Tài liệu Phân tích thực trạng kinh doanh của công ty honda việt nam

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU C¸c doanh nghiÖp tr-íc khi quyÕt ®Þnh bá vèn ®Çu tvµo mét lÜnh vùc kinh doanh hoÆc dÞch vô nµo ®ã ngoµi viÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? Còng cÇn ph¶i biÕt m×nh sÏ bá ra bao nhiªu chi phÝ vµ thu ®-îc bao nhiªu lîi Ých. DÜ nhiªn, nh÷ng lîi Ých ®ã dï tån t¹i d-íi bÊt cø h×nh thøc nµo còng cÇn ph¶i lín h¬n chi phÝ bá ra. Hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c doanh nghiÖp bao giê còng mong muèn thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a víi mét chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh võa lµ ®éng lùc võa lµ tiÒn ®Ò ®Ó mäi doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong mét m«i tr-êng kinh tÕ mµ sù c¹nh tranh diÔn ra v« cïng kh¾c nghiÖt, mäi rñi ro lu«n lu«n cã thÓ x¶y ra. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty liªn doanh Honda ViÖt nam ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn 1 thÞ tr-êng xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam. §iÒu nµy cã ®-îc chÝnh lµ nhê c«ng ty ®· lu«n ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh ë møc cao trong thêi gian dµi, tæ chøc tèt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ nh»m kh«ng ngõng b¶o toµn vèn, ph¸t triÓn nguån vèn. MÆt kh¸c tËn dông n¨ng lùc s½n cã cña m×nh trong s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ ®-îc gi¸ thµnh, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ®Èy m¹nh chiÕn l-îc néi ®Þa ho¸ ®· n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm xe m¸y lªn 70%. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy ®Ò cËp ®Õn sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn, nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh Honda ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. 2 I. s¬ l-îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Nh- chóng ta ®· biÕt, nh·n hiÖu Honda ë ViÖt Nam ®-îc hiÓu ®ång nghÜa lµ xe g¾n m¸y bëi ®é bÒn, chÊt l-îng xe còng nh- mäi ®Æc ®iÓm kh¸c ®Òu ®· ®-îc kiÓm chøng tõ l©u qua thùc tÕ sö dông. N¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh ®ã, ngay sau khi §¶ng vµ Nhµ n-íc ¸p dông chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, tËp ®oµn Honda NhËt B¶n ®· ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam chÝnh thøc tõ n¨m 1993 nh»m môc tiªu nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr-êng phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh sau nµy. Sau mét qu·ng thêi gian dµi c©n nh¾c vµ t×m kiÕm ®èi t¸c, C«ng ty Honda ViÖt nam, tªn giao dÞch ®èi ngo¹i "Honda Vietnam Company Ltd." chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ®Çu t- sè 1521/GP do Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t- cÊp vµo ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 1996 gåm ba bªn: * Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp ViÖt nam (VEAM), trô së ®Æt t¹i sè 2 phè TriÖu Quèc §¹t, Hµ Néi * C«ng ty Honda Motor Ltd., trô së ®Æt t¹i 1-1,2 Chome, Minamiaoyama, Minato-Ku, Tokyo 107, NhËt B¶n * C«ng ty Asian Honda Motor. Ltd., trô së ®Æt t¹i tÇng 14, toµ nhµ Thai Obayashi, Rajdamri road, Bangkok 10330, Th¸i Lan Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i x· Phóc Th¾ng, huyÖn Mª linh, tØnh VÜnh phóc. C«ng ty cã mét chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. 3 Tæng vèn ®Çu t- theo giÊy phÐp lµ 104.003.000 USD vµ vèn ph¸p ®Þnh lµ 31.200.000 USD, trong ®ã: * Bªn ViÖt nam gãp 9.360.000 USD b»ng quyÒn sö dông 20 ha ®Êt trong 40 n¨m t¹i x· Phóc Th¾ng, chiÕm 30%. * Honda Motor gãp 13.104.000 USD, chiÕm 42%. * Asian Honda gãp 8.736.000 USD chiÕm 28%. Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt, l¾p r¸p xe g¾n m¸y nh·n hiÖu Honda, phô tïng xe g¾n m¸y vµ cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hµnh söa ch÷a xe g¾n m¸y. Thêi h¹n ho¹t ®éng trong 40 n¨m II. t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty S¶n phÈm chÝnh mµ C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh lµ xe g¾n m¸y vµ phô tïng xe g¾n m¸y. Ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1997, C«ng ty chÝnh thøc s¶n xuÊt chiÕc xe "Super Dream" ®Çu tiªn vµ b¾t ®Çu tõ th¸ng 2 n¨m 1998, nh·n hiÖu "Siªu giÊc m¬" nµy ®· ®-îc tung ra thÞ tr-êng vµ nhanh chãng chiÕm ®-îc lßng tin cña ng-êi tiªu dïng. §©y thùc sù lµ mét hiÖn t-îng cña thÞ tr-êng xe m¸y nãi riªng vµ thÞ tr-êng hµng tiªu dïng nãi chung khi ng-êi 4 mua xe ph¶i xÕp hµng ®Õn mét th¸ng ®Ó chê ®Õn l-ît m×nh mua. Song song víi lo¹i xe nµy, b¾t ®Çu tõ th¸ng 10 n¨m 1999, C«ng ty ®· giíi thiÖu ra thÞ tr-êng mÉu xe thø hai mang tªn "Future" víi kiÓu d¸ng thÓ thao ®Æc biÖt thÝch hîp víi tÇng líp thanh niªn thµnh thÞ. Vµ kÕt qu¶ ®em l¹i thËm chÝ cßn v-ît qu¸ mong ®îi cña C«ng ty còng nh- cña toµn bé thÞ tr-êng xe g¾n m¸y nãi chung ë ViÖt Nam. Sè ng-ßi muèn mua xe v-ît qu¸ nhiÒu lÇn sè xe cã thÓ cung øng ra thÞ tr-êng. Kh¸ch hµng ph¶i ®Æt tiÒn tr-íc tõ 10 ®Õn 20 ngµy ®Ó cã thÓ mua hµng cho dï C«ng ty vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt phô tïng ®· dån hÕt nh©n lùc vµ m¸y mãc tËp trung vµo ®êi xe míi nµy. H¬n thÕ n÷a, s¶n phÈm "truyÒn thèng" cña C«ng ty lµ xe "Super Dream" vÉn chiÕm ®-îc lßng tin tuyÖt ®èi cña kh¸ch hµng khi sè l-îng xe b¸n ®-îc tiÕp tôc æn ®Þnh ë møc cao nh- tr-íc khi ®êi xe thø hai nµy ra ®êi. Kh«ng dõng l¹i ë ®ã, C«ng ty hiÖn ®ang nghiªn cøu, ®iÒu tra tiÕp thÞ ®Ó cho ra ®êi c¸c lo¹i xe kh¸c n÷a nh- xe chuyªn dïng cho nam giíi hay lo¹i xe Scooter (xe tay ga, kh«ng sè) ®Ó phôc vô tèt h¬n n÷a nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ®«ng ®¶o ng-êi tiªu dïng. Bªn c¹nh s¶n phÈm chñ yÕu lµ xe m¸y, C«ng ty cßn kinh doanh phô tïng vµ dÇu nhít chÝnh hiÖu Honda víi môc ®Ých chÝnh nh»m phôc vô tèt h¬n n÷a ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc duy tr× còng nh- khuÕch tr-¬ng h×nh ¶nh cña c«ng ty ®èi víi ®«ng ®¶o ng-êi tiªu dïng thuéc mäi thµnh phÇn. 5 2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty Lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt, C«ng ty Honda ViÖt Nam dån nhiÒu c«ng søc vµo viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm h¬n c¶. Tuy nhiªn, viÖc b¸n hµng còng thu hót kh«ng kÐm sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o còng nh- toµn bé nh©n viªn. Víi ®Æc thï cña m×nh, C«ng ty Honda ViÖt Nam kh«ng cã tham väng trùc tiÕp phôc vô tíi ng-êi tiªu dïng cuèi cïng mµ C«ng ty chØ duy tr× m¹ng l-íi b¸n hµng tíi c¸c ®¹i lý ñy nhiÖm ®éc quyÒn (sau ®©y gäi t¾t lµ HEAD). Do c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty lµ xe m¸y cã gi¸ trÞ lín vµ ®ßi hái sù ch¨m sãc kü cµng h¬n nªn C«ng ty yªu cÇu c¸c HEAD cña m×nh nh÷ng ®iÒu kiÖn t-¬ng ®èi kh¾t khe. Thø nhÊt, c¸c HEAD ph¶i cã mét vÞ trÝ kinh doanh thÝch hîp, nghÜa lµ cã mÆt tiÒn vµ diÖn tÝch ®¹t ®-îc tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ ë nh÷ng khu vùc thuËn lîi cho viÖc mua b¸n, ®Æc biÖt lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c HEAD kh«ng qu¸ gÇn nhau. Thø hai, HEAD ph¶i cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh thùc sù ch¾c ch¾n ®Ó cã thÓ øng tr-íc mét kho¶n tiÒn th-êng lµ rÊt lín cho viÖc tr¶ tiÒn mua xe, ®Æt cäc tiÒn phô tïng còng nh- ®Çu tvµo tµi s¶n cè ®Þnh ban ®Çu. Thø ba, c¸c HEAD ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, ®ñ ®Ó b¶o hµnh vµ gi¶i quyÕt trôc trÆc nÕu cã cho kh¸ch hµng. §©y qu¶ thùc lµ nh÷ng yªu cÇu t-¬ng ®èi khã ®èi víi ®«ng ®¶o c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Cô thÓ mÆt tiÒn mét cöa hµng ph¶i réng tèi thiÓu lµ 8m hay doanh nghiÖp ph¶i cã vèn l-u ®éng Ýt nhÊt lµ 100.000 USD... Víi mét sè vèn lín nh- vËy, nÕu ®Ó tån ®äng trong thêi gian dµi sÏ g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho cöa hµng. Nh-ng nh- thÕ 6 kh«ng cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng thÓ vµ kh«ng muèn trë thµnh cöa hµng ®¹i lý ñy nhiÖm ®éc quyÒn cña C«ng ty Honda ViÖt Nam mµ ng-îc l¹i. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch qua c¸c -u ®·i mµ C«ng ty dµnh cho c¸c cöa hµng cña m×nh còng nh- kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn trong lÜnh vùc kinh doanh xe m¸y. Tr-íc hÕt, c¸c cöa hµng ñy nhiÖm ®éc quyÒn cña Honda sÏ ®-îc C«ng ty chi tr¶ cho toµn bé chi phÝ vÒ b¶ng hiÖu vµ 50% chi phÝ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cho viÖc thµnh lËp cöa hµng. MÆt kh¸c, c¸c cöa hµng cã thÓ thu ®-îc mét kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ trong viÖc b¸n xe m¸y khi ®-îc h-ëng mét kho¶n hoa hång kh¸ hîp lý còng nh- lîi nhuËn thu ®-îc tõ viÖc söa ch÷a, b¶o d-ìng c¸c lo¹i xe trong t-¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty Honda ViÖt Nam còng cã c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o thî kü thuËt cho c¸c cöa hµng. