Tài liệu Phân tích thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Søc khoÎ tèt lµ mét môc tiªu quan träng cña gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh, sinh viªn trong trêng häc c¸c cÊp. Ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc søc kháe cho thÕ hÖ trÎ ë c¸c trêng häc lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng, Nhµ níc, cña mèi gia ®×nh vµ toµn x· héi. Tuy nhiªn ®èi víi løa tuæi häc sinh, sinh viªn – nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc th× x¸c suÊt gÆp rñi ro l¹i cao h¬n bëi v× ë løa tuæi nµy sù ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ t©m lý cña c¸c em cha hoµn chØnh. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× rñi ro cµng nhiÒu vµ quy m« cña tæn thÊt cµng lín. V× vËy sù ra ®êi cña b¶o hiÓm häc sinh, sinh viªn cã thÓ nãi lµ mét tÊt yÕu nh lµ mét biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ, tÝnh m¹ng cho c¸c em, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em cã thÓ häc tËp tèt nhÊt. §©y lµ nghiÖp vô cã sè lîng ngêi tham gia lín, tÝnh chÊt x· héi ho¸ cao v× thÕ nã nh lµ ho¹t ®éng bÒ næi cña c«ng ty mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm nµo còng muèn triÓn khai. Tuy nhiªn, t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô nµy ë PJICO cßn mét sè h¹n chÕ, chÝnh v× vËy qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex”. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nh»m: + Lµm râ sù cÇn thiÕt, t¸c dông vµ mét sè néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn. + Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô nµy t¹i c«ng ty. + §a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó cã thÓ gióp c«ng ty n©ng cao ®îc chÊt lîng cña nghiÖp vô nµy. KÕt cÊu cña bµi viÕt, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch¬ng: - Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ nghiÖp vô BH kÕt hîp HS- SV. - Ch¬ng II: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô BH kÕt hîp HSSV t¹i PJICO. - Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy viÖc triÓn khai nghiÖp vô BH kÕt hîp HS- SV t¹i PJICO. Lµ mét sinh viªn lÇn ®Çu tiªn ®îc tiÕp xóc víi thùc tÕ, tr×nh ®é kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn mÆc dï ®· 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hÕt søc cè g¾ng nhng chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vÒ bµi viÕt nµy. Qua ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n B¶o hiÓm ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm, ®Æc biÖt em xin c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn ®· híng dÉn, ®éng viªn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ c¸n bé, nh©n viªn t¹i V¨n phßng V vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty PJICO ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®îc tham gia tiÕp xóc víi thùc tÕ vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thu thËp tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn I. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - viªn: 1. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - viªn: Häc sinh, sinh viªn lµ nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc, nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc trong t¬ng lai; ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc søc khoÎ cho thÕ hÖ trÎ ë c¸c trêng häc lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng, Nhµ níc, víi mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi. Tuy nhiªn trong mäi løa tuæi th× løa tuæi häc sinh, sinh viªn chiÕm mét sè lîng lín, ®ång thêi còng cã x¸c suÊt gÆp rñi ro cao nhÊt bëi v×: + §©y lµ løa tuæi mµ t©m lý vµ thÓ chÊt cña c¸c em cha hoµn chØnh: §èi víi c¸c em ë løa tuæi nhµ trÎ mÉu gi¸o mÆc dï ®îc sù quan t©m, ch¨m sãc rÊt chu ®¸o cña gia ®×nh song do c¸c em cßn bÐ, thÓ chÊt yÕu nªn søc ®Ò kh¸ng yÕu, dÔ m¾c bÖnh ®Æc biÖt lµ bÖnh truyÒn nhiÔm. Cßn ®èi víi løa tuæi tiÓu häc vµ trung häc: ®©y lµ løa tuæi rÊt hiÕu ®éng, c¸c em cha ®ñ nhËn thøc vµ søc lùc ®Ó tù b¶o vÖ m×nh, c¸c em cha ý thøc ®îc c¸i tèt vµ c¸i xÊu mµ chØ thÝch hµnh ®éng theo ý thÝch c¸ nh©n v× vËy rÊt dÔ gÆp c¸c rñi ro tai n¹n. Cßn ®èi víi løa tuæi sinh viªn, løa tuæi ®· cã sù ph¸t triÓn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ nhËn thøc, søc ®Ò kh¸ng víi bÖnh tËt cao song ®©y lµ løa tuæi võa b¾t ®Çu cuéc sèng tù lËp, Ýt ®îc sù qu¶n lý cña gia ®×nh vµ nhµ trêng nªn dÔ bÞ dô dç l«i kÐo vµo nh÷ng tÖ n¹n x· héi, ®Æc biÖt lµ x¸c suÊt gÆp rñi ro tai n¹n giao th«ng cao. + MÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ sau hai m¬i n¨m ®æi míi song ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®iÒu nµy ®· lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. C¸c nguån vui ch¬i cho c¸c em cßn Ýt, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c gia ®×nh n«ng th«n, miÒn nói khi mµ thu nhËp cña hä cßn thÊp, viÖc cho con em ®i häc ®· lµ c¶ mét cè g¾ng lín ®èi víi hä th× viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em vui ch¬i cµng khã kh¨n h¬n. V× vËy mµ c¸c em thêng nghÜ ra c¸c trß ch¬i míi mµ hËu qu¶ thËt khã lêng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi rñi ro tai n¹n x¶y ra, c¸c em chÝnh lµ ngêi ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng ®au ®ín vµ tæn thÊt vÒ mÆt thÓ chÊt vµ tinh thÇn tiÕp ®Õn lµ gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh