Tài liệu Phân tích thực trạng tình hình sản xuất – kinh doanh của côngty công trình giao thông 128

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i tr-êng ®¹i häc d©n lËp Ph-¬ng §«ng, cïng víi sù trau dåi nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp s¬ bé 5 tuÇn t¹i C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128. T«i viÕt b¸o c¸o kh¶o s¸t tæng hîp thÓ hiÖn s¬ bé vÒ t×nh h×nh vµ thùc tÕ c«nng viÖc ë C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128. Néi dung b¸o c¸o tæng hîp gåm 4 phÇn: PhÇn thø nhÊt: Tæng quan vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 PhÇn thø hai: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt chñ yÕu cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¶u c«ng ty PhÇn thø ba: Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña c«ngty c«ng tr×nh giao th«ng 128 PhÇn thø t-: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 1 PhÇn thø nhÊt Tæng quan vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128. - Giao th«ng lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®éc quyÒn cña kinh tÕ nhµ n-íc, ®ãng vai trß chñ chèt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh- quèc phßng, an ninh. Ngµnh giao th«ng ®· cïng c¶ n-íc gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn kh«ng nhá vµo chiÕn th¾ng gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc. Ngµy nay, ngµnh giao th«ng l¹i gãp phÇn tµi lùc cña m×nh cïng c¶ n-íc thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam khëi x-íng vµ l·nh ®¹o, tõng b-íc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 tr-íc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng ®-êng 18, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp t¹i quyÕt ®Þnh sè 1048/TC ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 1980 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i, ®-îc thµnh lËp l¹i theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT t¹i quyÕt ®Þnh sè 916/TCCB - L§ ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶I trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I (Civil Engineering Contruction Corporation No 1) Bé Giao Th«ng VËn T¶i. - Tõ n¨m 1980 ®Õn n¨m 1986 ®ãng trô së t¹i X· ChiÒu S¹i - HuyÖn Mai Ch©u - TØnh Hoµ B×nh. - Tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m 1997 ®ãng trô së t¹i X· Trung Minh - HuyÖn Kú S¬n - TØnh Hoµ B×nh. - Tõ n¨m 1997 ®Õn nay ®ãng t¹i 24A - Ao Sen - Ph-êng V¨n Mç - ThÞ x· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 cã chøc n¨ng : +X©y dùng míi, söa ch÷a vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®-êng bé. +X©y dùng cÇu cèng ®-êng bé lo¹i võa vµ nhá. +X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ thuû lîi trong ph¹m vi c¶ n-íc. 2 +Gia c«ng l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. +Söa ch÷a, phôc håi ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Nh÷ng n¨m qua, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 ®· tham gia x©y sùng nhiÒu c«ng tr×nh nh-: +TuyÕn tr¸nh K45 (quèc lé 6) tr¸nh ngËp lßng hå s«ng §µ dµi 32km tiªu chuÈn ®-êng cÊp 4 miÒn nói. +§-êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi. +C¸c c«ng tr×nh giao th«ng phôc vô thuû ®iÖn Yaly - Gia Lai. +Quèc lé 183 thuéc ®Þa phËn tØnh H¶i D-¬ng. + Quèc lé 14 thuéc ®Þa phËn tØnh §¾c L¾c. +Quèc lé 18 thuéc ®Þa phËn tØnh Qu¶ng Ninh. +Trô së lµm viÖc cña Ban ®iÒu hµnh dù ¸n quèc lé 1 +M-¬ng An pha Qu¶ng Ninh (chñ c«ng tr×nh lµ c«ng ty than CÈm Ph¶ Qu¶ng