Tài liệu Phân tích nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc “nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh thêi ®¹i ®Æc tr-ng bëi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ víi -u thÕ lµ kinh tÕ tri thøc vµ c«ng nghÖ víi -u thÕ lµ c«ng nghÖ cao ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin th× viÖc ph¸t triÓn con ng-êi, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mét doanh nghiÖp. Th¸ch thøc lín ®ã cã tÝnh c¬ b¶n l©u dµi mµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ lµ cuéc ®ua tranh vÒ yÕu tè con ng-êi, vÒ viÖc ph¸t triÓn tr×nh ®é nguån nh©n lùc. Do ®ã viÖc ph©n bæ nguån nh©n sao cho c©n ®èi vµ phï hîp víi n¨ng lùc cña hä lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi mét doanh nghiÖp khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhmét sè doanh nghiÖp ®iÓn h×nh hiÖn nay. Lµ mét sinh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viªn cña khoa qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay vµ sÏ lµ mét nhµ doanh nghiÖp trong t-¬ng lai em ®· ®-îc häc c¸ch tæ chøc qu¶n lý mét doanh nghiÖp vµ em còng ®-îc häc t¸m nguyªn t¸c chung vÒ tæ chøc do ®ã em xin m¹nh d¹n chän nguyªn t¾c 3 lµm ®Ò tµi cho bµi viÕt cñaa m×nh. Néi dung cña nguyªn tÊc ®ã nh­ sau: “NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t­¬ng xøng ”. V× giíi h¹n cña ®Ò tµi nªn em xin phÐp ®-îc chia bµi viÕt cña m×nh lµm ba phÇn : PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc. PhÇn II : Ph©n tÝch néi dung vµ ý nghÜa cña nguyªn t¾c: ”NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t­¬ng xøng”. PhÇn III : Sù vËn dông trong thùc tÕ cña doanh nghiÖp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc Trong bÊt kú mét lÜnh vùc nµo, mét ngµnh nµo ®ã th× viÖc tæ chøc mét bé m¸y qu¶n lý lµ hÕt søc quan träng bëi nã cã tÝnh quyÕt ®Þnh nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ.Thùc tÕ cho thÊy khoa häc vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã mèi liªn hÖ t¸c ®éng víi nhau ®Æc biÖt muèn qu¶n lý tèt ph¶i tæ chøc tèt, muèn nãi ®Õn ng-êi l·nh ®¹o giái ph¶i nãi ®Õn c¸ch tæ chøc. VËy tæ chøc lµ g× ? Kh¸i niÖm tæ chøc trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi kh«ng ®¬n gi¶n bëi nã mang tÝnh ®a nghÜa vµ bÊt ®Þnh v× vËy tuú theo bèi c¶nh, ®èi t-îng vµ gãc ®é xem xÐt mµ cã thÓ hiÓu theo nghÜa réng ho¹c hÑp víi tr¹ng th¸i tÜnh hay tr¹ng th¸i ®éng, lµ tæ chøc ®iÒu khiÓn hay tæ chøc thùc hiÖn .Tæ chøc x· héi h×nh thµnh vµ vËn ®éng theo ý 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝ cña con ng-êi víi h×nh thøc ®a d¹ng cøng hoÆc mÒm vµ cã mèi liªn hÖ t-¬ng t¸c th-êng ®-îc gäi lµ liªn hÖ h÷u c¬. Tæ chøc qu¶n lý lµ mét d¹ng tæ chøc ®IÒu khiÓn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau nh- : Qu¶n lý nhµ n-íc, Qu¶n lý kinh doanh, Qu¶n lý gi¸o dôc… Cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghia kh¸c nhau vÒ tæ chøc song ®Þnh nghÜa d-íi ®©y ®-îc xem lµ chÝnh x¸c vµ s¸t víi kh²i niÖm tæ chøc qu°n lý ®ã l¯: “Tæ chøc lµ mét c¬ cÊu( bé m¸y ho¹c hÖ thèng bé m¸y) ®-îc x©y dùng cã chñ ®Þnh vÒ vai trß vµ chøc n¨ng ®-îc hîp thøc ho¸ trong ®ã c¸c thµnh viªn cña nã thùc hiÖn tõng phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng víi sù liªn kÕt h÷u c¬ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung” Së dÜ tæ chøc ®-îc hiÓu nh- trªn bëi tæ chøc kh«ng xuÊt hiÖn tù ph¸t ngÉu nhiªn mµ nã ®-îc h×nh thµnh dùa trªn mét quyÕt ®Þnh víi mong muèn cã chñ ®Þnh cña 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng ng-êi thµnh lËp tæ chøc nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®· ®¹t tíi môc tiªu ®· chän qua sù liªn kÕt chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng riªng lÎ cña tõng c¸ nh©n hîp thµnh. Tæ chøc ®-îc xuÊt ph¸t tõ c¸c nhiÖm vô cÇn tiÕn hµnh ®Ó ®¹t tíi môc tiªu ®É x¸c ®Þnh kh«ng v× lý do nµo kh¸c vµ ®ång thêi còng kh«ng phôc vô bÊt kú môc tiªu nµo kh¸c.Bªn c¹nh ®ã tæ chøc cßn cã sù ph©n c«ng lao ®éng rµnh m¹ch nh-: mçi ng-êi, mçi nhãm ng-êi ph¶i hoµn thµnh mét kh©u, mét phÇn nhiªm vô vµ ®-îc liªn kÕt víi nhau trong cïng mét tæng thÓ chung . Kh«ng chØ cã vËy mµ tæ chøc cßn cã cÊu t¹o rÊt hîp lý: gåm nhiÒu bé phËn hîp thµnh vµ cã mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thèng nhÊt ®Ó vËn hµnh c¶ guång m¸y mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®¹i diÖn cho khèi thång nhÊt ®ã trong quan hÖ víi bªn ngoµi. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong kinh doanh cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng. Tæ chøc s¶n xuÊt lµ sù bè trÝ c¸c c«ng ®o¹n, c¸c kh©u trong c¶ d©y chuyÒn nh»m thùc hiÖn c¸c chu tr×nh kinh do¹nh tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra. Tæ chøc qu¶n lý lµ sù thiÕt lËp vµ vËn hµnh hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh ë tõng tæ chøc s¶n xuÊt vµ trong c¶ doanh nghiÖp. VD : Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, tæ tr-ëng tæ s¶n xuÊt… Tæ chøc lao ®éng lµ sù ph©n c«ng bè trÝ sö dông lùc l-îng lao ®éng víi c¸ch lµm viÖc khoa häc nh»m ®¹t ®-îc n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. Tæ chøc qu¶n lý gåm ba yÕu tè t¹o thµnh: Chøc n¨ng, c¬ cÊu vµ c¬ chÕ vËn hµnh. Mçi yÕu tè cña tæ chøc mang tÝnh ®éng vµ cã vai trß vµ t¸c dông riªng quyÕt ®Þnh nhiÒu hay Ýt hiÖu lùc cña tæ chøc qu¶n lý. Trong ®ã chøc n¨ng lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tæ chøc. YÕu tè c¬ chÕ ( ®Æc biÖt lµ c¸c mèi quan hÖ) quyÕt ®Þnh rÊt nhiÒu qu¸ tr×nh vËn ®éng b×nh th-êng cña tæ chøc nÕu kh«ng ®óng sÏ g©y nhiÒu v-íng m¾c, rèi lo¹n cã thÓ dÉn ®Õn v« hiÖu ho¸ tæ chøc. Tãm l¹I, c«ng t¸c tæ chøc lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng ®èi víi mçi mét nhµ qu¶n lý vµ nã lµ yÕu tè tÊt yÕu dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II : ph©n tÝch néi dung vµ ý nghÜa cña nguyªn t¾c : “NhiÖm vô tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n ph¶I t­¬ng xøng” Trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ diÔn ra võa cã c¬ héi, võa cã th¸ch thøc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc nãi riªng cÇn coi träng yÕu tè c¹nh tranh kh«ng chØ t¹i thÞ tr-êng trong n-íc mµ c¶ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. HiÖn t¹i n-íc ta cã kho¶ng h¬n 5000 DNNN vµ c¸c doanh nghiÖp nµy ®ang sö dông kho¶ng 75% tµi s¶n cè ®Þnh, 50- 70% tæng l-¬ng tÝn dông ng©n hµng trong n-íc, h¬n 70% tæng sè vèn vay n-íc ngoµi ®ãng gãp hµng n¨m kháang 39% GDP cña c¶ n-íc