- Xem thêm -