häc tËp. §ång thêi nã cßn lµm mÊt æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña gia ®×nh, cha mÑ cã thÓ ph¶i nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc cho c¸c em. Nhng nÕu tham gia b¶o hiÓm, chØ víi mét sè tiÒn nhá ®ãng phÝ b¶o hiÓm khi kh«ng may gÆp rñi ro sÏ ®îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh tõ mét quü tiÒn tÖ tËp trung ®îc h×nh thµnh tõ rÊt nhiÒu ngêi tham gia b¶o hiÓm. §ång thêi c¸c em cßn ®îc c«ng ty b¶o hiÓm phèi hîp víi nhµ trêng, cha mÑ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt. Nh vËy b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn kh«ng nh÷ng gãp phÇn æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c gia ®×nh mµ cßn t¹o ®îc sù yªn t©m cña cho cha mÑ r»ng con em m×nh lu«n lu«n ®îc b¶o vÖ. Do vËy, sù ra ®êi cña b¶o hiÓm häc sinh cã thÓ nãi nh lµ mét tÊt yÕu ®Ó b¶o vÖ häc sinh, sinh viªn tríc nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i. 2. T¸c dông cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn: 2.1. §èi víi b¶n th©n học sinh, sinh viªn vµ gia ®×nh: B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ sù ®¶m b¶o vÒ quyÒn lîi cho c¸c em theo c«ng íc quèc tÕ vµ luËt ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em, v× vËy tríc hÕt b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho chÝnh c¸c em. Khi kh«ng may gÆp rñi ro tai n¹n, ngêi bÞ thiÖt h¹i ®Çu tiªn lµ chÝnh b¶n th©n häc sinh vµ gia ®×nh c¸c em. Nh÷ng tæn thÊt vÒ tinh thÇn lµ kh«ng thÓ bï ®¾p ®îc nhng viÖc tham gia b¶o hiÓm gióp c¸c em cã nguån tµi chÝnh phôc vô ch¨m sãc, phôc håi søc khoÎ ®Ó nhanh chãng trë l¹i trêng häc. ChØ mét sè tiÒn nhá khi ®ãng phÝ nhng khi cã rñi ro x¶y ra c¸c em sÏ ®îc c«ng ty b¶o hiÓm tr¶ tiÒn gÊp nhiÒu lÇn ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ ph¸t sinh nh: chi phÝ y tÕ, chi phÝ n»m viÖn, phÉu thuËt, phôc håi søc khoÎ… ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn n íc ta hiÖn nay møc sèng cßn thÊp, ®iÒu nµy cßn cã ý nghÜa h¬n ®èi víi c¸c gia ®×nh vïng n«ng th«n, miÒn nói th× viÖc chi tr¶ cho c¸c chi phÝ bÊt thêng nh vËy lµ hÕt søc khã kh¨n. Do vËy b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn thùc sù lµ ngêi b¹n tin cËy ®¶m b¶o cho c¸c em cã søc khoÎ tèt nhÊt vµ còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp liªn tôc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi gia ®×nh, b¶o hiÓm häc sinh- sinh viªn gióp æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh, yªn t©m vÒ mÆt tinh thÇn. NghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh lµ nghiÖp vô träng t©m trong b¶o hiÓm con ngêi b»ng c¸ch huy ®éng sù ®ãng gãp cña cha mÑ häc sinh ®Ó t¹o nªn quü tiÒn tÖ tËp trung chñ yÕu dïng ®Ó chi tr¶ cho kÞp thêi cho c¸c em khi rñi ro x¶y ra. VÝ dô, khi mét häc sinh kh«ng may gÆp rñi ro tai n¹n, tríc hÕt chÝnh em häc sinh ®ã sÏ bÞ ®au ®ín vÒ thÓ chÊt vµ tæn thÊt vÒ tinh thÇn ®ång thêi cßn ¶nh hëng ®Õn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, nhÊt lµ cha mÑ c¸c em. Cha mÑ c¸c em ph¶i tèn thêi gian, tiÒn b¹c vµ c«ng søc ®Ó ch¨m sãc c¸c em. §iÒu ®ã kh«ng nh÷ng lµm ¶nh hëng vÒ mÆt tµi chÝnh mµ cßn ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc cña hä: lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ v× lo l¾ng cho con em m×nh hoÆc cha mÑ sÏ ph¶i nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc c¸c em. V× vËy khi tham gia b¶o hiÓm cho c¸c em sÏ t¹o ra sù yªn t©m cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh r»ng con em m×nh lu«n ®îc b¶o vÖ bëi v× c«ng ty b¶o hiÓm lu«n phèi hîp víi nhµ trêng lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt ®Ó h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra vµ nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶ khi rñi ro x¶y ra, ®ång thêi chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®Ó trang tr¶i chi phÝ ch÷a bÖnh cho c¸c em. MÆt kh¸c, BH kÕt hîp HS- SV cßn cã gióp c¸c em n©ng cao ý thøc céng ®ång. §ång thêi khi tham gia b¶o hiÓm c«ng ty b¶o hiÓm sÏ phèi hîp víi nhµ trêng vµ gia ®×nh thêng xuyªn nh¾c nhë c¸c em ý thøc tù b¶o vÖ m×nh. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro tai n¹n x¶y ra ®èi víi c¸c em, gióp c¸c em ph¸t triÓn khoÎ m¹nh. 2.2. §èi víi nhµ trêng: Môc ®Ých lín nhÊt cña nhµ trêng lµ gi¸o dôc c¸c em häc sinh trë thµnh nh÷ng ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ mÆt thÓ lùc vµ trÝ lùc. Nhµ trêng lu«n lu«n quan t©m, gi¸o dôc, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, søc khoÎ cña c¸c em. Sù céng t¸c cña c«ng ty b¶o hiÓm vµ nhµ trêng trong c«ng t¸c ®Ó phßng h¹n chÕ tæn thÊt sÏ ®¶m b¶o cho c¸c em cã mét søc kháe tèt nhÊt sÏ gãp phÇn vµo sù nghiÖp trång ngêi cña ngµnh gi¸o dôc. VÝ dô, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ trÝch l¹i mét phÇn phÝ b¶o hiÓm thu ®îc ®Ó lËp tñ thuèc ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho häc sinh ngay t¹i trêng, tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho c¸c em hay phèi hîp víi c¶nh s¸t giao th«ng ®Ó tuyªn truyÒn gi¸o dôc luËt lÖ an toµn giao th«ng, híng dÉn c¸ch l¸i xe an toµn… Nh vËy, b¶o hiÓm gióp c¸c em häc sinh cã søc khoÎ tèt, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh häc tËp liªn tôc vµ c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhµ trêng ®îc ®¶m b¶o chÊt lîng, t¹o ®îc niÒm tin cña