v× vËy viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tæ chøc cña mét doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng v× nã cã ý nghÜa sèng cßn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®èi víi sù c¹nh tranh quèc gia bëi DNNN ®-îc coi lµ “x­¬ng sèng” cña nÒn kinh tÕ do ®ã viÖc x²c ®Þnh râ “NhiÖm vô, tr²ch nhiÖm, quyÒn h³n t­¬ng xøng” l¯ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc tæ chøc hoÆc thµnh lËp mét c«ng ty. §Ó lý gi¶i cho ®iÒu trªn th× tr-íc hÕt chóng ta ph¶i lý gi¶i râ nhiÖm vô lµ g× ? 1)NhiÖm vô xÐt cho cïng lµ sù thÓ chÕ ho¸ cña chøc n¨ng, lµ c«ng viÖc ph¶i lµm do sù ph©n c«ng vµ ®-îc Ên ®Þnh thêi gian hoµn thµnh. Kh«ng chØ thÕ khi nhÖm vô ®-îc giao cho bé phËn hoÆc c¸ nh©n nµo ph¶i g¾n víi tr¸ch nhiÖm mµ bé phËn hoÆc c¸ nh©n ®ã ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh. C¸ nh©n ®ã cÇn x¸c ®Þnh vµ hiÓu râ m×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt nµo vµ ®Õn ®©u ? Ai lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ai ? ChØ khi nhËn râ tr¸ch nhiÖm mçi ng-êi míi tËn t©m tËn lùc, d¸m nghÜ, d¸m lµm vµ d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶ thùc hiÖn. Vµ do ®ã chØ giao nhiÖm vô khi xÐt thÊy ng-êi thùc hiÖn cã ®ñ kh¶ n¨ng. Cã 4 loai tr¸ch nhiÖm: - Tr¸ch nhiÖm tËp thÓ Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n - Tr¸ch nhiÖm liªn ®íi Tr¸ch nhiÖm cuèi cïng Tr¸ch nhiÖm tËp thÓ ®-îc thùc hiÖn trong c¬ chÕ quyÕt ®Þnh tËp thÓ. VD : ChÕ ®é lµm viÖc cña héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c phßng ban…Trong ®ã mäi thµnh viªn tham gia quyÕt ®Þnh ph¶i cïng chÞu tr¸ch nhiÖm kÓ c¶ thiÓu sè bÊt ®ång tr¸nh tr-êng hîp lÊy sè ®«ng ®Ó ¸p ®¶o sè Ýt ®Ó giµnh phÇn th¾ng vÒ m×nh. Trong chÕ ®é thñ tr-ëng ( hÖ thèng ®iÒu hµnh) ph¶i x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng-êi phô tr¸ch còng nh- cña ng-êi ®-îc ph©n c«ng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi nh÷ng bé phËn, nh÷ng ng-êi cã liªn quan cÇn x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm liªn ®íi tøc lµ mét phÇn tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp. Tr¸ch nhiÖm cuèi cïng lµ sù chia sÎ tr¸ch nhiÖm chung ®ãi víi kÕt qu¶ thùc hiÖn cuèi cïng theo môc tiªu cña c¶ doanh nghiÖp chñ yÕu nh»m ®éng viªn tinh thÇn vµ ý thøc lµm chñ h¬n lµ chÞu tr¸ch nhiÖm cô thÓ. Tr¸ch nhiÖm cô thÓ cã nghÜa lµ ph¶i chÞu xö lý vÒ hµnh chÝnh hoÆc vÒ ph¸p lý cã tr-êng hîp ph¶i båi th-êng thiÖt h¹i ®· g©y ra. 2) QuyÒn h¹n lµ mét phÇn quyÒn lùc ®-îc giao ®Ó cã thÓ thùc thi mét nhiÖm vô víi tr¸ch nhiÖm ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh. Giao quyÒn h¹n cã nghÜa lµ sù ph©n ®Þnh quyÒn lùc t-¬ng xøng víi tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m b¶o võa ®ñ, kh«ng thõa, kh«ng thiÕu vµ ph¶i râ rµng. Cã nh- vËy th× c¸ nh©n ®ã míi ph¸t huy ®-îc kh¶ n¨ng cña m×nh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng-îc l¹i nÕu giao quyÒn h¹n kh«ng ®ñ sÏ kh«ng thÓ qui ®-îc tr¸ch nhiÖm hËu qu¶ lµ cÊp trªn ph¶i tô g¸nh lÊy tr¸ch nhiÖm lÏ ra ®-îc san sÎ t¹o ra sù tËp trung qu¸ møc, h¹n chÕ tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña cÊp d-íi do ®ã dÔ sinh tÖ quan liªu vµ láng lÎo kû c-¬ng. Cßn nÕu giao qu¸ nhiÒu quyÒn h¹n