Ninh.) +§-êng Pa L«ng - ThuËn Ch©u thuéc tØnh S¬n La. +§-êng hai ®Çu cÇu Hoµ B×nh. +TuyÕn c¸p th«ng tin sîi quang ( tØnh Hoµ B×nh). +§-êng tr¸nh thÞ x· ( Má SÐt) t¹i tØnh Hoµ B×nh. +§-êng giao th«ng n«ng th«n thuéc tØnh §¾c L¾c. Cïng víi nh÷ng c«ng tr×nh ®· nªu ë trªn c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 còng nhËn ®-îc nhiÒu c¸c c«ng tr×nh kh¸c víi vÞ trÝ n»m ë c¸c tØnh trong c¶ n-íc. Víi sù cè g¾ng cña Ban l·nh ®¹o cïng tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, mäi c«ng tr×nh ®-êng giao th«ng còng nh- nh÷ng c«ng tr×nh mµ C«ng ty nhËn thÇu ®-îc ®Òu hoµn thµnh tèt, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ ®óng tiÕn ®é. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, C«ng ty ®· ®Çu t- thªm nhiÒu thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng nÒn mÆt ®-êng cÊp cao ®¹t tiªu chuÈn quèc 3 tÕ, víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu kü thuËt vµ chÊt l-îng cao. N¨m 1999 vµ n¨m 2000 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 ®-îc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I giao nhiÖm vô thi c«ng n©ng cÊp 20 km quèc lé 1 vµ mét sè c«ng tr×nh c«ng ty nhËn thÇu. 4 PhÇn thø hai nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu vµ c¬ cÊu tæ chøc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cñac«ng ty I. C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt 1.§Æc ®iÓm c¬ cÊu vèn C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 cã sè kinh doanh lµ: 634 triÖu ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 482 triÖu ®ång + Vèn l-u ®éng: 152 triÖu ®ång Bao gåm c¸c nguån vèn : + Vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp: 313 triÖu ®ång + Vèn doanh nghjiÖp tù bæ xung: 231 triÖu ®ång + Vèn vay : 90 triÖu ®ång C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 lµ mét tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nhvËy c«ng ty ph¶i t×m kiÕm thÞ tr-êng vµ bao tiªu s¶n phÈm cña m×nh. Nh-ng ë ®©y C«ng ty lµ c«ng ty x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vÒ giao th«ng, thñy lîi, nªn viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng lµ mét kh©u quan träng vµ nã cßn tïy thuéc vµo sù ¶nh h-ëng cña C«ng tycòng nh- chÊt l-îng cña c¸c c«ng tr×nh ®· vµ ®ang lµm. ChÊt l-îng c«ng tr×nh phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh-: c«ng nghÖ, con ng-êi, m«i tr-êng bªn trong, m«i tr-êng bªn ngoµi, viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cña C«ng ty…nhËn biÕt ®-îc tÇm quan träng cña c¸c yÕu tè ®ã, nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ®Çu t- vµo mua s¨ms thiÕt bÞ vµ tæ chøc thi tuyÓn nh©n sù, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 5 Sau 5 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 lµm ¨n rÊt cã hiÖu qu¶ nªn cïng víi sè vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp vµ sè vèn do C«ng ty tù bæ xung còng nh- sè vèn C«ng ty ®i vay ë thêi ®iÓm thµnh lËp nh- ë trªn, cho ®Õn n¨n 2000 C«ng ty c«ngtr×nh giao th«ng 128 ®· n©ng tæng sè vèn s¶n xuÊt – kinh doanh lªn tíi: 2.530.429.624 ®ång Trong ®ã : + Vèn cè ®Þnh: 1.918.123.830 ®ång + Vèn l-u ®éng: 612.305.794 ®ång 2.