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o lÇn l-ît cho thî b¶o d-ìng cña tÊt c¶ c¸c HEAD còng nh- c¸c cöa hµng ®Ó cã thÓ tiÕp cËn víi mäi c«ng nghÖ söa ch÷a, b¶o d-ìng t©n tiÕn nhÊt do chÝnh c¸c chuyªn gia n-íc ngoµi vµo h-íng dÉn ®µo t¹o. V× nh÷ng lÏ ®ã, hiÖn t¹i C«ng ty Honda ViÖt Nam cã kho¶ng h¬n 120 cöa hµng b¸n xe vµ con sè nµy ®· lªn tíi 150 trong n¨m 2000. Trong ®ã, Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ n¬i tËp trung nhiÒu nhÊt m¹ng l-íi c¸c cöa hµng (mçi thµnh phè cã trªn d-íi 30 cöa hµng) vµ sè cßn l¹i n»m r·i r¸c ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phè trªn toµn quèc. C«ng ty duy tr× liªn l¹c kh¸ chÆt chÏ víi c¸c cöa hµng th«ng qua viÖc gi¸m s¸t vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c nh©n viªn phßng b¸n hµng. Do vËy, C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®-îc mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt nhu cÇu, thÞ hiÕu còng nh- t×nh h×nh biÕn ®éng hµng 7 ngµy cña kh¸ch hµng còng nh- cña thÞ tr-êng xe g¾n m¸y nãi riªng vµ thÞ tr-êng hµng hãa nãi chung. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty Kh¸c víi c¸c liªn doanh kh¸c th-êng ®-îc thµnh lËp tõ bé khung s½n cã cña bªn ViÖt Nam, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Honda ViÖt Nam ®-îc x©y dùng hoµn toµn míi trªn c¬ së thi tuyÓn tù do, c«ng khai vµ hÕt søc c«ng b»ng. Do vËy, ®éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty nh×n chung cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc thùc sù, vµ ®Æc biÖt lµ rÊt trÎ víi ®é tuæi trung b×nh lµ 21 ®èi víi c«ng nh©n vµ 26 ®èi víi kü s- vµ nh©n viªn v¨n phßng. HiÓu râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®¹o t¹o con ng-êi, lÊy con ng-êi lµm trung t©m cña c«ng viÖc, C«ng ty Honda ViÖt Nam th-êng xuyªn tæ chøc c¸c khãa häc nh»m n©ng cao tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ c¸c khãa huÊn luyÖn t¹i n-íc ngoµi (Honda NhËt B¶n vµ Th¸i Lan). Trong ba n¨m tõ 1997 ®Õn 1999, C«ng ty ®· cö gÇn 200 nh©n viªn ®i häc tËp t¹i NhËt B¶n vµ Th¸i Lan. Trong n¨m 2000 võa qua, ®Ó chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®éng c¬ xe m¸y t¹i ViÖt Nam, 20 ng-êi ®· ®-îc cö ®i ®µo t¹o chÝnh quy t¹i nhµ m¸y Honda Kumamoto t¹i NhËt B¶n ®Ó n¾m v÷ng c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. §©y thùc sù lµ nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá cho ®Êt n-íc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. Tuy nhiªn, thùc chÊt cña bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo cña C«ng ty Honda nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu nh»m môc ®Ých ®¹t ®-îc lîi Ých cho chÝnh b¶n th©n m×nh. Hä ®Çu t- vµo con ng-êi, vµo m¸y mãc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt 8 lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm th«ng qua ®ã tèi ®a hãa lîi nhuËn cho C«ng ty. NÕu xÐt vÒ mÆt nµy, C«ng ty Honda ViÖt Nam ®· ®¹t ®-îc