c¸c bËc phô huynh vµ cña toµn x· héi. 2.3. §èi víi x· héi: Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ t¸c dông cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn ®èi víi b¶n th©n c¸c em, gia ®×nh vµ nhµ trêng ë trªn cã thÓ thÊy nghiÖp vô nµy ®· gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ch¨m sãc thÕ hÖ trÎ, trang bÞ cho thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt níc mét nÒn t¶ng v÷ng vµng c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tri thøc. Thùc hiÖn b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ biÖn ph¸p thiÕt thùc trong chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. C«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cña c«ng ty b¶o hiÓm sÏ lµm h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro tai n¹n cã thÓ x¶y ra. ViÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm sÏ gióp c¸c gia ®×nh æn ®Þnh tµi chÝnh, t¹o ra sù yªn t©m cho c¸c gia ®×nh vµ c¸c thµnh viªn trong x· héi ®Ó hä cã thÓ yªn t©m lµm viÖc. Tõ c¸c sè liÖu thèng kª cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm qua c¸c n¨m vÒ t×nh h×nh vµ møc ®é x¶y ra rñi ro tai n¹n sÏ t×m ra c¸c nguyªn nh©n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ vµ kh¾c phôc hËu qu¶ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ngoµi ra, còng gièng nh t¸c dông cña b¶o hiÓm nãi chung, BH kÕt hîp HS- SV cßn t¹o ra mét quü tiÒn tÖ tËp trung lín, ngoµi viÖc chi tr¶ båi thêng, phÇn cßn l¹i sÏ ®îc ®Çu t trë l¹i nÒn kinh tÕ gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. 2.4. §èi víi c«ng ty b¶o hiÓm: Môc tiªu cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ kinh doanh thu lîi nhuËn. H¬n n÷a, nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy liªn quan ®Õn c¸c ®Þnh híng chiÕn lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc, ®ång thêi thÓ hiªn sù quan t©m cña toµn x· héi ®Õn thÕ hÖ t¬ng lai v× vËy c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chØ coi träng kÕt qu¶ kinh doanh mµ cßn rÊt chó ý ®Õn hiÖu qu¶ x· héi cña nghiÖp vô nµy. MÆc dï phÝ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn kh«ng lín nhng sè ngêi tham gia b¶o hiÓm l¹i t¬ng ®èi ®«ng nªn tæng doanh thu cña nghiÖp vô nµy t¬ng ®èi cao. §ång thêi do cã sè ngêi tham gia b¶o hiÓm ®«ng nªn nÕu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o sÏ ®a ®îc h×nh ¶nh cña c«ng ty ®Õn víi ®«ng ®¶o c«ng chóng, sÏ gióp n©ng cao 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm kh¸c. §ång thêi viÖc c¸c em tham gia b¶o hiÓm tõ nhá sÏ gióp c¸c em hiÓu râ vÒ b¶o hiÓm, ®©y sÏ lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. II. Néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn: 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn: NghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh, sinh viªn ®îc C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) triÓn khai lÇn ®Çu tiªn díi h×nh thøc b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh. Ngµy 26/9/1985 ®îc sù ®ång ý cña Bé tµi chÝnh, B¶o ViÖt ra quyÕt ®Þnh sè 887/HD-85 vÒ viÖc triÓn khai thÝ ®iÓm b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh vµo n¨m häc 1985-1986 ë 5 tØnh, thµnh phè trong c¶ níc. Sau mét thêi gian triÓn khai, b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh ®· ph¸t huy ®îc nhiÒu u ®iÓm, hç trî cho c¸c gia ®×nh cã con em gÆp tai n¹n kh¾c phôc hËu qu¶. Trªn c¬ së ®ã, ngµy 17/9/1986 Bé trëng Bé tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh sè 262/TC-BH cho phÐp B¶o ViÖt triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh trong ph¹m vi c¶ níc. Ph¹m vi b¶o hiÓm cña nghiÖp vô nµy lµ chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng häc sinh bÞ tai n¹n trong thêi gian häc tËp vµ vui ch¬i t¹i trêng. Tuy nhiªn thêi gian mµ c¸c em ë trêng trung b×nh chØ cã 5 giê mét ngµy, trong khi ®ã tai n¹n l¹i thêng x¶y ra khi c¸c em ë ngoµi sù qu¶n lý cña nhµ trêng v× vËy nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh lóc nµy cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi tham gia. V× vËy, tõ n¨m häc 1989-1990 B¶o ViÖt ®· më réng ph¹m vi b¶o hiÓm cho häc sinh qua viÖc triÓn khai b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh 24/24 giê. Ngoµi rñi ro tai n¹n trong cuéc sèng c¸c em cßn gÆp ph¶i nhiÒu rñi ro kh¸c nh èm ®au, bÖnh tËt ®ßi hái chi phÝ lín ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, B¶o ViÖt ®· ra quyÕt ®Þnh sè 1035/PHH ngµy 8/7/1994 vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm toµn diÖn häc sinh. Thùc chÊt néi dung cña nghiÖp vô nµy lµ sù kÕt hîp cña b¶o hiÓm tai n¹n 24/24 giê vµ b¶o hiÓm trî cÊp phÉu thuËt vµ n»m n»m viÖn.T¹i PJICO, nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh ®îc gäi lµ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NghiÖp vô nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: - Do ®èi tîng b¶o hiÓm lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh, sinh viªn nªn hîp ®ång b¶o hiÓm häc sinh sÏ chÊm døt tríc thêi h¹n ®èi víi nh÷ng häc sinh bá häc hoÆc bÞ buéc th«i häc. - NghiÖp vô BH kÕt hîp HS-SV lµ mét h×nh thøc b¶o hiÓm con ngêi phi nh©n thä v× vËy nã còng tu©n thñ theo nh÷ng quy t¾c c¬ b¶n cña b¶o hiÓm con ngêi phi nh©n thä nãi riªng vµ b¶o hiÓm con ngêi nãi chung. Ngêi ®îc b¶o hiÓm trong hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn ®îc tham gia vµ hëng quyÒn lîi cña c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c nÕu ký c¸c hîp ®ång ®éc lËp víi nhau. - BH kÕt hîp HS-SV lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm tù nguyÖn, phÝ b¶o hiÓm hoµn toµn do ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp ®Ó t¹o nªn mét quü tµi chÝnh tËp trung. - BH kÕt hîp HS-SV lµ nghiÖp vô mang tÝnh thêi vô râ rÖt, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng triÓn khai vµo ®Çu n¨m häc. 2. §èi tîng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm: 2.1. §èi tîng b¶o hiÓm: §èi tîng b¶o hiÓm cña BH kÕt hîp HS-SV lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña tÊt c¶ c¸c häc sinh ®ang theo häc ë c¸c trêng tõ nhµ trÎ, mÉu gi¸o. tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, c¸c trêng ®¹i häc- cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, c¸c trêng d¹y nghÒ ë tÊt c¶ c¸c trêng thuéc hÖ quèc lËp, b¸n c«ng, d©n lËp. Tuy nhiªn, ngêi ®îc b¶o hiÓm trong nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn ë c¶ løa tuæi thµnh niªn vµ vÞ thµnh niªn nªn cã sù ph©n biÖt gi÷a ngêi tham b¶o hiÓm vµ ngêi ®îc b¶o hiÓm. - §èi víi c¸c em ë løa tuæi nhµ trÎ, mÉu gi¸o, tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng – løa tuæi vÞ thµnh niªn th× ngêi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lµ «ng bµ, cha mÑ, nhµ trêng… Trong ®ã «ng bµ, cha mÑ lµ cã tr¸ch nhiÖm ®ãng phÝ cho c¸c em cßn nhµ trêng chñ yÕu ®øng ra ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm víi c«ng ty cho c¸c em. - §èi víi häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc ë c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ – løa tuæi thµnh niªn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th× ngêi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lµ «ng bµ, cha mÑ, nhµ trêng… hoÆc chÝnh c¸c em ®øng ra mua b¶o hiÓm cho chÝnh m×nh. 2.2.Ph¹m vi b¶o hiÓm: Ph¹m vi b¶o hiÓm ®Ò cËp ®Õn nh÷ng rñi ro ®îc b¶o hiÓm vµ nh÷ng rñi ro kh«ng ®îc b¶o hiÓm. Mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch cña b¶o hiÓm lµ chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro bÊt ngê vµ kh«ng lêng tríc ®îc hoÆc cã biÕt ch¾c ch¾n x¶y ra th× còng kh«ng biÕt chÝnh x¸c thêi ®iÓm x¶y ra. a. Nh÷ng rñi ro ®îc b¶o hiÓm: - Rñi ro tai n¹n: bao gåm bÞ th¬ng tËt vµ chÕt do tai n¹n Tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm lµ nh÷ng tai n¹n x¶y ra do mét lùc bÊt ngê tõ bªn ngoµi, ngoµi ý muèn cña ngêi ®îc b¶o hiÓm hoÆc ngêi cã quyÒn lîi b¶o hiÓm, t¸c ®éng lªn th©n thÓ ngêi ®îc b¶o hiÓm vµ lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp lµm cho ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ chÕt hoÆc th¬ng tËt th©n thÓ. §èi víi nh÷ng rñi ro tai n¹n, ph¹m vi b¶o hiÓm cßn ®îc më réng ®èi víi c¸c trêng hîp tai n¹n x¶y ra do häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm cã hµnh ®éng cøu ngêi, cøu tµi s¶n cña Nhµ níc, cña nh©n d©n. - Rñi ro èm ®au bÖnh tËt: §ã lµ nh÷ng rñi ro x¶y ra do sù biÕn chÊt cña søc khoÎ, lµ hiÖn tîng mét bé phËn bÊt kú trong c¬ thÓ bÞ tæn th¬ng hoÆc kh«ng cßn b¶o ®¶m ®îc chøc n¨ng ho¹t ®éng cña nã vµ kÐo theo ®ã lµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc ch÷a trÞ vµ ch¨m sãc. Tuy nhiªn b¶o hiÓm chØ chi tr¶ trong trêng hîp häc sinh, sinh viªn ®îc b¶o hiÓm bÞ èm ®au, bÖnh tËt ph¶i n»m ®iÒu trÞ néi tró t¹i bÖnh viÖn hoÆc ph¶i phÉu thuËt, trong ®ã bÖnh viÖn ph¶i lµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh hîp ph¸p vµ ®îc Nhµ níc c«ng nhËn. b. Nh÷ng rñi ro lo¹i trõ: §èi tîng kh«ng nhËn b¶o hiÓm bao gåm: + Nh÷ng häc sinh, sinh viªn bÞ m¾c bÖnh thÇn kinh, t©m thÇn, phong; + Nh÷ng häc sinh, sinh viªn bÞ tµn phÕ hoÆc bÞ th¬ng tËt vÜnh viÔn tõ 50% trë lªn; 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nh÷ng häc sinh, sinh viªn ®ang trong giai ®o¹n ®iÒu trÞ bÖnh hoÆc th¬ng tËt; nh÷ng ngêi bÞ nhiÔm HIV, AIDS. C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: - Hµnh ®éng cè ý cña häc sinh, sinh viªn ®îc b¶o hiÓm hoÆc ngêi cã quyÒn lîi b¶o hiÓm. - Häc sinh, sinh viªn ®îc b¶o hiÓm bÞ ¶nh hëng trùc tiÕp cña rîu, bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t¬ng tù kh¸c. - Häc sinh, sinh viªn tõ 14 tuæi trë lªn vi ph¹m nghiªm träng ph¸p luËt. - Häc sinh, sinh viªn n»m viÖn ®Ó kiÓm tra søc khoÎ, gi¸m ®Þnh y khoa mµ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu trÞ bÖnh, th¬ng tËt. - §iÒu trÞ phÉu thuËt c¸c bÖnh bÈm sinh. - §iÒu trÞ, phÉu thuËt theo yªu cÇu cña häc sinh, sinh viªn mµ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu trÞ vµ phÉu thuËt b×nh thêng do ngµnh y tÕ quy ®Þnh. - §iÒu trÞ hoÆc sö dông thuèc kh«ng theo híng dÉn cña c¬ së y tÕ. - T¹o h×nh thÈm mü, chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng, lµm gi¶ c¸c bé phËn. - C¸c bÖnh m·n tÝnh, HIV- AIDS. - Häc sinh, sinh viªn bÞ rñi ro tai n¹n do: ®éng ®Êt, nói löa, chiÕn tranh, néi chiÕn, ®×nh c«ng, khñng bè… §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng thuËn lîi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ kh¸ch hµng khi lùa chän tham gia b¶o hiÓm c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng tæng hîp l¹i thµnh 3 ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm sau: + §iÒu kiÖn A: ChÕt do mäi nguyªn nh©n HiÖu lùc b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ b¶o hiÓm. Nh÷ng trêng hîp mÆc nhiªn cã hiÖu lùc