§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ X©y dùng c¸ c«ng tr×nh giao th«ng lµ mét c«ngviÖc rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt n-íc nªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty chØ cã Nhµ n-íc mµ th«i nh-ng C«ng ty vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh vÉn h¹. C«ngvviÖc ®ßi hái ph¶i kÕt hîp c¶ lao ®éng thñ c«ng lÉn lao ®éng c¬ giíi ( thî ®-êng tay nghÒ cao vµ c«ngnh©n kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Î ®¸p øng hai d©y chuyÒn th¶m bª t«ng nhùa nãng – c«ng nghÖ thi c«ng mÆt ®-êng tiªn tiÕn ®ang ®-îc ¸p dông réng r·i trong x©y dùng ®-êng bé nªn nã ®ßi hái møc ®é c¬ giíi lín) còng nh- viÖc ®ãng gãp c¸c lo¹i m¸y thiÕt bÞ. §ã chÝnh lµ sù kÐt hîp lao ®éng cña mét tËp thÓ ng-êi cïng lµm nªn mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §iÒu nµy cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi sù bè trÝ, s¾p xxÕp d©y chuyÒn c«ng nghÖ cïng víi sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®oäng trong d©y chuyÒn ®ã. H¬n thÕ n÷a, c«ng viÖc nµy cßn ®ßi hái ph¶i cã mét cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ th¹t chÆt chÏ theo nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt ®· ®-îc ®Þnh s½n vµ ®-îc phª duþªt tõ Bé giao th«ng vËn t¶i. ChÝnh v× vËy, viÖc bè trÝ, s¾p xÕp d©y chuyÒn s¶n xuÊt ( c¶ vÌ c«ng nghÖ lÉn lao ®éng ) ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè nµy míi ®¶m b¶ochats l-îng s¶n phÈm. Tuy C«ng ty thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc xaay dùng vµ x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh nh-ng nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty vÉn lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nªn sau ®©y em chØ ®-a ra quy tr×nh c«ng nghÖ chung cho viÖc x©y dùng mét c«ng tr×nh giao th«ng: 6 Thi c«ng nÒn Thi c«ng líp mãng Thi c«ng mÆt ®-êng asphalt Song mçi giai ®o¹n trong mét quy tr×nh l¹i ®-îc chia lµm nhiÒu chÆng nhá. V× vËy viÖc bè trÝ s¾p xÕp cho tõng chÆng, tõng c«ng ®o¹n lµ hÕt søc phøc t¹p vµ nã ®ßi hái ph¶i thËt chÝnh x¸c. Cô thÓ nh- sau: S¬ ®å Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng nÒn VÖ sinh nÒn (dïng m¸y hót bôi) Xóc (dïng m¸y xóc) ñi (dïng m¸y ñi) VËn chuyÓn ®Êt ®¸ (dïng «t«) Lu (dïng m¸y lu) §Çm (dïng m¸y ®Çm ) Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng líp mãng R¶i cÊp phèi ®¸ d¨m liªn tôc(dïng m¸y r¶i) Lu(dïng m¸y lu) §Çm (dïng m¸y ®Çm) Quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó thi c«ng mÆt ®-êng asphalt R¶i bª t«ng nhùa nãng(dïng m¸y r¶i) Lu(dïng m¸y lu) §Çm (dïng m¸y ®Çm) 7 3.§Æc ®iÓm tæ chøc vµ sö dông nguån nh©n lùc Con ng-êi võa lµ®éng lùc võa lµ vËt c¶n, nÕu kh«ng biÕt kh¬i dËy ë ®ã kh¶ n¨ng tiÒm tµng. S¾p xÕp, bè trÝ hîp lý ®óng ng-êi ®óng viÖc, ®óng kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña tõng nh©n lùc cô thÓ sÏ t¹o thµnh mét hÖ thèng chÆt chÏ víi ®Çy ®ñ søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ý thøc ®-îc vai trß to lín ®ã, ngay tõ nh÷ng buæi s¬ khai, C«ngty ®· chó ý ch¨m lo c«ng t¸c nh©n sù c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng, cïng c¸c mèi quan hÖ kh¸c b»ng nhiÒu biÖn ph¸p , d-íi nhiÒu h×nh thøc ®éng viªn thu hót ®µo t¹o nh©n lùc mét c¸ch cã hÖ thèng, kÕt hîp ví s¾p xÕp tæ chøc hîp lý, ®¶m b¶o ®óng nng-êi ®óng viÖc sÏ ®Æt hiÖu qu¶ cao. Trong lÜnh vùc nµy C«ng ty cã quyÒn ®Ò nghÞ víi Tæng c«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh hay ñy quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, tæ chøc l¹i C«ng ty vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ C«ng ty. Trong khu«n khæ cho phÐp , C«ng ty ®-îc quyÒn tuyÓn chän, sö dông, hoÆc cho th«i viÖc ®èi víi c«ng nh©n viªnchøc lµm viÖc cho C«nng ty theo Bé luËt lao ®éng vµ ph¸p luËt Nhµ n-íc. 4.