môc ®Ých. N¨ng suÊt lao ®éng ë C«ng ty kh¸ cao. Chóng ta sÏ kh«ng so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp trong n-íc bëi sù kh¸c biÖt kh¸ lín vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ còng nh- ®é hiÖn ®¹i cña m¸y mãc mµ chØ tÝnh riªng trong tËp ®oµn Honda toµn cÇu. ë khÝa c¹nh nµy, C«ng ty Honda ViÖt Nam kh«ng thua kÐm nhiÒu khi so víi Honda Th¸i Lan hay Honda Indonesia cho dï c¸c c«ng ty nµy cã nhiÒu h¬n C«ng ty Honda ViÖt Nam ®Õn 20 n¨m kinh nghiÖm. LÊy mét vÝ dô cô thÓ, theo c¸c th«ng sè kü thuËt, thêi gian ®Ó l¾p r¸p hoµn chØnh mét xe m¸y ë Honda Th¸i lµ 45 gi©y trong khi con sè nµy ë C«ng ty Honda ViÖt Nam hiÖn t¹i lµ 57 gi©y. C«ng ty ®· cè g¾ng vµ ®Õn cuèi n¨m 2000 thêi gian thao t¸c ®· rót ng¾n xuèng cßn 52 gi©y. 4. §Æc ®iÓm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty Víi tæng sè vèn ®Çu t- ®¨ng ký tÝnh ®Õn n¨m 2005 lµ 104 triÖu USD cïng víi ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña mét c«ng ty s¶n xuÊt, tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty Honda ViÖt Nam ®-îc coi lµ rÊt lín c¶ vÒ mÆt sè l-îng lÉn gi¸ trÞ. Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®-îc chia lµm 2 lo¹i: a. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Lµ lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín nhÊt vµ gi÷ vai trß quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. N»m trªn m¶nh ®Êt réng 20ha t¹i x· Phóc Th¾ng, huyÖn Mª Linh, tØnh 9 VÜnh Phóc, râ rµng lµ gi¸ trÞ x©y dùng vµ kiÕn tróc cña C«ng ty ®-îc chó träng ®Çu tiªn. Toµn bé nhµ x-ëng vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî ®-îc nhµ thÇu chÝnh Hazama (NhËt B¶n) thi c«ng víi tiªu chuÈn chÊt l-îng ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Víi kinh nghiÖm ®-îc tÝch lòy qua viÖc x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y Honda trªn thÕ giíi, Hazama ®· chØ ®¹o vµ trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh trong mét thêi gian ng¾n. ChØ trong 14 th¸ng x©y dùng, toµn bé phÇn x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®· hoµn thµnh víi chÊt l-îng kh«ng hÒ thua kÐm Honda Th¸i Lan. §Æc biÖt, phÇn nhµ m¸y s¶n xuÊt, tr¸i tim cña C«ng ty víi diÖn tÝch x©y dùng 20.000m2 vµ kho¶ng 400 ®Çu m¸y, ®· ®-îc l¾p ®Æt theo ®óng víi thiÕt kÕ ban ®Çu. Trong sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, phÇn thiÕt bÞ trong x-ëng s¬n ®-îc coi lµ niÒm tù hµo cña C«ng ty bëi ®é tiªn tiÕn ngang tÇm víi c¸c thiÕt bÞ míi nhÊt t¹i Honda NhËt B¶n. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty gÆp ph¶i mét sè vÊn ®Ò vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh khi tÝnh thuÕ thu nhËp ph¶i tr¶ trong t-¬ng lai. C¸c thiÕt bÞ cã ®é hiÖn ®¹i rÊt cao vµ do vËy còng rÊt nhanh chãng bÞ l¹c hËu víi tèc ®é ph¸t triÓn cña khoc häc c«ng nghÖ vµ sÏ kh«ng ®¸p øng ®-îc tiªu chuÈn Honda chØ sau mét thêi gian ng¾n sö dông. Trong khi ®ã, c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh l¹i ®Æt ra thêi gian sö dông c¸c thiÕt bÞ t-¬ng ®èi dµi vµ kh«ng cßn phï hîp mét c¸ch tuyÖt ®èi ®èi víi c¸c thiÕt bÞ cã hµm l-îng c«ng nghÖ cao nh- c¸c thiÕt bÞ ë ®©y. b. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: C«ng ty Honda ViÖt Nam cã kh¸ nhiÒu tµi s¶n cè ®Þnh, trong ®ã ®¸ng kÓ nhÊt lµ quyÒn sö dông 20ha ®Êt trÞ gi¸ 9.360.000 USD lµ phÇn gãp vèn vµo liªn doanh cña bªn ®èi 10 t¸c ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chi phÝ c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn ®Êt còng nh- ph¸t triÓn phÇn mÒm m¸y vi tÝnh... còng chiÕm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trong toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. III. Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y DiÔn biÕn nguån vèn, sö dông vèn vµ th«ng tin khiÕu n¹i tõ thÞ tr-êng ë C«ng ty Honda ViÖt Nam b¶ng c©n ®èi tµi s¶n (d¹ng tãm t¾t) ChØ tiªu I tµi s¶n TiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n T¹i ngµy T¹i ngµy T¹i ngµy 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 Sè tuyÖt Tû Sè tuyÖt Tû Sè tuyÖt Tû ®èi träng ®èi träng ®èi träng 18.5 30.8 35.8 13,875, 0% 24,698 5% 35,269 0% 11 hµng Hµng tån kho 962 ,547 ,635 21.6 18.0 16.8 16,227, 3% 14,468 7% 16,582 3% 437 ,924 ,000 C¸c kho¶n 0.43 0.52 0.52 ph¶i thu 324,587 % 412,50 % 512,00 % 0 0 C¸c tµi s¶n 1.97 1.97 3.63 l-u ®éng kh¸c 1,481,0 % 1,575, % 3,572, % 93 024 650 Tæng tµi s¶n 42.5 51.4 56. l-u ®éng 31,909 4% 41,15 1% 55,93 77 ,079 Tæng tµi s¶n cè ®Þnh 4,995 57.4 43,108 ,151 6,285 48.5 6% 38,90 0,281 % 43. 9% 42,59 1,393 23 % (§· trõ chi phÝ khÊu hao) Tæng tµi s¶n 100. 100. 100 75,017 00% 80,05 00% 98,52 .00 ,230 5,276 7,678 % II c«ng nî vµ vèn chñ së 12 h÷u Vay ng¾n h¹n 5.24 % C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c 19.8 14,898, 6% 4,197, 013 690 14.6 10,987, 5% 12,587 524 ,964 1.63 1,222,3 % 1,258, 69 659 10.1 7,595,0 2% 8,547, 18 697 Tæng c«ng nî 46.2 33.2 Ph¶i tr¶ néi bé c«ng ty ThuÕ ph¶i tr¶ Tæng vèn chñ së h÷u tæng c«ng nî vµ vèn chñ së h÷u 0.00 % 15.7 15.9 2% 15,684 2% ,210 1.57 3.58 % 3,524, % 850 10.6 10.7 8% 10,568 3% ,750 30. 34,702 6% 26,59 2% 29,77 22 ,924 2,010 7,810 % 53.7 40,314 ,306 66.7 4% 53,46 3,266 100. 69. 8% 68,74 9,868 100. 78 % 100 75,017 00% 80,05 00% 98,52 .00 ,230 5,276 7,678 % 13 b¶ng c©n ®èi tµi s¶n (d¹ng so s¸nh) ChØ tiªu I tµi s¶n TiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng Hµng tån kho C¸c kho¶n ph¶i thu C¸c tµi s¶n l-u ®éng kh¸c So s¸nh 99/98 So s¸nh 00/99 Sè tuyÖt PhÇn Sè tuyÖt PhÇn ®èi tr¨m ®èi tr¨m 178. 10,82 00% 10,57 2,585 1,088 89.1 (1,758, 6% 2,113, 513) 076 127. 87,91 08% 99,50 3 0 106. 93,93 34% 1,997, 1 626 143 % 128 136 Tæng tµi s¶n l-u ®éng 9,245 .98 14,78 ,916 Tæng tµi s¶n cè ®Þnh 115 % 124 % 227 % % % 1,290 90. 109 (4,20 24 3,691 % 7,870 % ,112 14 ) (§· trõ chi phÝ khÊu hao) 106 Tæng tµi s¶n 5,038 .72 18,47 ,046 % 2,402 % 28.1 8% (4,197, 690) 114. 