ngay sau khi ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ kú tiÕp theo. + §iÒu kiÖn B: Th¬ng thËt th©n thÓ do tai n¹n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖu lùc b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ngêi tham gia ®ãng phÝ b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn C: èm ®au bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn, phÉu thuËt. HiÖu lùc b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ b¶o hiÓm. 3. Sè tiÒn b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm: 3.1. Sè tiÒn b¶o hiÓm: STBH lµ h¹n møc tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty b¶o hiÓm ®îc ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm, lµ h¹n møc chi tr¶ cao nhÊt cho ngêi ®îc b¶o hiÓm trong trêng hîp x¶y ra thiÖt h¹i thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. ViÖc ®a ra h¹n møc tr¸ch nhiÖm phï hîp cã vai trß rÊt quan träng, nã ph¶i ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi vËt chÊt cña häc sinh, sinh viªn vµ lîi nhuËn cho c«ng ty. Mét møc tr¸ch nhiÖm qu¸ cao hay qu¸ thÊp ®Òu kh«ng khuyÕn khÝch ®îc ngêi tham gia b¶o hiÓm bëi nÕu sè tiÒn b¶o hiÓm qu¸ cao sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®ãng phÝ b¶o hiÓm nhng møc tr¸ch nhiÖm qu¸ thÊp sÏ kh«ng hiÖu qu¶ v× nã kh«ng kh¾c phôc ®îc nh÷ng tæn thÊt do rñi ro g©y ra. Sè tiÒn b¶o hiÓm còng lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn chi tr¶. Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ h¹n møc chi tr¶ tèi ®a cña b¶o hiÓm, nghÜa lµ trong mäi trêng hîp th× sè tiÒn chi tr¶ lu«n nhá h¬n hoÆc tèi ®a lµ b»ng sè tiÒn b¶o hiÓm HiÖn nay khi tham gia nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn t¹i PJICO ngêi tham gia b¶o hiÓm cã quyÒn lùa chän sè tiÒn b¶o hiÓm trong ph¹m vi tõ 1 triÖu ®Õn 10 triÖu ®ång. 3.2. PhÝ b¶o hiÓm: PhÝ b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn do ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn mét quü tiÒn tÖ tËp trung. Quü nµy ®îc dïng ®Ó chi tr¶ cho ngêi tham gia b¶o hiÓm khi cã rñi ro x¶y ra. PhÝ b¶o hiÓm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ¶nh hëng ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty b¶o hiÓm v× phÝ b¶o hiÓm – gi¸ c¶ cña s¶n phÈm b¶o hiÓm ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¶o hiÓm trªn thÞ trêng. NÕu møc phÝ b¶o hiÓm qu¸ thÊp sÏ dÉn ®Õn thu kh«ng ®ñ chi, tõ ®ã cã thÓ dÉn tíi nguy c¬ ph¸ s¶n. Cßn nÕu møc phÝ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¸ cao sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. V× vËy, viÖc ®Æt ra mét møc phÝ phï hîp cã ý nghÜa v« cïng quan träng, tuy nhiªn x¸c ®Þnh ®îc mét møc phÝ phï hîp kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n v× phÝ b¶o hiÓm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh: x¸c suÊt gÆp rñi ro tai n¹n, sè tiÒn chi tr¶ b×nh qu©n mét vô, chi hoa hång, chi qu¶n lý. Ngoµi ra phÝ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn cßn chÞu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè ®Æc trng bëi nghiÖp vô: - Hîp ®ång cã STBH kh¸c nhau th× sè phÝ b¶o hiÓm kh¸c nhau. - §iÒu kiÖn b¶o hiÓm: Ngêi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lùa chän tham gia mét hay nhiÒu ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm v× vËy phÝ b¶o hiÓm trong c¸c trêng hîp tham gia kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. - C¸c yÕu tè kh¸c nh: ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ hËu cña tõng vïng n¬i häc sinh sèng vµ häc tËp còng ¶nh hëng ®Õn c¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm. VÒ kÕt cÊu, phÝ b¶o hiÓm ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: P=f+d Trong ®ã: P: phÝ b¶o hiÓm f: phÝ thuÇn d: phô phÝ - PhÝ thuÇn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: n n n i 1 n i 1  Ci   Vi   Pi ƒ = i 1  Hi i 1 Trong ®ã: + Ci: tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ chÕt trong n¨m i + Vi: : tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ tai n¹n trong n¨m i + Pi: tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm ph¶i n»m viÖn phÉu thuËt trong n¨m i 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Hi: tæng sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm trong n¨m i - Phô phÝ ®îc tÝnh b»ng mét tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng phÝ dïng ®Ó trang tr¶i cho c¸c chi phÝ sau: + Chi hoa hång ®¹i lý + Chi ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt + Chi cho bé m¸y qu¶n lý + TrÝch lËp c¸c quü dù phßng … Tuy nhiªn trong thùc tÕ, ®Ó ®¬n gi¶n c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng x¸c ®Þnh s½n c¸c tû lÖ phÝ b¶o hiÓm. PhÝ b¶o hiÓm sÏ ®îc tÝnh nh sau: P = STBH x tû lÖ phÝ b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm ®îc ¸p dông t¹i c«ng ty PJICO nh sau: B¶ng 1: BiÓu phÝ BH kÕt hîp HS- SV cña PJICO §iÒu kiÖn b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm (%) A 0,35 B 0,10 C 0,45 Nguån: V¨n phßng V - Pjico 4. QuyÒn lîi b¶o hiÓm: + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: Trêng hîp häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ chÕt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm th× sÏ ®îc chi tr¶ toµn bé sè tiÒn ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B: Trêng hîp häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ th¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm sÏ ®îc hëng tiÓn b¶o hiÓm theo tû lÖ chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 02/TC-BH ngµy 02/01/1993 cña Bé tµi chÝnh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: Trêng hîp häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ èm ®au bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn, phÉu thuËt; nÕu ph¶i phÉu thuËt c«ng ty b¶o hiÓm sÏ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm theo tû lÖ phÉu thuËt cña bé tµi chÝnh; nÕu ph¶i n»m viÖn c«ng ty b¶o hiÓm sÏ trî cÊp mçi ngµy mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh so víi sè tiÒn b¶o hiÓm nhng giíi h¹n sè ngµy ®îc hëng trî cÊp. 5. Hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Khi cã yªu cÇu b¶o hiÓm, ngêi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nhµ trêng ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm víi c«ng ty b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm trªn c¬ së danh s¸ch häc sinh, sinh viªn ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm sÏ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho mçi häc sinh, sinh viªn. 5.1 Ph©n lo¹i: H§BH lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý, qua ®ã c«ng ty b¶o hiÓm cam kÕt sÏ chi tr¶ hoÆc båi thêng cho bªn ®îc b¶o hiÓm khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra g©y tæn thÊt, ngîc l¹i bªn mua b¶o hiÓm cam kÕt tr¶ kho¶n phÝ phï hîp víi møc tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro mµ c«ng ty b¶o hiÓm ®· nhËn. T¬ng tù nh H§BH nãi chung, H§BH kÕt hîp HS- SV ®îc ký kÕt gi÷a mét bªn lµ c«ng ty b¶o hiÓm víi mét bªn lµ ngêi tham gia b¶o hiÓm.Trong ®ã: ngêi tham gia b¶o hiÓm lµ ngêi trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nhµ trêng ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®ãng phÝ b¶o hiÓm. Ngêi tham gia b¶o hiÓm trong H§BH kÕt hîp HS- SV cã thÓ lµ nhµ trêng, cha mÑ häc sinh hoÆc lµ chÝnh c¸c em tù ®øng ra ký kÕt H§BH cho m×nh ®èi víi häc sinh, sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ. H§BH kÕt hîp HS – SV bao gåm hai lo¹i: H§BH nhãm vµ H§BH c¸ nh©n. - H§BH nhãm: lµ lo¹i hîp ®ång trong ®ã cã mét nhãm ngêi cïng ®îc b¶o hiÓm trªn mét hîp ®ång vµ hîp ®ång nµy thêng do mét ngêi ®¹i diÖn ®øng ra ký kÕt víi c«ng ty b¶o hiÓm, ngêi ®¹i diÖn cã thÓ lµ nhµ trêng hoÆc gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. H§BH nhãm cã vai trß rÊt quan träng v× nã rÊt thuËn lîi cho c«ng ty b¶o hiÓm trong c«ng t¸c theo dâi vµ qu¶n lý hîp ®ång, gi¸m s¸t ®èi tîng b¶o hiÓm vµ x¸c ®Þnh ph¹m vi b¶o hiÓm ®ång thêi nã cßn rÊt phï hîp víi nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp häc sinh, sinh viªn lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm cã sè lîng ngêi tham gia ®«ng. MÆt kh¸c xÐt vÒ thùc tÕ th× chi phÝ cho ký kÕt H§BH nhãm gi¶m rÊt nhiÒu so víi chi phÝ ký kÕt H§BH c¸ nh©n. - H§BH c¸ nh©n: lµ lo¹i hîp ®ång trong ®ã chØ cã mét c¸ nh©n ®îc b¶o hiÓm trªn mét hîp ®ång b¶o hiÓm. §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn th× lo¹i H§BH nµy Ýt ®îc sö dông v× häc sinh theo häc t¹i c¸c trêng häc nªn thêng chÞu sù qu¶n lý tËp trung cña nhµ trêng vµ nhµ trêng lu«n cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc tham gia b¶o hiÓm cho c¸c em, v× vËy mµ nghiÖp vô chñ yÕu ®îc ký kÕt theo H§BH nhãm vµ thêng do nhµ trêng lµm ®¹i diÖn. 5.2. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm th¬ng m¹i, H§BH kÕt hîp HS- SV còng cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña H§BH th¬ng m¹i nh :c¸c th«ng tin vÒ tªn, ®Þa chØ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, ngêi tham gia b¶o hiÓm, ngêi ®îc b¶o hiÓm, ngêi thô hëng ,ngµy th¸ng n¨m ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. Ngoµi ra H§BH kÕt hîp HS- SV cßn bao gåm c¸c néi dung sau: - §iÒu kho¶n vÒ ®èi tîng b¶o hiÓm: ®ã chÝnh lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña tÊt c¶ c¸c häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc t¹i tÊt c¶ c¸c trêng. - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ STBH, møc phÝ b¶o hiÓm vµ ph¬ng thøc nép phÝ, - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña hîp ®ång: H§BH cã thÓ cã hiÖu lùc ngay khi ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm, còng cã thÓ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh khi ngêi tham gia b¶o hiÓm ®· nép phÝ ®Çy ®ñ. - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn liªn quan trong hîp ®ång: doanh nghiÖp b¶o hiÓm, ngêi tham gia b¶o hiÓm, ngêi ®îc b¶o hiÓm, ngêi thô hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm… - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ viÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm: thêi gian khiÕu n¹i kÓ tõ khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm, thñ tôc khiÕu n¹i chi tr¶… - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c bªn liªn quan. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.3. Thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Víi ®a sè c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm th¬ng m¹i, hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay khi ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ cho c«ng ty b¶o hiÓm. Nhng ®èi víi mét sè hîp ®ång b¶o hiÓm con ngêi phi nh©n thä, trong ®ã cã nghiÖp vô BH kÕt hîp HS – SV, hîp ®ång chØ cã hiÖu lùc sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ thêi ®iÓm ngêi tham gia b¶o hiÓm nép phÝ cho c«ng tyb¶o hiÓm. Cô thÓ: - §èi víi H§BH t¸i tôc: H§BH kÕt hîp HS- SV cã hiÖu lùc ngay sau khi ngêi ®îc b¶o hiÓm ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ cho c«ng ty b¶o hiÓm. - §èi víi H§BH ®îc ký kÕt lÇn ®Çu tiªn vµ H§BH kh«ng liªn tôc, hiÖu lùc b¶o hiÓm ®îc tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau:. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: Hîp ®ång b¶o hiÓm chØ cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ngêi tham gia ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®èi víi trêng hîp chÕt kh«ng do tai n¹n. Trêng hîp chÕt do tai n¹n, hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ngêi ®îc b¶o hiÓm ®· ®ãng phÝ ®Çy ®ñ. Nh÷ng trêng hîp t¸i tôc mÆc nhiªn cã hiÖu lùc ngay sau khi ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ kú tiÕp theo. Môc ®Ých cña quy ®Þnh nµy ®Ó tr¸nh tr×nh tr¹ng trôc lîi b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ngêi ®îc b¶o hiÓm ®· ®ãng phÝ ®Çy ®ñ. Tøc lµ sau khi ®ãng phÝ cho c«ng ty b¶o hiÓm mµ ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ th¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm th× sÏ ®îc c«ng ty b¶o hiÓm chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm theo b¶ng tû lÖ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm do c«ng ty quy ®Þnh. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ. NÕu ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ èm ®au bÖnh tËt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ th× míi ®îc c«ng ty b¶o hiÓm chi tiÒn b¶o hiÓm. 5.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Trong H§BH kÕt hîp HS – SV bao gåm c¸c bªn liªn quan : 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh nghiÖp b¶o hiÓm: lµ mét bªn trong H§BH, nhËn phÝ b¶o hiÓm tõ kh¸ch hµng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro ®îc b¶o hiÓm th«ng qua viÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm con ngêi ph¶i lµ doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn do luËt ®Þnh. - Ngêi tham gia b¶o hiÓm: ngêi tham gia b¶o hiÓm lµ mét bªn trong H§BH, lµ bªn ®øng ra yªu cÇu b¶o hiÓm vµ ký kÕt H§BH, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm nép phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ. Trong H§BH kÕt hîp HS – SV, bªn tham gia cã thÓ lµ b¶n th©n häc sinh, sinh viªn ®èi víi khèi ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ hoÆc lµ gia ®×nh hay nhµ trêng ®èi víi c¸c khèi cßn l¹i. - Ngêi ®îc b¶o hiÓm lµ häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc t¹i c¸c trêng, cã tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cã thÓ gÆp rñi ro, tai n¹n vµ cÇn ®îc b¶o hiÓm. Ngêi ®îc b¶o cã tªn trong hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm vµ ®îc hëng quyÒn lîi theo hîp ®ång b¶o hiÓm. - Ngêi thô hëng lµ ngêi ®îc chØ ®Þnh nhËn tiÒn theo hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc lµ ngêi thõa kÕ theo ph¸p luËt trong trêng hîp kh«ng cã chØ ®Þnh. Ngêi thô hëng trong hîp ®ång b¶o hiÓm häc sinh, sinh viªn cã thÓ lµ cha mÑ, ngêi ®ì ®Çu cña c¸c em… Hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ hîp ®ång b¶o hiÓm song vô v× vËy mµ quyÒn lîi cña bªn nµy lµ tr¸ch nhiÖm cña bªn kia vµ ngîc l¹i.C¸c bªn trong H§BH kÕt hîp HS – SV cã quyÒn vµ nghÜa vô sau: a. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm: VÒ quyÒn: Doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã c¸c quyÒn sau: + Sau khi ký kÕt hîp ®ång, c«ng ty b¶o hiÓm cã quyÒn yªu cÇu ngêi tham gia nép phÝ b¶o hiÓm. + C«ng ty b¶o hiÓm cã quyÒn ngõng t¹m thêi hoÆc huû bá hîp ®ång nÕu ngêi tham gia b¶o hiÓm vi ph¹m quy ®Þnh cña H§BH nh : th«ng tin kh«ng ®óng vÒ ®èi tîng b¶o hiÓm, nép phÝ b¶o hiÓm kh«ng ®óng thêi h¹n… 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C«ng ty b¶o hiÓm cã quyÒn ®a ra c¸c yªu cÇu ®Ò nghÞ söa ®æi c¸c ®iÒu kho¶n trong H§BH khi cã sù thay ®æi chñ quan cña ngêi ®îc b¶o hiÓm, sù thay ®æi vÒ sè lîng häc sinh tham gia b¶o hiÓm … + C«ng ty b¶o hiÓm cã quyÒn tõ chèi chi tr¶ mét phÇn hay toµn bé STBH khi c¸n bé chi tr¶ ph¸t hiÖn ngêi ®îc b¶o hiÓm hay ngêi thô hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm lµm gi¶ m¹o c¸c giÊy tê, khai t¨ng c¸c chi phÝ ph¸t sinh…ViÖc tõ chèi chi tr¶ hay chØ chi tr¶ mét phÇn sè tiÒn b¶o hiÓm tuú theo møc ®é vi ph¹m. VÒ nghÜa vô: C«ng ty b¶o hiÓm cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: + C«ng ty b¶o hiÓm ph¶i th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ néi dung nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp HS – SV cho c¸c së, phßng gi¸o dôc vµ c¸c trêng häc. C«ng ty b¶o hiÓm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn cho c¸c em häc sinh vµ c¸c bËc phô huynh hiÓu râ vÒ néi dung nghiÖp vô, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh. + Phèi hîp víi gia ®×nh, nhµ trêng lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng, h¹n chÕ tæn thÊt. + Khi cã th«ng b¸o tai n¹n, c«ng ty ph¶i cö ngay c¸n bé xuèng hiÖn trêng ®Ó xem xÐt ®iÒu tra tai n¹n, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n tai n¹n vµ møc ®é thiÖt h¹i, chi tr¶ kÞp thêi, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c cho ngêi ®îc b¶o hiÓm. + Chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ngêi ®îc b¶o hiÓm khi hä gÆp rñi ro tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm theo ®óng nh÷ng cam kÕt trong H§BH. b. §èi víi bªn tham gia b¶o hiÓm vµ bªn ®îc b¶o hiÓm bao gåm c¶ b¶n th©n häc sinh, cha mÑ vµ nhµ trêng: - VÒ quyÒn: B¶n th©n häc sinh, cha mÑ vµ nhµ trêng cã c¸c quyÒn sau: + Nhµ trêng cã quyÒn yªu cÇu t¹m ngõng hay huû bá H§BH nh ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng hµnh vi gian lËn cña nh©n viªn b¶o hiÓm. Trong trêng hîp huû bá hîp ®ång, nhµ trêng cã quyÒn nhËn l¹i mét phÇn phÝ b¶o hiÓm ®É ®ãng cho c«ng ty b¶o hiÓm + Nhµ trêng cã quyÒn ®Ò nghÞ söa ®æi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång b¶o hiÓm nh khi cã sù thay ®æi vÒ sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm… 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Khi x¶y ra rñi ro thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm, ngêi ®îc b¶o hiÓm sÏ nhËn ®îc sè tiÒn chi tr¶ tõ c«ng ty b¶o hiÓm theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh ®· ký kÕt trong H§BH. + Gia ®×nh häc sinh cã quyÒn khiÕu n¹i nÕu kh«ng ®ång ý víi viÖc tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm. - VÒ nghÜa vô: B¶n th©n häc sinh, cha mÑ vµ nhµ trêng cã nghÜa vô sau: + Nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn néi dung nghiÖp vô, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång b¶o hiÓm cho c¸c em häc sinh vµ c¸c bËc phô huynh. + Nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c ®¹i lý viªn thu phÝ b¶o hiÓm vµ lËp danh s¸ch häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm + Cha mÑ häc sinh cã nghÜa vô nép phÝ ®Çy ®ñ cho c«ng ty b¶o hiÓm, cã thÓ nép trùc tiÕp cho c«ng ty b¶o hiÓm hoÆc th«ng qua nhµ trêng. + Nhµ trêng vµ cha mÑ häc sinh, sinh viªn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ®Ò phßng h¹n chÕ, tæn thÊt cho c¸c em. BiÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ cã thÓ lµ gi¸o dôc, nh¾c nhë c¸c em ý thøc tù b¶o vÖ m×nh, tr¸nh xa nh÷ng rñi ro, tai n¹n mµ c¸c em cã thÓ gÆp ph¶i. + Khi cã rñi ro tai n¹n x¶y ra, gia ®×nh vµ nhµ trêng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ®Ó cøu ch÷a cho n¹n nh©n + Gia ®×nh vµ nhµ trêng ph¶i khai b¸o mét c¸ch trung thùc t×nh h×nh tai n¹n, t×nh hÝnh søc khoÎ cña ngêi ®îc b¶o hiÓm, cung cÊp nh÷ng giÊy tê chÝnh x¸c vÒ tai n¹n cho c«ng ty b¶o hiÓm. Ngoµi ra, ngêi ®îc b¶o hiÓm cßn cã nghÜa vô nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tu©n theo néi quy, quy ®Þnh cña nhµ trêng, ®ång thêi ph¶i lu«n lu«n cã ý thøc b¶o vÖ m×nh, ®Ò phßng h¹n chÕ rñi ro tai n¹n cã thÓ x¶y ra. 6. Chi tr¶ b¶o hiÓm: Chi tr¶ b¶o hiÓm lµ mét kh©u rÊt quan träng v× ®©y lµ kh©u ph¶n ¸nh râ nhÊt chÊt lîng dÞch vô cña c«ng ty b¶o hiÓm. ChÝnh thêi gian chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm dµi hay ng¾n, th¸i ®é vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn b¶o hiÓm sÏ ¶nh hëng ®Õn h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trêng vµ quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn viÖc kh¸ch hµng cã tiÕp tôc tham gia b¶o hiÓm n÷a hay kh«ng. Khi x¶y ra rñi ro tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm, ngêi ®îc b¶o hiÓm hoÆc ngêi thô hëng cÇn ph¶i hoµn tÊt hå s¬ theo yªu cÇu tr¶ tiÒn b¶o hiÓm vµ göi tíi c«ng ty b¶o hiÓm. Hå s¬ bao gåm c¸c giÊy tê sau: + §¬n yªu cÇu tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cã x¸c nhËn cña nhµ trêng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc c«ng an n¬i ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ tai n¹n (trong trêng hîp bÞ tai n¹n). + GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm hoÆc b¶n sao danh s¸ch häc sinh tham gia b¶o hiÓm. + Biªn b¶n tai n¹n cã x¸c nhËn cña nhµ trêng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc cña c¬ quan c«ng an n¬i ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ tai n¹n. + C¸c giÊy tê x¸c nhËn viÖc ®iÒu trÞ cña ngêi ®îc b¶o hiÓm nh: giÊy ra viÖn, phiÕu ®iÒu trÞ, c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ... + GiÊy chøng tö (trong trêng hîp chÕt) vµ x¸c nhËn quyÒn thõa kÕ hîp ph¸p. + C¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan kh¸c. Chi tr¶ b¶o hiÓm: sau khi nhËn ®îc hå s¬ yªu cÇu tr¶ tiÒn b¶o hiÓm c¸n bé chi tr¶ b¶o hiÓm sÏ ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c ®iÒu kho¶n, c¸c ®iÓm lo¹i trõ cña ®¬n b¶o hiÓm ®Ó kiÓm tra néi dung sau: nguyªn nh©n x¶y ra rñi ro cã thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm hay kh«ng, biªn b¶n x¸c minh tai n¹n cã trung thùc chÝnh x¸c kh«ng, giÊy tê liªn quan cã ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, hîp ph¸p kh«ng. Khi tiÕn hµnh chi tr¶, cÇn ph¶i tu©n theo mét sè nguyªn t¾c: Hå s¬ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, hîp ph¸p; chi tr¶ ph¶i c¨n cø vµo biªn b¶n x¸c minh; Thêi gian, quy c¸ch chi tr¶ quy ®Þnh cña c«ng ty vµ ®îc ghi râ trong H§BH (thêi gian lµ trong vßng 21 ngµy). C¸c bíc tiÕn hµnh chi tr¶ b¶o hiÓm: + Sau khi tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé chi tr¶ cña c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i ®iÒu tra ®èi chiÕu víi hîp ®ång vµ danh s¸ch häc sinh tham gia b¶o hiÓm ®Ó x¸c ®Þnh h¹n møc tr¸ch nhiÖm. + C¸n bé chi tr¶ cña c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra biªn b¶n tai n¹n vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó x¸c minh tÝnh trung thùc cña thêi 20
- Xem thêm -