§Æc ®iÓm chÕ ®é tiÒn l-¬ng. Trong s¶n xuÊt, tiÒn l-owng lµ mét yÕu tè chi phÝ, lµ mét bé phËn kÐ ho¹ch hãa lao ®éng nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: ®èi víi ng-êi lao ®éng c¶i thiÖn ®êi sèng cña m×nh b»ng tiÒn l-¬ng vµ ®ång thêi tiÒn l-¬ng cßn cã t¸cc dông khuyÕn khÝch n©ng cao tay nghÒ chuyªn m«n cho ng-êi lao ®éng. TiÒn l-¬ng mang ý nghÜa ®ßn bÈy, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Quü l-¬ng cña C«ng ty ®-îc chia lµm hai phÇn c¬ b¶n: + PhÇn tiÒn l-¬ng æn ®Þnh (phÇn cøng) gawns víi tiÒn l-¬ng cÊp bËc + PhÇn tiÒn l-¬ng kh«ng æn ®Þnh (phÇn mÒm) bao gåm c¸c kho¶n phô cÊp , hÖ sè ®iÒu chØnh, hÖ sè lµm thªm giê theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt – kinh doanh vµ kh«ng thÊp h¬n quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. 8 II.C¬ cÊu tæ chóc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128. 1.C¬ cÊu nh©n sù trong c«ng ty HiÖn nay C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 cã 230 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, ®oµn viªn c«ng ®oµn chiÕm 80%, trong ®ã: +C¸n bé c«nng nh©n viªn gi¸n tiÕp : 60 ng-êi trong ®ã cã 7 n÷ +C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt : 170 ng-êi trong ®ã cã 27 n÷ Tr×nh ®é chuyªn m«n: +Kü s- c¸c lo¹i: 38 ng-êi + Trung cÊp c¸c lo¹i : 20 ng-êi + C«ng nh©n kü thuËt : 63 ng-êi + L¸i xe: 34 ng-êi + Lao ®éng phæ th«ng(thî ®-êng): 75 ng-êi ®-îc tæ chøc thµnh 2 c«ng tr-êng víi 7®¬n vÞ s¶n xuÊt, c¬ quan ®iÒu hµnh cã 4 phßng ban nghiÖp vô. 2.C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng ®éc lËp v× vËy bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng thµnh c¸c phßng ban, thùc hiÖn c¸c chø n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh, cô thÎ lµ (trang 10): 9 S¬ ®å C¬ cÊu tæ chøc - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128- Gi¸m ®èc PG§ Kinhdoanh Phßng Tµi chÝnh- KT PG§ Kü thuËt Phßng KtÕ- KÕ ho¹ch Phßng TCCB – L§ Phßng ThiÕt bÞ - VT Ban chØ ®¹o thi c«ng QLI §éi nÒn mÆt ®-êng 184 §éi c«ng tr×nh 189 Phßng Kü thuËt - TC Ban chØ ®¹o CT phÝa Nam §éi s¶n xuÊt vËt liÖu 190 §éi c«ng tr×nh 188 §éi nÒn mÆt ®-êng 187 §éi c«ng tr×nh 187 §éi c«ng tr×nh 183 10 + Ban Gi¸m §èc gåm :1 Gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc -Gi¸m ®èc : lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt, tr-íc Tæng c«ng ty, ®iÒu hµnh mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh, tæ chøc ®êi sèng vµ thùc c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. -Phã gi¸m ®èc kü thuËt : lµ ng-êi phô tr¸ch vÒ kü thuËt thi c«ng vµ an toµn thi c«ng, trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kü thuËt. -Phã gi¸m ®èc kinh doanh : lµ ng-êi phô tr¸ch vÒ nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, kü thuËt xe m¸y vµ néi chÝnh cña C«ng ty. NhiÖm vô cña hai Phã gi¸m ®èc lµ gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vµ trùc tiÕp chi huy, phô tr¸ch tõng mÆt c«ng t¸c, thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng. + C¸c phßng chøc n¨ng : ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù chØ huy trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña Gi¸m ®èc, bao gåm: -Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n : tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh vay vèn vµ cÊp vèn cho s¶n xuÊt, lËp luËn chøng kinh tÕ ®Çu t- mua s¾m thiÕt bÞ, ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, cËp nhËt chøng tõ , theo dâi sæ s¸ch cho vay vµ thanh to¸n khãi l-îng hµng thµng ®èi víi c¸c ®éi.Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc vÒ tµi chÝnh, chÕ ®é b¶o hiÓm,thuÕ, khÊu hao tiÒn l-¬ng, b¸o c¸o dÞnh kú quyÕt to¸n hµng n¨m. Thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh khi hoµn thµnh. -Phßng tæ chøc c¸n bé – lao ®éng : tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. Bao gåm viÖc thµnh lËp gi¶i thÓ s¸t nhËp tæ chøc, quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, bbè trÝ c¸n bé lao ®éng ; c«ng t¸c ®Ò b¹t, bæ nhiÖm c¸n bé; tiÕp nhËn c¸n bé c«ng nh©n ; c«ng t¸c ®µo t¹o båi d-ìng; c«ng t¸c n©ng l-¬ng, n©ng bËc; thuyªn chuyÓn; khen th-ëng vµ kû luËt. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. C¸c mÆt c«ng t¸c an ninh trËt tù, b¶o hé lao ®éng… C«ng t¸c v¨n th- l-u tr÷, qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý trô së vµ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc cña l·nh ®¹o vµ khãi c¬ quan. 11 -Phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch : tham m-u cho Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh doanh quý, n¨m ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. X©y dùng dù to¸n thi c«ng lµm c¬ së giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ. Cïng phßng kü thuËt nghiÖm thu thanh to¸n ®èi víi chñ c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh hoµn thµnh; tæ chøc nghiÖm thu khèi l-îng , tÝnh to¸n gi¸ trÞ thùc hiÖn, c¸c kho¶n thu khÊu hao, c¸c kho¶n khÊu trõ, bï gi¸ vËt liÖu vµ lËp b¶ng thanh to¸n víi c¸c ®¬n vÞ , thanh lý hîp ®ång. Lµm hå s¬ dù thÇu, tham m-u cho Gi¸m ®èc lËp dù to¸n, tÝnh to¸n ®¬n gi¸ bá thÇu. -Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ – vËt t- : tham m-u cho Gi¸m ®èc trong lÜnh vøc ®Çu t- mua s¾m thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®¸p -nngs yªu cÇu s¶n xuÊt. X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý thiÕt bÞ, vËt t- , quy chÕ vËn hµnh b¶o d-ìng thiÕt bÞ , chÕ ®é thu khÊu hao , c«ng t¸c söa ch÷a. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý vËn hµnh thiÕt bÞ vËt t- ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. -Phßng kü thuËt – thi c«ng : cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho Gi¸m ®çc©y dsùng thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh sau khi ®· ký kÕt hîp ®ång thi cong víi chñ c«ng tr×nh. L©p tiÕn ®é thi c«ng, nhu cÇu thiÕt bÞ cho tõng cong tr×nh, tõng giai ®o¹n phï hîp v¬i tiÐn ®é cña dù ¸n. Gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, ®¶m b¶o thi c«ng ®óng quy tr×nh , ®óng hå s¬ thiÕt kÕ, quan hÖ lµm viÖc víi t- vÊn gi¸m s¸t gi¶i quyÕt cac vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt, thèng nhÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng, cïng phßng kÕ ho¹ch x¸c lËp khèi l-îng ®· thi c«ng hµng th¸ng ®Ó thanh to¸n víi chñ c«ng tr×nh vµ c¸c ®¬n vÞ. LËp hå s¬ hoµn c«ng khi c«nng tr×nh hoµn thµnh bµn giao . C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 do ®Æc thï lµ ®¬n vÞ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong c¶ n-íc nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty r¸t réng. Do ®ã, mçi khi C«ngty th¾ng thÇu mét c«ng tr×nh nµo ®ã th× th-êng lµ ban l·nh ®¹o C«ng ty lËp ra c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng tr-êng ®Ó c«ng tr×nh ®-îc hoµn thµnh tèt, råi sau ®ã míi tuiÕn hµnh thi c«ng. Mµ môc ®Ých cña viÑc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp lµ nh»m cho doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng ®ång bé, thèng