57% 3,096, 246 102. 97% 2,266, 191 112. 54% 2,021, 053 0% II c«ng nî vµ vèn chñ së h÷u Vay ng¾n h¹n (10,70 0,323) Ph¶i tr¶ néi bé c«ng ty 1,600, 440 ThuÕ ph¶i tr¶ 36,29 0 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c Tæng c«ng nî 123 952,6 79 125 % 280 % 124 % 76. 112 (8,11 63 3,185 % 0,914 ) % ,800 15 Tæng vèn chñ së h÷u 132 129 13,14 .62 15,28 % 8,960 tæng c«ng nî vµ vèn chñ së h÷u % 6,602 106 123 5,038 .72 18,47 % ,046 % 2,402 16 warrantty claim (Supper dream and future) 180000 0.70% 160000 0.58% 140000 0.60% 0.55% 0.50% 120000 0.40% 100000 0.34% 0.32% 80000 0.27% 0.27% 0.24% 60000 Warranti able Q'ty W/C Q'ty W/C % 0.34% 0.30% 0.26% 0.26% 0.27% 0.20% Target 40000 0.10% 20000 0 0.00% 1998 1999 36526 36557 36586 36617 36647 36678 36708 36739 36770 Month W'able Q'ty 1998 1999 Jan-00 Feb-00 Mar-00 Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Aug-00 Sep-00 368488 963643 102392 108105 117032 124148 131845 155120 143316 148155 151830 W/C Q'ty 1980 W/C % Target 3886 562 263 374 334 453 413 483 387 400 0.54% 0.40% 0.55% 0.24% 0.32% 0.27% 0.34% 0.27% 0.34% 0.26% 0.26% 0.30% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 17 * §èi víi riªng ®êi xe Supper Dream Warranty Claim (GBG) 350 0.50% 0.45% 0.44% 300 W/C claim 0.40% 250 0.35% 200 0.27% 0.29% 0.26% 0.25% 0.27% 0.25% 0.24% 0.22% 150 Target 0.30% 0.29% Rate (%) 0.20% 0.19% 0.15% 0.19% 100 0.10% 50 0.27% 0.44% 0.25% 0.19% 0.26% 0.22% 0.29% 0.27% 0.29% 0.24% 0.19% 0 0.05% 0.00% 1998 Year 1999 36526 36557 36586 36617 36647 36678 36708 36739 36770 1998 1999 Jan-00 Feb-00 Mar-00 Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Aug-00 Sep-00 368488 751643 83015 84371 87279 88441 90271 90306 90108 88097 85444 W/C claim 1980 3457 210 158 228 192 258 240 263 215 162 Rate (%) 0.54% 0.46% 0.25% 0.19% 0.26% 0.22% 0.29% 0.27% 0.29% 0.24% 0.19% Target 0.30% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% W'able Q'ty * §èi víi riªng ®êi xe Future warranty claim (future) 350 2.00% 1.82% 1.80% 300 1.60% 250 1.40% 1.20% 200 W/C claim Target 1.00% 150 0.80% 100 0.44% 50 0.44% 0.49% 0.36% 0.40% 0.41% 0.40% 0.27% 0.40% 0.29% 0.27% 0.20% 0 0.00% 1998 Year 1999 1998 W'able Q'ty W/C claim Act Target Act 0.60% 0.30% 36526 36557 36586 36617 36647 36678 36708 36739 36770 1999 Jan-00 Feb-00 Mar-00 Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Aug-00 Sep-00 212000 19372 23734 29753 35707 41574 64814 53208 60058 66386 429 352 105 146 142 168 173 220 172 238 0.20% 1.82% 0.44% 0.49% 0.40% 0.40% 0.27% 0.41% 0.29% 0.36% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 18 Qua c¸c b¶ng trªn ta thÊy: Trong n¨m 1999, nguån vèn vµ sö dông vèn t¨ng h¬n 5 triÖu USD tøc lµ t¨ng 7% so víi n¨m 1998. T¹i phÇn sö dông vèn, phÇn t¨ng lín nhÊt lµ t¨ng tµi s¶n b»ng tiÒn: t¨ng tíi gÇn 11 triÖu USD hay 78%. §©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng mõng vµ lµm t¨ng nhanh chãng tÝnh thanh qu¶n cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, hµng tån kho cña C«ng ty gi¶m 11%. XÐt vÒ khÝa c¹nh tµi chÝnh, chØ tiªu nµy cµng thÊp cµng chøng tá sù thµnh c«ng. T¹i phÇn nguån vèn, cã hai sù thay ®æi lín theo h-íng tÝch cùc. Thø nhÊt, trong n¨m 1999 C«ng ty ®· tr¶ ®-îc 10,7 triÖu USD nî lµm gi¶m 72% sè nî xuèng cßn 4,2 triÖu USD. Cã nghÜa lµ sau khi ®· tr¶ tíi gÇn 11 triÖu USD tiÒn nî, tµi s¶n tiÒn cña C«ng ty vÉn t¨ng 11 triÖu USD n÷a. Thø hai lµ vèn chñ së h÷u t¨ng h¬n 13 triÖu USD t-¬ng ®-¬ng 33%. §©y thùc chÊt lµ lîi nhuËn cña C«ng ty trong n¨m 1999. MÆt kh¸c, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã t¨ng tuy kh«ng nhiÒu ®· thÓ hiÖn sù tin cËy cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh giao dÞch víi C«ng ty. Tù tin vµo vÞ trÝ cña m×nh, C«ng ty Honda ViÖt Nam ®· lËp ra mét quy chÕ mua hµng mµ rÊt Ýt doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông. Cô thÓ C«ng ty sÏ thanh to¸n cho hÇu hÕt c¸c nhµ cung cÊp vµo ngµy 20 cña th¸ng sau th¸ng nhËn hµng. (HiÖn nay C«ng ty cã 19 nhµ cung cÊp phô tïng trong n-íc, cung cÊp kho¶ng 50% sè l-îng phô tïng, cßn l¹i lµ nhËp khÈu trùc tiÕp tõ Th¸i lan vµ NhËt b¶n). C¸c kho¶n nî th-¬ng m¹i nµy 19 rÊt lín (nh- n¨m 1999 lµ h¬n 8 triÖu USD) vµ ®©y lµ nguån vèn kh¸ quan träng mµ C«ng ty cã thÓ chiÕm dông hîp ph¸p. Trong n¨m 2000, nguån vèn vµ sö dông vèn tiÕp tôc t¨ng tíi h¬n 18 triÖu USD tøc lµ t¨ng 23% so víi n¨m 1999. T¹i phÇn sö dông vèn, phÇn t¨ng lín nhÊt vÉn lµ t¨ng tµi s¶n b»ng tiÒn: t¨ng tíi h¬n 10 triÖu USD hay 43 %. §©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng mõng vµ lµm t¨ng nhanh chãng tÝnh thanh qu¶n cña C«ng ty. Tuy nhiªn, hµng tån kho cña C«ng ty t¨ng 15% so víi n¨m 1999 ®iÒu nµy chøng tá tèc ®é kinh doanh cña c«ng ty cã ®«i chót ch÷ng l¹i so víi n¨m 1999. Vµ qua biÓu ®å, ta nhËn thÊy: do ®-îc tiÕp thu tÊt c¶ c¸c kinh nghiÖm ®-îc tÝch luü qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y Honda t¹i c¸c n-íc trªn thÕ giíi kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý vµ kinh tÕ x· héi t¹i ViÖt nam nªn hÖ thèng dÞch vô sau b¸n hµng cña C«ng ty Honda ViÖt nam ®· thu ®-îc hiÖu qu¶ tèt trong gÇn 3 n¨m ho¹t ®éng cña c«ng ty. Cô thÓ lµ: Cho ®Õn nay ®· thùc hiÖn b¶o hµnh cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty b¸n ra gåm h¬n 200.464 xe m¸y Super Dream vµ h¬n 70.000 xe m¸y Future, gi¶i quyÕt tèt c¸c c¸c than phiÒn cña kh¸ch hµng. T¹o ®-îc lßng tin trong kh¸ch hµng. Tõ khi s¶n xuÊt c«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu phÇn tr¨m cho sè tr-êng hîp khiÕu n¹i tõ thÞ tr-êng, Môc tiªu n¨m 1998 vµ 1999 lµ 0.3%, vµ môc tiªu n¨m 2000 lµ 0.2% th× trong thùc tÕ tõ th¸ng 3 n¨m 1998 vµ ®Õn hÕt 1998 víi møc trung b×nh vÒ tû lÖ % W/C c¶ n¨m lµ 0.54% , 1999 lµ 0.4% vµ cho ®Õn th¸ng 9 n¨m 2000 tû lÖ W/C cña th¸ng 9 lµ 0.26 % t-¬ng øng víi sè l-îng tr-êng hîp khiÕu n¹i tõ kh¸ch hµng lµ 2.514.074 (Tõ 3/1998 ®Õn 9/2000) 20
- Xem thêm -