sÏ t¹o c¬ héi cho sù léng quyÒn, chuyªn quyÒn v× vËy dÔ x¶y ra c¸c vi ph¹m v« nguyªn t¾c mµ khã x¸c ®Þnh ®-îc tr¸ch nhiÖm. Nh-ng cßn nguy hiÓm h¬n lµ ng-êi tæ chøc kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc râ quyÒn h¹n cña tõng c¸ nh©n t¹o ra t×nh tr¹ng kh«ng kiÓm so¸t ®-îc hµnh ®éng cña cÊp d-íi dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶: -HoÆc lµ kh«ng hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô, kh«ng qui ®-îc trchs nhiÖm do kh«ng sö dông quyÒn h¹n cÇn cã. - HoÆc lµ tuú tiÖn l¹m dông quyÒn lùc, lÊn s©n vµo can thiÖp v-ît cÊp 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu trªn mµ mét nhµ nghiªn cøu qu¶n lý ®± nhÊn m³nh r´ng : “L±nh ®³o chÝnh l¯ chç ph°i biÕt ph©n ®Þnh quyÒn lùc” cho nªn mét nh¯ qu°n lý muèn tæ chøc tèt, muèn cho viÖc kinh doanh cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ th× lu«n lu«n ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng c¸ nh©n trong c«ng ty vµ c©n ®èi víi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä ®Ó tõ ®ã cã thÓ ph©n c«ng hoÆc giao phã cho hä mét c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¸nh ®Ó tr-êng hîp ng-êi cã kh¶ n¨ng th× kh«ng ph¸t huy ®-îc hÕt tµi n¨ng cña m×nh cßn ng-êi kh«ng cã kh¶ n¨ng th× l¹i giao viÖc qu¸ cao lµm cho hä kh«ng thÓ lµm ®-îc do ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao. Tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng x¸c dÞnh ®-îc ®óng nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n t-¬ng xøng cho nªn ng-êi qu¶n lý còng lu«n ph¶i ®Æt ra c©u hái ®Ó tù kiÓm nghiÖm m×nh : 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §· giao cho cÊp d-íi ®ñ quyÒn h¹n cÇn thiÕt ch-a, cßn thiÐu quyÒn h¹n g× ®Ó hä cã thÓ hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ? Cã quyÒn h¹n nµo giao qu¸ møc kh«ng ? - CÊp d-íi ®· sö dông ®óng quyÒn h¹n ®-îc giao ch-a ? Nh÷ng ®iÓm nµo quy ®Þnh ch-a ®ñ râ ? -Khi thÊy cÊp d-íi v-ît qu¸ quyÒn h¹n cã kiªn quyÕt xö lý ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc hËu qu¶ hay kh«ng ? -B¶n th©n m×nh cã ra nh÷ng quyÕt ®Þnh thuéc quyÒn h¹n cña cÊp d-íi mµ lÏ ra hä cã thÓ tù quyÕt ®Þnh kh«ng ? -B¶n th©n cã tù cho phÐp m×nh v-ît qu¸ quyÒn h¹n ®-îc giao hay kh«ng ? NÕu mét tæ chøc lu«n ®Æt ra cho m×nh nh÷ng c©u hái trªn ®Ó kh¼ng ®Þnh xem c¸ch tæ chøc cña m×nh ®· hîp lý ch-a th× ch¾c r»ng hä sÏ thu ®-îc kÕt qu¶ cao trong 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®©y lµ c¬ së ®Ó duy tr× kû c-¬ng vµ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé t¹o ra søc m¹nh cña tæ chøc. Tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c c-¬ng vÞ trong bé m¸y tæ chøc cña doanh nghiÖp nhÊt ®Þnh ph¶i ®-îc x¸c dÞnh râ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ trong tæ chøc ®Ó lµm râ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Vµ mçi c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp muèn hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô cña m×nh th× nhÊt thiÕt ph¶i cã ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc cña c-¬ng vÞ c«ng t¸c t-¬ng øng. Cã nh- vËy tæ chøc ®ã míi v÷ng m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ cao. PhÇn III. Sù vËn dông trong thùc tÕ cña doanh nghiÖp Tõ nh÷ng ph©n tÝch vµ lý luËn trªn em xin ®-a ra mét dÉn chøng thùc tÕ cña mét doanh nghiÖp lµm viÖc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cã hiÖu qu¶ th«ng qua c¸ch tæ chøc cña hä ®-îc minh chøng qua s¬ ®å d-íi ®©y: Trong s¬ ®å trªn cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô nh- sau: 1) Phßng tæ chøc- lao ®éng- tiÒn l-¬ng: _ Tr-ëng phßng : trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c c¸n bé, khen th-ëng, kû luËt _ Phã phßng: trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é trang bÞ b¶o hé lao ®éng. _ Ba c¸n bé ®Þnh møc lao ®éng: + X©y dùng vµ triÓn khai c¸c ®Þnh møc lao ®éng trong toµn c«ng ty. + Nghiªn cøu , vËn dông c¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng. + LËp b¸o c¸o thÓ hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + H-íng dÉn c¸c phßng ban ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu ban ®Çu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông lao ®éng theo mÉu qui ®Þnh. + LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng göi lªn tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. _ Mét c¸n bé qu¶n lý, l-u tr÷ hå s¬ cã nhiÖm vô: + Qu¶n lý toµn bé hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty + §Þnh kú bæ xung hå s¬, ghi chÐp nhËn xÐt ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. + Theo dâi , l-u tr÷ c«ng v¨n, tµi liÖu cña tõng phßng _ Mét c¸n bé BHXH cã nhiÖm vô: Gi¶i quyÕt chÕ ®é vÒ h-u, thai s¶n, tö tuÊt, båi d-ìng. 2) Phßng kinh tÕ ” kÕ ho¹ch: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _Tr-ëng phãng cã tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o phßng thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao, cã quyÒn ®Ò nghÞ gi¸m ®èc t¨ng c-êng bæ xung c¸n bé cho phï hîp víi nhiÖm vô _ Phã phßng cã nhiÖm vô: + Gióp tr-ëng phßng vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc c¸c chøc n¨ng cña phßng. + §Æc tr¸ch c«ng t¸c: KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp c¸c ®éi, ®iÒu ®é s¶n xuÊt, th«ng tin kÞp thêi vµ ®Þnh kú t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. _ Tæ kinh tÕ – kÕ ho¹ch: + Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc nhËn hµng, xuÊt hµng, b¸o hµng, giao dÞch thùc hiÖn hîp ®ång. + LËp dù to¸n c«ng tr×nh, tham gia quyÕt to¸n c«ng tr×nh. _ Tæ ®iÒu ®é s¶n xuÊt: + LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c ®éi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §iÒu ®é tæng hîp ®ång bé s¶n phÈm kÕ ho¹ch + Th«ng tin s¶n xuÊt ®Þnh kú. + Phô tr¸ch c¸c ®éi s¶n xuÊt. Nh- vËy phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch cã vai trß quan träng v× nã chÝnh lµ n¬i tiÕp nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh vÒ bµn giao cho c¸c ®éi s¶n xuÊt. 3) Phßng vËt t- - thiÕt bÞ: _ Tr-ëng phßng: qu¶n lý mäi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña phßng vÒ vËt t- vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, vËt t-, m¸y mãc. _ Tæ tiÕp liÖu cã nhiÖm vô cung øng vËt t- ®Çy ®ñ b¶o ®¶m c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc hµng ho¸ thanh to¸n vµ nhËp kho. _ Tæ thiÕt bÞ : cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi m¸y mãc thiÕt bÞ cho m×nh khi cã yªu cÇu. 20
- Xem thêm -