nhÊt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt - kinh doanh. ChÝnh v× thÕ, khi chóng 12 ta nghiªn cøu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 th× theo em, chóng ta còng ph¶i nghiªn cøu c¬ c¸u tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mét c«ng tr-êng. Sau ®©y lµ S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mét c«ng tr-êng cña C«ng ty: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mét c«ng tr-êng -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128Gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc dù ¸n Phßng kÕ ho¹ch thiÕt bÞ §éi thi c«ng nÒn ®-êng Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh V¨n phßng §éi thi c«ng mÆt ®-êng Phßng kü thuËt gi¸m s¸t §éi thi c«ng c«ng tr×nh 13 +Gi¸m ®èc dù ¸n: Lµ ng-êi cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thi c«ng cÇu, ®-êng vµ tõng ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n cã ®é phøc t¹p t-¬ng tù nh- c«ng tr×nh ®Êu thÇu. Gi¸m ®èc dù ¸n thay mÆt cho Gi¸m ®èc C«ng ty cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnhvµ chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé dù ¸n vÒ mäi mÆt ®èi víi chñ ®Çu t- vµ kü s- tvÊn. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc dù ¸n cã c¸c phßng nghiÖp vô. +C¸c phßng nghiÖp vô: -Phßng kü thuËt : cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho Gi¸m ®èc dù ¸n vÒ c«ngt¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×h ®Ó lµm viÖc víi kü s- tv¸n. V¹ch tiÕn ®é, ®iÒu chØnh tiÕn ®é mòi thi c«ng sao cho phï hîp víi tiÕn ®é chung cña dù ¸n. Gióp ®ì c¸c ®oi vÒ mawtj kü thuËt, b¶o ®¶m thi c«ng ®óng quy tr×nh vµ th-êng xuyªn lµm viÖc víi kü s- t- vÊn ®Ó thèng nh¸t c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng ®-îc kü s- t- vÊn chÊp nhËn. LËp hhå s¬ hoµn c«ng, cïng phßng kÕ ho¹ch x¸c lËp khèi l-îng ®· thi c«ng hµng th¸ng ®Ó thanh to¸n víi chñ c«ng tr×nh . Tæng nghiÖm thu toµn bé c«ng tr×nh vµ giao. -Phßng kÕ ho¹ch – ThiÕt bÞ : tham m-u cho gi¸m ®èc dù ¸n vµ cïng phßng kü thuËt lËp c¸c tiÕn ®é chung, kÕ ho¹ch vèn , vËt t- phôc vô c¸c ®¬n vÞ thi c«ng , ký c¸c hîp ®ång cã liªn quan phôc vô dù ¸n. Cïng phßng kü thuËt ngiÖm thu thanh to¸n hµng th¸ng, gi¸ trÞ c¸c kho¶n khÊu trõ, bï gi¸ vËt liÖu vµ lµ viÖc víi c¸c kü st- vÊn ®Ó ®-îc chÊp nhËn vµ chñ c«ng tr×nh thanh to¸n. Tham m-u cho Gi¸m ®èc dù ¸n vÒ thanh to¸n, t¹m øng, c¸c kho¶n khÊu trõ ®ãi víi c¸c ®éi x©y dùng vµ lµm hå s¬ hoµn c«ng. -Phßng kÕ to¸n – Tµi vô: tham m-u cho Gi¸m ®èc dù ¸n vÒ kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, cËp nhËt chøng tõ , theo dâi sæ s¸ch chi tiªu v¨n phßng, phÇn phôc vô kü s- t- vÊn vµ c¸c kho¶n cÊp ph¸t, cho vay vµ thanh toÊn hµng th¸ng ®èi víi c¸c ®éi sau khi ®-îc chñ c«ng tr×nh duyÖt . Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®ä, chÝnh s¸ch cña nhµ n-¬cds vÒ tµi chÝnh, chÕ ®é b¶o hiÓm , thuÕ khÊu hao, tiÒn l-¬ng cho v¨n phßng vµ c¸c ®éi, b¸o c¸o ®Þnhkú , quyÕt to¸n n¨m vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 14 -V¨n phßng: tham m-u cho Gi¸m ®èc dù ¸n vÒ mÆt qu¶n lý hµnh chÝnh, ®iÒu kiÖn ¨n ë, sinh ho¹t lµm viÖc cho c¸c ®éi vµ v¨n phßng. Quan hÖ ®èi néi, ®èi ngo¹i, phong tôc tËp qu¸n ®Þa ph-¬ng, gi¶i quyÕt c¸c cchÕ ®é chÝnh s¸ch ®-îc Nhµ n-íc quy ®Þnh. Trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh bé phËn phôc vô kü s- t- vÊn, ®iÖn n-íc, b¶o qu¶n thay thÕ nhµ ë, ®å dïng, xe cé, v¨n phßng phÈm vµ c¸c thiÕt bÞ. 15 PhÇn thø ba Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña c«ng ty c«ngtr×nh giao th«ng 128 I kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 ho¹t ®éng víi ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã con dÊu riªng, cã bé m¸y kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n riªng vµ ®-îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. C«ngty lµ bé phËn trung t©m ®øng thÇu chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng diÔn ra ë 7 ®éi s¶n xuÊtvµ 2 c«ng tr-ßng. Víi t- c¸ch ph¸p nh©n c«ngty cã thÓ ®øng ra vay vèn , ®Êu thÇu c«ngtr×nh, nhËn thÇu x©y dùng ®Ó t¹o c«ng ¨n viÑc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn gióp hä cã thu nhËp vµ víi møc l-¬ng cao nhÊt mµ c«ngty cã thÓ tr¶ ®-îc. S¶n phÈm cña c«ngty mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian kÐo dµi víi nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau sÏ lµm cho t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ngty kh«ng liªn tôc , bÞ gi¸n ®o¹n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè m«i tr-êng ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm cña ngµnh giao th«ng , m«i tr-êng t¸c ®éng ®Õn tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña C«ng ty , thêi tiÕt m-a giã sÏ rÊt khã cho viÖc lµm ®-êng vµ lµm c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, dÉn ®Õn c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é , tõ ®ã nã sÏ n¶y sinh ra nhiÒu vÊn ®Ò nh-: ø ®äng vèn, chi phÝ vÒ nguyªn liÖu , nh©n c«ng …sÏ t¨ng lªn lµm cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh thay ®æi. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· cè g¾ng víi n¨ng lùc tù cã cña m×nh t×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh ®Ó nhËn thÇu, bªn c¹nh ®ã c«ngty cã ®iÒu chØnh ph-¬ng ph¸p tæ chøc qu¶n lý gióp cho bé m¸y cña c«ngty ®-îc ho¹t ®éng tèt h¬n. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- vµ còng ®¹t ®-îc kÕt qu¶ kh¸ch quan. Lîi nhuËn , s¶n l-îng, sè 16 nép ng©n s¸ch còng nh- thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ngµy mét t¨ng. MÆc dï C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ cã sè lao ®éng kh¸ ®«ng, tuy nhiªn C«ngty ®· cè g¾ng t×m kiÕm viÖc lµm, thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é ®ãi c«nh nh©n viªn còng nhmua b¶o hiÓm th©n thÓ , b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ. Cô thÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: BiÓu sè 1:KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh -c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128®¬n vÞ tÝnh:1000® tt ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 1 Vèn kinh doanh 2.163.000 2.253.039 2.530.429 2 Doanh thu thuÇn 11.695.740 13.433.899 14.970848 3 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 201.787 259.348 301.426 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 126.340 194.511 239.486 5 Lao ®éng b×nh qu©n 218 ng-êi 238 ng-êi 230 ng-êi 6 Thu nhËp b×nh qu©n 500 566 605 Qua b¶ng tæng kÕt trªn chóng ta thÊy n¨m 2000 so víi n¨m 1998, n¨m 1999 t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn cïng víi viÖc thu nhËp cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty t¨ng lªn Cïng víi viÖc biÕn ®éng kinh tÕ trªn toµn cÇu dÉn ®Õn sù ¶nh h-ëng cña kinh tÕ khu vùc t¸c ®éng vµo n-íc ta, lµm cho ho¹t ®éng kinh tÕ ë n-íc ta còng chËm l¹i kh«ng ph¸t triÓn. Víi t×nh tr¹ng ®ã nhiÒu c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nhung ch-a ®-îc thanh to¸n do Nhµ n-íc cã khã kh¨n vÒ vèn, do C«ng ty nhËn thÇu ®-îc nhiÒu c«ng tr×nh ë xa víi sè vèn l-u ®éng Ýt mµ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh víi gi¸ trÞ s¶n l-îng lín , v× vËy c«ng ty vay Ng©n hµng nhiÒu ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m sót. 17 2.Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh 2.1.Ph©n tÝch t×nh thùc hiÖn tæng doanh thu BiÓu sè2:t×nh h×nh thùc hiÖn tæng doanh thu -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 So s¸nh 2000/1999 Sè tuyÖt ®èi Tæng doanh thu 12.816.243 13.914.850 1.098.607 % +8,5% Qua biÓu trªn chóng ta thÊy tæng doanh thu n¨m 2000 t¨ng +8,5% so víi n¨m 1999, nh- vËy lµ trong n¨m 2000 c«ng ty ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh ®Ó lµm vµ ban l·nh ®¹o ®· chØ ®¹o bé m¸y c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ trªn cho thÊy, sù cè g¾ng trong l·nh ®¹o vµ nh÷ng nç lùc c¸ nh©n cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 2.2.T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng. BiÓu sè 3:T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ChØ tiªu Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128®¬n vÞ tÝnh : 1000® N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 25.657.587 28.365.458 31.859.983 C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n vµ thùc hiÖn ®-îc môc tiªu ®Ò ra lµ n©ng c¸o n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ t¨ng ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty. Qua b¶ng trªn ta cã ®å thÞ sau: 18 T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng -c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128- GTTSL (1000®) 32.000.000 00 29.000.000 26.000.000 N¨m 0 1998 1999 2000 2.3.T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. BiÓu sè 4: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128®¬n vÞ tÝnh : 1000® ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 Tæng sè thuÕ ph¶i nép 1.321.572 1.411.402 1.580.972 Cïng víi viÖc kh«ng ngõng gia t¨ng doanh thu, kh«ng ngõng tÝch lòy ®Ó ph¸t triÓn, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 lu«n hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ n-íc. C«ng ty ya thøc ®-îc r»ng ®Ó cã thÓ ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nh- ngµy h«n nay lµ do Nhµ n-íc ®· t¹o cho C«ng ty mét m«i tr-êng, ®iÒu kiÖn kinh doanh thuËn lîi cïng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch æn ®Þnh. 19 ThuÕ lµ mét phÇn chi phÝ dèi víi doanh nghiÖp nh-ng l¹i lµ mét kho¶n thu ®èi víi x· héi, nh»m ph©n phèi thu nhËp vµ t¸i dÇu t- më réng s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Qua biÓu trªn chóng ta cã thÓ minh häa t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc cña C«ng ty nh- sau: T×nh h×nh nép thuÕ cho nhµ n-íc ThuÕ (1000®) -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128- 160.000.0000 150.000.000 140.000.000 N¨m 0 1998 1999 2000 2.4.T×nh h×nh sö dông lao ®éng. Nh©n sù lµ yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña C«ng ty, sù thay ®ái trong t©m lý cña con nh©n trong C«ng ty sÏ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, dÉn ®Õn tiÕn ®é c«ng tr×nh sÏ chËm l¹i . Trong C«ng ty ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã t©m lý qu¶n trÞ, cã sù am hiÓux· héi s©u s¾c, biÕt ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n tõng c¸ nh©n con ng-êi sÏ gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã nh÷ng nh©n viªn giái vµ hä sÏ lµm viÖc hÐt kh¶ n¨ng cña m×nh cèng hiÕn cho c«ng ty. 20
- Xem thêm -